Skip to main content

Full text of "Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3"

See other formats


Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 
varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 
som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 
långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 

Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google boksökning 

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och författare och för läggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk Ihttp : //books . google . com/ 
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world' s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . qooqle . com/| Digitized by VjOOQIC 
-n. . - \ - 6 Digitized by VjOOQIC £-^ Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC <36603165990010 

<36603165990010 

Bayer. Staatsbibliothek <1 Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC SVENSKA ADELNS ÄTTAR-TAFLOR UTGIFNA <&&$&2$S ÄSKBäKP* STOCKHOLM, 1862. 

P. A. NORSTEDT & SÖNER, 

KoDgl. Boktryckare. Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC SVENSKA ADELNS ÄT T AR-TA FL OR UTGIFNA <&&a*3X22&3£ &ä9&S^<> TREDJE AFDELNINGEN 
(von Nackreij — Skytte). Digitized by VjOOQIC m M-* ^ \ ti Digitized by VjOOQIC VON KACKRIU. BAYEHiSCHE 

STAATS- 
BlJUlCTHfiK Adel. ätten von Nackreij, N:o 1712. Tab. 1. 

Christina NackreQ) Ärren di tor af Kreijs på Lu- 
tad, ej långt från staden Naakow, af hvilka Ital- 
ien han skall tagit sitt tillnamn. 
Son: 

Christina NackreQ, Ntbil. ?•■ NtckreU) f- 1^65 •/, i 
Xaskow; Rådman i Philipstad; Brukspatron på Kds- 
walla i Wermland; Adlad 1720 u \ (introd. s. å. 
nnder N:o 17J2); + 1722 »/, och begrafven i Phi- 
lipstads kyrka, der hans vapen uppsattes. Han kom 
i sin ungdom till Norrige och derifrån till Werm- 
land, hvarest en Linsman i Orums socken, hos hvil- 
ken han förevisade sitt pass, så mycket tyckte om 
honom for sin qvickhet, att han rekommenderade ho- 
nom till Rådmannen i Philipstad, Brukspatronen Lars 
Bratt, att förestå hans kram- och jernhandel, det han 
ock med den trohet och skicklighet gjorde, att be- 
mälte Bratts enka sedermera antog honom till sin 
man; blef mycket rik, och skall rid sin död egt om- 
kring 20 tunnor guld; gjorde slutligen Konungarne 
Carl II och Carl XII ansenliga företrackningar, hvar- 
före kan ock fick oyarbo i Philipstad, nar det öfriga 
borgerskapet år 1700 derifrån utdreft, men stod dock 
sll sin tid på de utdömdas sida. — Gift 1691 med 
Elisabeth FemeU, i hennes 2:a gifte, f. 1658, 1 1718; 
dotter af Borgmästaren i Philipstad Jon Jonsson samt 
enka efter Rådmannen och Brukspatronen Lars An- 
dersson Bratt på Brattfors. 
Barn: 

Christian, f. 1692; Student i Upsala 1707; An- 
stäld på Handelskontor i Holland och England; + 
ogift 1724 på Hjelmsater å Kinnekulle, straxt efter 
aemkomsteu från utrikes orter. 

Magnus, t 16 år gammal. 

Lan, f. 1699; Brukspatron; f 1742. Se Tab. 2. 

Maria Catharina, t 1700, + 1771. Gift 1:0 
med Ofverste-Löjtoanten Magnus Roos af Ifjelmsäter, 
N:o 5t, till Tråssoas och Edsvalla, f. 1686, + 1730: 
2:o med Öfverste-Löjtnanten Berndt Wilhelm Brum- 
mer, Natural. Brummer, N:o 1855, till Tråssnäs, i 
hans 2» gifte, t 1746. 

Tab. 2. 

Lin (son af Christian Nackreij, Nobil. von Nack- 
reij, Tab. 1), f. 1699 »» , i PhilipsUd; Student i 
Upsala 1715; Brukspatron på Edswalla; t 1742 
n 12 på Höglunda i Nors socken och Wcrmland samt 
ligger begrafven i Nedra Ulleruds kyrka, hvarest 
lians vapen uppsattes. — Gift 1723 *% med Catha- 
rina Ekman; dotter af Prosten och Kyrkoherden i 
Fshlun M:r Olaus Jonss Ekman och hans l:a hustru, 
Beata Barchia. 
Barn: 

Elisabeth, f. 1724 7 / 7 . t 1725 påskdagen. 

Catharina Margaretha, f. 1725 V e , + 8. å. w / y . 

Christian, f. 1726; Vice Haradshöfding; t 1766. 
Se Tab. 3. Elisabeth, f. 1727 •/„. + 1768 *%. Gift med 
Lagmannen Reinhold Antonsson, i hans 1:a gifte, f. 
1716, f 1800 *% på Nedra Föskeds bruk i Wenn- 
land. 

Olof, Baron von Nackreij, t. 1728, t 1783. Se 
friherr], ätten von Nackreij. 

Lare, f. 1729; Hofjunkare; t 1794. Se Tab. 9. 

Magnus, f. 1731 *V f . + s. å. %. 

Catharina, f. 1732 *' ,, f 1743. 

Nathanail, f. 1733 % t s. å. " v 

Carl Wilhelm, f. 1734 4 / l0 , + 1738 %. 

Tab. 3. 

CirtsJlaa (son af Lars, Tab. 2), f. 1726 "/,.. 
Student i Upsala 1743; Auskoltant i Götha Hofrätt; 
Vice Haradshöfding; + 1766 %. — Gift 1754 \ 
med Maria Sand flin, i hennes l:a gifte, f. 1734 
w / a , t 1788 M /,; dotter af Häradshöfd ingen i Mel- 
lan-Sysslet i Wermland Thnre Johansson Sandelin 
och Brita Maria Olofadotter Lennartsson samt om- 
gift med Brukspatronen Lars Olofsson Bratt 
Barn: 

Lare, f. 1755; Kapten; + 1798. Se Tab. 4. 

Brita Maria, f. 1758 *V 4 , t enka 1829 "/,. 
Gift 1779 *% med Komministern i Nor Johan Ä. 
Kjellgren, f. 1747. 

Thure, f. 1759; Hofretts-Råd; + 1821. Se 
Tab. 6. 

Catharina, f. 1764 a %, f 1771. 

Elisabeth, f. 1766 *%, posthuma, + 1853 » t , 
i Linköping. Gift 1786 27 „ med Kaptenen Carl Jo- 
han von Hohenhausen, Nobil. von Hohe nhausm , N:o 
2150, f. 1755, t 1789. 

Tab. 4. 

Lire (son af Christian, Tab. 3), f. 1755 '%; 

Student i Upsala 1769; Mekanikus vid Trollhätte 
slussverk 1772; Sergeant vid Westgötha-Dals regrte 
1775; Kongl. Lifdrabant 1777; Löjtnant vid Bohus- 
läns Dragoner 1780; Kapten derst. 1786; Afskcd 
1789; + 1798 "/, på Fösked, det han förvärft och 
hvarest han efter afskedstagandet nedsatte sig, såsom 
Brukspatron. Af hans litterära arbeten ar, förutom 
trenne tal, i tryck utkommen operan Olympens Be- 
slut, uppförd i Wexiö 1778, på Konungens födelse- 
dag den 24 Jan. — Gift 1788 2 % med Christina 
Maria von Jacobsson, t. 1769 l0 ' 8 , + 1836 i Philip- 
stad; dotter af Asscssoren Niclas Jacobsson, Nobil. 
von Jacobsson, N:o 2121, och hans 2:a fm, Catha- 
rina Maria Ekerman. 
Barn: 

Elisabeth, t. 1789 ! %, f s. å. 

Christian Niclas, f. 1790; Major; + 1829. Se 
Tab. 5. 

Catharina Maria, f. 1792 ,9 / § i Nyeds socken 
och Wermland; Stifts-Fröken; t efter barnsäng 18 V 3 
2 V, på Götharsvik i Liilkyrka socken och Nerike. Digitized by VjOOQIC TON NACKREIJ. Gift 1819 *% med Protokolls-Sekreteraren Gustaf 
Fredric von Schantz, N:o 1255, f. 1786, f 1849. 

Tab. 5. 

Christian Bildas (son af Lars, Tab. 4), f. 1790 
1Ö / T ; Kornett vid Lifreg:tets Kyrassiér-kår 1809; 
Löjtnant derst. 1813; Ryt t masta re vid LifregrteU 
Dragon-kår 1819; Riddare af Svärds-Orden 1822; 
Major i Arméen 1823; Afsked från kåren 1825, 
med tillstånd att, såsom Major, i Arméen qvarstå; 
f 1826 10 / 8 på Edshammar. Han bevistade kam- 
panjen i Tyskland 1813 och 1814. — Oift 1817 
' 7 / l2 med Sophia Theodora Boethius; dotter af Pro- 
fessoren vid Upsala Akademi, Prosten och Kyrko- 
herden i Danmark, D:r Daniel Boethias och Hedvig 
Runeberg. 
Barn: 

Lorentz, t 1818 4 /„, t 1838 "/, i Upsala. 

Christina Sophia, f. 1822 2 % på Edshammar. 
Gift 1852 % i Stockholm med Häradshöfdingen 
Evert Fredric Runeberg, f 1855. 

Tab. 6. 

Thure (son af Christian, Tab. 3), f. 1759 8 /„; 
Auskultant i Götha Hofratt 1777; E. o. Kanslist i 
Justitiae-expeditionen 1778; Vice Häradshöfd ing 1783; 
Hofjunkare 1785; Häradshöfding i Lysings och Dahls 
härader i Ostergöthland 1794; Adjungerad Ledamot 
i förutn. Hofratt 1805 på någon tid; Hofrätts-Råds 
n. h. o. v. 1810; t 1821 ,5 / 8 . Han bevistade riks- 
dagarna 1800, 1809 och 1815. — Gift 1786 l5 / 1? 
med Christina Margaretha Natt och Dag, f. 1771 
,8 /„, t 1801 J, / 7 på Westerlösa; dotter af R\tt- 
mastaren Axel Natt och Dag, N:o 13, och Brita 
Maria Lilljehöök af Gällared och Kolbäck, N:o 66: 
— 2:o 1806 Vt på Johannisberg i Gottröra socken 
och Roslagen med Juliana Ulrica Gyllenram, f. 1773 
*%, f 1838 2 %; dotter af Löjtnanten Lars Fredric 
Gyllenram, N:o 1528, till Johannisberg, med hans 
l:a fru. Friherrinnan Eleonora Wrangel af Linde- 
berg, N:o 41, i hennes l:a gifte. 
Barn: 
1. Margaretha Lovisa, f. 1787 M / 1ft , + enka 1859 
% i Norrköping. Gift 1817 ,9 / 9 i Roxlösa kyrka i 
Ostergöthland med Häradshöfdingen Johan Olof 
Bååth. 

1. Christina Charlotta, f. 1789 ,8 / l2 . Gift 1817 
19 / i Roxlösa kyrka med Häradshöfdingen Johan 
WeijbuU. 

1. Olof Reinhold, f. 1791 '»/g, f s. å. '%. 

1. Carl, f. 1793 ,2 /, ; Fänrik vid Jönköpings 
regrte; + 1813 l7 /|| i "Wisinar, under kampagnen i 
Tyskland. 

1. Olof, f. 1796 % f 1797 "/,. 

1. Thure, t 1798 ,6 / e ; Fänrik vid FörsU Lif- grenadiér-reg:tet 1816; Afsked från reg:tet 1821 och 
ur krigstjensten 1842; + ogift 1843% i Skenninge. 

1. Lorentz, t 1801; Under-Löjtnant; + 1852. 
Se Tab. 7. 

2. Christian Fredric, t 1806; Kammarjunkare; 
t 1859. Se Tab. 8. 

Tab. 7. 

Urenti (son af Thure, Tab. 6), f. 1801 »/,; 
Fanjunkare; Under-Löjtnant i Arméen 1827; Afsked 
1835; Magazinsförvaltare å Carlsborg; t derst. 1852 
10 / 4 . — Gift med Justina Johanna Elisabeth Wester- 
ling, t 1844 w /, på Carlsborg. 
Barn: 

Thure, f. 1824 8 %; Öfver-Jägare. — Gift 1852 
Vn på Sjögerås i Skaraborgs län med Gustaf va 
Leonilda Roos; dotter af Fältkammereraren Olof 
Gustaf Roos och Ulrica Euphrosyne von Keppel, 
af gammal Liffländsk Adel. 

Sophia Justina Laurentia. Gift 1848 V 10 på 
Carlsborg med Pastors-Adjunkten och Skolläraren i 
Kisa forsaml. af Linköpings stift Adolph Lindstedt. 

Charlotta Divina. Gift 1851 1e / 6 på Carlsborg 
med Fortifikations-Redogöraren och Postmästaren Jo- 
ta» Gustaf Kihlgren. 

Tab. 8. 

Christian Fredric (son af Thure, Tab. 6), f. 1806 
ai / n ; Fänrik vid Andra Lifgrenadiér-reg:tet 1828; 
Kammarjunkare; Afsked ur krigstjensten 1836; To- 
baksfabrikör i Linköpiug; t derst. 1859 °/ 12 * — Gift 
1829 *V 8 i nämnde stad med Grefvinnan Anna 
Margaretha Horn af Åminne, f. 1792 *%: dotter 
af Öfversten G ref ve Gustaf Adolph Horn af Aminne, 
N:o 92, och Anna Catharina Odencranti, N:o 1947. 
Barn: 

Lorentz Wilhelm, f. 1830 ,4 / 8 . 

Carl Theodor, f. 1833 6 /„. 

Anna Catharina Fredrica, f. 1834 17 / iS , f 8. L 
"/»■ 

Tab. 9. 

Lars (son af Lars, Tab. 2), f. 1729 *V 12 ; Stu- 
dent i Upsala 1748; Hofjunkare; t 1794 *>/ 4 på 
Sjögerås i Wermland, hvilket han, jemte Mellby i 
Bro socken, egde. — Gift med Maria Catharina 
Löwenhjelm, f. 1740 •/„ f 1804 *V n i Åmål; dot- 
ter af Kaptenen Johan Löwenhjelm, N:o 1791, och 
Catharina Margaretha Uggla, N:o 100. 
Dotter: 

Catharina Margaretha, f. 1762 !ö / 7 , + 1801 9 /„. 
Gift l:o 1778 med Kaptenen Joachim Fredric von 
Wachenfelt, N:o 1743, f. 1740, + 1791: 2:o 1793 
24 / n med Majoren Axel Henric / 
hans 2:a gifte, f. 1761, t 1820. Friherrl. ätten von Nackreij, N:o 300, t- Olof von Nackreij, Baron von NaekreU (son af 
Lars von Nackreij, se adel. ätten von Nackreij, 
Tab. 2), f. 1728 7„ i Philipstad; Student i Up- 
sala 1743; Auskultant i Svea Hofratt 1746 och 
i. Götha • Hofratt 1752; Vice Härads-höfding i 
Öster-Sysslet i Wermland s. å.; Beständig Vice Häradshöfding derst. 1754; Ordinarie Häradshöf- 
ding 1756; Assessor i sistn. Hofratt 1761; H of- 
rätts-Rad derst. 1762; Genernl-Auditör s. å.; Lands- 
höfding i Halland 1771; Riddare af Nordstjeroe- 
Orden 1772; Londshöfdinge i Kronobergs län 1776; 
Friherre 1778 21 / l2t på Drottningens kyrkogångsdag Digitized by VjOOQIC NAÄSOKIN. (introd. 1779 under N:o 300); Landshöfding i Up- 
nla lan 1782; + ogift 1783 *% på Upsala slott och 
slöt sjelf sin friherrL ätt samt, enl. i lifistiden yttrad 
önskan, begrafven på fattighus-kyrkogården utom Up- 
sala, bredvid Verelii graf och under en uppkastad ätt- 
backe,' prydd med ett träd och en marmor-grafvård. 
Han ?ar i yngre åren åtskilliga gåoger förlofvad, hyilket ock en och annan gång bidrog till hans be- 
fordran, men slog sedan alltid sjelf upp; var eljest 
en skicklig tjenste- och embetsman samt under riks- 
dagarne en ibland haf radmannen för mösspartiet; 
uppfördes slutligen vid 1772 års riksdag till Riks- 
Bad, men hyilket höga embete han undanbad sig. Adel. ätten Nassokin, N:o 740. Härstammar ifrån Byssland, och förmenas vara af samma stam, som slägten Nastschokin, samt är in- 
tagen bland Estländska Adeln under namnet Nassaoken. Tab. 1. 

Levantl Massaken, till Keskefehr i Hapaal socken 
och Estland; Var af en Rysk Bojarisk adel. slägt 
samt sjelf Bojar (Rådsherre); Nedsatte sig slutligen 
i Estland och lefde 1590. 
Son: 

Peter Nassaken, till Gammelgård i Borgo socken 
oeh Nyland; Antogs 1611 i Svensk tjenst på Narwa 
fistning; Var slutligen Major. Han öfvergaf sin 
arfsrätt till stora gods i Ryssland, jemte Grekiska 
religionen, samt antog den Lutherska och hyllade 
med sina barn Sveriges krona; fick för sina gjorda 
tjenster och bevisade stora trohet år 1606 af Konung 
Carl IX forläning på några gårdar i Sibbo, Helsinge 
och Borgo socknar i Nyland, under Norrköpings be- 
slöts vilkor. Hans barn kallade sig Nassokin. — 
Gift med en von Ungern-Sternberg till Fistel. 
Söner: 

Fromkold Johan Nassokin; Löjtnant; i 1682. 
Se Tab. 2. 

Peter Nassokin; Ryttmästare; 1 1679. S e Tab. 13. 

Henric Nassokin; Öfverste-Löjtnant; t 1690. Se 
Tab. 14. 

Tab. 2. 

Frtmkald Johan Nassokin (son af Peter Nassaken, 
Tsb. 1), till Nickby i Sibbo socken; Löjtnant vid 
ÖfVersten Arvid Förhus* Dragon-reg:te ; + 1682 w / !a 
och begrafven i Sibbo kyrka, der hans epitaphium 
uppsattes. — Gift l:o med en dotter till Majoren 
Msgnas Wolffelt, till Achst, Niedemum, Parasma, 
Pijs och Kebbles, med Anna Stadtman samt syster 
till Johan, Magnns och Adam Otto Wolffelt, NobiL 
Wolffelt, N:o 1741: — 2:0 med Christina Svärd/elt, 
i hennes 2:a gifte och som lefde enka 1684; dotter 
af Kaptenen Gunnar Jonsson, Nobil. Svärdfelt, N:o 
469, och Helena Galle i Finland, N:o 194. 
Barn: 

2. Magnus Johan; Kapten. Se Tab. 3. 

2. Peter; Kornett vid Nylands kavall. 1707; Löjt- 
nant vid Polska Fältherren Sapiehas trupper; Rytt- 
mästare afsked 1723; f ogift 1730 i Finland. Han 
blef fången vid Poltava och förd till Clissow, der- 
ifrån han ej återkom förrän efter fredsslutet. 

2. Georg Henric; Kanten; + 1712. Se Tab. 7. 

2. Nils; Fänrik 1704; Dödad barnlös 1708 un- 
der kriget i Polen. — Gift med en Stackeiberg. 

2. Gotthard; Löjtnant; +1712. Se Tab. 8. 

2. Carl Fromhold, f. 1682; Kapten; t 1722. 
8e Tab. 9. 

2. Helena, i 1704. Gift med Landshöfdingen Otto Magnus Wolffelt, N:o 1741, i hans l:a gifte, 
f. 1663, + 1743. 

2. Hedvig Margaretha, t 1740 i Borgo socken. 
Gift med Ryttmästaren Eric Johan RennerfeU, N:o 
572. 

^ Tab. 3. 

Magnus Johan (son af Fromhold Johan Nassokin, 
Tab 2), till Werpel i Estland; Kapten vid Drott- 
ning Ulrica Eleonora den Äldres Lifreg:te i Liffland. 

— Gift med Maria Stackeiberg af huset Piep. 

Söner: 

Adam Johan; Ryttmästare. Se Tab. 4. 

Magnus Henric; Kapten vid Schreiterfelts Dra- 
goner 1701; Öfverste-Löjtnants afsked 1723. Han 
blef fången vid Dnipern och förd till Tobolsk, der- 
ifrån han ej återkom förrän efter fredsslutet. 

Tab. 4. 

Adam Johan (son af Magnus Johan, Tab. 3); 
Kornett vid Estniska Adelsfanan 1700; Lefde 1711 
i Liffland och kallas då Ryttmästare. Han blef, för 
det han, kommenderad på ett parti, utan kommuni- 
kation med sina regemente-officerare, befaldt en ryt- 
tare aflifva sin häst, af Konung Carl XII, enligt 
bref tal Öfverste Friti Wachtmeister af den 4 Aug. 
1701, dömd att kasseras och utur rullan utstrykas. 
Son: 

Magnus Reinhold) Bodde i Liffland; i 1792*% 
58 år gammal. — Gift med Lovisa von Schulman. 
Son: 

Carl Johan, f. 1765; Bodde i Liffland; + 1793. 

— Gift med Beata von Fischbach, t 1807. 

Son: 
Johan Reinhold, f. 1787 i Liffland; Under-Löjt- 
nant vid Tredje Ryska Jägare-reg:tet 1804; Löjtnant 
derst. 1807; Stabs-Kapten 1808; kvartermästare vid 
Ryska Kejsarens svit 1809; Kapten derst. s. å.; 
Öfverste-Löjtnant 1813; Öfverste afsked 1816; Gick 
åter i tjenst 1821 och blef Öfverste vid Kejsarens 
svit; Divisions-Qvartennästare vid Första Grenadiér- 
divisionen 1824; Öfver-Qvartermästare vid kolonise- 
rade Grenadiér-kåren 1826 och vid Kejsarens Gene- 
ralstab för Militär-kolonierna 1827; General-Major 
1828; Riddare af Ryska S-.t Wladimirs-Ordens 3:e 
klass s. å.; f 1831 *V A i Ostrolenka i Polen, af 
blessyrer, undfångna i slaget derst. Han deltog med 
Ryska arméen i 1806 och 1807 årens kampanjer i 
Preussen emot Fransoserna; i fälttåget i Finland 
1808 och Westerbotten 1800, derunder han var, 
bland annat, med vid Alavo, Salmis, Orravais, Säf- Digitized by VjOOQIC NASBOKTN. var och Ratan; samt kriget i Tyskland 1813 och 14, 
och fältslagen vid Weisaenfels, Lutzen, Bautzen, Den- 
newitz och Leipzig; blef nämnd till Riddare af Ryska 
S:t Annae-Ordens 2:a och 4:e klasser samt hägnades 
med guldsabel med påskrift for tapperhet i falt, och 
fick medaljen för intagandet af Paris. — Gift 1:0 
1810 % med Stifts-Fröken Carolina Lovisa Thalena 
Bergensiråle, f. 1788 %, + 1821 \ på Norrby i 
Karis socken och Finland; dotter af General- Majoren 
Johan Bergenstråle, N:o 1696, och hans l:a fru, 
Carolina Margaretha von Christjersson, N:o 1725: 
— 2:o 1822 T % med den l:a fruns halfkusin, Stifts- 
Fröken Lovisa Carolina Gustaf va Bergenstråle, f. 
1803 ,2 /| ; dotter af Majoren Pehr Rudman Bergen- 
stråle, N:o 1696, och Gunnilla Lovisa Riddersvärd, 
N:o 1220. 
Barn: 
1. Michaél, f. 1813; Öfverste. Se Tab. 5. 

1. Ferdinand, f. 1818; Öfverste-Löjtnant. Se 
Tab. 6. 

2. Emilia Lovisa Sophia, t 1823 M / 4 . Gift 1844 
*% i Åbo domkyrka med Öfversten Frih. Johan 
Axel Cedercreutz, N:o 143, f. 1801. 

2. Johanna Elisabeth, f. 1826 w / 6 . Gift 1852 
*7 S i Åbo med Geheime-Rådet Gabriel Anton Oron- 
stedt, N:o 1104, A, i hans 2:a gifte, f. 1798. 

2. Nicolai, f. 1828 27 / 4 ; Fänrik vid Lifgardets 
Finska Skarpskytte-bataljon 1845; Under-Löjtnant 
vid gamla Ingermanlandska infant.-reg:tet 1847; Löjt- 
nant derst. 1849; t s. å. *% i Grodno. 

2. Alexander, f. 1829 %; Fänrik vid Fjerde 
lätta ridande Artilleri-batteriet 1848; Anstäld vid 
Siberiska linic-kosackernas Artilleri-brigad; Under- 
Löjtnant derst. 1852; Löjtnant 1854. 

2. Reinhold, f. 1831 2 7 g ; Auskultant i Åbo Hof- 
rätt 1853; Extra Notarie derst. 1854; Vice Härads- 
höfding 1857; Kopist i Militär-expeditionen af Kej- 
serl. Finska Senatens ekonom ie-departement 1858. 

Tab. 5. 

Michaél (son af Johan Reinhold, Tab. 4), f. 1813 
V 8 ; Fänrik vid Lifgardets Wolhyniska regrte 1835; 
Under- Löjtnant derst. 1837; Riddare af Ryska S:t 
Annas-Ordens 3:e klass med bandros s. fi.; Löjtnant 
1839; Stabs-Kapten 1842; Kapten 1845; Öfverste- 
Löjtnant vid gamla Ingermanlandska infant.-reg:tet 
1847; Riddare af nämnda Ordens 2:a klass 1850; 
Öfverste 1851; Transporterad till Prins Alberts af 
Sachsen Jägare-reg-.te 1853; Chef for nya Inger- 
manläudska infant.-reg:tet 1854; Riddare af förutn. 
Ordens 2.a klass med krona s. å. och af S:t Wladi- 
mirs-Ordens 4:e klass 1857. Han kommenderades 
1838 till tjenstgöring vid den armékår, som opere- 
rade emot Kaukasiska borgsboerna, och blef, för åda- 
galaggd tapperhet i affären emot dem, utnämd till 
riddare s. å. den 1 1 Scpt. — Gift med Wåra Koch. 
Barn: 

Alexander, f. 1851 "/,. Olga, t. 1853 % 
Nicolai, f. 1854 *7, 2 Tab. 6. 

Ferdloand (son af Johan Reinhold, Tab. 4), f. 
1818 w / 4 ; Fänrik vid Witcbska Jägare-rcgrtet ; Un- 
der-Löjtnant derst 1840; Löjtnant 1843; Stabs-Kap- 
ten 1845; Kapten 1848; Major 1849; Transporterad 
till General-Fältmarskalken Hertigens af Wellington 
infnnt.-reg:te 1850; Öfverste-Löjtnant* afsked 1853; 
Major vid nya Ingermanlandska infant.-reg.tet 1854; Öfverste-Löjtnant derst. 1857. Han bevistade med 
utmärkelse Ungerska fälttåget 1849, och bär medal- 
jen för nämnda fältslag. — Gift med Wåra Skoro- 
potsky. 

Barn: 

Anasiasia, f. 1854 '/,. 

Nicolai, f. 1855 ,8 /,. 

Tab. 7. 

tietrg lenric (son af Fromhold Johan Nassokin, 
Tab. 2); Kapten vid Amiralitetet; + 1712 i Nyland 
— Gift med ffebbla Helena von Schrowe, i hennes 
2:a gifte; dotter af Majoren Gustaf Johan von Schro- 
we, N:o 495, till Kärwä, med Anna Christina Svan- 
ström, N:o 397, samt enka efter Kornetten Peter 
Blåfjeld, N:o 245, till Mossby och Saustila. 
Barn: 

Christina Helena, f. 1706*% i Carlskrona; Flyt- 
tade till Liffland. 

Fromhold Johan, f. 1708 V lf) i Carlskrona, t 
barn. 

En Dotter, t i Carlskrona; Flyttade till Liff- 
land. 

Tab. 8. 

Gotthard (son af Fromhold Johan Nassokin, Tab. 
2), till Nickby; Löjtnant vid Nylands och Tawaste- 
hus läns kavall.; t 1712. — Gift med Margaretha 
Ramsay; dotter af Rytt mästaren Claes Ramsay, N:o 
215, till Kimola och Sylfvänä, med Helena Stål- 
handske, N:o 98. 
Barn: 

Claes Johan, f. 1706; Löjtnant vid Appelgrens 
reg:te i Frankrike 1735; Afsked 1739; Ober-Löjt- 
nant i Ungern; Löjtnant vid Nylands Dragoner 1745; 
Kapten derst. 1746; Afsked 1756; Riddare af Svärds- 
Orden; f barnlös 1760 a / 7 . — Gift 1733 % med 
Brita Magdalena Adlerhjelm, f. 1712 % i Lands- 
krona, + 1769 °/ 10 ; dotter af Tygmästaren Lars 
Adlerhjelm, N:o 1732. och hans l:a fru, Edla Re- 
gina Klöfversköld, N:o 579. 

Helena, f. 1710, + 1789 »/, på Nickby ogift. 

Tab. 9. 

Carl Fromhold (son af Fromhold Johan Nassokin, 
Tab. 2), f. 1682; Under- Löjtnant vid Amiralitetet 
1694; Kapten derst.; t 1722. -- Gift med Char- 
lotta Johanna Blylod, t 1730; dotter af Löjtnanten 
Bothwid Blylod. 
Barn: 

Carl Otto f. 1708; Kapten. Se Tab. 10. 

Christina. Gift med en Fältväbel Brunow. 

HeTvlg,] ** barn ' 

Tab. 10. 

Carl Otti (son af Carl Fromhold, Tab. 9), till 
Nickby; f. 1708; Volontär vid Nylands infant. 1725; 
Under-Officer derst. 1732; Fänrik 1742; Löjtnant 
1749; Kapten 1764; Riddare af Svärds-Orden; Af- 
sked 1771. — Gift 1739 med Wendela Dellinghau- 
sen, t 1769 % pä Nickby. 
Barn: 

Henric Mathias, f. 1740; Kapten; t 1784. Se 

Tab - H- 

Carl Otto, f. 1742 »%; Kapten; + ogift 1788 ,8 / s . 

Magnus Johan, f. 1745 7 / 8 i Fänrik; + ogift 

1777 »/„. Digitized by VjOOQIC NAB90KIN. Sophia Eleonora, f. 1747 »/„. Gift 1779 '% 
med Secellanen och Vice Paatoren /Y<n«* Sangren. 
Hedvig, f. 1751 «*/,. 
Anna Lovisa, t 1756 V 4 . 

Tab. 11. 

lenrlc Haffas (son af Carl Otto, Tab. 10), f. 
1740 ,4 / 4 ; Fänrik rid Nylands infant. 1766; Slutli- 
gen Kapten; + 1784 M /„ p* Humbleberg i Finland. 
— Gift med Anma Lovisa Sture, tom aedan fick 
Kaptenen Gustaf Westtrmarck. 
Barn: 

Christina Lovisa, f. 1779 V,; Stifts-Fröken. Gift 
\609 »/, med Kaptenen A. F. Joeckell. 

Carl Magnus, t 1780 N ' 10 ; Volontär vid Ny- 
lands infant. 1782; Sergeant derst. 1786; Utesluten 
1788, vid krigets början, aåsom minderårig; Sergeant 
Tid vargeringen af samma regrte 1791 och vid Ny- 
lands Dragoner 1797; Extra Kadett iHapaniemi 1799; 
Fänrik vid AdlercreuUiska lätta infant.-reg.-tet 1804; 
Löjtnant derst. 18UJi ; Afsked 1811; Öfver-Jäguiiwtare 
karakUr 1812; Introd. på Finska Riddarhuset nnder 
N:o 61 bland Adelsmän; f ogift 1821 på Nickby. 

Carl, f. 1782 «%, + 1786. 

Otto Henric, f. 1785; Major; + 1834. Se 
Tab. 12. 

Tab. 12. 

Ottt leiric (son af Henric Mathiss, Tab. 11), f. 

VJSa %; Sergeant vid Nylands infant. 1797; Kadett 

i Hapsniemi 1798; Fänrik vid Adlercreutziska lätta 

»firnc-ngtet 1804; Löjtnant derst. 1806; Afsked 

Mit; Kaptens karaktär 1812; Introd. på Finska 

Riddarhuset under N:o 61 blaod Adelsmän; Kapten 

vid Fjerde Finaka Skarpskytte-bataljonenT Majors af- 

•ked 1831; f 1854. — Gift l.-o 1818 »% i Wiborg 

med Stifts-Fröken Margaretha Henrietta Boije af 

Gennäs, f. 1793 a V„ på Sannäs vid Borgå, + 1827 

/ § i nämnde stad; dotter af Öfverste-Löjtnanten 

Otto Christer Boije af Gennäs, N.o 16, och hans 

3-c fru, Anna Margaretha Montgomery, N.o i 960, 

A: — 2:o 1828 '% med Fredrica Juliana Mattens*; 

dotter af Lagmannen och Riddaren Mattens och Eva 

Juliana Landtman. 

Barn: 

1. Christer Wilhelm Levanti, f. 1820; Kadett vid 
KejserL Finska Kadett-kåren ; f 1838 *%. 

2. Otto Casvmir Theodor, f. 1829; Phil. Kandidat. 
2. Nathalia Aurora Emilia, f. 1830. 

2 Alexander Hjalmar, f. 1833; Kornett vid Prins 
Peters af Oldenburg Kyrassiér-regrte. 

2. Rosina Alexandra Leonilda, f. 1830. 

2. Carl Otto Nicolai, f. 1837; Fänrik vid Stor- 
fursten Nicolaus Nicolajewitsch Grenadiér-rcg:tc. 

2. Augusta Mathilda Ottilia, f. 1844. 

2. Olga Julia Fredrica, f. 1847. 

2. Ida Johanna Maria, {. 1849, + 1850 % i 
Helsingfors. 

Tab. 13. 

Peter Nasstkln (son af Peter Nassaken, Tab. 1). 
till Nickby, Gammelgård och Mäntzelä, alla i Fin- 
land; Antagen i krigstjeust 1647; Slutligen Ryttraä- 
sttre; Introd. 1668 å ättens vägnar under N:o 7 40; 
t 1679 och begrafven i Mäntzelä sockenkyrka. Tian 
Mef ofta och illa blcsscrad i krig; dömdes !6f>8 af 
Abo Hofrätt till 700 dalers böter, för det han år 
1666 skällsordet» slagit ock fängslat sin oägU bro- der, Korporalen Göran Pehrsson, att han deraf inom 
året dos, men hvilket »träff af Kongl- Maj:t lindra- 
des till full mansbot eller 100 daler silfvermvnt. — 
Gift med Anna Ilenricsdotter Henningshusen. 

Dotter: 
Anna Margaretha, till Mäntzelä; Lefde enka 1697. 
Gift med Fänriken Andreas Möller, N:o 645, + 1675. 

Tab. 14. 

stark Nsssskli (son af Peter Nassaken, Tab. t); 
Kornett vid General- Majoren Henr. Horns reg:te; 
Slutligen Öfverste-Löjtnant vid Adel&fauan; t 1690 
%. — Gift med Friherrinnan Märta Catharina Cron- 
stjema, t 1695 ,2 /, ; dotter af Laudt-Radet Henric 
Siruberg, Nobil. och Barou Cronstjerua, N:o 51, till 
Kroneburg och Juugferhoff, med Ursula Probstiog. 
Barn: 

Gustaf Henric, f. 1669. 

Axel Gotthard, f. 1670; Kornett; + 1700. Se 
Tab. 15. 

Claes Johan, f. 1672 %; Korporal vid Nylands 
kavall. 1097; Kornett derst. 1700; Löjtnant 1701; 
Ryttuinstare 1706; + barnlös 1709 *% i slagtnin- 
gc'n vid PulUva. — Gift med lltbbla Pistolhjeim, t 
17^8 6 / 7 ; dotter af Majoren Peter Pistolhjelm, N:o 
492, och Catharina Silfverbögcl, N:o 284. 

Anna Margaretha, I ff . tvilJi +f |ftju 

Anna Juliana, ) "^ ° 

Magnus Johan; Kapten vid Amiralitetet 1701 ; 
+ ogift. 

Tab. 15. 

Axel Gtttfcari (son af Henric Nassokin, Tab. 14), 
till Suontaka i Wichti» socken o<h Finland; f. 1670 
*%; Kornett 1700; t s. å. *V„ i slaget vid Narwa. 

— Gift 1693 3 8 med Anna llästrko-Fvrtuna, f. 1675 
%, t 1716 *>,. 

Barn: 

Margaretha Juliana, f. 1694 %, + 1748 %. 
Gift 17 In* l1 2 med Joachim Ordemunius* 

En Dotter, + barn. 

Henric, f. 1698; Lefde utan tjcn*t; + 1759. Sa 
Tab. 1". 

Axel Gotthard, f. 1700; Lefde utan tjenst; + 
1761. Se Tab. 18. 

Tab. 16. 

Henric (son af Axel Gotthard, Tab. 1 5), till Suon- 
taka; f. 1698 ltt 4 ; Lefde utan tjenst; t 1759 V,. 

— Gift l:o roed sin farbrors frus kusins dotter, Anna 
Maria Stålhane; dotter af Löjtnanten Johan Sliil- 
haue, N:o 29'J, till Gammelby och Katkanieini, med 
hans 2:a fru, Mnria Gylltnbötrid, N:o 118: — 2:o 
1725 27 ,j med sin broders svägerska, Beata Chri- 
stina HeimerfeU; dotter af Rytt mästaren Anders Mag- 
nus Reuuerfelt, N:o 572, och hans fru, född Häatesko. 

2. Adam Henric, f. 1728; Kornett; t 1801. Se 
Tab. 17. 

2. Maria, f. 1729 l %. 

2. Claes Johan, f. 1731 %; Förare vid Nvlands 
infanteri. 

2. Margaretha, f. 1734 4 /,o, + 1793 * 12 pä An- 
dersbölc rusthall i Finland. Gift med Fultväbeln 
Elf vengren vid Nylands iufantcri. 

2. Axel Gotthard, t barn. Digitized by VjOOQIC NATT OCH DAG. 2. Edla Christina, t 1737 M /„. + 1801 V, ogift. 
2. Pder, f. 1745 *V 12 . 

Tab. 17. 

Adam Henrlc (son af Henric, Tab. 16), till An- 
dersböle; f. 1728 w / 4 ; Sergeant vid Nylands regzte; 
Kornett; + 1801 *%. Han tvistade vid 1765 års 
riksdag med Kaptenen Carl Otto Nassokin om huf- 
vudinanua-rättighetcn, men förlorade. — Gift 1766 
2S /,, med Ebba Beata Nicander; dotter af Löjtnan- 
ten Carl Nicander. 

Döttrar: 

Anna Christina, t. 1767 "/,,. 

Maria Elisabeth, f. 1769 2 %. Gift 1793 »/ 10 
med Sergeanten vid Nylands iufant. Fredric Reinhold 
Taxell. 

Eva Helena, + 1778 2 %. 

Anna Lovisa, f. 1781 2 V 10 . Tab. 18. 

Axel Gotthard (son af Axel Gotthard, Tab. 15). 
till Snontaka; f. 1700 *%; Lcfde utan tjenst; t 176! 
a /,,. — Gift 1723 M /, med Margaretha Juliana Ren- 
nerfelt, + 1726 *V 8 ; dotter af Ryttmästaren Anders 
Magnus Rennerfelt, N:o 572, och hans fru, född 
Hästesko. 

Barn: 

Anna Margaretha, f. 1725 7„ + 1771 %. Gift 
1744 12 / med sin farbrors svåger, Fänriken Nils 
Stålhane, N:o 292, i hans l:a gifte, f. 1713, + 1805. 

Eva Helena, f. 1729 %, t 1809 på Snontaka, 
ogift. 

Christina Juliana, f. 1732 *%, + 1809 på Snon- 
taka, ogift. 

Axel Gotthard, f. 1735 »A; Kornett vid Nylands 
Dragoner; + barnlös 1797 "%. — Gift 1766 w / tn 
med Anna Maria Malm, f. 1725, f 1809 % på 
Botila i Haliko socken och Finland. 

Henric Johan, t 1740 *%, t s. L *%. Adel ätten Natt Och Dag, N:o 13. 

Att denna att skulle härstamma ifrån Sigtrygg, en rik man, hvilken, enligt Sturlesson, vid Ir 1030 
bodde i Nerike samt hcrrbergerade öfver vintern Norska Konungen Olof Haralsson, den Helige, och att Sig- 
tryggs son Ivar sedan blifvit en förnäm man, kan vara troligt, men saknar bevis. Tab. 1. 

Matbis; En förnäm Man i Sverige; Lefdeår 1170. 

Söner: 
Benedict Mathsson. Se Tab. 2. 
Bo Mathisson. Se Tab. 7. 

Tab. 2. 

Benedict Mathsson (son af Mathis, Tab. 1); Var 
1224 Konung Eric Läspes Råd och Man i Sverige. 
Söner: 

Peder Bengtsson; Riddare och Svea Rikes Råd; 
Lcfde 1280. 

Lars Bengtsson; Var 1286 Riddare och Svea Ri- 
kes Råd. 

Näskonung Bengtsson; Svea Rikes Råd. Se Tab. 3. 

Sigtrug Bengtsson; Svea Rikes Råd. Se Tab. 6. 

Tab. 3. 

Näskonung Bengtsson (son af Benedict Mathsson, 
Tab. 2); k Vapn 1265; Svea Rikes Råd 1289. Egdc 
Nynäs, Aspenäs och Langanäs. 
Söner: 

Ehrengisle Nåskonungsson ; Svea Rikes Råd och 
Drotts. Se Tab. 4. 

Carl Nåskonungsson; Riddare och Svea Rikes 
Råd. Se Tab. 5. 

Ivar Nåskonungsson; Lefde 1349, enl. S:t Clane 
Minne, pag. 34. 

Tab. 4. 

Ehrengisle Nåskonungsson (son af Näskonung 
Bengtsson, Tab 3); å Vapn; Var 1318 Svea Rikes 
Råd och Marek; Norriges Marskalk 1323; Sveriges 
DrotU 1324; i på 1330-talet. Han var 1318 en ibland de Svenska fullmäktige på fredsmötet i Roe- 
skild, för att sluta still estånd emellan Konung Eric 
Menved i Danmark och Konung Birger i Sverige å 
ena samt Konung Håkan V i Norrige och Svenska 
Hertigarnes barn och medhållare å andra sidan; un- 
dertecknade slutligen ibland Riksens Råd och Män 
1322 den 20 Juli Herremötets i Skara beslut, då 
Magnus Ericssons val till Sveriges Konung st ad fa- 
stades. — Gift med Christina; Peder Ragvaldssons 
dotter (Tre Rutor). 
Son: 
Ehrengisle Ehrengislesson; a Vapn 1349. 

Tab. 5. 

Carl Nåskonungsson (son af Näskonung Bengtason, 
Tab. 3); å Vapn; Var 1317 Hertig. Erics och Svea 
Rikes Råd, då han satt i rätten på Östkinds Allmän- 
ning; Blef 1323 Capitnneus Fiulandiae; Var 1327 
ibland dem, som öfversågo Södermanlandslagen; Kal- 
lar sig sjelf år 1333 Carolus Näskonungs Son, Miles 
(Riddare); Undertecknade 1335, såsom Riddare och 
Svea Rikes Råd, Riksdrottsen Nils Ambjörnssons full- 
makt; Lefde ännu 1349, då han till Nunnorna i S:t 
Clarae kloster försålde 2£ örtngs jord påWaldemars- 
öen. — Gift 1:0 med Brita JönsdoUer: — 2:o 1342 
med Ilad ga t som fick morgongåfva och lefde 1347; 
dotter af Peder Ragvaldsson (Tre Rutor). 
Barn: 

I. Ehrengisle Carlsson; Undertecknade 1349 sin 
faders salubref på 2£ örtugs jord på Waldemarsöen 
till S:t Clarae kloster. 

1. Märta Carlsdotter. Gift l:o med Riddaren och 
Svea Rikes Råd Amund Sunesson Sture, till Ringvada- 
hult, som lefde 1347 och var af de gamle S turar: 
2:o med Nils Nilsson Krok. 

1. Catharina Carlsdotter. Gift med Riddaren och 
Svea Rikes Råd Bengt Philpusson Ulf (af tillbaka- Digitized by VjOOQIC NATT OCH DAG. seende Ulfvar), till Skellabyrd, i håns 2:1 gifte, tom 
lefde 1371 och gaf 1363 goda till Predikare-ordens 
konvent i Strängnäs. 

Tab. 6. 

Slgtrag Beagtsssa (ton af Benedict Mathsson, Tab. 
2); Var 1289 Svea Rikes Sid. 
Son: 
Nils Sigtrugsson; Riddare och Svea Riket Rid. 

Tab. 7. 

le lathisMa (son af Matbis, Tab. 1); å Vapn 
1250. — Gift l:o med Sigrid: — 2:o med Estrid. 
Söner: 

I. Nils Sigriioson; Riddare och Svea Rikes Rid; 
f 1299. Se Tab. 8. 

1. Pehr Sigridason; Lefde 1285. 

2. Carl Estridason; Var 1280 Konung Magni 
och Svea Rikes Rid; Kallas 1286 Riddare; Gaf a. 
1. Hammarby med 40 mark part silfver och 100 
mark penningar till Sko kloster samt gjorde sitt 
testamente till Konungen och sina broderssöner Bengt 
och Carl; Ligger begrafven i Skoklosters kyrka. 

Tab. 8. 

Jflls SlgrlfatMB (son af Bo Mathisson, Tab. 7); 
Var 1279 Riddare, 1286 Konung Magni och Svea 
Rikes Rid samt 1287, 1290 och ll'V9 Lagman i 
WeTenden eller Smaland; t sistn. ir, sedan han gjort 
sitt testamente, och begrofs, jemte sin frn, i Asksby 
klotter i Östergöthland. Han förde nätt och dag- 
rasoet och på hjelmen tvi dubbla fan i kor, half bli 
och half gula, och emellan dem en pifftgelstjert. 
Barn: 

Bo Niclisson, den Äldre; Riddare och Svea Ri- 
kes Rid; t 1327. Se Tab. 9. 

Bengt Niclisson; Lefde 1286. 

Brigitta Niclisdottcr. Gift med Sigvard Pkilpusson. 

Carl Niclisson; Lefde 1322. — Gift med Cecilia 
Glyswg, som lefde enka; dotter af Riddaren och Svea 
Rikes Rid Henric Glysing. 

Tab. 9. 

leflidtsftatt, den ÄWre (son af Nils Sigritseson, Tab. 
8), till Göksholm i Stora Mcllösa socken och Nerike 
samt Björkholm; Var 1315 Riddare och Svea Rikes 
Rad; 1318 en ibland Allmogens Anförare vid Carlaby 
i Westergöthland, der han efter mycken förlust för 
dem daglingade med Konung Birger om fritt aftig; 
1319 Lagman i Östergöthland ; t 1327. Han un- 
dertecknade 1319 den 8 Juli i Upsala, jemte flere 
Riksens Rid och Män, den di uppgjorda Regerings- 
form; var 1320 den 7 Nov. ibland dem, som opp- 
rittade rå och ror för S:t Clarss klosters egor på 
Norra Malm ; är slutligen, enligt en af Riks-Ridet 
>nh. Knut Kurck år 1675 i stora salen på Göks- 
holm gjord inskription, den första bevisliga egare af 
nämnde ställe, hvarefter alla egarne uppräknas ända 
till bemilte herre. — Gift l:o med Sigrid: — 2:o 
med Cecilia Blå, som lefde enka 1333, di hon gaf 
till &t Martins kloster i Söderköping sin gird Barsa- 
torp, for sin dotter Glins ingift i samma kloster; 
dotter af Riddaren, Rika-Radet, Riks-Drottsen och 
Ostgötha- Lagmannen Knut Jönsson, till Arenas, Aspe- 
näs, Händclö och Gröneborg, med Catharina Bengts- 
dotter Folkunge, samt syster till Sven Knutsson Bli 
eller Store (N:o 79). Barn: 

1. Sigrid Bosdotter; Lefde enka 1327. Gift med 
Svea Rikes Rid Thure KettUsson (Bjelke af Åkerö, 
N:o 8). som lefde 1322. 

Kjerstm Bosdotter. Hon gaf 1345 sin son Matts 
Håkansson Haromars gird i Askers socken och Nerike. 
Gift med Riddaren samt Svea Rikes Råd och Marsk 
Håkan Jonsson Lama, som lefde 1327. 

Ingrid Bosdotter. Gift l:o med Riddaren och 
Svea Rikes Rid Jon Knutsson, af gamla Gripeslag- 
teo, som 1370 gaf goda till Cantoriam i Linköping 
och dog 1391: 2:o med Riddaren Joem Dansson, som 
förde en bit i vapnet. 

Magnus Bosson. Se Tab. 10. 

Bengt Bosson; k Vapn 1362. 

Bo Bosson; Riddare och Svea Rikes Rid. Ss 
Tab. 11. 

Ingeborg Bosdotter, till Ringstadaholm vid Norr- 
köping. Gift l:o med Riddaren Knut Folkesson (Blå), 
till Finö, som lefde 1323: 2:o ined Konung Walde- 
mars sonson, Riddaren och Svea Rike» Råd HaW«- 
mar Ericsson, i hans t:a gifte, som förde tre lejon 
i vapnet och lefde 1362. 

2. Elin Bosdotter; Blef 1333 Nanna i S:t Mir- 
tens kloster i Söderköping eller Sk en u inge. 

Tab. 10. 

Magnus lossas (son af Bo Niclisson. den Äldre, 
Tab. 9); Lefde 1332. 

Son: 
Niclasa Magnusson; Riddare och Svea Rikes Rid. 
Han fiunes hafva är 1396, Mathrei A posto Ii dag, i 
Nyköping, bland andra Rikaens Rid och Mån, in- 
gfttt föreningen med Drottning Margaretha; kallas 
slutligen, i ett Konung Erics af Pomern bref af den 
17 OcL s. i., bemälte Konungs Älskeliga Man, och 
be full ra ak t i gas dcroti, att eftersli och fasttaga vir 
och krononas fiende och riksens skadaman Benedicter 
Algotsson. 

Tab. 11. 

It Bssssb (son af Bo Niclisson, den Äldre. Tab. 
9), till Göksholm samt Säby i Wists socken i Öster- 
göthland; Var 1336—1370 Riddare och Svea Rikes 
Rid; Lefde ännu 1386. Han bevittnade sin syster- 
sons, Riks-Drottscn Bo Jonsson Grips testsmente, 
deruti honom tillägges 1000 mark lödig. — Gift med 
Cari» (Far galt), som gaf aig, efter mannen död i 
Skenninge kloster, hvilkct fick for hennes ingift To- 
katorp, ThorSs, Wakarahola och HögmSla i Frenninge 
socken; dotter af Peder Ragvaldsson, den Gamle, till 
Hedensö, med Brita Joensdotter Bli. 

Barn: 

Margaretha Bosdotter, + 1414, Påsktiden. Hon 
gaf 1407 gifvobref till Helga-Kors prsebenda i Streng- 
näs domkyrka. Gift med Riddaren och Riks-RSdet 
Algot Månsson (Sture), till Rafsuaa. + 1426. Båda 
begrofvos i Wadstena kloster, enl inskriptionen i 
deras gra f »ten derst. 

Marta Bosdotter, f 1397, fyra dagar före Ti- 
burtii och Valeriani dag, i Wadstena kloster, der 
hon var Vice Abedissa och länge lefvat enka. Gift 
med Svea Rikes Rid Christoffer Michelsdorp, som 
lefde 1371 och i vapnet förde en half lilja och en 
half miue. 

Sten Bosson; Riddare, Svea Rikes Rid och Marsk. 
Se Tab. 14. Digitized by VjOOQIC NATT OCH DAO. Bengta Botdotter; Lcfdc enka 1408 och gaf då 
testamente till Linköpings domkyrka. Gift med Rid- 
daren Torkil Haraldsson (Green), till Boo och Ring- 
stadaholm, som lefde 1414. Båda begrofvos i Wad- 
stena kloster. 

Canutus Boétn; Var 1387 Kantor vid domkapitlet 
i Linköping; Biskop derst. 1391 och tillika Svea Ri- 
kes Råd; t 1436, S:t Gregorii dag eller den 12 
Mars. Han var 1387 en af exekntorerna af Bo Jons- 
son Grips testamente; reste, efter sitt utväljande till 
Biskop, till Rom, der han 1392 Wef af Påfven Bo- 
nifacius IX i embetet 1 stad fattad samt fick den dyr- 
köpta biskopskåpan; invigdes i samma embete 1393 
i Wadstena af ärkebiskopen i Upsala, jemte Bisko- 
parne i Skara, Westerås och Weiiö; bevistade 1397 
Konung Erics af Pomern kröning i Calmar och un- 
dcrskref s. å. den 20 Juli Calmare union, men lade 
sig sedermera, jemte andra herrar, mycket emot be- 
mälte Komungs olaga regemente, och har i sådant 
ändamål underskrifvit mänga bref och författningar; 
sökte på kyrkomötet i Basel att få sin företrädare, 
Biskop Nicolaus, kanoniserad; grundade trenne chor 
vid östra ändan af Linköpings domkyrka och instik- 
tade af biskopsbordets ränta, S:t Brigitta prsebenda, 
samt sökte på allt sätt bota den skada, som åskan 
gjort på hans domkyrka, men beskylles för att hafva 
förminskat dess inkomster genom pantsättning af nå- 
gra biskopsstolens gårdar till sina bröder Bo och 
Bengt, som af honom icke blefvo igenlösta; visade 
sig mycket sorgfall ig om Wadstena klosters välståud ; 
var slutligen, i stöd af Påfvarne Bouifacii IX:s och 
Innocentii VILs bullor, mycket nitisk om Påfliga 
hiearchiens bibehållande. 

Bo Bosson. 

Nils Bosson; Riddare. Se Tab.< 12. 

Måns Bosson. 

Bengt Bosson; Var 1395 Riddare. — Gift med 
Ragvild. 

Tab. 12. 

Nils Bosson (son af Bo Bosson, Tab. 11), till 
Åkerö i Södermanland samt Lindholmen; Var 1396 
Riddare. Han och hans sednare fru hemulade år 
1422 till Upsala domkyrka Rangvasta gods; funde- 
rade 1426 en prtebenda under S:t Annas kapell i 
nämnde domkyrka; instiktade slutligen 1430iStreng- 
näs ett erkedjeknedöme efter den första frun. — Gift 
l:o med Ingeborg, f före 1422; dotter af Ragvald 
Finvidsson, som i vapnet förde en sju udd ig stjerna-: 
•— 2:o med KjersUn Lama; dotter af Riddaren och 
Svea- Rikes Råd Ivar Gregersson, till Benhammar 
och Arnöberg. 
Barn: 

1. Elin Niclissadotter ; Ligger, jemte sin man, 
begrafven vid sakristidörren i Engsö kyrka i West- 
manland. Gift med Riddaren och Svea Rikes Råd 
Fader Ulfsson (Sparro, N:o 7), till Engsö, Hjnlstad 
oeh Nynäs, som Iefdc 1467. 

1. Sigrid Niclissadotter; Lefde 1428. 

Bo Niclisson, den Yngre; Riddare och Svea Ri- 
kes Råd. Se Tab. 13. 

Joen Niclisson; Lefde 1430. 

Tab. 13. 

Be Niclisson, den Yngre (son af Nils Bosson, Tab. 
12), till Åkerö; å Vapn; Var 1434 Häradshöfding i 
Waxala, 1459 Riddare och Svea Rikes Råd samt 
Under-Lagman i Östergöthland, och 1461 Konungens 
Fogat öfver Widbo härad och Rumbleborgs län. — Gift l:o med Ingeborg (Svarte Skåning); dotter af 
Ståthållaren på Örebro slott Svarte Jenis Niclisson Skå- 
niog: — 2:o med Märta von Bergen, i hennes l:a 
gifte och som 1450 gaf for sin son Bo själagift till 
Upsala domkyrka och lefde ännu 1452; dotter af 
Lydeke von Bergen, till Wänagarn, med Carin, Inge- 
mar Joansson (Wases) till Bottna dotter, samt om- 
gift med Riddaren, Riks-Rådet och Riksföreståndaren 
Bengt eller Benedict Jönisson (Oxenstjerna, N:o 1), 
till Sahlestad, i hans 2:a gifte. 
Söner: 

1. Thuro Bosson, Svart kallad; Var 1478 Riddare. 

2. Bo Bosson; Väpnare; Lagman i Norra Fin- 
land 1436; Ligger begrafven i Upsala domkyrka. 

Tab. 14. 

Sten ttsson (son af Bo Bosson, Tab. 11), till 
Göksholm samt Rinkestaholm i Östra Eneby socken 
och Östergöthland; Var 1371 Väpnare och Svea Ri- 
kes Råd och 1386 Fogat i Södermanland; Kallas 
1388 Riddare; Lagman i Nerike och Riks-Marsk 
1390; Var 1405 Konungens Domhafvande i Öster- 
landen (Finland); Lefde ännn 1406, men var 1411 f. 
Han namnes 1384 ibland exekutorerna af Bo Jons- 
son Grips testamente; gaf 1386 Hasalö, en attung 
utgjord i Wallerstada socken och Östergöthland, till 
Wadstena kloster för sin, sin husfrus, sina föräldrars 
och Carl Krakos själar; var slutligen Palmsöndagen 
1388 ibland de Svenska Herrar och Män, som an- 
togo Drottning Margarethas skriftliga försäkran, när 
hon först blcf kallad till regementet i Sverige. — 
Gift med Ingeborg (Örnefot) ; dotter af Riddaren, Riks- 
Rådet och Höfvidsmannen i Östergöthland Eric Carla- 
son, till Broby, med Märta Thuresdotter (Bjelke, 
N:o 8). 

Barn: 

Carl Stensson. Gaf 1420 sin farbroder Nils Bos- 
son en obligation under sin broder Bengt Stenssons 
försegling. 

Brigitta Stensdotter, 

Bo Stensson; Riddare och Svea Rikes Råd. Se 
Tab. 15. 

Bengt Stensson; Riddare och Svea Rikes Råd. 
Se Tab. 16. 

Knut Stensson; Lefde 1434. Han blef blind, samt 
utbad sig af sina brodersöner Nils Sture och Måns 
Bengtsson, att de skulle unna haus hustru godsen 
efter honom, hvilket och skedde, men efter hennes 
död ärfdes godsen af hennes arfvingar, hvilket klan- 
drades af Bo och Bengt Stenssons arfvingar; hade 
slutligen med sin fru tvänne söner, som dogo före 
fadern och icke ens äro kända till namnen. — Gift 
med Carin Sonadotter i Svedetompta, som sedan fick 
Sten Pedersson. 

Märta Stensdotter; Begrafven i Wadstena kloster. 
Gift med Otto. 

Carin Stensdotter, + 1433. Gift 1417 med Ko- 
nung Erics och dess Rikes Rådgifvare och Man i 
Sverige samt Lagmannen i Östergöthland Magnus 
Ericsson Knape (Örnefot) till Konungssund, å Vapn, 
som lefde 1425. 

Birgerus Stenonis; Var 1434 Erkedjekne i Strengnäs. 

Niclis Stensson, till Göksholm; å Vapn 1431; 
Var 1434 Svea Rikes Råd; Fogat på Stäkeborg 1436; 
Riks-Marsk 1439; Höfvidsman på Elfsborg; + af 
pesten s. fl. i Norrköping. Han höll först parti emot 
Konung Eric af Pomern, men gick sedan öfver till 
honom; satte sig slutligen upp emot sin svåger, då- 
varande Marsken Carl Knutsson Bonde, och begick 
åtskilliga våldsamheter, hvarföre han blef tiltfånga- Digitized by VjOOQIC KAtT OCfl DAG. Ugen pl en ing emellan Söderköping och Norrkö- 
ping, men dog straxt derefter. — Gift l:o med Mar- 
garetha Stensdotter; dotter af Riddaren och Riks- 
Ridet Sten Thuresaon (Bjelke, N:ö 8), till Örby och 
Wik, med håna l:a fru, Agneta Kromedik: — 2:o 
med Margaretha Knutsdotter; dotter af Riddaren och 
Riks-Ridet Knut Thorsson Bonde (N:o 11), till Skell- 
nora, Fogelvik och Räfvelstad, med Margaretha Carls- 
dotter (Sparre, N:o 7), i hennes 1:S gifte. 

Magnus Stensson; Lefde 1434. 

Eric Stensson; Lefde 1439. 

Tab. 15. 

Is Sten&saa (son af Sten Bosson, Tab. 14); Tar 
UT! Riddare och 1434 Svea Rikes Rid; Höfvids- 
man p& Calinar, jemte brodern Bengt, 1430. Han 
r&r, likasom brodern Niclis, en af Riks-Marsken Carl 
Ksntsson Bondes motstlndare. — Gift 1440 med 
Carin Sture, af en gammal Holsteinsk att, som i 
vapnet förde en krokig silf? erstör (fisk) med röd stjert 
ceh fenor i blitt fält; dotter af Höfvidsniannen pl Faa- 
holm i Danmark, Riddaren Sven Stensson Sture, som 
i Halland, Nerike och Wester-Norrland hade stora 
förläningar af Konung Albreeht. 
Barn: 
Märta Basdotter; Lefde enka 1427. Gift med 
Svea Rikes Rid Peder Arvidsson Ribbing, N:o 15. 
Svante Bosson; Riddare; Lefde 1460. 
Nils Bosson Sture; Riddare och Svea Rikes Rid. 
Stamfader för Storeätten af Natt och Dag- 
»Ugten eller de s. k. Yngre Sturarne. Se 
Tab. 58. 

Tab. 16. 

•eagt 8tcM— (son af Sten Bosson, Tab. 14), till 
Göksholm; Var 1409 Riddare; Lagman i Nerike 
1419; Konung Erics och Riksens Rldgifvare i Sve- 
rige 1434; HöfVidsman pl Calmar, jemte brodern 
Bo, 1436; Var 1442 åter Lagman i Nerike. Han 
höll, likasom bröderna, Konung Erics parti emot 
Riks-Marsken Carl Knutsson Bonde; tillstyrkte slut- 
ligen densamme, blefven Konung, 1450 i Arboga att 
afttl Norrige. — Gift l:o med Kjerstin; dotter af 
Magnus Haq vinsson, af den ätten, som i vapnet förde 
en uppstigande leopard med en half lilja emot ryg- 
gen: — 2to med Anna; dotter af Lagmannen i Sö- 
dermanland, Väpnaren Magnus Finvidsson till Hernö, 
af samma ätt. 
Barn: 

1. Brita Bengtsdotter. Gift med Riddaren samt 
Kooaag Carl VIII Knntssons Rid och Höfvidsman 
Arendt Bengtsson (af tillbakaseende Ulfslägten), till 
tynas och Tidön, i hans I :a gifte, och som lefde 1400. 

2. Måns Bengtsson; Riddare och Svea Rikes Rid. 
Se Tab. 17. 

Tab. 17. 

låas Beugtaaen (son af Bengt Stensson, Tab. 16), 
till Göksholm samt Bro (nu Brokind) i Wlrdsoäa 
socken och Östergöthland ; Var 1434 Väpnare och 
Svea Rikes Rid; Kallas 1450 Riddare; Var 1452, 
1463 och 1466 Lagman i Nerike; Tilbka Höfvids- 
man pl Axewalls slott 1458—1463; t pl 1460- 
talet Han förde en läng tid sitt mödernevapen; 
ihjälalog, med tillhjelp af sitt folk, 1436 den 3:e Maj 
pl den sedermera a. k. Engelbrechtsbolmen i Hjelma- 
ren, ej långt ifrån Göksholm, pl ett förrädiskt sätt 
den berömlig» ffirföraran ftngelbncht Xngelbreobtt- son, samt fängslade hans fru och tjenare, hvilken ill- 
gärning han sedan skall Ingrat, h vårföre han s. I., 
pl Söderköpings herredag, erhöll lejd, till vidare rätte- 
gång, men fick af den förbittrade allmogen sin gärd, 
Göksholm, bränd; gynnades sedermera en tid af Ko- 
nung Carl K notsson Bonde, men bl ef till slut en 
hätsk fiende till denne Konung; gjorde slutligen 1465 
testamente till J ni i ta kloster. — Gift l:o med Märta 
(Tre Rosor); dotter af Riddaren och Svea Rikes Rid 
Mins Gö9tafsson, till Forsvik, med Christina, Lare 
Ulfssons dotter: — 2:o med Ermegard Bulow, i 
hennes l:a gifte, och som 1466 fick i morgongåfva 
Tombo qvarn i Kohlbäcks socken och Westmanland, 
samt begrofs 1521 i Wadstena kloster; dotter af 
Riddaren till Christi graf och Danmarks Rikes Rid 
Ficke Johansson Bulow, till Bro och Sundbv, samt 
omgift med Riddaren och Riks-Rådet Jöns Knuts- 
son (Tre Rosor), den Yngre, till Lindholmen, i hans 
2:a gifte. 

Barn: 

1. Cecilia Månsdotter. Gift l:o med Riddaren 
Amund Pehrtson Bult (Roos af Erwalla), som förde 
i vapnet rosen med hjertat och lefde 1465: 2:o med 
Jöns Ivarsson (Dyre) pl Ekcberg, ifrån Norrige, å 
Vapn, som förde tvl horn i vapnet 

1. En Dotter. Gift med Matts Mattsson Kagg 
(N:o 68), å Vapn 1405. 

1. Brigitta Månsdotter. Gift f:o med Anders 
Pehrsson, till Ekeberg: 2:o 1471 med sin frände, 
Svea Rikes Rad Abraham Christjernsson (Leijonhuf- 
vud, N:o 26), till Ekeberga. Han och hans fru gåfvo 
1496 en glrd och en tomt i Arboga till gråbrödra- 
klostret de ratades, emot förbindelse I munkarnes sida, 
att hålla hvarje thorsdag en sjungen själamessa och 
att gl öfver graf ven med rök lin och vigvatten för 
hennes far och farföräldrar samt enkannerligen for 
gifvarne; i annat mil skulle arfviogarne hafva makt 
att gåfvan återtaga. 

2. Margaretha Månsdotter, t barnlös. Gift l:o 
med Eric Jönsson (Tre Rosor), till Lindholmen och 
Sem: 2:o med Knut Lindormsson Lama, till Sjögerls 
och Rottna. 

2. Kjerstin MånsdoUer; Lefde enka. Gift 1486 
med Svea Rikes Rid Sigge Laurentsson, den Yngre 
(Sparre N:o 7), till Bystad, Skofteby och Agird, i 
hans 2:a gifte. 

2. Johan Månsson; Svea Rikes Rid; t 1520. 
Se Tab. 18. 

Tab. 18. 

Jtaal Hånssan (son af Måns Bengtsson, Tab. 17), 
till Göksholm, Säby och Bro; å Vapn 1190; Var 
150! Svea Rikes Råd och Man samt 1510, 1519 
Ståthållare pl Calmare slott och öfver Smaland och 
Öland; f 1520 i Calmar. Han begick dråp på Jeppe 
Bagge, och måste derfbre gifva dennes bröder, Kani- 
ken i Westerås Jens Bagge, Tuve, Nils och Görjen 
Bagge, i förlikning 200 Ungerska gyllen, enligt qvitto- 
bref, dateradt Lundis 1494; undertecknade slutligen 
1501, med några flera af Riksens Rad, deras märk- 
liga förbindelse emot Konung Hans. — Gift l:o med 
sin stjufsyster, Alfrid JönsdoUer; dotter af Riddaren 
och Svea Rikes Rad Jöns Knutsson den Yngre (Tre 
Rosor), till Lindholmen, med hans l-.a fru: — 2:o 
med Anna Ericsdotter, som efter manncrs död en 
tid innehade Calmare slott; dotter af Riddaren och 
Svea Rikes Råd Eric Thuresson (Bjelke, No 8), till 
Benhammar, Häradssäter och Räfvelstad, med Gu- 
nilla Bese. 

2 Digitized by VjOOQIC 10 KATT OOH DAG. Barn: 

1. Måns Johansson; Riddare och Svea Rikes Råd ; 
t 1555. Se Tab. 19. 

1. Äke Johansson; Svea Riket Råd: t 1510. Se 
Tab. 53. 

1. Märta Johansdotter. Gift med Riddaren och 
Svea Rikes Råd samt Höfvidsmannen på Kroneberg 
Åke Göransson Tott, till Eka, Stäringe och Tidön, i 
hans la gifte, f 1520. 

* Tab. 19. 

Håns Johansson (son af Johan Månsson, Tab. 
18), till Säby och Bro samt Räfsjö i Fifvelstads an- 
nex och Östcrgöthland; Severin Norrbys Under-Mar- 
skalk 1520; Riddare 1528, vid Konung Gustaf 1:3 
kröning; Svea Rikes Råd 1529; Slottsherre i Cal- 
mar s. å. ; Lagman 1543 öfver allt Östergöthland 
och Småland, med undantag af Tio häraders lagsaga; 
Legat till Fredsfördraget med Kejsar Carl V 1549; 
Ståthållare på Wadstena slott 1552; Slottslofvep på 
Wiborg 1555; f derst. s. å., i slutet af året. Han 
ådagalade särdeles tillgifvenhet for Konung Gnstaf I 
och var mycket begagnad till stillande af de orolig- 
heter, som i Östergöthland uppkommo i anledning 
af religionsförändringen; uppgjorde slutligen 1540, 
på Konungens befallning, en förteckning på kostbar- 
heterna i Wadstena kloster. — Gift l:o med Märta; 
dotter af Ake Göransson: — 2:o med sin stjufmo- 
ders syster, Barbro Ericsdotter, som ligger begrafven 
i Linköpings domkyrka; dotter af Riddaren och Svea 
Rikes Råd Eric Thuresson (Bjclke, N:o 8), till Ben- 
hammar, Häradssäter och Räfvelstad, med Gunilla 
Bese. 

Barn: 

1. Johan Månsson, f barn. 

1. Eric Månsson; Lefde utan tjenst; f 1567. 
Se Tab. 20. 

2. Al/rid Månsdotter, till Lunda och Lundby; + 
1588 ! % och ligger, jemte sin man, begrafven i Fru- 
stuna kyrka i Södermanland. Gift med Ståthållaren 
i Upsala Sivard Algothsson Kruse (af Elghammar, 
N:o 43), till Elghammar, f 1571. 

2. Nils Månsson; Lefde utan tjenst. Se Tab. 21, 

2. Johan Månsson, + ung. 

2. Carin Månsdotter. Gift med Nils Slätte (N:o 
97), till Slattefors, som lefde 1500. 

2. Anna Mansdotter, f 1555 och begrafven i 
Gryths kyrka i Östergöthland, der hennes grafsten 
med påskrift lades. Gift 1552, Söndagen näst efter 
S:t Britte dag, med Eric Göransson Gyllenstjerna 
(N:o 3 ), f 1595. 

Tab. 20. 

Eric fflånssen (son af Måns Johansson, Tab. 19), 
till Bro; å Vapn 1550; Han förseglade bland Adeln 
1560 Konung Gnstaf I:s Testamente och 1561 Stän- 
dernas Bevillning; f 1567. — Gift 1562 i Söder- 
köping med Friherrinnan Margaretha Grip, i hennes 
l:a gifte; Hofmästarinna hos Drottniug Catharina 
Månsdotter 1567; t 1586 w / 3 på Brokind; dotter 
af Riddaren, Riks-Rådet, Amiralen och Krigs-Öfver- 
sten Frih. Birger Nilsson Grip, till Winäs och Tärna, 
med Brita Jonchimsdotter Brahe (N:o 1) samt om- 
gift med Riks-Rådet Sten Axelsson Baner (N:o 22), 
till Hendelö och Bro, i hans l:a gifte. 

Son: 
Eric Ericsson, f nng. Tab. 21. 

Nils låBSStn (son af Måns Johansson, Tab. 19), 
till Bro och Säby; Lefde 1580 och utin tjenst — 
Gift med sin systers svägerska, Carin Gyllenstjerna, 
i hennes 2:a gifte; Hofmästarinna hos Drottning Catha- 
rina Jagellonica 1583; dotter af Riddaren och Riks- 
Rådet Göran Ericsson Gyllenstjerna (N:o 3), till Fo- 
gelvik, med Kjerstin Grip, samt enka 15f»7 efter 
Riddaren, Riks-Rådet och Ryttmästaren Ivar Ivars- 
son (LiHjeörn), till Strömstad, som den 24 Maj 1567 
blef mördad af Konung Eric XIV:s Drabanter. 
Son: 

Nils Nilsson; Hofmästare; * 1613. Se Tab. 22. 

Tab. 22. 

Nils Nilsson (son af Nils Månsson, Tab. 21), till 
Säby och Bro samt Wisbohammar i Wårdinge soc- 
ken och Södermanland och Strömstad i Theda socken 
och Upland; Hofmästare hos Drottning Gunilla Bjelke 
1594 och hos Drottning Christina den Äldre 1604; 
f 1613 på Säby. Han var 1600 i Linköping en af 
de olyckliga Riksens Råds domare; bar 1607 himmeln 
öfver sistnämnda Drottning vid hennes kröning i Up- 
sala. — Gift l:o med Anna Gylta; dotter af Riks- 
Rådet, Skattmästaren och Lagmannen Bengt Bengts- 
son Gylta, till Hedensö, med Ingeborg Jacobsdotter 
Krumme till Örboholm. — 2:o 1609 '% på Stock- 
holms slott med Sigrid Ericsdotter, i hennes 2:a 
gifte. f. 1566 w /,o, * 1633 */ 4 på Hörningsholm ; 
dotter af Konung Eric XIV och Catharina Måns- 
dotter samt enka efter Landshöfdingen i Österbotten 
Henric Claesson Tott, till Sjundeby. 
Barn: 

1. Christina Nilsdotter; Hofmästarinna och Upp- 
tuktelse-Föreståaderska hos Drottning Christina den 
Yngre 1639; + 1642 och ligger, jemte sin nan, be- 
grafven i S:t Nicolai kyrka i Nyköping, på kvart 
portal ses deras vapen och namn samt årtalet 1644. 
Gift med Ståthållaren Bolger von Scheiding, N:o71, 
till Sked vi och Göthenvik, f. 1583, f 1631. 

1. Pehr Nilsson (Natt och Dag), t 1584; Kansli- 
Råd; f 1634. Se Tab. 23. 

1. Ivar Nilsson, f. 1590; Landshöfding; t 1651. 
Se Tab. 51. 

1. Johan Nilsson; Lefde 1642 den 25 Aug., dä 
han på Westerbyholm, jemte brorssonen Nils Pehrs- 
son, underskref framlidna Fru Metta Gyltas arfvin- 
gars gåfvobref på Lydingsta gård i Rista socken till 
Välbördig Jungfru Susanna Frenshem för desa hafda 
besvär i åtta år, under Fru Hettas ålderdom intill 
hennes död. 

Tab. 23. 

Pehr Nilsson Natt och Dag (son af Nils Nilsson, 
Tab.U?), till Säby, Bro och Wisbohammar; f. 1584; 
Hertig Johans af Östergöthland Kansli-Råd 1612; 
Introducerad 1625 på ättens vägnar i d. v. Riddare- 
klassen under N:o 13, h varefter slägten blef efter 
vapnet kallad Natt och Dag, men den fortfor länge 
att endast begagna fadersnamnen; t 1634. — Gift 
1:0 med Friherrinnan Brita Grip, till Winäs, i hen- 
nes 2:a gifte; dotter af Riks-Rådet och General-Krige- 
öfversten Frih, Mauritz Birgersson Grip, till Winäs 
och Tärna, med Grefvinnan Edla Stensdotter Leijon- 
hufvud (Lewenhaupt, N:o 2), samt enka efter Öfvcr- 
sten Anders Hansson Holst, som ntgaf sig för en 
Baron von Bernich ifrån Österrike och var fader till 
Maurits Holst, NatoraL Hokt, N.*o 163, tillEkström- Digitized by VjOOQIC JUTT OCH DA*. 11 men: — ho 1*34 "% med Friherrtnntn Christina 
&p**o Stenbock, som 1661 V 10 begreft i Wists kyrka 
i Östergöthland, till h vilken hon giftrit 1648 predik- 
stol af marmor; doUer af Ståthållaren Frih. Ctrl 
Stsnboek (N:o 12). till TofUhelm och Kongalena, 
ned BriU Weatgdthe. 
Barn: 

1. NUs; Ksnten-Löjtaaot; t 1658. Se Tab. 24. 

2. Gustaf, t 1627; Riks-Kammarråd; t 1691 
Se Tab. 25. 

2. Carl, t 1628; Kammarherre och Ofrereto- 
Löjtaant. Se Tab. 28. 

2. Holger, f. 1629, t ang. 

2. Anna Christina, f. 1630 %, t 1692 V» och 
hfger, jemte sin man och deones l:a fru, begrafven 
i det af honom byggda präktiga grafchoret vid Spånga 
kyrka i Upland. Gift 1647 *% med Riks- Rådet och 
Riks-Skattmästaren Frih. Gustaf Bonde, N:o 20, till 
Lajhela, Espelunda, Hesselby, Toftaholm, Gräfstcn 
och Winstorp, i hans 2a gifte, f. 1620, f 1667. 
Hon stiftade pl 1680-talet Björnö fideikommiss for 
sin son, Kongl. Rådet och Presidenten Grefve Carl 
Bonde af Björnö, men h vilket sedermera, 1833, ut- 
byttes emot Safvestahohn i Södermanland. 

Tab. 24. 

Hfls (son af Pehr Nilsson Natt och.. Dag, Tab. 
23), till Bro M (Brokind) samt Idingstad i Östra Hargs 
socken och Östergöthland och Arnöberg i Bond-Åmö 
socken och Upland; Kapten-Löjtnant vid Adelsfanan; 
t 1658 "/» och begrafven i Linköpings domkyrka. 
— Gift med Anna Jacobsköld; dotter af Vice Pre- 
sidenten Jöns Nilsson Jacobsköld, N:o 85, till Iding- 
stad och Arnöberg, med hans 2ia fru, Elisabeth Kapp. 
Barn: 

Jaha*, t ogift 1658 och begratVen i Linköpings 
domkyrka. 

Nils, till Brokind och Idingstad samt Bjursond 
i Loftahammars socken och Calmare län och Tirsrum 
i Tirsrnms annex och Östergöthland; Assessor i Bergs- 
kollegium; t barnlös 1676 10 / 10 . — Gift 1:0 med 
sin farbroders stjofdotter, Brita Lilljchöök af Får- 
dala, Friherrinna IMljehöök, Nu> 13, f. 1642; dot- 
ter af Riks-Tygmästaren Johan Lilljehöök af Får- 
dala, N:o 1, till Fårdala, Tråfva och Hendelö, med 
hans 3:e fru, Christina Ulfsparre af Broxvik, N:o 9, 
i hennes l:a gifte: — 2:o med Friherrinnan Brita 
Creutz, i hennes lm gifte, f. tvilling 1651 V 4 ; dot- 
ter af Riks-Ridet och Amiral-Generalen Lo ren ti Creutx, 
Baron Creutx, N:o 48, till Cassaritz, Sarflax, Abbor- 
fors, Ljuxala och Saria, med Friherrinnan Elsa Du- 
wall, N:o 64, samt omgift med Öfversten Frih. Gu- 
staf Johan Wrede af Elima, N:o 44. 

Gustaf, t 8 år gammaL 

Brita, f. 1630 på Brokind ; Kammarjungfru (Frö- 
ken) först hos Enke-Drottning Maria Eleonora, sedan 
kos Drottning Christina; t 1723 14 / på Utön och 
begrafren i Utö kapellkyrka i Södermanland. Gift 
1659 med sin moaters stjufson, Majoren Johan An- 
ders GlodUtem, N:o 372, till Knsebyholm, Tjörarp, 
Stenmas, Åker, Brokind, Arnöberg och Tryserum, f. 
1641, t 1707. 

Anna, f i bsirnsäng efter tvillingar på Ottinge i 
TJnst Gift med Byttmistaren Otto Johan von PoU, 
till Idingstad. 

Tab. 25. 

•sttUf (son af Pehr Nilsson Natt och Dag, Tab. 
23), till öro asunfc Haga i Svingarns soekeu och Up- land; t 1697 %; Riks-Kammarrad; Afsked 1674; 
t 1694. Han lat bygga stenhuset på Haga. — Gift 
1650 "/„ med Christina Ulfsparre af Broavik, till 
Rogelholm, Aleby och Haga, i hennes 2:a gifte, t 
1684 %; dotter af Ståthållaren Eric Göransson Ulf- 
sparre af Broivik, N:o 9, till Haradstäter, Mx* och 
Engelholm, med Friherrinnan Beata Oxenstjerna (N.*o 
1) samt enka efter Riks-Tygmastaren Johan Lillje- 
höök af Fårdala, N.o 1, till Fårdala, Tråfva och 
Händelö. 

Barn: 

Pehr, f. 1651, + s. å. M 10 . 

Christina Elisabeth, f. 1653 a 8 /,, + 1701 u / 4 . 
Gift 1674 ! % med Vice Presidenten Henrie Gtorg 
Falkenberg af Bålby, N:o 105, till Bälby, I lind- 
fors, Falkenå, Bro och Haga. m. m., f. 1637, + 1709. 

Jo*!»» Gabriel, t. 1654 * „ + 1658 17 / 4 . 

Eric, f. 1655; Ryttmästare; f 1693. Se Tab. 26. 

Sophia Christina, f. 1659 *%, + 1726. Gift med 
Generalen Frih. Carl Gustaf Creuta, N:o 48, till 
Tåckhammar, f. 1660, t 1728. 

Tab. 26. 

Eric (son af Gustaf, Tab. 25), till Fitnna i So- 
rnnda socken och Södertörn; f. 1655 *V 7 ; Löjtnant 
vid Lif-reg:tet till hast 1680; Kapten-Löjtnant derst. 
1687; Ryttmästare 16l>3; + s. å. »V, och ligger, 
jemte sin fru, begrafven i Flemingcgrafven i Sorunda 
kyrka. — Gift 1690 ft / 10 med Friherrinnan Helena 
Margaretha Fleming af Lais, f. 1660 *% i Stock- 
holm, t 1693; dotUr af Riks-Rådet och Presidenten 
Eric Fleming, Baron Fleming af Lais, N:o 39, till 
Lais, Fituna, Edeby, Riksteu, Ekcby, Strömsnäs, Svidja 
och Pickale, med hans 2:a fru/ Christina Cruua af 
Edeby, N:o 69. 
Son: 

Eric Gustaf, f. 1693; Löjtnant; t 1730. Se 
Tab. 27. 

Tab. 27. 

Eric Gustaf (son af Eric, T&b. 26), f. 1693; Mn- 
sketerare vid Kongl. Lifgardet 1715; Fänrik derst. 
1717; Löjtnant 1718; Afsked 1721; * 1730 »%. 
Han bevistade 1718 firs fälttåg i Norrige. — Gift 
med Beata Gustaf va Stålhandske, t 1686 '%, t 
1730 w / 3 efter barnsäng; dotter af Bankokommissa- 
rien Hsns Stålhandske, N:o 98, till Attn och Kullo, 
med Friherrinnan Beata Mcijendorff von Yxkull, 
N:o 74. 

Barn: 

Carl Gustaf, till Strömsberg; f. 1726 a7 / 5 , f s. 
&., 3 månader gammal, och bcrrr&fVen i Flcniingska 
grafven i Soranda kyrka i Södermanland. 

Charlotta, f. 1730 %, + enka 1779 ".'„. Gift 
1747 a7 / 8 med Majoren Paul Rudtbeck, N:o 872, till 
Jonsberg och Strömsberg, f. 1717. 

Tab. 28. 

Cåri (son af Pehr Nilsson Natt och Dag, Tab. 
23), till Säby och Snösbäck; f. 1628; Öfverste-Lojt- 
nant; Kammarherre hos Drottning Christina. — Gift 
l:o med Benedicta Posse; dotter af Kaptenen Nils 
Posse, N.o 14, till Gammelstorp, Säby, Arstad, Sä- 
by holm, Löfas, Berg, Blomstad och Nordkärr, med 
Anna Stakc, N:o 110: — 2:o 1681 »% i Stock- 
holm med Grefvinnan Catharina Oxenstjerna af Cro- 
neborg, till Starefors; dotter af Landshöfdingen Frih. Digitized by VjOOQIC \% NATT OCH DAG. Thure Oxenstjerna, Grefve Oxenstjerna af Croneborg, 
N:o 10, till Croneborg, Kiniito, Stureforssa, Sigrids- 
holui, Stenstad, Bottna och Seväldt, med hans 2:a fru, 
Friherrinnan Beata Leijonhufvud, N:o 26: — 3:o med 
Friherrinnan Beata Johanna Sparre; dotter af Genera- 
len Carl Larsson Sparre, Baron Sparre, N:o 11, till 
Kroneberg, Ulfåsa och Marienbnrg, med hans 2:a fru, 
Catharina Lucia von Minningerode. 
Barn: 

1. Gabriel, f ung. 

1. Nils; Ryttniästare; i ogift 1697. 

1. Anna, f ogift. 

1. Johan Gabriel, + ung. 

1. Gustaf, f. 1664; Major; + 1704. Se Tab. 29. 

1. Axel, f. 1666; Kapten-Löjtnant; f 1736. Se 
Tab. 31. 

1. Abraham, \ , , 

1. Catharina,) +* Un « R ' 

2. Sophia Christina. Gift 1676 med Öfverste- 
Löjtnanten Johan Reuter af Skälboö, N:o 158, till 
Kkhult, Berg och Reutersberg, i hans 2:a gifte, f. 
1644, + 1721. De., förärade 1709 predikstol till 
Björsäters kyrka i Östergöthland, dera deras vapen 
anbringades. 

2. Christina Elisabeth. Gift 1688 % på Säby 
med Öfversten Gustaf Koskull, N:o 248, till Oden- 
fors, Freberga och Ry t i hans 2:a gifte, f. 1636. 

3. Catharina Ebba, f. 1689, + 1764 %. Gift 
med lagmannen Frih. Eric Germund Cederhjelm, N:o 
134, till Alfvestad och Säby, f. 1685, t 1743. 

Tab. '29. 

Gustaf (son af Carl, Tab. 28), t 1664; Löjtnant 
vid Grefve Gust. Maur. Lewenhaupts infant.-reg:te 
1688; Kapten vid Öfversten Grefve Adam Ludv. Le- 
wenhaupts Uplands Tremäun:s-infant. 1700; Major 
vid "Westmanlands Tremäunrs-infant. 1703; t 1704 
% i Mictow i Curland. .— Gift 1 608 V, med Bea ta 
Margaretha Patkull, t 1742; dotter af Öfverate- 
Löjtnanten Georg Reinhold Patkull. 
Son: 

Johan Carl, t 1698; Ståthållare; t 1751. Se 
Tab. 30. 

Tab. 30. 

JohåB Carl (son af Gustaf, Tab. 28), f. 1698 18 /„; 
Musketerare vid Kongl. Lifgardet 1716; Sergeant 
dcrst. 1717; Fänrik vid Westmanlands reg:te 8. å.; 
Löjtnant derst. £718; Fänrik rid förutn. Garde s. 
&.; Kapten vid Åbo läns infant. 1720; Expektans- 
Kapten vid Kongl. Lifgardet 1731; Löjtnant vid 
Westmanlands infant. 1741; Majors afsked 1747; Gick 
i Rysk tjenst och blef Ståthållare på Will inanstrand 
s. å.; f 1751. -- Gift 1722 */ la med sin faders 
syssling, Grefvinnan Christina Creutz, f. 1701 M / 4 ; 
dotter af Riks-Rådet och Presidenten Frih. Johan 
Creutz, Grefve Creutz, N:o 68, till Häfverö, Abbor- 
fors, Kalkis och Sippola, med hans l:a fru, Friherrin- 
nan Anna Johanna Sparre, N:o 11. 
Barn: 

Beata Sophia, f. 1723 2 %, f 1726. 

Gustaf, f. 1724 V J2 , t 1726. 

Anna Margaretha, f. 1726 ! %, f 1731. 

Johan Carl, f. 1727 %; Antagen i krigstjenst 
1746; Fänrik vid Kronprinsens regtte 1756; Löjtnant 
derst. 1761; Kaptens afsked 1769; Riddare af Svärds- 
Orden; t ogift 1799 '% på Uddboö i Roslagen. 

Utrica Christina, f. 1728, + 1740. 

Hedvig Eleonora, f. 1730, t s. å., 6 dagar gammal. Svante, f. 1732 % ; Volontär vid Amiralitetet i 
Carlskrona 1747; Kadett vid Artilleriet 1748; Kadett 
vid Amiralitets-Kadettkåren s. å.; Kongl. Lifdrabant 
1754; Löjtnant vid Arméens Flotta 1761; Kapten 
derst. 1762; + barnlös 1765 M / 7 . — Gift 1764 med 
Anna Lovisa Stjernfiycht, i hennes l:a gifte, f. 1732 
3 V 10 , + 1799 *% på Tjelfvestad i Snaflonda socken 
och Nerike; dotter af Kaptenen Nils Stjernfiycht, N:o 
332, till Tjelfvestad, med Johanna Catharina De 
Geer, N:o 291, samt oingift 1772 med Majoren 
Hans Jacob Skytte af Sätra, N:o 154. 

Gustaf Gabriel, f. 1735, + s. å., 6 veckor gammal. 

Tab. 31. 

Axel (son af Carl, Tab. 2S) t till Snösbäck, Bornas, 
Welanda, Högärde och Sultorp; f. 1666; Löjtnant 
vid Ofverste-Löjtnanten Göran Ulfsparres Skånska 
Tremänn:s-reg:te till häst 1700; Kapten-Löjtnant vid 
Öfversten Grefve Gust. Fredr. Lewenhaupta värfv. 
kavall.; Afsked 1704; + 1736. — Gift l:o 1699 med 
Maria Rutensköld, f. 1663; dotter af Ö f ve rste- Löjt- 
nanten Göran Rutensköld, N:o 328, till Kjerfvinge 
och Hinderstorp, med Margaretha Silfversvärd, N:o 
184.: — 2:o med Anna Christina Kugélhjelm; dotter 
af Öfversten Claes Bengtsson Bruzaeus, Nobil. Kugél- 
hjelm, N:o 351, till Karshult, Jongö och Qvistorp, 
med hans 2:a fru, Catharina Grijs, N:o 192: — 3:o 
med Susanna Catharina Kafle; dotter af Löjtnanten 
Eric Kafle, N:o 70, till Stora Welanda och Högärde, 
med Eleonora Ozehufvud, N:o 102. 

Barn: 

1. Carl Eric, t 1700; Konduktör vid Fortifika- 
tionen; f 1715. 

1. Bengta Eleonora, f. 1701. Gift 1721 med 
Kornetten Johan Eric Gyllensvärd, N:o 240, f. 1697, 
+ 1739r 2.0 med en Bonde i Mareks härad i We- 
stergöthland. 

2. Johan Gustaf, f. 1703; Major; + 1760. Se 
Tab. 32. 

2. Nils Georg, f. 1704; Löjtnant; f 1771. Se 
Tab. 42. 

2. Hans Gabriel, t 1706; Löjtnant; * 1767. Se 
Tab. 43. 

2. Christer Anders, \ .. , 

2. Susanna, \ ++ barn ' 

2. Brita Margaretha, + 16 år gammal. 

2. Catharina Charlotta, f ogift. 

Tab. 32. 

Johan Gustaf (son af Axel, Tab. 31), till Tnnarp; 
f. 1703 ,3 / 8 ; Volontär vid Fortifikationen 1717 och 
vid Westgötha-Dals reg:te 1718; Sergeant derst. 1721 ; 
Förare vid Kongl. Lifgardet s. &,; Fänriks afsked 
1722; Kongl Lifdrabant s. å.; Vice Korporal vid 
Lifdrabanterna 1739; Korporal (Major) derst 1747; 
Riddare af Svärds-Orden 1750; Afsked; t 1760 »% 
på Tunarp och begrafven i Sandhems kyrka. Han 
bevistade 1718 års fälttåg i Norrige. — Gift 1:o 1730 
med Brita Magdalena Uggla, f. 1704, f 1749; dot- 
ter af Kapten-Löjtnanten Jacob Uggla, N:o 100, till 
Saleby, Kjelleberg och Jätsberg, med Märta Lillje- 
höök af Gällared och Kolbäck, N:o 66: — 2:o 1751 
M / 2 på Hjertared i Westergöthland med Friherrinnan 
Metta Magdalena Lillje, till Bjerka, f. 1709 % p& 
Härna, t 1788 V 5 ; dotter af Öfversten Johan Abra- 
ham Lillje af Aspenäs, Baron Lillje, N:o 168, till 
Hjertared, med Ulrica Eleonora Hjerta, N:o 121. Digitized by VjOOQIC NATT OCH DAG. IS Barn: 

I. Bo, f. 1730, + bara. 

X.Axel, f. 1731; fyttinistare; t 1779. Se 
Tab. 33. 

1. Marta Catharina, f. 1732, t ung. 

t. Jbcoo, f. 1733; Major; t 1788. Se Tab. 34. 

1. Catharina Ebba, f. 1735 »/,„ + 1801 »/ |f . 
Gift 1767 a V 13 med sin farfars svågers sonson, Fän- 
rikes £«» Geory ÄirteiwfeJtt, N.o 328, f. 1730, + 17 18. 

1. Märta Eleonora, f. 1737 %, t 1794 «% på 
sin gård Hofmejan, ogift. 

1. Eva Charlotta, f. 1738 »/„ + 1748 %. 

1. Christoffer, f. 1739; Ryttmästare; t 1800. 
Se Tab. 41. 1. Bo, f. 1740 *>/„, I 
1. Johan Carl, t 1742, | tT unga. 1. Gustaf, f. 1746 ».-,; Korporal 1765; Kongl. 
Lifdrabant; Vice Korporal rid Drabanterna 1783; 
Korporal derst. 1792; Afsked 1805; + barnlös 1824 
" 10 . — Gift 1784 w / 4 med Johanna Christina Ro- 
»enqvist af Åkershult, f. 1765 % * 1842 u / 7 på 
Bjorback; dotter af Majoren Adolph Axel Rosenqvist 
af Åkershult, N:o 164, till Örin ge, med Christina 
Margaretha von Hartmansdorff, N:o 1861. 

Tab. 33. 

Aid (son af Johan Gnataf, Tab. 32), f. 1731 "/,; 
Page vid Kongl. Hofvet 1744; Kongl. Lifdrabant 
1750; Löjtnant vid N. Skånska Kavalleriet; Rytt- 
masure derst.; Afsked; + 1779 M / It . — Gift 1763 
* , med sin syssliag, Brita Maria IMljehöök af Gäl- 
lartd ock Kolbäck, f. 1744, + 1777 M / l0 ; dotter af 
Ofrerste-Löjtnanten Bengt Lilljehöok af Gällared och 
Ka/häck, N:o 66, till Dan märka, med Margaretha 
Charlotta Gyllenadler, N:o 655. 
Barn: 

Brita Charlotta, f. 1764 *7 T , + 1799 \ på Dan- 
marka i Westergothland. Gift 1781 % med Öfver- 
Jigmästaren Bengt Magnus GyUensvård, N:o 240, f. 

1758, f 1840. 
Jacobma, f ung. 

Magdalena Catharina, f. 1767 ty,* +. Gift 1784 
"/, med Arrendatorn Oabriel Ridderbjelke, N:o 1337, 
f. 1763, f 1832. 

Christina Margaretha, f. 1771 M / å , + 1801 l % 
pi Wastcrlöaa. Gift 1786 ,6 / 12 med Hofratts-Rådet 
Thure von Naekreij, N:o 1712, i hans l:a rifte, f. 

1759, f 1821. 

Johanna Benedicta, f. 1772 %, f 1808 a V l2 på 
Sommenäs t Östergöthland. Gift 1799 *% med Kap- 
tenen Polycarpu* Du Rietz, N;o 666, i hans l:a gifte, 
f. 1769, * 1824. 

Carfa/, f. 1773 "/„, + 1774 «/ r 

Axel, t 1774 »/„, + s. å. */ n . 

Tab. 34. 

Jactb (son af Johan Gustaf, Tab. 32), f. 1733 
*%; Volontär vid Westgötha kavall. 1749; Kornett 
derst 2750, Löjtnant; Ryttmästare 1763; Riddare 
af Svärds-Orden; Major; t 1788 »/„. — Gift l:o 
»«d (ej kändt) : — 2:o 1770 •/, med Beata Catharina 
GfUenhaal, f. 1751 ,! / 7 , f 1819 »/,; dotter af Kam- 
marherren Lorentz Herman Gyllenhaal, N:o 814, till 
Hirlingstorp och Trästena, med hans l:a fru, Fre- 
drica Eleonora Frolich, N:o 1280. 

1. Jacob Johan, f. 1765 l, / 10 , + s. å. %. 

2. Johan Gustaf, f. 1770 V„, + 1771 */„. 

2. Fredrica Eleonora, i 1772 */ ft , f 1773 »/„. 2. JtfsMa Christina, f. 1774 V», t 1847 % p* 

KettiUtorp i Skaraborgs lin. Gift 1805 V, i Figreds 
kyrka i Westergothland med Löjtuanten Lars Wil- 
helm Carpelan, N:o 38, f. 1778, + 1809. 

2. Johan Axel, t. 1775; Major; t 1853. Se 
Tab. 35. 

2. Lars Herman, f. 1777 %; Fänrik vid Elfs- 
borgs regtte; t. 

2. G«jte/ Fredric, t. 1779; Öfferste-Löjtnant; t 
1855. Se Tab. 37. 

2. CAar/oWa Magdalena, f. 1781 •%, + s. 1. f V 10 . 

2. CalAarfra Ebba, t 1782 % Gift 1810 * , 
med Majoren Mathias von ProschwiU, f. 1776, t 1837. 

2. Car/, f. 1783 »/„. + 1788 »'„. 

2. Christoffer, f. 1785; Major. Se Tab. 38. 

Tab. 35. 

Man Axel (son af Jacob, Tab. 34), f. 1775 "% 
Volontär vid Westgötha kavall. 1777; Kornett derst. 
1791; Löjtnant i Arméen 18"2 och vid Weitgötba 
Dragon-regrte 1805; Ryttmästare derst.; Majors al- 
sked 1812; t 1853. Han bodde på Kettilstorp vid 
Falköping. — Gift 1797 % på Wrangclsholm i We- 
stergothland med sin kusin, Magdalena Charlotta Natt 
och Dag, f. 1775 M /„ f ; dotter af RyttmäsUren 
Christoffer Natt och Dag och Metta Gripen marek, 
N:o 920. 

Barn: 

Jacob, f. 1798 ! %, f t80f *%. 

Christoffer, f. 1800; Under-Löjtnant vid Jemt- 
lands Fältjägare-reg:te 18?3; Afsked 1824; t ogift 
1850. 

Beata Lovisa, f. 1802 V„ + ogift 1826 f %. 

Christina Charlotta, f 1804 % 

Metta Maria Charlotta, f. 1810 ,n /„. 

SopAia Magdalena, f. 1813 "/,. Gift l:o 1850 
2l / 4 med Sergeanten och Under-Jägaren Johan Friding: 
2:o 1855 med Fanjunkaren Lar* Gustaf Leijon. 

Carl Johan Emil Åke, f. 1816; Hofrätts-Kom- 
missarie. Se Tab. 36. 

Tab. 36. 

Ctrl Jthan Emil Åke (son af Johan Axel, Tab. 
35), f. 1816 M / e ; Hofrätts-Kommissarie i Jönköping. 
— Gift 1838 med Gustaf va Lovisa Ridderbjelke, t 
1817; dotter af Fanjunkaren Abraham Daniel Rid- 
derbjelke, N:o 1337, och hans la fru, Maria Jo- 
hanna Göbel. 
Barn: 

Axel Abraham Maurits, f. 1840 *%; Vid Flot- 
tans Kanoniér-kår. 

Urs Herman, f. 1845 •/„. 

Åke Christoffer Fredric, f. 1849 *%. 

Gustaf Adolph, f. 1852 %, t s. å. ,å ,. 

Agnes Cliarlotta Gustafva, f. 1853 %, f 1855 2 / l0 . 

Ebba Charlotta Lovisa, f. 1856 % 

Tab. 37. 

Gustaf Fredric (son af Jacob, Tab. 34), f. 1779 

*V 3 ; Fänrik vid Bohus läns regtte 1797; Löjtnant 
derst. 1804 och vid Skaraborgs rep: te 1807; Kapten 
derst. 1812; Riddare af Svärds Orden 1819; Major 
i Arméen 1822; Afsked 1829; Öfverste- Löjtnant; + 
1855 % på K lod a i Elfsborgs lan. Han bevistade 
fälttåget i Pomern 1807, och blef då fången hos 
Fransoserna vid Ulckcrraunde ; likaledes fälttåget i 
Tyskland 1813, då han vid Roslau blef illa blesse- 
rad. — Gift 1822 '% med Stifts-Fröken Sophia Ju- 
liana MannerftU, l 1789 "/,, t 1843 w / l0 ; dotter Digitized by VjOOQIC 14 HATT OCH DAG. af Löjtnanten Eric Magnu» Manaerfett, N» 775, och 
Ulrica Eleonora Björnberg, N:o 359. 
Barn: 

Hedvig Beata Eleonora, t 1823 29 / T ; Stifts- 
Fröken. 

Axel Wilhelm Magnus, f. 1826 2 %; Under-Löjt- 
nant vid Elfsborgs reg: te 1846; Löjtnant derst. 1849. 
— Gift 1859 '% på Fröllinge i Halland ined Stifts- 
Fröken. M aria Amalia Ulrica Brumner, f. 1833 20 / B : 
dotter af Kaptenen Fredric Brummer, N:o 1772, och 
hans l:a fru, Ulriea Maria Beata Ehrenborg, N:o 1 109. 

Christer Adolph, t 1829 ,0 / l0 ; Stndent vid Up- 
sala Akademi. 

Tab. 38. 

Chrlstoffer (son af Jacob, Tab. 34), f. 1785; Fän- 
rik vid Bohus läns reg:te 1805; Löjtnant derst. 1810; 
Kapten 1812; Majors afsked 1816. —Gift 1811 29 / Q 
med Charlotta Fredrica Steuch, f. 1787 ,6 / T , + 1835 
M /,; dotter af Majoren Johan Henric Steuch, N:o 
1582, och hans 3:e fm, Carolina Johanna Geete, 
N:o 167. 

Barn: 

Beata Carolina Maria, f. 1812 %, t 8. å. u /„ 
på Morud i Westergöthland. 

Jacob Johan Christoffer, f. 1813 % t 1815 % 
på Morud. 

Sten Eric, f. 1815; F. d. Sergeant vid Lifgardet 
till Häst ; Landtbrukare på Tånga i Stigas socken och 
Bohus län. Ar gift och har baru. 

Gustaf Miles, f. 1817; Kapten. Se Tab. 39. 

Axel Alfred, f. 1818 *%; Har rest till Amerika 

Sophia Ulrica, f. t820 w /, i Stockholm. 

Åke Wilhelm, t 1822; Kammcrerare. Se Tab. 40. 

Knut Christoffer, f. 1824 w /„ i 1825. 

Lovisa Fredrica, f. 1826 M / 4 . 

Catharina Charlotta, f. 1828 2 %. 

Tab. 39. 

Gustaf Mlles (son af Christoffer, Tab. 38), f. 1817; 
Under-Löjtuant vid Westgötha-Dals reg:te 1839; Löjt- 
nant derst. 1816; Kapten 1856; Afeked 1860. — 
Gift 1857 ö / t0 med Catharina Gabriella Rosaura Bård 
af Segerstad, f. 1827 2 / 2 ; dotter af Löjtnanten Ga- 
briel Alexander Hård af Segerstad, N:o 17, och Ca- 
rolina Lilje af Aspenäs, N:o 109, i hennes 2:a gifte. 
Son: 

Pehr Miles Gabriel Christoffer, f. 1858 »V lr 

Tab. 40. 

Åke Wilhelm (son af Christoflfcr, Tab. 38), f. 1822 
18 / 8 ; Bokhållare vid Latorps alunbruk i Tysslinge 
socken och Nerike; Förste Bokhållare vid Höganäs sten- 
kolsverk i Skåne; Kammererare titel. — Gift 1853 
24 / 8 i Helsingborg med Jacobina Angelica Balabrega, 
f. 1832; dotter af Direktören Jacob Balabrega. 
Barn: 

Jacob Christoffer Åkesson, f. 1854 24 / 10 - 

Hedvig Charlotta, f. 1856 V 10 . 

Gabriella Wilhelmina, t 1858 % 

Tab. 41. 

Christoffer (son af Johan Gustaf, Tab. 32), f. 1739 
29 /, ; Antagen i krigstjen6t 1752; Sekund- Korporal 
vid Westgötha kavall. 1753; Kongl. Lifdrabant 1762; 
Vice Korporala (Ryttmästare) afeked 1766; t 1800 
"/, på Wrangelaholm i Westergöthland. — Gift 1763 20 / 4 p& Häggetorp i samma provins med MeUa Ori- 
penmarck, f. 1740 29 / 4 , + 1820 »/, på Wrangels- 
holm i Skaraborgs län; dotter af Löjtnanten Gustaf 
Gripenmarck, N:o 920, och MetU Kafle, N:o 70. 
Barn: 

Johan Gustaf, f. 1769 2 %, + 1770 *V 7 . 

Magdalena Charlotta, f. 1775 '%, +. Gift 1797 
9 / 7 på Wrangelsholin med sin kusin, Majoren Johan 
Axel Natt och Dag, f. 1775, f 1853. 

Carl Åke, f. 1777 2, / 4 , + 1784 8 / 7 . 

Brita Lovisa, f. 1778 '%, f 1780. 

Brita Lovisa, f. 1782 %, f 1832 *V, på Wran- 
gelsholm. Gift derst 1806 V ö med Majoren Axel 
Wilhelm Hågerflycht, N:o 873, f. 1767, t 1819. 

Tab. 42. 

Nils Georg (son af Axel, Tab. 31), till Welanda 
och Sultorp; f. 1704; Kongl. Lifdrabant (Löjtnant) 
1737; Afsked; t 1771 %. — Gift 1726 12 / 6 med 
Catharina Lunetta Weinholtz, f. 1708 »/„ + 1752 
•/,; dotter af Öfversten Ingel Casper Weinholtz, N:o 
1057, till Welanda och Solftorp, med hans l:a fru, 
Friherrinnan Brita Catharina Kruse af Verchon, 
N:o 76. 

Barn: 

Axel; Löjtnant vid S. Skånska kavall. 

Casper, f. 1729 29 / n ; kvartermästare vid Gula 
Husarerna. 

Susanna, f. 1732, + ogift 1752. 

Carl Eric, f. 1733, t 1752 i Westindien, under 
sjöresa. 

Brita Lovisa, f. 1734, f 1771 «/„. Gift 1764 
e / n med Kaptenen vid Bobos läns Dragoner Thorst en 
Magnus Gereith, i hans l:a gifte och som sedan fick 
hennes kusin. 

Abraham Gustaf, 't 1736 %; Antagen i kriga- 
tjenst 1752; Kornett vid Bohus läns Dragoner 1758; 
Löjtnant derst. 1768; Kapten; f ogift 1777 24 /, 2 . 

Beata Lunetta, f. 1738, t 1806 w / § i Sköfde. 
Gift 1762 22 / 2 med Majoren Daniel Alexander Sim- 
mingsköld, N:o 1199, f. 1731, t 1796. 

Tab. 43. 

Hans tiabrlel (son af Axel, Tab. 31), till Hinders- 
torp i Westergöthland; t 1706; Lifdrabant (Löjtnant) 
1737; Afsked; * 1767 «%. — Gift 1738 *•/,, med 
Charlotta Ebba Lovisa Rutensköld, t 1718 "/,„ f 
1768 2 %; doUer af Öfversten Axel Rutensköld, N.-o 
328, till Hinderstorp, med Friherrinnan Adolphina 
Johanna Fleetwood, N:o 49, i hennes 2ta gifte. 
Barn: 

Axel Adam, f. 1739; Landtbrukare; t 1802. Se 
Tab. 44. 

Catharina Johanna, f. 1741 2 %, f 1747 2 %. 

Hedvig, f. 1743 %. 

Eric, f. 1745 2 %, i 1747 »/,. 

Charlotta Lovisa, f. 1746 4 / 10 , + enka 1817 ,9 /, 
i Uddevalla. Gift l:o 1778 ,0 / n med Kaptenen vid 
Bohus läns Dragoner Thorsten Magnus Gereith, i hans 
2:a gifte, och som förut haft hennes kusin: 2:omed 
en Fältkommissarie Greiffe, 

Johan Georg, t 1748; Kapten. Se Tab. 50. 

Catharina. Gift med en Kvrko-Inspektor Kling- 
stedt. 

Märta Magdalena, f. 1756 2! / 9 på Degeberg i 
Westergöthland, f 1834 *% i Götheborg. Gift 1784 
u / t med Handlanden i närande stad Anders Bronan- 
der: 2:q 1802 23 / ia med Handlanden Johan Gradman. Digitized by VjOOQIC KATT OOH DÅ6. I* BmUicta Ulrioa; Stifts-Fröken; t 1842 M / n Tab. 44. 

Aiel Adam (son af Hans Gtbriel, Tab. 43), f. 
1739 *%; Anaknltant i Götha Hofrått; Landtbrakare; 
t 1802 V„. — Gift 1770 ■% med £7waoert i4We- 
/e&, f. 1741, + 1829; dotter af Carl Magnus Ahle- 
felt, N:o 850, tUl Bryne, med Hedvig Margaretha 
Cederholm ron Schmalensée. 
Barn: 

Bons Carl; Landseekreterare ; f 1817. Se Tab. 45. 

Hedvig Charlotta, f. 1773, r 1836 */ J0 ogift. 

Bo, f. 1780; Handlande; f 1840. Se Tab. 47. 

Elisabeth, t 1782 8 / 8 , +. 

Beata Wilhelmina, t 1784 «/,„ +. 

Märta Eleonora, f. 1787 •/., + 8. å. w / 12 . 

Märta Eleonora, f. 1788 %; Stifts-Fröken; + 
1832 N / 4 på Alsbo i Hede socken och Bohus län, 
ogift 

Catharina Johanna, f. 1789 »/„, t 1790 »/«. 

Adolphma, f. 1790, + 1795 »/,. 

Grtåarma Johamma, f. 1791 ,0 fl . Gift 1809 % 
i Uddevalla med Kofferdi-Kaptenen Olof G tor g Alm- 
gren, t 1823 »/„. 

Tab. 45. 

lats Carl (son af Axel Adam, Tab. 44); £. o. 
Kanslist i JustitiseTevisions-expeditionen 1794; Kopist 
i Jostitisekanalära-expeditionen 1796; Landssekreterare 
i Skaraborga lin 1802; Afaked 1810; + 1817 % i 
Uddevalla. Han köpte sig, efter afsk ed si aga ridet, en 
gistgifvaregård i Halland, der han bosatte sig. — 
Gift med sin knain, Catharina Greiffe; dotter af en 
FäJtkommissarie Greiffe och Charlotta Lovisa Natt 
och Dag, i hennes 2:a gifte. 
Barn: 

Sten Charles Emil, t 1807 '%, t s. 1 % 

Bom Carl, f. 1809; Notarie; t. Se Tab. 46. 

Belena Charlotta, + ogift 1834 '% i Uddevalla. 

Emilia, t ogift 1834 Tb / 10 i Uddevalla. 

Maria Elisabeth, f. 1815 «%, t s. å. %. 

Sten Christoffer Aristides, f. 1816 '%; Landtbra- 
kare. — Gift 1852 M /, pl Ramserod vid Uddevalla 
med Emilia Aurora Cederholm von Schmalensée ; dot- 
ter af en Poetdirektör Cederholm von Schmalensée 
oeh hans hustru, född Bering. 

Tab. 46. 

lats Carl (son af Hans Carl, Tab. 45), f. 1809 
M ,; Notarie i Svea Hofratt; t. — Gift 1835 «/ 6 
med Christina Elisabeth Hetersson, som ock kallar sig 
roa Knj, f. 1810 w / f0 . 
Dotters 

Emma Elisabeth Belena Sophia, t 1835 "/*, * 
1838 i'/,. 

Tab. 47. 

•• (son af Axel Adam, Tab. 44), f. 1780 %; 
Först HaadeUbokhåUare, sedan Handlande i Udde- 
ttlla; t derst. 1840 16 / 7 . — Gift l:o med Magda- 
lena Wtsslau, f. 1780, + 1824 '%: — 2:o 1825 i 
Wennersborg med den förras syster, Sara Maria 
Wtsslau, l 1801. 
Barn: 

1. Magdalena Juliana, t 1811 »A i Uddevalla, 
t 1896 *%. 

1. Km* Leehard, t. 1813; Kanten. Se Tan» 48. 1. Hans Adolph, f. 1816; LotoCördemings-Chet 
Se Tab. 49. 

1. Bo Gustaf, t. 1818 V t0 ; Student i Upsala; 
Magister derst. 1842; Fångpredikant i Warberg. — 
Gift 1857 V, o med Amalia Elisabeth Lindgren, i 
hennes 2:a gifte. 

1. Axel Wilhelm, t 1819 M /„ ; Landtbrakare. 

2. Sara Elisabeth, f. 1826 24 e . Gift 1845 7 / fl 
i Uddevalla med F. d. Handlanden, Possessionaten 
Carl Johansson Sjöberg. 

2. Christian Svante Aristides, f. 1837 "/,„ t 
barn. 

2. Svante Elof, f. 1829 2 %; Bruksbokhallare. 

2. Magdalena Bothilda, f. 1831 "/,. Gift 1851 
"/,, med Magister Casper Johan Johnsson. 

2, Nils Botolf, f. 1833 % ; Handelsbokhallare i 
Götheborg; Handlande derst. 

2. Cectfia Charlotta, f. 1835 V„. 

2. £rtc JErtand, f. 1838 8 , 10 . 

Tab. 48. 

Knut Lechard (son af Bo, Tab. 47), f. 1813 »/ 
i Uddevalla; Sekund-Löjtnant vid K. M:U FloUa 
1834; Premier-Löjtnant derst. ; Kapten-LöjtnanJ, 1853; 
Kapten 1857; Riddare af Svärds-Orden 1860. — Gift 
1847 *% med Josephina Christina Antonia Wallgren, 
f. 1824; dotter af Material-Förvaltaren, Kanimerera- 
ren N. A. Wallgren. 

Knut Gustaf, f. 1849 «%, t 1850 2 %. 
Bo Knutsson, f. 1851 1a / 2 , f 1853 %. 
Nils Axel, f. 1853 M / l0 , t 1859 M /, a . 

Tab. 49. 

Haos Adolph (son af Bo. Tab. 47), f. 1816 «/ 4 i 
Flagg-Konstapel; Lotafordelnings-Chef i Strömstads 
Lotsfördeln. 1843 och i Onsala Lottsfordeln. 1844. 
— Gift 1854 "/]] med Anna Maria Hellman. 
Barn: 

Bo Arvid, f. 1855 */„. 

Sara Ifarta, f. 1858 *%. 

Tab. 50. 

Johan Gesrg (son af Hans Gabriel, Tab. 43), f. 
1748 *%; Antagen i krigstjenat 1767; Fänrik vid 
Westgöt ha-Dab vargering; Löjtnant derst 1789 och 
vid Wcstgötha-Dala reg:te 1790; Kapten. — Gift 
med Margaretha Maria Didron, t 1758 V,*, t 1825 
'% i Stockholm; dotter af Kaptenen Johan Magnus 
Didron, N:o 440, till Dommö och Häreholm, med 
Maria Agneta Cederholm von Schmalensée. 
Söner: 

Adolph Gabriel; Anstäld i Fransk tjenst 

Johan Gustaf; I Engelsk sjötjenst, 

Jacob Otto, f. 1794 u / 2 ; Kadett vid Carlberg; 
Fänrik vid Svea Li/gardet 1812; Löjtnaut vid Jemt- 
lands reg:te; Af sked 1815; Kammarherre vid Badi- 
aka Hofvet. Han lät 1815 i Baden trycka en sraäde- 
skrift emot Kronprinsen Carl Johan och Svenska Ar- 
méen, under titel: Entwurff ca einer neiien Organi- 
sation des Schwedischen Höers, och blef derföre vid 
Svea Hofrätt kontumasiter dömd ifrån adelskap, lif, 
ära och gods, hvilkcn dom af KongL Maj:t den 12 
Febr. 1817 gillades. 

Tab. 51. 

Ivar Wkee* (son af Nila NUa^n, Tab, 2$, tiU Digitized by VjOOQIC 1* MATT OCH BAG. Strömstad i Theda socken och Upland, Westerbyholm 
i S:t Annse kapell, Abeck i Gryts socken samt Got- 
ten vik i Häradshammars socken, alla dessa tre i 
Östergöthland, äfvensom Hyltenäs, Wennersnäs och 
Ekeberg; f. 1590»/,, på fädernegården Säby iÖster- 

?öthland; Hofjunkare hos Konung Gustaf II Adolph 
614; Assessor i Svea Hofrätt 1633; Hofmarskalk 
hos Drottning Maria Eleonora 1639; Administratör 
i hennes Lifgeding 1640; Landshöfding i Gestrik- 
land, Helsingland, Ångermanland och Herjeådalen 
1641; Afeked 1651; t s. å. "/» i Hudiksvall och 
begrofs i Jacobs kyrka i Stockholm. Han kunde 
med mycken färdighet skrifva och tala latin och var 
i öfrigt en lärd man, samt deltog i riksdagsförhand- 
lingarne ifrån 1630 till 1650. — Gift 1631 a / !0 på 
Strömstad med Christina Posse, till Strömstad och 
Kastad, i hennes ?:a gifte, f. 1602 % på Engsö i 
Westmanland ; Hofmästariuna hos Drottning Maria 
Eleonora 1639; + 1666 *>', på Strömstad och be- 
grofs i Jacobs kyrka i Stockholm; dotter af Hof- 
junkaren Arvid Lagesson Posse (N:o 14), till Engsö, 
Häringe och Wennersnäs, med Brita Gustafsdotter 
(Bååt, N:o 3), samt enka efter Öfversten Fritz Pe- 
trowitsch, Nobil. Rosladin, N:o 45, till Saris och 
Kustad. 

Barn: 
Arvid Ivarsson, f. 1633; Vice President; + 1683» 
Se Tab. 52. 

Anna Ivarsdotter, f. 1635 n / 10 i Stockholm; 
Kammarjungfru (Fröken) hos Drottning Maria Eleo- 
nora 1650; f 1684 16 / 4 och begrafven i Jacobs 
kyrka i nämnde stad. Gift 1653 19 / 6 på Nyköpings 
slott, då Drottning Christina bestod bröllopskostnaden, 
med Riks-Rådet och Presidenten Lars Fleming, Ba- 
ron Fleming af Liebelitz, N:o 17, till Liebelitz, Norr- 
näs, Hessleby, Mälby, Ekeby ooh Ringen, f. 1621, 
t 1699. 

Tab. 52. 

Arvid Ivarsson (son af Ivar Nilsson, Tab. 51), 
till Strömstad, Westerbyholm, A bäck, Gottenvik och 
Hyltenäs samt Kjulaholm i Kjula socken och Åbo 
län; f. 1633 '/, i Stockholm; Student i Upsala 
1644; Kammarherre hos Konung Carl X Gustaf 
1657; Vice President i Svea Hofrätt 1663; Friherre 
1678 (ej introd); f 1683 »V, i Stockholm och be- 
grafven i Jacobs kyrka. Han åtföljde Konungen på 
tåget till Danmark, derunder han med utmärkt tap- 
per het bevistade landstigningen på Laaland, hvarvid 
han eröfrade tre Danska fanor, för hvilket han fick 
en ansenlig åreskänk; erhöll slutligen till fri herre- 
vapen en fyrdelad sköld, belagd på midten med hans 
gamla stam vapen, samt innehållande i l:a och 4:e 
blå fälten en grön redoute på en sjö, och i 2:a och 
3:e röda fälten en hvit enhörning, äfvensom till 
hjelmprydnader på den högra hjelmen stam vapnets 
och på den venstra en beväpnad arm, hållande en 
pistol i handen, bredvid 2:ne hälft hvita och röda 
samt röda och hvita vingar. — Gift 1659 9 /j med 
Friherrinnan Märta Kurck, t 1642 ,8 / 4 på ibo 
slott, f 1698 2 % i Stockholm och begrafven i Rid- 
darholmskyrkan; dotter af Riks-Rådet och Presiden- 
ten Jöns Knutason Kurck, Baron Kurck, N:o 16, till 
Lämpelä, Lauko, Annoila, Kjulaholm, Hedensö, Rå- 
denö och Klackeborg, med hans 2:a fru, Friherrinnan 
Sophia De la Gardie, N:o 4. 
Barn: 

Sten, f barn. 

Beata. Gift 1682 ty l2 med Hofjägmästaren Frih. 
OOo Mörner af Morlanda, N:o 62, t 1718. Ivar, f. 1664 w / 4 i Stockholm, + derst. 1667 
,d / t och begrafven på samma gång som farmodern i 
Jacobs kyrka. 

Anna Christina, till Gottenvik; + 1747 27 / l2 i 
Stockholm. Gift 1686 M / 6 med sin farmors sysslings 
sonson, Kongl. Rådet och Öfver-Ståthållaren Knut 
Posse, Baron och Grefve Posse, N:o 51, till Tissel- 
gård, Löfstaholm och Stora Benhammar, i hans 2:a 
gifte, i 1714. 

Carl Gustaf; Fänrik vid Tyska Lif-reg:tet 1686; 
Fänrik vid Kongl. Lifgardet; Slutligen 1699 Kapten 
derst.; Öfverste-Löjtnant vid Jönköpings reg:te 1706; 
f ogift 1709 M / a i slagtningen vid Pultava. Han 
bevistade bland annat slaget vid Clissow. 

Lennart, f. 1675; Fänrik vid Lifgardet; t 1693 

as/ 
/i o- 

Jöns, f barn. 

Sten Arvidsson, Baron Sture, f. 1681, f 1730. 
Se friherr], ätten Sture, Tab. 1. 

Axel f. 1682 */ 7 , t 1683 lfl / n och begrafven i 
Jacobs kyrka i Stockholm. 

Tab. 53. 

ike Johansson 'son af Johan Månsson, Tab. 18), 
till Göksholm och Åkerö; Var 1502 Höfvidsman på 
Öresten; Ståthållare på Örebro slott och öfver Ne- 
rike 1506—1510; Tros varit Svea Rikes Råd ; Drunk- 
nade 1510. Han var en märkelig höfvidsman un- 
der Riksföreståndaren Sten Sture den Äldre, som af 
ridderlig heder ej ville 1502 öfverraska Danska 
Prinsen Christian (sedermera Konung Christian Ty- 
rann) ; dref slutligen s. å. Danskarne utur landet — 
Gift med Ingeborg Näsdotter (Grip); dotter af Rid- 
daren, Riks- Rådet och Lagmannen Nils Bosson, till 
Winäs och Tärna, med Anna Arvidsdotter Trolle. 

Barn: 

Jahan Åkesson; Lefde utan tjenst Se Tab. 54. 

Ingeborg Akesdotter. Gift med Amiralen och 
Ståthållaren Hans Claesson (Bjelkenstjerna, N:o 28), 
den Äldre, till Arstad, Wen delsjö, Edeby och Biby, 
i hans ?:a gifte. 

Christina Åkesdotter. Gift med Broder Butz 
(Store) till B/cgnum. 

Alfred Åkesdotter. Gift med Riks-Rådet Jons 
Knutsson {Tre Rosor), till Lindholmen, i hans 3:e 
gifte, 

Tab. 54. 

Johan Åkesson (son af Åke Johansson, Tab. 53), 
till Göksholm och Sjögerås; Förseglade 1560 bland 
Adeln Konung Gustaf I:s Testamente och 1561 Stän- 
dernas Bevillning; Var 1570 redan död. Han förde 
Ölandsfanan vid Konung Gustaf I:s begrafning. — 
Gift med Margaretha Axelsdotter, + 1588 8, / s på 
Kafvelås i Westergöthland ; dotter af Riks-Rådet och 
Ståthållaren Axel Ericsson (Bjelke, N:o 8), till Hä- 
radssäter, Räfvelstad och Nygård, med hans l:a fru, 
Anna Ericsdotter (LeijonhufVud, N:o 26). 

Barn: 

Ingeborg Johansdotter, + 1598 och begrafven i 
Skara. Gift med Ryttmästaren Göran Nilsson Posse 
(N:o 14), till Sjögerås och Gammelstorp. 

Axel Johansson; Hiiradshöfding; i 1604. Se 
Tab. 55. 

Åke Johansson, till Sjögerås; Lefde utan tjenst, 
— Gift. enligt Grefvinnan Magdalena Stures slägte- 
bok, 1575 •/,, med Kjerstin WaUt, hvars moder 
var Frn Magdalena. Digitized by VjOOQIC KATt OCH 1>AÖ. 17 Tab. 55. 

Aiel Mmwi (son af Johan Åkesson Tab. 54), 
till Gökaholm, Traneberg och Kafvelås; Håradshöf- 
diage i Östra kärad i Smaland 1597; Var 1599 Le- 
damot i ritten i Jönköping och 1660 en ibland de 
olyckliga Rikaens Råda Domare; + 1604 *% och 
ligger, jemte sin fru, begrafVen i Stora M allösa kyrka 
i Neriko. Han btef 1598, pl Hofva gästgifvaregård 
i Westergöthland, förqvifd af en matbit, som fast- 
aade i halsen, hvilket rande i åtta dagar, då han i 
likkistan återvaknade till lift igen. — Gift med Ingel 
tomte, t 1604 *•/«; dotter af Riddaren, Riks-Rådet 
och Öfverste-Amiralen Jöns Thordaton Bonde (N:o 
H), till Bordsjö, Traneberg, Stensholm och Sicke- 
ttad, med hans 2:a fru, Friherrinnan Clara Grip. 
Barn: 

Åke Axelsson, Baron Natt och Dag, f. 1594, f 
1655. Se friherrl. itten Natt och Dag, 
Tab. I. 

Thure Axelsson; Assessor; t 1637. Se Tab. 56. 

Margaretha Axelsdotter, t 1597 % på Göks- 
holm, + 1623 T / 8 och ljgger, jemte sin man, be- 
grafVen i Sparregrafven i Öja kyrka i Södermanland. 
Gift 1619 ">/, med Riks-Kammarrådet och Ståthål- 
laren Carl Ericsson Sporre (N:o 7), till Sandby, 
Stiriage, Almenas och Säby, i hans l:a gifte, t 
1595, t 1632. 

Clara Axelsdotter, till Finstad ; Somliga saga hon 
dödt ogift, andra att hon varit gift med Lan Svens- 
sse Kart. 

Maria Axelsdotter, t. 1604 */, på Göksholm; 
Uppfostrades efter förildraroes tidiga död hos sin 
saiemera blifvande svårmoder, GrefVinnan Ebba 
Brahe; t 1649 M / 10 i Stockholm, efter 15 års sjuk- 
dom, och ligger, jemte sin msn, begrafveu i S:t Ni- 
eolai kyrka i Nyköping, bvarest deras epitaphinm af 
btH marmor ses. Gift 1622 'A på Rinkestad i Sö- 
dermanland med sin systers svåger, Riks-Rådet och 
Lagmannen T hure Ericsson Sporre, Baron Sporre, 
Na II, till Kroneberg, Briosstad och Kafvelås, t 
1513, f 1664. 

Tab, 56. 

Tkaw Aiehmea (son af Axel Johansson, Tab. 55), 
till Traneberg; Assessor i Svea Hofritt; t 1627. — 
Gift 1620 med Ebba Potte; dotter af Hofjuoknren 
Aiel Knntseon Poase (N:o 14), till Såtenäs, Bergs- 
ksmmar och Roo, med Friherrinnan Marta Oicn- 
itjeraa (N:o 1). 
Barn: 

Axel Thuresson, t 1621; Landshöfding; + 1647. 
Se Tab. 57. 

Erie Thur ess o n ; Kommendant i Planen; f ogift 
1644. 

Thmre Thuresson, Baron Natt och Dag. Se fri- 
herre ätten Natt och Dag, Tab. 2. 

Maria Thuresdotter, t ogift. 

Tab. 57. 

Axel Härerna (son af Thnre Axelsson, Tab. 56\ 
tul Dagöhohn i Lerbo socken och Tynnelsö i Öfver- 
Sda socken, båda i Södermanland samt Forsvik i 
Westergöthland; f- ^21 a V e på Traneberg i sistn. 
■nmas; Kammarherre hos Drottning Christina 1639; 
Uadshöfding i Stockholm, län 1645; + 1647 " A i 
tackhotm ock ligger, jemte sin fru och hennes 2:a 
*•*, segrafVen i Strengnas domkyrka. — Gift 1645 
% på Stoekbolma stot med Drottning Christinas Kammarjungfru (Fröken), Elisabeth Oyllenhjelm, \ 
hennes l:s gifte, f. 1522, posthnma; Hofmästarinna 
hos bemitta Drottning 1655, af b vilken hon 1644 
ick Tynnelsö »lott och Selaön ; dotter af Hertig Carl 
Philip af Södermanland och Elisabeth Ribbing, Nk> 
15, samt omgift med Hofmarskalken Baltzar Mar- 
sch si k, Baron Marschalek, N;o 70, till Crunenburg, 
Tynnelsö, Fors och Algö. 
Son: 
Carl Axelsson, Baron Natt och Dag, f. 1647, r 
1664. Se friherrl. itten Natt och Dag, 
Tab. 3. Stureatten af Natt och Dag-slägten eller de s. k. 
Yngre Storarne. 

Tab, 58. 

Ulla lassen Stare (son af Bo Stensson, Tsb. 15), 
till Eksjö (nn Eksjö-Hofgård) i Wnllsjö socken och 
Jönköpings län samt Penningby i Linna socken och 
Roslageu; Upptog vid år 1449 sitt mödernenamn 
Sture, men behöll sitt fadernevapen ; Var vid samma 
tid Svea Rikes Råd samt Riddare; Höfvidsman på 
Westeråe samt öfVer Kopparberget och Dalarne 1 468, 
1472 oeh 1474; Var Lagman i West ma d land och 
Dalarne sistn. år; Kallas åter 1480 Höfvidsman på 
Westerås och öfver Dalarne; f 1503 i Westerås och 
der i domkyrkan begrefven. Han var en ifrig an- 
hängare af Konung Carl VIII Knatsson Bonde och 
Riksföreståndaren Sten Stnre den Äldre; slog 1470 
den 13 Jsn. vid Oppbåga färja i Westmanland Eric 
Carlsson Wases trupper, tillhörande Danska partiet. 
— Gift 1452, tjngondedag jol, i Stockholm, då Ko- 
nung Carl Knntsson höll bröllopet, med Brita Bonde; 
dotter af Riddaren, Riks-Rådet och Lagmannen Carl 
Thordsson Bonde (N:o 11), till Penningby, med Ce- 
cilia Dyre. 
Barn: 

Maurittus Sture, t. 1452; Domicellus; r 1493 
och begrafVen i Westerås domkyrka, der på hans 
likstea Natt oeh Dag- och Bondevapnen voro nt- 
hoggne. 

Svante Sture, t. 1453; Riksföreståndare; + 1512. 
Se Tab. 59. 

Sigrid Sture. Gift med Väpnaren Ulf Staffans- 
son, den Yngre (af tillbakaseende Ulfslägten), till 
Stenstads och Lagnö, som lefde 1490. 

Tab. 59. 

Svalte Sture (son af Nils Bosson Sture, Tab. 
58), till Eksjö och Penningby; f. 1453; Väpnare; 
Svea Rikes Råd 1482; Tillika Höfvidsman på Öre- 
bro 1482—1495; Svea Rikes Marsk samt Riddare 
1497, vid Konung Johan 11:8 kröning; Höfvidsman 
på Elfsborg 1497 — 1501; Höfvidsman i Sverige och 
Riksföreståndare 1504, dertill vald den 21 Jan. s. å. 
på herredagen i Stockhoim; Kallas derjemte 1506 
Haradshöfding i Bankekinds härad i Östergöthland 
samt 1508 och 1509 Höfvidsman på Stockholm; t 
1512 V, i Westerås och blef der i domkyrkan be- 
grafven. — Gift 1:0 med Jtiana Gädda; dotter af 
Riddaren och Riks-Rådet Ehrengisle Carlsson Gädda, 
till Gäddeholm (nu Thureholm) i Södermanlnnd, med 
hans 2:s fru, Bengta Simonsdotter Kjörning, som i 
vapnet förde tre blå spärrar på en röd bände i gnid- 
fält: — 2:o 1504 'V,, med Märta IvarsdoUer Dyre, 
i hennes 2:a gifte, och som under sin stjufsons, Sien 
Stnre den Yngres regering förde hemlig brefväxling 

3 Digitized by VjOOQLC 18 KATT OCH DAG. med rikets fiender; dotter af en Dansk Herre, Ivtr 
Jenssen, som i vapnet förde två hvita buffel ho ru i 
blått falt, och Christina Pedersdotter Oxe ifrån 
Asserbo samt en ka efter Ståthållaren på Aggerhus 
Knut Alfsson (Tre Rosor), som 1501 blef halshuggen. 

Barn: 
1. Två Söner, ff barn. 

1. Sten Sture (den Yngre); Riksföreståndare; f 
1520. Se Tab. 60. 

1. En Dotter. Gift med en, vid namn Axel. Tab. 60. 

Sten Stare, den Yngre (son af Svante Store, Tab. 
59), till Eksjö och Penningby; Svea Rikes Råd samt 
Höfvidsman på Nyköping 1497; Riddare s. å., vid 
Konung Johan 11:8 kröning; Höfvidsmac på Westerås 
1509, på Örebro 1510 och i Stockholm 1511; Riks- 
föreståndare 1512, efter fadern, dertill vald den 23 
Juli s. å., på herredagen i Stockholm; Sårades 1520 
lö /,, i slaget emot Danskarne vid Bogesund (nu 
Ulricsehamn) i Westergöthland, i ena benet # .af en 
kanonkula, samt lät föra sig på släda till Örebro 
och såvidare öfver Strengnäs till Stockholm, men 
dog den 9 derpåföljande Februari, under färden öfver 
iseu på Mälaren, samt. begrafven hos Gråmunkarne 
i Riddarholmskyrkan. Hans lik blef dock sedan, 
den 9 Nov., på Christian Tyranns befallning, upp- 
taget, släpadt till Södermalm, der det, tillika med 
de i blodbadet halshuggnes, uppbrändes på platsen, 
hvarest Catharina kyrka sedermera byggdes. — Gift 
1512 med Christina Gyllenstjerna, i hennes 1:a gifte, 
f. 1594, + 1556 •/, eller Tre Konungars dag, på 
Hörningsholm i Södermanland samt begrafven i Trosa 
landsförsamlings kyrka, hvarest hennes qvarlefvor 
1773, tillika med kyrkan, uppbrunno; dotter af Rid- 
daren och Riks-Rådet Nils Ericsson (Gyllenstjerna, 
N:o 3), till Fogelvik, med Sigrid Eskilsdotter (Baner, 
N:o 22), i hennes 2:a gifte, samt omgift 1527 med 
Riddaren och Riks-Rådet samt Höfvidsmannen på 
Nyköping Johau Thttresson (Tre Rosor), till Mörby, 
Lindholmen och Tullgarn. Christina Gyllenstjerna 
försvarade efter sin gemåls död tappert Stockholm 
emot Konung Christian Tyrann, men måste slutligen 
gifva sig och blef, jemte flera förnäma fruntimmer, 
förd till Danmark och insatt i hårdt fängelse, först 
i Blå tornet i Köpenhamn, sedan på Kallundborgs 
plott, derifrån hon 1523 blef frigifven, och kom s. å. 
Paul Conversionis tid, åter till riket. 

Barn: 

Nils Sture, f. 1513, f 1527 om sommaren i 
Upsala och begrafven i domkyrkan derst. Han för- 
des 1520 i säkerhet till Danzig, h varifrån han 1523 
kom till Ca 1 mar, der han brukades af den listige 
Berndt von Mulen såsom täckmantel för dennes 
uppstudsighet, och hvarest han qvarhölls till dess 
staden 1525 intogs af Konung Gustaf I; uppfostrades 
sedan, såsom oskyldig befunnen, i bemäJte Konungs 
hof. Det var denna Sture, som drängen Jöns, an- 
nars Daljunkaren kallad, utgaf sig för att vara, då 
han gjorde uppror i Dalarne. 

Svante Sture, Grefve Sture, f. 1517; Riks-Marsk; 
+ 1567. Se Tab. 61. 

Gustaf Sture, f. 1518, f i Blå tornet i Köpen- 
hamn uuder moderns fångenskap derst. 

En Son, f. 1519, f 1520 och begrofs, jemte fa- 
dern, i Riddarholmskyrkan, men hans lik blef seder- 
mera upptaget och brändt på Södermalm. Tab. 61. 

Svalte Stare, Grefve Stare (son af Sten Sture, 
den Yngre, Tab. 60), Grefve till Stegeholm och We- 
stervik, Friherre till Hörningsholm, Herre till Eksjö, 
Gäddeholm, Tullgarn och Penningby; f. 1517 V* på 
Stockholms slott; Höll 1538 Vapensyn i Östergöth- 
land; Emottog 1541 de Danska Rådsberrar, som 
vid Konungamötet i B ro inse bro voro gisslan för Ko- 
nung Gustaf I; Kallas 1542 Höfvidsman på Stege- 
borg och 1543 Ståthållare på samma slott; Höfvids- 
man öfver LeckÖ slott och län s. å.; Svea Rikes 
Råd 1544; Kallas 1559 Konung Gustaf I:s Sekrete- 
Råd; Lagman i Småland 1560; Riks-Marsk och Ko- 
nung Eric XIV:s Öfversta Sekrete-Råd 1561; Rid- 
dare af S:t Salvators Orden samt Grefve s. å. 2 %, 
vid sistn. Konungs kröning; Guvernör öfver Refle 
slott och stad 1562; Kastad i fängelse på Upsala 
slott 1567 och mördad (med en hillebard genom- 
stungeu och strupen honom afskuren) s. å. a % samt, 
efter några veckors qvarliggande i fängelserummet, 
begrafven i Upsala domkyrka, der en präktig graf 
tillreddes för honom och hans familj. Han blef vid 
fyra års ålder med modern förd i hennes fängelse i 
Danmark; uppfostrades efter återkomsten derifrån 
1523 först i Konung Gustaf J:s Hof och sedan hos 
Konungens svärfader, Hertig Magnus af Sachsen* 
Lauenburg; blef derifrån af en listig Borgare ifrån 
Liibeck bortlockad 1533 och fördes fängslig till 
nämnde stad, der han med förakt afslog alla de ho- 
nom af den mäktiga Liibecksa Hauptmannen Marcus 
Meijer gjorda anbud till sam mangadd ning emot Ko- 
nung Gustaf I; frigafs derifrån efter många svårig- 
heter och kom först åter till Lauenburg samt ändte- 
ligen 1536 till Sverige, der han troget tjente sin 
Konung och afslog den upproriske Nils Dackes till- 
bud af kronan; tjenade lika troget Konung Eric 
XIV, men blef det oaktadt på Göran Pehrssons in- 
rådan fängslad oeli förklarad för förrädare samt slut- 
ligen, på den sinnessjuke Konungens befallning grymt 
mördad. Svante Sture blef den första Grefven af de 
tre herrar, som till denna värdighet vid Eric XIV:s 
kröning upphöjdes, och erhöll till vapen en fyrdelad 
sköld med ättens urgamla stamvapen på midten samt 
i 1:a och 4:e blå fältet tvänne korslagda gyllene 
svärd och i det 2:a och 3:e, h vilkas färg var röd, 
en uppstående enhörning af silfver, äfvensoui på 
skulden trenne hjelmar, hvaraf den medlersta bär 
ättens hjelmprydnad eller sex påfogelsfjedrar emellan 
två blå och gula standarer samt den högra tvänne i 
kors ställda gyllene svärd och den venstra en upp- 
stigande enhörning af silfver, varande löf verket blått, 
guld, rödt och silfver. Han förlofvade sig 1536 med 
Margaretha Leijonhufvud, som sedermera blef Ko- 
nuug Gustaf I:s andra Gemål; öfverraskades en gång 
af Konungen, stående på knä för henne, då hon före- 
gaf, att han begärde hennes syster Märta till äkta, 
hvilket också sedan måste gå i fullbordan. — Gift 
1 538 23 / 2 på Nyköpings slott med Märta EricsdoUer 
(Leijonhufvud, N:o 26), som kallades Kung Märta, 
f. 1520 24 / 12 . posthuma, på Ekeberg i Lillkyrka 
socken och Nerike, + 1583 "/, på Stegeholm i Tjust 
härad och Småland och ligger begrafven i mannens 
graf i Upsala domkyrka; dotter af Riks-Rådet och 
Riks-Marsken Eric Abrahamsson, till Ekeberg och 
Loholm, med Ebba Wase. 

Barn: 
Sigrid Sture, f. 1538 26 / n P* Hörningsholm, f 
1600 V,. Gift 1562 ,5 / f pä Hörningsholm med 
Riks-Rådet och Riddaren Thure Pedereson Bjelbe Digitized by VjOOQIC KATT OCH DAG. 10 ffto 8), till Sahlestad, Oiddeholm och Kråkernm, i 
hans 2:a gifte, f 1577. 

Magdalena 8ture, f. 1539 % på Stegeborg, t 
1610 och be gro fe i Stenbocke- eller Torpagrafven 
rid Länghema kyrka i Westergöthland, men har se- 
dermera hennes och hennes mans stoft, jemte fleras 
if sfögten, blifvit, i anseende tHl kistornas förrutt- 
nelse och for att lemna rom åt andra, nedgräfda 
i jorden under samma graf. Gift på 1570-talet, 
genom enlevement från Hörningshohn och emot 
sin modera vilja, med sin kinin, Fältmarskalken Prih. 
Eric Gustafsson Stenbock (N:o 12), till Öresten, Kro- 
nobäck, Torn* och Lena, t 1599. Öfver detta hen- 
nes giftermål, hvarom finnes en romantisk och rö- 
rande berättelse af en hennes systerdotter, blef mycket 
buller, innan hon återfick sin stränga moders gunst. 
Anna Sture, f. 154! *% på Stegeborg, + 1595 
• , i Stockholm och ligger, jemte sin man, begrafven 
under en präktig graf vård i Ekeby borna kyrka i 
Östergöthland, hvarest derast anors vapen ses. Gift 
1569 M / 6 på Hörningsholm med sin svllgers brors- 
son, Riks-Rådet och Riks-Hofmästaren Frih. Högen- 
»kild Bjeike (N:o 8), till Leckö, Åkerö, UlfSsa och 
Nynäs; Halshuggen 1605. 

8ten Sture, f. 1542 M /, på Stegeborg, t a. å., 
9 veckor gammal. 

NUs Sture, Grefre tfll Stegeholm och Westervik, 
Friherre till Hörningsholm, m. m.; f. derst. 1543 
*%; Sänd 15 Al till England, att föredraga Konung 
Eric XTVrs frieri till Drottning Elisabeth; Anförare 
for Kongl. Liffanan 1563; Förordnades 1565 Hertig 
Carl till hjelp vid Archliet och 1566 Nils Boije 
till biträde vid Bohus* belägring; Skickades s. 8. till 
Körningens Legater i Lothringen; Insattes 1567 i 
fängelse på Upsala slott och blef der s. å. *% först 
af Konung Eric XIV stucken i ena armen med en 
dart eller dolk, den Sturen sjelf ntdrog ur såret, af- 
torkade blodet, kysste samt återlemnade till Konun- 
gen; sedan, på dennes befallning, af Konungens Kam- 
martjenare Pehr "Willjamsson orden tligen mördad. 
Dog ogift och ligger begrafven i Sturegrafven i Up- 
sala domkyrka, der hans sönderstuckna och blodiga 
kläder ännu forvaras. Han blef efter den misslyckade 
belägringen af Bohus häktad samt, med halrastöflar 
och halmkrona på hofvudet, förd baklänges på en åkare- 
hast kring Stockholms gator och utropad för riks- 
förrädare; återfick sin ära och Konungens nåd, men 
blef ånyo häktad, dels för oförsigtiga utlatelser un- 
der välplägning vid afresan till Lothringen, dels för 
det han hade blond t hår, emedan Konungen blifvit 
förutsagd, att en sådan person skulle störta honom 
ifrån thronen. 

Sten Sture, Grefve till Stegeholm och Westervik; 
f. 1544 */,, på Leckö i Westergöthland; Amiral på 
Srenska örlogaskcppet Finska Svan 1565; Ogift döds- 
skjaten af ett bly lod, som träffade honom raid t i 
pannan, under sjöslaget emot Danska Flottan emellan 
Bomholm och Rugen a. å. %, och ligger begrafven 
i Stureska grafchoret i Upsala domkyrka. Öfver 
honom författade Konung Eric XTV en lofskrift på 
Svensk vers. 

Eric Sture, Grefve till Stegeholm och Westervik 
»amt Friherre till Tullgarn; f. 1546% på Hörnings- 
holm; Bevistade kriget emot Danmark och blef 1565 
\ vid Elfsborg blesserad i ena benet; Fängslad 
med fadern på Svartsjö 1567 och förd till Upsala 
»lott, der han a. å. 24 / ? , på Konung Eric XIV:s be- 
fallning, blef med trettiosju styng ogift mördad, samt 
begrafven på samma, gång, som fadern och brodern, 
den 4 Juli i Upsala domkyrka, då på samma g8ng 
deras oskuld offentligen utropades. Margaretha Sture, till Sturefors i Östergöthland ; 
f. 1547 %, + 1617 •/„ och begrafven i Mörkö 
kyrka i Södermanland. Gift 1581 8 / I0 med en sin 
svågers brorsson och en annan svågers broder, Riks- 
Rådet och Öfverste-Skattmästaren Thure Bjelke (N:o 
8), till Nynäs, Åkerö och Thureforssa, f. 1552, Hals- 
huggen 1600 i Linköping. 

Gustaf Sture, f. 1548 *V 12 på Hörningsholm, f 
derst. barn. 

Mauritz Sture, t 1552; Svea Rikes Råd; f 1592. 
Se Tab. 62. 

Carl 8ture, Grefve till Stegeholm och Westervik, 
Friherre till Tullgarn; f. dcrst. 1555 ,å / ia ; Lagman 
i Nerike 1579; Hertig Carls Fnrstl. Råd 1503; 
Ståthållare på Stockholms slott samt öfver dess stad, 
malmar och underliggande län 1594; Lagman i Sö- 
dermanland 1595; Fältherre 1597 emot de upp- 
roriska Finnar, som hollo Konung Sigismunds parti; 
+ barnlös 1598 **', af brännesjukan i Stockholm, i 
Diedric Bökmans hus vid Jerntorgct, samt begrafven 
i Hölö kyrka i Södermanland. Öfver hans död be- 
klagade sig högeligen Hertig Carl, samt författade 
en grafskrift öfver honom på Svensk vers. — Gift 
1591 l7 /io med Carin JoensdoUer; dotter af Befall- 
ningsmannen på Wadstena Joen Carlsson, till Mem 
och Sjösa, som i vapnet förde en g8s eller papegoja, 
med Agneta Arendtsdotter (Örnflycht, N:o 8 i), i 
hennes l:a gifte. , 

Brita Sture, f. 1557 n / 4 på Hörningsholm, f 
barn. 

Iliana Sture, f. 1558 "/,- på Tnllgarn, + barn. 

Christina Sture, f. 1559 * 2 / 1a på Hörningsholm, 
f 1619 V| i Stockholm och ligger, jemte sin man, 
begrafven i Upsala domkyrka. Gift 1581 8/ ln i 
Stockholm och Drottning Carins hus med Riks-Rådet 
och Hofmarsken Gustaf Axelsson Baner (N:o 22), 
till Djursholm, Ekenäs och Appelrum, f. 1547, Hals- 
huggen 1600 i Linköping. 

Tab. 62. 

Maarttl Stare (son af Svante Sture, Grefve Sture, 
Tab. 61), Grefve till Stegeholm och Westervik, Fri- 
herre till Hörningsholm, Herre till Eksjö och Tull- 
garn; f. 1552 **/,, på Hörningsholm; Häradshöfding 
i Hölebo härad i Södermanland 1579; Hertig Carls 
Furstl. Råd 1582; Hofmarskalk; Svea Rikes RSd 
1588; + 1592 u / 3 på Hörningsholm samt ligger, 
jemte sin fru, begrafven i Mörkö kyrka, i den se- 
dermera s. k. Banéregrafven, nnder en dyrbar graf- 
vård af brun marmor med deras uthuggna bilder. 
Han gjorde i yngre åren vidsträckta utrikes resor 
och blef under vistandet i Rom, såsom en afkomling 
af Svenska regerande Herrar, med mycken heder 
emottagen af PSfven Pius V. — Gift med Friher- 
rinnan Anna Horn af Aminne; dotter af Riks-RSdet, 
Ofverste-Amiralen och Öfverste- Fältmarskalken Claes 
Christersson Horn, den Äldre, Baron Horn af Aminne 
(N:o 2), till Aminne, Mustela, Skellnora och Wikhus, 
med Kjerstin Krnmme. 

Söner: 

Svante Sture, f. 1587; Furstl. Råd och Kanslär; 
+ 1616. Se Tab. 63. 

Claes Sture, Grefve till Stegeholm och Westervik ; 
Ry ttraästare ; f o?ift 1616 ,4 /," i Alvenslebcn, i mil 
fr8n Oldeslo i Hol»trin, och ligger begrafven i för- 
äldrarnes graf i Mörkö kyrka i Södermanland. Han 
bevistade 1613 och 1614 Ryska kriget och blef d er- 
under blesserad vid Bronäs skans. Digitized by VjOOQIC 20 KATT OOH DAG. Tab. 63. 

Svante Stare (son af Mauritx Stare, Tab. 62), 
Grefve till Stegeholm och Westervik, Friherre till 
Ilörningsholm och Tullgarn, Herre till Eksjö och 
Örboholm; f. 1587 M /, ; Hertig Johans af Öster- 
göthland Furstl. Råd och Kanalär; t 1616 V 4 i 
Westervik, utan söner och slöt således grefl. ätten 
Sture på svärdssidan, samt begrofe i Sturegrafven i 
Upsala domkyrka, då Starevapnet nedlades i grafven 
och för graföppningen gafs till kyrkan 61 R:dr. — 
Gift 1613 i Stockholm med sin syssling, Grefvinnan 
Ebba Leijonhufvud, i hennes l:a gifte, f. 1595, + 1654 
"/, och begrafven i den präktiga Sturegrafven i Upsala 
domkyrka, öfver hvilken graf hon lät resa en kostbar 
minnesvård, och till hvilken kyrka hon gjorde stora 
föräringa r, såsom en . silfverljuskrona, m. m., hvar- 
jemte hon gifvit till Ödeby kyrka i Nerikc en silfver- vinkanna, märkt mtd begynnelsebokstäverna till hen- 
nes och hennes mäns namn, jemte allas deras vapen; 
dotter af Riks-Drottset Grefve Maurits Leijonhnfvud 
(Lewenhaupt, N:o 2), till Raseborg, Gräfsnäs och 
Käggleholm, med Amalia Batxfeld, samt omgift 1618 
med Riks-Rådet och General-Guvernören Claes Horn 
af Kanckas, N:o 12, till Kanekas och Ingritx, hl m. 

Dotter: 
Anna Margaretha Sture, till Hörningaholm; f. 
derst. 1614, f 1646 */, i Osuabruck, den sista af 
grefl. Stareska namnet, samt ligger begrafven i Sta- 
reska familjegrafven i Upsala domkyrka. Gift 1636 
"/, med Riks-Rådet och Riks-Marskalken G ref ve 
Johan Oxenstjerna af Södermöre, N:o 4, till Söder- 
möre, Kimito, Nynäs, Fiholm, Hörniogsholm, Tnll- 
garn, Ekebyhof, Söderbo och Lidö, i hans l:a gifte, 
f. 1611, + 1657. Friherrl. ätten Matt och Dag, N:o 23, f. Tab. 1. 

Åke Aielssofl, Baron Natt och Dag (son af Axel 
Johansson, se adel. M ätten Natt och Dag, Tab. 55^ 
Friherre till Jå i Österbotten, Herre till Göksholm 
i Stora Mällösa socken och Nerike, Akeshof i Bromma 
socken och Uplaud, Rinkestad i Arla socken och Sö- 
dermanland samt Åkesberg; f. 1594 på den urgamla 
familjegården Göksholm; Kammarjunkare hos Konung 
Gustaf II Adolph 1612; Hertig Carl Philips Hofråd 
1017; Kammar-Råd 1621; Ståthållare på Calmar 
1627; Vice President i Svea Hofrätt 1630; Landt- 
marskalk vid Riksdagarne 1631 och 1632; Riks-Råd 
1633; Tillika Assessor i Svea Hofrätt; Åter Kammar- 
Råd 1639; Riks-Marskalk 1643; Lagman i Nerike 
1644; Tillika Häradshöfdiug på Gottlaud 1647; Af- 
sked från Riksmarskalks-embetet 1651 ; Friherre 1652 
*V 4 , jemte sin brors en son. och en sonson, med 
några hemman i Jå socken i Österbotten till friherr- 
skap (introd. 1653 under N:o 23); + 1655 V a på 
Rinkestad och begrafven i Göksholmsgrafvcn i Stora 
Mällösa kyrka, der hans vapen uppsattes. — Gift 
l:o 1616 med Friherrinnan Elsa Oxenstjerna; dotter 
af Riks-Rådet och Guvernören Frih. Gustaf Gabriels- 
son Oxenstjerna (N:o 1), till Fiholm, Rinkestad och 
FåDÖ, med Barbro Axelsdotter (Bjelke, N:o 8): — 
2:o 1653 % på Stockholms slott med Kongl. Hof- 
jungfrun Anna Crutu; dotter af Landshöfdingen Jesper 
Andersson Cruus (af Edeby, N:o 69), till Edcbv, 
Lundby och Wernestad, med Ingeborg Ryning (N:o 15). 
Barn: 

1. Axel, till Göksholm och Rinkestad; f. derst. 
1617 10 / t ; A askultant i Rådkammaren; Kammar- 
herre; f ogift 1642 2 % i Wadstena och begrafven 
i familjegrafven i Stora Mällösa. 

1. Gustaf, + 1637 "/, i Stettin och begrafven i 
Stora Mällösa kyrka, der hans och hans anors vapen 
uppsattes. 

1. Barbro, + 1680 ,4 /, i Stockholm och ligger, 
jemte sin l:a man, begrafven i Bjelkenstjernska 
grafven i Öster-Hanninge kyrka i Södertörn. Gift 
l:o 1643 a, / 9 med Riks-Rådet och Amiralen Claes 
Hansson, Baron Bjelkenstjema, N:o 28, till Pyhä- 
jocki, Årstad, Wendelsjö, Ingarö, Göksholm och Akes- 
hof, f. 1615, f 1662: 2:o 1665 på Hedensö i Näs- halta socken och Södermanland, utan Konungens 
samtycke, med sin kusin, Riks-Rådet Frih. Knut 
Kurck, N:o 16, till Lämpelä, Hedensö, Klackebor*, 
Norsholm, Boxholm, Göksholm, Årstad, Wendelsjö, 
Akeshof och Sjögerås, i hans 2;a gifte, f. 1622, t 
1690. 

1. Beata. Gift l:o 1652 % med Riks-Rådet 
Frih. Carl Soop af Limingo, N;o 19, till Lim inga, 
Nygård och Stora Staby, f. 1621, t 1655: 2:o med 
Riks-Rådet och Presidenten Gustaf Larsson Spärrs, 
Baron Sparre, Nio 11, till Kronoberg, Dåderö och 
Hökerum, f. 1625, t 1690. 

1. Åke, Friherre ttfl Jå, Herre till Finnstad, 
Wernestad, Sjögerås, Åkesberg, Hjelmarsberg och 
Amö; Kammarherre; t ogift 1676 i Paris och slöt 
ätten samt begrafven i friherrL Natt och Dagska 
familjegrafven i Stora Mällösa kyrka i Nerike. Han 
gjorde kort före sin död testamente till sin fästmö, 
Friherrinnan Anna Maria Soop af Limingo, sons se- 
dan blef gift l:o med Kongl. Rådet G ref vt Axel 
Wachtmeister af Mälsåker och 2:o med Riks-Rådet 
Grefve Carl Gyllenstjerna af Steninge. 

2. Christina. 

Tab. 2. 

Thure Tharesson, Baron Natt sch Dag (son af 
Thure Axelsson, se adel. ätten Natt och Dag, Tab. 
56), Friherre till Jå i Österbotten samt Herre till 
Traneberg i Westergöthland ; Kammarherre; Friherre 
1652 *V 4 , jemte farbrodern Åke och broderasonen 
Carl (introd. 1653, under N:o 23); Amiralitets-Kapten 
1653; f barnlös på 1660-talet och slöt sjelf sin fri- 
herrl. ättegren. — Gift med Friherrinnan Carin 
Siake, i hennes l:a gifte, f. 1641 *%, f 1694; 
dotter af Riks-Rådet Harald Ericsson Stake, Baron 
Stake, N:o 47, till Wik, Hönsäter och Lilla Bjurum, 
med hans l:a fru, Magdalena Sparre af Rossvik, 
N:o 7, samt omgift med General-Löjtnanten och 
Landshöfdingen Johan Hård af Segerstad, N:o 17, 
till Hjellö, Ekhammar, Wiken, Stensö och Danmarka, 
i hans 2:a gifte. 

Tab. 3. 

Carl Axelsst n, Baran Natt ock Beg (son af Axel Digitized by VjOOQIC HAUCKBOTJ. 21 Tkaiom, m adel. iiien Ifatt eeh Dig. Tab. 57), 
Friherre till Ja, Herre till Tynnekö, Degöaolm, 
Traoefeerg, Foravik oeh Kor»; Friherre 1650 *V 4 , 
jenrte sia frder* farbroder Ake ock tio farbroder Thore (iatrod. 1653 änder Nia 23): Stodeot i Up- 
sala; + deret. 1664 "7, och slöt atledet sjelf ain 
friherrX ättegren samt begrafven i Stftengaas dom- 
kyrka. Adel ätten Hauckhoff, N:o 2120, B. Tab. 1. 

Naatkfceff; En Estlands* Adelsman ; f. 1626; 
RjUmästare vid Eetländska Adelsfanan; f 1677. — 
Gift med Margaretha Baranoff, t 1682; dotter af 
ca Major BaranofT och Anna Sophia Stumt. 
Son: 

leMoM Nuekfcaf, till Kol lus i Umer socken 
oeh Estland; f. 1660; Ryttmästare rid Estlindska 
Adelsfanan; Dodsskjuten 1700 "V,,, i slaget fid 
Narwa. — Gift 1680 med Märta Elisabeth Young, 
t 1710; dotter af en Öfverste-Löjtnant Young oeh 
8ophia Didron. 
Son: 

Jäkta lejirk NaarckksaTL till Jäder i Landa socken 
ock Södermanland; f. 1688 "/, i Esthnd; Fänrik 
Tid Qrefve Adam Carl De la Gardies värfv. inrant- 
regrte i Reval 1702; Löjtnant derst 1705; Kaptens 
eipektans rid Södermanlands reg:te 1723; Kapten 
do*. 1749; Majors afaked 1756; f 1757 % Han 
var ned vid Liesna, der han blef blesserad, och vid 
Pnhara, der bao också sårades, samt fingen förd till 
Saranski, derifrån bau först återkom efter fredsslutet, 
äfrensom vid Will manstrand, hvarest han åter bles- 
serades och tillfångatogs. Vid hans och öfrige med- 
fångne officerares afakedsaodiens hos Kejsarinnan Eli- 
sabeth, blef han beg&fvad med en färja med silfver- 
raste, — Gift 1737 *U mt & Margaretha Christina 
Bederhjehn, t 1712 *V 6 , + 1786 å, / s på Jäder; 
dotter af Lagmannen Peter Hnlthéen, Nobil. Heder- 
hjelm. N:o 1467. och Christina Sophia Billberg, No- 
bil. Bilberg, Nto 1466. 
Söner: 

Pehr Johan Nauckhoff, Natural Nauckhoff, f. 
1738, -r 1803. Se Tab. 2. 

Otrl Reinhold Nauckhoff, Natural. Nauckhoff, f. 
1741, f 1824. Se Tab. 5. 

Henric Johan Nauckhoff, Natural. och Baron 
Xauckhof, t 1744, «r 1818. Se adel. och fri- 
berrL ätterna Nauckhoff, Tab. 1. 

Anton Adolph Nauckhoff, Natural. Nauckhoff, t 
1741, t 1819. Se Tab. 6. 

Ulric Otto Nauckhoff, Natural. Nauckhoff, t. 
1749 %; E. o. Kanslist i Kammarrevisionen 1766; 
Kanslist i Statskontoret 1770; Natural. Svensk Adels- 
&an, jemte sina bröder, 1777 "/,, (introd. 1778 
oader Nä 2120); Advokatfiskal i förutn. Revision; 
Hobekreterare; t ogift 1821 ! % på Näsbyholm i 
Wsasö socken och Södermanland och alöt sjelf sin 
adel ättegren. 

Adolph Frtdric Nauckhoff, Natmral. Nauckhoff, 
11751, f 1830. Se Tab. 9. 

Tab. 2. 

Pehr Jaha* Naackhtff, Nataral. Naiekneff (son 
*f Johan Henric Nanckhoff, Tab. 1), f. 1738 V, ; 
Volontär vid Södermanlands reg:ta 1749; Raetmä- 
iUicdeaL 1757; Fpuril 1759; Förära 1760; Fänrik a. k; Fänrik vid Wedskojska regttet i Ryssland 1768; 
Afaked dorifrån s. I. ; Löjtnant vid foretn. Svenska 
reg:te 1773; Naturel. Svensk Adelsman 1777 1? 1f , 
jemte sina bröder (introd. 1778 ueeer N:o 2120); 
Kapten 1780; Regemeats-Qvartermäatare 1781; Af- 
sked 1788; t 1803 u , på Skedvi i Södermanland. 
Han bevistade Pomerska kriget på 1750- och 1760- 
talen, och var derunder, bland annat, med vid Pene- 
mnnde skaas, Demmin oeh Andans. — Gift 1:o med 
Hedvig Wahlberg, f. 1753, t 1784 «/, på Ahlberga 
boställe i Södermanland: — 2:o 1785 */ l0 på Bec- 
kershef i nämnde provins med Fredrica EHeabeth 
Jndtbetou. f. 1764, t 1795 V, på Skedvi; doUer af 
Brukspatronen Carl Gustaf Indebeton och Elisabeth 
Schlytern. 

Barn: 

1. Christina Sophia, f. 1783 »/,: Stifts-Fröken. 

2. Carl Johan, till Näsbvhulms fideikommiss; f. 
1786 '%• Kadett vid Carlberg; Fänrik vid Fineka, 
sedermera Aadrs Gardet 1806; Löjtnant derst. 1810; 
Kapten 1816; Riddare af Svärds-Orden 1820 ; Major 
i Arméen 1*23 och vid förutn Garde 18?8; Öfver- 
ale Löjtnant i Arméen 1830; Öfverste derst 1836; 
Riddare af Ryska S:t Annas-Ordens 2a klass 1838; 
Aftked ar krigstjensten 1850; Bar Tnpnerhetsme- 
daljcn i guld oeh Carl XIV Johans medalj; t barn- 
lös 1857 >% i Stockholm — Gift 1823 «% med 
Friherrinnan Hedvig Sophia Charlotta Åkerhjelm af 
Margarethetlund, J. 1804 w / l2 ; dotter af General- 
Ad ja tan ten Frih. Same«l Christian Fredric Lars Aker- 
hjebn af Margarethaslund, N:o 205. till Dyha, med 
Hedvig Christina Buren sUm. N:o 2156. 

2. Henric Gustaf, f. 1788; Öfverste-Löjtnant. Se 
Tab. 3. 

2. Margaretha Elisabeth, f. 1789 1a / 4 ; Stifte- 
Fröketi; t 1818 •/,. Gift 1816 M / 10 på Skalltorp i 
Östra Wingåkers socken oeh Södermanland med Löjt- 
nanten vid Södermanlands remte Georg Vougt, f. 
1784. 

2. fredrica Johanna, f. 1790 "/ e ; Stifts-Fröken; 
t ogift 1810 le / 10 på Borum i Östergöthland. 

2. Pehr Adolph, f. 1792, * 1795 '%. 

2. Reinhold Ulric, l 1793; Öfverste-Löjtnant; t 
1856. Se Tab. 4. 

2. Samuel Wilhelm, t 1795 "/, ; Kadett vid Carl- 
berg 1806; Fäarik vid Andra Liffeerdet 1811; Löjt- 
nant i Arméen; Löjtnant vid nämnde Garde 1815; 
Kapten derst. 1822; Riddare af Svärds-Orden 1832; 
Major i Arméen 1835; Major med tjeustebref vid 
Gardet 18*2; Öfverste-Löjtnant i Arméen 1843; 
Riddare af Danska Danncbrogs-Orden 1848; Förste 
Major vid förutn. Garde 1851; Öfverste-Löjtnant 
derst. samt Öfverste och Sekund-Chef för samma 
regzte, allt a. å.; General-Major 1857; T. f. Öfver- 
Kommendant i Stockholm s. i.; Kommendör af for- 
utn. Svenska Orden 1858 oeh af Norska S:t Olafs- 
Orden 1859; Bar dessutom Konang Carl XIV Johans 
nadaft, Digitized by VjOOQIC 22 NATJCKHOFf. Tab. 3. 

learic Gustaf (son af Pehr Johan Nauckhoff, 
Naturel. Nauckhoff, Tab. 2), till Näsbyholms fidei- 
kommiss; f. 1788 n / 4 ; Kadett vid Carlberg; Fänrik 
vid Göt ha Garde 1806; Fänrik vid Lifgrenadiérerna; 
Löjtnant i Arméen 1809; Löjtnant vid Första Lif- 
grenadiér-reg:tet 1814; Kapten derst. s. i.; Major i 
Arméen 1831; Riddare af Svärds-Orden 183?; Ma- 
jor vid reg:tet 1836; Öfverste-Löjtnant ; Afsked; Bär 
Tapperhetsmedaljen i guld. — Gift 1815 n / n i Lin- 
köping med Anna Charlotta Uertzman, f. 1792 *V if 
t 1833 *V 4 ; dotter af Landskaromereraren ooh Rid- 
daren Johan Olof Hertzman och Christina Charlotta 
Schenling. 

Döttrar: 

Charlotta Elisabeth Christina, f. 1816 '%, f 1817 
2 Vj i Linköping. 

Henrietta Augusta, t 1818 *V 8 . f 1821 ! V 7 i 
Linköping. 

/Vedrica Wilhelmina, f. 1819 M / , f ogift J857 
4 / 2 på Ullstimma i Landeryds socken och Öster- 
göthland. 

Johanna Sophia Amalia, f. 1822 a1 / 4 . Gift 1859 
% pä Ullstämma med Phil. Magistern Carl Ljung- Tab. 4. 

Reinhold Dlric (son af Pehr Johan Nauckhoff, 
Natural. Nauckhoff, Tab. 2), f. 1793 ",,,; Kadett 
vid Carlberg 1806; Fänrik vid Lif-reg:tets Grenadiér- 
kår 1811; Löjtnant derst. 1812; Kapten 1818; Rid- 
dare af Svärds-Orden; Major i Arméen 1836; Öf- 
verste-Löjtnant derst. 1843; T. f. Kommendant på 
Waxholms fästning; Carl XIV Johans medalj; t 
1856 n / 4 på nämnde fästning. — Gift Lo 1827 ■% 
i Westerås domkyrka med Augusta Sophia Murray, 
f. 1796 »/„ + 1828 *' e efter barnsäng; dotter af 
Biskopen D:r Gustaf Murray. Nobil. Murray, N:o 
2216, och Christina Margaretha Lamberg: — 2: o 
1833 4 / 6 med Maria Gustaf va Sfhwan, f. 1805 w / 8 , 
f 1843 ,3 / 3 i Westerås; dotter af Stats-Rådet, Kom- 
mendören med stora korset af Wasa-Orden Hans 
Niclas Schwan och Gustafva Adelaide Schön. 
Barn: 

1. Augusta Margaretha Elisabeth, f. 1828 2 %; 
Stifts-Fröken. 

2. Pehr Hans Reinhold, f. 1834 *%; Under- 
Löjtnant vid Södermanlands reg:te 1855; Löjtnant 
derst. 1859. Arrenderar och bebor sitt en gång 
bl i f vande fideikommiss, Näsbyholm nära Strengnäs. 
— Gift 1859 % på Bergshammar i Fogdö socken 
och Södermanland med Friherrinnan Johanna Fre- 
drica Eleonora 1%ott, f. 1830 u / n \ dotter af Ge- 
neral-Majoren Frih. Christian Thott, N:o 301, och 
hans 2:a fru, Friherrinnan Eva Lovisa Ben n et, 
Nro 154 

2. Carl Gustaf, t 1838 M / 2 , + s. å. *%. 
2. Gustafva Christina Adelaide, f. 1839 %; Stifts- 
Fröken. 

Tab. 5. 

Ctrl Relnhtld Nauckhtff, Natural. Nauckhoff (son 
af Johan Heuric Nauckhoff, Tab. 1), till Näsbyholms 
fideikommiss i Wansö socken oeh Södermanland; f. 
1741 M / T ; E. o. Kanslist i Kammar-revisionen 1759; 
Auskultant i Svea Hofrätt 1761; Kopist i nämnde 
revision 1763; Extra Notarie i forutn. Hofrätt samt 
Kanslist i forutn. revision, allt s. å.; Yioe Hända- höfding 1765'; Vke Advokatfiskal i meran. revision 
1766; Advokatfiskal derst. 1774; Assessors fullmakt 
1776; Natural. Svensk Adelsman, jemte sina bröder, 
1777 "V, a (introd. 1778 under N.o2120); Lagmans 
karaktär 1781; Stats-Kommissarie 1786; Ledamot 
af Nummerlotteri-Direktionen 1795; + 1824 % på 
Näsby holm. — Gift 1777 f % med Engel Catharina 
Fanth, t 1751 ! %, f 1826 »V,; dotter af Gross- 
handlaren i Stockholm Christoffer Fanth och Engel 
Granberg. 

Barn: 

Johan Lorentz, till Näsbyholms fideikommiss; f. 
1779 8 / !2 ; Kanslist i Statskontoret; Afsked; f ogift 
1853 3< 7| på Näsbyholm och slöt den andra grenen 
af ätten. 

Engel Sophia, f. 1781 *V« 5 Stifts-Fröken; t 
1787 %. 

Carl Wilhelm, f. 1782 ! %; Kammarskrifvare i 
Kammar-kollegium; + ogift 1809 •/,. Han fick 1801 
Målare-akademiens medalj för teckning i architck- 
turen. 

Margaretha Christina, f. 1783 a7 / 8 ; Stifts-Fröken; 
f 1784 %. 

Tab. 6. 

Anton Adolph Nauckhoff, Natural, Nauckhoff (son 
af Johan Henne Nauckhoff, Tab. 1), f. tvilling 1744 
13 10 ; Under-Officer vid Södermanlands reg: te 1760; 
Fänrik derst. 1771; Natural. Svensk Adelsman, jemte 
sina bröder, 1777 17 /, 2 (introd. 1778 under N:o2120); 
Löjtnant 1778; Kapten 1781; Major i Arméen 1789; 
Afsked 1794; f 1819 1ö /« på Bärby i Lundby soc- 
ken vid "Westerås. Han bevistade 1789 och 1790 
kriget med Ryssland, såsom Öfver-Adjutant hos Ge- 
neralen Baron von Siegroth. — Gift 1782 2t / 9 med 
Maria Charlotta Westerman, f. 1764 %, f 1809 «% 
på Bärby; dotter af Grosshandlaren Claes Fredric 
Westerman och Maria Elisabeth Rothoff, i hennes 
l:a gifte, och som var syster till Bergs-Rådet Birger 
Fredric Bothof, Nobil. Rothoff, N:o 2219. 

Barn: 

Christina Maria, f. 1783 %; Stifta-Froken ; t 
1859 4 /, . Gift 1820 "/, på Bärby med sin kusin, 
Rektoren vid Sundsvalls skola M.-r Carl Axel Rot- 
hoff, i hans 2;a gifte, f. 1779 *»/„ på Olofsfors i 
Ångermanland. 

Charlotta Sophia, f. 1784 »/„• Stifts-Fröken. 

Gustaf Adolph, f. 1785 *•/„; Fänrik vid Söder- 
manlands reg:te 1792; Andre Adjutant vid Svea 
Artilleri 1808; Löjtnant derst. 1811; + ogift 1815 
'•/, i Stralsund. 

Johan Fredric, f. 1787 I8 / fl ; Kofferdi-Sjöman ; 
Drunknade 1805 M / 12 på Malagga redd. 

Carl Ulric, f. 1788; Advokatfiskal; f 1832. Se 
Tab. 7. 

Claes Wilhelm, f. 1790 »V,; Under-Löjtnant vid 
Örlogsflottan; Löjtnant derst. 1818; Premier-Löjt- 
nant vid K: Mts Flotta 1824; Chef för Andra Sö- 
dermanlands Rotebåtsmans-kompani ; Kapten vid Flot- 
tan 1833; t barnlös 1836 »/, på inga i Söderman- 
land. — Gift 1829 17 , 12 med Friherrinnan Johanna 
Augusta Löwen, i hennes l:a gifte, f. 1809 w / n ; 
dotter af Frih. Axel Fabian (Trolle-)Löwen, Nro 276, 
till Sjösa och Ludgonäs (Trollesund), med Anna Chri- 
stina Öländer samt onigift med Kommendör-Kapte- 
nen vid K. M:s Flotta Fredric Engelhardt. 

Hedvig Eleonora, f. 1793 l4 /„ ; Stifts- Fröken. 

Henrie August, f. 1795 •/,; Kadett vid Örlogs- 
flottan; Fänrik vid Dal -reg: tet 1817; Löjtnant derst Digitized by VjOOQIC NAUCMOFF. n 1826; Kapten 1835; Afsked; t ogift 1860 a V a i 
Westeråa. 

£m Giuto/va, t tvilling 1798 "V,; Stifts-Fröken. 

Axel Göran, f. 1798; Major. Se Tab. 8. 

/Vedrico Margaretha, t 1799 7 / § ; Stifta-Fröken ; 
i ogift 1830 på Bärby. 

Lovisa Ulriea, i. 1801 14 / 4 ; Stifts-Fröken. 

Johanna ^stötta, f. 1803 *V 7 ; Stifta-Fröken; t 
1839 »; t . 

Tab. 7. 

Carl Ulrlc (ton af Anton Adolph Nanckhoff. Natural. 
Nanfcknoff, Tab. 6), t 1788 *%; Advokatfiskal vid 
Amiralitetet 1809; Advokatfiskal vid Örlogsflottan 
1817; t 1832 «/ 12 i Caxlakrooa. — Gift derst 1827 
Died Johanna Gustafva von Krusensijema, i hennea 
2* gifte, f. 1795 V,,, i 1829 »V 7 ; dotter af Kontre- 
Amiralen Manritz Peter Gramén, Nobil. och Adopt. 
ron Krusenetjerna, N:o 460, och Grefvionan Beata 
GharioUa Horn af Rantzien, N:o 70, samt fornt gift 
med Premier- Löjtnanten Emanuel Lagerberg, N:o 1112. 
Barn: 
Lasthenia, f. 1827 »%. Gift 1847 med Kapten- 
Löjtnanten Clais Johan Fredric Kate, N:o 70, fl 
1819. 

Hans Anton Maurits, t 1828 */ 10 ; Under-Löjt- 
nant Tid N. Skånska infant.-reg:tet 1848 och vid 
Wendes Artilleri-rep te 1849; t ogift 1853 vid Ma- 
riaebergs Artilleri-läroverk vid Stockholm. 

Tab. 8, 

Axel Geni (son af Anton Adolph Nanckhoff, 
JfateraL Nanckhoff, Tab. 6), f. tvilling 1798 ,d / 7 ; 
Anrik vid Weatmanlanda reg:te 1815; Löjtnant derst. 
1822; Kapten 1834; Riddare af Ryska S:t Wladimirs- 
Ordens 4:e klass 1838; Major 1843; Afsked 1850. 
— Gift 1829 % med Lovisa Johanna Kolbe; dotter 
af Kapellmästaren i Berlin Carl Kolbe och dess 
nnetrn, född Requigny. 
Barn: 

Carl, f. 1830 %; Egendomaforvaltare. 

Axel, t 1832 ! %, + s. å. aT /„. 

Fredric, t. 1834 *% på Fullerö i Westmanland. 

Johanna Lovisa Charlotta Virginia, f. 1830 V 6 . 

Beata Maria, t 1837 ,a / 7 på Fullerö. 

Tab. 9. 

AMwm Frtdrie Plauckhtff, Natoral. Naockhef (son 
*/ Johan Henric Nanckhoff. Tab. 1), f. 1751 •/,; 
AaskoJtant i Svea Hofrätt 1771; Extra Notarie derst. 
1772; £. o. Kanslist i Justitiaerevisions-eipeditionen 
774; E. o. Kanslist i Kanslikollegii expedition s. å. ; 
(opist i foratn. expedition 1775; Kanslist derst. s. &. ; 
JfsturaL Svensk Adelsman, jemte sina bröder, 1777 
\ (introd. 177 S nnder N:o 2120); Adjungerad 
ledamot i Götha Hoträtt 1780; Protokolls-Sekreterare 
i JostitiaMeviawman a. å-; Förste Expeditions-Sekre- terare derst. 1787; Hiradshöfding i Åkerbo, Tnbundra, 
Siende och Snäfringe häraders domsaga i Westman- 
land 1788; t 1830 •/,, i Weaterås. — Gift 1780 
°/ 1t i Carlskrona med Maria Helena Jönsson, f. 1764 
"/ 4 , t 1817 ?/, på Asby boställe i Ryt ter u$ socken 
och Westmanland; dotter af Borgmästaren i Carls- 
krona, Kommerse-Rådet Johan Jönsson och Johanna 
Maria Borgh. 
Barn: 

Christina Maria, l 1787 a / ; Stifts-Fröken. 

Fredrica Sophia, f. 1790 •/„; Stifts-Fröken; t 
ogift 1810 V. på Asby. 

Magdalena Charlotta, f. 1792 V,; Stifts-Fröken. 

Johan Fredric, f. 1795; Major. Se Tab. 10. 

Anna Gustaf va, f. 1797 "' ; Stifts-Fröken. 

Henric Adolph, f. 1799; Öfverete-Löjtaaat. Se 
Tab. 11. 

Carl Otto, f. 1803 '/„, t 1806 "/ 4 på Asby. 

Lovisa Carolina, f. 1805 "/«; Stifts-Fröken. 

Tab. 10. 

Jtkan Fredric (son af Adolph Fredric Nanckhoff, 
NaturaL Nauckhoff, Tab. 9J, f. 1795 »/ loJ Förste 
Adjutant vid Westmanlanda reg.te 1812; Löjtnant 
derst. 1815; Kspten 1826; Msjors afsked 1833; 
Carl XIV Johans medalj. — Gift 1825 "/, med 
Hedvig Axelina Charlotta Printunsköld, till Hacksta 
fideikommiss i Upland; f. 1805 '%; dotter af Kap- 
tenen Carl Fredric Printsensköld, N:o 478, och bana 
2:a fru, Hedvig Charlotte Silfverstråle, Nro 1372. 
Söner: 

Carl Fredric Alfred, f. 1832 */ t på Aaby; 
Fonrir vid Uplands reg:te; Under-Löjtnant vid An- 
dra Lifgardet 1852; Löjtnant derst 1855. 

Johan Henric Axel, f. 1834 *%, t 1837 V 4 . 

Hans Philip Wilhelm, f. 1839 «/ 10 ; Under-Löjt- 
nant vid Uplands reg:te 1861. 

Carl Adolph Ludvig, t 1842 "',, t barn. 

Ernst Gustaf Adolph, f. 1847 »/,. 

Tab. 11. 

lenric Adolph (son af Adolph Fredric Nanckhoff, 
Natnral. Nauckhoff, Tab. 9), f. 1799 '*/,„; Kadett 
vid Carlberg; Fänrik vid Lif-reg:teta Grenadiér-kår 
1817 och vid Dal-reg:tet e.å\; Löjtnant derst. 1824; 
Kapten 1835; Riddare af Ryska S:t Wladimirs-Or- 
dens 4:e klass; Afsked 1845; Major vid Westman- 
landa reg:te s. å.; Riddare af Svärds-örden 1850; 
Öfverste-Löjtnant i Annéen 1854; Postmästare i Kö- 
ping 1857. — Gift l:o 1841 % med Maria Carolina 
Charlotta Arfvedssou, t 1817, t 1842 % i Sala 
efter barnsäng ; dotter af Brukspatronen M. Arfvedsson 
och M. C. Gjers; — 2:0 1845 "/, i Arboga med 
Agnes Carolina Montan; dotter af Lagmannen Eric 
Wilhelm Montan och Christina Charlotta Wahrenberg. 
Dotter: 

1. Anna Charlotta, t 1842. Adel. och FriherrL ätterna Nanckhoff, N:ris 2120, A, och 343. Tab. 1. 

forte Jakaa Nn«ckkafi Naturel, ack larei Nauck- 
kjf (na af Johan Henric Nanckhoff, sa adel. ätten Nanckhoff, N:o 2120, B, Tab. 1), f. tvilling 1744 
,s /, n ; Volontär vid Uplands regrte 1761; KonsUpel 
vid Volontär-reg:tet i Carlskrona 1763; Archlimästare 
vid Sjöartilleriet a. å.; KonsUpel vid Amiralitetet Digitized by VjOOQIC 21 von Kndni. 1767; Löjtnant vid förntn. Artilleri 1769; Naturel. 
Svensk Adelsman, jemte tina bröder 1777 n / n (in- 
trod. 1778 nnder N:o 2120); Kapten vid Amiralitetet 
1778; Löjtnant vid Franska Örlogaflottan s. å.; Rid- 
dare af Franska Orden Pour le Mérite militaire 1781 ; 
Riddare af Svärds-Orden a. å.; Major vid Svenska 
Amiralitetet 1783; Örverste-Löjtnant derst 1788; 
Ofverste 1793; Ordförande i Konvoj-kommissionen ; 
K on t re- Amiral 1797; Ledamot af Konvoj-kommis- 
sariatet s. I.; Kommendör af förutn. Svenska Orden 
1799, ock till följd deraf uppflyttad i d. v. riddare- 
klassen under N:o 2120, A; Chef för Andra Ami- 
ralitets-Volontar-reg-.tet 1802; Vice Amiral; Kom- 
mendör med stora korset af nyssn. Orden 1809; 
Friherre 1813 x / u enl. 37 $ Regeringsformen (in- 
trod. 1814 nnder N:o 343); f 1818 »/, i Stock- 
holm. Under sin tjenst i Frankrike bevistade han 
med mannamod kriget med England; deltog i det 
ryktbara Svenska sjöslaget vid Högland den 17 Juli 
1788 såsom Chef på fregatten Minerva; fick slut- 
ligen 1806, genom testamente efter sin moders kusin, 
Majoren Fredric Otto Bilberg, Näsbyholms fideikom- 
missegendom i Wansö socken och Södermanland, 
hvilkea egendom han dock, efter förlikning, afstod 
till sin äldre broder Carl Reinhold. — Gift l:o 1787 
18 / n på Walinge i Södermanland med Grefvinnan 
Magdalena Sophia Wr ängel af Sausis, f. 1764 %, 
f 1788 8 /, på Walinge efter barnsäng och begrofs 
i Stigtomta kyrka; dotter sf Öfverstan Grefve Johan 
Reinhold Wrangel af Sanais, N:o 93, till Walinge, 
med Friherrinnan Charlotta Waehtmeiater af Björkö, 
N:o 31: — 2:o 1790 *% med Stifts-Fröken Elsa 
Johanna ton Schönfelt, f. 1751 *%, t 1798 »/, på 
Skälstad; dotter af Öfver-Hofintendenten Carl von 
Schönfelt, N:o 787, till Skälstad, med Catharina 
Maria Franc, N*o 943: — 3«o 1800 V 9 på Drott- 
ningholms slott med Hoffröken hos Drottning Fre- 
drica Dorothea Wilhelmina Fredrioa Christina Ehren- 
bill, f. 1773 »%, + 1844 «% på Skäletad; dotter 
af Presidenten Ulric Gottlieb Rhrenbill, Nk> 1515, 
och Johanna Fredrica Liining. 
Barn: 

1. Johan Otto, f. 1788; Förste Hofmarskalkj t 
1849. Se Tab. 2. 

3. Gustafva Fredrica Wilhelmina Carolina, t 
1801 w / 

3. CoW Henrie GottlUb, f. 1802; Ofverste. Se 
Tab. 3. 

3. Adolph Ulrie, t 1804 M /„ t 1807 % i 
Stockholm. 

3. Lovisa Christina, f. 1807 "/„ i Stockholm. 

3. Pehr August, t tvilling 1811 "/„; Fänrik 
vid Dal-reg:tet 1830; Löjtnant derst. 1835; Afsked 
1841. 

3. Ulrica Augusta, f. tvilling 1811 "/„. 

Tab. 2. 

Min Otto (son af Henrio Johan Nauckhoff, Na- taral. ocn Baron NaoekfiofT, Te*. 1), Friherre vid 
faderns död 1818; f. 1788 V in ; Kadett vid Carlberg 
1800; Kornett vid Lätta Dragonerna, sedermera Lif- 
gardet till häst 1804; Löjtnant derst 18«6; Rvtt- 
mästare 1810; Afsked derifrån s. å., ined tillstånd 
att, såsom Major, i Arméen qvarstå; Ordoa.-Offieer 
hos H. K. H. Kronprinsen Carl Johan 1812; Rid- 
dare af Ryska 8:t Wladimirs-Ordens 4<e klass 1814; 
Riddare af Svärds-Orden s. å.; Chef för Hallands 
Infant-bataljon 1816; Ofverste-Löjtnant i Arméen 
1818; Adjutant hos H. M : Konungen 1819; Kabi- 
netts-Kammarherre 1823; Ofverste och Chef för Lif- 
bevarings-reg:tet 1824; Konungens Förste Hofmar- 
skalk 1827; Landehöfding i Blekinge 1832; Afsked 
1847; f 1849 "/, i Stockholm. Han bevistade flere 
fälttåg. — Gift 1814 '% med Johanna Wilhelmina 
Cöster, f. 1799 *%; dotter af lagmannen Hans Pe- 
ter Cöster och Beata Maria Agrell. 

Barn: 

Maria Magdalena Sophia, t 1817 M / n . Gift 
1849 i Stockholm med Protokolls-Sekreteraren Anton 
Olof Julius Ekman, af samma gamla ointroducerade 
adel. Körningeätt, hvaraf Gripenstjernorna härstam ma. 

Carl Johan Reinhold, f. 1818 2 V 1t , f 1819 %, 

Octavia Wilhelmina Christina, f. 1820 V 2 . 

Magnus Otto, Friherre vid faderns död 1849; f. 
1823 */ 4 ; Kadett vid Carlberg 1838; Under-Löjtr 
nant vid Skånska Husar-reg:tet 1847; Löjtnant derst. 
1854; Afsked från regrtet s. å.; Afsked äfven ur 
Arméen. 

Alfred Otto, f. 1826- %; Kadett vid Carlberg 
1839; Under-Löjtnant vid Westgötha-Dals repte 1852; 
Löjtnant derst. s. å.; Afsked från reg:tet 1857 och 
Ur Arméen 1858. 

Johan Adolph, t 1840 % 

Tab. 3. 

Carl Henrie Gottlieb (son af Henrie Johan Nauck- 
hoff, Natural. och Baron Nauckhoff, Tab. 1), 1 1802 
"/,,; Kadett vid Carlberg; Fänrik vid Westgötha 
reg:te 1819; Löjtnant derst. 1827; Regementa-Qvar- 
termästore 1836; Kanten 1840; Major vid West- 
götba-Dals reg:te 1848; Riddare af Svärds-Orden 
1849; Öfverete-Löjtnant 1852; Ofverste och Chef 
för Bohus läns regrte. — Gift 1846 w / 8 på Kafvelås 
i Westergöthland med Ida Mathilda Charlotta Gyllen- 
haal, f. 1821 5 / 7 ; dotter af Stats-Rådet och General- 
Tulldirektören Carl Henrie Gyllenhaal, Baron Gyllen- 
haol, N:o 388, och hans l:a fru, Friherrinnan Hed- 
vig Charlotta Rådbeck, N:o 282. 

Barn: 
Carl Henrie Fredric, t 1849 *%, + 1854 u / r 
Ida Hedvig Fredrica, f. 1851 %, t 1854 »/,. 
Lovisa Aurora Henrietta, t tvilling 1853 8 / f . 
Ludvig August, f. tvilling 1853 8 /,. 
Helena Gabriella, f. 1855 V ir 
Henrio Fredrio Adolph, f. 1858 ,f / T . Adel. ätten von Nerés, N:o 1844, f. Peter Netulm Bördig från Tyskland; Apothe- år varit blind, 174Ö 'V, i Stockholm; dotter af 
käre i Götheborg 1676, — Gift med Christina Kok- Borgmästaren i Carlstad Herman Hcnricsson Kolt- 
*>f, t 1664 »/, i Warmknd, f , sedan hon några boff ocfa Brita Carlberg, tom var knain till Bengt 

Digitized by VjOOQIC NVTHCRWOOD. H Gattaf Carlström, Nobil. Tigerhjelra, N:o 817, Johan 
Carlström, Nobil. Carlatröm, Nto 857, och Sven 
CarJström, Nobil. Carlström, N:o 963. - 
Son: 
Jaadriai Nereélm, Natil. ?tn Neres, till Haneberg 
i KäshiUta socken och Södermanland; f. 1089 i 
Götheborg; Extra Ordinarie i Riksarchivet 1708; 
Anakoltant i Svea Hofrätt; Presidents-Sekreterare i 
Kommerse-kolleginm 1712; Kommissarie deret 1716; 
Kommissions-Sekreterare hos Generalstaterna 1719; 
Politiae- och Kom merse- Borgmästare i Götheborg 1723; 
Kommerse-Borgmästare i Stockholm och Preses i 
Handels-kollegium 1728; Kansli-Råd 1729; Adlad 
1730 V, (introd. 1731 under N:o 1844); Afsked 
1739; t 1748 *% på Hancberg. Han utnämndes 
1718 att gå med på den hemliga expeditionen till 
Madagaskar. — Gift l:o 1730 med Catharina Schwede, 
jr 1735; dotter af Professoren vid Upsala Akademi 
M:r Johannes Schwede och Brita Albrechtsdotter Behm: 
— 2:o 1737 2 / 6 med Corneiia Florentina Hildebrand, 
i hennes l:a gifte, f. 1715, f 1768 % och ligger, jemte sin 2:a man och dennes l:a fru, begraven i 
Botkyrka kyrka i Södertörn; dotter af Assessoren 
Jacob Henric Hildebrand, N:o 1357, och Florentina 
▼an Roeden tat Drakens-tein samt om<nft 1751 med 
Riks-Rådet och Kansli-Presidenten Frih. Joachim ton 
Duben, N:o 139, till Riksten, i hans 2:a gifte. 

Barn: 
1. Tvillingar, ++ späda. 

1. Ett Barn, f före modern. 

2. Florentina Christina, f. 1743 *%, + 1797 "/, 
på Åstorp i Nash ul ta socken ogift. 

2. Peter Jacob, till Haneberg; f. 1745 *%; Adjn- 
tant vid von Hcssensteinska reg:tet 1765; Löjtnants 
afsked 1768; f ogift 1774% på Hancberg och slöt 
Ätten. 

2. Maria Sophia, t. 1747 24 M + s. å. %. 

2. Fredrica Eleonora, f. 1748 %, + 1827 l0 /, 
på Haneborg, den sista af namnet. Gift 1774 *% 
med Majoren Ernst Ludvig von Engelhardt, N:o 
1858, till Haheberg, f. 1730, + 1818. Adel. ätten Nerman, N:o 2321. Maa Herman J liandssekreterare i Halmstad; Hof- 
ritts-Assessor. : — Gift 1792 v / x på Sonnarp med 
Margaretha Christina Kuylenstjema, f. 1765 *7 1n , f 
1798 % på Gödestalund i Halland; dotter af Ma- 
joren Claes Ulric Kuylenstjerna, N:o 1304, till Åbo- 
näs, med Maria Christina Lagercrantz, N:o 1011. 
Son: 

Claes Ulric Nerman, NsUl. Nerman, f. 1792 V I0 ; 
Anskulunt i Götha Hofrätt 1813; E. o. Notarie 
derst. 1814; Vice Häradahöfding 1816; Advokat- 
fiskals-Amanuena s. å. ; Häradshöfdinge n. h. o. v. 
1818; Extra Civil-Notarie s. å.; Kauslist 1821; Ci- 
vil-Notarie 1824; Häradahöfding i Nordals, Sundals 
och Walbo häraders domsaga af Elfsborgs län 1827; 
T. f. Polismästare i Stockholm 1830; Lagmans n. 
h. o. t. s. &.; Riddare af Wasa-Orden 1832 och af Nordstjernc-Ordcn 1834; T. f. Under-Ståthållare i 
Stockholm 1836; T. f. Justitiae-Kanslär 1837; Lands- 
höfding i Calmarc län och på Öland 1810; StfttliHl- 
larc på Calmare »lott 1843; Adlad s. å. "/ 10 , enligt 
37 $ Regeringsformen (introd. 1845 under N:o 2321); 
f 1852 •/,„ i Calmar. — Gift 1829 w / 10 med Amanda 
Olivia Melin, f. 1812 '%; dotter af Handlanden 
Gustaf Melin i Götheborg och Magdalena Catharina 
Holm samt syster till Lagmanskan Oiehufvud. 

Söner: 
Johan Gustaf, Adelsman vid faderns död 1852; 

V n ; Under-Löjtnant vid Kronobergs reg:te f. 1830 
1852; Afsked, 

Olof Magnus, f. 
Lifbeväringa-rcg:tet. 1832 Ä / ; Under-Löjtnant vid Adel. ätten Netherwood, N:o 446. Tab. 1. 

William NetnerWfted, till Förarp i Tntaryds socken 
oeh Kronobergs Ku; f. P& 1500-talet af en adel. ätt 
i Slottland; Inkom till Sverige och blcf Skepps- 
Kapten; t i Småland på 1600-talet. — Gift 1620 
med Catharina ZAlljesparre af Fylleskog; dotter af 
Assessoren Jöns Göransson Lilljcsparre (af Fylleskog, 
N* 44). 

Söner: 

Carl Netherwood, Natural. Netherwood, f. 1621, 
t 1672. Se Tab. 2. 

J&ns Netherwood, Natural. Netherwood, f. 1628, 
t 1696. Se Tab. 3. 

Tab. 2. 

Carl Netbenraad, Matwtl. NettarwsaJ (son af William Netherwood, Tab. 1), till Förarp samt Ma- 
rensholm i Agannaryds socken och Borsna i Ryssby 
socken, båda också i Kronobergs läu; f. 1621 på 
Förarp; Kammarherre hos Riks-Rådet och Riks-Ami- 
ralen Frih. Carl Carlsson Gyllenhjclm; Natural. Svensk 
Adelsman 1649 '% (introd. s. å. under N:o 446); t 
1672 % på Marensholm och begrafven i Ryssby 
kyrka, der hans vapen uppsattes. Han blcf intagen 
på Riddarhuset till följd af Drottning Christinas 
muntliga befallning till Landtmarskalkcn Frih. Svante 
Sparre. — Gift med Anna Stråle. 
Barn: Märta, f. 1651, f 1737 på Rönas i Agim- naryds socken och Smaland. Gift med Kaptenen 
Rudolph Muscamp, af Skottsk börd. 

Wilhelm, f. 1663; Kapten vid Kronobergs regrte; 
f ogift 1714 på Borsna och slöt denna ättegren på 
•värdssidan. Digitized by VjOOQIC 2$ KETHEEWOOD. TAB. 3. 

Jöns Netberwood, Natural. Netherwood (son af 
William Netherwood, Tab. 1), till Förarp och Borsna 
samt Samseryd i Hestra socken och Jönköpings län; 
f. 1628 på Förarp; Kornett vid Smålands kavall.; 
Natural. Svensk Adelsmau (introd. 1072 20 /, a på sin 
broder Carls adel. nummer, N:o 446); Löjtnant vid 
nämnde kavall.; f 1690 21 /g på Samseryd och be- 
grafven i Hestra kyrka, der hans vapen uppsattes 
och ätten har sin murade graf. — Gift l:o med 
Christina Scheibe, f. 1049; dotter af Slottsfogden på 
Skenas och Befallningsmannan öfver Bråborg och 
Rånö, Wendel Hansson Scheibe och Christina Hen- 
ricsdotter samt faster till Kaptenen Henric Scheibe, 
Nobil. Ridderborg, N:o 1428: — 2:o med Maria 
Bock af Nås, f. 1633 */, ; dotter af Majoren Sven 
Bock af Näs, N:o 50, till Näs, Grundevad, Södre- 
holm och Sjötorp, med hans l:a fru, Märta Hård af 
Thorestorp, N:o 60. 
Barn: 

1. Wilhelm; Ryttmästare; t 1731. Se Tab. 4. 

{• fT } t+ barn. 
1. Anders, | 

1. Isaac Gabriel; Musketerare vid Kronobergs 
rcg-.te 1686; Slutligen 1701 Löjtnant derst.; Rytt- 
mästare vid N. Skånska kavall. 1703; + ogift 1704 
i slaget vid Posen. 

1. Anna Catharina, f 1765 *V 8 i Tutaryds soc- 
ken. Gift 1692 w /„ med Kaptenen Johan Svinhuf- 
vud i Westergöthland, N:o 199, i hans 2:a gifte. 

1. Gabriel; Kornett vid Frih. Gör. Gyllenstjernas 
Skånska Tremänn:s-reg:te till häst 1701; Löjtnant vid 
Kronobergs infant. 1702; Dödskjuten ogift 1709 M / 6 
i slagtningen vid Pultava. 

2. Carl Gustaf, f. 1694 2 V, ; Korporal vid Frih. 
Gör. Gyllenstjernas Skånska Trcmänn:s-reg:te till häst 
1707; Qvartermästarc dcrst. 1710; Kornett 1713; 
Löjtnant 1718; Afsked 1719; Drunknade barnlös 1723 
8 / 4 i sjön vid Samseryd, ej långt ifrån landet, och 
begrofs i familjegrafven i Hestra i största tysthet. — 
Gift 1721 2 % på Samseryd i Småland med Maria 
Christina Gyllenhammar, till Thoresnäs, i hennes l:a 
gifte, f. 1684; dotter af Löjtnanten Johan Gyllen- 
hammar, N:o 776, och Maria Stårck, N:o 223, samt 
omgift med Löjtnanten Göran Ulfsparre af Broxvik, 
N:o 9, till Källunda och Schedingsnäs, i hans 2:a 
gifte. 

2. Maria Elisabeth. Gift med Bonden Anders 
Pehrsson. 

Tab. 4. ' 

Wilhelm (son af Jöns Netherwood, Natural. Nether- 
wood, Tab. 3), till Samseryd; Adjutant vid Frih. Gör. 
Gyllenstjernas Skånska Tremänn:s-reg:te till häst; 
Löjtnant derst. 1700; Regements-Uvartermästare 1701; 
Ryttmästare 1706; f 1731 på Lastad i Småland. 
Hnns vapen uppsattes i Blädinge kyrka i Kronobergs 
län. — Gift l:o med Catharina Jiosenbjelke, till Nyb- 
ble; dotter af Majoren Jöns Rosunbjelke, N:o 52, till 
Westbro, Remmene, Kjärne och Ås, med hans l:a 
fru, Carin. Anckar, N:o 108: — 2:o med Dorothea 
Elisabeth Sparrin, t 1684, t 1728; dotter af Ma- 
joren Johan Sparrin, Nobil. Sparrin, N:o 1138, och 
Elisabeth Carlgrcn. 
Barn: 

1. Johan Wilhelm, f. 1700; Landträntmästare; f 
1749. Se Tab. 5. 

1. Catharina Elisabeth, f. 1703 28 / u , f 1781 ,8 / B . 
Gift med Kaptenen Peter Ängel. 1. Aaél, t 1704, + 1706. 

1. Alexander Gabriel, f. 1705, f t. å. } år gam- 
mal och begrafvon i Netherwoodska grafven i Hestra 
kyrka. 

1. Isaac Gabriel, f. 1706; Mantals- Kommissarie 
i Kronobergs län; f ogift 1748 ! V B . 

1. Anna Dorothea, f. 1708, f 1757. Gift med 
Kaptenen vid Kronobergs reg:te och Riddaren af 
Svärds-Orden Paul Eggertz, f. 1683, t 1768 på 
Torup i Skåne. 

1. Johan Alexander, f. 1711; Kornett; i 1778. 
Se Tab. 11. 

1. Helena Christina, f. 1713, f 1777 «/,*. Gift 
med Lektoren vid gymnasium i Wexiö M:r Daniel 
Demerus, f. 1699, + 1738. 

1. Carl Gvorg, f. 1716; Volontär vid Artilleriet 
1736; Fänrik vid Helsinge reg: te 1742; Löjtnant 
derst 1745; Kapten i Frausk tjenst; Kapten vid 
förutn. Svenska reg: te; Kapten vid Artilleriet 1757; 
Afsked; Drunknade ogift s. å. 1757 2 % utanför Sand- 
hamn, under öfverfert ifrån Gottland till Stockholm. 

Tab. 5. 

Johan Wilhelm (son af Wilhelm, Tab. 4), f. 1700; 
Sergeant vid Kronobergs infant. 1717; Fänrik derst. 
1718; Löjtnant 1721; Afsked 1724; Landträntmä- 
stare i Kronobergs län; i 1749 % i Stockholm. — 
Gift 1721 med Maria Wickman, j; 1743; dotter af 
Räntmästaren Wickman i Kronobergs län. 
Barn: 

Catharina Elisabeth, f. 1722, f 1724. 

Magdalena Dorothea, f. 1723, f 1784 13 /„. Gift 
med Landskam mereraren Jacob Kroger. 

Catharina Elisabeth, f. 1725 ,! / 8 , f barn. 

Hedvig Sophia, f. 1727 %, f 1793 på Aryds 
jernbruk vid Wexiö. Gift 1745 med Brukspatronen 
Olof Lundblad. 

Ulrica Maria, f. 1729. Gift med Häradsskrif- 
varen Lars Ludvig Schieutz, 

Anna Catharina, f. 1730 V 6 , f 1781 17 / 3 . Gift 
1749 2 V 4 med Kronofogden Abraham Bergius. 

Adam, f. tvilling 1732 ! %; Student i Lund; f 
derst. 1751 "/„. 

Wilhelm, f. 1732; Banko-Kommissarie; i 1809. 
Se Tab. 6. 

Isaac, f. 1735 w / n , f 1736. 

Johan, f. 1738 "%, + 1739. 

Anders, f. 1739; Banko-Kommissarie; + 1804. 
Se Tab. 10. 

Mariana, f. 1740, f 1748. 

Fredrica Gustafoa, f. 1742 %, + 1754. 

Tab. 6. 

Wilhelm (son af Johan Wilhelm, Tab. 5), f. tvil- 
ling 1732 '%; Landskontorist i Wexiö; Auekultaut 
i Götha Hofrätt; T. f. Landskainmererare i Krouo- 
bergs län; Autogs på prof i Banken 1756; Ko n tors- 
skri f v are i Revisionskontoret derst. 1758; Rcgistra- 
tor 1761; Protonotarie 1762; Referendarie 1763; E. 
o. Notarie i Wcxelbanken 1774; Ordinarie Bnuko- 
kommissarie 1776; Kommissarie i Småsedelkontoret 
1804; Afsked 1809; + s. å. % i Stockholm. —Gift 
1757 ,ö / 7 med Anna Catharina Rothman, t 1777 % 
i Stockholm; dotter af Provinoial-Medikus i Krono- 
bergs län D:r Johan Rothman och Lovisa Fem st rom. 
Barn: 

Johan Wilhelm, f. 1757 *%, f 1761 *•/« i 
Wexiö. Digitized by VjOOQIC NBTHERWOOD. 77 Maria, t. 1759 "/„ + t. i. »/,. 

Catharina CkarloUa, f. 1760 *%, + 1840 i Fin- 
lind. Gift 1783 med Protonotarien Johan Nyländer. 

Wilhelm, f. 1763; Banko-Fis kal ; t 1800. Se 
Tab. 7. 

Tab. 7. 

Wilhelm (son af Wilhelm, Tab. 6), f. 1703 a % i 
Stoekkolm; Antagen på prof i Banken 1770; Au- 
jkultant i Svea Hofrätt 1781; Extra Kanslist derst. 
1162; Extra Notarie 1783; Extra Ordiuarie i Bun- 
ken 1786; Banko-Fiskal s. å.; f 1806 '» , i Stock- 
holm. Han utmärkte sig i tjensten genom mycken 
skicklighet, och nyttjades att såsom Notarie föra pro- 
tokollet i 1786 års Bankoutskotts Bokhålleri och Re- 
ri&ionsutskott samt vid 1792 ars riksdag i Gcfle hos 
Bankoutskottet* Finansutskott. — Gift 17Ul 3 'V lri med 
aristina Uosselberg, f. 1768 2 %, * 1800 «/ 4 i 
Stockholm; dotter af Notarien Samuel Hassel berg. 
Barn: 

Wilhelmina Christina, f. 179? %; Stifts- Fröken; 
f ogift 1820 ,7 / l0 i Gustavia på öu S:t Barthelemy 
samt begrafven på Franska kyrkogardeu derst. 

Wilhelm, f. 1793 2 %; E. o. Kontors*krifvare i 
Banken 1810; Kontorsskrifvare derst. 1814; Andre 
Riddarhus-Kanslist samt Sekreterare vid Wadstena 
■del. Jungfrustift 1818; Bokhållare i Lnncbanken; 
Banko- Kommissarie 1825; Afsked från Riddarhuset; 
Riddare af Nordstjerne- Orden 1853. 

Carl Adam, f. 1795; Bauko-Komuiissarie. Se 
Tab. 8. 

Sophia Charlotta, f. 1797 *%. Gift 1824 *% 
med Kabinetts-Kammarherren Frih. Johan Claes /Va- 
mng af Liebelitz, N:o 17, f. 1794, t 1853. 

Carolina Lovisa, t 1798 % + 1802 '%. 

Jacob Johan, "T barn. 

Georg Magnus, f. 1802; Kontrollör; f 1835. 
Se Tab. 9. 

Tab. 8. 

Carl Aiin (son af Wilhelm, Tab. 7), f. 1795 ,9 /„; 
Extra-Ordinarie i Banken 1813; Kanslist derst.; Bok- 
hållare i Bankodiskon tverkets kontor; Banko-Kom- 
missarie; Riddare af Nordstjerne-Orden 1853. — Gift 
1856 i Stockholm med Anna Christina Petersson, f. 
1818 «/,. 
Son: 

Carl, f. 1856 *V 10 - 

Tab. 9. 

torg Wilhelm (son af Wilhelm, Tab. 7), f. 1802 
*'/,; Kontrollör vid Tullkammaren i Gustavia å S:t 
Barthelemy; t 1835 4 / 4 å nämnde ö. — Gift derst. 
1827 «/ 10 med Mary Jackson, f. 1812 7 / 4 ; dotter 
af Köpmannen Jackson. 
Söner: 

Georg Wilhelm, f. 1828 21 / 8 å S:t Barthelemy; 
Kammarjanksre vid K. M:ts Hof; Tjenstgjort som 
Riddarhas-Ksuslist vid 1856—58 och 1859 — 60 årens 
ftiksdagar; Räkenskapsförare, ad interim, å ön S:t 
Barthelemy 1860. 

Carl Adam, f. 1832 w / l0 på S:t Barthelemy. 

Tab. 10. 

kmim (son af Johan Wilhelm, Tab. 5), f. 1739 
% i Småland; Antog» på prof i Banken 1761 ; Kon- 
temkrirVare i Keviaionskontoret derst. s. å.; Revisor 
1772; Äldste Beviaor 1774; Kammererare i Wexel- bankens kontrollkontor 1791; Kommissarie i Kansliet 
1797 och i Lånehanken 1802; f 1804 17 / 4 i Stock- 
holm. Han afsändes 1775 till Götheborg, för att 
efterspana upphofsmannen till förfalskade bankosedlar, 
och fick för sin möda dervid 4000 daler kopparmynt 
i vedergällning; besörjde äfven i 14 år emottagnin- 
gen, vården och försäljningen af bankens skrifpapper. 
— Gift 1777 V a med Anna Catharina Stenbeck, f. 
1755, + 1815 »»/, i Stockholm; dotter af Kyrkoher- 
den i Hedvig Eleonora församl. derst. Magnus Jo- 
han Stenbeck och A. C. Schieatz. 
Barn: 

Johan Wilhelm, f. 1778 %; Magister i Greifs- 
wald; f ogift 1806 '% i nämnde stad. Han bevi- 
stade för ätten 1800 års riksdag i Norrköping, der- 
under han i adelns bekauta plenum den 29 Maj af- 
sade sig rättigheten att der vara ledamot, hvadan 
han, genom Konungens bref till Riddarhus-Direktio- 
nen af den 14 Augusti s. å. , förklarades sin riks- 
dagsmannarätt for alltid förlustig. 

Mariana Charlotta, f. 1781 *%; Stifts-Fröken ; 
+ 1783 22 / 

Anders"t. 1782 l! /„ f 1783 */„. 

Fredrica Gustafva, f. 1785 a4 /, ; Stifts-Fröken ; 
+ 1823 ■% på Danviken ogift. 

Anna Sophia, f. 1786 2 %; Stifts-Fröken; + 1847 
ia / i Stockholm ogift. 

Carl, f. 1787 21 1? ; Student i Upsala 1804; Ma- 
gister derst. 1815; Kopist i Kanslistyrelsens expedi- 
tion 1819; Kanslist derst. 1824; T. f. Regi st ra tor i 
samma expedition; + ogift 1834 '% i Stockholm. 

Dorothea, f. 1789 2 %; Stifts-Fröken; t 1847 V„ 
på Fanhult. Gift 1806 '•/,, med Expeditions-Sekre- 
teraren L. Olof Boring ; + 1814 i Stockholm. 

Hedvig I,ovisa, f. 1791 •/,; Stifts-Fröken; + 1850 
V 9 i Carlskrona, ogift. 

Edvard Albrecht, f. 1793 "/,; Student i Upsala; 
Magister derst. 1821; E. o. Amanuens vid Kongl. 
Bibliotheket s. å.; Ordinarie Amanuens derst. 1823; 
t ogift 1827 % i Stockholm. 

Betty, i. 1796 *%, + s. d. 

Tab. 11. 

Jsban Alexander (son af Wilhelm, Tab. 4), till 
Förär p; f. 1711 %; Kornett vid Smålands ka vall.; 
t 1778 ,n / 10 . — Gift 1736 med Catharina Rentier. 
Barn: 

Magnus Wilhelm, f. 1737; Kapten; t 1808. Se 
Tab. 12. 

Maria Ulrica, f. 1738 8 / 10 , + 1753. 

Anders Gustaf, f. 1740, f 1741 % 

Dorothea Christina, f. 1741 *V 10 , t 1768 1 %. 
Gift med en kvartermästare Krusell. 

Catharina Lovisa, f. 1743 n 8 . 

Beata Charlotta, f. 1745 »/,. Gift 1771 *>', med 
Fanjunkaren Nils Ludvig Kruseli. 

Hedvig Soptiia, f. 1747, I . . 

Alexander Magnus, f. 1748,) TT Darn ' 

Jsaac Gabriel, f. 1750; Kongl. Lifdrabant; + 1828. 
Se Tab. 13. 

Elisabeth Margaretha, t. 1752, f 1832 *'„. Gift 
1784 20 / 7 med Korporaleu Lars Branting. 

Tab. 12. 

Magnus Wilhelm (son af Johan Alexander, Tab. 
11), f. 1737 *%; Antagen i krigstjeust 1754; Löjt- 
nant i Fransk tjenst; Löjtnant vid Kronprinsens reg:te 
i Sverige 1700; Kapten derst. 1771; Afsked ur Ar- 
mcen 1803; f 1808 på Byestad vid Eksjö. — Gift Digitized by VjOOQIC 28 TON NEUGEBAUER. 1767 w / 4 med Anna Elisabeth S talkammar, f. 1733 
%, + 1805 2 % på Byestad; dotter af. Ryttmästaren 
Adam Stålharainar, N:o 496, till Byestad och Aukars- 
näs, med Beata Margaretha Bock af Näs, N:o 50. 

Barn: 

Beata Catharina, f. tvilling 1767 % f 1850 
"/* ogift. 

Margaretha Sophia, f. tvilling 1767 ,2 / 5 , f 1859 
Vt» på Elfverhalt i Dödcrhulta socken och Calmare 
län. Gift 1795 ^Vj med Löjtnanten Thomas Fredric 
Rudebeck, N.o 872, f. 1707, * 1843. 

^etoro Fredric, f. 1771 V fl ; Volontär vid Lifgar- 
det 1788; Korporal derst. s. å.; Sergeant 1789; Löjt- 
nant vid Uleåborgs bataljon 1790; Kammarpage hos 
Konung Gustaf III samt Löjtnant vid Jönköpings in- 
fant., allt 8. a.; Löjtnant vid Bohus läns Dragoner 
1792; Kapten derst.. 1793; Vice Korporal vid Dra- 
banterna s. a.; Afsked derifrån 1795; Ryttmästare 
vid Adelsfanan; Ryttmästare yid Femte Franska Hu- 
sar-reg:tet 1790; Adjutant hos General Salm och Ma- 
jor i Franska Arméen 8. å.; Adjutant hos General 
Klein 1797; Afsked ur Svensk tjenst s. å.; Kapten 
1798 vid den Franska Armé, som under General 
Buonaparte sändes till Egypten; Adjutant hos nämnde 
General s. å.; Of verste- Löjtnant vid Sjunde Franska 
Husar-rcg:tet 1799.; Adjutant hos Buonapartes efter- 
trädare i befälet, General Kleber s. å.; Brigad-Chef 
1800; Förste Adjutant hos Klebers efterträdare, Ge- 
neral Ménou, s. å ; Förste Adjutaut hos General- 
Kaptenen Rochambeau vid Franska Arméen emot de 
upproriska Negrerna på S:t Domingo; Ogift dödad 
af Negrerna eHer så illa med skott blesserad, alt han 
deraf dog 1803 2 % och begrofs på 8:t Domingo. 
Han bevistade kriget i Finland 1788 — 90, och der- 
under träffningarne vid Anjala och Likala, anfallet 
emot Frcdricshamn och reträtten ifrån Högfors; följde 
Napoleon Buonaparte på dess fälttåg till Egypten och 
Palestina och bevistade med utmärkt mannamod alla 
Franska Arméens krigstillfålligheter, äfven sedan Buo- 
naparte lemnat befälet, särdeles i fältslaget vid He- 
liopolis den 21 Mars 1800, emot 80,000 Turkar, då 
han anförde Franska kavalleriet, oeh blcf farligt bles- 
serad af Ismaél Pascha, hvilkcn han i detsamma högg 
hufvudct af samt tog hans sabel, såsom segertecken; 
hade kort förut blifvit brukad såsom parlementär vid 
de afbrutna fredsunderhandliugarne med Turkarne 
samt blifvit skickad till Stor-Vizirens läger vid El- 
Arisch; sändes s. å. med depescher, 32 Turkiska fa- 
nor samt mamelucker till Frankrike, der han allt- sammans till Buonaparte aflemnade; gjorde slutligen 
i Mars 1801 en resa till sitt fädernesland. 

Elsa Helena, f. 1773 15 / 4 , t 1857 '% på Krigs- 
Lida i Wester-Hanninge socken och Södermanland. 
Gift 1795 med Kornetten Gustaf Schult, f. 1774 **/,. 

Eva Christitia, f. 1774 27 / 6 . Gift 1806 *% på 
Byestad med Fältkammereraren Anders C eder blad, 
t 1823. 

Georg, f. 1776, f s. å. *V a . 

Anna Wilhelmina, t 1778 % + ogift 1801 8, / l0 
på Skogs-Eke by i Södertörn. 

Tab. 13. 

Isaac Gabriel (son af Johan Alexander, Tab. 1 1), 
f. 1750 '%; Antagen i krigstjenst 1763; Kongl. Lif- 
drabant 1779; Afsked 1795; *h 1«28 %. — Gift 
1782 */ T med sin svägerskas systerdotter, Paulina 
Margaretha De la Grange, f. 1756 •/,, f; dotter af 
Löjtnanten Eric Otto De la Grange, N:o 1245, till 
Wäboholm och Håkantorp, med hans l:a fru, Catha- 
riua Maria Stålhammar, N:o 496. 
Barn: 

Catharina Maria, f. 1782 »/„. Gift 1813 % 
på Tiraholm i Jönköpings län med Häradshöfdingen 
Magnus Otto Eneroth. 

Margaretha Elisabeth, f. 1785 */„ f 1825 V, 2 - 
Gift 1804 på Mjöhult i Burseryds socken och Små- 
land med Kaptenen Gustaf Magnus Kuylenstjerna, 
N:o 130 i, i hans 2:a gifte, f. 1769, t 1841. 

Otto Fredric, f. 1788 2 V, ; Under-Officer vid Små- 
lands Husarer. 

Johan Wilhelm, f. 1791; Sergeant; f 1831. Se 
Tab. 14. . 

Sophia Paulina, f. 1795 %. Gi ft 1828 % med 
Bruksinspektören på Svancholm Olof Sundeli, i hans 
2:a gifte, t. 

Johanna Fredrica, f. 1797 *%. 

Jsaac Leonhard, f. 1799 16 / 6 ; Anstäld vid Lif- 
gardet till häst; Derifrån afskedad. 

Tab. 14. 

Joban Wilhelm (son af Isaac Gabriel, Tab. 13), 
f. 1791 ,0 / 10 ; Volontär vid Jönköpings regrte; Slut- 
ligen Sergeant derst.; f 1831 27 / 10 ' Han var med 
vid Säfvar och Rathan. — Gift 1819 V, med en, 
vid namn Anna. 
Son: 

Johan Gabriel, f. 1819 8, / 4 , + 1822 "/,. Adel. ätten von Neflgebauer, N:o 1444, f. 

Af denna slägt, som i äldre tider florerat i Schlesien och Pomern, hafva i synnerhet Salomon, Mi- 
chael och Christian Neugcbeuer, gjort sig för stor lärdom bekanta. Johan Neflgebauer) Handelsman i Danzig. 
Son: 

Martin Neflgebauer j Handelsman i Dauzig. — Gift 
med Maria Block. 
Son: 

Martin Neflgebauer, Nobll, (och Baron) von Neflge- 
bauer, f. 1670 25 / 10 i Danzig; Informator 1699 för 
den sedermera så olyckliga Czariska Prinsen Alexei 
Petrowitsch i Ryssland; Slutade dermed 1703; Vo- 
lontär vid Konung Carl XII:s Armée 1704; Kam- marherre hos bemälte Konung; Envoyé-Extraordinairc 
vid Ottomanniska Porten 1709; Adlad 8. å. '% (in- 
trod. 1719 under N:o 1444); Regerings-Råd i Bre- 
men 1711; Kanslär i Pomern 1728; Friherre 1732 
4 / 4 (ej introd.); Riddare af Nordstjeme-Orden 1748; 
+ ogift 1758 i Strnlsund och slöt sjelf sin ätt samt 
begrafven i S:t Marin kyrka i nämnde stad och 
hvarrst han 1741 lät åt sig upprätta en minnesvård 
med latinsk inskrift Han sändes efter det olyckliga 
slaget vid Pultava först till Bender och sedan till Digitized by VjOOQIC NBUMBIJBft. 29 Coastantinope), for att anmäla Konung Carl Xllta 
ankomst till Turkiska riket, samt fick, sedan han 
bli/Vit utnämnd till Envoyé, framlemna Kouungens 
href till Sultan Achmet 111; tillvann, änder vistandet 
i Constantinopel, Kouangen många uppriktiga vänner vid Turkiska Hofvet samt utverkade Stor- Viii ren Ali 
Pasehas afstrafTande för dennes falskhet emot Sven- 
skarne; friköpte slutligen ur Turkiskt slafveri (or egna 
medel 32 Svenska män och 6 qvinnor, hvaribland 
voro några adeliga barn. Adel. ätten von Nefiman, N:o 259, f. 

Ätten inkom ifrån Tyskland, der .stamfadern, Wensel Ne ii man ifrån Sagan i Schlesien, var Hertig Hen- 
nes i Sachsen Geheimeråd och Kanslär i Sagan samt dog 1552. Tab. 1. 

laltiar. vaii Neuitiao, Natural. von Néfiman, till 
Eneberg; Ofverste- .Loj t nan t i Svensk tjenst; Natural. 
Svensk Adelsman (introd. 1638 under N:o 259); Anit- 
man i Pomern. lian förskaffade sig, efter natural i- 
serandet, bevis om sin adeliga härkomst, dem han 
med stor kostnad och lifsfara hemtade pH Schlcsiska 
gränsen, och h vilka 1642 godkändes på Riddarhuset, 
heldst de nogsamt betygade, att han var af en gam- 
mal liniautur Chur-Brandenburg; försträckte slutli- 
gen den 3 Oct. 1646 Drottning Christina 718 Rdr 
45 alcill. apecie, och fick deremot köpebref pfi åt- 
skilliga kronohemman i Elfsborgs län, som skulle 
bl i f va hans och bana efterkommandes evärdeliga frälse. 
— Gift med Sophia Hand; dotter af Ståthållaren 
och Landshöfdingcn Håkan Knutsson Hand, N:o 59, 
till Björkenäs, med Virginia, Konuug Eric XIV.-s na- 
turliga dotter med Agda Pehrsdotter. 
Söner: _ 

Johan Jacob; Öf ver- Jägmästare. Se Tab. 2. 

Jacob; Öfverste-Löjtnant. — Gift 168? med Maria 
Wbbing, i hennes 2:a gifte, f 1685 <V, ; dotter af 
Laodahöfd ingen Sven Ribbing, N:o 15, till Grensholm, 
Degla och lAdby, nied Metta Thuresdotter Rosen- 
gren till Grensholm samt enka efter Landshöfdingen 
Hsns Kyle, N:o 5, till Frötuna, Barkestorp, Dret- 
tinge, Rosen hof och Berga. 

Tab. 2. 

Jtkai Jacafc (son af fialtzar ron Neuman, Natu- 
ral von Nenman, Tab. 1 ) ; Ofver-Jägmäatare i Pomern. 
— Gift med Anna Michaéli. Barn: 

Johan Christcffer, t 1688; Ryttmästare; t 1751. 
Se Tab. 3. 

Christian; Under Officer vid Ofverste Krassows 
Dragoner. ff'! t+ogifU. Anna, j Tab. 3. JtktA CbrlsUffer (son af Johan Jacob, Tab. 2), 
f. 1688 20 /, a i Alten-Stettin i Pomern ;_ Ryttare vid 
Pomerska kavall. 1703; Volontär vid Ofverste Gust. 
Adam Taubes värfv. Dragon-reg:tc s. k. ; Volontär 
vid Östgötha kavall. 1710; Kornett derst. s. å. ; Löjt- 
nant 1712; RyttmäsUre 1718; Afsked 1719; Ex- 
pektana-Ryttmästare vid förntn. kavall. 1722; Kom- 
menderade Östgötha Vargeriitgsmanskap 1742 och 
Allmogen på Gottland 1743; t 1751 " a och slöt 
ätten. Han bevistade, bland annat, ålagt ningen vid 
Pultava, der han blef blesserad i venstra armen samt 
vid öfvergången af Dnipern fingen hos Ryssarne, 
men frigjorde sig sjelf samma år; deltog äfven islä- 
get vid Helsingborg samt blef slutligen 1718, vid 
intagandet af Hafslunds skans, af en styckekula så- 
rad i högra armen. — Gift 1712 ia / n med Sophia 
Catharina Storcknfelt, f. 1696 '%, f 1768 «%; 
dotter af Majoren Johan Claudius Storckenfelt, N:o 
502, och hans l:a fru, Anna Maria Rosenstråle, 
N:o 37. Adel. ätten Nellmeijer, N:o 774, t- Ma* VfeimeU er ' till Römershoff; Af eu adel. ätt 
i Tyskland. Hans enka blef om gift med Laudt- och 
Proviantmästaren Carl Nilsson, Nobil. Skytte, N:o 
665, till Grothuaenboff och Römershoff. 
Son: 

Aadere Äeft»eUer, NtblL Neäineijers Kom 1644 
i Svensk krigstjenst och blef slutligen Öfverste-Löjt- 
aaat vid Bohus läns Dragon-regrte ; Adlad i. Sverige 
1665 *V 8 'introd- 1668 under N:o 774); Ofverste- Löjtnant vid Wiborgs läns regrte 1667; t 1675. — 
Gift med Beata Grissbach, som lefde enka 1680; 
dotter af Ofver- Bergmästaren Georg Griusbach, Nobil. 
Grissbach, N.o 2 ( .»7, till Salneckc, Suud och Torm- 
sjö, med hans l:a fru, Anna Sibylla SchuiidU 

Son: 
Johan; OrVeratc-Löjtnant; Afsked 1680. 
Ätten är för längesedan utgången. Digitized by VjOOQIC 30 NIEROTH. Adel. och Friherrl. ätterna Nieroth, N:ris 2274, f, och 372. 

Föra samma hjertvapen, som friherrl. och grefl. ätterna Nierotha. Tab. 1. 

Otto Jacob ron Nieroth på Berglatz a Hagen ; f 
1754 25 , 4 och begrafven i Berglatz* kyrka. — Gift 
1740 med Elisabeth von Kahldcn. 

Son: 
Ernst Ludvig Jacob Reinhold von Nieroth, f. 1743 

M /, ; Kornett vid Bohus läns Dragoner; Kongl. Lif- 
drabant; Ryttmästare afsked; t 1770. — Gift med 
Maria Stajtpelt ifrån Poniern, t 1819. 

Son: 
Baltitr August Carl von Nieroth, Nobll. och Ba- 
ron Nieroth, f. 17C7 27 / ia på Ut by kaptcnsboställe i 
Bohus län; Fourir vid Skaraborgs reg:te 1783; Fäu- 
rik derst. 1785; Stabs-Adjutant hos Fältmarskalken 
Frih. Pehr Scheffer 1788; Kapten i Arméen 1789; 
Gick 1790 i Rysk tjenst och blef Flygel-Adjutant 
hos Furst Poteinkiu-Taurisky; Prciniér-Major i Rysk 
tjenst och erhöll Ismailsmcdsiljen; Kapten vid Götha 
Gardet samt Major i Arméen 171*2; Öfvcr-Adjutaut 
hos Konungen 1795; Afsked från nämnde Garde s. å.; 
General-Adjutant af Flygeln samt Öfvcrste-Iiöjtnant i 
Arméen 1790; Placc-Major i Stockholm samt Adjutaut 
hos General-Inspektören öfver Infanteriet äfvensom 
Riddare af Svärds-Orden, allt s. å.; Ö f ve rste -Löjt- 
nant vid Ncrike och Wcrmlands reg:te 1803; Vice 
Landshöfding i Wester-Norrlands län 1805; Landa- 
höfding derst. 1807; Kommendör af Nordstjcrne-Or- 
den 181 1; Landshöfding i Linköpings län 1817; Ad- 
lad 1818 %, enl. 37 8 Regeringsformen; Friherre 
8. &. n / 5 , enligt samma regeringsforms-paragraf (in- 
trod. 1820, först såsom Adelsman under N:o 2274, 
och sedan, på samma gång, såsom Friherre under 
N:o 372); Ståthållare på Linköpings och Wadsteua 
slott; Afsked på 1820-talet; + 1842 >V 10 på Hjellö 
\ Westergöthland. Under sin Ryska tjenst bevistade 
han med mycken tapperhet tvuune års kampanjer 
emot Turkarne, och derunder intagandet af Tulscha och Faltsche, belägringen af Kilia, stormningen af 
Ismail och blokaden af Braila. — Gift 1796 % i 
Stockholm med Catharina Ulrica Lindberg, f. 1778, 
+ 1857 u / 9 på Hjellö*; dotter af Klädesfabrikören 
Olof Lindberg och Ulrica Wcttschou. 
Barn: 

Olof Ulric Carl, f. 1798 % t 1800 *V n . 

Augusta, f. 1801, f 1804 "/,. 

Carl Fredric Knut, f. 1804; Kammarherre. Se 
Tab. 2. 

Emilia, f. 1809 "/„. Gift 1835% i Lidköping 
med Laudshöfdingeu Grefve Polycarpus Eric Cron- 
hjclm af flakunge, N:o 09, f.< 1797, * 1850. 

Eugéne August, f. 1813 3l / 5 ; Har varit eugagerad 
på Handelskontor i Stockholm; Hofjäginästarc. — 
Gift 1840 M / n på Hindcrstorp i Westergöthland med 
Fanny Adelaide Fock, f. 182 1 »/ 10 i Stockholm; dot- 
ter af Prcsideuten Bcrudt Wilhelm Fock, Barou Fock, 
N:o 35 i, och hans 2:a fru, Engcl Ekman. 

Tab. 2. 

Carl Fredric Knnt (son af Baltzar August Carl 
von Nieroth, Nobil. och Baron Nieroth, Tab. 1), Fri- 
herre vid faderns död 1842; f. 1804 10 / 7 ; E. o. 
Kanslist i Kongl. Kansliet; Kammarjuukare; Vice 
Ceremonimästare 1832; Kammarherre s. å. ; Riks- 
härold samt Riddare af Nordstjcrne-Ordcn 1843; Af- 
sked från Rikshäroldsbcfattningen 1851. — Gift 1834 
11 , med Johanna Charlotta Wegelin; dotter af Bruks- 
patrouen Johan Huuric Wegelin och Hedvig Char- 
lotta Lagerqvist. 
Barn: 

Jlenric Carl, t 1843 5 4 , f 1844 s % i Stock- 
holm 

Carl Johan BernJmrd, f. 1844 2 %, t 1856 *% 
i Stockholm. 

Catharina Charlotta Alice, f. 1848 "/,. 

Hedvig Fredrica Alice, f. 1850 '%. Friherrl. ätten Nieroth, N:o 90, t- 

NieroUka slägten kom på 1300-talet ifrån Tyskland till Liffland. Herman Nieroth) Arfherre till Koddil; Lcfde 1540. 
— Gift med Margaretha Taube, ifrän Pajack. 
Son: 

Otto Nieroth, till Megal i Dorpts distrikt; Arf- 
herre till Koddil; Lefde 1588. —Gift med Gertruda 
Metstaken, ifrån Megel och Pigast, som öfverlefde 
honom. 

Son: 

Magnus Nieroth, till Wcltz i Turgel socken samt 
Konnofehr; Ståthållare på Wittensten 1631 och pä 
Rewal 1633; Assessor i Dorpts Hofrätt; Landshöf- 
ding i Kexholms län; t 1641. — Gift med Barbro 
Uexkull, som lcfde enka 1654; dotter of Ryttmästa- 
ren och Riddaren Reinhold Uexkull, till Kosch, Her- 
kull och Podcnorm, med Sophia Uexkull, till Pa- 
denorm och Fclks, samt syster till Öfvcrstcn och Krigs-Rådet Otto Reinholdsson Uexkull, Baron von 
Yxkull-Gylleuband, N:o 30, till J?adenorm, Pyhäjerfvi 
och Maijsan. 
Son: 

Magnus Nieroth, till Weltz och Terrastfehr; Löjt- 
nant vid Cartlska kavall. 1641; Ryttmästare derst.; 
Landt Rnd. Han kallas i Åbo Hofrätte protokoll för 
den 6 Febr. 1643 Magnus Nyrädh och omnämnes 
sfisom den der kallat en Rysk prest till Ungeniemi 
Grekiska församling. — Gift med Anna Elisabeth 
Taube, i hennes 2:a gifte, som lefde enka 1679 och 
förut varit gift med Adam Johan Schraffcr. 
Son : 

Magnus Wilhelm Nieroth, Baron Nieroth t Tjente 
först i 6 år vid Österbottens reg:te; Gick sedan i ut- 
rikes krigstjenst samt blef Kapten, först vid Öfrer- Digitized by VjOOQIC VIBROTH. 3! iteo tod Rosens och »eflaA vid Grefve von Rosen- 
borgs reg: te i Tyak Kejserl. tjenst; Msjor vid en 
värfv. bataljon Svenska knecktar i Sverige 1687; Fri- 
herre s. å. % (introd. 1689 under N:o 90): Öfvcrste 
för ett värfv. reg:te 1700; Gick efter 17 10 i Rysk 
tjenst och förblef i LifHnnd. Under sin Kejserl. tjenst 
bevistade han tvänne fälttåg emot Turkarne i Un- 
gern; rar i Juni 1705 med sitt regemente med på det förolyckade försök, som Amiral Anckarstjerna 
gjorde på Retosaari (S-t Petersburg); underftkref slut- 
ligen, jemtc flera, 1710 den 29 Sept. Rewals stads 
kapitulation med Czar Peter i Ryssland. — Var ?:ne 
gånger gift, men om han hade barn är icke kändt, 
hvadan ätten är i Sverige för längesedan ansedd så- 
som utgången. Grefl. ätten Nieroth, N:o 42, f- 

Är af samma branche, »om friherrl. ätten Nieroth, emedan den förer lika vapen. Tab. 1. 

ftelltoM NieT»4fe. — Gift med Elisabeth Farsen- 
back. 

Son: 
Carl Nlcrsih, Natfural., Baran sch Grefve Nlertti, 

Ull Djulfors i Södermanland; f. i Finland; Kornett 
vid Gcneral-LojtnanteD "Wolm. Wrangela rcg-.te i 
Poraern 1671; Löjtnant dcrst. 1672; Kapten vid Öf- 
verste Branows Finska reg:te 1677; Ryttinästarc vid 
Lif-reg:tet till häst s. å. ; Löjtnant vid Drabanterna 
1679; ÖfVerste-Löjtnant vid S. Skånska kavall. 1692; 
Natoral. Svensk Adelsman 1693 w /„; Öfverste- Löjt- 
nant vid Lifdraban terna 1695; General -Major samt 
Öfverste for Smålands kavall. 1700; Gcneral-Löjt- 
nant af kavall. 1704; Kongl. Råd samt President i 
Götha Hofratt; Friherre och Grefve 1706 2 % (sonen 
1719 såsom Grefve introd. under N:o 52); General- 
Gurernör i Eatland 1709; Afsked från Presidentska- 
pet i Götha Hofratt 1710; General en Chef i Kin- 
land a. å.; f 1712 2 V Ö i ståndqvarteret Gislom. Han 
rar en tapper krigare och skicklig anförare; slog, 
bland annat, den V I Juli 1705 vid Wsrschau 4000 
£achsare och 6000 Po I ack ar under General Paijkuils 
befäl samt tog denne med många flere tillfånga, hvar- 
igenom Sveriges samt Konung Stanislai bästa i verk- 
lig mån befordrades; under sitt kommando i Fin- 
Isnd slutligen uppehöll han, efto Wiborgs öfvergång, 
Rjika Annéen i två år, att den ej kunde infalla i 
landet. — Gift med Friherrinnan Christina Marga- 
retha Iforn af Jfariemborg, t 1703 och begrafven i 
Bothrfds eller Botkyrkn i Södertörn; dotter af Rika- 
Ridet, Fältmarskalken och General-Guvernören Hen- 
ne Hénricsson Horn af Kanckns, Baron Horn af Ma- 
nenborg, N:o 21, till . Marien borg, Kanckas, Hesslö, 
Wenden och Ingritz, med bans 3:e fru, Emerentia 
Ribbing, N:o 15. 

Barn: 

Ulrica Emerentia, f 1738 '%. Gift l:o med 
Amiralitets-Kaptenen Otto Sjöstjerna, N:o 1303, f. 
1687: 2:o 1718 *% med Kaptenen Frih. Gerhard 
Grandel, N:o 17 i, i hans l:a gifte, f. 1690. 

Hedvig Sophia. Gift med Ryttmastaren Philip 
sas Meijsrhelm, N:0 1151, f. 1696, + 1739. 

Reinhold, f. 1694; Major. Se Tab. 2. Tab. 2. 

Reinbtld (son af Carl Nieroth, Natural., Baron 
ock Grefve Nieroth, Tab. 1), f. 1694 «/,; Muskete- 
nre vid Elfsborgs reg: te 1709; Förare derst. s. å.; 
Adjutant vid Enke-Drottningens Lif-reg-.te till häst 1710; Fänrik vid Lifgardet s. 8.; Löjtnant derst. 1713; 
Ryttmästare vid Lif-reg:tct 1716; Kapten-Löjtnants 
indelning vid Nylands infant. 1735; Re^ements- kvar- 
termästare derst. s. å ; Slutligen Major vid samma 
infant.; f på 1740-taleL Han bevistade slaget vid 
Helsingborg den 2S Febr. 1710. — Gift 1718 med 
Frihenri nnan Hedvig Ulrica Creutz, f. 1697 '%; 
Ligger begrafven i Rewals domkyrka; dotter af Lands- 
höfdingeu Frih. Lorentz CreuU, No 48, till Sarflax, 
Tjusterby och Tyko, med hans 2:a fru, Grefvinnan 
Hedvig Eleonora Stenbock, N:o 12. 

Barn: 

Carl, f. 1718 n / l2 ; Korporal vid Lifdragonerna 
1720; Afsked 1741; Kongl. Lifdrabant s. ä.; Löjt- 
nant vid Uplands rcg.te 1745; Kapten vid Grefve 
Fersens regrte i Frankrike; f ogift 1748% i Strass- 
burg. 

Fredrica Eleonora. Gift med Kyrkoherden i 
Walierstads forsa ml. af Linköpings stift Jonas Falck. 

Henata Charlotta, f. 1722 M / n , f 1789 V„. Gift 
1765 V la med Lagmannen Johan Chrisloffer Morian, 
Nobil. von Morian, N:o 1873, i hans 2.a gifte, f. 1694, 
T 1766, och som förut varit gift med hennes kusin. 

Hedvig Christina, f. 1723, f ogift. 

Ebba Ulrica Emerentia, t. 1728. 

Henric Gustaf; Var först i Rysk tjenst; Nedsatte 
sig sedau i Preussen; + på 1770-talet i fält. —Gift 
(med hvilken och om han hade barn, är icke kändt). 

Anna Margaretha. 

Benedictus Pontus ,\ .Major. Se Tab. 3. 

Era. Gift med Öfveraten Frih. Gustaf Johan 
von Tiesenhausen, till Neiicnhoff, Arrowald och Kir- 
rimfiggi i Estland. 

Adam. 

Sophia Lovisa, t ogift. 

Tab. 3. 

Benedictus Psntus (son af Reinhold. Tab. 2); Ma- 
jor i Rysk tjenst; t på 1770-talet i Estland. - Gift 
med Margaretha Elisabeth von Baranof, af huset 
Noistfehr. 
Son: 

Gustaf Reinhold, f. 1769; Major; f 1828. Se 
Tab. 4. 

Tab. 4. 

Gustaf Rflnhsfd (son af Benedictus Pontus, Tab. 
3), f. 1769; Arfherre till godset Kill; Var 1822 af- 
skedad Major i Rysk tjenst; f 1828. — Gift med 
Johanna von Wartman, af huset Echmes. Digitized by VjOOQIC 3J2 NIETHOFF. Barn: 

Gustaf Johan, f. 1799; Var 1822 Ryttmastare vid 
Ryska Lifgnrdets Kyrassiér-reg:te. 

Alexander Carl, f. 1804; Var 1822 Kornett vid 
Ryska Lifgardets Kyrassiér-reg:te. Nicolai Ferdinand, f. 1806. 
Otto Moritz, f. 1815. 
En Dotter. 

Ätten är i Sverige utgången. Adel. ätten von Nieroth, N:o 564, f- 

Var troligen af en annan branche eller slägt, än friherrl. och grefliga ätterna Nieroth, emedan den förde 
ett helt annat vapen. Tab. 1. 

Johan Nieroth $ Lefde 1589 och var 2 gånger gift. 

Son: 
1. Johan Nieroth) Major; Kallas äfven Öfverste; 
t 1628. — Gift med Agneta S chili ers, som lefde 
enka 1646. 
Söner: 
Johan Nieroth, NobiL von Nieroth. Se Tab. 2. 
Svickert Nieroth; Regements- (kvartermästare; f 
1645. Se adel. ätten Gyllennieroth, Tab. 1. 

Tab. 2. 

Johan Nieroth, Nobil. ron Nieroth (son af Johan 
Nieroth, Tab. 1), till Grimstorp i Westergöthland; 
Ryttmastare vid Smålands kavall.; Adlad 1648 2 % 
(introd. 1654 under N:o 564); Major. — Gift med 
sin .svägerskas systerdotter, .en dotter till Majoren 
Eric Hjerta, N:o 121, till Önarp och Boenas, med 
Elsa Lilljesparre af Fylleskog, N:o 44. Söner: 

Johan, till Grimstorp; f. 1659 *V n , t ogift 1677 
l8 /, på marschen ifrån Skåne, enligt påskriften å hans 
vapen i Korsbergs kyrka i Småland. 

Bengt, den Gamle; Ryttmastare. Se Tab. 3. 

Eric; Fänrik vid von Vickeus reg-.te 1675. 

Tab. 3. 

Bengt, den Gamle (son af Johan Nieroth, Nobil. 
von Nieroth, Tab. 2); Ryttmastare. Hans vapen upp- 
sattes i Sandsjö kyrka i Småland. — Gift med Elisa- 
beth Rosenstråle; dotter af Kornetten Anden Rosen- 
aträ le, N:o 37, till Skottna, Bogård ooh Stafhult, 
med Catharina Stuart, N:o 86. 

Son: 
Bengt den Yngre; Qvarter mästare ; f 1675 i 
Skånska kriget. 

Ätten är for längesedan utgången. Adel. ätten Niethoff, N:o 463, f. Tab. 1. 

Hans Nleth, 

Son: 

Claes Nleth, Nobil. Niethoff) Löjtnant vid Ostgötha 
reg:te till häst; Adlad 1649 M / 4 (introd. 1650 under 
N:o 463); Ryttmastare vid samma regrte 1654; Ma- 
jor derst. 1669; Öfverste-Löjtnant vid Adelsfanan 
1673; Kallas 1680 af Konung Carl XI Öfverste. — 
Gift med Carin Hansdotter; dotter af Öfversten Hans 
Mårtensson. 
Barn: 

Maria, f ogift. 

Anna Christina; Lefde enka 1678. Gift l:o med 
General- Adjutanten af Kavalleriet Magnus Pehrsson, 
Nobil. Rosensvärd (ej introd.), till Millingstorp och 
Säby, i hans 2:a gifte, f. 1613, + .1677 på Millings- 
torp och begrafven i Röks kyrka i Östergöthland, der 
hans vapen uppsattes: 2:o med en Schmidt. 

Hans Henric; Öfverste-Löjtnant; + 1692. Se 
Tab. 2. Claes; Kornett vid Offersten Carl Gyllenpistols 
reg:te 1682; t ogift. 

Margaretha, f ogift. 

En Dotter. Gift med Rytt mästaren Magnus Jesper*- 
son, Nobil. Gripensköld, N:o 815, till Walla. 

Tab, 2. 

Hans lenrle (son af Claes Nieth, Nobil. Niethoff, 
Tab. 1) ; Öfverste-Löjtnant vid S. Skånska kavalleriet ; 
f 1692. — Gift. med Anna Margaretha von Schti- 
ding; dotter af Öfverste- Löjtnanten Otto von Schei- 
ding, N:o 71, till Aby, Norrö, Fry torp och Äng, med 
Catharina Stake, N:o 110. 

Dotter: 
Hedvig, f. 1690, f 1751 %. Gift 1716 med 
Kaptenen Gustaf Silfverlåås, N:o 377, f. 1697, -f- 
1736. 

Ätten anses vara för längesedan utgången. Digitized by VjOOQIC 1U8BSTH. 33 Adel ätten Nisbeth, N:o 828. Härstammar ifrån Skottland, der den af godset Niabeth i landskapet Berwick tagit titt tillnamn, och 
irareat den under år 1 296 var namnkunnig af Jamea och. John Niabeth. Den har aedan i nämnde land 
utgrenat sig i husen Niabeth, Dean, Oaigintinie, Diriiton, Grenholm, RocheU och Carfin samt Alexander 
Nisbeth, Fältskär. Tab. 1. 

WelUat Nlshetb, tijl Kongsgården i Gamla Upsafe 
socken; f. 1596 i Skottland och bördig af huset Re- 
chell; Inkom till.. Sverige; Major vid Uplands reg:te 
till fot 1646; ÖrVerste-Löjtnant derst 1657; Sist 
Öfrerste for nämnde ,reg:te; + 1660 a % på Koegs- 
gården och begrafven i Gamla Upsala kyrka, der 
bias vapen och en fana med påskrift uppsattes. — - 
Gift l:o med Christina Greij : — 2:0 med Anna Böllja, 
i hennes l:a; gifte; dotter af Kapten-Löjtnanten Axel 
Stenason Böllja, N:o 1 27, till Osmustad och Ölétad, 
med hans Isa fru, Malin Mfinesköld af Seglingev N:o 
62, samt o ingift med en Ryttmastare Erakein, också 
bördig från England. 

Son: 
1. Wilhelm NIsfceA, Nafonl. Nlsbeto, till Oamu- 
stad och Ölstad; Löjtnant vid Uplands infant; Na- 
tnral. Svensk Adelsman 1664 "/„ (intfod. 1675 un- 
der N:o 828); Regementa-Qvartermästare vid nämnde 
regrte 1675; Kapten derst. 1677; + 1679 a % och 
begrafven i Pnndbo kyrka i Upland. Han bevisade 
sig vara af den adeliga och berömliga Nisbethska 
ätten i Skottland. — Gift l:o med sin stjufmoders 
ryster, 8ophia Böllja; dotter af Kapten-Löjtnanten 
Axel Stensson Böllja, N:o 127, till Osmustad och 
Ölstad, med hans Isa fru, Malin Månesköld af Seg- 
liage, N:o 62: — 2:o med Margaretha Duwall; dot- 
ter af Öfversten ManHta Mac-Dougall, Natural. Du- 
wall, N:o 241, af Mackerston, till Hallqved, Blbby 
och Storgården, med Agneta Olofsdotter. 

Barn: 
1. Axel; Regements^vartermäatare. Se Tab. 1. 

1. Christina* Gift med Fonriren vid Uplands in- 
tat. Göran Bilsberg. 

2. Mauritz Wilhelm, f. 1681; Ofverste-Lojtnant; 
t 1767. Se Tab. 21. 

2. Carl Gustaf; Löjtnant Se Tab. 24. 

2. Kisa. Var gift 

2. Agneta* Gift l:o med sin mosters mana son- 
son, Amiralitets- Löjtnanten Axel Anckarfjell,N:o 22) , 
t 1720: 2x> med en Ksptea Flschtr. 

2. Brita. 

Tab. 2. 

Axel (son af Wilhelm Nisbeth, Natural. Nisbeth, 
Tab. 1), till Osmoetad och Ölstad; Regemeuts-Qvax- 
termäatare; + på 1750-talet. —-Gift med Brita Ma- 
ria Storckenfelt, + 1730%; dotter af RyttmäaUren 
Hägnas Storck, Nobil. Storckenfelt, N:o 5U2, till 
företa och Folkebo, med hans 2a fru, Sophia Ulf- 
sal, Nä 107, i hennes 2:a gifte. 

Barn: 
CsW, f. 16», + wng.1 
Sophia, L 1600, * Ung. 

Pehr Gustaf, t 1692$ Löjtnant; f 1773. Se 
Tab. 3. 

4m* Caiharmo, t 1*H t 1710. Carl Magnus, f. 1698; Kapten. Se Tab. 17. 
Wähelm, f. 1700; Styckjunkare vid Artilleriet; 
*' ogift. 

Johan, f. 1702, t ung. 

Adolph, f. 1706. 

Axel, f. 1708; Löjtnant; f 1777. Se Tab. 18. 

Tab, 3. 

Pehr Gustaf (son af Axel, Tab. 2), f. 1692; Kor- 
poral vid Ostgöt ha k t vall. 1709; Qvartermästare derst. 
1710; Kornett 1711; Löjtnant; f 1773 »V,. —Gift 
17 10 med sin kusins svägerska, Märta Christina Skw 
tenperg; dotter af Hofjunkaren Salomon Sk atenberg, 
N:o 715, och Friherrinnan Margaretha Christina Kagg, 
N:o 27. . . 

Barn: 

Johan Gustaf, f. 1712, + 1713. 

Carl Jurgen, t. 1713; Fältväbel; + ogift 1743. 

Brita Christina, + ogift. 

Sophia Catharina, f. 1719, f 1789 «V 1a . Gift 
med Ryttarn/staren vid Östgötha kavalL Anders Wet- 
tsroerg. 
, Johan Axel, f. 1720; Major; 1 1777. Se Tab. 4. 

Anna Beata, f. 1721, t ..en ka 1795 1l / 9 påNster- 
atad i Slaka socken och Östergöthland. Gift med 
-Kaptenen vid Östgötha infant. Johan Adler, f 1755. 
] Märta Margaretha. 

Fredric Wilhelm, t 1727; Löjtnant; t 1798. Se 
Tab. 12. 

Gustaf Adolph, f. 1731; Kapten; f 1808. Se 
Tab. 13. 

Alexander, f. 1736; Volontär vid Östgötha in- 
fant 1750; Fänrik derst. 1758; Slutligen Major 
1789; Riddare af Svärds-Orden; Öfverste-Ldjtnant 
i Arméen 1790; Afsked 1795; t ogift 1806 % på 
Bkhokoen vid Linköping. 

Tab. 4. 

Jsban Axel. (son af Pehr Gustaf, Tab. 3), f. 1720; 
Volontär vid Östgötha kavalL 1735; Korporal derst 
1743; Qvartermästare 1746; Kornett 1751; Löjt- 
nant; Ryttmastare 1761; Major; Riddare af Svärds- 
Orden; t 1777 M / 12 . —. Gift 1752 med Gertrud 
Helena Pfeiff, f. 1723 V 10 , T 4799 ! % på Tisslinge 
i Östuna socken och. Upland, som hon fick till fidei- 
kommiss af sina gudfaddrar, Lagmannen von Scheffer 
och dess fru, född Lilljemarck; dotter af Majoren 
Daniel Pfeiff, N:o 945, till Svärtinge, med Anna 
Beata Lilljemarck, N:o 886. 

Barn: 
Pehr Gustaf, f. 1752; Offer- Jägmästare; f 1794. 
Se Tab. 5. 

Christina Beata, f. 1754, f 1808 2 V, i Upsala. 

Gift 1779 M / 2 med sin moders kusin, Öfverste-Löjt- 

nanten Frih. Johan Pfeiff, N:o 289, f. 1737,+ 1799. 

Johan Axel, f. 1763; Ryttmastare; t 1845. Se 

Tab. 8. 

5 Digitized by VjOOQIC u ^IftÖBTfl. Tab. 5. 

Pehr Gustaf (son af Johan Axel, T ab. 4), 1 1752 
1s / n ; Korporal vid Östgötha infant 1765; Kongl. 
lifdrabant 1770; Of ver- Jägmästare 1781; i 1794 
JI / 8 på Jällstad i Upland, genom en kallfallande sten. 
— Gift 1781 % med sin mormon kusins stjnfdotter, 
Friherrinnan Anna Charlotta Palbitzki, f. 1759 *%, 
+ 1818 a % på Tisslinge; dotter af Kaptenen Frihr 
GQran Alexander Palbitzki, N:o 67, och hans l.afru, 
Friherrinnan Christina Charlotta Palbitiki. 
Barn: 

Gustaf Adolph, till Tisslinge fideikommiss ; f. 178) 
M / 8 ; Kadett vid Carlberg 1797; Fänrik vid Uplands 
rtg:te 1801; Löjtnants afsked 1809; f ogift 1847 
**/ l2 p& Tisslinge. 

Helena Christina, f. 1782 »/„, +. 

JbÄan Axel, f. 1785 18 / g ; Rustmästare vid Up- 
lands reg:te 1795; Fänrik derst 1808; t ogift 1809 
2 % af sina i traffningen vid Säfvar erhållna bles- 
syrer. 

Anna Charlotta, f. 1788 *%. 

Carl Wilhelm, f. 1790; Major; t 1860. Se 
Tab. 6. 

Fredric Alexander, t 1792 V,„ + ogift 1858 % 

Cr/Wca, f. 1794 % f ogift 1816 w / 7 på Morby 
i Upland. 

Tab. 6. 

Carl Wilhelm (son af Pehr Gnstaf, Tab. 5), till 
Tisslinge fideikommiss, som han tillträdde efter äldre 
brodern; f. 1790 ! %; Fourir vid Upland* regtte 
1805; Fänrik derst. 1810; Löjtnant 1812; Kapten 
1821; Riddare af Svärds-Orden 1832; Major i- Ar- 
méen 1834;- Afsked 1839; Hade Tapperhetsmedaljen 
i guld och Carl XIV Johans Medalj; i 1860 *»/,<> 
på Altana i UplanåY— Gift l:o 1821 18 / 10 på Östuna- 
berg med sin kusin) Stifts-Fröken Friherrinnan Anna 
Christina Pfeiff, t 1794 1g / 4 i Gryta socken och Up- 
land, f 1830 a % på Tisslinge; dotter af Öfverste- 
Löjtnanten .Frih. Johan Pfeiff, N:o 289, och Chri- 
stina Beata Nisbeth: — 2:o 1832 w /, a på Äs i Ja- 
lita socken och Södermanland med sin morfars sys- 
slings sondotter samt sin moders sysslings svägerska, 
Friherrinnan Wilhelmina Charlotta Gustafva von Un- 
gern-Sternberg, t hennes 2:a gifte, f. 1796 a V s ; dot- 
ter af Löjtnanten Frih. Mathiss Alexander von Un- 
gern-Sternberg; N.-o 54, till As, med Friherrinnan 
Eva Elisabeth Beata Jaquelina De Geer af Finspång, 
N:o 312, samt enka efter Majoren Christian Justin 
von Yhlen, N:o 1787. 
Barn: 

1. Carl Gustaf, f. 1822; Löjtnant. Se Tab. 7. 

1. Christina Charlotta Wilhelmina, f. 1829 % på 
Tisslinge; Stifts-Fröken i t ogift 1848 *% i Upsala. 

Tab. 7. 

Carl Gnstaf (son af Carl Wilhelm. Tab. 6), till 
Tisslinge fideikommiss; f. 1822 10 / 8 ; Kadett vid Carl- 
berg; Under-Löjtnant vid Uplands reg: te 1846; Löjt- 
nant derst. 1851; Afsked 1854 - ~ Gift ,848 "'• 
på Frängsäter i Östergöthland med sin stjufmoders 
systerdotter, Stifts-Fröken Beata Mathilda Elisabeth 
von Post, f. 1828 2 V 7 ; dotter af Kaptenen Gustaf 
Eric von Post, Nh> 687, och Friherrinnan Jaquelina 
Ulrica von Ungern-Sternberg, N;b 54. . 
Barn: 

Carl Gustaf Mathias, f. 1849 «/ r 

Johan Axel Ungern, t 1890 V 7 . Ernst Wilhelm Victor, t 1851 f %. 
, Beata Jaquelina Charlotta Christina, t 1852 n / g . 
Claes Henric Reinhold, f. 1853 */ 10 . 
Amalia Mathilda Carolina Helena, f. 1855 M / 4 . 
Hedvig Gustafva Albertina Wilhelmina, f. 1858 *V 4 . 

Tab. 8. 

- Mall Axel., (son af Johan Axel, Tab. 4), till 
Östunaberg i Östuna socken och Upland; f. 1763 
%; Korporal vid Östgötha kavall. 1767; Fänrik vid 
Uplands reg: te 1782; Löjtnant derst. 1785; Kapten 
1792; Afsked från regttet 1795; Ryttmastare vid 
Adelsfanan 1796; Afsked 1807; + 1845 % på Östuna- 
berg. — Gift 1798 M / 10 med Jacobina Sophia Elisa- 
beth Kbnig t f. 1772 •/,„, f 1843 t7 / n på Östuna- 
berg; dotter af Snperkargören Henri c König, N:o 
1481, och hans 2:a fru, Petronella Amalia Wilhelmina 
Hedtling. 

Barn: 

Axel Henric, f. 1800; Kapten; t 1853. Se 
Tab. 9. 

Gertrud Amalia, f. 1804 S1 / e ; Stifts-Fröken. Gift 
1825 *7 på Östanaberg med Majoren Julius Fredric 
8au, N:o 382, f. 1790. 

Tab. 9. 

Axel Henric (son af Johan Axel, Tsb. 8), f. 1800 
%; Fänrik vid Uplands reg: te 1818; Löjtnant derst. 
1823; Kaptens afsked 1834; t 1853 '»/, i Upsala. 

— Gift 1826 M /„ på Risberga i Upknd med Fri- 
herrrinnsn Johanna Maria Stjemstedt, f. 1805 '%; 
dotter af Löjtnanten Frih. Lars Wilhelm Stjemstedt, 
N:o 145. och hans 1:a fru, Hedvig Eleonora Klin- 
genstjerna, N:o 780. 

Barn: 
Axel Wilhelm, f. 1827; Possessionat Se Tab. 10. 
Lars Theodor Ferdinand, 9 1 1829; Under-Löjt- nsjsi. Se Tab. 11. 
^7e< ledvig Elisabeth Ida Augusta, f. 1830 8 /„ ; Stifts- 
Fröken. 

Hjalmar August Richard, f. 1832 */ 4 ; Under- 
Löjtnant vid Wermlands regtte 1854; Löjtnant åerst 
1858. — Gift s. å. '*% med Ebba Andréetta Lovisa 
Otterdahl; dotter af en Brukspatron Otterdahl och 
dess hustru, född Bodin. 

Carl Henric, t. 1835. 23 / 4 ; Under-Löjtnant vid 
Wermlands reg-.te 1855. 

Waldemar Anshelm Gotthard, f. 1841 M / 8 ; Kadett 
vid Oarlberg; Under-Löjtnant vid Upland» regtte 1860. 

Tab. 10. 

Axel Wilhelm (son af Axel Henric, Tab. 9), f. 
1827 w / 10 ; Possessionat. — Gift 1856 % med sin 
sysslings frus systerdotter, Beata WUhelmino Jaque- 
lina Kugelberg; dotter af Kaptenen Claes August 
Kugelberg och CaroHna Wilhelmina von Post, N-o 687. 
Barn: 

WUhelmma, t 1857 % 

Claes Henric Wilhelm, t 1658 »/,. 

Maria, f. 1859 a / l0 . 

Tab. 11. 

Lare Thetdor Ferdinand- (son af Axel Henric, Tab. 
9), f. 1829 w / 4 på EggebyholJra; Kadett vid Carl- 
berg; Under-Löjtnant vid Uplands regtte 1350; Af- 
sked 1853, med tillstånd att, såsom Under-Lojtaant, 
i Arméen qvafrtå. -i Gift 1854 med Ebba Brimg. Digitized by VjOOQIC NIA»*», 3*. Barm: 
Edith Jokcmma, f. 18S5 %. 
Lars Otto, f. 1857 '%. 
Ax«{ Tiksodor, f. 1859 *%. 

Tab. 12. 

fftérie Wflkfai (son af Pehr Gustaf, Tab. 3), f. 
170; Volomtar rid Östgötha infant. 1742; Fänrik 
fast 1761; Löjtnant* afsked 1778; f 1798 u / n i 
Norrköping. Han blef under Pomerska kriget på 
1750-tafct fangen och qvarhölls trenue år i fången- 
akapen. — Gift med Charlotta WUkdmina Wrangel 
af Feta, t 1743 ? / 7 , f 1820 *>/, i Norrköping; dot- 
ter af Majoren Wilhehn Gustaf Wrangel, Naturel. 
Wrangel af Fall, N:o 1859, och Ingeborg Silfver- 
sparre, N:o 99. 
Barn: 

JYar WUhehn, t. 1765 */„; Finrik vid Öatgotba 
is&nt. 1785; Löjtnant derst. 1789; Ogift dödsskju- 
tea 1790 *y 4 i den skarpa träfflingen rid K el tis 
baracker. 

Christina Ingeborg Gustafva, t 1707 «/„' f 1831 
**/, i Norrköping. Gift l:o 1785 M , 6 med Bin ku- 
sin, Löjtnanten Johan Gustaf Grämer, N:o 1763, f. 
1757, t 1792: 2:o 1810 8 / 1# på Edeby i Söderman- 
land med Löjtnanten Adolph Fredric Fock, N:o 1846, 
B, i hans 2* gifte, t 1747, + 1828. 

CaW #V«*rtc f. 1771 »/„ f e. å. w / 4 , 

CarZ fMrfc, f. 1772 »/„ t un*. 

Anna Maria Charlotta, f. 1774 "/ 4 , f enka 1831 
M / 5 i Nyköping. Gift 1805 *% i Norrköping med 
Prosten och Kyrkoherden i Settersta och Bogata för- 
aaml. af Strengnäs stift Lars Ekermarck. 

Sophia Eleonora, f. 1776 V», T 1843 **/„. Gift 
1817 **,„ i Norrköping med Fabrikören Eric Boberg, 

Tab. 13. 

GasUf Adslnfcjson af Pehr Gustaf, Tab. 4), f. 
1731; Fourir vid Östgöt ha infant. 1746; Fänrik derst 
1758; Löjtnant 1769; Kapten; Riddare af Svärds- 
Orden; t 1808 */„ nå Halt i Risinge socken och 
Östergöthland. Han bevistade Pomerska kriget på 
1750- och 1760-talen. — Gift med Ulrica Mont- 
gomery, f. 1737, + 1824 6 / 1a ; dotter af Majoren 
Carl Gustaf Montgommerie och hans 2:a fru, Anna Ma- 
ria Violorm, samt halfsysfer oeh syster till Herrarne 
Montgomery, Nataral. och Adopt Montgomery, N:o 
1960, B. 

Barn: 

Peter Carl, f. 1767 **/*$ Antagen i krigstjenst 
1785; Fänrik vid Lifgrenadiér-regrteU Rothålls-di vi- 
sion 1790; Löjtnant derst. 1803; Afsked 1807; t 
1834 19 / n på Hult. 

Fredric Adolph, t 1768; Major; + 1850. Se 
Tab. 14. 

Alexander Magnus, f. 1770; Kornett; t 1829. 
Se Tab. 16. 

Ulrica Eleonora, f. tvilling 1771 % f< 

Gustafva Maria, f. tvilling 1771 % f 1772 *7 7 . 

David Herman, t 1773 »/«, t. 

Maria Eleonora, t 1774 %, f. 

Märta Christina, f 1775 »/,„ + 1776 % 

A& JTtfae/»», t. 1777 %, +. 

Jotat Georg, f. 1778 w / 10 ; Kadett vid Carlberg 
1792; Fänrik rid Andra Gardes-regptet 1796; Fän- 
rik vid Lifgrenadiérerna ; Löjtnant vid Fältmätnings- 
Uren 1805; Kapten derst 1810; Brigad-.Chef och 
Kijor vid samma kår 1812; Öfvejrste-Löjtaant i Ar- 
aées 1814: Riddara af Svärds-Orden s. å,; Öfverste 
iArméen 1822; Afsked 1829; f barnlös 1834 » l / 4 i Linköping. — Gift 1810 *% med Maria Jaeobina 
Barfoth, f. 1784 w / 7 ; dotter af Medicinse-Professo- 
ren i Land Anders Bsrfoth och Elissbeth Maria Bager. 
Gustafva Lovisa, f. 1781 M / n , f 1834 »V,. Gift 
l:o i Nora med en Skomakare Hellström; 2:o 1822 
med Skomakaren Eric Olsson, Hon bodde, såsom 
gift, en kort tid på Ringesta eller Stocktorget å Vestra 
GöksvaJla egor i Knista socken och Nerike. 

Tab. 14. 

Fredric Aaslsh (sou af Gnstaf Adolph, Tab. 13), 
f. 1768 ,! / 8 ; Antagen i krigstjenat 1786; Fänrik 
1789; Fänrik vid Li%renadiér-reg:tets Rothålls-divi- 
sion 1790; Löjtnant derst. 1799; Kapten i Arméen 
J809 och vid Gottlands National-Beväriug 1812; 
Majors n. h. a v. 1832; Riddare af Svärds-Orden 
1837; Afekcd 1842; f 1850 M / t på Fredrikalund i 
Sanda socken, å Gottland. — Trolofvad med Anna 
Sophia Bulthin, t 1770; dotter af Lektoren Peter 
Hslthin och Helena Rebecka Juringios. 
Son; 

Pehr Fredric, f. 1803; Kapten. Se Tab. 15. 

TÄb. 15. 

febr Fredric (son af Fredric Adolph, Tab. 14). 
f. 1803 ? / 4 ; Under-Löjtnant vid Wermlands Fältjå- 

fre-reg:te 1825; Löjtnant derst. 1833; Kaptens n. 
o. v. 1839; Afsked ur krigstjensten s. å.; Distrikt- 
Chef i Sydöstra Tulldistriktet 1852. — Gift 1829 
15 ,, på Aspeäter i Wermland med Anna Charlotta 
Bratt af Höglunda, i hennes 2:a gifte, f. 1809 »V, ; 
dotter af Majoren Johan Magnus Bratt af Höglunda, 
N:o 49, och Anna Christina Brand samt förut gift 
med hans faders syssling, Brukspatronen Axel Wil- 
helm Nisbeth, i hans l:a gifte. 
Barn: 

Sophia Charlotta Georgma, f. 1830 ,? /. . 

Anna Frtdegwida Hildegard, f. 18? 3 ,\ v 

Adolph Fredric Hugo, f. 1837 »/,. 

Gunilla Christina Josephina, f. 1840 "/,. 

Adelheid Nathmtia Augusta, f. 1842 */ t . 

Knut Johan Sixten, f. 1843 *%. 

Alma Maria Ermengard, t 1847 8 / 4 . 

Tab. 16. 

Alexander Hägnas (son af Gustaf Adolph, Tab. 13), 
f. 1770 2 %; Kornett; t 1829 "/,. — Gift l:o 1813 
9 / n med Annette Christina Lundgren, f 1823 V,: 
— 2:o 1824% med deu förras syster, Maria Lund- 
gren, t 1841 \. 
Barn: 

1. Gustafva Eleonora Henrietta, f. 1814 %. Gift 
1836 w / 4 i Cimbritshamn med Kaptenen Holger Abra- 
ham Rosencrantz, N:o 1967, t 1799. 

1. Gustaf Adolph, f. 1817 %; Landtbrnkare. 

1. Carl Johan, f. 1821 n / 2 ; Landtbrukare. — 
Gift 1859 8 / 4 med Henrietta Carolina Ovenius. 

Tab. 17. 

Carl Magnus (son af Axel, Tab. 2), f. 1698; Kongl. 
Lifdrabant 1721; Afsked- 1727; Löjtnant i Konung 
Stanialai af Polen tjenst; Kapten i Fransk tjenst. — 
Gift med Anna Elisabeth Frisk. 
Barn: 

Hedvig Carolina, t 1729, + ung. 

Hans Magnus, t 1730 a / 1a . 

Pehr Gustaf Digitized by VjOOQIC 36 NIBBÄTH. Tab. 18. 

Axel (son af Axel, Tab. 2), till Kolla i Ramqvilla 
socken och Jönköpings län; f. 1708; Löjtnant i Ko- 
nung Stanislai af Poleu tjenst; t 1777 %. — Gift 
1746 w / n med Anna Beata Bäfver/elt, f. 1725 *%, 
+ 1812 ,e /, ; dotter af Majoren Peter Guataf Bäf- 
verfelt, N:o 515, till Henstad och Maggarp, med 
Anna Margaretha Eneman. 

Barn: 

Pehr Axel, f. 1747 * 4 / 10 ; Sekund-fcorporal vid 
Öatgötha kavall.; + 1765. 

Margaretha Lovisa, f. 1749 a ty„ + 1818 •/,, på 
Gismundatorp i Hjulsjö socken och Småland ogift. 

Johan Fredric, f. 1751; Major; t 1818. Se 
Tab. 19. 

Hans Magnu», t 1755; Inskriften i krigstjenst 
1763; Under-Löjtnant vid Artilleriet 1789; Kapten 
i Arméen 1790; Löjtnant vid Wendes Artilleri 1794; 
Kapten derst. 1807; Riddare af Svärds-Orden 1813; 
Majors afsked 1815; i 1820 16 /, 2 på Gismundatorp. 

Tab. 19. 

Johan Fredric (son af Axel, Tab. 18), f. 1751 %; 
Antagen i krigstjenst 176] ; Kapten vid Wermlands 
Jagare-bataljon 1789; Major derst. 1796; Riddare 
af Svärds-Orden 1801; Afsked från reg: tet 1802, med 
tillstånd att stå qvar i Arméen; f 1818 ty !a . —Gift 
1798 33 / 12 i Philipstad med Elisabeth Wilhelmina 
Mullberg; dotter af Handlanden och Brukspatronen 
Mollberg i nämnde stad. 

Barn: 

Axel Wilhelm, f. 1801; Brukspatron; f 1857. 
Se Tab. 20. 

Elisabeth Beata, f. 1804 % på Hällsbäck i Gill- 
berga socken och Wermland; Stifts- Fröken; f 1840 
l3 / 4 på Bön i Östanskogs socken och samma provins. 
Gift 1824 '*/, med Postmästaren i Thorehälla, Ma- 
joren och Riddaren Sven Brisman, f. 1790. 

Tab. 20. 

Axel Wilhelm (son af Johan Fredric, Tab. 19), f. 
1801 V 7 ; Brukspatron; i 1857 *V, på Näsbyn i 
Wermland. — Gift l:o 1826 19 / 12 med Anna Char- 
lotta Bratt af Böglunda, i hennes l:a gifte, skiljda 
åt, f. 1809 *V|; dotter af Majoren Johan Magnus 
Bratt af Höglunda, N*.o 49, och Anna Christina Brand 
samt gift 2:a gången med sin l:a mans syssliogs son, 
Kaptenen Pehr Fredric Nisbeth: — 2:o 1853 med 
sin kusins dotter, Maria Amalia Elisabeth König, f. 
1810 18 / 7 ; dotter af Charge d'Affairen Carl Gustaf 
König, N:o 1481, och Maria Elisabeth Dalman, N:o 
1718. 

Son: 

1. Alexander Fredric Henric, f. 1828 n /, på 
Herrestad i Botilssäters socken å Wermlands-Näs; 
+ barn. 

Tab. 21, 

laorltl Wilhelm (son af Wilhelm Nisbeth, Natu- 
ral. Nisbeth, Tab. 1), till Löfhamra i Skepptuna soc- 
ken samt Hallqved och Sundby, båda i Fundbo soc- 
ken, alla i Upland; f. 1681, Nionde söndagen efter 
Trinitatis; Konstapel vid Amiralitetet i Carlskrona 
1695; Ryttare vid Lif-reg:tet 1700; Korporal derst. 1702; Kornett 1703; Löjtnant 1704; Rjttmåetare 
karaktär 1722; Major 1741; Riddare af Srfirds-Or- 
den 1750; Öfverste-Löjtnant; f 1767 %. Han var 
med vid Clissow, der han blef skjuten genom högra 
benet; vid Pultowak, hvareet han med tvanne kulor 
fick högra låret genomskjutet; vid Holofcin, der han 
blef sargad i högra sidan af en falkonettkuU;* vid 
Reschilenska, då han åter blef skjuten genom högra 
låret; samt slutligen vid Pultava, h rarest han vid 
Dnipern blef fången och förd till Wolodga, derifrån 
han först 1722 eller efter fredsslutet hemkom. — 
Gift 1:0 1723 med Anna Catharina UUertnarck, t 
1731; dotter af Hofjunkaren Carl Uttermarck, N:o 
601, till Löfstahelm och Löfhamra, med Anna Ma- 
ria Canterstjerna, N:o 851; — 2:o 1733 med Chri- 
stina Tersmeden, i hennes 2:a gifte, f. 1692,* 1759; 
dotter af Bruksförvaltaren på Larsbo, Reinhold Her- 
mansson Teremeden (stamfader f»r adel. pcbfrrherrl. 
ätterna Tersmeden, N:ris 1940, A, B och Q, och 
N:o 338, samt grenar af friherrl. äUen Gederereuts, 
N:o 143), med Christina Börstelia, i hennes l:a gifte, 
samt enka efter Kougl. Sekreteraren Daniel Plaau, 
N:o 789. 

Söner: 

t. Carl Gustaf, t. 1724; Kapten; f 17*2. Se 
Tab. 22. 

1. Fredric, f. 1726 "/,,; Volontär vid Fortifika- 
tionen 1744; Korporal vid Adelsfanan 1745; Hof- 
junkare; Kornett vid Adelsfanan 1757; Löjtnant derst 
1762; Ryttmäatare 1770. 

Tab. 22. 

Carl Gustaf (son af Maurits Wilhelm, Tab. 21), 
till Löfhamra; f. 1724 */ 10 ; Kongl. Lifdrabant; Kap- 
tens afsked; f 1772 16 / 5 på tfabcrga gästgifvaregård 
i Alunda socken och Upland, under en resa. — Gift 
1749 ,2 / 10 med sin stjuftyster, Christina Elisabeth 
Plaan, i hennes 2.a gifte, f. tvilling 1725 w / 7 , + 
1783 M / § ; dotter af Kongl. Sekreteraren Daniel Plaan, 
N:o 789, och Christina Tersmeden, i hennes 2:a gifte, 
samt enka efter Löjtnanten Carl Göran Silfverhjelm, 
V:o 93. 

Barn: 
Carl Maurita, f. 1750; Qvartermästare; t 1814. 
Se Tab. 23. 

Anna Christina, f ogift 1787 'ty,,. 

Tab. 23. 

• Carl Maariti (son af Carl Gustaf Tab. 22), f. 
1750; Qvartermästare; + 1814 »ty, på Moloby bo- 
Ställe i Altuna socken och Wettmanland. — Gift 
1779 i Löfetads socken med Inga Charlotta Bohultz- 
berg; dotter af en Stadskassör Schultzberg. 

Barn: ' 

Inga Christina, f. 1779, + 1782 */ 4 . 

Carl Johan Edvard, t 1782 ty„. 

Fredrica Lovisa, f. 1787 % + 1788 ty,. 

Eta Maria, f. 1788 ,4 /„. Gift 1822 */ u med 
Skattebonden Eric Pehrsson i Fröslunda i Altuna 
socken. 

Tab. 24. 

Carl Gustaf (son af "Wilhelm Nisbeth, Naturel. 
Nisbeth* Tab. 1); Löjtnant vid Uplands infant 1700; 
Afsked 1703. — Gia 17 Ä 5 3 V på Gnista med Arno Digitized by VjOOQIC ▼OK KOL3K1H. sr. Maria Svmkmfvmi aff Qvalstad, i hennes l:a : gflle; Barn? 

dotter tf Kaptenen Lennart Stiahufvud af Qvalstad, Oönöel Sophia. 

N* 145, till WaHoxsäby, med hans I* fm, Görwet Anna Christina. 

Wedd, fho 356, anan t omgiftmeden Fin rik Lindroth. Johan Otto. Adel Ätten Nohlanvåhr, N:o 1024, f. Ta*. 1. 

Erkj Borgmästare i Skmminge. 
Son: 

Urs Erksaaa NsTdanvider; Ryttmåstare vid Öst- 
gdtaa kavall. 1647. Han fick Biskopsberga i Öster- 
götaland till donation, hr il ket sönerna sedermera er- 
aöBo tillstånd att försälja, för att fl medel till sta- 
diernas fortsättande. — Gift med Anna Pedersdomfr 
Ehim, som lefde 1659; dotter af Prosten och Kyrko- 
herden Peder Ericsson eller Petrus Kriei Gothus r 
Skeaninge, gemen ligen Stora Presten kallad, med hans 
fiostre, Ingeborg, i hennes 2:a gifte, samt syster till 
åssessoren Eric Pedersaon Holm, Nobil. Rosenholm, 
Na 586, till Solberga, K a rams näs, Ericsstad och 
Bunsberg. 

Man Nsrdanväder, Bftbtl. Nthranvtar, f. i Öster- 
göthland; Adrokatnskal i Bergs-kolleglam 1674; Se- 
keterarc derst. 1678; Adlad 1682 ! 7 10 (introd. s. I. 
änder N:o 1024); Assessor i nämnde kollegium 1683; 
Lagman i Nerikc 1690; t barnlos 1707 i Stockkol ra 
och slöt således sjelf sin adel ätt samt begrafven i 
Rtddarholmskyrkan. Han fick 1688 den 5 April 
Konungen* bref, att bana stjufdöttrar Anna och Ingrid 
skalle anses vara i håna adelsbref intagne, eftersom 
han inga egna barn hade ; egde efter svärfadern Funek- 
brni (nn WillingsbergJ i Knista socken och Nerike. — Gift l:o med Brita Funck, i hennes ?:a 
gifte, t 1703 *%; dotter tf Rådmannen i Stock- 
holm, Brukspatronen på Punckhtmmar (nu Willings- 
berg) Albrecht Funck (en broder till Åssessoren Jo-' 
han Funck, Nobil. Funck, Nio 826, till Garpenbcrg, 
Dormsjö och Sälebo), med hans l:å hustru, Ingrid 
Hausdotter, samt enka efter Brukspatronen Peter 
Petersson på 8imbla i Westmanland: — 2:o 176* 
*% med Grefvinnan Maria Beata Polus, f. 1676 
*Y 3 , f 1711 »/,; dotter af Kongl. Rådet Thomas 
Polus, Nobil , Baron och Grefve Polus, N:o 44, till 
Örneholm, Adlersburg, Nesthoff, Tullinge och Möi- 
lersbcrg, med Margaretha Elisabeth Möller. 

Tab. 2. 

Peter Petersson*) Brukspatron på Simbla i West- 
manland. — Gift med Brita Funck, som sedan fick 
Lagmannen Nohlanvåhr. Sa vidare Tab. 1. Döttrar: 
Anna Petersdotter, Nobil. Nohlanvåhr; Blef 1688 V 4 intagen på stjuffaderns Adelsksp; + 1702 2 %. 
Gift 1694 med Genenrt-AudUören ffenric Gerhard 
IAlljestjerna, N:o 888, i hans l:a gifte, f. 1660, 
t 1711. 

Ingrid Petersdotter, Nobil. Nohlanvåhr; Blef 1688 
ty 4 intagen på stjuffaderns Adelskap; + ogift 1697. AdeL och FriherrL ätterna T0Ä Nilcken, N:ris 180G, f, och 22& Tab. 1. 

TtMb Ttn Äskke, af gammal Tysk Adel ifrån 
greftkapet Beutheim i Westpbalen; Lefde, jemte sin 
fm, 1498 i Uchte i grefskapet Hoija, lydande tiH 
Beatheim. — Gift xn.ed Agneta von Stemmsshorn, 
Son: 
■enrte vs« BUlcknj Axntman i Uchte. Hans och 
hsas ena frus vapen, målade på fensterrutor med år- 
talet 1554. fannos 1656 i kyrkan i Uchte. — Gift 
1a med Anna von s^tfsni^Aaafes; — 2;o med Doro- 
feo von Kleneken. 
Son: 
lenrle van Nskke) Inkom till Sverige och blef 
föat Kapten, sedan, 1609, Befallningsroan på Wax- 
kobn. Kallas i Registraturet Heniac Nulckt. — Gift 
ned Asvms von Howe; dotter af Henric voa Howe, 
till Drakenberg, med Adelheid Henricsdotter von 
Umbdorff. 

Son: ( 

letaart rem Wakfcey Herre till Schultaen)»off (nu 
NofekenhoffJ' och Maloff (Mullut), båda på Ösel ; Man- 
riekter på nämnde ö. — Gift med Margaretha Zige, af hustet Erstfehr; dotter af Löjtnanten vid Liff; 
ländska Adelsfanan Johan Johansson Zöge och Mar- 
garetha Ottosdotter Gilsen ifrån Weis. 
Son: 

fredric v tu lftfeken, Herre till Hassick och Eu- 
kull, båda på Ösel, hvilket sednare gods han, emot 
8cohxenhoff, tillbytte sig af GrefVe Magn. Gabr. De 
la Gardie; Ryttmästare i Svensk tjenst. — Gift med 
sin franka, Anna von Fietinghojf; dotter af Landt- 
Rådet på Ösel Otto Claesson von Vietinghoff, till 
Sandel, med Magdalena von Howe,' af huset Kaick, 
samt af samma gren, som den introd: adeliga ätten 
Fitinghoff, N:o 220. 
Son: 

Ctrbttffer Relnksld vtn Nalckeu, Arfherre 4 till 
Hassick; f. 1660; Var 1701 Kapten i Svensk tjenst; 
Öfverste för Wismarska infant. 1714; Afsked 1719; 
Landt-Råd på Ösel; t 1732. Han var 1701 med i 
åtskilliga träffningar med Ryssarnc omkring Rauko i 
Liffland. — Gift med Ingeborg Christina Stackelber g, 
f. 1664 10 ' 5 , t 1747 */ 8 ; dotter af Landt-Rådet 
Mathias Stackelberg, Natural. Stack elberg, Nro 686, 
till Wirner, Piddul, Tomal, Ropaka, Peude, Näbben Digitized by VjOOQIC n TON NOL0K1N* och Winäs, med Ingeborg Grubbe eller Stjernfelt, 
N:o 171. 
Son: 

Eric Matbits fon JUIeken, Naturel, sch Barta 
▼•B Nslcken, f. 1694 *% i Riga; Student i Upsala; 
Biträde i brefväzlingen åt General-Löjtnanten Fria. 
Carl Adam Stackelberg vid hans resa till Berlin; 
Var derefter 1716 till Holland och blef a. I. af Mi- 
nistern Baron Görtz återsänd till Sverige med en an- 
gelägen depesch; £. o. Kanslist vid Andra Utrikes 
Statsexpeditionen af Kongl. Kansliet s. å. ; Ordinarie 
Kanslist derst. 1718; Kommissions-Sekreterare vid 
Preussiska Hofvet 1720; Återkallad derifrån 1725; 
Äter Kommissions-Sekreterare vid nämnde Hof 1726; 
Natural. Svensk Adelsman s. å. */,, (introd. s. å. 
under N:o 1806); Ånyo Kommissions-Sekreterare vid 
samma Hof 1727; Återkom derifrån 1729; Regerings- 
Råd i Pomern 1730; E. o. Envoyé tHl Ryska Hofvet 
1738; Återkallad derifrån 1741; Andre Svenska Kom- 
missarien vid Fredstraktaten med Ryssland i A bo 
1743; Vice Statssekreterare vid Utrikes Expeditio- 
nen s. å.; Ordinarie Statssekreterare derst 1744; 
Hofkanslär 1747; Friherre s. å. 12 / la (introd. 1752 
under N:o 223); Kommendör af Nordsljerne-Orden 
1748, med valspråk: Simplez Recti Cura; President 
i Götha Hofrätt 1750, + 1755 eller 1756 w ' 10 i 
Stockholm. Han var en utmärkt skicklig och der- 
fore också mycket brukad diplomat; förskaffade Sven- 
ska Regeringen, särdeles till kriget på 1740-talet, 
originalkartor öfver Rysslands gränsfästningar emot 
Sverige, jemte uppgifter på Ryssarnes krigsstyrka, 
m. m., hvilket allt var förknippadt med enskildta äf- 
ventyr; besörjde äfven 1733 om inrättandet af det 
AdeL Jungfrustiftet i Barth i Pomern. — Gift l:o 
1731 med Christina Margaretha Lode från Liffland, 
f. 1708, f 1739; dotter af Landt-Rådet och Vice 
Presidenten Gerhard Lode från Liffland, N:o 173, 
till Kuckers och Jendel, med haus 2:a fru, Marga* 
retha Elisabeth Horn af Kauckas, N:o 12: — 2.o 
1741 31 /, med Friherrinnan Anna Regina Horn af 
Åminne, i hennes l:a gifte, f. 1718 V,, f 1796 'V, , 
på Berga i Högsby socken och Calmare län; dotter 
af Öfversten Frih. Christer Horn af Iminne, N:o 2, 
till Kerkis, Sannäs och Husby, med Friherrinnan 
Anna Regina Sjöblad, N:o 79, samt omgift med Stats- 
sekreteraren Peter Fredrio Hegard V tfobil. och Baron 
ron Hegardt, N.o 288, till Berga. 
Barn: 

I. Arvid Reinhold, t 1732; Förste Stallmästare; 
+ 1802. Se Tab. 2. 

1. Gustaf Adam, t 1733; Minister; t 1813. Se 
Tab. 11. 

1. Wilhelmina Margaretha Christina, f. 1734 "/„ 
i Stralsund. Gift 1757 17 / 4 med Majoren Daniel 
Bernhard Gyllenram, N:o 1528, skiljda åt, f. 1730, 
t 1800. 

1. Hedvig Ulrica, f. 1735 '/„ i Stralsund; Stifts- 
Fröken; f 1801 M s . Gift 1755 *V é med Ku af 
Rikets Herrar, Presidenten Frih. (Grefve) Arvid Fre- 
dric Kurck, N:o 16. till Jordberga och Lauko, skiljda 
åt, f. 1735, + 1810. 

1. Barbara Fredrica, f. 1736 i Stralsund, f s. å. 

1. Johan Fredric, f. 1737 *V 19 i Stralsund; Fän- 
rik vid Elfsborgs reg*.te 1752; Löjtnant derst 1761; 
Kapten vid Marinerna (sedan Arméens Flotta kallad) 
17(52; Kammarherre hos Drottning Lovisa Ulrica 
1768; Riddare af Svärds-Orden 1770 och af S:t Jo- 
hannis af Jerusalem Orden 1772; E. o. Envoyé till 
Ryska Hofvet 1773; Återkom derifrån 1788, vid kri- 
gets utbrott; Afsked från forntn. Kaptensbeställning 
•• å.; E. o. Envoyé till Romersk Kejserl. Hofvet i Wien 1791; Repellerad 1794; y«r redan 1777 Kom- 
mendör af Nordstjerne-Orden; t barnlös 1809 ?% i 
Stockholm ooh ligger begrafven i en familjqgraf i 
Ro kyrka i Roslagen. — Gift med Grefvinnan Jo- 
hanna Margaretha von Manteuffel, f 1821 V, i Stock- 
holm; dotter af Ryska General-Löjtnanten von Man- 
teuffel, af huset Falkhoff i Liffland. 

1. En Dotter, f späd. 

2. Ulrica Fredrica, f. 1750 V„ t i barnsäng 
1773 % på Berga i Calmare län. Gift 1770 % 
med Kammarherren Hampus Wilhelm Broun, Nio 
1091, f. 1744. 

2. Fredric Adolph, 4. 1755, t 1756. 

Tab. 2. 

Arvid Reinhold (son af Eric Mathiss von Nolcken, 
Naturel, och Baron von Nolcken, Tab. 1), till Hanaskog 
i Qviinge socken och Christianstads län; f. 1732 ! % i 
Stralsund; Fänrik vid Svenska Lifgardet; Erhöll slutli- 
gen Majors afsked; Förste Hofetallmästare hos Herti- 
gen af Södermanland 1787; Riddare af Svärds-Orden; 
Kommendör af Nordstjerne-Orden 1794; f 1802 *J A 
på Hanaskog. — Gift 1756 % med sin systers svä- 
gerska, Friherrinnan Margaretha Sophia Kurck, L 
1739 "7,, f 1824 V„ på Hanaskog; dotter af Kap- 
tenen Frih. Axel Gustaf Kurck, Nio 16, och Mar- 
garetha Thott. 
Barn: 

Margaretha Gnstafva, f. 1757 a V„ + 1822 ,9 / 4 
på Hanaskog. Gift 1779 "/, med Majoren Nils Wil- 
helm Meck, N:o 1778, till Smedstorp, f. 1727, 1 1813. 

Regina Sophia, f. 1758 »/,, i 1847 1( V t . Gift 
1796 M / 6 i Qviinge kyrka med Kaptenen David Ehrew 
stråle, N:o 1961, f. 1761, f 1800. 

Eric Reinhold, f. 1763; Landshöfding; t 1834. 
Se Tab. 3. 

Axel Gustaf Fredric, f. 1767; Kejserl. Ryskt 
Stats-Råd. Se Tab. 5. 

Arvid, f. 1771; Landshöfding; t 1807. Se 
Tab. 10. 

Tab. 3. 

Eric Relnbsld (son af Arvid Reinhold, Tab. 2), 
f. 1763%; Kornett vid N. Skånska kavalleri-regitet 
1777; Fänrik vid Ljffcardet 1779; Löjtnant derst. 
1783; Kapten 1790; Öfverste-Löjtnants afsked s. &.; 
Vice Landshöfding i Christianstads län 1801; Lands- 
höfding derst. 1805; Afsked 1811; t 1834 «/ § på 
Jordberga i Kjellstorps socken och Skåne. .Han be- 
vistade Rnska kriget 1788-1790. —Gift 1806 »V, 
på Hyllinge i ÖstergÖthland med Friherriannan Anna 
Magdalena Eleonora Stromfelt, f. 1775 J, /„, +1845 
% i Christianstad; dotter af Kontre- Amiralen och 
Landshöfdingen Frih. Fredric Georg Stromfelt, Grefve 
Stromfelt, N:o 166. och hans l:a fru, Friherrinnan 
Anna Magdalena Wachtmeister af Björkö, N:o 31. 

Arvid Fredric Reinhold, f. 1807 *7 7 , + 1808 */, 
i Christianstad. 

Axel Eric t t 1809 »/,,; Under-Löjtnant vid 
Götha Artilleri-reg:te 1829; Fänrik vid Bohus läns 
reg:te 1832 och vid Svea Lifgardet 1833; Afsked 
ur krigstjensten 1837. 

Carl Adam, f. 1811; Possessionat; + 1857. Se 
Tab. 4. 

Tab. 4. 

Carl Adam (son af Eric Reinhold, Tab.3),f. 1811 
ao / t ; Possessionat och egare af Jordberga; + derst. Digitized by VjOOQIC TOK NOtCElW. SI 1857 %. — Oilt 1843 V, i Tosternpe kyrka i Skåne 
ned Grefvinaan Sophia Henrietta Margaretha Doro- 
thea Ehrensmärd, f. 1822 V, p* Rödjenis i Björkö 
socken och Småland; dotter af Öfversten Grefre Gu- 
fUf Carl Albert August Ehrensvärd, N:o 113. ock 
hans 1a fru. Henrietta Virginia Sophia Catharina 
AdJercreuU, N:o 1386, A. 
Barn: 

Henrietta Eleonora Magdalena Dorotkea, f. 1848 
% t 1849 «/ 7 . 

Oora Amalia, f. 1851 "/,. 

Kric 0«**i/, f. 1852 »V 4 . 

- Tab. 5. 

Alfl feutmf Fnrfrlc (ton af Arvid Reinhold. Tab. 
2), till Loiria, Kowenhoff och Moitxikoii i Liffland; 
t 1767 *%; FånrJk i 8vensk tjenst; Legationssekre- 
terare Tid Svenska Beskickningen i S:t Petersburg; 
Nedsatte tig 1787 på Kowenhoff; Kammarherre rid 
Koag). Svenska HofVet 1796; Rysk-Finsk Friherre 
fatrod. på Finsks Riddarhoaet nnder N:o 14); Kejseri. 
Ryskt Stats-Råd. — Gift 1787 med GrerVinnan Maria 

Bara: 
Georg Fredric, f. 1789; Assessor; +. Se Tab. 6. 
Zfemora, f. 1793. 

JKttefmma Carolina, f. 1797. Gift 1816 med 
Bysks Generalen af Kavalleriet Fromhotd roa Siwers. 

Tab. 6. 

fetrg Fredric (son af Axel Gsstaf Fredric, Tab. 
5), r. 1789 %; Aaaeaaor i l*ndt-R*tten i Dorpt; t. 

— Gift med GrefVinnan Catkarima Munnich, f. 

Bara; 

Sophia, f. 1810. Gift 1841 med Ryska Öfversten 
6refVe Paul 8iwer». 

Ernst Frodric, C 1814; LefVer utan tjenst Se 
Tab. 7. 

Gustaf, f. 1810; Lefver utan tjenst. Se Tab. 8. 

Georg, f. 1817 I7 / 10 . +• 

Remhoid Axel, f. 1821; Lefver utan tjenst. Se 
Tab. 9. 

Eric Bernhard, t 1827; SUbt-Rvttmattare, 

Tab. 7. 

Enat Fredric (son af Georg Fredric, Tab. 6), f. 
1814 */,; Egar och bebor godiset Lnwia vid Dorpt. 

— Gift 1843 med Grefvinnan Sophia Stackelberg, 
tal Wliatfehr, f. 1835. 

Bara: 
Arvid Gaorg, f. 1845. 
Km* Magnus, f. .1847. 
Maria Oaoromna, f. 1849. 

Tab. 8. 

aaaUf (son af Georg Fredric, Tab. 6), f. 1816 
Lefver utan tjenst i Liffland. — Gift med Jutta 1841. Söner: 
Georg Ckristojfer, t Amel Guttaf, f. 1842. 
Guttaf Reinhold, f. 1845. 
Waldemar Ernst, f. 1851. 

Ta* 9. 

aWlabtU iiei (ton af Georg Fredric, Tab, 6), f. 
1821 ; Lefver utan tjenst i Liffland. — Gift 1850 
med Friherrinnan Malvma Charlotta Fircks, f. 1824. 
Barn: 

Eric Georg Evald, f. 1851. 

Margaretha Catharina Johanna Malvma, f. 1853. 

Tab. 10. 

ArrM (ton af Arvid Reinhold, Tab. 2), f. 1771 
"/„; Auekultant i Götha Hofratt 1788; Kantlist 
derst. 1791; Haradshöfdiug i Halmstads, Höks och 
Tönnerajö härader i Halland 1794; Adjungerad Le- 
damot i nämnde Hofratt 1796; Kongl. Kammarherre 
med nyckel 1798; Assessor i förutn. Hofratt 1799; 
Landshöfding i Carlstads lan 1802; + 1807 »V, e i 
Carlstad. — Gift 1802 '/„ på Götharsvik i Lill- 
kyrka socken och Nerike med Hedvig Maria Lovisa 
von SahantM, i hennes la gifte, f. 1779 •/„ t 1825 
10 1 1» dotter af Landshöfdingen Jacob Ludvig von 
Schantx, N:o 1255, till Götharsvik, med (Friherrin- 
nan) Hedrig Johanna Lagerberg, N:o 1112, samt om- 
fift med Löjtnanten Johan Gustaf von Eckstedt, N:o 
931, till Skönoebol. 
Döttrar: 

Sophia Margaretha, f. 1803. Gift 1822 "V, på 
Skönnebol i Ny socken och Werlmland medsinstjuf- 
morfars systerson, Kaptenen Gustaf Maleolm IMlje* 
höök af Gållared och Kolback, N:o 66, till Skönne- 
bol, fl 1794, f 1850. 

Augusta Charlotta, f. 1805. Gift 1828 '/, nå 
Brositer i Wermland med sin svSgers kusin, Majo- 
ren Fredric Gustaf LilljehMh af Gållared och Kol* 
back, N:o 66, f. 1802. 

Tab. IL 

festif Adtafson af Eric Mathias von Koleken, Natn- 
ral och Baron von Nolcken, Tab. 1), f. 1733 "/ B i Stral» 
sund; E. o. Kanslist vid Utrikes Expeditionen 1750; 
Kanslist derst. s. å.; Kongl. Hofiuukare 1754; Kom- 
missions-Se k reterare i Berlin 1756; Chargé d'Affiiree 
derst. 1757; Ambassad-Sekreterare i Augsburg 1761; 
Kongl. Kammarherre 1763; Envoyé-Extraordinaire 
vid Stor-Brittanniska Hofvet s. å.; Riddare och Kom- 
mendör af Nordstjerne-Orden 1773; President i Götha 
Hofratt 1793, hvilket em bete han dock undanbad sig, 
stan qvarstanoade i London, såsom enskild person; 
Svensk Minister for Pomern vid nyssn. Hof; t 1813 
i London. — Gift 1779 *>/<, med Mary Roohe, i 
hennes ?:a gifte, f. 1744 å /, a ; dotter af James Ro» 
ene och Mary Brown tamt enka efter Ledamoten i 
Kingsbenck Stephen Osesar Lemaistre. 
Söner: 

Gustaf, f. i London. 

Georg, f. i London och hade Stor-Britanniska 
Konungen till fadder. Digitized by VjOOQIC ## ^juwwn** Adel. ätten Nordenadier, N:o 1814. Tab. i. 

Anders Thorsson i Bosgård i Wadsténa län ; Bonde. 

Son: ' ' 

Thore Andersson) Rådman i Skenninge; f 1690. 
— Gift med Maria Sandelia; dotter af Prosten och 
Kyrkoherden Sandelins i Malexander. 
Son: 
Anders Thoresson Sehenllng, Nobil, Nordenadier, 
till Söder-To i Lyby socken* och Malmöhus län samt 
Hammar i Nosaby socken .och Christianstads län; f. 
1683 n /j i Skenninge; Gymnasist i Linköping och 
Student i Upsala; Hofmästare hos Kongl. Rådet och 
Fäll marskalken Grefre Magn. Stenbock K07; Krigs- 
fiskal i Skåne 1708; Aktör vid Stora Kommissionen 
i nämnde provins 1709; Tillika Guvernements- Fiskal 
och Krigs-Fiskal i falt s. å.; Fålt-Auditör och tillika 
Protokolls-Sekreterare vid General-Krigsratten 1710; 
Öfver-Auditör vid Skånska Fältstaten' 1713; Guver- 
nemehts-Sekreterare i Skåne 1716; Assessors karak- 
tär 1722; Adlad 1727 % (introd. s. å. under N:o 
1814); Afeked 1733; + 1761 \ på Hammar vid 
Christianstad. — Gift l:o 1713% med Elsa Catha- 
rina Psilander, f. 1687, + 1*40 l6 / 2 ; dotter af Borg- 
mastaren och r^ltkaramereraren Nils Nilsson Psilan- 
der och Catharina Kling samt faster tHI Ryttmästa- 
ren Nils Nilsson Psilander, Nobil. och Adopt. Psi- 
landersköld, N:o 1911, A, till Hammar r — 2:0 1741 
*V 2 med sin svägerska, Catharina Margaretha Lönn, 
i hennes 2:a gifte, f. 1700, + 1773 l5 /, ; dotter af 
Krigskommissarien Adolph Lönn samt enka etter Majo- 
ren Nils Nilsson Psilander, till Hammar, som var 
fader till Hyttmästaren Nrls Nilsson Psilander, No- 
bil.' och Adopt. Psilandersköld, N:o ftll, A, till 
Hamriiar. ' 

1. Nils, f. 1714 % f 1716 n / 2 . 

1. Urban, f. 1715 ; r Major; + 1760. Se Tab. 2. 

1. Theodor, f. 1717; Öfverate-Löjtoant; f 1772. 

1. Lovisa Ulrica, f. 1718 %, + 1779. Gift 1:0 
1736 n / 6 med Prosten och Kyrkoherden i Asuma 
och Skepparslöfe foraaml. af Lunda stift M:r Johan 
Rithus: 2:o 1762 u / 5 med Amiralitets- Ad vokatfiaka- 
len Carl Gustaf Furusköld (Furman). 

1. Nils, f. 1720 *%, f 1722 »/«. 

1. Catharina Maria, f. 1722 2a /„ t 1725 *V 4 . 

1. Julius, f. 1725 % + 1726 '/«. 

1. Catharina Maria, f. 17*6 n / 7 , + ogift 1756 »%. 

1. Johanna Margaretha, t 1728 lft / 7 , + 1729 24 /,. 

1. AndrieUa Elisabeth, f. 1730 % f 1802 »/, 
i Christianstad. Gift 1755 al / 10 med Landskamme- 
reraren Peier Gustaf Bergengren, N:o 1 298» i håna 
2:a gifte, f. 1706, i 1765. 

1. Elsa Catharina, f. 1734 ,0 / 3 , t 1809 % i 
Christianstad, ogift. 

Tab. 2. 

Urkan (son af Anders Thorsson Schenling, Nobil. 
Nordenadier, Tab. 1), f. 1715 '%; Volontär vid For- 
tifikationen 1735; Konduktör derst. 1741; Löjtnant 
1748; Kapten samt Kommendant på Warbergs fäst- 
ning 1754; Majors karaktär; t 1760 V n i Stock- 
holm. — Gift 1756 med Catharina Susanna Sifvert, t 177éj dotter af Handelsmannen Lars Sifvert i 
Stockholm. ; 

Barn: 

Werj, f. 1756 "/,,. fl 767 % 

Lars, f. 1758 'V,; Kanten; t 1837. Se Tab. 3. 

Catharina Susanna, t. 1759, f 1766 %. 

Sara Margaretha, f. 1761, posthuma, f 1764. 

to 3. 

Lars (son a/ Vrban, Tab, 2), t 1758; «/,; Vo- 
lontär vid Sprengtportska reg:tet 1775; Fänrik derst 
1779; Kornett vid Lifdragonerna-, Löjtnant i Ryak 
tjenst 1782; Kapten i Svenska Arméen 1784; Af- 
eked 1808; t 1837 1 V | i Mönsterås i Småland. Han 
bevistade Gefle riksdag 1792; bodde 1807 på ett ny- 
bygge vid Horns ladugård på Oland, der han a. å. 
den 8 OcL förlorade genom vjUeld all sin egendom. 
— Gift 1790 '% med Lovisa Eleonora Bradal, i 
hennes 2:a gifte, f. 1758 2 / 10 , + 1791 M /« efter barn- 
säng på kungsladugården Horn och begrafven i Hogby 
kyrka på Oland, der hennes och hennes l:a mans 
epitaphier och miqneatafler ses, och hvarest hoa be- 
römmes af *ednare x mannen såsom himlen tillgifven, 
dygdens vän, öm maka, huld moder, sed ig hustru, 
god granne, allas fagned och de fattigaa stöd ; dotter 
af Assessorcu Mathias Bfedal 'och Mariana Gustaf va 
Palmfelt, N:o 1114, samt enka 1788 efter Ryttmä- 
stareu Jfrih. Stephan Oreutx, N:o 48; — 2:o 1799 
mzlGustafva von Bergholiz, t 1852 *V 4 ; dotter af 
en Ofverste-Löjtnant von Bergholtz och Anna Lo- 
visa Risberg. ,, j, i 
Barn: 
- 1, Urban Thsodor; f. tvilling 1791 *% 5 Fänrik 
vid Calmare reg:te 1809; f ogift 1812 i utrikes 
$jenet> , ' 

1. En Dotter, dödfödd tvilling, 1701 M / r 

2. Louis Gustaf, l 1800; Poatakrjf vare; t 1845. 
Se Tab. 4. 

2. Anders Fredrie, f.lÄQl;, Kapten. Se Tab. 5. 
2. Melchior, t 1802 %; Sjöman; f ogift 1835 *%. 
2. Gustaf Adolph, t 18Q3| Kapten. Se Tab. 6. 
2. Carl August, f. 1808; Kapten. Se Tab. 7. 

Tab. 4. 

Louis Gustaf (son af Lars, Tab. 3), f. 1800 "/ 6 ; 
Fribrefskrifvare vid Kongl. General-Postkontoret; f 
1845 V, i Stockholm. — Gift 1839 V„ med Anna 
Catharina Göthlund, i heptea.2;a gifte, f. J805*7 7 ; 
dotter af Vice Pastoren ock Skolläraren i Waxholm 
Matts Göthlund och Auna Rudin samt enka efter 
Barberaren Carl Wilhelm Ström i Stockholm. 
Barn: 

Amanda Målvma, f. 1840 V 10 - 

Fram Ludvig, t 1842 %. 

Tab. 5. 

Anders Fredrie (son af Lars, Tab. 3), f. 1801%; 
Fänrik vid Elfsborgs reg:te 1818; Löjtnant derst.; 
Kapten 1837; Afsked 1852. — Gift 1840 */ 10 med 
Augusta Charlotta Kinlund, f. 1818. 
Barn: 

Johan Fredrie Waldemar, f. 1841 % f 1842 f V«. 

Carl Axel Leonard, t 1842 %. Digitized by VjOOQIC NORDENANCKAR. 41 Gustaf Wilhelm Eugens, f. 1844*V IOt t 1845 %. 
Aifkild Maria Oustafva, t 1849 »/,„ + 1857 %. 
£Ma Hildegard Henrietta, f. 1855 %. 

Tab. 6. 

Gistaf Adolph (son af Lars, Tab. 3), f. 1803 "/,; 
Kadett rid Carl berg; Fänrik vid Elfsborgs reg: te 1821 ; 
Löjtnant derst. 1829; Kapten 18*2; Riddare af Sfärde- 
Orden 1854; Afsked 1859. — Gitt 1840 med Emilia 
Maria Henricsson, t. 1817. 
Barn: 

Gustaf va Margaretha Aurora, t. 1841 */,. 

Emilia Fredrica Charlotta, t. 1843 *%. 

Gustaf Lorentz Tkeodor, f. 1845 *%. 

Augusta Wilhelmina Adolphina, f. 1847 %. 

Ämna Carolina Mathilda, f. 1849 *>/ !0 . 

Carl Oscar Fredrie, f. 1851 % 

JoA<m JPmi/ Urban, t 1853 »V IQ . 

Lyrfia Ingeborg Ottilia, f. 1855 "/,* t 1856 %. 

Tab. 7. 

Carl Algost (son af Lars, Tab. 3), f. 1808 «%; 
Fänrik vid Lifbeväritigs-regttet 1833; Löjtnant derst. 
1838; Kapten 1848; Afsked 1859; Riddare af Svärds- 
Orden s. i. — Gift 1854 % i Stockholm med Lö- 
nas Albertina Collin- Bengton, f. 1825. 
Söner: 

Ludvig August, f. 1857 %. 

Tkeodor August, f. 1858 2 %. 

Tab, 8. 

fbeedtf (son af Andera Thoresson Scbenling. Nobil. 
Nordenadier, Tab. 1), f. 1717 *%; Kammarskrivare i 
Amiralitets- koll egi om 1735; Volontär vid Franska Ar- 
Déeo 1743; Löjtnant vid reptet Royal Suédois i Frank- 
rike 1745; Kapten derst. 1746; Kapten vid Helsinge 
regtte 1747; Riddare af .Svärds-Orden 1760; Major 
rid nyssa. regrte 1761; Öfverste-Löjtnant derst 1772; 
t s.1. 9 / t2 pa Öfveretelöjtnanta- bostället Abyen i 
Hclsiogland. Han beviatade Franska Arméens fälttåg 
rid Rhenströmmen. — Gift 1753 % med Catharina 
Margaretha Bjerta, t 1730 »/ |f + 1789%; dotter 
if Kammarherren Håna Hjerta, N:o 121, till Högbo 
brak, med Friherrinnan Catharina Cederatröm, N:o 21 1. 

Ifej, r f n: i754 M / 4 , t 1757 «•/„. 
Catharina Charlotta, f. 1755 % t 1756 ! %. 
Anders, f. 1756 al / n , + 1757 *V 10 . 
Tkeodor, f. 1758 "/„ tU %. Catharina Margaretha, f. 1759 %, + 1791 ,7 /„ 
pl Högbo i Ofvansjö socken och Gestrikland. Gift 
1784 '% med General-Majoren Fredrie Christian von 
Plåten, N:o 1922, i hans l.a gifte, f. 1755, t 1815. 

Tkeodor, f. 1761; Öfverste; t 1833. Se Tab. 9. 

Adolph Fredrie, f. 1763%; Kapten vid Helsinge 
reg: t*; Afsked 1792; t barnlös 1804 */ 8 pl Högbo. 
— Gift derst. 1791 '% med sin kusin, Edla Ulrica 
Hjerta, i hennes 1:t gifte, f. 1771 9 / 10 , f 1818»/,; 
dotter af Kammarherren Hans Hjerta, N:o 121, och 
håna 2:a fru, Friherrinnan Charlotta Eleonora Hjerta, 
N:o 250, aamt omgift med ain brodera svåger oeh sia 
svågers kusin, Brukspatronen Johan Fredrie af Uhr, 
N:o 2152, i bana 1:a gifte. 

Lovisa Ulrica, f. 1764 *V 8 ; Stifta-Fröken ; f ogift 
1791 V, på Högbo. 

Elsa Charlotta, f. 1766 "%; Stifts-Fröken; + 
1814 "/„ i Stockholm ogift. 

Christina Elisabeth, f. 1768 »/ !0 , + 1795 "/, på 
Högbo. Gift med Auditören och Brukspatronen Ro- 
bert Fredrie Petré. 

Beata Eleonora, f. 1771 ■%, + a. å. *%. 

Tab. 9. 

Tketdar (son af Theodor, Tab. 8), f. 1761 T / 10 - 
Antagen i krigstjenst 1772; Fänrik vid Helsinge regrte 
1777; Lojtoant^ derst.; Kapten 1786; Riddare af 
Svärds-Orden; Öfverste-Löjtnant vid nämnde regrte 
1809; Afsked 1811; i 1833 % på Högbo. — Gift 
1796 'Vi o pS kungsgården Hushagen vid Fahlnn med 
Jaquette af Nordm, f. 1778 eller 1779 JI „ + 1818 
4 / n på Högbo; dotter af Landshöfdingen Johan Mag- 
nus Nordin, Nobil. oeh Baron af Nordin, N:o 319, 
till Forssbacka, m, m., och hans l:a fru, Sara Lucia 
Indebetou. 
Barn: 

Johan Theodor, f. 1798; Kapten. Se Tab. 10. 

Charlotta Augusta, f. 1802 «%. Gift 1834 2l /„ 
på Högbo med sin moders kusin, Häradahöfdingen 
Clais Johan Nordin, Nobil. oeh Adopt. af Nordin, 
N:o 2145, A, f. 1801, f 1838. 

Tab. 10. 

Jsian Thetdtr (son af Theodor, Tab. 9), t 1798 
'%; Fänrik vid Andra Lifgardet; Löjtnant derst 
1822; Kaptens afsked 1824. — Gift 1833 "/„ med 
sin kusin, Lovisa Gustafva Jaeobina Leijonfiycht, f. 
1814 *>'„; dotter af Kaptenen Gustaf Leijonflvcht, 
N:o 1088, och Sara Loviaa af Nordin, N:o 2145, A. 
Son: 

Carl Tkeodor, f. 1835 %, + 1836 *%. Adel. ätten Nordenanckar, N:o 1985. Tab. 1. 

Urs i Korparyd i Wirseruma socken och Calmare 
lin; Gick, såsom Ryttare, ut i Polska kriget vid år 
1655, hvarefter han ej mera spordes. — Gift med 
herid. 

Son: 
B:r Fetris Laarreatll Carvlns, f. 1655 i Korparyd, 
tf brilken gård han, genom en latinsk brytning, tog 
titt tillnamn; Skolptlt i Wexiö, Gymnasist på Wt- singso och, 1674, Student i Lnnd; Skolrektor derst 
1681; Tillika Kyrkoherde i Hoby och Håstsds for- 
sam K; Prestvigd 1682; Phil. Magister 1684; Kongl. 
Hofpredikant och Notarie i Hofkonaistoriam 1685; 
Kyrkoherde i Wirserum och Järeda i Småland 1687; 
Prost öfver Aspelands härad 1704; f i pesten 1710 
2 %. Han undervisades af sin i tryckande fattigdom 
stadda moder i Svenska och christendom samt kom 
genom understöd af ortens herrskaper och prester- 
skap i skola; gjorde sig sedermera känd för grund- 

6 Digitized by VjOOQlC 42 NORDENANCKAR. lig lärdom. — Gift 1687 med Christina Wiramia; 
dotter af Kyrkoherden i Wirserum Daniel Petri Lö- 
nebergias och Ingeborg Gryphia samt syster till Bi- 
skopen i Wexiö D:r Samuel Wirsenius, som blef 
stämfader för adel. ätten Cederstjerna, N:o 1152. 
Son: 

Msr Daniel Petri Corvin, f. 1689; Phil. Magister; 
Skolrektor i Eksjö 1711 och i Wadstena 1723; Prest- 
vigd; Kyrkoherde i Hagebyhöga församl. af Linkö- 
pings stift 1727; + 1731. — Gift 1719 med Chri- 
stina Lindevall, i hennes l.a gifte, f. 1694. f 1776; 
dotter af Kyrkoherden i Korsbergs i Småland M:r 
Johan Lindevall och Brita Nilsdotter Walleria ifrån 
Högsby samt omgift med en Kapten Smitt. 
Söner: 

Johan Corvin, Nobil. Nordenanckar, till Fliseryd 
i Fliseryd s socken och Calmare län, som han gjorde 
till fideikommiss för sin broder Daniel och efter ho- 
nom för sin brodersson Johan Fredric och dess man- 
liga afkomlingar; f. 1722 2 /| ; Medelstyrman vid 
Amiralitetet 1749; Löjtnant derst. 1750; Kapten- 
Löjtnant 1755; Adlad 1756 *% (introd. 1773 un- 
der N:o 1985); Lärare i Sjöväsendet för Hertig Carl, 
sedermera Konung Carl XIII, 1760; Kavaljer hos 
bemälte Hertig s. å. ^Kommendör-Kapten 1766; Ge- 
neral-Adjutant vid Örlogsflottan 1767; Riddare af 
Svärds-Orden s. å.; Kontre-Amiral samt tjenstgör. 
General-Adjutant vid Flottan hos Konung Gustaf III 
1772; Chef för Galérflottan i Stockholm s. å.; Vice 
Amiral och Amiralitets-Råd 1776; Afeked; + ogift 
1804 % pä Fliseryd. Han gick 1750 i utrikes tjenst 
och gjorde åtskilliga sjötig, si under Engelsk som 
Maltheaisk flagg, samt bevistade den 16 Maj 1752 
pä en Malthésisk galer en sjödrabbning emot Algi- 
rierne; besåg derjemte de förnämsta staplar och ham- 
nar i Eugland, Frankrike, Spanien, Portugal och Ita- 
lien, till vinnande af kunskap om deras så militä- 
riska som ekonomiska inrättningar; har slutligen ut- 
gifvit Inledning till Styrmanskonsten och Afhandling 
om förmånen och nödvändigheten af Sjömakt, m. m., 
samt en samling Sjökort öfver Svenska farvattnen. 

Alexander Corvin, Nobil. och Adopt. Nordenanckar, 
f. 1725, + 1801. Se Ta b. 2. 

Daniel Corvin, Nobil. och Adopt. Nordenanckar, 
till Fliseryd, som han fick till fideikommiss af sin 
äldste broder; f. 1730 w / 4 ; Konstapel vid Artilleriet 
1749; Sergeant derst. 1752; Styckjunkare s. å.; 
Under-Löjtnant 1757; Löjtnant 1764; Riddare af 
Svärds-Orden 1767; Adlad, jemte sin broder Alexander, 
1772 % och Adopt. på sin äldsta broders Adelskap 
(med honom introd. 1773 under N-.o 1985); Kapten 
i Arméen 1772 och vid Artilleriet 1773; Major 
derst.; Öfver8te-Löjtnant i Arméen 1790; Ofverste i 
Artilleriet 1791; Afsked 1794; f 1820 »/, på Fli- 
seryd. Han bevistade Pomerska kriget på 1750- och 
60-talen, och blef derunder sårad 1759 videttPreus- 
•arnes utfall ur Svinemiinde skans. 

Tab. 2. 

Alexander Corvin, Nobil. och Adopt. Nordenanckar 

(son af M:r Daniel Petri Corvin, Tab. 1), till Banke- 
berg i Fliseryds socken och Calmare län; f. 1725 
22 / 2 ; Volontär vid Fortifikationen 1746; Konduktör 
derst. 1749; Löjtnant 1755; Kapten 1763; Adlad, 
jemte sin broder Daniel, 1772 % och Adopt. på sin 
äldste broders Adelskap (med honom introd. 1773 
änder N:o 1985); Major 1775; General-Qvarter- 
mästare-Löjtnant 1776; Riddare af Svärds-Orden 
1779; Ofverste afsked 1786; + 1801 u / 4 på Banke- 
berg. Han kommenderades 1757 till Pomern och bevistade alla arena fälttåg, derunder han deltog i 
flera drabbningar samt uppförde åtskilliga skansar 
och fåltverk; var slutligen 1758 Befålhafrare for 
Ingcniörkårén i Anclam under samma fästnings be- 
lägring, samt blef vid densammas öfvergång fången 
hos Preussarne, men kort derpå utvexlad. — Gift l:o 
1764 13 /, 2 med Christina Dorothea Hammarsköld, f. 
1747 '%, + 1790 l3 / 10 på Bankeberg; dotter af 
Lars Hammasköld, N:o 135, till Tuna och Wirbo, 
med hans 2:a fru, Anna Regina Rothlieb, N:o 523: 
— 2:o 1797 7 12 på Tegelbruket vid Calmar med 
Sophia Wilhelmina von Segebaden, f. 1773 2S / ft . *r 
1823 n /j i Landskrona; dotter af Majoren och Rid- 
daren Achates Detlof von Segebaden och Eva Catha- 
rina von Plåten, båda af Pomersjc Adel. 
Barn: 

1. Lars Daniel, f. 1766; Antagen i krigstjenst 
1779; Löjtnant vid Fortifikationen 1786; Kaptens 
afsked 1795; f ogift 1820 "/„ på Fliseryd. 

1. Wendela Christina, f. 1767 på Bankeberg, f 
enka 1835 V,. Gift 1795 a % på Bankeberg med 
Kyrkoherden i Elghult och Helleberga i Småland, 
Kongl. Hofpredikanten M;r Nils Colliander. 

1. Johan Fredric, f. 1769; Ofverste; * 1821. 
Se Tab. 3. 

1. Anna Regina, I - - «-y<*n j.j. a 

1. Hedvig Gustafva, | f ' f ' "70, +t a. å. 

1. Gustaf Peter, f. 1771; Landshöfding; + 1839. 
Se Tab. 4. 

I. Anna Regina, f. 1773 % på Bankeberg, + 
1834 3 /, i Calmar. Gift 1791 8 / n på Bankeberg 
med Fortifikations- Kaptenen och Riddaren NiU Israel 
Wetterling, f. 1754, + 1807 *•/„ på Sveaborg. 

1. Alexander Magnus, f. 1774 '% på Bankeberg, 
i derst. 1775 V 3 . 

1. Aurora Fredrica, f. 1776 !| / 10 på Bankeberg, 
t 1857 2i / 9 i Wexiö. Gift 1802 % i Elghulta kyrka 
med Kaptenen vid Calmare regrte Fredric Kling- 
ar öm, f. 1766, + 1816. 

1. Hedvig Gustafva, f. 1779 på Bankeberg, t 
barn. 

1. Wilhelmina Charlotta, f. på Baukeberg, + barn. 

1. Hedvig Eleonora, f. 1784 ,9 / 7 på Bankeberg; 
Stifts-Fröken; t 1789 ! %. 

1. Alexander Wilhelm, Bo kallad, f. 1790; Kap- 
ten; f 1843. Se Tab. 6. 

2. En Dotter, Dödfödd 1798 på Bankeberg. 

Tab. 3. 

Johan Fredric (son af Alexander Corvin, Nobil. 
och Adopt Nordenanekar, Tab. 2), till Fliseryds 
fideikommiss, som han tillträdde efter farbrodern 
Daniel; f. 1769 på Bankeberg; Antagen till krigs- 
tjenst 1778; Under-Löjtnant vid Artilleriet 1779; 
Löjtnant derst. 1789; Kapten 1794; Major i Ar- 
tilleriet 1798; Riddare af Svärds-Orden 1799; Ma- 
jor vid Götha Artilleri 1800; Öfverste-Löjtnant derst. 
1809; Ofverste afsked 1810; + 1821 ■% på Ham- 
marsten i Grums socken och Wermland. Han del- 
tog i Finska kriget 1788—1790, samt bevistade 1309 
års riksdag i Stockholm. — Gift 1798 2 % på Ham- 
marsten med Fredrica Charlotta Lötoenhjelm, f. 1778, 
f 1858 *•/„; dotter af Öfversten Carl Gustaf Lö- 
wenhjelm, N:o 1791, och Catharina Maria Uggla, 
N:o 100. 

Barn: 

Johan Gustaf, till Fliseryds fideikommiss; f. 1799 
w / 7 ; Kornett vid Lif-reg:tets Husarkär 1816; Löjt- 
nant derst. 1822; R v tt mästare vid Smålands Huaar- 
reg:te 1826; Afsked 1836. Digitized by VjOOQIC K01DENBJILKB. 43 Fredric WUMm, f. 1800 "/, på Hammarsten; 
Kornett Tid Lif-reg.tets Husarkår 1818; Löjtnant 
derst. 1824; Ryttnoåatare 18V7; Major 1837; Rid* 
dåre af Svirda-Orden 1839; Öfverste-Lojtnants afsked 
1850; f ogift 1858 */ 4 i Carlatad. 
AmiW Bo, t 1803 %, t s. å. % 
Augusta Charlotta, f. 1805 % 
Carl Bo, t 1807 '%, + s. å. %. 
£stioa Henrietta, f. 1810 "V,* + 1812 *%. 
GiW, t. tvilling 1812 »/,; Fänrik vid Werrolands 
regrte 1832; Löjtnant derst 1837; Kapten 18i5; 
Afcked 1854. — Gift 1849 w / 4 i Carlstad med Kmi- 
H* Johanna Catharina Clarholm; dotter af Bruks- 
patronen M. Clarholm och Hedvig Ulrica Blachet. 
Christina Sophia, f. tvilling 181? •/,. + a. å. 2 %. 
Emil August, f. 1813 a7 / 8 ; Fänrik vid Skaraborgs 
repte 1833; Löjtnant derst. 1839; Afaked 1846, 
sSäom Löjtnant i Arméen. — Gift 1856 ty 7 på Han- 
rik med sin moders aysalings sondotter, Emilia Re- 
ft%a Ltwenhjelm, L 1831; dotter af Brukspatronen 
Pehr Reinhold Gustaf Löwenhjelm, N:o 1791, och 
Elisabeth Söderberg. 

Tab. 4. 

Castaf Peter (son af Alexander Corvin, Nobil. 
och Adopt. Nordenanekar, Tab. 2), till Bankeberg; 
f. derst. 1771 %; Major vid Amiralitetet 1793; 
Riddare af Svarda-Orden 1801 ; Öfverste-f/öjtnant i 
Orlogsflottan 1805 och vid densamma 1809; Le- 
damot af Krigsvetenskaps-akademien 1810; Afaked 
or krig*tjensteu 1811; Landshöfding i Calmare län 
1822; Ståthållare p& Calmare slott 1829; Kommen- 
dör af Nordstjerne-Orden a. å.; t 1839 %. — Gift 
1810 n \ i Carlftkrona med Friherrinnan Henrica 
ro» Köhler, f. 1788 3 / 7 , f 1859*%; dotter af Lands- 
höfdingen Frih. Salomon Chris t offer von Köhler, N:o 
167, och Grefvinnan Henrica Bri gitta Wachtmeiater 
lf Johannishus, N:o 25. 
Barn: 

Henrica Charlotta, f. 1810 "/,,. Gift 1854 '% 
pl Ludvigaborg med Stads-Notarien i Calmar, Vice 
Hiradshöfdingen Carl Lundgren. 

Hilda Fredrica, f. 1812 14 / 8 på Bankeberg, + 
ogift 1836 *% i Calmar. 

Tkeresia Lovisa, f. 1813 2 V, på Bankeberg. Gift 
1840 '% med Landakammereraren i Calmar Jonas 
Otte SUjestrom. Gustaf Alestander, f. 1815; Kapten. Se Tab. 5. 

Johan Fredric, t 1816 */,; Kadett vid Carlberg; 
Under-Löjtnant vid Andra Lifgrenadiér-reg:tet 1836; 
Löjtuant derst. 1848; Kapteu 1855; Regements- 
Qvartermästare 1836. 

Claes Henric Salomon, f. 1818 V 4 ; Kadett vid 
Carlberg; Under-Löjtnant rid Elfsborgs reg.te 1836 
och vid Kronobergs reg: te 1837; Löjtnant derst 
1840; T.f. Generalstabs-Officer 1842; Kapten 1853. 

Sopkim Lovisa, f. 1821 w / 7 , t 1850 "/, i Cal- 
mar. Gift 1840 "/, med Landssekreteraren derst 
Christian Adolph Palme. 

Carl Rudolph, f. 1823 w / 7 i Calmar; Kadett vid 
Carlberg; Under-Löjtnant vid Kronobergs reg:te 1846; 
Löjtnant derst 1852; Kaptens afsked 1858. — Gift 
1856 ,{ V, i Calmar med Tkeresia Af aria Basselqyist; 
dotter af Grosshandlaren S. Hasselovist och dess 
hustru, född Brinck. 

Tab. 5. 

tiastaf Alexander (son af Gustaf Peter, Tab. 4), 
f. 1815 2, / 3 ; Kadett vid Carlberg; Under-Löjtnant 
vid Första Lifgrenadiér-reg:tet 1835; Löjtnant i Ar- 
méen 1840 och vid regttet 1845; Regeincnts-Qvar- 
termastare derst 1848; Kapten 1855. — Gift 1850 
8 / 4 i Wexiö med Sophia Lovisa Gunilla Silfrersparre, 
f. 1821 u / in ; dotter af Öfverste-LöjtnanUn Frih. 
Gustaf Johan Siifversparre, N:o 330, och Grefvinnan 
Sophia Constantia Gustaf va Mörner af Morlanda, 
N:o 60. 

Son: 

Gustaf Fredric Johan, f. 1850 V„. 

Tab. 6. 

Alexander Wilhelm, Ba kallad (aon af Alexander 
Corvin, Nobil. och Adopt. Nordenanckar, Tab. 2). f. 
1790 V t0 på Bankeberg; Kadett vid Carlberg; Un- 
der-Löjtnant vid Götha Artilleri-reg:te 1808; Löjt- 
nant derst. 1817; Kaptens afsked a. å.; f 1843 *%. 
Han blef döpt till namnen Alexander Wilhelm, men 
hvilka namn hans farbroder Johan aedan ombytte till 
Bo. — Gift med Christina Fredrica Fagerström, t 
1850 % 

Dotter: 
- Aurora Fredrica Wilhelmina, f. 1822 *7 a . Gift 
med Länsmannen J. P. Möller i MadesjÖ i Småland. Adel. ätten Nordenbjelke, N:o 2212, t- latefs Bagarna, f. 1672; Löjtnant vid Amira- 
litetet i Götheborg; i" 1'38. — Gift med Marga- 
refia Und; dotter af Kyrkoherden Magnus Lind och 
Helena J ungberg 

Son: 
Urs Hagman, f. K>97; Kapten vid Amiralitetet 
i Gtk&eborg; Major samt Inspektör öfver Lutsverket 
<fem.; f 1760. Hati förde 1743 ett Svenska Ost- 
^di%ka kompaniets skepp till Canton i China. — 
Gift 1742 med Mariana Cliapman, f. 1722, f 1767; 
dotter af Majoren vid Götheborgs-eskadern Thomas 
Caap&an och Susanna Colaon sa an t syster till Vice 
Amiralen Fredric Henric C ha p man, Nobil. af Chap- 
«»n, N» 2088. Son: 
Lars Hagman, NtblL Nordenbjelke, f. 1745 V,; 
Elev i Skeppsbygge riet hos sin morbroder, Fredr. 
Hcnr. Chapman 1702; Under-Skeppsbyggmästare 1770; 
Skeppsbyggmästare 1776, med Majurs värdighet vid 
Flottorna; T. f. Öfver-Skeppsbyggmästare 1788; Or- 
dinarie Öfver-Skeppsbyggmästare vid Arméens Flotta 
l Stockholm 1790; Riddare af Wasa-Orden 1795; 
Ofver9te vid Flottornas Konstruktionsstat 1805; Ad- 
lad 1809 *%, enl. 37 8 Regeringsformen (introd. 
1811 under N:o ^2 12); Ledamot af Krigsvetenskaps- 
akademien, Vetenskaps- samt Målare- och Bildhug- 
gare-akademierna; f 181 i ,9 ; 9 utan söner och slöt 
således sjelf sin adel. ätt pä svärdssidan. Han för- 
färdigade åren 1765 — 1768 gravyrerna till sin mor- Digitized by VjOOQIC 4* NORDINCREUTZ. broders, den store Chapmans Verk: Architectura Na- 
yalis Mercatoria, och uppgjorde kalkylerna dervid; 
var en utmärkt skicklig och mycket begagnad skepps- 
byggmästare, samt hade åren 1781 — 1/90, under sin 
morbroders styrelse, befattning med byggandet af 
linjeskeppen Kronprins Gustaf Adolph, Fäderneslandet, 
Äran, Dygden, Rättvisan, Ömheten, Försigtigheten, 
Tapperheten, Manligheten och Dristigheten, fregat- 
terna Bellona, Minerva, Eurydice, Thetis, Galathée, 
Venus, Freja, Camilla, Iphigenie och Diana, repeter- 
fregatten Ulla Fersen, kuttrarne Örn och Falk, jak- terna Esplendian och Amadis, samt en gondol for 
Konungen, utom mindre fartyg, barkasser och jollar 
för Arméens flotta. — Gift med Anna Margaretha 
Ståhl, t 1762 *%, f 18*9 w / 6 ; dotter af en Egen- 
domsinnehavare Ståhl och Anna Margaretha Stenfelt 

Dotter: 
Mariana. Victoria, f. 1793 V B , f 1829 x % på 
Ekenäs i Örtomta socken ooh Östergöthland. Gift 
1820 M /, med Kammarjunkaren Frih. Svante Baner, 
N:o 26, f. 1797, f 1847. Adel. ätten Nordenborg, N.o 1804, f. Man Henrlc Mårdberg, NsMl. Mordenbtrg (son af 
M:r Petrus Gudmundi Nordberg, se adel. ätten Lö- 
wenhjelm, Tab. 2), f. 1686 i Wermland; Student i 
Lund 1703; Korporal vid Bohus läns Dragoner s. å. ; 
Fältväbel derst. 1705; Qvartermästare vid General- 
Majoren Frih. Carl Gust. Kruses Kavalleri-rekryter 
1708; Löjtnant vid Östgötha kavall. 1709; Rege- 
ments-Qvartermästare derst. 1710; Ryttmästare 1711; 
Major 1720; Adlad 1726 l3 ' 10 (introd. s. å. under 
N.o 1804); t barnlös 1739 "/, och slöt således sjelf 
sin adel. ätt. Han bevistade slaget vid Helsingborg den 28 Febr. 1710, och blef der sårad och q vist, 
samt fälttågen i Norrige 1716 och 1718. — Gift 
1730 med Anna Christina Rudén, Nobil. Rudensköld, 
N:o 1583, i hennes l:a gifte, f. 1711 % t 1745 
•',, i Carlstad; dotter af Biskopen i Linköping D:r 
Thorsten Rudén och hans 2:a hustru, Magdalena 
Wallvrik, samt omgift med sin mans kusin, Riks- 
Rådet och Kansli-Presidenten Carl Gustaf Löwen- 
hjelm, Baron och Grefve Löwenhjelm, N:o 87, till 
Apertin, Hengelö och Henricsholm, i hans 2:a gifte. Adel. ätten Nordencrantz, N:o 1891, f. Peter Backman) Handelsman i Sundsvall. 
Son: 

Lorenti Petersson Backman; Bruksbetjent vid 
Ljusnedals bruk i Tännäs socken och Herjeådalen; 
Kronofogde i Jemtland; Borgmästare i Sundsvall. — 
Gift med Margaretha Svedonia; dotter af en Kyrko- 
herde Svedonias i Sweg i Herjeådalen. 
Son: 

Anders Backmansson, Nobll. Nsrdeicranti, f. 1697 
•/, på Gryta gård i Brunflo socken och Jemtland; 
Handlande och Mekanikus; Riksdags-Fullmäktig för 
Sundsvall 1727; Svensk Konsul i Lissabon 8. å,; 
Agent derst. 1731; Återkallad 1736; Adlad 1743 
*% (introd. 1746 under N:o 1891); Kommerse-Råd 
1747; Riddare af Nordstjerue-Orden ; Afsked 1762; 
+ 1772 '% i Stockholm och slöt sjelf på svärdssi- 
dan sin adel. ätt. Han förvärfvade sig en djup in- 
sigt i handelsväsendet och samlade sig en ansenlig 
förmögenhet; var vid 1765 års riksdag en betydande 
man af mösspartiet, orolig samt ifrig och hätsk emot 
sina motståndare och ovänner; har utgifvit åtskilliga 
tryckta skrifter, särdeles i finansväsendet, politiken och lagstiftningen, äfvensom rättegångs- och parti- 
skrifter, men hvilka for sin tunga stil, oredighet och 
odrägliga vidlyftighet föga lästes. — Gift 1737 "/, 
med Margaretha Sophia Schröder, f. 1718 %, f 
1757%; dotter af Grosshandlaren i Stockholm Hen- 
ric Schröder och Juliana Roland samt syster till 
Bergs-Rådet Samuel Schröder, NobiL Schröderstjerna, 
N.o 1998. 
Barn: 

Anders, t 1738; Kongl. Hofjunkare: f ogift 
1762 % 

Henric, f. 1740 *%, f 1742 %. 

Juliana Margaretha, t 1743 %, + 1769 M / 7 . 
Gift 1761 "/„ med Kansli-Rådet Frih. Carl Len- 
husen, N:o 140, till Säby, i hans l:a gifte, f. 1714. 
+ 1795. 

Lovisa Sophia, t 1744 27 / 10 , + 1776 16 / 2 . Gift 
1764 24 / 4 med Kammarherren Frih. Isaac von Knor- 
ring, N:o 177, till Röberga, f. 1723, + 1798. 

Henrica, f. 1747 «•/„ + 1817 "%. Gift 1762 
med Öfver-Tntendenten Peter Tham, N:o 1508, till 
Stora Dala, f. 1737, f 1820. Adel. ätten Nordencreuti, N:o 1697. Tab. 1. 

Jacob HagtniB, Nabll. Nardeiereuts, f. 1671 % i Nyland; Vice Landtmätare i Ingermanland 1690; 
Ingeniör vid Landtmäteri-kontoret i Stockholm 1697; 
Inspektor 1704 och Interims-Direktör derst. 1709; Digitized by VjOOQIC NQRlfeNCRSUn. 45 Direktör öfrer Laadtnftterieroa i Sverige och Fia- 
laad 1710; Adlad 1719 2 \ 7 , jemtc sin stjufdotters 
man, Kaptenen Philip Schulti (ioirod. 17 20 under 
N:o 16»7); Öfver-Direktörs karaktär 1720; f barn- 
löt 1747 % i Stockholm och slöt således sjelf sin 
idel. ättegren, ssmt begrafven på Hammarbj kyrko- 
gård i Uplaod, uti hviikcn sockens kyrka hans va- 
pen uppsattes. Han utarbetade nnder en tid af fem 
år, svm han var anställd i Ingernianland, en noggrann 
geometrisk karta deröfver. — Gift 1697 %, med Beata 
Kwmmdsdotier Holm, i hennes 2:a gifte, f. 1652 * , 
i Norrköping, + 1722 n / n och begrafven i Täby 
kyrka i Roslagen; enka efter Bokhållaren Daniel 
Hackman, med h vilken hon 1676 blef gift: — 2:0 
1729 med Märta Sophia Gyllenbååt, f. 1709; dotter 
sf Öfver-Koromiaaarien Börje Robeck, Nobil. Gyllen- 
bååt, N:o 1602, och Maria Pincier. 

Tab. 2. 

Jaatkim SchftUl} Bördig från Tyskland; Först 
Stenhuggare och Borgare i Stockholm, sedan Bruks- 
pstron. 

PUlIp Seialti, Nebll, Hornenmati, f. 1682 på 
Nyqvaras bruk i Tboringe socken och Södermnnland ; 
Foarir vid Fortifikationsstaten 1699; Fortifikations- 
Adjutant vid Malmö fästning 1700; Konduktör derst 
1701; Fortifikations-Löjtnant i Wiborg 1706 och i 
Riga 1708; Fortifikations-Kapten 1712; Adlad 1719 
V l3 , jemte sin atjuf-s vårfader, Landtmäteri- Direktören 
Jacob Hagman (med honom introd. 1720 under N:o 
1697); Major vid Fortifikations-brigaden i Götheborg 
1739; General-Qvartennästare- Löjtnant i Finland 1740; 
Offerfallen i sin sang af Ryska Kosacker natten till 
den 18 Jnni 1742, då han, utan ringaste eskort 
rar anbefalld att, J mil från arméen, vid Qvarnby i 
Nyland utstaka ett läger for Svenskarne, samt af 
Kossackerna massakrerad, jemte sin dräng, till döds. 
Hsos sargade lik blef sedan af Svenskarne upptaget 
och bisatt i Fredricshamus kyrka, der det kort der på 
nppbraon tillika med kyrkan och hela staden, da 
densamma öfvergick till Ryssarne. Major Norden- 
ereutz var en utmärkt skicklig och mycket brukad 
fortifikations-officer, som 1717 uppdrogs att ånyo be- 
fästa Eda skans i Wermland emot Norska gränsen, 
1719 nppgaf foralag till retranchementers dragande 
omkring Stockholm, 1720 kommenderades till nya 
fästningsverkens anläggande vid Waxholm och Fre- 
dricsborg samt 1739 förordnades till Ordförande i 
Fästnings-kommissionen, som skulle aflemna forslag 
oeh ritningar till Norrköpings, Nyköpings och Söder- 
teljes försvar emot sjösidan; har författat en mängd 
kartor och deseiner, som sedan försvarades på For- 
tifikations-kontoret i Stockholm; blef 1710 vid Wi- 
borgs öfvergåog rangen hos Ryssarne och förd till 
Klinow, derifran han året derpå, genom en Rysk 
frus hjelp, fick tillfälle rädda sig med flykten; hade 
«id Fredricshalls belägring 1718 befälet öfver andra 
s/delningen af Ingeniörerna; förde slutligen, på be- 
fallning, Konung Carl XH:s lik om natten utur apro- 
eben till hufvndqvarteret Tistedalen. — Gift med 
Ama Hackman; dotter af Bokhållaren Daniel Hack- 
man och. Beata Edmundsdotter Holm samt stjufdot- 
ter tal Öfvcr-Direktören Jacob Hagman, Nobil. Nor- 
dencreutz, se vidare Tab. I. 

Barn: 
Christina Sophia, f. 1709, + s. å. 
Christina Charlotta, f. 1711 % t enka 1788 
V, i Upsala. Gift med Krigs-Rådet Johan Breant, i hans 2tn gifte, oeh som var brorsson till Artilleri- 
Majoren David Bréant, Nobil. De Briant, N:o 1472. 

Ämna B täta, f. 1713 * 7 /,. t 1772 % ogift. 

Ulrica Sophia, f. 1715 »%, + 1782 % Gift 
1748 2 % med Öfversten Diedric BlomcretUz, N:o 
1703, f. 1715, + 1774. 

Carl PhUip, f. 1717 *%, + 1726. 

Eva Maria, f. 1721 %„ + enka 1775%. Gift 
med Ofverste-Löjtnanten och Riddaren Peter Meijer. 

Predric Jacob, f. 1723; Öfverste; f 1793. Ss 
Tab. 3. 

Hedvig Catharina, t 1726 »/,„ + 1806 w , i 
Stockholm. Gift 1756 W / I0 med Öfversten Samuel 
Jegerhjelm. N:o 1477. f. 1712, + 1789. 

Wendela Margaretha, f. 1729 4 „ t ogift 1759. 

Tab. 3. 

Fredrfc Jtetb (son af Philip Schulti, Nobil Nor- 
dencreuti, Tab. 2), f. 1723% i Östra Husby socken 
och Östergöthland; Volontär vid Fortifikations-briga- 
den i Stockholm 1735; Extra Ordinarie vid Landt- 
mäteri-kontoret i nämnde stad 1737; Under Konduktör 
vid Fortifikationen 1742; Konduktör dersl. 1744; 
Kapten 1750; Förste Ingeniör vid Gränse-koinmis- 
sionen i Finland 1753; Maior 1756; Geueraj-Qvar- 
terutästare-Löjtnant 1761; Öfverste 8. å.; Öfverste 
for Finska Fortifikations-brigaden 1767; Riddare af 
Svärds-Orden s. å.; f 1793 *•/,,. Han var, likasom 
fadern, en utmärkt skicklig och mycket brukad For- 
tifikations-Officer, samt anförtroddes att undervisa 
sedermera Konung Gustaf III och dennes bröder, 
sedermera Konung Carl XIII och Prins Fred H c Adolph, 
i fortifikations-vetenskspen. — Gift 1757 % med 
Brita Sophia Palmfelt, t 1723 %, + 1786 */„; 
dotter af Kaptenen Magnus Palmfelt, Nx> 1114, och 
Anna Charlotta Lilljeblad, N:o 1263. 
Söner: 

Jacob Magnus, f. 1763; öfverste- Löjtnant; t 
1834. Se Tab. 4. 

Predric, f. 1768 V 8 ; Lefde utan tjenat; + ogift 
1807 '% i Stockholm. 

Tab. 4. 

Jacsb Magnia (son af Fredric Jacob, Tab. 3) f. 
1763 V, i Stockholm; Vallmästare vid Fortifikationen 
1774; Konduktör derst 1776; Löjtnant 1782; Kap- 
ten 1788; Tillika Kapten vid Stör-Amiralens reg:te 
1789; Major vid Fortifikationen 1792; Tillika Ko- 
nungens Refallningsman på Upaala slott a. å.; Rid- 
dare af Svärds-Orden 1788; Riddarhus-Direktör 1800; 
öfverste- Löjtnant i Arméen 1801; Fortifikations- Be- 
falhafvare i Landskrona 1805; Endtledignd ur Rid- 
darhus-Direktionen 1810 och a fak ed ur krigstjensten 
1811; Äter Riddarhus-Direktör 1813-1815; + 1834 
*% i Upsala. Han var, likasom fadern och far- 
fadern, utmärkt skicklig och mycket begagnad i 
fbrtifikationsverket, samt undervisade deri, ifrån hö- 
sten 1793 till sommaren 1796, Konung Gustaf IV 
Adolph; har slutligen, bland annat, byggt Upsala 
akademis orangerihus, hvilket år 1805 fullbordades. 
— Gift 1809 i Stockholm med Catharina Marga- 
retha Sendelin, f. 1790 M / J2 , f 1850 *% i Upsala. 
Barn: 

Brita Sophia, f. 1809 *%; Stifts-Fröken; t ogift 
1854 «% n i Upssla. 

Catharina Margaretha, L 1810 '/„ ; 8tifta-Fröken ; 
+ ogift 18*9 *%. 

Maria Jaquetta, f. 1811 */,,; Stifts-Fröken. Gift Digitized by VjOOQIC 4« NORDINFALK. 1837 a V n med Landssekreteraren Olof Henric För- 
berg. 

Jacob Albreckt, f. 1813 *V 4 ; Under-Löjtnant vid 
Gottlands Nationalbeväring; Afsked 1840. 

Anna Charlotta, f. 1814 "/ 7 ; Stifts-Fröken. 

Fredrica Lovtia, f. 1816 2 / 3 ; Stifts-Fröken; i 
18V0 ö / 12 på Österby. 

Gustaf va Wilhelmina, f. 1817 ,2 / 4 ; Stifts-Fröken. 

WW«/a Elisabeth, f. 1818 %; Stifts-Fröken; f 
1820 2 % på Österby. 

Fredric Magnus, f. 1819 M /«; Sågverks-Förvaltare. 
— Gift 1851 % med £etfa Rudolphina Wallmo; dotter af Kammereraren Johan Wallmo oeh GustaiVa 
Westerberg. 

Gustaf Victor, t. 1821; £. o. Kammarskrifvare. 

JTnue j%oM, f 1823 M / ft ; Bruksförvaltare. 

PAi/ip iltt<7«.«, f. 1824; Förste Telegraf- Assistent. 

Augusta, f. 1826 '%; Stifts-Fröken. Gift 1859 
,4 / 8 på Hedvigefors bruk i N. Helsingland med Tull- 
förvaltaren i Söderhamn Kaptenen fli!s Engelke. 

Albertina, f. 1830%; Stifts-Fröken; + 1858 ^Z,, 
i Lissabon. Gift 1854 % i Stockholm med Svenak- 
Norska Vice Konsuln i förstn. stad Edvard Bosan- 
quet Kantzow (N:o 376). 

Carl Johan, f. 1833 2 V„ f 1834 %. Adel. och Friherrl. ätterna Nordenfalk, N:ris 2063 och 390. 

Ar af samma slägt som ätterna Löwenhjelm och Nordenborg, men sambandet ses ej af de & Riddar- 
huset förvarade stamtafldr. Tab. 1. 

Mir Erlcus Erland! Noréen, f. 1690 ,2 / 10 : Phil. 
Magister; Kyrkoherde i Kölen i Wermland; Kon- 
trakts-Prost; i 17ti0 3, / ft . Han hade med sin hustru 
tretton barn. — Gift 1721 '% med Catharina Fa- 
xell, f. 1700 %„ f 1748 '%; dotter af Kontrakts- 
Prosten och Kyrkoherden i Kölen M:r Sveno Erlaudi 
Faxell och Maria Caméen samt syster till Regerings- 
Rådset Bengt Faxell, Nobil. Faxell, N:o 2106. 

Son: 
Jotan Neréen, Nobil. o Nordenfalk, till Holm i 
Ofver-Länuäs socken och Ångermanland; f. 1727 '%; 
Gymnasist i Carlstad; Student i Upsala 1743; Au- 
skultant i Svea Hofrätt 1747; E. o. Kanslist i Ju- 
stitiasrevisions-expeditionen 1748; Ordinarie Kanslist 
derst. 1756; T. f. Protokolls-Sekreterare i Kongl. 
Rådkammaren 1761; Kongl. Sekreterare titel och 
tur 1762; T. f. Lagman i Vester- Norrland 1764 — 
65; Andre Ordinarie Protokolls-Sekreterare i förutn. 
expedition 1766; Förste Ordinarie Protokolls-Sekre- 
terare derst. 1769; Adlad s. å. s . 1ft (introd. 1776 
under N:o 2063); Afsked 1770, med Revisions-Sekre- 
terare karaktär; t 1806 2, / 8 på Holm, der han efter 
afskedstagandet ur statens tjenst bodde, och hvilket 
säteri, med dertill hörande Björkå jernbruk, hau 
ganska mycket förbättrade. Han hade många för- 
ordnanden; var 1762 Ledamot i den särskild t till- 
förordnade Hofrätts-divisionen i Linköping, som var 
tillsatt i målet emellan Auskultanten Olivecrona och 
Laudshöfd ingen Lagerfilt; deltog 1763 i tvänne Rid- 
daresynerätter: förestod slutligen 1778, på tre må- 
nader, Laudshöfdingc-embetet i Vester-Norrlaud. — 
Gift 1765 lft med Christina Elisabeth Claesson, f. 
1749 3 V,, f 1835 '% på Holm; dotter af Bruks- 
patronen Jacob Claesson och Elisabeth Polneh, hvars 
föräldrar voro Direktören Jacob Polach och Anna 
Mörtsdotter, som i sitt 2:a gifte hade Landshöfdingcn 
i Westcrbottcn Mårten Ehrensvan. 

Barn: 

Carl Gustaf, f. 1766 V, n , f s. d. 

Carl Fredric, f. 1768; Brukspatron; f 1825. 
Se Tab. 2. 

Margaretha Elisabeth, f. 1770 l %. + 1833 V, 
på Jacobsdal vid Sundsvall. Gift med Majoren Grefve 
Johan Frölich, N:o 49, f. 1754, + 1826. Tab. 2. 

Carl Fredric (son af Johan Noréen, Nobil. Nor- 
denfalk, Tab. 1), till Holm; f. 1768 2 %; Kanslist i 
Justiliserevisions-expeditionen; Brukspatron på Gård- 
sjö jernbruk i Ångermanland samt Landthushållare; 
f 1825, *:a eller 3:e Okt., på Holm. — Gift 1793 
n / !2 med sin kusin, Hedvig Sophia Hjärne, f. 1770 
'/ 3 , t 1848 på Holm; dotter af Assessoren Carl 
Hjär ne, N:o 1149, och Hedvig Catharina Claesson. 
Barn: 

Johan, Baron Nordenfalk, f. 1796, f 1846. Se 
Tab. 3. 

Hedvig Sophia, f. 1798. Gift 1821 "% på Holm 
med Majoren och Riddaren Johan Henric Hallström, 
t 1784. 

Carl, f. 1799, i späd. 

Carl, f. 1800, f barn. 

Christina Elisabeth, f. 1801. Gift 1836 % på 
Holm med Häradshöfdingen Adolph Peter Westman. 

Iflrica Charlotta, t 1806, f 1848 % i Götlie- 
borg. Gift 1833 % med sin både kusin och syss- 
ling, Majoren Gustaf Adolph Hjärne, N:o 1149, i 
hans l:a gifte, f. 1799. 

Tab. 3. 

Johan, Baron Nordenfalk (son af Carl Fredric, 
Tab. 2), f. 1796 %; E. o. Kanslist vid Justitiae- 
fördelningen af K. M:s Kansli; Vice Notarie i Svea 
Hofrätt; Häradshöfdinge n. h. o. v. 1821; Kopist 
vid förutn. fördeln. af Kongl. Kansliet s. å. ; Proto- 
kolls-Sekreterare derst. 1823; T. f. Revisions-Sekre- 
terare; Förste Expeditions-Sekreterare i Konungens 
Kansli 1826; Statssekreterare i Krigs- expeditionen 
1828; Heders-Ledamot af Veteuskaps-akademien a. i; 
Riddare af Nordstjerue-Orden 1829; Afsked från Stats- 
sekreternre-einbetet 1831; Friherre 1838 */ 12 , enl. 
37 $ Regeringsformen (introd. 1839 under N:o 390); 
Stats-Råd 18 U; Justitiae-Statsminister och till foljil 
deraf En af Rikels Herrar s. å.; Kommendör af för- 
utn. Orden 1845; f 1846 % i Stockholm och lig- 
ger, jemle ett sitt barn, begrafven på Törnsfalla kyr- 
kogård i Calmare län. — Gift 1828 2 % på Gräiisö 
i Calmare lan med Mari» Riseli sköld, t 1809 a / M i 
Loftahammars socken i Småland; dotter af Förste 
Expeditions-Sekreteraren Olof Johan Risellaköld, N.-o Digitized by VjOOQIC M0RD1NFBLT. 47 ?I48, och Christina Sophia Riseli. Eger Blekhem i 
Törnsfalla socken. 
Barn: 

Carl Johan. f. 1829 % f 1830 %. 

JbAon, f. 1830; Lefver ntan tjenst. Se T a b. 4. 

Carl Olof Christian Johan, f. 1833 l */ 7 ; Student 
i Upsala 1851 ; B. o. Kanslist i JustitiaBreviiiona- 
tipeditionen 1857; E. o. Notarie i Svea Hofrätt; 
V;ee Häradshöfding 1859. 

Gustaf Erland Johan f. 1834 ™\; Kadett vid 
Carlberg; Sekund-Löjtnant vid K. M:s Flotta 1855. 

Sophia Maria, f. 1836 a %. Gift 1857 i Törns- 
falla kyrka i Småland med Sekreteraren i Kongl. 
General -Poststyrelsen Adolph Wilhelm Root frln Kin- 
kod. 

Ida Blenda, f. 1838 M ' la . Gift 1860 V„ i Clara kyrka i Stockholm med Kaptenen vid Andra 
Lifgardet Claé$ Hjalmar Kreuger. 

Otto Wilhelm Clais Johan, f. 1840 «/,. 

Tab. 4. 

Johan (son af Johan, Baron Nordenfalk, Tab. 3), 
Friherre vid faderns död 1846; f. 1830 %; Pliil. 
Magister; Lefver utan tjenst. — Gift 1857 '% med 
Sophia Lovisa Reutersköld, f. 1836 28 / 10 , t 1858 
*/ 8 i. Stockholm och begrafven i Törnsfslla; dotter 
af Kammarherren Frih. Adsm Axel Reutersköld, 
N:o 377- och Friherrinnan Eva Sophia Lovisa Adel- 
svärd, N:o 249. 
Dotter: 

Maria Sophia Lovisa, f. 1858 u ' t . Adel. ätten Nordenfelt, N:o 1662. Tab. 1. 

Johan Olofsson ÄarUo, f. 1651 % ; Bergsfogde i 
Lekebergs och Garlskoga bergslager af Örebro län; 
Kommisaaric titel; Brukspatron på Frösvidal i Kils 
socken och Nerike; + 1688 V 4 . — Gift med Anna 
Gmbk, i hennes l:a gifte, f. 1658 %, + 1732 % 
pa Bofora i Carlskoga socken och Wermland; dotter 
af Bergsfogden i Lekebergs och Carlskoga bergslager, 
Handelsmannen i Örebro, Brukspatronen Jöns Erics- 
son G rubb (stamfader for adel. alten Grubbcnsköld, 
N:o 1259), med Anna Pehrsdotter Helsingia, samt 
omgift med Brukspatronen på Bofors Jacob Chri- 
stiansson Robsahm, i hans 2:a gifte och som blef 
ea af stamfaderna till adel. ätterna af Robson och 
af Robsahm, Nrris 2265 och 2281. 

Joha°n Norijn, Nobil. Nordenfelt, f. 1676,+ 1725. 

Se Tab. 2. 

NUs Norijn, Noi*L Nordensvård, f. 1684, + 1762. 
Se adel ätten Nordenavärd. 

Olof Norijn, N*W. Nordenfelt, f. 1687, * 1724. 
Se Tab. 4. 

Tab. 2. 

Johan Nar\)n, Hshll. Nerdenfelt (son af Johan 
Otofcson Norijn, Tab. 1), f. 1676; Bergsfogde i några 
oea tjugu år; Brukspatron; Adlad 1719 2 % (introd. 
1720 under N:o 1662); Öfver-Kommissarie karaktär 
1720, med rang lika med Assessorerna i de Kongl. 
Kollegierna; + 1725 7 /, i Stockholm och begrafven 
i Örebro, der baus vapen ses till höger om altaret. 
Han inrättade, ej Ungt ifrån Wermländska gränsen, 
men närmare Norska aidan samt fästningarne i Bo- 
bos och Elfsborgs län, ett jernbruk med ammunitions- 
fjateri, och det i sa godt stånd satte, att stora par- 
tier af bomber, granater och styckekulor der tillver- 
kades; npptog deasntono nya malmstreck samt inrät- 
tade vid Grezaster ett nytt kopparverk. — Gift med 
Catharina Elisabeth Petré, f. 1087, + 1720; dotter 
af Brukspatronen Wilhelm Petré och hans l:a hu- 
stru, Margaretha Lorentzdotter Höijer. 

JoÄoa Wilhelm, f. 1704j Assessor; t 1769. Se 
Tab. 3. 

Christina Catharina, f. 1705, i 1765 u / v Gift l:o med Häradshöfdingen Samuel Nordenhjelm, N:o 
1110, f. 1684, f 1730: 2:o 1732 •/, i Örebro med 
Under-Ståthållaren i Stockholm, Lars Bolmer, Nobil. 
Holmcreutz, N.o 2104, f. 1698, + 1770. 

Anna Elisabeth, f. 1707, f 1771 "».',. Gift 1730 
14 ' 7 med Hofrätts-RÄdet Jonas Hagelberg, Nobil. von 
Hagelberg, N:o 1942, f. 1698, t 1772. 

Maria Regina, f. 1710, f 1768 »/,. Gift 1730 
med Kammarjunkaren i Kammar-kollegium Gabriel 
Gråsten. 

Carl, + barn. 

Tab. 3. 

Jthan Wilhelm (son af Johan Norijn, Nobil. Nor- 
denfelt, Tab. 2), f. 1704 V,; Brukspatron; Assessors 
karaktär och rang 1752, lika med dem i H of rät- 
terna; t 1769 Ä / l2 . — Gift med sin kusin, Anna 
Catharina Dahl, i hennes 2:a gifte, f. 1706; dotter 
af Statskammereraren i Stockholm Johan Dahl och 
hans 2:a hustru, Anna Catharina Johansdotter No- 
rijn, samt enka efter Guvernements-Sekreteraren i 
Pomern Georg Mathias Schaffel. 
Barn: 

Carl Johan, f. 1736; Vice Auditör i Bergs- 
kollegium; + barnlös 1773 ,7 / fl i Torpa socken i 
West manland och slöt p& svärdssidan äldre grenen 
af ätten. — Gift 1766 **/„ med Enkefru Maria 
Wulff, f. 1724, t 1795 % på Vestra Skillinge. 

Catharina Elisabeth, f. 1739 M / T på Frösvidal, 
+ 1786 */ 10 i Köping. Gift 1765% med Löjtnanten 
Christoffer Tibell, f. 1729, + 1786 och fader till 
General-Löjtnanten Gustaf Wilhelm Tibell, Nobil. och 
Baron af Tibell, N:o 378. 

Ulrica Wilhelmina, f. 1743. 

Tab. 4. 

Olof Mjn, Nobil, Nordenfelt (son af Johan 
Olofsson Norijn, Tab. 1), f. 1087; Brukspatron 
på Mölnbacka i Wermland; Adlad 1720 *% och in- 
tagen eller adopterad på sin broders adelskap (med 
honom introd. s. å. under N:tf 1662); f 1724. — 
Gift l:o med sin broders svägerska, Margaretha 
Christina Petré; dotter af Brukspatronen Wilhelm 
Petré och hans l:a hustru, Margaretha Lorentzdotter 
Höijer: — 2:o med Constantia Fehwian, i hennes Digitized by VjOOQIC 48 NORDÄNPELT. 1:a gifte, f. 1690, t 1738; dotter af Handelsmannen 
i Stockholm Peter Pehman (en broder till Justitise- 
Kauslären Thomas Fehman, Nobil. och Baron Feh- 
man, N:o 201, till Gräfsnäs) samt omgift med Öf- 
verste-Löjtnanten Michaél Törne, Nobil. von Törne, 
N:o 1824. 

Barn: 

1. Anna Chrittina. Gift med sin stjufmoders 
broder, Justitise-Rådet i Köpenhamn Peter Petersson 
Fehman, i haus l:a gifte och som gick nr riket 1742. 

1. Johan, f. 1715; Kapten och Brukspatron; f 
1765. 8e Tab. 5. 

Tab. 5. 

Johan (son af Olof Norijn, Nobil. Norden- 
felt, Tab. 4), f. 1715 ,9 / n ; Korporal vid S. Skån- 
ska kavall. 8. &.; Slutligen Kapten vid Savolax' 
regtte; Afsked 1755; Brukspatron på Björneborg i 
Wermland, nära Christinaehamn; t 1765 3 / n i nämnde 
stad. — Gift 1751 med sin kusins dotter, Regina 
Gråsten, f. 1731 »/„ + 1781 M / fl ; dotter af Kam- 
marjunkaren i Kammar-kollegium Gabriel Gråsten, 
och Maria Regina Nordenfelt. 
Barn: 

Anna Constantia, f. 1753 2 %, + ogift 1773 */,,. 

Maria Regina, f. 1754 '»%. f s. å. 24 / g . 

Niclas, f. 1756 % * s. I. '%. 

Olof Gabriel, f. 1757; Löjtnant; + 1790. Se 
Tab. 6. 

Johan Niclas, f. 1759; Löjtnant och Brukspatron ; 
f 1825. Se Tab. 9. 

Regina, f. 1760, + 1761 \. 

Catharina Elisabeth, f. 1761 ,0 / J0 , + 1763. 

Johanna Regina, f. 1765 10 / 6 , f 1787 24 / 4 . Gift 
1782 med Kaptenen Frih. Jacob Adolph Fleeiwood, 
N:o 49, i hans l:a gifte, f. 1747, f 1817. 

Tab. 6. 

Olof Gabriel (son af Johan, Tab. 5), f. 1757 2 V 8 ; 
Student i Upsala 1769; Korporal vid Westgötha ka- 
vall. 1771; Kornett derst. 1775; Löjtnant 1779; 
Afsked 1784; f 1790 ,9 / 8 på Björneborg. — Gift 
1787 '% med Christina Hedengren, i hennes l:a 
gifte, t 1769, f 1806 ,ö /, a ; dotter af Brukspatronen 
Olof Svensson Hedengren och Brita Maria vou Hof- 
sten, N:o 1794, samt omgift med Öfverste-Löjtnanten 
Frih. (Grefve) Thure Gabriel Rudensköld, N:o 227, 
Barn: 

Regina, f. 1788 !7 /, ; Stifts-Fröken; + 1796 2 %. 

Olof, l 1790; Kammarherre; f 1843. Se Tab. 7. 

Tab. 7. 

Olof (son af Olof, Tab. 6), f. 1790 "/,; E. o. 
Kanslist i Kongl. Kansliet 1809; Andre Sekreterare 
i Kabinettet for Utrikes Brefväxlingeo 1811; Le- 
gations-Sekreterare i Köpenhamn 1814 och i Berlin 
8. å.; Kammarjunkare 1815; Legations-Sekreterare i 
Wien 1818; Chargé d'A£faires derst. 1819; Kam- 
marherre 1822; Riddare af Nordstjerne-Orden 1832; 
f 1843 '% på Björneborg. — Gift 1823 ,2 9 med 
Sophia Wam, af Norsk Adel, f. 1808 ,8 / 4 ; dotter 
af Brukspatronen Leonhard Magnus Weern och Ce- 
cilia Traochcll samt syster till Stats-Rådet Jonas 
Wrern, Nobil. Waern, N:o 2326. 
Barn: 

Cecilia, f. 1824 1s / g . Gift 1844 n / 7 på Björne- 
borg med Brukspatronen Robert NUs Germund Mont- gomeryi-Cederhjélm), N:o 1960, A, till Segersjö, f. 
1820. 

Olof, t. 1826; Kammarherre. Se Tab, 18. 

Sophia, f. 1827 2 / 10 på Björneborg. 

Christina, f. 1829 l6 / 5 . Gift 1852 ! % på Björ- 
neborg med Kabinetts-Kammarherren Frih. Corftt 
Augustin Beck-Friis, N:o 278, f. 1824. 

MaHna, f. 1831 14 / 10 , t s. å. »/„. 

Tab. 8. 

Olof (son af Olof, Tab. 7), f. 1826 '% på Björ- 
neborg; Brukspatron på nämnde sitt fädernebruk; 
Kammarherre vid K. M:s Hof 1860. Skrifver, så- 
som det står i adelsdiplomet och såsom hans far, farfar 
och farfarsfar före honom gjort, familjenamnet med dt, 
men öfriga ättemän stafva det endast med t. — Gift 
1852 '% med Mathilda Carolina Sophia Biel, f. 1830 
29 / 7 ; dotter af Grosshandlaren C. F. Biel i Stock- 
holm och A. M. Hasselström. 
Barn: 

Olof, f. 1853 V 

Cecilia, f. 1854 M / n . 

MathUda, t 1855 •/„. 

Sophia, f. 1857 V„. 

Johan, f. 1859 u / b . 

Tab. 9. 

Johan Nlclis (son af Johan, Tab. 5), f. 1759»/,; 
Sergeant vid Westgötha-Dahls reg:te 1776; Finrik 
vid Jemtlands reg:te s. å.; Löjtnant derst. 1781; 
Afsked 1803; Brukspatron; + 1825 "/, i Christinss- 
hamn. Han egde sin ärfda andel i Björneborgs 
bruksegendom, och ak ref sig till Björneborgs brnk. — 
Gift 1795 2e / 12 på Thorarp i Småland med Friher- 
rinnan Anna Wilhelmina Posse af Säby, f. 1779 
"to. + 1858 2I / n i Stockholm; dotter af Majoren 
Frih. Carl Åke Posse af Säby, N:o 57, och Beata 
Christina Hjerta, N:o 121. 
Barn: 

Regina Christina, f. 1797 "/, i Christineehamn; 
Stifts- Fröken. Gift 1813 V, med Protokolls-Sekre- 
teraren Fredric Wilhelm Grill. 

Anna, f. 1797 ! V 12 ; Stifts-Fröken. 

Enar Wilhelm, f. 1798; Landshöfding. Se Tab. 10. 

Maria Charlotta, f. 1800 24 / 3 ; Stifts-Fröken. 

Fredrica Lovisa, f. 1801 2 %; Stifts-Fröken; t 
1802 "/t på Björneborg. 

Johanna Fredrica, f. 1802 V, i Christinsehamn; 
Stifts-Fröken; t 1847 V 12 på Wahlåse bruk i Carl- 
skoga och ligger, jemte sin man, begrafven på Carl- 
skoga kyrkogård. Gift 1822 10 / i nämnde stad med 
Bergmästaren Erland von Hoj sten, N:o 1794,f. 1780, 
+ 1839. 

Lovisa Constantia, f. 1804 18/ , i Christinsehamn; 
SUfts-Fröken ; t 1830 2 % i Åmål. Gift 1829 »/, 
i förstn. stad med Med. Doktoren Chr, fredric Se* 
gerstedt. 

NUs Johan, t 1806 *% + s. å. V 4 på Björne- 
borg. 

Johan Ake, f. 1807; General-Intendent; + 1852. 
Se Tab. 12. 

Augusta Wilhelmina, f. 1801 %; Stifts-Fröken. 
Gift 1833 2, / n i Christinsehamn med Borgmästaren 
derst., Riddaren af Wasa-Orden Elias Wahlund. 

Emilia Carolina, f. 1810 13 /,; Stifts-Fröken. 

Ulrica Eleonora, t. 1814%; Stifts-Fröken. Gift 
1831 ,e / 10 i Christinsehamn med Brukspatronen NUs 
Philip Mitander på Alqvittern. Digitized by VjOOQIC NOEDIHFLTCHT. 49 Tab. 10. 

Eear Wilhelm (son af Johan Nicka, Tal. 9), t 
1798 •/„; Fänrik vid Skaraborgi regrte 1815; Löjt- 
nant i Arméen 1819; Adjutant; Löjtnant vid ninmde 
regrte 1820; Kapten i Geaeralstaecn 1821 och vid 
regrtet 18*9; Major i Arméen 1834 och rid BKs- 
tarp reg:te 1836; Riddare af Svarda-Orden 1837; 
Öfrerete-Löjtnaat 1839; Riddare af Danska Daaae- 
brogs-Orden 1848; Öfrerate och Chef för Jönköping» 
regste 18*9; Laadehöfdiag i Blekinge 1856; Afsked 
or krigstjevstea 1858; Kaanmendör af Nordstjeme- 
Orden 1860. — Gift 18*6 % med sin knaiaa aren 
gerska, Maria Elisabeth Wmrn, f. 1807, + 1857 "/„ 
i Carlskrona; dotter af Brukspatronen Leonhard Mag* 
nns Waern och Cecilia Tfaaofaell aamt syster till 
Stats-Bidet Jonaa Waern, NobiL Waern, N.-o 2326. 

Barn: 

Leonhard Magnus, t. 18?7; Kapten. Se Tak 11. 

Jehan Niclas* f. 1829 */ §; Bruksforvaltare. 

iMo Cecilia, f. 1831 V»; Stifts-Fröken. 

Maria Amalia* t. 1832 W / T2 ; Stifts-Fröken. Gift 
1667 % ned Adjunkten i Philosophi ?id Univer- 
sitetet i Lund M.-r Carl Yngve Sahlin. 

Lorisa Sophia, f. 1834 »%; Stifts-Fröken. Gift 
1359 n / t i Carlskrona med Predikanten vid läns- 
fängelset i Jönköping Johannes Lindqvist. 

Enar Jonas, f. 1835 n / n ; Kammererare vid Hy- 
potheksforeningen i Götheborg. — Gift 1839 *% på 
Hjelmared i Westergöthland med Ulrica Lovisa 
Betalt; dotter af H ärad shö/d ingen och Riddaren B. 
W. Hessle och Charlotta Bäfverman. 

Carl Henric, f. 1837 %; Stndent i tJpaala. 

Emma Wilhelmina, t. 1839 "/,„ t 1840 ,7 /» 
pl Örby. 

Thorsten Wäkelm. t. 1842 %. 

Olof Elias, t. 1845 %. 

ife Hjalmar, f. 1847 % Tab. 11. 

Leettkard Mtgnne (son af Eoar Wilhelm, Tab. 
10), f. 1827 M / 7 ; Fonrir rid Elfsborgs regrte; Un- 
der-Löjtnant vid Weatgötha-Dals regrte 1845; Löjt- 
nant derst. 1849; Afeked från nämnde regrte 1852, 
med tillstånd att, såsom Löjtnant, i Arméen qvarstå; 
Löjtnant rid Väg- oeh Vattenbyggnads-kåren a. å.; 
Kapten derat. 1855; Riddare af Wasa-Orden 1860. 
Gjorde 1852—53 en resa till England, m. fl. länder, för 
att in hem ta upplysningar om jernvägsbyggaader. — 
Gift 1858 2 V 4 i Götheborg med Anna Martma Qibson. 
Barnr 

Anns, t. 1859 *%. 

En Dotter, l 1860 *V„ t Örebro* 

Tab. 12. 

Jaha* låt (son af Johan Niclas, Tab. 9), f. 1807 
18 / 4 ; Föorik vid Skaraborgs regrte 1826; Löjtnant 
derat. 1833; Regementa-UvartermasUre 1834; Kap- 
ten 1847; Riddare af Wasa-Ordea 1848; Major i 
Arméen 1849; Riddare af Danska Daoneerogs-Orden 
1850; General- Intendent i Krigs-kollegium 1852; t 
a. I. M /, a i Stockholm — Gift 1837 »/,, med Eva 
Sophia Carolina Kuhlefeä, i hennes 2:a gifte, f. 1813 
*/ u ; dotter af Majoren Johan Reinhold Kohlefelt, 
Nro 330, oak Ottilieaa Eleonora Hjefta, N:o 121, i 
hennes lra gifta, samt föret gift med Aoditörea vid 
Lif-regrtets Greaadier-kå* Otto Noréen. 
Bara: 

Eva Wilhelmina Ottiltana, t 1838 %, 

Anna Emilia Charlotta, f. 1839 *%, + 1851 % r 

Ebörn Johanna Sophia, f. 1840 %, * s. å. »/„. 

Augusta Eéama, f. 184 1 %. 

Nils Johan. f. 1842 ,8 /„. 

Lovisa Constantia, f. 1843. 

Eli» Gustaf, f. 1847 »/,, f 1853 *V 

Fredrio Wilhelm, t 1848 »/,. 

£erf« Eluabeih, f. 1861 "%. 

Afoff»*» Goitfried, t 1852 % Adel ätten Nordenflyclt, N:o 1815, f. Tab. 1. 

Mn Laman) Borgare och Handelsman i We- 
stern*. — Gift med Brita Ericedotter. 

AsdeV Johansson A raska, f. 1637 '%; Rådman 
i Norrköping 1680; Syndikus derst. 1681; Prsetes i 
KiBnärskammaren 1703; f 1716. — Gift 1671 % 
med Gertrud Spiring ifrån Stockholm, i hennes 2ra 
gifte, f. 1648 *V n , + 1705 '%; dotter af Henric 
Spiring samt en k a efter Johan Kliagiua. 

AnJnAvdentM Itonoehii, BiahU. Nerdenfljett, 
l 1674 is / é i Norrköping; E. o. Kammarskrifvare i 
Landskontoret i Linköping 1690; Kammarskrifvare i 
Kaaunar-refisionen tö 9 1 och i Liqvidationastolens 
Första General-Afräkningskontor 1692; Bokhållare 
fcm. 1704; Tillika jCbarta-Sigillata-Inspektor 1705; 
Kammererare titel 1709; Kammarförvandt vid Första 
Svenska Provins-kontoret 1710; Kammarförvandt i 
General-A fräkningskontoret s. å.; Kammererare vid 
Militiae-Afräkuingakontoret 1718 och vid Första Af- 
nkningskontoret i Kammar-kollegium 1721; Adlad 1727 % (introd. a. 6. änder Nro 1815); + 1734 — 
Gift 1700 med Christina Rosia, i. 1678. + 1756 "/,; 
dotter af Kyrkoherden i Kimstad i Ostergötaland 
Ambrosius Rosinus och Maria Hermanadotter Dassea. 

Barnr 
Andess» f. 1100 *V § , t 1706 %. 
Cerl> f. 1703; Kanan-Råd; f 1766. Se Tab, 2. 
Johan, f. 1705 %, + 1706 %. 
Maria Christina, f. 1707 u / 7 , + 1772. Gift lro 

1728 V T med Advokatfiskalen i Svea Hofrätt Chri- 
stian Johannes Herkepams, i hans 2ra gifte, t 1736: 
2:o 1744 21 / 9 med HåradéhöMingen i Bobergs dom- 
saga» Lagmannen Samuel Uggla, också i hans 2:ar 
gifta, t 1782. 

Anders, f. 1710; Kammarherre. Se Tab. 4. 

Margaretha Elisabeth, f. 1714 %, f 1748 *%. 
Trolofvad med Ofversten Johan Augustin Manner- 
heim, Baron Mannerheim, N:o 277, skiljda 174?, 
f. 1706, t 1778. De hade tillsammans en dotter, 
som dog späd. 

Catharina Beata, f. 1716, + 1717 »,,. 

Hedvig Charlotta, f. 1718 Ä / M i Stockholm, t 
barnlös 1763 M / 6 på lägenheten Lugnet under Sko- 

7 Digitized by VjOOQIC 5* NORDINFLYCHT. kloster, genom sitt eget förvållande, och begrofs 
den 3 derpåfoljande Juli med mycken poetisk grann- 
låt i Sko kyrka, och begrafven på kyrkogården. Hon 
ar den bekanta Skaldinnan Fru Nordenflycht eller, 
såsom hon sjelf kallade sig, Herdinnan i Norden; 
beg? ute läsa vid 4 års ålder, då hon derunder 
visade en synnerlig qvicket, lust och fattningsgåfva, 
hvaremot det gick mycket trögt för henne med frun- 
timmersslöjder; lärde sig Latin, m. fl. andra språk, 
och brefväxlade med sin tids lärde, såsom Haller, 
Fontenelle, Hollberg, m. fl. ; sörjde så djupt sin man, 
med hvilken hon blott några månader var förenad, 
att hon inneslöt sig i ensamhet hela två åren, der- 
under hon genomläste Boijles Dictionnaire Critique 
med största uppmärksamhet, h varefter hon började 
skrifva vers, som på sin tid ansågs förträfflig; fick 
för ett sitt skaldestycke till Ryska Storfursten Paul 
Petrowitsch af Ryska Kejsarinnan 6,000 daler kop- 
parmynt; bodde slutligen på Lugnet under Skokloster, 
hvilken lägenhet hon arrenderade och den hon med 
mycken smak inrättade. — Oift 1741 i Maj med 
Amiralitets-Pastoren Jacob Fabricitu, t s. å. *V 1} i 
Carlskrona. 

Tab. 2. 

Carl (son af Anders Andersson Nordbohm, Nobil. 
Nordenflycht, Tab. 1), f. 1703 V,; E. o. Kanslist i 
Kammar-kollegium 1723; Kanslist derst. 1725; Til- 
lika E. o. Kanslist i Riksarchivet samt Sekreterare 
hos Svenska Ministern vid Engelska Hofvet, General- 
Majoren Frih. Carl Sparre, allt s. å.; Sekreterare 
hos E. o. Envoyéen hos Oeneralstaterna, Hofrådet 
Joach. Fredr. Preis 1727; Kanslist vid Kongressen i 
Soissons 1728; Vice Legations-Sekreterare derst. 1729; 
Kanslist i Kanslikollegii expedition 1740; Andre Re- 
gistrator derst. 1742; Andre Proton o tarie 1745; Kongl. 
Sekreterare karaktär 1747; Kansli-Råds fullmakt 1762; 
Seraphimerordens- Härold ; t 1766 ,c / 6 i Stockholm. 
Han ingaf vid 1762 års riksdag en Samling af äldre 
och nyare Rön i Landthushållningen ; fick 1766 den 
16 Sept. eller samma dag han dog Rikets Ständers 
tillstånd, att genom lotteri få försälja de vid hans 
fabrik förfärdigade stål-briljanter. — Gift 1:o 1835 
M / ta med sin systers stjufdotter, Christina Herhepaa, 
skiljda åt 1756, f. 1718, t på Wadstena hospital; 
dotter af Advokatfiskalen Christian Johannes Her- 
kepseus och hans 1:a hustru: — 2:o 1757 16 /, med 
Margaretha Elisabeth Pelrcsa, f. 1719 */ r + 1766 
'%; dotter af Kommendanten på Sjökastellerna vid 
Carlskrooa, Kommendör-Kaptenen Johan Andersson 
Petrsens och Elisabeth Hult 
Barn: 

2. Charlotta Lovisa, f. 1758 * 7 / 4 , f ogift 1778 »/». 

2. Carl Adolph, t. 1759; Under-Löjtnant; +1830. 
Se Tab. 3. 

Tab. 3. 

Carl Adslph (son af Carl, Tab. 2), f. 1759 "/,; 
Volontär vid Artilleriet på Gottland 1778; Sergeant 
derst. 1780; Öfver-Sapnör 1785; Under-Löjtnant; 
Afsked 1793; t 1830 l % på Windö i Ca I m are län 
och slöt ätten i Sverige. — Gift 178&*% med Chri- 
stina Lovisa Nordeman, t 1759 %, f 1823 8 /, a ; dotter .af Komministern i Botkyrka och Salems för- 
saml. af Strengnäs stift Anders Nordeman och Eli- 
sabeth Faller. 
Barn: 

Carl Adolph, f. 1789 16 ,' a ; Sergeant vid Calmare 
läns Landtvärn 1808; Fänrik derst. s. &. och vid 
S. Skånska infant.-reg:tet 1811; Löjtnant derst. 1816; 
Afsked 1819; t ogift 1830 >•/, på Lugnet. Hso 
förordnades 1813 till Befalhafvare for ett aappör- 
kompani under fälttåget i Tyskland. 

Lovisa fredrica Charlotta, f. 1792 ™/ 4 . Gift 
1834 "/„ med RusthåUare-sonen Nils Andersson i 
Westerrum. 

Tab. 4. 

Anders (son af Anders Andersson Nordbohm, 
Nobil. Nordenflycht, Tab. 1), f. 1710 u / hi Auskultant 
i Kommerse-kollegium 1728; Vice Notarie derst. 1730, 
Kongl. Kammarherre; Gick 1740 ur riket och ned- 
satte sig i Curland, der han slutligen blef Ober-Berg- 
Direktor. — Gift l:o 1736 med Jacobina Loke, i 
hennes 2:a gifte, t tvilling 1606, + 1738 »/,; dot- 
ter af Direktören och Brukspatronen Johan Lohe, 
Nobil. Lohe, N:o 1389, och Anna Blume samt enka 
efter Kongl. Sekreteraren och Direktören Baltsar 
Bunge: — 2:o 1742 i Sachsen med Fredrica Juliana 
Auerbach von Qvedlingburg, + 1760; dotter af Kans- 
lären Anerback von Qvedlingburg. Med henne hade 
han 6 eller 7 söner och 4 döttrar, deraf 4 söner 
och en dotter lefde 1761. 
Barn: 

1. Johan Adolph, f. 1737; Ryttmästare; t 1768. 
Se Tab. 5. 

2. En Son, f. 1 743. Innehade Auerbachska godset 
Vookstedt i Sachsen. 

2. En Son, f. 1744; Btdde på godset Dnrsuppen 
i Curland. 

2. Furchte Gott Lebe RochL 

2. En Dotter; Sällskapsdam hos Grefvinnan Schu- 
lembnrg vid Strelitzska Hofvet. Gift med en Mans- 
bach i Mecklenburg. 

Tab. 5. 

Johan Adolph (son af Anders, Tab. 4), f. 1737 
,e / 8 ; Volontär vid Lif-reg:tet till häst 1756; Korporal 
derst. 1757; Kornett vid Blå Husarerna; Löjtnant 
derst 1759; Ryttmästare afsked 1766; t 1768 *%. 
Han bevistade Pomerska kriget. — Gift 1759 */ l0 
i Stralsund med Christina Lovisa Elertt, i hennes 
1:a gifte, f. 1744 M / 6 , t 1819 V„; dotter af en 
Köpman Elertz i Stralsund och hans hustru, född 
von Harder, som var Kyrkoherdedotter ifrån Rugen, 
samt om gift med Häradshofdingen Fredric Keij, som 
dog 1793 *>/ 4 på Windö. 
Barn: 

Carl Adolph, f. 1761 %. + s. L "/„. 

Maria Christina, f. 1763 "/g, t 1828 *%. Gift 
l:o 1780 2l /„ med Löjtnanten Claes Nils Breitkoltz, 
N.o 484, f. 1753, f 1790: 2:o 1797 med NUs Ny- 
strand. 

Ätten fortlefver i Tyskland och är der upphöjd 
i friherrl. stånd. Digitized by VjOOQIC NOIDIJWJILM. il ÅdeL ätten Nordenheim, N:o 1699, f. Tab. 1. 

■IcM leVof Bördig från l>aåland; Fältskär i 
Stockholm. 

Mu Ckrlstsier Iel|se, Nobil. Ntréesaelm, f. i 
Stockholm; Medikus och Chirurg vid Svenska Ar- 
métn 1700; Promoverad Med. Doktor i Hardewyk 
1704; Fält Med ikaa vid Svenska Ånnéen i Curland 
1706; Ledamot af Medicinska kollegiet i Stockholm 
1707; Pest-Medikas i Stockholm 1710; Assessor i 
nämnde kollegium 1719; Adlad s. å. 6 /, a (introd. 
1720 under N:o 1699); Informator i Barnmorske- 
koasten 1724; Lifmedikus; t 1740. Han följde 
Svenska Arméen till Seland samt i fälulagen vid 
Narwa och Dänaströmmen; npptog 1708 Wårby helso* 
brann, samt rar aåvåJ vid denna, som vid Wi borgs 
ock K i sias helaobrnnnar, några år likare; har slut- 
ligen 1722 utgifvit en afbandling om Barnamess- 
liigm eftersjokdomar. — Gift 1711 med Ingrid 
Helding, f. 1 695 *•/, ; dotter af KongL Upphandlingt- 
Kommissarien Ssmod Helding och Ingrid Pehrs- 
dotter Pikenhjelm samt syster till General- Krigskom- 
missarien Hans Helding, Nobil. Cederstdpe, N:o 1688, 
och Skeppa- Kaptenen Samuel Helding, Nobil. Helden- 
hjelm, N:o 1540. 

Samuel', f. 1722; Kapten; t 1759. Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

Samcl (aon s£ Johan Christoffer Heijne, Nobil. Nordenheim, Tab. 1), f. 1722 '%; Kapten vid Ar- 
tilleriet; Gick i Rysk tjeast; f 1749 i slaget vid 
Zorndorff. *— Gift 1750 med Ulrica Emerentia Prytt, 
f. tvilling 1726 '%; dotter af Löjtnanten Gustaf 
Adolph Prytx, N:o 702, och Brita Ekelund. 

Barn: 
Johan Gustaf Adolph, t 1754; Major; t 1801. 
Se Tab. 3. 

Beata Charlotta, f. 1755, 

Tab. 3. 

Jota Gustaf Atfolab ( 8 on af Samuel, Tab. 2), f. 
1754 3 / la i Stockholm; Kadett på ett Svenskt Ottin- 
diskt skepp 1767; A rch I i mästare vid Arméens Flotta 
1770; Fänrik derst 1778; Löjtnant 1785; Kaptens 
fullmakt 1790; Major i Arméen samt Chef för Hof- 
jaktvarfvet 1794; + 1801 % i Stockholm och alöt 
ätten på svärdssidan samt begrofs i Ulricse Eleonoras 
kyrka, h varvid vapnet sönderslog* af Samuel Rosen- 
stein. Major Nordenheim upptogs och uppfostrades, 
efter faderns tidiga död och i anseende till moderns 
medellöshet, i H ofrätts- Rådet, sedermera Riks-Rådet 
Frih. Carl Ridderstolpes hus. — Gift 1792 W/ tl med 
Margaretha Gustaf va Eickom, f. 1774 M / 4 , + 1852 
1T / 6 ; dotter af Saftans- Fabrikören Melcher Johan 
Eickom i Stockholm och Maria Elisabeth Westerberg. 

Barn: 
Maria Catharina, f. 1793 %, f Ogift 1846 "/, 
i Stockholm. 

Gustaf Adolph, f. 1795 "/„ T 8. å. »%. Adel. ätten Nordcnhjclm, N:o 1110, f. Tab. 1. 

NHs AaéerMM Wlssmttslts, f. i Winnerstad i 
Östergöthland ; Stada-Notarie i Norrköping 1636; 
Syndikas derst. 1638; Borgmästare 1650; t 1655 
i Norrköping och begrafven derst — Gift med In- 
gehorg Mothimdötter, f 1659. De förärade 1654 
portalen till S:t Olai kyrka i nämnda stad. 

Son: 
Anders Missta Nsrcspeisia, Bksll. Ntrfcnsjel», 

f. 1633 21 / 4 i Norrköping; Philosophia Practices Pror 
fessor vid Upaala Akademi 1667; Eloquentias Pro- 
fessor derst. 1672; Kansli- Råd och Sekreterare af 
Staten 1687; Adlad a. å. ,! / Ä (introd. 1689 under 
N* 1110); «fr 1694 *»/ la i Stockholm och begrafven 
i S:t Nicolai kyrka, hvarest hans vapen uppsattes. 
Han kom 1686, ibland andra, på förslag att blifva 
Informator för Kronprinsen, sedermera Konung Carl 
IM, oeh blef, jemte två andra lärda mån, uppkallad 
så Hofvet, som då vistades i Upaala, då han af 
Prinsen sjelf valdes till dess lärare; var för sin lär- 
dom och sitt stadiga väsanda mycket älskad, och 
gick slutligen alltid i sin gamla ärbars drågt. — Gift 
med Christina Jönsdotier; dotter af Rådmannen i 
Stockholm Jöns Jönsson. Barn: 

Nils, f. 1673 "% i Upaala, t derst 1674 '%. 

Nils, t. 1674 *%; Assessor i Kammar-revisionen 
1712; Lagman i Norrköpings län 1718; Lagman i 
Nyköpings läns lagsaga a. å.; Kammar-Råd 1723; 
f barnlös 1724 »/„. — Gift med Elisabeth BruneU, 
+ 1763; dotter af Stadasekreteraren i Stockholm 
Christoffer Brunei 1 och Christina Nen berg samt sy- 
ster till Kansli-Rådet Nils Brunei!, NobiL Örncrona 
och Ryttmästaren Carl Bruneli, Nobil. och Adopt 
Örncrona, N:o 1643. 

Jöns, t. 1676; Vice President; t 1743. Se 
Tab. 2. 

Christina, f. 1678; Hoffröken hos Prinsessan Ul- 
rica Eleonora; t i barnsäng 1705 *V T i Stockholm 
och begrafven i Storkyrkan derst Gift 1794 på Ul- 
ricsdals slott med Lagmannen Lars Stjerneld, N:o 
1318, till Oriak, Hageby och Ökna, i hans 2:a gifte, 
f. 1669, + 1721. 

Anders, f. 1680; Löjtnant vid Lifgardet till fot; 
Slagen ogift 1705 i Polen. 

Samuel, f. 1684; Assessor; t 1730. Se Tab. 4. 

Tab. 2. 

Jäts (son af Anders Nilsson Norcopensis, Nobil. Digitized by VjOOQIC 5* MOEDMWEOLD. Nordcnhjclm, Tab. 1), f. 1676 *V 10 ; Auskultant i 
Svea Hofrätt 1698; Häradshöfd ing i Södertörn 171)1; 
Assessor i förutn. Ho fritt 1702; Lagman i Stora 
Kopparbergs läns lagsaga 1718; Ordningsman derst; 
Lagman i Nyköpings län s. å.; Åter Assessor i Hof- 
ratten 1719; Hofråtts-Råd 1720; Vioa President 
J724; f 1743 "/ 4 . — Gift med Cathorma Oaeten- 
koltz, f 1745; stjnfflotter till Rådmannen Bothvid 
Ltwin i Stockholm. 
Barn: 

Christina, j 

Catharina, I f {* unga. 

Anders, \ 

Hedvig. Gift med Hofaekreteraren Samuel Wil- 
helm Samuelsson Tornet. 

Juliana, f 1746 *•/,. Gift 1736 % med No- 
tarien Gustaf Adelhjelm, N* 1610, f. 1707, f 1742. 

Carl, t. 1715; Aktuarie; f 1792, Se Tab. 3. 

Tab. 3. 

Carl (son af Jöns, Tab. 2), f. 1715; Aktnarie i 
Kammar-kollegium; f 1792 •/, på Bergsbruuna i 
Danmarks socken och Upland. — Gift 1747 med sin 
systers svägerska, Fredrica Juliana Törner, + 1752; 
dotter af Rådmannen Samuel Törner i Stockholm. 
Barn: 

Sophia Fredrica, f. 1748, t 8. i 

Catharina Elisabeth, f. 1748, + s. å. 

Jens, f. 1749 a / t2 ; Kapten vid Uplands reg:te; 
Afsked; f ogift 1825 10 / 7 på Bergsbrunna och slöt 
Itten. Samuel, f. 1752, t t. å. 

Tab. 4. 

Samuel (son af Anders Nilsson Noroopensia, No- 
bil. Nordenhjelm, Tant 1), t 1684; Assessor i A bo 
Hofrätt; Häradshöfdlng i Nora, Lindes, Grythytte 
och Stora Kopparbergs bergslager samt i Örebro, Glam- 
hammars och Fellingsbro härader, allt i Örebro län ; 
Afsked 1730; + s. å. — Gift med Christina Catha- 
rina NordenfeU, i. hennes l:a gifta, f. 1705, t 1765 
23 /,; dotter af Öfver-Kommissarien Johan Norijn, 
Nobil Nordenfelt, iko 1662, och Catharioa Elisa- 
beth Petré samt omgift 1732 med Under-Ståthålla- 
ren Lars Holmar, Nobil. Holmorentz, N:o 2104. 
Söner: 

Wilhelm, f. 1727 «%; Auskultant i Svea Hofrätt 
1748; Amanuens vid Advokatfisk als-kontoret derst. 
a. å.; E. o. Notarie 1750; Vice Notarie 1756; Hof- 
rätU-Fiskal 1762; Vice Advokatfiskal 1763; Aateaaor 
1766; t ogift 1777 "/, i Stockholm. Han upp- 
fostrades med mycken ömhet af sin stjuffader; förde 
vid 1756 års riksdag protokollet och expeditionen i 
Justitias-deputationen ; utförde å em betets vägnar den 
vidlyftiga religionsrattegången emot Kyrkoherden D:r 
Anders Carl Ruthström, för hvilket han vid 1766 
års riksdag, enligt Presteatåndets fattade beslut, fick 
af deea Talman tacksägelser; författade slutligen vid 
sistnämnde riksdag riksdagstid ningarne, och sökte, 
fast förgäfves, afstyrka en del då gjorda misstag. Adel. och Friherr], ätterna Nordcnsköld, N:ris 1912, B, och 394. Tab. 1. 

Nordberg) Löjtnant i Konung Carl X Gustafs tid, 
då han fick sin ena arm afskjuten. 
Son: 

Johan Eric Nordberg, f. 1660 på torpet Nordan- 
åker i Tierps socken och Upland; Öfvet-Inspektor 
vid Salpetersjuderiet i Nyland. Han var en vitter 
och förståndig man; steg 1710, då pesten grasserade, 
med hela sitt hushåll på ett boaom tillhörigt fartyg, 
lastadt med alla livsförnödenheter, och lofverade uågrn 
månader fram och tillbaka i öppna sjön, till dess 
farsoten afstsnoat, Hans bsrn ändrade namnet till 
Nordenberg. — Oift med Maria Christina Björn- 
marek; . dotter af Mynt- Inspektören Anders Björn 
och Catharina Olofsdotter G rasman samt faster till 
General-Majoren Abraham Björnmarok, Nobil. von 
Björnmarck, N:o 1929. 
Söner: 

Anders Johan Nordenberg, Nobil. Nordensköld, t 
1696, + 1703. Se Tab. 2. 

Carl Fredric Nordenberg, Nobil, Nordensköld, t 
1702, f 1779. Se Tab. 4. 

Tab. % 

Anden Johan Nordenberg, NobJI. Nardensttld (son 
af Johan Eric Nordberg, Tab. 1), f. lli<>6 "/„ i 
Nyland; Student i Upsala 1711; Volontär vid For- 
tifikationen 1716; "Fortifikations-Sekreterare hos Ge- 
neral-Majoren Frih. Palmqvist 1717; konduktör vid Fortifikationen i Calmar s. å. ; Fortifikations- Löjtnant 
i Christian stad 1719;. Fortifikations- och Iogeniör- 
Kaptta vid KongL Xifgardet 1735; Ledamot af 
Svenska Vetenskapsakademien 1739; Major vid For- 
tifikations-fällstaten i Finland 1742; General-Qvarter- 
mästare-Löjtnant vid Fortifikations-brigaden i Fin- 
land; Riddare af Svärds-Orden 1748; General-Qvar 
termaaUre-Löjtnant vid Svenska Brigaden 174i; Ad- 
lad, j era te brodern Carl Fredric, 1751 2I /,, (introd. 
1752 under N:o 1912); Vice Landshöfding i Carelen. 
Savolax och en del af Kymenegårds län 1752; Or- 
dinarie Landshöfding derst. 1753; Landshöfding i 
N> lands och Tawastehus lin s. å.; Afsked 1761 ; t 
1763 *% i Helsingfors och slöt sjelf sin ättegren. 
Han bevistade 1718 års fälttåg i Norr i ge och der- 
ander FreaVicshalls belägring; brakades dessutom i 
många angelägna fortifikationsförriUtniagar. — Gift 
1725 V, på Löfkoaki i Borgo socken och FiuWnd 
med Sophia Margaretha Ramsat/, f. derst. 1704» 26 / a , 
f 1767 %; dotter af Öfverste- Löjtnanten Aleaaoder 
Wilhelm Ramsay, N:o 215, till Jhameki, Jackarby, 
Löfkoaki, Löparö och Saria, med hans l:a firu, Mar- 
garetha Catharina Nöding, N:o 452. 
Barn: 

Anders Wilhelm, t 1725; Löjtnant; t 1758. Se 
Tab. 3. 

Margaretha Helena, f. 1729 w / l0 , f 1754 *%. 
Gift 1750 '•/, med Landshöfdingen Grefve Carl 
Wilhelm J^ijonstedt, N:o 73, i hans l:a gifte, f. 
1725, + 178*. 

Sophia Juliana, f. 1734, t 1782 "/, på Saxi- Digitized by VjOOQIC VOftMMWKOLB. It jerfri i Nyland. Gift Ito 1754 M / 10 med Låjtnjlnten 
Prih. CM fftfJU/w Ldjcmhvfvud, Nro 26, f. 1728, 
f 1760: 2n> 1767 *»/ J0 med Majoren Anders Eric 
tm Kölder, Natnrol. rxm Kökler, N:o 2085, i bana 
I* gifte, f. 1728, t 1800. 

Tab. 3. 

liders Wilhelm (ton af Änders Johan Nordenberg, 
NoW. Nordeueköld, Tab. 2), f. 1725 » H ; Sergeant 
rid Lifgardet; Slutligen Löjtnant vid Nylands Dra- 
röner; t 1758. — Gift 1750 med Augustina Wil- 
ktlmma SchäU; dotter af Superintendenten Schutz i 
Sachseo. 

Döttrar: 

Sophia ChHstiana, f. 1751 "/„, t 1«07 \ 1 
Borgå. Gift 1772 ,8 / a med Kaptenen Daniel Roth- 
tirch, N:o 175, i bana 2:a gifte, f. 1738, + 1800. 

Wilhelmina Augustina, f. 1755 w / t , t 1790 % 
Gift 1778 n / § med Kyrhoherden Johan Fabritiu*. 

Tab. 4. 

Carl Fredrk Nsjrderterg, Nebll. Nerdeaskild (son 
af Johan Eric Nordberg, Tab. 1), till Ericsnös i Sibbo 
socken och Fr ogård i Mänticlå socken, bida i Ny- 
lsed; f. 1702 a % på Sarijerfvi; Student i Upsala; 
Volontär vid Fortifikations-kontoret i Stockholm 1716; 
koadaktörvid Fortitikationssiaten 171 V; Löjtnant vid 
Fortifikations- brigaden i Golheborg 1721; Ledamot af 
Svenska Vetenskap-akademien 1739; lagen iör-Kapten 
rid fomtn. Fortifikations-kontor 1741; Majors ka- 
raktär 1745; Riddare af Svärds-Orden 1749; Major 
vid Fortifikationt- brigaden i Malmö s. å.; Adlad, 
jemte brodern Anders Johan, 1751 *V n (introd. 1752 
under N:o 191?); General-Qvartersiäst&rs-Lbjtnant 
vid Fortifikations-brigaden i Finland 1755; Öfverste 
sfiked; f 1779 "/,. Han var, likasom brodern, en 
utmärkt skicklig fortifikations-officer och höll pä Rid- 
dtrknset publik* föreläsningar i sin vetenskap; skio- 
Udes 1738 af Riksens Ständers Sekrets- Utskott i 
« angelagen kons mission till Ryssland. — Gift 1731 
"/„ på Löfkoski med sin broders svägerska, Hedvig 
Marta Bameau, L 1717 % i SnotUta by i Markims 
•oekea och Roslagen, + ,1759 M/ 4 ; dotter af Öfverste- 
Löjtosnten Alexander Wilhelm Ramssy, N:o 215, till 
Ihamäki, Jackarby. Löfkoski, Löparö och Saria. med 
hast Is fira, Margaretha Catharina Nöding, N:o 452. 
Barn: 
Hedvig Juliana, f. 1734 f '„ t 1811 % \ på Jo- 
hanoUberg i Nyland. Gift 1754 M/ la med sin kusin, 
Uödiböfdingen Anders Bruce, Nalural. Dt Bruce, 
N* 1954, f. 1723, + 1787. 

Carl Wilhelm, t 1736 ", 8 ; Volontär vid For- 
tifikationen; Kornett v\å Jägare-kåren 1758; t ogift 
i Finland. 

Anders Johan, L 1738; Major; t 1796. Se 
Tab. 5. 

Sephia Helena, f. 1741 »/,, + 1776 • 10 . Gift 
1775 i*/ tn med Löjtnanten Carl Adam Schoultz. 

Aioiwk Gustaf, L 1745; Öfverste; t 1820. 8c 
Tss. 6 

Otto Hmric, Banm Nordensköld, f. 1747, t 1832. 
Se idel. och friherrl. ätterna Nordensköld, 
&ns 1912, A, ock 357. 

Ulric, till Briosnås; f. 1750 \; Volontär vid 
Njkads iafant 1765; Slutbgen Löjtnant derst; Af- 
»kd; Fick Hofiunkare fallmakt; f ogift 1810 M / IÄ 
f* Frogård. 

Isfiss Ulrica. L 1752 % t a. å. August, f. 1754; Bergshauptman ; f 1792. Se 
Tab. 11. 

Carl Predric, f. 1756; Kommission t- Sekreterare » 
t 1828. Se Tab. 12. 

Lovisa fredrica, f. 1757 «/„ f 1764. 

Tab. 5. 

Anders Johan (son ti Carl Fredric Nordenberg, 
Nobil. Nordensköid, Tsb. 4), f. 1738 %; Kadett 
vid Artilleriet 1754; Fänrik vid Prins Fredric Adolphs 
reg:te 1760; Löjtnant derst. 1770; Kapten vid Eoke- 
Drottningena Lif-rcg:te; Major vid Fortifikationen; 
Afsked på 1790-talet; t 1796 *V, på Bodvigaberg i 
Nyland. — Gift med Anna Christina Olivestam, t. 
1751», i 1818 *V, på Andersberg i Finland; dotter 
af Kammarrevisions-Rådet och Riddaren Peter Bern- 
hard Ord I, Nobil. Olivestam (ej introd.), och hans 
fru, född Sommar. 
Dotter: 

Jeannetta Christina, f. 1783 »/,-, + 1835 w / JO 
på Drägsby i Borgo socken. Gift 1803 "/,, med 
Majoren Anders Eric. Boije af Gennäs, N.o 16, f. 
1768, t 1838. 

Tab. 6. 

Adolph Gustaf (son af Carl Fredric Nordenberg, 
Nobil. Nordensköld, Tab, 4), till Frugård; f. 1745 
"/, ; Antagen i Lrigstjenst 1761; Adjutant vid For- 
tifikationsstaten 1764; Major derst.; Riddare af Svärds- 
orden; General-Qvartermäetare-Löjtnant 1790; Öf- 
verste i Arméen 1799 och vid Fortifikationen 1801; 
Introd. på Finska Riddarhuset under N:o 127 bland 
Adelsmän; + 1820 2 % på Frogård. — Gift 1775 
A / t0 med sin kusins dotter, Hedvig Eleonora LUlje- 
hööh af Fårdala, f. 1756 »/,„ + 1833 M / 7 på Fru- 
gård; dotter af Kaptenen Gustaf Lilljehöök af Får- 
dala, N:o 1, och hans 2:a fru, Magdalena Catharina 
Bruce. 

Barn: 

Carl Gustaf, f. 1776; Löjtnaat; + 1843. Se 
Tab. 7. 

Anders Gustaf, t. 1779 w / 7 , +. 

Otto Gustaf, Baron Nordensköld, l 1780. St 
Tab. 8. 

Hedvig Magdalena, f. 1782 "/„. 

Anna, Sophia, f. 1784 V,,, t 1792 "/„ i Stock- 
holm. 

Gustaf va Eleonora, f. 1786, + 1788 '%. 

Maria Antoinetta, f. 1788 V„ + 1805 «% på 
Frugård. 

Adolph Gustaf, f. 1789 %, + 1792 %. 

Ulrica Augusta, f. 1791 *%, t 1792 *> /%2 på 
Frogård. 

Nils Gustaf, f. 1792; RysktFinskt Stats-Råd. Se 
Tab. 10. 

Fredric August, f. 1794 •/,, +. 

Charlotta Juliana, f. 1796 V„, t 1797 V f . 

Flora Gustafva, f.J798 %. Gift 1819 på Frn- 
gard med sin kusin. Öfverste-Löjtnanten Otto Henrie 
Nordensköld, N:o 1912, A, f. 1792. 

Tab. 7. 

Carl ftnstaf (son af Adolph Gustaf. Tab. 6), f. 
1776 *%; Konduktör vid Fortifikationsstaten 1792; 
Löjtnant; Afsked; t 1843 \ på Ericsnäs i Sibbo 
socken och Finland. — Gift med Hedvig Ulrica Sr- 
derholm» + 1858%; dotter af Sekreteraren Carl 
Albrecht Sederholm och Ulrica Dorotbea Öländer. Digitized by VjOOQIC 54 NORDENSKOLD. Barn; 

Bedvig Dorothea, f, 1815 1e / 4 . 
. Ulrica Eleonora, f. 1817, + ogift 1856 M /„ på 
Johan d isberg i Thusby socken och Nyland. 

Flora Carolina, f. 1819. Gift 1850 med Ka- 
pellanen i Artsjö i Finland Aron Fredric Broms. 

Gusiafva Antoinetta, f. 1822. 

Aurora Fredrica, f. 1822. Gift 1845 '% på 
Johannisberg i Thusby socken och Finland med Pos- 
sessionaten Evert Wilhelm Bruncrona, N:o 1798, i 
hans 2:a gifte, f. 1806. 

Carl Adolph, f. 1824; Kammarförvandt vid Kom- 
missariatet för Finska Militären och Lotsverket. 

Carl Fredric, f. 1831, t 1832 w / 4 på Johannis- 
berg. 

Tab. 8. 

Ottt Gustaf, Baran Ntrdenskäld (son af Adolph 
Gustaf, Tab. 6), f. 1780 9 /„; Kadett vid Carlber* 
1790; Fänrik vid Amiralitetet 1795; Löjtnant vid 
Örlogsflottan 1803; Kapten i Flottorna 180/; Rid- 
dare af Svärds-Orden 1809; Major samt Öfverste- 
Löjtnant vid Amiralitetet; Öfverste i Flottornas Ge- 
neralstab 1818 och vid Örlogsflottan 1819; Kontre- 
Amiral 1821; Kommendör af förutn. Orden 1823; 
Varfs-Amiral; Kommendör med stora korset af samma 
Orden 1837; Chef för Förvaltningen af Sjöärenderua. 
s. å.; Vice Amiral 1840; Friherre 1841 a %, enl. 
37 g Regeringsformen (introd. 1841) under N;o 394) ; 
Befälhafvande Amiral i Carlskrona 1841; Amiral i 
K. M:s Flotta 1845; Afsked 1846. Har delUgit i 
1808 och 1809 årens krig, derunder han utmärkte 
sig för tapperhet, köld och rådighet, dels vid ett 
äntringsföretag af Hemmema Styrbjörn, dels vid en 
expedition uppåt Umeåélfven; förordnades 1839 till 
Ledamot i Kommittéen för reglerandet af unions- 
förhållanderna emellan Sverige och Norrige, samt 
1841 till Ledamot i Kommittéen för uppgörandet af 
fullständig plan för ordnandet af Sveriges sjöförsvar. 
— Gift 1808 *V n i Carlskrona med Anna Fredrica 
Ufhtrömer, f. 1786 %, t 1842 */, på Werstorp 
vid nyssn. stad; dotter af Ofverste-Löjtnanten Jonas 
Lidström, Nobil. Lidströmer, N:o 2170, och Anna 
Elisabeth Öhman. 
Barn: 

Emma Fredrica Eleonora, f. 1809 *%. Gift 1833 
1! /,- i Carlskrona med sedermera Ryttmfistaren vid 
Smalands Husar-reg:te Johan Lorentz Aschan, skiljda 
åt, f. 1804. 

Adolph Otto, f. 1812 28 / 7 i Carlskrona; Kadett 
vid Carlberg; Fänrik vid Första Lifgrenadiér-reg:tet 
1832; Löjtnant derst. 1836; Kammarherre; Kapten 
vid samma reg:te 1853. 

Otto August, f. 1814 ,a /, i Carlskrona; Kadett 
vid Carlberg; Sekund-Löjtnant vid K. M:s Flotta 
1831; Omkom ogift 1842 2 % genom vådlig händelsa 
i Carlskrona. 

HenricOttoJ. 1820; Under-Löjtnant Se Tab 9. 

Tab. 9. 

Henrle Otto (son af Otto Gustaf, Baron Norden- 
sköld, Tab. 8), f. t820 "V 5 ; Under-Löjtnant vid 
Kronobergs reg:te 1841 och vid Sjöartilleri-reg:tet 
1843; Afeked 1854. — Gift l:o 1845 % med Jenny 
Maria Hultman, t 1853 i Carlskrona: — 2:0 1858 
med Maria Christina Lindvall. 
Barn: 

1. Alice Fredrica Maria, f. 1845 T ,' 6 , t. 

1. Johan Otto, l 1846. 1. Otto Berta, f. 1849, + s. å. 16 /„. 

1. Adéle Fredrica, f. 1851 »/ 7 , + 1852 4 /„. 

1. Otto Fredric, f. 1853 % 

2. Henric Gustaf, f. 1859 »/,. 

Tab. 10. 

Mils Gustaf (son af Adolph Gustaf, Tab. 6), f. 
1792 ia /, ; Ausknltant i Abo Hofrätt; Bergmästare 
i Finland 1818; Öfver-Intendent i Bergsstalen derst. 
1824; Riddare af Ryska S:t Wladimirs-Ordens 4:e 
klass 1830, af Rysk-Polska S:t Stanislai-Ordens 3:e 
klass 1835 och af Ryska S:t Annas-Ordens 2:a klass 
1839; Phil. Doktor i Helsingfors 1840; Ryskt- Finskt 
Stats-Råd; Riddare af Nordstjerne-Orden ; Afsked från 
Öfver-Intendents-embetet 1855. Han blef 1819 kor- 
responderande Ledamot af Vetenskaps-akademien, i 
Petersburg och 1853 Ledamot af Vetcnskaps-»ocie- 
teten i Upsala. — Gift 1829 2, / 7 i Helsingfors med 
Margaretha Sophia von E a artman, f. 1807, t 1860 
*«', på Frugård; dotter af Rysk-Finska Stats-Rådet 
och Riddaren Lars Gabriel Haartmao, Rysk- Finsk 
Adelsman von Haartman och hans 2:a fru, Fredrica 
Sophia Fock, N:o 1846, B, i hennes l:a gifte. 
Barn: 

Nils Gustaf Gabriel, f. 1830. 

Hedvig Sophia, f. 1831. 

Adolph Eric Nils, t 1832; Phil. Doktor; Professor; 
Intendent vid Riksmtisei Mineralogiska samlingar. 

Nils Otto, f. 1834; E. o. Notarie i Åbo Hofrätt. 

Nils Carl, f. 1837; Studerande. 

Sophia Maria, f. 1839 *V„ f 1851 *%. 

Anna Elisabeth Sophia, f. 1841. 

Tab. 11. . 

August (son af Carl Fredric Nordenberg, Nobil. 
Nordensköld, Tab. 4). f. 1754 %; Student i Ibo; 
Ausknltant i Bergs-kollegium; Bergshauptman i Fio- 
land; For till England och så vidare till Afrika, 
der han dog 1792 vid Sierra-Leona. — Gift 1779 
med Anna Charlotta Ekholm, f. 1756, f 1800 på 
Hattu i Nykyrko socken och Finland; dotter af Bok- 
auktions-Notarien i Stockholm Eric Ekholm och 
Adriana Breant, som var halfbrors dotter till Artil- 
leri-Majoren David Breant, Nobil. De Briant, N:o 
1472. 

Barn: 

Augusta Charlotta, f. 1779 ,ö / n . Gift med Hä- 
radshöfdingen L. S. Tärnström. 

Aurora Gusiafva, f. 1782 % t 1850 M / a i 
Stockholm ogift. 

Anders August, f. 1783 l9 / 10 , +. 

Adriana Fredrica. Gift med en Baron SchxceidniU. 

Carl August, t. 1787 ! %, t 1790 % i Nystad. 

Fredric August, f. 1790, + 1795 ■%. 

Tab. 12. 

Carl Fredric (son af Carl Fredrio Nordenberg, 
Nobil. Nordensköld, Tab. 4), f. 1756 *V 3 på Erics- 
näs i Finland; Student i Åbo; Auskultant i Svea 
Hofrätt 1772; E. o. Kanslist i Justitiaerevisons-expe- 
ditionen 1773; Kopist i Riksarchivet; Kanslist ocb 
Registrator derst.; Protokolls-Sekreterare i Utrikes 
expeditionen 1778; Kommissions-Sekreterare vid Ne- 
der- Sachsiska kretsen i Hamburg 1792; Rapellerad 
1801; + 1828. Han gjorde 1777, enligt faderns 
åstundan, en resa till S:t Petersburg-, for 1783 till 
England, der han i London qvarstannade i tre år, 
i förhoppning att knoua blifva Legations-Sekreterare, Digitized by VjOOQlC K0RDIN8K0LD. 55 och hvarunder han flitigt åhörde öfverlåggningarne i 
Underhuset; återkom 1788 till Stockholm och bör- 
jade, efter erhållet previlégium, utgifva en periodisk 
skrift, kallad Medborgaren, men som, aedan planen 
for densamma blifvit andrad, förbjöds att vidare ut- 
gifrts; påbörjade ånyo en veckoskrift, Allmänna Ma- 
guioet benämnd, h vilken också blef indragen; be- 
Tistsde 1792 års rikadag i Gefle, dock uUn att del- 
tags i förhandlingarne; fortsatte, efter den år 1792 
ijromna tryckfrihetsförordningen, sina veckoskrifter 
Medborgaren och Allmänna Magazinet; bodde, sedan 
han blifvit rapellerad från sin Kommissionssekreterare- befattntng, nlgon tid i Treptow i Pomern och sedan 
i Rostock. — Gift 1:o derst. med en, vid namn 
Sommar: — 2:0 1806 också i Tyskland, med Char- 
lotta Uirica Briiske, f. 1789. 

Barn: 
2. Carl Fredric, f. 1818 »/, i Tyskland; Agronom; 
Lärare vid en Landt bro ksskola i Sverige. — Gift 1853 med Eva Sophia Lovisa von Vicken, f. 1813 w n ; dotter af Majoren Hans Henric von 
Vicken, N:o 830, och Anna Lovisa Bergiua. 
Flera Barn, tom qvarbo atomlands. Adel. och Friherrl. ätterna Nordcnsköld, N:ris 1912, A, och 357. Tab. 1. 

Otto leirie NorfenskiM, läran Ntrdtoskilé 1 (son 
af Carl Fredric Nordenberg, Nobil. Nordensköld, ta 
adel. och friherrl. ätterna Nordensköld, N-.ria IM 12, 
B, ock 394, Tab. 4), till Fårebo i MisterholU socken 
«h Calmare län; f. 1747 *% på Frugård i Mänt? 
tels socken och Finland; Student i Åbo; Kadett vid 
Amiralitetet i Carlakrona 1760; Löjtnant på Galer- 
flottans stat 1761; Kapten vid Örlogaflottan samt 
Adjutant hos Militir-Amiralen 1774 ; Major vid Ami- 
ralitetet 1776; Gick 1777 i Engelsk och 1778 i 
Fransk ijöljenst; Riddare af Franska Orden Pour le 
Merite Miliuire 1780; Riddare af Svärds-Orden s. å; 
Ofrerste-Löjtnaut vid Svenska Amiralitetet 1781; 
Öfter-Adjutant hoa General-Amiralen af Trolle ; Flot- 
tans Adjutant 1784; Flagg-Kapten hoa Stor- Amiralen 
Hertig Carl 1789; Kontre-Amiral samt Riddare med 
Mora korset af Svärds-Ordens l:a klass, allt s. å. ; 
Viee Amiral .1790; Vice Ordförande i Kommittéen 
for Flottana Ärender 1797; Kommendör af förutn. 
Svenska Orden a. å. och till följd deraf uppflyttad i 
i. v. Riddareklaaaen nnder N:o 1912, A; Kommen- 
dör med stora korset af samma Orden 1809; Fri- 
herre 1815 7 / 10 , enligt 37 $ Regeringsformen (introd. 
1816 nnder N:o 357); + 1832 % på Fårebo. Hatt 
ur en utmärkt skicklig och mycket brukad sjöofficer; 
boll 1771 på egen bekostnad i Stockholm allmänna 
föreläsningar i artilleri- och bombkastnings-vetenäka- 
perna samt uppgaf deri förslag till åtskilliga förbätt- 
riosar; prickade, afmättc och kartlade flerc delar af 
nkets skärgårdar; gjorde första utkastet till Sjö- 
reglementet samt afgaf förslag till ett nytt Artilleri- 
exercis- reglemente ; deltog, under sin utländska tjenst, 
med mod och rådighet i såväl Engelska som Franska 
flottans krlgarörelaer ; bidrog slutligen till stor del i 
Stor-Amiralena, Hertig Carls sjösegrar, särdeles vid 
Högland den 17 Juli 1789. — Gift s. å. "/, med 
£rtfrinnan Beata Jaquetta Wrangel af Sausis, f. 
177 ° 7 A* * 1813 "/, på Fårebo; dotter af Öfveraten 
Greta Johan Reinhold Wrangel af Sausis, N:o 93, 
ull Walinge, med Friherrinnan Charlotta Wacht- 
»aeister af Björkö, N.o 31. 
Barn: 
Hedrio Charlotta, f. 1790, f ogift 1813 ,f /, på 
Hfebo. 

Carl Reinhold, f. 1791; Vice Amiral. Se Tab. 2. 
Otto Benric, f. 1792; Öfvérste-Löjtnant. Se 
Tib. 3. 

Fredric August, t. 1794; Kadett, först i Hapa- 
**m krigsskola i Finland, sedan vid Carlberg; Un- der-Löjtnant vid Wermlands Fältjågare-regrte 1812; 
+ 1813 ■% på Fårebo. 

Carl Adam, f. 1795; Major. Se Tab. 4. 

Anton Mauritz, f. 1797; Kapten. Se Tab. 5. 

Axel Gustaf, f. 1805; Kommendör-Kapten. S* 
Tab. 6. 

Tab. 2. 

Carl Reliisld (son af Otto Henric Nordensköld, 
Baron Nordensköld, Tab. 1), Friherre vid faderns 
död 1832; f. 179! "/, på. Fårebo; Kadett vid Carl- 
berg 1803; Löjtnant vid Örlogsflottan 1810; Kapten 
i Flottornas Generalstab 1818 och vid förut n. Flotta 
1820; Major derst. eller Kapten vid K. M:s Flotta 
1823; Chef för Matroskompaniet i Carlskrona; Rid- 
dare af Svärds-Orden 1829; Kommendör-Kapten vid 
K. M:s Flotta 1834; Kontre-Amiral 1844; Riddare 
af Rysk-Polska S.t Stanislai- Ordens l:a klass 1846; 
Kommendör af Danska Dan nebrogs Orden 1847 och 
af förutn. Svenska Orden 1849; Befälhafvande Ami- 
ral i Carlskrona 1852; Riddare af Preussiska Röda 
Örns Ordens 2:a klass 1853; Kommendör med stora 
korset af Svärds-Orden 1855; Vice Amiral 1858; 
Afsked från Befalhafv. Amirals-beställningen s. å.; 
Bär Carl XIV Johans medalj. — Gift l:o med Mar- 
garetha Undsay, f. i England, + 1823 % i Carls- 
krona: — 2:o 1831 1s / a i Jönköping med Stifts- 
Fröken Augusta Fredrica Lovisa Odencrantz, f. 1810 
19 / n ; dotter af Majoren Anders Gustaf Odencrantz, 
N:o 1947, och hans 1:a fira, Hedvig Sophia Ehren- 
borg, N:o 1109. 
Barn: 

2. Hedvig Margaretha JaqueUa, f. 1834 T / r 

2. Augusta Eleonora Emilia, f. 1835 *%. 

2. Henric Gustaf f. 1837 V, ; Sekund-Löjtnant 
vid K. M:s Flotta 1858. 

Maria Sigrid Charlotta, f. 1839 V e . 

Carl Casper Reinhold, f. 1840 ,e / I0 . 

Tab. 3. 

Ottt leiric (son af Otto Henric Nordensköld, 
Baron Nordensköld, Tab. 1), f. 1792 n /„; Kadett 
vid Carlberg 1805; Fänrik vid Lifgrenadiér-reg:teta 
Rothålls-fördelning 1808; Löjtnant derst. 1812; Kap- 
ten 1816; Major i Arméen 1836; Riddare af Svärds- 
orden a. å.; Öfvérste-Löjtnant i Arméen 1843; Af- 
sked ur krigsljensten 1848; Carl XIV Johans medalj. 
— Gift 1819 på Frugård i Mäntielä socken och 
Finland med sin kusin, Flora Gustafva Nordenskild, Digitized by VjOOQIC 16 KORDEWTAM* f. 1798 V åJ dotter af Öfveraten Adolph Gnataf Nor- 
densköld, N:o 1912, B, och Hedvig Eleonora Lillje- 
höök af Fårdala, N:o 1. 
Barn: 

Hedvig JaqueUa, f. 1821. Gift 1848 V 10 med 
Regementa-Skrifvaren Anton Gustaf Enell. 

Charlotta Eleonora, t. I8W %. Gift 1854 a V 6 
på Sjögelö i Småland med Vioe Häradshöfdingen Cari 
August Dur Ung. 

Flora Ottiliana, f. 1823 2 %. Gift 1844 »/, med 
Kapteneu Fredric August Dr ängel. 

Otto Adolph, t 1&24 %» i 1830 "/, pa Frogård 
i Finland. Carl Johan, t. 1827 ,3 /,, f s. å. "/,. Augusta Elisabeth, f. 1828 Gift 1856 ■% med Provincial-Läkaren Pehr Claes Bråkenhjelm, N:o 
1055, f. 1808. 

Carl #e*r«c, f. 1830 "/,. t 1832 %. 

Otto Gustaf, f. 1831 %; Under-Löjtnant vid Cal- 
mare reg:te 1849; Löjtnant derst. 1856. 

Sophia Gustafra, t. 1834 1 %. Gift 1856 a % 
med Löjtnanten Frih. Carl Johan Gustaf U Albedyhll, 
N.o 183, f. 1824, t 1858. 

Otto Wilhelm, f. 1836 u / 4 ; Sekund-Löjtnant vid 
K. M:s Flotta 1855. 

Otto Herman, f. 1837 M / 7 , f a. å. M /„ på Sjögela 

Wilhelmina Henrica, f. 1840 M / å . 

0Uo Jti^tM*, f. 18il M / 12 , f 1844 %. 

Tab. 4. 

Carl Adam (son af Otto Henrie Nordensköld, Ba- ron Nordensköld, Tab. 1), f. 1795 Kadett vid Carlberg; Under-Löjtnant vid Örlogaflottan 1808; 
Löjtnant vid Smålands Grenadiér- bataljon 1815; Kap- 
ten i Generalstaben 18 ?4 och vid förutn. Bataljoa 
1H32; Riddare af Svärds-Orden 1839; Major 1843; 
Afsked 1845; Carl XIV Johans Medalj. — Gift 1835 
% i Stenberga kyrka i Småland med Stifts-Fröken 
Johanna Amalia Charlotta Stålhammar, f. 1813 '% 
på Borrestad, t 1850 *% efter barnsäng; dotter 
af Öfversten Jon Stålhammar, N:o 496, till Sals bult, 
med Magdalena Mannerstam, N:o 2182. 
Barn: 

Beata Magdalena, t 1836 2 %. Gift 1859 8 V, 
på Fårebo mod Löjtnanten Frih. Adolph Fredric Au* 
gust von Friesendonf, N:o 200, f. 1826. 

Jon Otto Henrie, f. 1837 *»/„; Ub der- Löjtnant vid 
Smålands Grenadiér-bataljon 1857. 

Carl Otto, f. 1839 *%, f 1840 % 

Carl Adam, f. 1840, * 1841 */, pl Fårebo. 

Charlotta Amalia, f. 1842, + 1843 2 V e . 

Gustaf Emil, f. 1844 *%, f 1845 *»/,. 

Carl Axel, t 1846 M /,. 

tredric Wilhelm, f. 1848, i i. å. •/,. Ernst Emanuel, f. 1849, f a. å. 'V». 
5op/wa Lovisa ilma/ta, f. 1850 ,7 / 4 . 

Tab. 5. 

A nian Manritl (son af Otto Henrie Nordensköld, 
Baron Nordensköld, Tab. 1). f. 1797 %; Fänrik vid 
Calmare regrte 1812; Löjtnant derst. 1820; Kapten 
1833; Riddare af Sv&rda-Orden 1841; Afsked 1849; 
Carl XIV Johans Medalj. — Gift 182* »V,, med 
Theophila Wilhelmina Hammarsköld, f. 1811 '%; 
dotter af Ryttmästaren Carl Reinhold Hammarsköld, 
N:o 135, till Wirbo, med Anna Wilhelmina Lund- 
ström. 

Barn: 

Carl Henrie, f. 1830 **/ w - Kadett vid Carlberg; 
Under-Löjtnant vid Smålands Grenadiér-baialjoD 1851; 
Löjtnant derst. 1854. 

Otto Reinhold, f. 1832 "/,; Kadett vid Carlberg; 
Sekund-Löjtnant vid K. M:s Flotta 1854. 

Hedvig Jacobina .Wilhelmina, f. 1833 %. Gift 
1856 10 / 7 med Löjtnanten Jacob Leonard FlhUberg. 

Anton Mauritz, f. t835 V 8 ; Kadett vid Caribere; 
Under-Löjtnant vid Lif-regtteta Grenadiér-kår 1857. 

Knut Axel Emanuel, f. 1836. 

Wendela Charlotta Wilhelmina, f. 1837 */ 7 p* 
Bjädesjö i Småland. 

Theophila Magdalena Lavinia, t. 1839 */.. 

Anna Beata Cecilia Antoinetta, f. 1840 "/.,. 

Alexis TheophU Jacob Thimoleon, t. 1843 "/,». 

Carl Gustaf Eugéne Oscar, f. 1845 *% a . 

Flora Amalia Julia Augusta, f. 1848 °/ 8 . 

Adam Gabriel Fredric Ludvig, f. 1851 V7. 

Tab. 6. 

Axel Gnttaf (son af Otto Henrie Nordenaköld, Baron 
Nordensköld, Tab. I), f. 1805 2 %; Kadett vid Carl- 
berg; Sekund-Löjtnant vid K. M:a Flotta 18l'7; Pre- 
mier-Löjtnant derst. 1840; Kapten-Löjtnant; Kapten 
1S53; Riddare af Svarda-Orden 1856; Kommendör- 
Kapten 1858; Riddare af Norska S:t Olafa Orden. 
— Gift 1833 V, i Carlskrona med Julia Maria Falk- 
man, f. 1812; dotter af Majoren vid Flottan och 
Riddaren af Svärds-Orden Thure Gustaf Falkman och 
Sophia Lovisa Anckarsparre, N.o 2180. 
Barn: 

Otto Gustaf, f. 1834; Student i Lund. 

Beata SopJiia, f. 1835. 

Axel Theodor, f. 1839; Under-Löjtnant vid Kro- 
nobergs reg:tc 

Emilia Charlotta Fredrica, f. 1840. 

Julia Maria, f. 1842. 

Hedvig Maria Lovisa, t 1850. Adel. ätten Nordenstam, N:o 1950. Tab. 1. 

Swartj Krono-Sefollniagsman, — G»ft M*& »«* 
Anna Ahlbom. 

Son: 
Bcjrje Swart, t 1681 \; Skrifvare vid Amirali- 
tetet och Konvojkontoret i Götheborg; Kainmarskrif- vare vid Finska Kontoret i Kammar-kollegium; Bygg- 
nings-skrifvare 1700, vid det då i Götheborg inrät- 
tade Amiralitetet; Amiralitets- Bokhållare derst. 1710; 
Öfver-Krigskoromissarie vid Göthe borgs-eskadern 1716; 
Fick titel af Amiralitets-Kammarråd; t 1747 ,' 4 » 
Götheborg. — Gift 1714 % med Maria CkrUti** 
Badhe, Nobil. och Ado.pt. Gripenstedt, N:o 1220, f. 
16Ö7 19 /„ f 1736 %; dotter af Handelsmannen 1 Digitized by VjOOQIC NOftDIKtTJIBNA. 11 Götaeborg Jacob Rabda ock Catharina Tham, i hen- 
ne* \-m filte. 
Son: 
Carl Frrdric SwmrU Habil. JlsrdensUm, f. 1720 
*% i Götheborg; Ansknltant vid Underrätterna, i 
Stockholm tamt Svea. Ho f råt t 1737; Anditör Tid Öf- 
Tcrate von Willebranda Os ra i zons- reg: te 174?; Fält- 
sekreterare vid General- Löjtnanten Boosqueis Armé- 
kår 1743; Auditör vid Adelsfanan 1746; Hofsekre- 
terare n. h. o. v. a. I. ; Grnersl-Auditör 1750; Ad- 
lad 1751 **',, (introd. 1752 under N:o 1950); Lands- 
böfding i Stockholms län; Riddare af Nordstjerne- 
Orden; + 17f»8 **/ a . — Gift 1747 *% med Sara 
Catharina Oiwecrono, f. 17 18 • 4 i Stockholm, f derst. 1805 dotter af Landshöfdingen Isaac Perman, Nobil. Oliveerona, N:o 1626, till N/gård, med Sara 
Christina Schwede. 
Barn: 

Brita Catharina, f. 1748 M / 4 , t 1819 V r Gift 
1794 % på Malmsjö i Grödinge socken och Söder- 
nsnlsnd med Lagmannen Anders Juringius, i hans 
2a gifte, f. 1732, t 1804 "/, i Norrköping. 

Isaac, f. 1750 •/„ + s. t */ 2 . 

Carl Predric, f. 1751 %, t s. I. M ' a . 

Cari Johan, f. 1754; Öfverste- Löjtnant; t 1823. 
Se Tak. 2. Cari (• NordeosUm, Tab. I). f. 1754 Tab. 2. 

af Carl Predric Swart, Nobil. Paga bos Kron- prinsen, sedermera Konung Gustaf III, 1 760; Kadett 
rid Fortifikationen 1772; Fänrik vid Lifgardet 1773; 
Löjtnant derat. 1777: Kapten vid Enke-Drottningens 
Lif-reg:te 1782; Riddare af Svärds-Orden 1790; Ma- 
jor i resetet a. I. ; Öfverate-Löjtuant 1793; Afsked 
1811; Bosatt i Finland och introd. på Finska Rid- darn oset under N:o 131 bland Adelsmin; + 1*23 
% i Helsingfors. Han bevistade 1788—90 kriget 
i Finland. — Gift 1799 */,, på Sveaborg med Stifts- 
Fröken Märkt Charlotta Stander$l*id t f. tvilling 1776 
" „. t 1*07 • 7 på Sveaborg; dotter af Majoren 
Henric Johan Justauder, Nobil. Stsndersköld, N:o 
2120, och Anna Maria SUihane, N:o 292. 
Barn: 

Cari Arvid, f. 1800 "V»; Under- Löjtnant vid Väg- 
och Vattenkommunikations-Ingeniörklren i Finland; 
Löjtnant derst.; Riddare af Rvska S:t Annss-Ordens 
3:« klass 1826; Kapten vid nämnde kår; +. 

Johan Maurits, f 1802; General-Löjtnant samt 
Guvernör i Nj landa län. Se Tab. 3. 

Catharina Maria , f. 1805 "/„ t i. L V,,. 

Tab. 3. 

Johan lairKi (son af Carl Johan, Tab. 2). f. 
1802 *«•,; Fänrik vid H. M. Kejsarens af Kvt.Und 
svit; Guvernör i Nylands Un 1847; Riddare af Ry- 
sks S:t Annie Ordens l:a klsss s. å.; Ledamot af 
Kejserl. Finska Senatens Ekonom ie-departement 1848; 
Vice Kanslär för Kejserl. Alexanders-universitetet i 
Helsingfors 1H49; Riddare af nyssn. Ordens samma 
klass med Kejserl. Kronan 18.il; General-Löjtnant 
18 J3; Stabs-Chef för de i Finland förlaggda trupper 
1*54; Föreståndare for Kejserl. Palatset i nyssn. stad 
1856; Rysk-Finsk Friherre 1860; Är dessutom Rid- 
dare af Rysk-Polska S:t SUn isis i-Ordens 2:a och Ry- 
ska S:t Wladimi ra- Ordens 4:e klasser samt Kongl. 
Svenska Nordstjerna-Orden. — Gift 1839 med Olga 
Pänof. 

Döttrar: 

Olga, f. 1844. 

Sophia, f. 1849. 

Anna, f. 1854. ÅdeL ätten Nordenstjerna, N.o 2165. Tab. 1. 

HtM Föst} TJppbordsman och Smedjeförraltare 
rid Örlogsflottan och Varfvet i Ca risk rons; f 1724. 
— Gift 1700. men med hvilken är ej kändt. Hans 
förfäder inkommo ifrån Tyskland under Konung Gu- 
■tef II Adolpha tid. 
Son: 
■eurtc David Pant, f. 1702; Kapten-Löjtnant vid 
Amiralitetet i Carlskrona; t 1742 på Örlogsflotts n 
Bader Finska kriget. — Gift 1730 *'/,, med Ulrica 
•os Rajotin, f. 1710 w / t0 ; dotter af Vice Amiralen 
Thomas Johansson Rajalin, Nobil. von Rajalin, N:o 
1993, och bana 1* fm, Botilla Hallengren. 
Söner: 
Thomas Pust. Nobil. Nordemstjtrua, f. 1731, T 
1810. Se Tab. 2. 

(No/ Martin F*st, NohU. Nordeastjerna, f. 1738 
"/, i Carlakrona; Kofferdikarl 1754; Lärstjrman på 
kronoskepp och laatdragnre; Gick i tjenst på Engel- 
ska handebjfartvtr 1756; Kadett vid Kadettkårea i 
Carbkrona 1757; Var i tjenst på Engelska örlogs- 
•kepp ■. å.; Löjtnant vid Svenska Amiralitetet 1763; 
Kapten-Löjtnant devat. 1766; Msjor 1774; Riddare 
sf Svärds-Orden 1779; Öfverste-Löjtnent 1787; Öf- 
vtrna 1788; laterima-Chef vid Skefpavarfvtt 1791; Chef for ett Volon Ur-kompani 1792; Kontre-Amiral 
17V3; Bataljonschef vid Första Volon tär-reg:tet 1798; 
Vice Amiral samt Chef för Andra Volootsr-regrtet 
1799; Adlad s. å. u / IJt jemte sin äldre broder, men 
före honom (introd. 1800 nnder N:o 2165); t ogift 
1802 **/, i Carlskrona och slöt sjelf sin adel. ätte- 
gren. Under sin EngeLka örlogstjenst bevistade han 
med tapperhet flera sjöträffniugar med Fr8nsoserna, 
såsom ön Gorées och Senegals intagande i Afrika; 
var befalhafvare på skeppet Rättvisan i sjöslaget vid 
Högland 1788 och på skeppet Wladislaw vid Öland 
1789 samt vid Rewal, Cronstadt och Wiborgska vi- 
ken 1790; begåfvades slutligen af Konung Gustaf III 
med en gulddosa och en hedersvärja. 

Tab. 2. 

Thomas Fist, Mobil* Nsrdenstferna (son af Hen- 
ric David Fust, Tsb. 1), f. 1731 a % i Carlskrona; 
Yngling och Koflferdi-Kadett vid Amiralitetet i Carls- 
krona 1741; Lärstyrman 1746; Gick 1748 i Sven- 
ska Ostindiska kompaniets tjenst; Medelstyrman vid 
Amiralitetet 1752; Extra Löjtnant derst. 1756; Löjt- 
nant 1757; Kapten-Löjtnant 1767; Sjöartilleri- Löjt- 
nant 1771; Riddare af Svärds-Orden 1772. med Tal- 
språk: Trohet och Nit; Öfverate-Löjtnant 1774; Chef 

8 Digitized by VjOOQIC 58 NÖEDEN8T0LPB. for ett Volontär-kompam 1783; T. f. Tygmästate vid 
Amiralitetet 1789; Öfverste 1793; Korttre-Amiral 
1797; Adlad 1799 w / 12 , jemte sin yngre broder, men 
efter honom i ordningen (introd. 1800 under N:o 
2165); + 1810 M /, i Carlskrona. Var, likasom bro- 
dern, en utmärkt skicklig och mycket brokad sjö* 
officer; har utgifvit flere förtjenstfulla. arbeten, såsom 
1775 ett vidlyftigt SjöartiHeri-Excercisreglemente, hvil- 
ket sedan följdes, och 1780 ett Sjöartilleri-Infofma- 
tionsverk, som han nyttjade vid undervisningen, samt 
1784 ett mindre Sjöartilleri-In formations-Reglemente j 
hade slutligen 1788, vid krigets utbrott, hela öfver- 
inseendet och befattningen med Carlskrona stads för- 
svar och fästningsverkens iståndsättnnde samt man- 
skaps anskaffande och inöfvande, derunder han blef 
svårt skadad af en sönderspringande kanon. — Gift 
1780 "/ 10 med Helena Sophia Åberg, f. 1747 *«/ la , t 

i 790 "/, ; dotter af Kommendör-Kaptenen Henric 
berg och hans l:a hustru, Brita Sophia' Ström beck, 
samt brorsdotter till Öfversten Jonas Zacharias Åberg, 
Nobil. G>lleostam, N:o 3015. 
Barn: 
Ulrica Bophio, f. 1781 f V 8 . 
Anna Barbara, f. 1785 % Gift 1818% med 
Kaptenen Carl Axel Ulfsparre af Broxvik, N.-o 9, 
f. 1784. 

Henrio David, f. 1786; Ofverste-Löjtoant. Se 
Tab. 3. 

TAB. 3. 

■enrlc David (son af Thomas Pust, Nobil. Nor- 
denstjerna, Tab. 2), f. 1786 27 / a ; Kadett vid Carl- 
berg 1799; Kornett vid Husar-reg:tet 1803; Löjtnant derst. 1810; Ryttmaatare vid Mornerska Husarers* 
1814; Riddare af Svärds-Orden 1819; Major i Ar- 
méen 1827; Öfverste- Löjtnant derst. 1841; Afsked 
från reg:tet s. a,; Carl XI V Johans Medalj. — "Gift 
1823 % nå Ollestorp i Skåne med Ulrica Sophia 
Unge, f. 1805, + 1836 %; dotter af Krigs-Rådet 
Otto Fredric Unge och Fredrica Eleonora Brandi. 

Barn: 

Carl Fredric Ludvig, f. 1824; Löjtnant Se 
Tab. 4. 

Gustaf Thomas August, f. 18?5 t8 / 4 ; Under-.Löjt- 
nant vid N. Skånska infant.-reg:tet 1845; Löjtnant 
derst. 1852. 

Edvard Henric Helge, f. 1827 T / u ; Landtbrukare. 
— Gift 18.56 2 V,o med Anna Beata Rosentwisl, f. 
1823 %; dotter af Ryttmästaren Adolph Johan Ro- 
sentwist, N:o 1330, och Helena Beata Mobeck. 

Fredrica Sophia Hildegard, f. 1829 V,. 

Ernst Rudolph, f. 1830; Auskultant i Hofrätten 
öfver Skåne och Blekinge. 

Lovisa Charlotta, f. 1833 7 / 10 . 

Otto Wilhelm Oscar, f. 183C M / 4 ; Under-Löjtnant, 
först vid N. Skånska infaot.-regrtet, sedan, 1854, vid 
Kronobergs reg: te; Löjtnant derst. 1858. 

Tab. 4., 

Carl Fredric Ludvig (son af Henric David. Tab. 
3), f. 1824%; Under-Löjtnant vid Skftaek* Dragon- 
reg.tet 1844; Löjtnant derst. 1855. — Gift 1857 
V} i Chrisiianstad med Victoria Amalia Hoffberg. 

. Son: 

Frita Henric Johan, f. 1859 '%j Adel. ätten Nordenstolpe, N:o 1981. Tab. 1. - 

Matts ffllschj Blef utrikes ifrån, men ovisst oro 
det var från Liittich eller Snchsen, inforskrifven till 
Sverige, såsom Iiod- och Grytstöpare; Kallades se- 
dan, vid år 1650, till Svarta bruk i K ar is socken och 
Nyland, der han qvarblef sin öfriga lifetid. Hans 
barn ftntogo namnet Ingman. 
Son: 

Anders Ingman ) Kronofogde i Raseborgs vestra 
härad i Nyland. — Gift med Catharina Streng; dot- 
ter af Tullinspektören Elias Streng och Helena Lean- 
der, som var Lagläsaren Elias Leandcrs dotter. 
Söner: 

Elias Magnus Ingman, Nobil. Nordenstolpe, f. 
1704, f 1773. Se Tab. 3. 

Anders Ingman; Assessor. Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

Anders faigman (son af Anders Ingman, Tab. 1); 
Borgmästare i Wenoersborg, med Ho trätts- Assessors 
karaktär. — Gift med Anna Sophia Höök. 
Son: 

Anders Fredric Ingman \ Vice Häradshöfding; Först 
Stadssekreterare, sedan Rådmsn i Wennersborg. — 
Gift 1769 med Maria Margaretha GyUenberg, f. 1745, 
t 1780 % i Wennersborg; dotter af Kaptenen Eric Svante Gyllenberg, N:o 10S0, och Christina Sabina 
Virgin, N:o 1848. 
Son: 
Eric Gustaf Ingman, Nobil. Gyllenheim, t 1773, 
t 1825. Se adel. ätten Gyllenheim. 

Tab. 3. 

Elias Magnus Ingman, Bisbil. fordenstelne (son af 
Anders Ingman, Tab. 1), till Bolltorp i Skönberga 
socken och Östergöthland ; f. 1704 V,, i Nyland; 
E. o. Kammarskrifvare i Kammar-kollegium 1776; 
Kammererare hos Riks-Rådet Grefve Arv. Bernh. 
Horn 1728; Liqvidations-Kommisserie i Stockholm 
1734; Auskultant och Extra Kammarskrifvare i Kam- 
mar-revisionen 1736; Kassör i Rikels Ständers Bank 
1738; Assessor i förutu. Revision 1747; Förordnad 
1757 att föra Presidium i Amiralitets-Kammarrätten; 
Adlad 1758 "/„ (sönerna 1773 introd- under N:o 
1981); Kammarrevisions-Råd 1762; t 1773 "/, på 
Rörstrand och begrofs i Riddarholmskyrkan, i en af 
enkan inköpt graf i aydvestra hörnet af kyrkan, vid 
ändan af södra gången. Han hade, utom ain tjenst, 
flera extra förrättningar och utredde många vidlyftiga 
balansmål; egde Rörstrands fayancebruk vid Stock- 
holm, hvilket han satte i godt skick. — Gift 1738 
,4 /„ med Christina Sophia Spatding, t. 1712 M /„ * 
1795 '% i Stockholm och begrofs i Riddarholms- 
kyrkai; dotter af Brukspatronen Georg Spaiding på Digitized by VjOOQIC i* Gömt och Sophia Christoffersten tamt aysfer till 
LifnaNn Gustaf 8p4lding, NoaU. 8nald*aeftuts, 
H* 1986. 
Barn: 
Arvid Områ; f. 1739; Kammar-Råd} t 1799. 
Sé Tak 4. 

Elias Magnus, t 1740 "/,; Häradshiaatatt inam 
Östergöthland 1762; Adjungerad Ledamot i Götha 
Hörnia 1769; Kanslist i Juatitiaereviaiona-expeditio- 
■eo; Kornett vid Lätta Dragonerna; Korporal rid 
Lifdrabanteroa ; Major rid Adelsfanan; f ogift 1783 
*.', och begrafven i Riddarholmakvrkan. 

Anden Gustaf, f. 1741 »V* a. åV '% qc* ba^ 
grafven i Catharina kyrka i Stockholm. 

Sophia Christina, f. 1743"/,,. + 1824 »/«. Gift 
la 1763 M / n med Hofqvartermäataren Olof Guitaf 
Groth, som forgaf sig på 1780-talet: 2:0 med Krono- 
Befallningarna nnen i Langhundra, Seminghundra och 
EriiBgh andra härader af Stockholms lin, Asscssoren 
Magnus Julius Godhr. 

Anna Catharina, f. 1745 f /„. + 1824 %.< Gift 
l.o 1767 w /, med Brukspatronen pl Yxe i Örebro 
lin, Bergs- Rådet Carl Detlof Heijke, (af samma slägt. 
•om adel. ätten Heijkensköld, N:o 1983): ?:o 17v5 
"., i Stockholm med Kaptenen NUs Gabriel Dahl- 
erona. N:o 1829, i hans 2:a gjfte. f. 1743, + 1830. 

Lovisa Johanna, t 1746 % + 18V6 "/ I0 . Gift 
1769 *,, med HoQunkaren Fredric Leijonmarck. fttQ 
1092, till Finnsta, i hans 2* gifte, f. 1731,+ 1798, 

Maria Charlotta, t. 1747 »/„ + 1825 *% t 
Stockholm. Gift 1780 *'„ med Prosten och Kyrko- 
herden Olof Strandberg i TTiorshälla. 

AUhia Gustaf va, t. 1748 %, + ogift efter 1800. 

8ara Fredrica, f. 1750 %, + 183 3 '%. Gift 
1775 med Provincial-Medikua, Aaseaaoren Doktor Jo- 
sen Herman Ekman. 

Ulrica, t. 17 51 %, t ogift efter 1800. 

Fredric. t 1755 6 / 4 ; Kamroarjunkare i Kammar- 
kolleginm; Kammar-Rida afaked 1810; t barnlös 
J816 *% och begrafven i Riddarholmakvrkan. Han 
bevistade rikadasarn* 1800 och 1809, 

Anders, f. 1756; Major; t 1841. Sa Tan. 6. 

Hedvig Christina, f. 1758 •/„ t $. I. a V, och het 
gra/rea i Clara kyrka i Stockholm. 

Tab. 4. 

Anli tforg (son af Elias Magnat Ingman, No- 
W. Nordenstolpe, Tab. 3), till Bolltorp; f. 1739 *%; 
Direktör; Fick Kammar-Råds karaktär; t 1799 w /, 
P* Bolltorp. Be via tade flera riksdagar. — Gift 1777 
', med Friherrinnan Christina Charlotta Sparre, t. 
1749 » y f 1822 *% i Norrköping; dotter af Ma- 
joren Frih. Bleckcrt Casimir Sparre, N:o 11, till 
Rödö, med GrefVinnan Ulrica Christina Posse, N:o 51. 

Barn: 

Äedfcer* Magnus, f. 1778* KapUa; f 1833. Se 
Tak 5. 

Sophia Ulrica. t. 1778 *V U ; Stifts-Fröken; t 
1859 *% i Norrköping ogift. 

Wendela Charlotta, f. 1780 *%; Stifts- Fröken; t 
1853 M / g i Norrköping ogift. 

Catharina Maria, f. 1782 25 / 7 ; Stifts-Fröken; + 
184H % pä Norr-Ladugård. Gift 1804 »/, på Boll- 
tor» med Frih. Johan frsdric JUhbwder, N:o 77, 
till Marsäter (Fredrieanäe), i håna 2:a gifte, f. 1759, 
T 1829. 

Arvid Magnus, t. 1785 "/,; Kadett vid Carl berg 
1803; Löjtnant vid Södermanlands reg:te; Kapten 
W 1816; Riddare af Svärds-Orden 1629; Major i Arméaa 1835 och rid rttffrt 4837,' Öfvafste-Lajty 
naut i Artnoeo 1842; Afaked ur* krigatjenatcn a L 
Bor på öfveratehoatället Dagöhaim i Södermanland. 
— Gift 1813 *V, nå Gåfvatarp i Småland med Gref- 
vinnan Kem Ulrica Ee*e*eMia Mörner af Mor landa, 
t 1796 *V,. på Ryningabolm i närande provins; dotf 
tar ai Hofmaaakalkea Grefve Claes Eric Mörner af 
Morlanda, N» o0, och htna 1:a frifc Ulriaa Eme- 
rentia Riddersköld, N:o 1006, i hennes 1:a gifte. 

Hedvig Eleonora, f. 1789 % Gift 1811 V, på 
Bolltorp med Protokolls-Sekreteraren Grefve Fredric 
WUhelm von Icawsrt», N:o 94, f. 1781, t 1848. 

Tab. 5. 

Bleckert i#pis (son T af Arvid Geora;. T»l?. 4), f. 
1778 «/,; Kongi. Lifdrahant 1782; Löjtnant vid 
Götha Gardet 1796; Kapten derat. 1800; Major f 
Arméen 1809; Riddare af Svärds-Orden; Kapten vid 
Lifgrenadiér reg: tets Rothills-fordel ning 1810; Afaked; 
f 1833 ! 7 / A i .Stockholm. Han bevistade riksdagarna 
. 1 "Norrköping J800 och 1 Stockholm 1809. — Gift 
189? % i •i*tu ) stad med Catharina Charlotta MÖl- 
lererdrd, f, 1785 '%, + 1835 »/ lft i Borgå; dotter 
af Landshöftiingen Carl Adolph Möllers värd, N:o 645, 
och Maria Charlotta L'Esträde. 
Barn: 

Catharina Sophia, f. 1804 n / 6 : Stifts-Fröken. 

Beda Maria Charlotta, f. 1806 '%; Stifts-Fröken. 

Willehad Fredric, t 1819 •/„; Fänrik vid Sö- 
dermanlands rcg:(e; t ogift 1834 "/,,. 

Mathilda Loviea, f. 1817 */,. Gift 1835 med 
Prosten Siren i Finland. 

Tab. 6. 

. Aaiers (aon af Elias Magnus Ingman, Nobil. Nor- 
ianslolpe. Tab. 3), f. r 1&5H 2 %; Fänrik vid Enke- 
Drottningens Lif-reg-.te; Löjtnant derat.; Kapten 
1785; Majors afaked; t 1841 »/,. Han bevistade 
Finska kriget 1788—.179J1 samt riksdagarne 1800 
och 1809. — Gift 1783 "', med sin broders svä- 
gerska. Friherrinnan Wendela Sophia Sporre, (. 1755 
^V,, + 1794 e é på Brunby i Östergöt bland; dotter 
af Majoren Frih. Bleckert Casimir Sparre, N.o 11, 
till Rönö, med Grefviuoan Ulrica Christina Posse, 
N:o 51. 

Söner: 

Magnus Bleckert, f. 1786 V»; Hofsekreterare; t 
barnlös 1853 J V, på Ahlboga. — Gift 1819 s '/ 10 på 
Svårtinge i Östergöthland med Margaretha Sophia 
Jac obina Tersmeden, f. 1791 '%; dotter af Ryttniä- 
ftaren Johan Jacob Tersmeden, N:o 1940, C, och Anon 
Charlotta Gyllenkrook, N:o 862. 

Anders Georg, f. 1787 >%, + späd. 

Anders Georg Magnus, f. 1789; Justitise-Råd; 
t 1861. Se Tab. 7. 

Uhic Fredric Maanus, t 1790 *V, , + 1791 V 8 . 

Philip Casimir Magnus, t 1794 '%, + a. l. m / lt 
på Bolltorp. 

Tab. 7. 

Anders Gearg Magnus (aon af Anders, Tab. 6), f. 
1789 V 3 ; E. o. Kanslist i Justitiasrevisions-expedi- 
tionen 1804; Vice Notarie i Svea HofräU 1806; Ko- 
pist i Justitiae-fördelniDgen af Kongl. Kansliet 1811; 
Kanslist derst 1815; Protokolls-Sekreterare 1820; 
T. f. Revisions-Sekreterare; Förste Kxpeditions-Sekre- 
terare i Kongl. Mij:la Kansli 18^3; Revisions-Sekre- 
Urare 182 i; T. f. Justitise-Kanslär 1Ö27; Riddare al Digitized by VjOOQIC •d HOEDlKtVAN. Nordstjerwe-Oräen f832; Jastitiss-Råd 1831; Kom- 
mendör åf uyssn. Orden 1849; Afsked från Jnstitisn- 
råd*-embetet tamt Kommendör med stort korset af 
förutn. Orden 1855; + 18*1 •', på Resta i Ny »Ät ra 
socken och Upland. Var Ledamot af Riksrätten Ir 
1841. — Gift 1827 "/, i Upsala med Amalia Au- 
gusta Graaner, f. 180* */, A : dotter af Ryttmästaren 
G. Graaner och Sophia Albertina von KoseL Barn: 
WsmMa Sophia Amalia, t 1820 */„. Gift 1851 
•/„ med Förste I lufsmll mästaren Carl Wilhelm San- 
del*, No 2006, f. 1818. 

Hedvig Augusta, l I8.U ™/ 1ft . + 1835 */„ 
Georg Casimir Magnus, f. 1836 w /„ t 1844 V, 
i Stockholm. Adel. ätten Nordenstråle, N:o 1608, f. 01tf KardeniM) K rono- Länsman; Bodde i Nord- 
Tik i Nora socken och Ångermanland. — Gift med 
Christina DanitlsdoUtr i Utanö på Hemsjön. 

Son: 
Hartlnns Olat Nordman, f. 1636 *% i Nord vik; 
Handledare i Studier för en nng Frih. Soop; Mathe- 
seos- Professor vid Lunds Akademi 1666; Tillika Aka- 
demie-Bibliothekarie 1683; f 1684 •/,. Han bestred 
afven någon tid Räutuiäntare* samt Sekreterare-sys- 
slorna vid nämnde universitet, och blef. 1682 anbe- 
fald, att gå ungdoiuea tillhanda med undervisning i 
Franska språket; var en ganska kunnig mathemati- 
kus. — Gift 1672 *V 4 med Anna Cnlharina Ehren- 
borg, i hennes l:a gifte, f. 1651, f 1720; dotter af 
Kommissarien Jöns Mich elsson, Nobil. Ehrenborg, 
N:o 1109, till Hofdala, med Anna Gjedde samt om- gift 1686 med Professoren Johan Lnndersten i Land, 
hvars son blef adlad, med namnet Rosensten, men 
ej introducerad. 
Son: 
Oltf Ntrdeman, Nabil. Nardenstråle, f. 1683 *%; 
Anskulunt i Svea H ofrätt 17i»6; Vice Notarie dersL 
171)9; Advokatfiskal i Drottning Hedvig Eleonoras 
Lifgeding 1710; Häradshöfding i Gripsholms. Räfa- 
näs och Eskilstuna län 1713; Guvernements-Selcre- 
terare i nämnde Lifgeding 1714; Assessor i Åbo 
Hofrätt 1718; E. o. Assessor i förstn. Hofrätt 1719; 
Adlad s. å. % (introd 17*0 under N:o 1608); Or- 
dinarie Assessor 1721; Revisions-Sekreterare 1727; 
Justitiae-Kanslär 1737; Riks-Råd 1739; Tillika Prse- 
ses i Lagkommissionen samt Lunds Akadeniie-Kan- 
slär, allt s. å.; f ogift 1742 a, / f i Stockholm och 
slöt således ajelf sin adeliga att. Adel. ätten Nordcnsvan, N:o 2114. Tab. 1. 

lagnns Alapeas) Kyrkoherde i Pamala socken i 
Finland. 
Son: 

Anders Ålenens ) Kyrkoherde i Menduharju soc- 
ken i Finland; f 1732. — Gift med Elisabeth Hel- 
singia, + 1750; dotter af en Kyrkoherde Helsingius. 
Elisabeth Helsingia lärer sedan blifvit gift med Bi- 
skopen och Ledamoten af Nordstjerne-Orden D:r 
Cygnsei fader. 
Son: 

Johan Ålenens, NabIL Nardensvan, f. 1731 */, i 
Menduharju i Savolax; Skrifvare vid Landskontoret 
i Helsingfors 1753; T. f. Landskammererare derst. 
1758; Regemcntsskrifvare vid Nylands infant. 1760; 
Landskammererare i Nylands och Tawastehus län 
1762; Adlad 1772% (introd. 1777 under Nu 21 14); 
Erhöll Assessors karaktär; t 18 II "/, i Tawastehus. 
— Gift 175H med Johanna Christina Schtcartz, f. 
1739, t 1808 V„ i Tawastehus; dotter af Rådman- 
nen i Helsingfors Henric Christian Schwarts och Jo- 
hanna Christina Fulda. 

Barn: 
Henric Christian, f. 1762; Kammar-Råd; fl 822. 
8e Tab. 2. 

Maria Catharina, f. 1766 % + 1811 *•/, i Sex- mäki prestgård i Finlaud, 
sten och Kyrkoherden i 
vtnxus. Gift 1788 8 / 4 med Pro- 
Sexmäki, M:r Adam Sal" Zacharias, t 1767; Major; + 1821 8e Tab. 5. 

Johanna Christina, f. 1769 *'/», t 1823. Gift 
1791 '% med Phil. Magistern Hans Henric John. 

Magnus Jacob, f. 1770 n / t ; Kronofogde i Ser- 
mäki härads fögderi i Finland; Introd. på Finska 
Riddarhuset nnder N:o 157 bland Adelsmän; t ogift 
såsom Kronofogde i Nedre Hollola härad. 

Gustaf Georg r t 1774; Kammar-Råd; + 1853. 
Se Tab. 6. 

Tab. 2. 

Henric Christian (son af Johan Alopaeus, NnbiL 
Nordensvan, Tab. 1), f. 1762 *%; Student i Åbo; 
Kronofogde; Landskammererare i survivance efter 
fadern och tjenstgörande i Nylands och Tawastehus 
län; Ryskt-Finskt Kammar- Råd 1809; Riddare af 
Ryska S:t Annas-Ordens 2:a och S:t Wladimirs-Or- 
dens 4:e klasser, allt s. å.; Introd. på Finska Rid- 
darhuset under N:o 157 bland Adelsmän; + I8?2 
»/„ i Tawastehus. — Gift l:o 1795 •% på Ströms- 
bergs biskopssäte vid Borgå med Hedvig Elisabeth 
Cygnaws, + 1796 *% i Tawastehus; dotter ef Bisko- 
pen i Borgå, Ledamoten af Nordstjerne-Orden D-.r 
Zacharias Cygnseus och hans l:a hustru, Helena Do- 
rothea Wilström: — 2:o 1797 '% på Rudom gård 
i Lappträsk socken och Nyland med Inga Lovisa 
Gylling, + 1847 ,a / T i Tawastehus; dotter af Lands- 
kammereraren i Kymenegårds län, Kammarrevisions- 
Rådet Gabriel Gylling och hans 2a fru, Margaretha 
Christina Priuts. Digitized by VjOOQIC »OtDIVfTAir. It Barn: 2. hga Christina, l 1799 f / 1lf + 18*57 *% i 
TiwMtehos. Gift derst. 1834 *•', med Kaptenen 
rid Första Finska infant.-reptet Herman Otto Ggtlmg. 

2. Johan Henric, t. 1801; Kammar- Råd. Se 
Tsh 3. 

2. Kctor, f. 1807; Kapten; f 1857. Se Tat. 4. 

Tab. 3. 

Maa aWnrk (son af Henric Christian, Tab. *>, 
f. 1901 '% i Tawaatehus; Revisor i Kejserl. Finska 
SessUn; Kammarforvandt i samma Senats Kammar- 
och Räkenskaps-expedition 1826; Laodskammertrarc 
iTswaslehus lin 1832; Riddare af Rysk-Polska S:t 
Suaislai-Ordrna 4:e klass 1834 och af Ryska S-X 
issfe Ordens 3:e klass 1843; Kammar-Råds n. h. 
o.t. 1848: Direktör i Finska Banken. — Gift 1831 
*/, på Oj ois i Esbo socken och Finland med Ja- 
qurtte Fredrica von Numers, t 1808 */,,; dotter af 
Mtjoren Jacob Reinhold von Numera, N:o 596, och 
Bests Gustafva Segeraten. 
Barn: 

Rosa Afalrina, f. 1833. 

Bugo Casxmir, t. 1834; Under- Löjtnant, först vid 
Lifgtrdets Finska Skarpskytte-bataljon, sedan vid In- 
gtniör-kåren för Väg- och \attenkomniunikationerna 
i Finland. 

Jeanette Leocardie, f. 1836. 

Bildur Antoinetta Victorine, f. 1838. 

Henrietta Fredrique Angelique, f. 1843. Tab. 4. 

TWtr (son af Henric Christian, Tab. 2), f. 1807 
% i Tawaatehua; Under-Löjtaeot vid Götba Artilleri- 
tegrfe 1828; Löjtnant derst. 1832; Kapten 1846; t 
1**7 U / 1A på Kollen i Götheborg. — Gift 1842 med 
Maria Chriatma EwsUianof, t 1818. 
Barn: 

Bimneo Arthur, t. 1843 "/„. 

Emma timid* Malvima. t. 1847 %,+ 1850 "/„. 

Edith Johanna, f. 1850 */,. 

Ellen (Hga Carolina, f. 1852 •%. 

Carl Awtl, t. 1854 M / t0 . 

Tab. 5. 

lackarUfl (aon af Johan Alopseos, Nobil. Norden- 
itsb. Tab. 1), f. 17157 "%; Antagen till krigstjenst 
1773; Kapten rid Österbottens reg:te 1790; Kapten 
vid Tawaatehos reg-.te; Majors afsked; Riddare af 
Svärds-Orden; Introd. på Finska Riddarhuitet under 
N* 157 bland Adelsmän; f 1823 V 10 på Kära -gård 
i Haasjerfri kapell i Tawaatland. — Gift 18U2 % 
i Ttwastehua med Christina Elisabeth Florin, f. 1782 
% + 1821 *% på Kära. 
Barn: 
Gustaf, f. tvilling 1803 % + s. *. % 
Johanna Elisabeth Christina, f. tvilling 1803 w / 6 . 
Maria Lovisa, f. 1804 % Gift 1834 % på 
Juaekala med Proeiacial-Läkarco Georg De Besche, 
S* 1253. f. 1804. 
Bopkia, f. 1807 M /,. 

Gustafva Carolina Charlotta Wilhelmina, f. 1810 
1 „ + ogift 1844 a, / 7 på Kära. 

Ingrid Charlotta, t 1813 '%. Gift 1845 med 
KipelUnen i Sexmäki Carl Fredrie Carlstedt. 

Aaotha fredrica. f. 1815 */ t , + 1855 »/, i 
Hebiagfon. Gift 1845 med sin kusins mans kusins son, FrWessoren Axel FreéYio OranfeM, N» 1974; 
f. 1815. 

Axel Leonhard Zacharias, f. 1816 *%; Kapten 
vid Rvska Fält-Ingeniörkåreo. 

Tiorsten Wilhelm Km ut, f. 1818 V,,; B. o. Kopist 
i Kejserl. Finska Senaten; Vice Landskemmererare i 
Nylands län 1849; Kronofogde i Öfra Sexmåki hä- 
rad; Fältkammererare. 

Tab. 6. 

fcrstaf ietrt (son af Johan Alopseos, Nobil. Ner* 
densvan, Tab. 1), f. 1774 »/,; Student i A bo 1786; 
Anskultant i Åbo H ofritt 1791 ; Bevistade hästetingen 
i Öfra Sexmäki härads domsaga s. L; Engagerades 
1792 vid Nylands och Tawastehus läns Landskontor; 
E. o. Kammsrskrifvare i Kammar-kollegii 3:e eller 
Finska provinskontor 1793; Kronofogde i Nedre 
Hollola fögderi 1797 och i Öfra Sexmäki fögderi 
18»»3i ^feked s. å.; Kammererare i Kammar- och 
Räkenskaps-expeditionen sf Kejserl. Finska Regerings- 
konseljens Kkonomie-denartement 1809; Karomar- 
Råds n. h. o. t. 1811; Afsked 1816; Introd. på 
Finska Riddarhuset under N:o 157 bland Adelsmän; 
t 1853 ,8 / 7 på Kntila i Kalvok socken och Finland. 
Han var 1800 anställd, såsom Sekreterare, tid Upp- 
skattnings-komittéema af förmögenketeaffriftea i Hol- 
lola fögderi och Tawaatehos Stad; utnämndes slet- 
ligen 1810 att åtfölja den beskickning till St ock ho! sa 
som emottog och till Finland öfverförde detta land 
oeh dess iunebyggare rörande handlingar. — Gift 
1H6I ■•/,„ med Anna Magdalena lndrin, t. 1784 
*%, + 1845 »/, på Kntila; dotter af ProsUn oeh 
Kyrkoherden i Kenru Mtr Abraham lädren och Chri- 
stina Elisabeth Idman. 
Barn: 

Johanna, t 1803 «%. Gift 1828 »% på Ter- 
wakoski i Janaekala socken och Finland med Ma- 
joren Gustaf fredrie Grönhagen, N:o 929, f. 1783. 

Elisabeth, f. 1805 ,7 / t . Gift 1823 **/, med Kap- 
tenen fredrie Adolph von Schanta, N:o 1255, f. 1792. 

Onstnf, f. 1807 '%, + 1H08 n / 6 på Terwakoski. 

Wilhelmina, f. 1809 %, + 1838. Gift 1837 »°/ t 
på Terwskoski med Kkonomie-Direktören Adam Lmd~ 
vig Gran/ett, N:o 1074, i hans 3:c gifie, f. 1781. 

Otto, f. 1811; Öfverste. Se Tab. 7. 

Georg, t. 1813; Brukspatron. Se Tab. 8. 

Carl, f. 1815 '%; Student i Helsingfors 1830; 
Sergeant vid Svea Artilleri-regrte; Dnd«r-Löjtnant 
vid Skånska Husar-reg:tat 1834; Löjtnant derst 
1844; Ryttmästare 185). 

Anna Lovisa, f. 1818 V,. Gift 1842 med Fa- 
briks-Predikanten i Tammerfors Berndt Gustaf Berg- 
roth. 

Magnus, t 18?0; Kapten. Se Tab. 9. 

ffenrica Augusta, f. 1823 »%. 

JbAan, f. 1824 M / 6> t 1826 */,. Tab. 7. 

Ottt (son af Gustaf Georg, Tab. 6), f. 1811 % ; 
Student i Åbo 1826; Sergeant vid Svea ArtiReri- 
reg:te 1830; Under-Löjtnant derst 1831; Löjtnant 
1836; Kspten 1849; Tjenstgör. Major vid högre 
Artilleri-läroverket å Mariteberg; Major i Artilleriet 
1854; T. f. Fälttygmästare, Major vid förntn. reg:te, 
samt Riddare af Svärds-Orden, allt s. å.; Öfverstc- 
Löjtnant i Artilleriet 1856; Öfveraie derst 1859; 
Riddare af Norska S:t Olsfs-Ordcn s. å. ; Öfverste och 
Chef för nämnda Artilleri-reg:te 1860. — Gift 1850 % 
i Gamla Carleby i Finland med ain broders svägersks, Digitized by VjOOQIC t% lfOftplWALtV Lomis* Bifogar* Jfcos. f. 1823 %; datte* •/ Hand- 
landen Andreas Roos och Maria Sophia Lindskog, 
Söner: 

Carl Otto, f. 1851 V 4 . 

Geer? Gustaf, f. 1855 J/ l9 . 

Tab. 8. 

Getrg (son af Gustaf Georg, Tab. 6), f. 1813 
M / 10 ; £. o. Kammarskrifvare i Kejserl. Finska Se- 
naten; Brukspatron inom Finland — Gift 1845 V* 
med C én rt ant i a EU$*b*k Boos; dotter af Handlanden 
Andreas Roos och Maria Sophia Lindskog. 
Barn: 

Johan Gsorg, t 1846. _A*4ers Otto, f. 1848. 
ChnMonUa Elisabeth, f. 1848. 
Carl Magnu», f. 1850. 
Anma Sophia CemstanUa, f. 1852. 

Tab. 9. 

flagnos (son af Gustaf Georg, Tab. 6), f. 1820 
*/,; Stabs-Kapten vid Tawasiehas indelta Skarpskytte- 
bataljon ; Bär S-.t Georgs-Ordens utmärkelsetecken. — 
Gift 1856 V, i Helaiagfors med Bstsna. Forsmux*. 

Son: 
Arthur Magnus Gustaf, l 1856. Adel. ätten Nordeisvärd, N:o 1825, f. Wlls lftii|n, NebH. Nordenavird (son af Johan 
Olofsson Norijn, se adel. Ätten Nordenfelt, Tab. 1), 
till IVåegsjöberg i Gottröra socken och Roslagen; f. 
1684 M / f i Örebro; Sergeant vid West manlands reg: te 
1701; Fänrik derst. 1703; Löjtnant 1706; Kapten- 
Löjtnant 1707; Majors titel 1723;, Adlad 1727 % 
(introd. s. å. under N:o 1825); Öfverste-Löjtnants 
afaked 1727; Riddare af Svärds-Orden 1751; t barn- 
lös 1762 u / u i Christina-hamn ocb slöt sjelf sin 
adel. ätt samt begrofs med mycken högtidlighet i 
Qhristinsshamns kyrka, hvarvid vapaet kroasades af 
Majoren Svante Adolph von Eckstedt. Ofverste- 
Löjtnanten Nordensvärd, som af föräldrarne ämnades 
till Bergsstaten, fick en god uppfostran, dernnder han 
▼ann mycken färdighet i latinska språket, men hans 
håg lekte mera för krigsväsendet; han var med i 
minga bataljer, slaom vid offergången af Duna och 
slaget derstädes; vid Clissow, der han blef blesserad 
af hugg och skott; vid belägringsrne af Thorn 1703 
och Lemberg 17(14, då han s. å. den 4 Sep t., när 
Waltacherne om natten sökte öfverraska Svenska 
lägret, var en ibland de första, som i bara skjortan 
och med värjan i handen dref dem tillbaka; vid 
öfvergången af Weichseln, då han sårades i hufvudet 
af ett korasgevär och i venstra sidan af en bardissan; 
vid Frauenatadt, der han på venstra flygeln hade be- 
fälet of ver en division samt fick tvänne blessyrer; vid Holofzin, hvarest hsns division var den första, 
som vadade öfver strömmen, för att angripa fienden; 
vid Desnaströuimen, der han likaledes först anföll 
och hvarvid han af en döende fiendtlig soldats ba- 
jonett blef stocken i venstra benet; vid Wipreck 
samt Pultava, då han fick sju blessyrer. neddignade 
bland de döda och blef alldeles naken afklädd samt 
först på tredje dygnet kunde kräla sig fram till Ry- 
ska Fältmarskalken Schremetows tält, der han gaf 
sig fången och fick en gammal rysspels att ak yla sig 
med, samt sedan måste vara mjed i Czar Peters seger- 
intåg i Moskwa; blef sedan förd i fångenskap, först 
till Archangel och så till G al »sch, h vari från hans 
fångna med broder trenne gflnger sände honom i de- 
rss angelägenheter till Moskwa; han hjelpte sig fram 
i Polen med sin färdighet att tala Latin samt lärde 
sig snsrt Hyskan och vann det förtroende hos en 
förnäm Rysk herre, att han i början blef antagen 
till Guvernör för dennes söner och sedan förord nad 
till förmyndare efter dennes dod; efter Nystadska 
freden slutligen delade han de unga herrarne emellan 
det han haft under sin vård, och återvände till fä- 
derneslandet. — Gift 17 25 *V, med Anna Ekebohm, 
i hennes 2: a gifte, f. 1695, + 1747 %; dotter af 
Rådmannen i Christina-hamn Arvid Gustafsson Eke- 
bohm och Christiua Jernfelt samt enka efter Kan- 
tenen Jacob Culinander. Adel. ätten Nordewall, N:o 2257, f. Jonas Närd Wall j Kyrkoherde, förat i Öfver-Calix, 
sedan i Raneå socken af Norrbottens län; f 1768. 

Erk°N*rdwaJ|, Nebll. Nordewall, f. 1753 V, i 
Öfver-Calix, 7 mil norr om Torneå ; SkolpiH i Luleå 
1765; Student i Upsola 1770; Auskultant i Bergs- 
kollegium 1774; Byggmästare vid Hjelms re sluss- 
verk 1775 oeh vid Sirömsholms kanal 1778; Maa- 
mästare i Weater- Bergslagen ; Geschworner derst. 
1782; Styresman för Eskilstuna fristad 178 i; Ord- 
ningsman i Eskilstuna 1787; Ledamot af Vetenskaps- 
akademien 1705; Smides-Direktör i förutn. fristad 
1799; Major-Mekaniku» 1801; Ledamot af Målare- och Bildhuggare-akademien 1802; Riddare af Wasa- 
Orden 1807; Adlad 1816"/,, enl. 37 ft Regerings- 
formen (introd. 1818 under N:o 2257); Öfverate- 
Löjtnsnt-Mekanikus 1819; + 1835 \ i Stockholm 
och slöt ujelf sin adel. ätt. Vapnet kroasades af Me- 
dicinal-R2det af Pontin. Öfverste-Löjtnauten Norde- 
wall var sin tids utmärktaste mekanikus och hade så 
af regeringen som af enskild ta korporationer förtroendet 
att uppgöra ritningar och förslag till samt uppföran- 
det af de vigtigaste kanal- och andra nybyggnader, 
såsom kanalerna vid Trollhättan och Södcrtelje, konst- 
byggnader vid Kanin grufva, den stora dammbygg- 
nåden vid Dannemoja, för att skydda grafvan der* Digitized by VjOOQIC xr xokdw. «S stadss för öfrersväraninjtir in. II. msftpåliggamle 
foretag. — Gift i 785 med Fredrica Brant mg t f 1 7 ¥7. 
Barn: 

Sophia Fredriea, f. 1786, r. Gift med Bruks- 
pstroaea och Riddares af Wasa-Orden Adolph Ze- 
theae* i Stockholm. 

Eskil. f. 1788; Kapten-Mekanikus; t ogift *8*5 Carolina Gustafva, f. 1791. Gift 1894 M/ , ned 
Majoren ChW Emanuel Sil/verseén, N.*o 457, f. 1783, 
t 1846. 

Thorborg Catharina, f. 1703. 

Ebba Pannia, f. 1795. Gift 1821 "/, med 
Kyrkoherden i Leksand i Dslarne, Domprost eo, Le- 
damoten af Nordstjerue-Orden, Ihr Gabriel Hvasser. Adel. och Friherrl. ätterna af Nordin, N:ris 2145, B, f, 2145, A, 

och 319, f. Tab. 1. Son: Mk liuMl, f. i Norrköping; Bodde slutligen 
rid Kopparberget i Dalarne. — Gift med Catharina 
Mattadotter, dotter af Koagl. Befaltningsmsnnen pfi 
Kopparberget Matta Göransson och Elisabeth Jöos- 
dotter (Svmbafvud i Wéstergöthland, N:o 199), i 
hennes l:a gifte. 
Son: 
Carl BiikaoB Bran») Reste 1649 till Röråe i 
Korrige; Soldat Tid Jemtlends regtte 1651 ; Korporal 
derst. 1654; B ont mästare 1670; Fourir 1674; Ser- 
geant 1677; Fältvebel s. i.; Fältväbel vid Weater- 
bottens Tremännrs-regrte samt Fänrik derst., äfven s. å. ; 
Löjtnant 1679; Kommenderades s. å., efter freds- 
slutet och då regementet upplöste*, till tjeastgöring 
rid Artilleriet på Ujerpe skena, der han var till år 
1700; t 1709 1 %, i hög ålder, hos sonen Mans i 
laganda aoeken och iesnUand samt begrafven på 
fogande kyrkogård. Han utkommenderades 1654 
till Polen och bevistade samma och följande årens 
krig i Polen och Preussen, derunder han var med i 
dfra sinkildta fältslag och drabbningar samt stor- 
mandet och eröfrmndet af åtskilliga fästningar och 
städer; biel 1657 vid staden Liebstadts intagaode 
få ngt n och förd till Tiken, der ban förblef till dess 
freden år 1659 slöts, h varefter han 8 re t derpå åter- 
kom till riket; kom 1674 med regementet till Po- 
sura oah Mecklenburg, der han Iret derpå ntstod 
selägriagen af Wiemar. samt 1676 öfver till Skåne; 
följde slutligen 1678 med på tåget till Norrige, der 
Borås och åtakilliga byar afbrändes. Han söner -bal- 
lade sig Nordin. — Gift 1:0 1645 med Brita östen* 
dotter, f 1676 i April i Auclsm i Pomern, änder 
kriget derst.; dotter af Östen Mathiaesoo i Storbyn 
i Mås socken och Vester-Dalarne : — 2:o 1676 i 
Asclam, men med hvilken är ej kändt. 
Son: 
1. lått Carisaen Nerdla, f. 1662 »% i Koppar- 
Wrgrt; Soldat vid vVeaterbottene reg:te 1677; Afsked 
H79; Korporal vid Jemtlsnds regrtc 1680; Rust- 
aänare derst. 1685; Pourir 1686; Afsked 1689; 
SsckeaskrirVare i Ragunda tingslag 1690; Slutligen 
Lsssotaa derst.; i* 1745% och begrofs på Rsgnnda 
kyrkogård. Var 1678, såsom Soldat, med till Nor» 
nie, — Gift lso 1687 *V, med Ingeborg JönsdoUer 
ifrån HafdsjÖ i Refsunds socken och Jemtland, f. 
1W7. * 1719 i Ragunda och begrafvea på k/rko- 
rlrden derst : — 2x> 17V3 »/ Ift med Margaretha 
ErKséatUr, i hennes 2:a gifte, f barnlös; dotter af 
Bosdea Eric i Österåsen samt enka efter Löjtnanten 
rid JeaUknda regtta Eric Hoff. Son: 

1. H:r Cari Utrdte, f. 1712 »/,„. yngst af tio 
syskon; Student 1731; Magister i Abo; Prästvigd 
samt Adjunkt i Indalen i Medelpad 1738; B. o. 
Predikant vid Lifgardet 1740; Ordinarie Predikant 
derst. 1751; Fältprost 1757 ssmt Prssses i Piltkon- 
sistorium under kriget i Pomern; Prost oah Kyrko- 
herde i Bygdeå i Westerbotten I75<i ; f 1773. — 
Gift med Margaretha Btecksenia, + 1793; dotter af 
Kyrkoherden i Indalen Mtr Johan oas Israélie 8teca> 
seaius och Sophia Rea marek, som var Rådmansdottar 
ifrån Luleå. 
Söner: 

Johan Magnus Nordin, Nobil. och Baron af Nav 
dm, l 1746, f 1823. Se Tab. 2. 

D.-r Carl Gustaf Nordin, f. 1749; Biskop i Hera*- 
sand; t 1812. Se Tab. 4. 

Tab. 2. 

Jehea Haglas Netdla, NoblL ack Bart» af Nardia 
(son af M:r Carl Nordin, Tab. 1). till Porssbecka 
bruk i Wahlbo saaken oeh Gästrikland, m. m.; t 
1746 ! % i Stockholm; Student i UpsaU 1763; 
Auskultant i Svea Hofrätt 1766; B. o. Kaaslist vid 
Kriminal-eipeditionen derst s. å.; E. o. Notarie 1767; 
Vice Notsrie 1768; Vice Fiskal 1769: Leadesekre- 
terare i Götheborgs och Bohus län 1770; Härads- 
höfdiog i Gestrik linds domsaga 1774; Lagman i 
Wester-Norrlanda Isgsaga 1777; Adlad 1788 *«/, (ia- 
trod. s. å. under N:o 2145); T. f. Landsböfdiag i 
Geflcborgs Un 1788; Landshöfding i Stora Koppar- 
bergs län 1790; Riddare af Nordstjerne-Orden a å.; 
Kommendör af samma Orden 1792 oeh till följd 
deraf uppflyttad i d. t. Riddare klassen uader N-.e 
2145, A; Friherre 1800 '%, och skulle värdigheten 
åtfölja äldsta sonen, son efter son (introd. 1801 un- 
der N:o 319); Afsked frän Landshöfdmge-ein betet 
1812; t 1823 '•/, på Formbacka. Stod hos Koiung 
Gustaf III i mycken nåd, och hade, bland annat, 
förtroendet att under 1792 års riksdsg i Gefle för- 
valta Laadshöfdinge- oeh StålhåUars-embttena i nämn- 
de atad; bevistade riksdagarne 1789, 1792, 1800, 
1809, 1810 och 1812 samt var 1801 Revisor i Ban- 
ken och Riksgäldskontoret. — Gift 1:o 1772 '% 
med Bara Lucia Indsbetou, f. 1749 "/„. + 1787 
4 / 10 ; dotter af Politias- Borgmästaren i Stockholm Jo- 
han Indebetoa och Wendela Wisendorff: — 2:0 1801 
a V t på Gräagshammars bruk i Dalarne med Beata 
Charlotta Rosenborg, i henaes 2:a gifte, f. 1765 '*/,,, 
+ 1840 V 7 i Stockholm; dotter af Krigs-Rådet An- 
ders Rosenborg, N:o 1488, och Friherrinnsn Chri- 
stina Charlotta Fenck. N:o 189, samt enka efter 
Majoren Carl Silfverstråk, Nto 1372. Digitized by VjOOQIC 64 AP KOED». Barn: 

1. JaqutUe, f. 1778 eller 1779 »■/„ * 1818 % 
på Högbo bruk i Ofvansjö socken och Gästrikland. 
Gift 1796 n / l0 på Hushagens kungsgård i Dalarne 
med Öfversten Theodor Nordenadier, N:o 1814, f. 
1761, t 1833. 

1. Carl, t ungt 

1. Carl Johan, f. 1785; Stats-Råd; t 1850. Se 
Tab. 3. 

1. Sara Lovisa, f. 1787 4 / 10 ; Stifts-Fröken; + 
1829 % Gift' 1811 24 / med Kaptenen Gustaf 
Ltijovflycht, N.o 1088, f. 1772, t 1833. 

2. Äeato ^wroro, f. 18<»3 V, i Fahlun. Gift 
1829 a % i Stockholm med Stats-Rådet Car/ tfefirtc 
Gyllenhaol, Baron Gyllenhaol, N:o 388, i hans 2a 
gifte, f. 1788, t 1857. 

Tab. 3. 

Ctrl Jshån (son af Johan Magnns Nordin, No bil. 
och Baron af Nordin, Tab. 2). Friherre 1800, på 
samma gång, som fadern; f. 1785; Kornett vid lätta 
Lif-dragonerna 1802; Löjtnant derst., då Lifgardet 
till häst. 1806; Rytt mästare derst. ; Öfverste-Löjtnants 
afcked 1809; Riddare af Svärds-Orden 1818; Chef 
för Styrelsen öfver Allmänna Magasins-inrättningens 
utredning; Statssekreterare vid Krigsexpeditionen af 
Kongl. Kansliet 1823; Heders- Ledamot af Krigsveten- 
skaps-akademien 6. å.; Kommendör af Nordstjerne- 
Orden 1826; Stats-Råd 1828; T. f. Öfver-Ståthållare 
i Stockholm s. &.; Seraphimerriddare 1829; President 
i Bergs-kollegium 1831 ; Ordförande i Götha Kanal- 
direktion 1833; Afsked från förutn. Presidents-embete 
1839; f 1850% på Forssbacka och slöt såväl äldre 
greneu af adel. ätten af Nordin som friherrl. ätten 
af samma namn. Var för Friherrarne deputerad till 
Konung Carl XIV Johans kröning iTrondhjem 1818. 
— Gift 1810 % med Margaretha Fredrica Falck, 
t. 1786 % t 1854 V, i Stockholm; dotter af 
Grosshandlaren derst, Direktören Pehr Falck och 
Hedvig Magdalena Berg. 
Barn: 

Johan Pehr Carl, Friherre; f. 1813 *V 7 ; Kam- 
marjnnkare; t ogift 1848 17 /, på Stjerna gård i 
Upland. 

Hedvig Charlotta, f. 1816 '%, * ogift 1838 % 
på Karmansho bruk i Westmanland, genom drunk- 
ning i bruksån derst., då hon skulle plocka en blomma 
Tid åbrädden. 

Emma, f. 1820 % Gift 1843 */, i Stockholm 
med Kaptenen Frih. Carl Adam Bogislaus Styrbjörn 
von Sttdingh, N* 342, t 1801. 

Tab. 4. 

lir Ctrl Gustaf Nerdln (son af M:r Carl Nordin, 
Tab. 1), f. 1749 »/, i Stockholm; Student i Upaala 
1763; Magister derst. 1773; Amanuens vid Akade- 
miska Bibliotheket s. å.; Docens vid Phil. Fakulteten 
1774; Eloqoentneet Poeseos Lektor vid Gymnasium 
i Hemösand 1773; Förestod Theol. Lektoratet derst 
1781; Tjenstfri 1782. då han flyttade till Stockholm; 
Kyrkoherde i Skelefteå, prestvigd samt Prost, allt 
1786; En af de Aderton i Svenska Akademien, Le- 
damot af Vitterhets-akademien samt Ledamot i Kckle- 
aiastik-beredningeti, allt a. å.; Seraphimerordens Hi- 
storiogrsph 1787; Kontrakts-Prost 1789; Ledamot af 
RikeU Ärenders Allmänna Beredning 1792, och i 
sådan egenskap äfven befald att bevista Konangens 
Konselj; Nedlade Ordensbistoriegraf-sysslan samt Le- 
damot af Nordstjerne-Ordoo 1797; Åter Kontrakts- prost samt flyttad till Theel Lektor vid tortta. 
Gymnasium s. å.; Kyrkoherde i Nora pastorat i Ån- 
germanlaud 1798; Kontrakts-Prost derst. 1800; Theol. 
Duktor s. å , efter Konung Gustaf IV Adolphs krö- 
ning; Biskop i Hernöoands stift 1805; Kommendör 
af förutn. Orden 1809; t 1812 "/, på sin gård 
Sten hammar vid Hemösand. Han stod, likasom bro- 
dern, i särdeles nåd hos Konung Gustaf III och var 
honom mycket tillgifven, men aflngsnades af den ef- 
ter Konungens död till styrelsen komna Reuterholm, 
och förbjöds året derpå att begifva sig till jubelfesten i 
Upaala, dit han var vald stiftsfullinäktig; hade mycket 
förtroende af presteras i stiftet och var deras repre- 
sentant vid riksdagarne 1786, 1789. 179? och IttOO; 
bevistade äfven 1809 års riksdag, och var då Leda- 
mot af Konstitutious-utekottet; har författat lefver- 
nesbeskrifn ingår öfver Eric Dahlberg, Claes Christers- 
son Horn, Peter Julius Coijet, Ni I» Stjernsköld, Georg 
Stjernhjelm, Rutger von A sch c berg, Simon Grundel- 
Helmfelt, Haqviu Spegel, Samuel Klingetistjerna, Ni- 
codemus Tessin, Olof von Dalin, Adam Ludvig Le- 
vrenhaupt, Eric Soop, Claes Fleming, Anders Celsius, 
Gustaf Horn, Hans Wachtmeister och Per Brahe; 
har slutligen utgifvit en lefvernesbe^krifning öfver 
Landshöfdingen Frih. Pehr Abr. Örnsköld samt låtit 
trycka Konnng Carl Xha Degbok. Hans barn blefro 
1807 M / n Adlade och Adopterade på deras farbro- 
ders adel. namn och nummer (1809 introd. under 
N:o 2145, A). —Gift 1:0 1776 med Ama CkrUtma 
Högström, f. 1751, + 1787; dotter af Prosten och 
Kyrkoherden i Skelefteå D:r Pehr Högström och Ca- 
tharina Fjellström: — 2:o 1788 med Anna Sopkia 
Nentén, t. 1766, t 1794 \ i Hemösand; dotter af 
Kyrkoherden i C a ra förssral. i Stockholm D:r Pe- 
trus Abraham Nenzén och Hedvig Margaretha Sjö- 
berg: — 3:o 1795 med Margaretha Elisabeth Claesson, 
f. 1777 % t 18V8 *%; dotter af Brukspatronen 
och Riddaren af Wasa-Orden Jacob Ephraim Claes- 
son på Graninge i Ångermanland och Catharina He- 
lena Wallensten, Na 1305. 
Barn: 

1. Anna Lovisa Nordin, Nobil. och Adopt. af 
Nordin, f. 1779 *%, + enka 1852 M / 6 . Gift 1805 
*% på Stenbammar med Kongl. Sekreteraren Isaac 
Biberg, 

1. Wendela Ulrica Nordin, Nobil. och Adopt. af 
Nordin, f. 1786 %, t 1819 »/,. Gift 1811 f/ f 
på Stenbammar med Hiradthöfdingen i Södra Ån- 
germanland, Riddaren af Wasa-Orden Lagmannen 
Carl Gustaf Wallgren. 

3. Catharina Helena Nordin, Nobil, och Adopt. 
af Nordin, f. 1796 M / 4 p& Stenhammar, f 1854 */ g 
i Hemösand ogift. 

3. Carl Jacob Nordin, Nobil. och Adopt. af Nor- 
din, f. 1797 M /„ på Stenhammar; Adlad 1807 M /„, 
för sin faders förtjénster, samt Adopt på sin far- 
broders adel. namn och nummer (introd. 1809 under 
N* 2145, A); Student i Upsala 1819; Magister derst. 
1824; Lektor vid Krigsakademien på Carlberg; Au- 
akultant i Svea Hofratt och E. o. Kanslist i Konun- 
gens Kansli; Lektor vid Gymnasium i Hemösand 
1836; Riddare af Nordstjerne-Orden 1851. — Gift 
1850 '% på Högbo bruk med sin kusins dotter. 
Johanna Charlotta Leijon/ycht, f. 1813; dotter af 
Kaptenen Gustaf Leijonflycbt, N:o 1088, och Sara 
Lovisa af Nordin. 

3. Gustaf Nordin, Nobil. och Adopt. af Nordin, 
t 1799; General-Major. Se Tab. 5. 

3. Claie Johan Nordin, Nobil. och Adopt. af 
Nordin, f. 1801; HiradshöMing ; fl 838. Se Tab. 6. 

3. Margaretha Elisabeth Nordin, NobiL och Adopt. Digitized by VjOOQIC NORFELT. 65 af Nordin f. 1803 *% på Stenhammar, f 1859% 
i Hernösand ogift. 

3. Hedvig Charlotta Nordin, Nobil. och Adopi. 
a/Nordm, f. 1807 8 / 10 på Stenhammar; Stifts-Fröken. 

Tab. 5. 

farfaf Nsrdla, NsbU. ki Adept, af Bion»* (son 
af D« Carl Gustaf Nordin, Tab. 4), f. 1799 6 / 13 på 
Stenhammar; Kadett vid Carlberg 1814; Fänrik rid 
Andra Lifgardet 1817; Löjtnant derst. 1822; Kapten 
i Generalstaben 1825; Afeked från Löjtnants-bestall- 
ningen vid Andra Gardet a. å, med tillstånd att, så- 
som Kapten, i Generalstaben qvarstå; Attaché vid 
KongL Maj:ta Beskickning i S.t Petersburg 1826; 
Adjutant hos Riks-Ståthållaren i Norrige Grefve von 
Pisten 1827; Andre Sekreterare i Kabinettet för Ut- 
rikes BrerVaxHngen 1828; Majors n. h. o. v. 1833; 
Kammarherre a. å.; Riddare af Ryska S:t Annse- 
Ordena 2:a klass 1834; Riddare af Svärds-Orden 
1838; Chargé d*AfXaires hos Nord- Amerikanska För- 
ande Staternas Regering a. a.; Öfverste i General- 
staben 1845; Euroyé-Extraordinaire et Ministre-Ple- 
aepetentiaire rid KejserL Ryska Hofvet s. å.; Kom- 
mendör af Nordstjerne-Orden 1848; General-Majors 
o. L o. t. s. 1; Ridda r e af förutn. Ryska Ordens 
la klass 1853; Kommendör med stora korset af 
förutn. Sveaska Orden s, å,; Återkallad på egen be- 
gäran från dess Beskickning vid Ryska Hofvet 1856; 
Utsedd och forordnad 1859 att vara Kongl Maj-.ta 
Förste befullmaktigade Ombud vid Kongressen i Pa- ris samt Riddare och Kommendör af K. Ma Orden; 
Afsked nr krigstjänsten 1860. Bevistade, såsom At- 
taché, Kejaar Nioolai kröning i Moakou 1826 samt, 
såsom Ambassad-Kavaljer, Drottning Victorias krö- 
ning i London 1838. — Gift 1846 % i S:t Peters- 
burg med Ryska Furstinnan Helena 8ergiewna Scher- 
batoff, f. derst 1826 »/„, * dersammast. 1855 2 % 
och begrafven på Alexander-Newskis klosters kyrko- 
gård; dotter af verkl. Geheime-Rådet, m. m., Furst 
Sergei Gregorewitsch Scherbatoff och Furstinnan Anna 
Michaélowna Hilkoff. 
Dotter: 
Olga Anna Margaretha, t 1847 */„ i S:t Pe- 
tersburg. 

Tab. 6. 

Claes Mm Nordin, Nobll. ack AJtpi. af Nordla 

(son af D:r Carl Gustaf Nordin, Tab. 4), l 1801 "/ y 
på Stenhammar; Student i Upsala; £. o. Kanslist 
vid Justitise-fördeln. af Kongl. Kansliet; Häradshöf- 
dingé n. h. o. v. 1829; t 1838 "/, på Sundaholm 
i Gladhammars socken och Calmare län samt be- 
grafven på Gladhammars kyrkogård. — Gift 1834 
*'/, på Högbo med sin kusins dotter, Charlotta Au- 
gusta Nordenadier, t 1802 "/,; dotter af Öf»j*ten 
Theodor Nordenadier, N:o 1814, och Jeanette af 
Nordin. 

Dotter: 
Augusta Margaretha Jacobma, t 1837 % på 
Sundsholm. Adel. ätten Nordsköld, N:o 1309, f. SaaaeJ NlfesM aajclte, testa Lindberg, till Lunda; 
t. i Ulånger i ÅDgerm anländ ; Tjente sig upp ibland 
ABgermanlands fotfolk och vid Jemtlands reg;te till 
Kapten; Fick sist Majors karaktär. — Gift med 
•Sara Mört; dotter af Borgmästaren i Hernöaand 
Påwel Mört. 

MaVUatfterg, H«WL NaHskUd, till Norrby på 
Muasön i Mälaren; f. 1654 *% i Ångermanland; 
Airokat 1680 samt uppvaktade i Kongl. Kollegier 
och Kommissioner; Aktuarie i Kommissionen öfver Ridderskapet och Adelns rnsttjenst 1685; Guverne- 

mesta-Sekreterare i Drottning Hedvig Eleonoras Lif- begrafven i Munsö kyrka. 

geaing 1687; Adlad 1694 "/, (introd. 1697 nnder Johan, f. 1693 *>/„ t N:o 1309); f 1713 "/ 4 i Stockholm och slöt sjelf 
sin adel. ätt samt begrafven i Munsö kyrka,|der 
hans vapen ses. — Gift 1689 l9 / 7 med Margaretha 
Friedenreich, i hennes l:a gifte, t 1673*%, 1 1748 
u / 4 i Stockholm; dotter af Hofapothekaren Julius 
Fredric Friedenreich och Justina Sophia Jung samt 
syster till Landshöfdingen Melchior Friedenreich, No- 
bil. Friedenreich, N:o 1597, till Gammelstorp och 
Gamlegården, samt omgift 1719 med Lagmannen Sa- 
muel Florin, Nobil. Blomfelt, N:o 1585, till Norrby. 
Barn: 
Justina Sophia, f. 1690 % + 1702 % och barn. AdeL ätten Norfelt, N:o 594, t- Tab. 1. 

Israel Manis Bf areas, Nsbil. Nerfelt, f. i Ånger- 
aniuand; Magister i Upsala 1632; Syndikus i Gö- 
tsebsrg; President ocb Förman i Handels-kollegium 
derst; Adlad 1653 %, jemte sia stjufson, Jacob 
Boam (introd. 1654 under N:o 594); Burg-Grefve i 
förutn. stad 1664; -t 1677 utan söner och slöt sjelf 
»a adeL ättegren. — 6ift l.«o med Annika Siitman, 
t 1646 1e / A ; dotter af Borgmästaren i Nylöse Al- bert Siitman och Brita Andersdottcr (Hök) af Par- 
tela: — 2:0 med Maria öm, i hennes 2:a gifte, t 
före 1675; dotter af Biskopen D:r Johannes Bothwidi 
och Catharina Nilsdotter samt syster till Samuel och 
Noe Örn, Nobil. Örn, N:o 493, och enka efter Se- 
kreteraren Lars Larsson Bohm. 
Döttrar: 
1. Brita, f. 1637 »%, t 1665, natten till den 
18 Mars, i Götheborg och begrafven i Gustavi dom- kyrka derst Gift 1653 *% med Burg-Grefven i 
9 Digitized by VjOOQIC 66 VON DIB NOTH. nämnde stad Oerhard von Lengercken, NobU. Låjon- 
crantZy N:o 658, till Hallerup, i hans l:a gifte, f. 
1631, t 1684. 

1. Catharina, till Wängsjöberg i Uplsnd och Hal- 
lerup i Halland; t 1680. Gift 1662 "/, med Of- 
versten Börje Månsson, Nobii. Skedda, N:o 703, till 
Skarsby och Ranrillatorp, f. 1623, t 1670. Hon 
tillbyggde choret på Gottröra kyrka i Rotlagen, d er- 
under Skecktagrafven är. 

Tab. 2. 

lårs Larsson Behin (broder till Anders Bokm, NobiL Bohm, se adel ätten Bohm), f. 1609 */ s i 
Örebro; Sekreterare i Götha Hofrätt 1635; + 1645 
,4 / och begrafven i Örebro kyrka. — Gift 1638 
med Maria Or», som sedan fick Burg-Grefveu i Gö- 

theborg Israel Johannis Norseus, Nobil. Norfelt, se 
vidare Tab. 1. 

Son: 
Jacob Bohm, Nobil. Norfelt, f. 1640 i Jönköping; 
Student; Adlad, jemte sin stjuffader, 1653 % (io- 
trod. 1654 under N:o 594); Reste 1662 utrikes och 
utgaf i Helm8tedt en vacker och lärd disputation; 
t ogift på 1660-talet och slöt ejelf sin adeL ättegren. Adel. ätten Noringer, N:o 2049, t. Peder Månsson) Soldat vid Westgötha fotfolk; 
Slutligen Faltväbd derst. — Gift 1660 med Christina. 
Svensdotter. - 
Son: 

M:r Sveoo Petrl Noring, t 1662 3 % i Enaby i 
Norunga socken och Elfsborgs län, af hvilken socken 
han tog sitt tillnamn; Skolpilt i Skara 1672; Gym- 
nasist derst.; Student i Upsala 1684; Magister derst. 
1694; Grsecae-LingusB Lektor vid Gymnasium i första, 
stad 1696; Prestvigd 1699; Kyrkoherde iLarfiWe- 
stergöthland 1707; Prost 1710; * 1723 ! % i Larfs 
prestgård och begrafven på Larfs kyrkogård, under 
en med Latinska, af honom sjelf författade verser 
tecknad sten. Han var lycklig Latinsk poet. — Gift 
l:o 1698 "/,, med Anna Maria Fegraa, i hennes 
2:a grfte, + 1703 .^j dotter af Prosten och Kyrko- 
herden i Fägreds församl. af Skara stift M:r Haraldus 
Andreas Fegrscus och Maria Wismenia samt brors- 
dotter till Landshövdingen Håkan Andersson Fegrseua, 
Nobil. Fägerstjerna, N:o 887, till Lundsholm, Rön- 
ninge och Ugglebo, och enka efter Lektoren Lars 
Northman i Skara: — 2:o 1705 2 V, med Helena Vic- 
torin, f. 1684 *%, + 1721 19 / 10 ; dotter af Domprosten 
i Skara M:r Lars Yictorin och Catharina Omenia. 
Helena Victorins broder var den rike Handelsmannen 
i London Lars Victorin, efter hvilken hennes barn, 
jemte flera, år 1753 fingo ett ganska stort arf. 
Sont 

2. Dir Carl Nering, f. 1717 16 / 6 i Larfii prest- gård; Magister i Upsala 1743; Kyrkoherde vid Lu- 
therska församL i London 1748; Prestvigd i Calmar 
1749; Prost 1753; Theol. Doktor i Upsala 1755; 
Afsked från prcstembetet i London 1760; f 1786 
% på Svansö i Bitterna socken och Westergöthlaad, 
hvilket gods han, efter afskedstagandet, inköpte och 
bebodde. Han inrättade 1755, sedan kan ärft en 
del af sin rika morbroders qvarlåtenekap; eit stipen- 
dium af flera pand sterlings kapital vid Upsala Aka- 
demi, Stipendium Victoriaaum kalladt; fick slutligen 
1761 den 14 April Adelskap för sin son. — Gift 
1756 ,4 / t0 med Margaretha Lindegren, f. 1734 n / l0 
i Loudon, f 1769 2 % på Svansö och begrafven i 
Bitterna kyrka; dotter af Svenske Handelsmannen i 
London Anders Lindegren och Margaretha Trumble. Son: 
Carl Norlng, Nobil. Noringer, f. 1758*/, o i Lon- don; Adlad 1761 '%, för sin faders förtjenster (in- 
trod. 1776 under N:o 2049); Student; Lefde utan 
tjenst; t barnlös 1784 2 % på Svansö och slöt sjelf 
sin adel. ätt. — Gift 1781 2 V T på Tufvebo vid Jön- 
köping med Christina Maria von StroJdrch, i hennes 
l:a gifte, f. 1755 2 V 7 , + 1821 '%; dotter af Hof- 
rätts-Rådet Johan von Strök irch, N:o 1233, och hsns 
2:a fru, Anna Catharina Silfverstedt, N.o 1641, samt 
omgift 1785 l, / t0 med Ekonomie-Birektören M:r 
Sven Briaman. Friherrl. ätten T0H der Noth, N:o 61, f. 

Härstammade af en namnkunnig gammal adelig slägt i Brabant, som der redan år 1305 från längre tider tillbaka förde adeligt vapen. Lamqral von der Neta, —Gift med Lucretia van 
Stakenbrouch, i hennes l.a gifte, f. 1614 u / 8 i Hol- 
land, + 1664 w / 8 och begrafven i kopparkista i Åbo 
domkyrka; dotter af Thomas van Stakenbrouch samt 
omgift med Riks-Rådet och Presidenten Frih. Knut 
Kurck, N:o 16, i hans l:a gifte. 
Soq: 

Tbenas von der Notb, Natural. ock Baren von der 
Noth, Friherre till Stjerneberg i Halland; f. på 1630- 
talet i Brabant; Inkom till Sverige; Fänrik vid Weat- manlands reg.-te 1655; Löjtnant derst. 1656; Kapten 
1657; Major 1659; Öfverate-Löjtnant 1667; Natural, 
Svensk Adelsman 1668 l, / 8 (ej introd.); Orverste för 
förutn. reg:te s. å.; Friherre 1674 M / 4 (introd. 1675 
under N:o 61); E. o. Envoyé till Holland 1674; 
Under-Kemmendaat i Stettin 1677; Gcneral-Msjor af 
Infanteriet s. å.; Till döds slagen 1677 %, under 
Stettins belägring» af en inkastad granat samt be- 
grafven i Ryds kyeka i Bro härad och Upland. Han 
blef upphöjd tiU Friherre jumval för det han, genom Digitized by VjOOQIC TON NUMERA •7 «n saligs modem äktenskap med Betr Riks-RÄdtt 
och Presidenten Knut Kurek, nått den avantagen, att 
i Srcrige konsidereras som ett riksrådsbarn. — Gift 
1662 *% med Maria Hågerstjerna, till Limstad i 
Lik socken och Weatmanlaad, hvilket hoa 1686 lät 
bebygga till säteri; f. 1644; dotter af Handelsman- 
nen Claadc Rocquette, Nobil. Hägerstjerjoa, N:o 652, 
ull Häileback, Stjerneberg, Mauritzberg, Trän bygge 
och Bohalt, med Magdalena MoijaL 
Barn: 

Lawwral, f. 1663; Öfverste för Uplands Fem- 
mänius-regite 1703; General- Major; f barnlös 1710 
s /, i slaget vid Helsingborg och slöt ätten på svärds- 
sidan. — Gift med Cornelia de Buiela van Asperés 
ifrån Holland. 

Magdalena Christina, till Tranbygge, Limstad oeh 
Bohult; f. 1665 V*, t 1737 och begrafven i Ryds kyrka. Gift l:o 168* ,ft /„ med Kaptenen Johan 
Bonde, N:o 11, Dea Sköne, till Snnd och Öredal, t 
1663, + 1695: 2ro med General-Majoren Carl Gustaf 
Xoos af Hjelmsåter, Baron Root, N:o 186, i hans 
&a gifte, f. 1655, f 1723. 

Knnt, f. 1669, f 1672. 

Thomas, f. 1670 2 % i Stockholm; Fänrik vid 
Grefve Gast. Maar. Levénhaupte regrte 1688; Kapten 
vid Stralsundska Garnizons-regttet; General- Adjatant 
vid Auxijiére-trupperna vid Rhenströmmea ; Kapten 
vid Öfrersten Peter Makeléers infant,; + ogift 1695 
10 ,, i Stockholm och begrofs i familj egrafven i Vesto- 
Ryds kyrka i Upland. 

Carl, t 1672, + 1691. 

Maria Lovisa, f. 1674, t 1699. Gift med Öf- 
verste-Löjtnanteo Carl dvinhufvud af Qvalstad, N:o 
145, i hans l:a gifte. Adel. ätten von Numers, N:o 596. Tab. 1. 

Jactk Maniers ) Borgare och Handelsman i Liibcck. 

Son : 

Lerents Niuuers, Habil, van Numers, f. i Liibeck; 
Först Borgare och Handelsman i Narwa, så Råds- 
fTirvaudt och siat Borgmästare och Burg-Grefve derst.; 
Erhöll 1649 tillstånd att hålla öppen Kallare i nyssn. 
Uad; Adlad 1053 *% (introd. 1654 under N:o 596). 
— Gift med Margaretha Fack; dotter af Landt-RSdet 
Hans Fock, till Kollota, Pats, Rangtfebr, Istfehr, 
Woibifehr och Repnicb, med Helena Pröbsting samt 
*ptet till.Herrarne Fock, Nobil. Fock, N:o 1846, B. 
Barn: 

Johan, -fr- ung och ogift på sina resor i Frankrike. 

Lorentz; Major; f 1676. Se Tah. 2. 

Gustaf; Major; t 1704. Se Tab. 13. 

Gideon; Vice Amiral; + 1708. Se Tab. 15. 

Margaretha. Gift med Of vers ten Anders Ldschern, 
Satural. Låsohem von Hertzfelt, N:o 802, till Or- 
gametz. 

Carl; Öfverste-Löjtnant; f 1701. Se Tab. 17. 

AWrecht; Löjtnant vid Amiralitetet; + ogift 1716 
änder Rysk fångenskap i Kalnga. Han bevistade 
sjöträff ningen i Peiposajön i Maj 1702. 

Tab, 2. 

Larests (son af Lorentz Numers, Nobil. von Nu- 
mera, Tab. 1); Kapten vid Fortifikationen och Artil- 
leriet; Kommendant i Stralsand; Major 1670; + 
1676 i nämnde atad. — Gift med Catharina Jonas- 
<*<*ter, Nobil. Appelberg, N:0 904; dotter af Ränt- 
mästaren i Narwa Jonas Pehrseon till Hassleberg 
oeh Hallika, med Brita Appelbom, N:o 325. 
Barn? 

Margaretha Hedvig, t 1670. Gift med Rad- 
manen i Stockholm Olof Siljeström, + 1720. 

Brita, f. 1*72, + 1754 ! % på Löfnäa. : Gift 
Bed Rvttmaataren Johan Cremer, N:o 713. 

Lorentz f. 1673; Öfverste; t 1736. Se Tab. 3. 

Maria, t 1674, t ogift. 

. TA3. 3. ' 

Larenti (son af Lorentz, Tab. 2), t 1673; Vo- lontär vid Öfverste Sparfvenfelta regrte i Brabaut 
1693; Finrik dcrst. a. &.; Löjtnant vid Tyska reg:tet 
i Frankrike 1697; Adjutant vid General-Majoren 
Grefve Stenbocks Armé i Limand 1701; Löjtnant vid 
Dal-reg*.tet s. &.; Grenadier-Kapten i Holsteinsk 
tjenst 1702; Major vid Öfverste- Löjtnanten Fries* 
bataljon i Stade 1711, vid Guvernörens re^te i Wis- 
mar 1715 oeh vid- Westgötha-Dals infant 1716; 
Interima-Öf verste för Helsinge regtte 1717; Öfverste- 
Löjtnant vid samma reg-.te 1721; Öfverste för Ta- 
wastehas reg:te 1728 och för Calmare regjte 1734; 
t 1736 »/,. Han bevistade med Jemtländska Ar- 
méen fälttaget i Nprrige 1718. — Gift med Char- 
lotta Dorothea Bruncrona, jr 1767 ! %; dotter af 
Öfverste-Löjtnaaten Lorentz Brun, Nobil. Bruncrona, 
N:o 1798, och Dorothea Lucretia Schaum. 
Söner: 

Carl Maurits, t 1714; Kapten; + 1755. Se 
Tab. 4. 

Fredric Magnus, t 1725; Öfverste; + 1796. 
Se Tab. 12. 

Tab. 4. 

Carl iaurlti (son af Lorentz, Tab. 3), till Prcst- 
kulla i Finland; f. 1714; Kom i tjenst 1728; Fän- 
rik vid Tawastehus läns infant. 1732; Löjtnant i 
Fransk tjenst; Fänrik vid Helsinge reg:te 1738; 
Kornett vid Nylands Dragoner 1742; Slutligen Kap- 
ten derst.; + 1755. Han bevistade Franska Arméens 
kampanj vid Rehnströmmen samt Finska kriget på 
1740-talet. — Gift med Beata Charlotta Gjös, t 
1715 %, f 1765 %;' dotter af Ryttmästaren Carl 
Gustaf Gjös, N:o 279, till Prestkulla, Mait och De- 
gergärdeu, med Sophia Elisabeth Klingspor, N:o 195, 
i hennes l:a gifte. 
Söner: 

Carl Johan, f, 1745, t 1754. 

Adolph Fredric, f. 1746; Lefde utan tjenst; f 
1809. Se Tab. $. 

Gustaf, f. 1750; General-Major; f 1826. Sa 
Tab. 9. 

Tab. 5, 

Adélab Fredrle (son af Carl Maurits, Tab. 4), till 
Ojuia i £abo socken ooh Finland; t 1746 "/,; Digitized by VjOOQIC 68 TON NUHIK8. Lefde utan tjenst, såsom Landthuahållare; + 1809 
på Ojnäs. — Gift 1768 "/, med Agneta Sophia 
Munck af fulkila, f. 1740 ,§ /,; dotter af Kornetten 
Claes Göran Munck af Fnlkila, N:o 130, till Här- 
killa, med Magdalena Eleonora von Rehauaen, N:o 
1781. 

Barn: 

Carl Fredric, t 1768 »/„, + 1775 %. 

Lorentz Johan, f. tvilling 1770 **/„ + a. å. w / fl . 

Gustaf, f. tvilling 1770 M / 5 , f s. a. %. 

Gotthard, f. 1771 %; Fänrik vid Arméena Flotta 
1783; t 1787 ■% i Götheborg. 

Guttaf Adolph, f. 1773 »/„ T 1775 *%. 

C/afr JbAa», f. 1774; Kapten; f 1856. Se 
Ttb. 6. 

Sophia Albertina, f. 1775 % * a. a. 2 %. 

jlnna /Vedrica, f. 1776 %, t 1798 •/„ i Lo- 
visa. Gift 1795 med Kaptenen Frih. Eric Magnus 
Ulfsparre af Browvik, N:o 37, i håna l:a gifte, f. 
1766, + 1809. 

Hedvig Eleonora, +. 

Jacob Reinhold, t 1778; Major; t 1842. Se 
Tab. 8. 

Anders Wilhelm, f. 1780 ,4 /„ f 1786 V 10 . 

^pneta Lovisa, t 1781 M / 7 , t 1787 "/,. 

Maria Charlotta, t tvilling 1782%, + a. a. u / n . 

Eva Juliana, t tvilling 1782 %, + 1783 "/,. 

Tab. 6. 

Claes Jfthan (son af Adolph Fredric, Tab. 5), f. 
1774 »V,; Fänrik vid Arméena Flotta 1789; Adju- 
tant vid Stackelbergska reg: tet; Löjtnant derat 1796; 
Kaptens afsked 1810; Introd. på Finska Riddarhuset 
under N:o 50 bland Adelamän; t 1856 % på Ha- 
galund i Finland. Han blef fången hos Ryasarne, 
först i sjöslaget i Svensksund den 24 Aug. 1789, 
sedan 1808, vid Sveaborgs öfvergång, då han fördes 
till Kadnikow. — Gift 1810 t9 / g med Stifts-Fröken 
Henrietta Gustaf va Stjernschantz, f. 1786 '%; dotter 
af Majoren Johan Gustaf Stjernschantz, N:o 1432, 
och Sophia Maria De Frese, N:o 1856, B. 
Barn: 

Carl Johan Oscar, f. 1814; Protokolls-Sekreterare. 
Se Tab 7 

Axel Wilhelm Edvard, f. 1816 "/,; Vice Hi- 
radshöfding; Ledamot af Poliskammaren i Helsing- 
fors; Vice Landskammererare i Nylands län. 

Claes Abraham, f. 1824 V„ f 1826 % i Hel- 
singfors. 

Angelica Gustafva, f. 1829. Gift 1856 med Löjt- 
nanten vid Tredje Finska Liniebataljonen Carl Ale~ 
xander Wiranius. 

Tab. 7. 

Carl Jaban Oscar (son af Claes Johan, Tab. 6), 
f. 1814 ,s / n ; Vice Häradshöfding; Kopist i Kejserl. 
Finska Senatens Ecklesiastikdepartement 1847; Kan- 
slist derst. 1855; Protokolls-Sekreterare. — Gift 1858 
"/to i Helsingfors med sin syssling, den berömda 
dramatiska författarinnan Hedvig Constantia Fredrica 
Ehrenstam, f. 1830 "/ l0 ; dotter af Stats-Rådet Jo- 
han Fredric Ehrenstam, N:o 1682, och Constantia 
Sophia Carolina af Trolle, N:o 2105, A. 
Dotter: 

Henrietta Constantia Helena, f. 1859 ! %. 

Tab. 8. 

Jaet b Reinhold (ton af Adolph Fredric, Tab. 5), f. 1778 *•/„; Fänrik vid Nylanda in fan t. 1790; 
Löjtnant derst 1794; Kapten 1804; Majors afsked 
1810; Introd. på Finska Riddarhuset under N:o 50 
bland Adelsmän; Magazins-Förvaltare i Björneborg 
1834; t 1842 *%. — Gift 1804 i Helsingfors med 
Beata Gustafva Segersten, t 1783, t 1836 "/ 6 . 

Barn: 

Agneta Gustafva, t 1805 % f 1843 V iUleå- 
borg. Gift 1825 4 / t på Ojnäs med Andre Kam- 
mereraren i Wezel, Depositions och Lånebanken i 
Finland Gustaf Mauritz Wånerberg; 2:o 1840 % i 
Björneborg med Kaptenen och Bankokommiaaarien 
Gustaf Leonhard Gripenberg, N:o 931, i hans l:a 
gifte, f. 1804. 

Amalia Maria Lovisa, f. 1807. Gift 1825 V, 
på Ojnäs med Häradahöfdingen i Kymene härads 
domsaga, Lagmannen Lars Gabriel Krogius. 

Jacobina Fredrica, f. 1808 9 /„. Gift 1831 M / 6 
på Ojnäa med Kammar-Rådet Johan Henric Norden- 
svan, N:o 2114, f. 1801. 

Oscar Reinhold, t 1813 '%; Tullförvaltare i 
Torneå. 

Antoinetta Augusta, f. 1817. Gift 1837 med 
Räntmästaren Robert Agricola, t. 

Tab. 9. 

Gustaf (son af Carl Mauritz, Tab. 4), f. 1750; 
Antogs till krigstjenst 1760; Fänrik vid von Blixens 
regrte 1768; Löjtnant derat. 1771; Kapten vid Öster- 
bottens reg: te; Major derst.; Öfverste-Löjtnant 1785; 
Riddare af Svärds-Orden 1789; Öfverste i Arméen 
1792 och for sistn. reg-.te 1794; General- Major; 
Kommendör af forutn. Orden 1817; Introd. på Fin- 
ska Riddarhuset under N:o 50 bland Adelsmän; t 
1826 2 % på Tottesund i Wasa län. Han fick Svärds- 
Orden för sitt välförhållande i affären vid Parku- 
mäki 1789. —Gift 1783 "/„ med sin kusin, Maria 
Helena Fredrica von Numer s, f. 1758, + 1788 V„; 
dotter af Ofversten Fredric Magnus von Numera och 
håna 2:a fru, Friherrinnan Sophia Margaretha Kli ne 
kowatröm, N:o 262. 
Söner: 

Fredric Magnus, t 1785; Major; f 1845. Se 
Tab. 10. 

„ Gustaf Adolph, f. 1787 »/ 4 ; Under-Officer vid 
Österbottens reg-.te; Fänrik vid Nylanda-brigadens 
infant. 1805; t ogift 1808 10 / s i Gamla Oarleby af 
blessyrar, dem han erhöll i träffhingen med Rys- 
sarne vid Perrho den 11 Juli s. å. 

Tab. 10. 

Fredric Magnus (son af Guataf, Tab. 9), f. 1785 
%; Fänrik vid Österbottens reg:te 1792; Löjtnant 
derst 1796; Slutligen Major; Introd. på Finska Rid- 
darhuset under N:o 50 bland Adelsmän ; + 1845. — 
Gift l:o 1811 "/, på Säppelä i Ilmola socken och 
Finland med Henrietta Schöring, f. 1794, t 1830 
% på Totteaund: — 2:o 1832 */ 9 i Wasa med 
Lovisa Fredrica Långhjelm. 
Barn: 

1. Gustaf Adolph, f. 1814 •/„ + ogift 1840 ,9 /„ 
på Fogelbro å Wermdön. 

1. Hedvig Sophia Fredrica, t 1815, f 1817 "/„ 
på Säppelä. 

1. Lorentz August, t 1818; Possessionat Se 
Tab. 11. 

1. Gideon Fredric, f. 1824, + 1826 «V 4 . 

2. Oscar. Digitized by VjOOQIC TON KUMSB8. 69 Tab. 11. 

Lsrtnti A agnat (son af Fredrio Magnus, Tab. 10), 
l 1818; Possessionat i Fioland. — Gift l:o 1846 
ned Johanna Gustafva Malin, + 1S49: — 2:0 1810 
med den förras syster, Seraphia Maria Malin. 
Barn: 

I. Jenny, t 1847. 

1. Gustaf Adolph, f. 1848. 

" Tab. 12. 

Predrfc Magans (son af Lorentz, Tab. 3), f. 1725; 
Volontär vid Lifgardet 1739; Slatligen Sergeant derat.; 
Adjutant Tid Hamiltonska reg: tet 1742; Löjtnant 
derst 1746; Kapten vid G ref ve Poases regrte 1749; 
Major rid Grefre jCronbjelms regrte 1757; Riddare 
af Svärds-Orden ; Öfverste-Löjtnant vid Sprengtporta 
reg:te 1769; Öfverate i Armé en 177?; Öfverste för 
Österbottens regrte; Afsked 1781; t 1796 V t i Wasa. 
Han bevistade år 1745, såsom frivillig vid Preussiska 
Annéen, fälttåget i Böbmen. — Gift l:o 1750 med 
Eleonora Juliana von Oltkoff, f. 1733, + 1753 i 
barnsång; dotter af Regerings-Rådet Christian Eh- 
rcnfried Charisioa von Ölthoff, N:o 1752, och hans 
1a tro, Friherrinnan Engel Charlotta Lindhjelm, N:o 
93: — 2:o med Friherrinnan Sophia Margaretha 
Klmdkowstråm, f. 1737 »/,„ f 1808 *V e i Wasa; 
dotter af Kanslären Thure Gustaf Klinckowstrom, 
Baron Klinckowstrom, N:o 262, till Engelswacht, 
med Maria Charlotta Ton Borcken, 
Döttrar: 

1. Christina Charlotta, f. 1753, + 1784 •/,. Gift 
1773 Ä / tl med Majoren Carl Gustaf von Böhnen, 
Nto 1854, f. 1733. 

2. Maria Helena Fredrica, f. 1758, + 1788 4 / l2 . 
Gift 1783 Ä /, 2 med sin kusin, General-Majoren Gu- 
ne/von Numers, f. 1750, f 1826. 

2. Gustafva Hedvig Lovisa, t 1762, t 1822 »/„ 
på Peldoniemi i Ilmqla socken. Gift 1795 **/,, i 
nämnde socken med Öfverste-Löjtnanten och Rid- 
daren Otto Reinhold Meurman, f. 1750, t 1815. 

2. Sophia Christina Eleonora, t 1765, f 1778 V 10 - 

Tab. 13. 

Gustaf (son af Lorentz Numers, Nobil. von Nu- 
aiers, Tab. 1); Kapten-Löjtnant vid Henn. Rud. 
Horns reg-.te 1700; Slutligen Major vid Garnisonen 
i Narwa; Dödad derst 1704, då staden intogs af 
RjssarncL — Gift med Lucretia von Knorring; dot- 
ter af Öfverste- Löjtnanten och Ståthållaren Henric 
Hearicason von Knorring. till Peddul, Jöggis, Kalten- 
bran, Regnlewa och Kajkull, med hans 2:a fro, Ag- 
neta von Tiesenhausen, i hennes 2:s gifte, samt af 
»mm* ålagt som de adel och friherrl. ätterna Knor- 
ring oeh von Knorring. 
Barn: 

honetta Doroihea* Gift med en Kyrkoherde Frondel 
i Westergöthland. 

Lorentz; Major. Se Tab. 14. 

Flera Barn, som stannade i Liffland. 

Tab. 14. 

Lereati (son af Gustaf, Tab. 13); Major i Rysk 
tjenst Hans efterkommande hafva blifvit introdu- 
cerade på Riddarhuset i Rigs under N:o 137. — 
Gift med en von Zockel. 
Barn: 

Frans Christian, t 1710; KejserL Rysk General samt Riddare af Ryska S:t AJezander-Newskia Orden. 
— Gift med en dotter till en Rysk General von 
Stoffeln. 

Gustaf, f. 1715; General en Chef i Rysk tjenst; 
Riddare af Ryska S:t Alexander-Newskis, S:t Annas 
och Uvita Örns Ordnarne; t på 1780-talet — Gift 
1752 % med Friherrinnan Magdalena Elisabeth 
von Budberg, t 1731 "/„; dotter af General-Eko- 
nom ie-Direktören Frih. Gotthard Wilhelm von Bnd- 
berg, N:o 98, till Intaern, Widdrisch, Stolben och 
Barowsky, med Margaretha Elisabeth Lode. 

Levtn» 

Hedvig. 

Tab. 15. 

tildeta (son af Lorentx Numera, Nobil. von Nu- 
mers, Tab. 1); Var 1677 Amiralitets-Löjtnant; Kap- 
ten vid Amiralitetet 1690; Schoutbynacht 1700; Vice 
Amiral a. å.; + 1708 i Carlakrona och begrafven i 
Tyska kyrkan derst, hvareat hans grafsten ladas, 
tecknad endast med initialerna till håna namn, G. v. 
N. Han blef i det olyckliga sjöslaget emot de Danske 
den 1 Juli 1677 blesserad. — Gift med Maria von 
Rosenf ett, t 1711; dotter af Amiralen Werner Rein- 
hold von Rosenfelt, N:o 909, och Christina Gyllcn- 
stake, N:o 620. 
Barn: 

Lorentz; Kapten. Se Tab. 16. 

Charlotta Margaretha, + ogift. 

Christina, f. 1695 »V 7 , + 1755. Gift 1723 *% 
med Kornetten vid Lif-dragonerna Jacob Salmoon, 
l 1696, t 1779 % och broder till Ryttmäatarcn 
Abraham Salmoon, Nobil. Tornérhjelm, N:o 1655. 

Magdalena. Gift med Majoren Niclas Adolph 
von Kramer, N:o 1959, i hans l:a gifte, f. 1696, 
t 1764. 

Tab. 16. 

UreatS (son af Gideon, Tab. 15); ÖrYer-Löjtaant 
vid Amiralitetet 1713; Kapten derst — Gift med 
Catharina Elisabeth Ljungfelt, f. 1694 *%, t 1729 
% på Kråkerum vid Calmar; dotter af Leodskam- 
mereraren Abraham Ljungberg, Nobil. Ljungfelt, N:o 
1364, till Aby, med Agneta Hilletan, Nso 1022. 
Barn: 

Agneta Maria, t. 1719 V |0 , T ogift 1741. 

Charlotta Eleonora, + 1772. Gift 1:0 1752 *% 
med Med. Do k to ren oeh Assessoren Johan Fjellstr öm: 
2:o 1766 % med en Öfverste-Löjtnant Stare. 

Carl Abraham, t 1722 »,,„ t ung. 

Ulrica, f. 1724 %, + ung. 

Carl Gideon, f. 1726 *% + 1745 i Holland. 

Catharina Elisabeth, f. 1727 "/,„ T 1776 »/,. 
Gift 1746 *% med Öfversten Jonas Zacharias Åberg, 
Nobil. GyUenstam, N:o 2015. f. 1708, t 1790. 

Tab. 17. 

Carl (son af Lorentx Numers, Nobil. von Numers, 
Tab. 1); Kapten vid Lifgardet 1693; Major derst. 
1699; Öfverste-Löjtnant 1701; f s. å i Lubeck, 
under resa till varma baden i Aachen. Han anförde 
andra gardesbataljonen vid landstigningen på Seland 
den 25 Juli 1700 och var den första, som sprang 
ur båten i vattnet vid stranden, samt angrep med 
sina grenadiérer och fördref med utmärkt tapperhet 
Danska kavalleriet; deltog afven i slaget vid Narwa 
den 20 Nov. a. å. — Gift l:o 1689 "V, med Chri- 
stina Påhl, som varit Prins Carls piga vid Koogl, Digitized byG00g ie 7% TON NUMEB3. Hofvet; dotter af Fältskären Baliztr Påhl i Stock- 
holm: — - 2:o med Gundborg Elisabeth Fager stjerna, 
jr 1708; dotter af Landshöfdingen H&kan Andersson 
Fegneua, Nobil. Fägerstjerna, N:o 887, till Lunds- 
holm, Rönninge och Ugglebo, med hans 2;a fra, 
Christina Canterhjelm, N:o 583. 
Barn: 

1. Hedvig Eleonora, f. IG 92; Hofdam hos Drott- 
ning Ulrica Eleonora den Yngre; t 1764. Gift med 
Lagmannen Johan Kloo, Nobil. Kloo, N:o 1838, f 
1738. 

1. Margaretha Christina, f. 1694 13 / 8 , f 1781 
! %. Gift 1715 "/ n med Kyrkoherden i Maria för- 
saml., sedermera Superintendenten i Carlstad, D:r 
Magnus Peiri AurivMlius, f. 1673, t 1740 och stam-, 
fader för de adopterade grenarue af adel. ätten Ro- 
sén von Rosenstein,*N:o 2055. 

1. Charlotta Ulrica, f. 1695; Stifts-Fröken; + 
1777 s % på Tyresjö i Södertörn. 

2. Christina Elisabeth, f. 1697, f 1730 %. Gift 
1727 w / 6 med Sekreteraren Gustaf Iserhjelm, N:o 
1288, f. 1682, + 1735. 

2. Carl, f. 1699; Lagman; f 1763. Se Tah. 18. 

Tab. 18. 

Ctrl (son af Carl, Tab. 17), till Uggelbohl i 
Wermland; f. 1699 »/, ; Haradshöfding i Öster- 
Sysslet i Wermland 1730; Afsked 1756; Lagmans 
karaktär 1757; f 1763% på Lundsholm i Ölmehä- 
rads socken och Wermland. — Gift 1728 24 . 8 med 
Brita Christina Lunds t ed t, f. 1711 2 »/ 4 , f 1771 ,s / 2 ; 
dotter af Asse&soreu Olof Wred.Luudstedt och Anna 
Christina Christoffersdotter Moback. 
Barn: 

Carl, t 1729 %, + 1730 %. 

Anna Elisabeth, t 1730 M / 7 , + 1731 %. 

Christina Margaretha, f. 1731 %, + 1779 *% 
i Stockholm. Gift l.o 1754 2 % på Uggelbohl 
med Kommissions-Sekreteraren Joel Gripenstjerna, 
Baron Gripenstjerna, N:o 244, till Kjersö, f. 1726, 
+ 1758: 2:o 1761 27 /„ med Vice Presidenten Johan 
Olof Rudbeck, N:o 1637, i hans 2:a gifte, f. 1711, 
+ 1790. 

Carl Gustaf, f. 1733 »/, ; Drunknade 1750 *V 10 . 

Lorentz, t 1735 14 / a , + s. å. %. 

Olof Fredric, t 1737 •/,„, t 1740 %. 

Brita CArw«i«a, f. 1738 ål / 12t + 1818 27 / 4 . Gift 
1760 *% med Hofeekretoraren och Riddaren af Wasa- 
Orden, Brukspatronen Bengt Gustaf Geijer på Udde- 
holm i Wermland, f. 1721 2, / 4 , + barnlös 1817 2 %; 
broder till Bergs-Rådet Emanuel Geijer, Nobil. af 
Geijersstam, N:o 2010. till Alqvittern, samt farbroder 
till Öfverstén och Ståthållaren Carl Emanuel Geijer, 
Nobil. Tron Geijer, N:o 2256. 

Olof Ulric, f. 1741; Assessor; t 1802. Se 
Tab. 19. 

Christoffer, f. 1743 i0 / ?i E. o. Kanslist vid Krigs- 
expeditionen 1762; Kopist derst. 1765; Kanslist 
1771; Protokolls-Sekreterare 1772; Ordens-Harold 
1775; Krigs-Råd 1777; Riddare af Nordstjerne-Ordcn 1781; Statssekreterare vid nämnde expedition 1792; 
President i Kammar-revisionen 1796; Kommendör 
af forutn. Orden 1797; t ogift 1801 % i Stockholm, 
efter en lång och plågsam sjukdom, samt begrafven 
på Clara kyrkogård. Han berömmes såsom en he- 
derlig man och redlig em bet g man. 

Fredric Adolph, f. 1745 s / 7 ; Volontär vid Kongl. 
Lifgardet 1762; Fänrik derst. J763; Löjtnant 1770; 
Major i Arméen 1772; Kapten vid Gardet; Öfverstc- 
Löjtuant i Arméen 1781; Major, vid Gardet 1788; 
Riddare af Svärds-Orden 1789; Öfverste i Arméen 
1790, för Westerbottens iufant. 1791 och for Bohus 
läns Dragoner 1792; f ogift s. å. a V 12 i Stockholm. 
Han var en förträfflig tecknare samt egde mycken 
kännedom i de fria konsterna; gjorde i det afseendel 
åren 1771 — 1773 en resa till Frankrike och Italien; 
bevistade slutligen Finska kriget på 1780-talet, och 
blef derundcr i affären vid Likala den 3 Juli 1789 
blesserad i halsen. 

Tab. 19. 

Olof Ulric (son af Carl, Tab ; 18>; f. 1741 «%; 
Auskultant i Bergs-kollegium 1762; Assessors ka- 
raktär 1770; * 1802 V 4 på Lundsholm. — Gift 
1772 *% på Björnarbo vid Upsala med Maria Gu- 
sta/va Troil, Nobil. von TroU, N:o 2039, f. 1750 
%. + 1775 *% på Lundsholm efter barnsäng och 
begrofs i Ölme kyrka i Wermland; dotter af Ärke- 
biskopen Dar Samuel Troilius i Upsala och hans l:a 
hustru, Anna Elisabeth Angerstein: — 2:o 1778 % 
med sin svagers b alfsysters dotter, Stifts-Fröken Char- 
lotta Ulrica Palmstruch, f. 1756 2 %, t 1785 18 / 8 ; 
dotter af Majoren Urban Reinhold Palmstruch, N:o 
657, och hans l:a fru, Ulrica Rudbeck, N:o 1637. 
Barn: 

1. Carl Samuel, f. 1773 ,9 / 7 , t 1784 •/, på 
Lundsholm. 

1. Brita Elisabeth, f.1774 ,s / 7 , f s. å. M / r 

1. Olof Ulric, f. 1775 2 %; Sergeant vid BIS 
och Gula Lifgardet 1790; Fänrik derst. 1791 ^Löjt- 
nant vid Lif brigadens infant 1793; Kapten vid Öster- 
bottens reg: to 1794 och vid Nerike och Wermlands 
regrte 1799; Majors afsked 1807; f ogift 1836 »% 
på Nohlby i Wäsehäräds socken och Wermland. 

2. Ulrica Christina, f. 1779 "/«; Stifts-Fröken; 
+ 1780 %. 

2. Margaretha Charlotta, f. 1780 ! %; Stifts- 
Fröken; t 1842 ö / t i. Malmö. Gift 1802 med Post- 
inspektoren i Malmö Öfverstén Ejlert Joachim Troili, 
t 1767 »/„ t 1852 »/, i Malmö samt af samma 
slägt, som adel. ätten von Troil, N:o 2039. 

2. Gustafva Sophia, t 1781 2 V T , + 1856 ,ft /, på 
Hnltsherg i Wäsehäräds socken och Wermland. Gift 
1816 ,0 6 på Ribbingsfors i Amnehärads socken och 
Westergöthland med sin svåger, Majoren Göran 8chrö» 
derheim, N:o 2046, B, i hans 2:a gifte, f. 1778, + 
1822. 

2. Iledvig Johanna, f. 1783 '%; Stifts-FrSken ; 
+ 1813 '%. Gift 1812 M / 7 med Majoren Göran 
Schröderheim, N:o 2046, B, i hans 1» gifte, f. 1778, 
t 1822. Digitized by VjOOQIC NOTMOM. M Adel. ätten Nyberg, N:o 1042, t- Christer Nyman, Nobll. Nyberg; Soldat vid Gardet 
1672; Fänrik vid Bergs-reg:tet 1674; Löjtnant vid 
Kronobergs reg:te 1679; Adlad 1683 *>/, (introd. 
1686 under N:o 1042); Rcgements-Qvartermastare 
1689; Kapten 1701; Afeked 1703. Han visade un- 
der Danska kriget pä 1670-talet åtskilliga vackra 
prof af sin trohet och redlighet. — Gift med Elisa- 
beth Cronstrand; dotter af Kyrkoherden Cronstrand 
i Södra Wi. Barn: 

Eric; Fänrik; Ogift dodsskjutci 1705 i Polen 
och slöt ätten. 

Annika. Gift med Löjtnanten Zacharias Sabel* 
fdt, N:o 317, f. 1679, t 1704. 

Catharina. Gift med Mantals-Kommissarien Ga- 
briel Dust. Adel. ätten Nöding, N:o 452, t- 

En Liffländsk att, känd redan 1554 genom Henrjc Nöding till Nödingshoff eller Kaltentrun. Tab. 1. 

lenrk Noding, Ntkll.' BUding, till Kaltenbrun i 
Leneborgs socken och Liffland samt Löfkoski i Borgo 
socken och Finland; f. 1596; Var 1630 Ryttmästare 
for ett kompani Finnar; ÖfVerste-Löjtnant vid Adelns 
rosttjenst i Sverige 1642; Adlad 1649 ! % (introd. 
s. a. nnder N:o 452); ÖfVerste; Lefde 1652. — Gift 
med en Fleming, 

Barn: 
Henric; Ryttmästare. Se Tab. 2. 
£s Dotter. Gift med Kyrkoherden Thomas Pol- 
themms i Sexmaki i Finland. 
Helena; Lefde 1706. 

Tab, 2. 

learle (son af Henric Nöding, Nobil. Nöd ing, 
Tab. 1), Ull Åtta i Pargas socken samt Löfkoski 
och Löparö, båda i Borgo socken, alla i Finland; 
Ryttmästare rid Åbo läns kavall. — Gift med Ebba Stålhandske; dotter af Asscssoren och Haradshöfdm- 
gen Johan Stålhandske, N:o 98, til! Attu, Gesterby 
och Perno, med Margaretha Fleming, N.o 4. 
Barn: 

Elisabeth. Gift l:o med Kuptenen Bertil Du/ra 
i Finland, N:o 95, som lefde 1657: 2.o efter 1695 
med Löjtnanten Clais Ekelöf, N:o 217, till Söder- 
kalla. 

Helena Christina. Gift med Öfverste-Löjtnanten 
Peter Antoni Bilang, Nobil. von Bilan g, Nto 1169, 
till Wälk, i hans 3te gifte. 

Margaretha Catharina, t. 1674 •% på Löfkoski, 
t 1753. Gift 1704 w / la på nämnde ställe med sin 
mosters mans balfbroders son, Öfverste-Löjtnanten 
Alexander Wilhelm Ramsaij, Nto 215, till lhamäki, 
Jackarby, Löfkoski, Löparö och Sa ris, i hans l:a 
gifte, f. 1680, f 1761. 

Ernst Johan; Löjtnant vid Nylands och Tawa- 
stehns läns kavall. 1702; Ryttmästare derst. 1706; 
Gick, efter fångenskap vid Dnipern den 1 Jali 1709, 
i Rysk tjenst och antog Grekiska läran; f barnlös 
i Ryssland och slöt ätten. — Gift med en Pontm. Adel. ätten Nötebom, N:o 696, f. Jtrgt* froteboDM Löjtnant; Egde 1630-1645 fa- 
■tigheter i Nyland ; Lefde 1656 i Wittenstens län i 
UftUnd. — Gift med BeckhorwL 

WUbelm Johan Nä te b sm, Hsbli. Nätebtm, f. i Est- land; Fänrik vid Öfversten Hans Ritten regrte till 
fot 1647; Löjtnant och Regcnients-Qvartermästare 
dérst.; Adlad 1652 */ 10 (introd. 1664 nnder N:o 
696); Sist Major; Lefde 1683; t barnlös och slöt 
sjclf sin ätt Digitized by VjOOQIC 1% ODELSTJERNA. Adel. ätten Odelstjerna, N:o 1362. Tab. 1. 

Lt») Bonde i Flintstorp i Askim* härad i Wester- 
göthland. 
Son: 
Laurentius Laarenlllj Kyrkoherde i Örby; Prost; 
Underskref Upsala Mötes Beslut 1593. — Gift med 
Carin Bengtsdotter; dotter af Bengt Klockgjutare i 
Jönköping. 
* Son: 
laqvinas Laarentil, f. 1585 i Örby; Konrektor 
vid Katedralskolan i Skara 1612; Kyrkoherde i Odh 
i Westergöthland 1616; Prost 1633; t 1657 »%. 

— Gift 1619 med Tolla Thoresdotter, i hennes 2.a 
gifte, f. 1596, t 1651 i Odhs prestgärd; dotter af 
Prosten och Kyrkoherden i R&ngedala församl. af 
Skara stift Thorerus Laurentii, af gammal Westgötha- 
Adel, med Ingjerd Ericsdotter samt syster till Hä- 
radshöfdingen Thore Olofsson, Nobil. Ollonberg, Nro 
416, till Ryrboholm och Haneström, och enka efter 
Prosten och Kyrkoherden i Stora Dala Ericus Magni, 
hvars barn kallade sig, likasom halfsyskonen, Odhelios. 

Son: 
Dir Erlcos laqvlnl Odhellas, f. 1621 "/ 4 i Odhs 
prestgård; Student i Upsala 1636; Prestvigd; Phil. 
Magister 1646; Svensk Legations-Predikant i Paris 
1647; Theol. Adjunkt vid Upsala Akademi 1748; £. 
o. Theol. Professor derst. 1652; Ordinarie Theol. 
Professor 1655; Theol. Doktor 1656; Tillika Kyrko- 
herde i Danmarks praebendepaatorat vid Upsala 1660; 
Kyrkoherde vid S:t Nicolai eller Storkyrkan i Stock- 
holm samt Prsfises i Stockholms stads konsistorium 
1665; t innan tillträdet 1666 sl / 7 i Hamburg, un- 
der resan till varma baden i Aachen, samt begrafven 
i Upsala domkyrka, der öfver honom är uppsatt ett 
svart marmorepitaphium med latinsk påskrift samt 
hans grafsten, likaledes med latinsk inskrift, ses. Han 
var stor theolog, skicklig orientalist och lycklig la- 
tinsk poet samt en ibland de lärdaste Svenskar på 
sin tid; förordnades också 1663 af Kongl. Regeringen 
att vederlägga Biskoparne Johannes Mathiss och Jo- 
hannes Terseri i ntgifna skrifter yttrade irrmeningar.. 

— Gift 1652 % i Westerås med Margaretha Lau~ 
relia, i hennes l:a gifte, och som kunde skrifva och 
tala latin, f. 1634 »V, i UpsaJa, t 1680 % i We- 
steras och begrafven i domkyrkan derst.; dotter af 
Biskopen i Westerås D:r Olaus Laurelius och Mar- 
garetha Kenicia samt syster till Ofversten Lars Lau- 
relius, Nobil. Lagersköld, N:o 578, och omgift 1668 
med Biskopen, också i Westerås, D:r Nicolaus Rud- 
beckius, som var broder till Assessoren Paul Rud- 
beck, Nobil. Rudebeck, N:o 872, till Järstorp, Eke- 
ryd och SjöboL 

Son: 
Eric Odhelios, Nabll. Odelstjenia, f. 1661 "/, i 
Upsala; Med. Doktor 1687; Auskultant i Bergs-kol- 
legium s. å.; Bergmästare i Nya Kopparbergs och 
Hellefors bergslager 1688 och i Öster och Vester 
Bergslagen 1691; Assessor i nämnde Kollegium 1695; 
Adlad 1698 % (introd. 1699 under N:o 1362); t 
1704 la / 10 i Stockholm och begrafven i Westerås 
domkyrka, der hans vapen i grafchoret uppsattes. 
Han utgaf 1683 i Upsala en disputation, och för- 
svarade den grundligen och med en aldeles ovanlig 
färdighet på prydlig latin emot alla opponenter, hvar- 
ibland voro Erkebiskopen och de flesta Professorerna; reste s. &. utrikes och ökade sina kunskaper i apo- 
thekarekonsten hos den berömde Apothekaren Henr. 
Linck i Leipzig samt gjorde i Preijberg så stora 
framsteg i bergsvetenskapen, att han af den Chur- 
furstl. Proberaren Gabr. Siissmilch blef gjord till 
Mästare i samma vetenskap; sändes slutligen 1690, 
såsom den förfarnaste bergsman i riket, af Konung 
Carl XI och försedd med 1000 Rdr respenningar 
årligen, åter utomlands, då han besökte de flesta Eu- 
ropeiska länder, ända till Ungern, Italien och Spanien, 
författade, efter hemkomsten 1692, en beskrifning 
öfver sin resa, innehållande de raraste upptäckter i 
bergsväsendet och som förvaras i Bergs-kollegium. — 
Gift 1695 med Margaretha Schomara, f. 1671 •/,; 
dotter af Penningeräknaren Henric Schomserua. 
Barn: 

Eric, f. 1696; Notarie; + 1730. Se Tab. 2. 

Margaretha, t 1700 *V„ f 1704. 

Carl, f. 1702 a3 /, , t ogift under utrikes resor 
och begrofs på Franska kusten. 

Tab. 2. 

Eric (son af Eric Odhelius, Nobil. Odelstjerna, 
Tab. 1), f. 1696 12 /„ i Stockholm; Auskultant i Bergs- 
kollegium 1715; Notarie derst. 1722; Afsked 1729; 
f 1730 ,J / 4 i Stockholm. — Gift 1721 a V, med 
Anna Elisabeth Leijel, f. 1696 V 4 på Elfkarleby, t 
1762 »/ 4 på Nya gården i Elfkarleby; dotter af 
Bergs-Rådet David Leijel, Nobil. Leijel, N:o 1532, 
och Margaretha Lundia, Mörling kallad. 
Barn: 

Ene, f. 1723; Bergmästare; + 1805. Se Tab. 3. 

Margaretha, f. 1725 M /, i Stockholm, f 1730 
på Närlinge i Björklinge socken och Upland. 

Carl, f. 1726 *V„ i Stockholm; Volontär vid 
Artilleriet 1745; Sergeant derst 1747; Adjutant vid 
Artilleriet på Gottland s. å. och vid Artilleriet i 
Stockholm 1756; Löjtnant vid Artilleriet i Lands- 
krona s. å. och åter vid Artilleriet i Stockholm 1757; 
t ogift derst 1763 *V n . 

Catharina Elisabeth, f. 1729 */, på Nya gården 
i Elfkarleby, + 1800 w / 1t i Eskilstuna. Gift 1758 
*7 n med Direktören vid Svartsmidet, sedan Bergs- 
Rådet och Riddaren af Wasa-Orden, Sven Rinman, f. 
1720 "/«, + 1792 ,0 / la i Eskilstuna. 

Tab. 3. 

Eric (son af Eric, Tab. 2), f. 1723 *% i Stock- 
holm; Student i Upsala 1733; Auskultant i Bergs- 
kollegium 1741; Inspektor öfver Garpenbergs kop- 
parverk 1744; Bergsfogde derst. 1747; Geschwomer 
dersammast. 1748; Direktör vid Segerfora silfver- 
och kopparverk i Nya Kopparbergs socken 1749; 
Geschwomer i .. Nya Kopparbergs bergmästaredöme 
1753; Tillika Öfver-Geschworner i Nora och Lindes 
bergmästaredöme 1756; Bergmästare i Westerbotten 
och Lappmarkerna 1760 och i Nya Kopparbergs bergs- 
lag 1761; Afsked 1793; + 1805 '% i Arboga. — 
Gift l:o 1750 "/,) på Garpenbergs bruk i Dalarne 
med Clara Barbara Kihlman, t 1731 M /, i Garpcn- 
berg, f 1757 V 4 på Högfors gård i Nya Koppar- 
bergs socken; dotter af Inspektören Kihlman på 
Garpenberg och Justina Heijke:' — 2:o 1763 V a med 
den l:a fruns slägting, Maria Charlotta Heyke, f. Digitized by VjOOQIC 0DBL8TJIRNA. 73 1738 «%, + 1807 a7 / 4 i Arboga; dotter tf Bruks- 
patronen Carl Detlofeson Heijke på Yxe vid Nora 
faf samma alägt som adel. ätten Heijkeniköld, N;o 
1983) och Brigitta Norrdahl eller Norman. 
Barn: 

i. Eric, f. 1751 f % vid Garpenbergs koppar- 
grafVa, f derst. a. å. *V I2 . 

I. Carl, t 1753; Professor; + 1795. Se Tab. 4. 

1. Lars, f. 1755 *°/ 10 ; Auskultant i Bergs-kol- 
legiam och Amanuens hos Bergs-Rådet Sven Rio- 
man; f ogift 1777 ,6 / 4 på Storgården i Nya Kop- 
parberget. 

2. Elisabeth Brita, f. 1763 u / l2 på Storgården, 
t 1818 % i Arboga ogift 

2. aara Maria, f. 1765 x \ på Storgården, t 
1847 »/, i Arboga ogift. 

2. £ric, f. 1766 \, f s. å. %. 

2. A»to Charlotta, t. 1767 % f 1851 V 10 , 
ogift. 

2. G«*to/, f. 1769 %, f s. å. »V 

2. O/o/, f. 1770 V 4 på Storgården; Fänrik vid 
Dal-Frikåren 1788, vid Stor-Amiralens reg:te 1789 
och Tid A bo läns infant. 1792; Reste med tillstånd 
derifråu öfver till Stockholm 1794, men försvann se- 
dan, otan att det är kändt, övart han tagit vägen. 

2. Fredric, f. J771 % + 1772 V 4 . 

2. Eva Sophia, f. 1773 2, / 4 på Storgården, t 
ogift 1806 '%. 

2. Fredric Wilhelm, f. 1774; Fänrik; f 1828. 
Se Tab. 5. 

2. Margaretha Juliana, f. 1776 ,ft /j på Storgår- 
den, t derst. a. a. a4 /,,. 

2. Svante, f. tvilling 1777 W / T ; Anskultant i 
Ber*s- kollegium 1797; Notarie derst. 1801; Berg- 
mästare karaktär 1812; Proto-Notarie i förotn. Kol- 
leginm a. å. ; f ogift 1828 ,e / l0 . 

2. Detlof, t 1777; Bergmästare; f 1855. Se 
Tab. 6. 

Tab. 4. 

Carl (son af Eric, Tab. 3), f. 1753 V, vid Seger- 
fors i Nya Kopparberget; Iaskrifven i krigstjenst 
1759; Fourir vid Artilleriet 1766; Sergeant derst, 
1768; Under-Löjtnant 1772; Riddare af Svärds-Or- 
den s. i.; Löjtnant; Informations-Kapten vid Artil- 
leriet 1787; Professors titel; Ledamot af Vetenskaps- 
akademien 1795; + a. å. 2 % i Stockholm. Han var, 
under regementsförändringen i Stockholm i Aug. 1772, 
kommenderad att försvara Ladogårdslandsbron ; bl ef 
1794 Lärare i Artilleriet för Konung Gustaf IV 
Adolph med 3000 Rdrs lön; har slutligen författadt 
Föreläaningar i Artilleriet. — Gift 1780 2 V n med 
Ebba Christina Wrangel af Sag och Waschel, f. 1762 
*V„, * 179 i ,ft / 2 ; dotter af Öfverste-Löjmanten Gu- 
itaf Ulric Wrangel af Sag och Waschel, N:o 1850, 
oeh Christina Barbara von Stånden, N:o 1869. 
Barn: 
Christina Charlotta, f. 1781 V„ i Stockholm, + 

tet 1783 l0 / 12 . 

Ebba Gustaf va, f. 1783 »/„; Stifts-Fröken; + 

1806 ,6 / f i Stockholm. Gift 1804 J, / a med Majoren 

Cuper Tkam, N.o 1508, i hans 2:a gifte, f. 1750, 

t 1805. 

Lovisa, t. 1785 29 / 10 ; Stifts-Fröken; + 1826 8 /„. 

Gift 1807 '% på Lof*ätra i Roslagen med Gross- 

kiodlaren Johan Gott/ried Levin i Stockholm, t p& 

»820-talet. Eric Gustaf, f. 1787 n / 4 ; Under-Löjtnant vid 
Svea Artilleri 1803; Löjtnant derst.; Åfsked 1811- 
+ ogift 1812 *>', i Stockholm. 

Carl Christofer, f. 1789 % + s. å. 81 / 7 . 

Aurora, f. 1791 19 / 7 ; Stifts- Fröken; f 1845 *V n 
i Stockholm. Gift 1816% på Eknäa i Upland med 
Kofferd i-Kaptenen Carl Jonas Hult. 

Julia, f. tvilling 1793 M /„ f 1794 18 6 . 

Sophia, f. tvilling 1793 *%• Stifts-Fröken. Gift 
1828 på Wretland å Wermdön med Komminiitern i 
Gefle Gabriel Julius Nordqvist, f. 

Tab. 5. 

Fredric Wilhelm (son af Eric, Tab. 3), f. 1774 
*% på Storgården; Student i Upsala 1782; Volon- 
tär vid Husarerna 1794; Var 1823 Fänrik vid Gott- 
lands National- beväring; f 1828 V n i Söderhamn. 

— Gift med Helena Hjelts. 

Son: 
Wilhelm Leonhard Theodor, t 1818 M /„ t ogift 
1850 *% i Stockholm. 

Tab. 6. 

Detlaf (son af Eric, Tab. 3), f. tvilling 1777 ! »/ 7 
på Storgården; Bruksförvsltare på Lostorp i Öster- 
gothland 1790; Bruks-Mekanikos; Bergmästare ka- 
raktär 1812; + 1855 % på Göstad i Wånga soc- 
ken och Ostergöthland. — Gift 1816 l4 /» på Hud 
i Nerike med Fredrica Broms, f. 1790, f 1835 V„ 
på Finspång. 

Söner: 

Detlof, f. 1817 »/, på Finspång; Under-Löjtnant 
vid Götha Artilleri-reg:te 1842; Löjtnant derst. 1849 ; 
Kapten 1857. 

Gustaf, t 1820; Vice Häradshöfding. Se Tab. 7. 

Eric, f. 1822; Kapten-Löjtnant. Se Tab. 8. 

Tab. 7. 

Gustaf (son af Detlof, Tab. 6), f. 1820 14 ' 9 ; Hof- 
rätta-Notarie; Vice Häradshöfding. — Gift 1848 "/, 
med Hilda Josephina Hofslam, f. 1825; dotter af 
Advokat-Fiskalen J. F. Köhler och Anna Larsson 
(Hofstam). 

Barn: 
Amelie, f. 1848 15 /„, f 1858 % p& Göstad. 
Hilda, f. 1850 »V,. 
Eric, f. 1853 %. 
Gustaf f. 1855 V,. 
Carl, f. 1856 ,4 / 6 . 
Axel, f. 1858 % 

Tab. 8. 

Eric (son af Detlof, Tab, 6), f. 1822 ,4 ' 6 ; Kadett 
vid Carlberg; Sekund-Löjtnant vid K. M:s Flotta 
1843; Premier- Loj t nan t derst. 1851 ; Riddare af Dan- 
ska Dannebrogs-Orden 1853; Kapten-Löjtnant 1858. 

— Gift 1850 "/ 8 med Adolphina Klint. 

Barn: 
Anna, f. 1851 V,, f 1852 *%. 
Detlof, f. 1852 »/jo. 
Louisianne, f. 185 b* ,9 /ia« 10 Digitized by VjOOQlC 74 ODENCRANTZ. Adel. ätten Odelström, N:o 1450, f. Tab. 1. 

Carl Henrlcssonj Inspektor öfver Drottning Hed- 
vig Eleonoras Lifgeding Strömsbolms län. — Gift 
1680 V fl med Catharina Odhelia, i hennes 2:a gifte, 
f. 1657 «% i Upsala, t i barnsäng 1685 "/„; dot- 
ter af Professoren och Kyrkoherden D:r Ericus Ha- 
quini Odhelius och Margaretha Laurelia, i hennes 
l:a gifte, samt syster till Assessoren Eric Odhelius, 
Nobil. Odelatjema, N:o 1362, och enka efter Elo- 
qventise-Lektoren vid Gymnasium i Westeris M:r Jo- 
hannes Nicolai Rudbeckius, som var brorason till 
Assessoren Paul Rudbeck, Nobil. Rudbeck, N:o 872, 
till Järstorp, Ekeryd och Sjöbol. 
Söner: 

Carl Carlsson Odelström, Nobil. Odelström, f. 1683; 
Adlad 1711 l2 / a , jemte sin hroder (introd. 1719 un- 
der N:o 1450); Bibliothekarie vid Kongl. Bibliotheket 
1715; + ogift 1721 a, / la i Stockholm. 

Eric Carlsson Odelström, Nobil. Odelström, f. 1684, 
+ 1753. Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

Eric Carlwoa OdeUtniin, Nobil. OdeUtröm (son af Carl Henricsson, Tab. 1), till Kaggleholm i Ödeby 
socken och Nerike; t 1684 %; Volontär vid Forti- 
fikationen 1701; Konduktör derst. 1704; Löjtnant 
vid Öfversten Carl Gust. Diickers Dragon-regrte 1705; 
Kapten derst. 1707; Major vid Öfversten Grefve Gust. 
Fredr. Lewenhanpts reg:te 1709; Öfverste-Löjtnant 
derst. 1710; Adlad 1711 l2 /„, jemte äldre brodern, 
men före honom (introd. 1719 under N:o H50); 
Öfverste-Löjtnant vid Lifdragonerna 1711; Öfversta 
afsked 1721; Landshöfding i W ester-Norrland 1739; 
Afsked 1749; t 1753 % på Kaggleholm. Han blef 
fftngen vid Pultava, men kom 8. &. åter till Sverige ; 
bevistade äfven slaget vid Helsingborg den 28 Febr. 
1710, och blef då blesserad. — Gift 1712 a % med 
Friherrinnan Brita Maria Feif, f. 1692 » I0 , + 1769 
pa Kaggleholm; dotter af Presidenteu Casten Feif, 
Nobil. och Baron Feif, N:o 129, och Anna Christina 
Barckhusen. 

Son: 
Carl Casten, till Kaggleholm; f. 1713 *%; E. o. 
Kanslist vid Inrikes expeditioneu 1732; Kopist derst. 
1741; Lefde sedan utan tjenst; t ogift 1756 '% på 
Kaggleholm och slöt ätten på svärdssidan. Adel. ätten Odencrantz, N:o 1947. Tab. 1. 

^nders Olsson) Smed, Murare och Bonde i Ryssby 
by i Malla annex af Ods pastorat i Elfsborgs län. 

— Gift med Brita Andersdotter. 

Son: 
Olaus Andres Rhyzellus, f. 1740 V e ; Student i 
Abo 1666; Prestvigd 1676; Komminister i Od s. å., 
efter svärfadern; Kyrkoherde derst. 1700, efter 3:ue 
sina svågrar, Staffan Jacob och Sven Silvias, som 
egde Jacobs enka och Olofs svägerska; t 1714 21 / . 

— Gift l:o 1677 V, med Sigrid Andersdotter, f. 
1655 på Galtholmen i Ods socken, + 1694 ! */ 4 ; dot- 
ter af Komministern i Od. Andreas Jon» och Catha- 
rina Haqvinsdotter Odhelia, som var faster till Asses- 
soren Eric Odhelius, Nobil. Odelstjerna, N:o 1362: 

— 2:o 1695 % med Margaretha Dahl; dotter af 
Komministern i Rångedala Anders Dahl. 

Son: 
1. D:r Andreas Olal Rhywllus, f. 1677 V, i Od; 
Magister i Upsala 1707; Doccns vid Akademien derst. 
s. å. ; Prestvigd och Sub-Pastor vid Storkyrkoförsaml. 
i Stockholm 1712; Theol. Adjunkt vid nämnde Aka- 
demi s. å. ; Kongl. Hof- och Drabant-Predikant 1713; 
Konung Carl XILs Bigtfader samt Praeses i Hof- 
Fältkonsistorium 1717; Domprost i Linköping 1720; 
Theol. Doktor i Upsala 1730; Biskop i Linköping 
1743; f 1761 24 / 3 . Han har utgifvit många lärda 
skrifter och böcker och var en arbetssam och redlig 
man; tjenstgjorde hos Konung Carl XII nnder fält- 
tåget i Norrige till Konungens död, och följde sedan 
det Kongl. liket till Stockholm; föreslogs till fiera 
tjenster och embeten, sist 1747 till Erkebiskop, men hvilket han undanbad sig. Hans barn blefvo 1751 
"/,, Adlade med namnet Odencrantz, efter faderns 
födelsesocken i Westergöthland (sönerna introd. 1752 
under N:o 1947). — Gift 1721 fi /, med Catharina 
/Are, f. 1700 % i Lund, t 1739 "/, i Linköping 
och begrafven i Linköpings domkyrkas högchor; dot- 
ter af Domprosten i Linköping M:r Thomas Ihre och 
hans l:a hustru, Brita Stcachia (Steuch, N:o 158?) 
samt syster till Kansli-Rådet Johan lhre, Nobil. Ihre, 
N:o 2043, till Sandbro. 

Barn: 

Thomas Rhyzdius, Nobil. Odencrantz, till Wårds- 
berg i Östergöthland ; f. 1723 2 % i Linköping; E. 
o. Kanslist i Riksarchivet 1743; Kanslist i Kansli- 
kollegium 1745; Hofjunkare 1755; Kammarherre 
1761; t ogift 1773 *V 10 i Linköping och alöt såle- 
des sjelf sin adel. ättegren. 

Brita Rhyzdia, Nobil. Odencrantz, t. 1726. ,p / 8 , 
+ 1787 7 / 8 på Lagerlunda i Kärna socken och Öster- 
göthland. Gift 1749 7 / a i Linköping med Ryttmä- 
staren Frih. Otto Johan Lagerfelt, N:o 245 till Hof- 
gården, f. 1721, f 1759: 2:o 1765 3 / ia med Riks- 
Rådet Frih. Carl Funck, N:o 189, till Hofgården, i 
hans 2:a gifte, f. 1708, f 1783. 

Maria Rhyzelia, Nobil. Odencrantz, f. 1729. w / €l , 
f 1753 ! % på Breviksnns i Gryts socken och Öster- 
göthland. Gift 1748 % med Majoren Fredric Äy- 
dingsvård, N.o 1471, till Breviksnäs, f. 1721, t 1789. 

Mathias Rhyzdius, Nobil. Odencrantz, f. 1730; 
Kammarherre; f 1796. Se Tab. 2. 

Johan Rhyzdius, Nobil. Odencrantz, t 1737; Hof- 
rätts-Råd; t 1804. Se Tab. 3. Digitized by VjOOQIC 0DBNCRANT2. 75 TAB. 2. 

latkiat EijmIIus, MIL Odenertnti (son af D:r 
Andreas OJai Rhyzelius, Tab. 1), f. 1730 V 1n i Lin- 
köping; Hofjankare 1756; Kammarherre 1761; f 
1796 M / fl i Stockholm ntan söner och slöt sjelf på 
svärdssidan sia adeL ättegren. — Gift 1764 l2 /, a med 
Stifts-Fröken Friherrinnan Margaretha Christina ron 
Lmgen, f. 1744 '%, t 1770 *»'„ i Linköping; 
dotter af General-Löjtnanten och Landshöfdingen Rein- 
hold Johan von Lingen, No b il. och Baron von Lin- 
gen, N:o 305, till Normestorp, med Anna Christina 
ron Fljgarell, N:o 1554. 
Döttrar: 

Anna Catharina, f. 1766 % t 1829 % i Lin- 
köping. Gift 1785 *% med Öfversten Grefre Gustaf 
Adolph Bom af Åminne, N:o 92, skiljda åt 1807, 
t 1754, f 1816. 

Uh-ica, f. 1767 M / 7 , t 1833 "/, i Linköping, 
ogift. 

Ante Maria, f. 1770 %, + 1827 % påNybble. 
Gift l:o 1797 ,8 / 7 med Öfverste-Löjtnanten CaW Hen- 
ne von Sticht (N:o 2175), £ 1749, t 1799: 2:o 1807 
*% med Löjtnanten Frih. Johan Ludvig Fleming af 
UebeUu, N.-o 17. f. 1766, t 1852. 

Tab. 3. 

Mm MjuIIiis, MIL Odenertnti (son af D:r 
Andreas Olai Rhyxelins, Tab. 1), f. 1737 »•/„; E 
o. Notarie i Göt ha Hofrätt 1757; Vioe Ceremoni- 
mästare 1758; Sekreterare i Kongl. Försäkrings-Öf- 
ferrätten 1762; Assessor i förntn. Hofrätt $. å.; Lag- 
man i Calmare län och på Öland 1773; Hofrätts- 
Rids n. h. o. t. 1787; Riddare af Nordstjerne-Orden 
1794; + 1804 **/ 7 i Linköping. — Gift 1764 *% 
med Andreitta Fredrica Fröberg, f. 1748 ,2 / n på 
Sjöaryd i Björkö socken och Jönköpings lin, t 1803 
"/, på Carlsjö; dotter af Löjtnanten vid Smålands 
kavalleri Anders Leonhard Fröberg och Margaretha 
Fredrica Dnse, N:o 119, i hennes l:a gifte, samt 
halfbrors dotter till Öfversten Eric Fröberg, Nobil. 
Fröberg, N:o 1535. 
Barn: 

Anders Johan, f. 1765 •/,,. f 1770 2 %. 

Catharina Fredrica, f. 1767 %, + 1772 u / a . 

CaW, t 1768; Öfverste-Löjtnant; t 1840. Se 
Tab. 4. 

Brita Lovisa, t 1773 ,4 /„ t 1822 ,7 / 4 på Boo 
i Östergöthland. Gift 1798 *% i Alsheda kyrka i 
Småland med Lagmannen Carl Fredric Humtnelhjelm, 
-Na 1884, i hans l:a gifte, f. 1772, + 1847. 

Wilhelm, f. 1774 *%; Volontär vid Svea Artil- 
leri 1781; Under-Löjtnant derst.; Löjtnant 1793; 
Kapten 1796; Major i Arméen 1800; f ogift 1804 
u \ i Linköping. 

Johan Fredric, f. 1776; Håradshöfding ; t 1819. 
Se Tab. 5. 

Anders Gustaf, t 1778; Major; t 1855. Se 
Tik a. 

Thor August, t 1782; Hofrätta-Råd ; t 1829. 
Se Tab. II. 

Sigrid Wilhelmina, t 1787 %, f a. å. % 

Tab. 4. 

Carl (son af Johan Rhyzelins, Nobil. Odencrants, 
Tab. 3), f. 1768 %; Volontär vid Artilleriet; Rege- 
BeDtt-Qvartennastare vid' Wendes Artilleri; Major 
derst. 1794; Tvgmästare 1796; Riddare af Svärds- 
Orden 1802; Afcked 1816; Öfyerste-Löjtnant ; 1 1840 u / 9 i Christianstad. — Gift 1805 w /„ på Hammar 
med Eva Charlotta Benzelstjerna, i hennes l:a gifte, 
skiljda åt 1811, f. 1788 "/, ; dotter af Öfverste- 
Löjtnanten Carl Eric Benzelstjerna, N:o 1628, B, och 
(Friherrinnan) Eleonora Sophia Stjernblad, N:o 1370, 
samt omgift 1812 med General-Majoren Frih. Fabian 
Ernst Wrede af Elimä, N:o 44. 
Dotter: 
Eva Eleonora, t 1810 1 %; Stifts-Fröken. Gift 
1828 med Ryttmästaren Gustaf Abraham Ehrenborg, 
N:o 1109, f. 1805. 

Tab. 5. 

Man Fredric (son af Johan Rhyselios, NobiL 
Odeocrantx, Tab. 3), f. 1776 9 / T ; Volontär vid Små- 
lands karall. 1780; Kornett derst. 1784; Ansknltant 
i Götha Hofrätt 1796; Notarie derst. 1798; Härads- 
höfdinge fullmakt 1800; Riddare af Wasa-Orden 1816; 
t 1819 ! V 10 på Wårdsberg. — Gift 1813 *%, på 
Ekenäs i samma provins med Stifts-Fröken Lovisa 
Amalia Wallenstrale, f. 1780 l %, +; dotter af Kansli- 
Rådet Fredric Ulric Wallin, Nobil. Wallenstrale, N:o 
2037, och Märta Silfverstedt, N:o 1641. 
Söner: 

Johan Fredric, f. 1814; Under-Loj i nant Sa 
Tab. 6. 

Mathias Jacob Leonhard, f. 1816; Löjtnant. Se 
Tab. 7. 

Wilhelm August, f. 1816 «/„; Kadett vid Carl- 
berg; Under-Löjtnant vid Elfsborgs regrte 1838; Löjt- 
nant derst 1841; Kapten l»5l. 

CaW Stellan Gustaf Ludvig, f. 1817 ,0 / 10 på 
Wårdsberg, t derst. 1819 %. 

Tab. 6. 

Man Fredric (son af Johan Fredric, Tab. 5), f. 
1814 29 / 10 ; Under-Löjtnant vid Jemtlanda Hästjägare- 
klr 1837; Afsked 1842. — Gift 1843 "/« i Norr- 
köping med Carolina Wilhelmina Aurora Wolffelt, i. 
1818 %; dotter af Majoren Fredric Magnus Wolf- 
felt, N:o 1741, och Catharina Elisabeth Weidling. 
Barn: 

Lovisa Catharina Carolina, f. 1845 e /,i; Stifta* 
Fröken. 

Johan Fredric, f. 1846 - 4 / 12 . 

Gustaf Mauriiz, f. 1848 8 / 6 . 

Anna Charlotta, t. 1851 *%; Stifts-Fröken. 

Tab. 7. 

Matbits Jactk Leanhard (son af Johan Fredric, 
Tab. 5), f. 1816 V, s Kadett vid Carlberg; Fänrik 
vid Andra Lifgardet 1834; Löjtnant derst. 1839; 
Afsked 1847. — Gift 1842 V, i Stockholm med 
Johanna Emilia Holmqvist, t. 1823: dotter af Gross- 
handlaren och Brukspatronen samt Riddaren af Nord- 
stjerne-Orden Johan Casper Holmqvist och Jeanne t ta 
Jacobina Ahrberg. 
Barn: 

Johanna Lovisa, f. 1843 *%. 

Johan Gustaf, f. 1847. 

Eli*, f. 1853 V t . 

Tab. 8. 

Anders Gustaf (son af Johan Rhyzelins, NobiL 
Odencrants, Tab. 3), f. 1778 l4 / a ; Under-Officer vid 
Lifgrenadiér-reg:tet; Fänrik vid Calmare reg:te 1794; 
Löjtnant derst. 1800; Stabs-Kapten och Kapten i Digitized by VjOO ■gle 70 VON OELKEICH. Arméen 1802; Kapten vid reg:tet 1805; Major och 
Öfver-Adjutant 1809; Afsked 1810; + 1855 n / 4 i 
Stockholm. — Gift l:o 1810 13 * a med Hedvig So- 
phia Ehrenborg, f. 1792 %, f 1821 »/,, på Eckers- 
holms bruk i Småland; dotter af Majoren Daniel 
Isaao Eh ren borg, N:o 1 109 och Hedvig Ulrica Lo- 
visa Klingspor, N:o 195: — 2:o 1822 ,0 / l2 i Jön- 
köping med sin svägerskas ku9i"n, Margaretha Elisa- 
beth Arnell, f. 1796 %, f 1828 10 / Ä pä Eckersholin; 
dotter af Hofrätts-Rådet Peter Arnell, Nobil. och 
Adopt. Arnell, N:o 1885 och Catharina Ehrenpreus, 
N:o 1313. 
Barn: 

1. Augusta Fredrica Lovisa, f. 1810 ,0 /„; Stifts- 
Fröken. Gift 1831 ,3 / 2 i Jönköping med Vice Ami- 
ralen Frih. Carl Reinhold Aordensköld, N:o 357, i 
hans 2:a gifte, f. 1791. 

1. Johan Carl, f. 1813; Kammarjunkare. Se 
Tab. 9. 

1. Gustaf Heribert, f. 1816; Premier-Löjtnant; + 
1851. Se Tab. 10. 

1. Albert Mlhelm, t 1817 '%, * 1819 2, / 3 . 

2. Gerhard Detlof, t 1824 %; Kadett vid Carl- 
berg: Under-Löjtnant vid Wendes Artilleri-regtte 1843; 
Löjtnant derst. 1847; T. f. Artilleriatabs-Ofhcer 1854; 
Kapten 1855; Riddare af Ryska S:t Anuae-Ordens 
3:e klass. 

Tab. 9. 

Jotan Ctrl (son af Anders Gustaf, Tab. 8), f. 
1813 */ 10 ; Kammarjunkare. Bodde en.tid på Char- 
lottenborg i Winnerstads socken och Östergölhlaod. 
— Gift 1841 8l /ia med Friherrinnan Helga Ulrica 
Rehbinder, f. 1823 *%; dotter af Majoren Frih. 
Fredric Reinhold Rehbinder, N:o 77, och Ulrica Char- 
lotta von Kothen, N:o 995. 
Barn: 

Helga, f. 1843 %. 

Märta Sophia, f. 1845 %. 

Carl Henning, f. 1847 19 / 8 . 

Hjalmar Fredric, f. 1848 "7 r 

Gustaf Gillia, f. 1851 "/„. 

Edvard Mathias, f. 1857 *V 4 . 

Johan Walter, t 1855 »/,. 

Tab. 10. 

Gustaf Heribert (son af Anders Gustaf, Tab. 8), f. 
1816 '%; Sekund-Löjtnant vid K. M:s Flotta 1836; 
Premier- Löjtnant derst. 1845; Afcked 1847; f 1851 
,7 / ö i Stockholm. — Gift 1:o derst. 1844 g / 7 med 
Aurora Adelaida Virginia Catsel, t 1819, f 1845 
,4 /i f ; dotter af Lagmannen, Riddaren af Konung Carl 
XI II:s och Nordstjerne-Ordnarne Carl Gustaf Cassel 
och Johanna Fredrica Tisell: — 2:o 1846 2 / 10 , också 
i Stockholm, med Eva Carolina Stenhammar; dotter 
af Prosten D:r Christian Stenhammar och dess hu- 
stru, född Kernell. Söner: 
2. Carl Evert Gustaf, f. 1848 2a /,. 
2. Gustaf Heribert, f. 1851 a V 6 , posthumus. 

Tab. 11. 

Thtr August (son af Johan Rhyzeliua, Nobil. 
Odencrantr, Tab. 3), f. 1782 22 /,; Auskultant i Götha 
Hofrätt 180U; Vice Häradshöfding 1805; Häradsböf- 
dinge fullmakt 1807; Assessor i förutn. Hofrätt 1808; 
Hof rätts-Råd derst. 1821; Riddare af Nordstjerne- 
Orden 18*9; + s. å. M /, på Torpa vid Jönköping. 
— Gift l:o 1809 2 % med Friherrinnan Hillevi Passé 
af Säby, f. 1787 M / t , + 1810 8 / 7 på Torpa; dotter 
af Vice Presidenten Frih. Gustaf Mauritz Posse af 
Säbv, N:o 57, och Gertrud Fredrica Ehrenprcus, N:o 
1313: — 2:o 1814 % med StifU-Fröken Friherrin- 
nan Carolina Lovisa Johanna Fleetwood, t 1785 ,9 / 8 , 
t 1857 2 % på Kettilstorp; dotter af Öfveraten Frih. 
Carl Johan Fleetwood, N:o 49, och Eva Catharina 
Reenstjerna, N:o 818. 
Barn: 

1. Fredrica Augusta, f. 1810 2 %; Stifts-Fröken; 
+ 1814 %. 

2. Hilda Maria Charlotta Johanna, f. 1815 */,„, 

t 8. å. ,0 / 

2. Thor Hartvig, f. 1817; Hofrätts-Fiskal. Se 
Tab. 12. 

2. Carolina Amalia, f. 1818 3 V t2 . Gift 1838»% 
med Öfverste-Löjlnanten Lars Gustaf af Peter sent, 
N:o 2071, f. 1805. 

2. Hildegard ConttanUa, f. 1820 M /„ t 1821 %. 

2. Adelaida Charlotta Lovisa, f. 1821 M / 7 , t 
1822 »%. 

2. Brita Lovisa, f. 1823 %, f 1858 a / 10 i Stock- 
holm i kolera, blott 3 dagar efter sin man. Gift 
1845 '% med Löjtnanten Knut August Hedenstjema. 
N:o 1753, f. 1816, + 1858. 

Tab. 12. 

Thor Hartvig (son af Thor August, Tab. 11), f. 
1817 2 %; Student i Upsala; Auskultant i Götha 
Hofrätt 1838; E. o. Kanslist derst. s. å.; Vice Hä- 
radshöfding; Fiskal i nämnde Hofrätt. — Gift 1845 
8 /io i Jönköping med Margaretha Sophia Lovisa Ja- 
cobina Gyllenhaal, f. 1824 *%; dotter af En af Ri- 
kets Herrar, Justitise-Slatsministern, m. m., Lars Her- 
man Gyllenhaal, Baron Gyllenhaal af Härliugatorp, 
N:o 390, och hans 2:a fru,' Elisabeth Sophia Palm. 
Barn: 

Ellen, f. 1846 2, /«. 

Gertrud, f. 1848 %. 

Thor Herman, f. 1849 *V lr 

Gunhild, f. 1851 3 / 5 , f 1855 %. 

Henning, f. 1853 % 

Carl, f. 1855 »/,. 

Hedvig, f. 1856 s /„. 

Elisabeth, f. 1859 »,>. Adel. ätten V0H Oelreich, N:o 1955. 

Härstammar ifrån en Bremisk adelig ätt, som i sitt vapen förde en på tvären afdelad sköld, i hvars 
öfra blå fält syntes en half uppstigande enhörning af silfver, och i det nedre hvita ett grönt olivträd med 
en röd ros på hvardera sidan, samt till hjelmprydnad ett olivträd. Digitized by VjOOQIC VON OBLEBICH. 77 Tab. 1. 

Mat Oelreich j Först Handelsman i Hamburg, 
§edan Faktor och siat Kongl. Öfver-Direktör för det 
hliodska kompaniet i Danmark. — Gift med Elisa- 
bak ton Essen. 
Son: 

ht Benhård Oelrekh, f. 1626 % vid Iszeboe i 
Hofctein, nnder en moderns resa; Student i Köpen- 
hamn 1640 och i Rostock 1645; Magister derst. 
/Ö46; £. o. GrecsB-Litigoae Professor vid Akademien 
i Soröe 1647; Dansk Kyrkoherde i Asunis och Skep- 
parlöfe forsaml. i Skåne 1651; Tillika Drottning 
Hedvig Eleonoras Hofpredikant och Bigtfader 1654; 
Theol. Dok lo r i Greifawald; Assessor i Luuds Kon- 
sistorium och Prost öfver egna församlingar 1666; 
Förklarades 1668 vid Lands Akademis invigning för 
densamma* Pro-Kanslär; Primarie Theol. Professor 
derst. samt Prost öfver Stäfvie och Lackalänga pre- 
{*a de forsa ml. samt Torna härad; Superintendent i 
Bremen och Verden 1673; t 1686 *>/,. Han höll 
vid IS års ålder vid Akademien i Köpenhamn, i Ko- 
nung Christian lV:s närvaro, en latinsk oration, som 
raan det bifall, att han genast anförtroddes att före- 
gå en Vice-Pastorssyssla efter en afsatt T/ sk prest; 
hade, sedan han blifvit Kyrkoherde i Asum, mycket 
brsvär och stor kostnad under kriget emellan Sve- 
rige och Danmark, gjorde till Svenska trupperna be- 
tydliga förskott, samt, aedan Skåne 1658 blifvit un- 
derlagdt Sverige, utmärkte sig för trohet emot sin 
nya öfverhet; var ock den, som till Konung Carl X 
Gustaf aldraförst nppgaf förslag till en akademis in- 
rättande i Land, hvilket af Konungen med sådant 
välbehag upptogs, att han utnämnde honom till Förste 
Theologie Professor med befallning, att till hela in- 
rättningen utarbeta plan; erhöll 1666 den 8 Jan. af 
Hofkanslären Örn a t ed t, såsom patronus i Asum och 
Skepparslöf, ett forsäkringsbref för sig och sina barn 
p4 oämnde pastorat, samt begärde 1673, då han till- 
trädde Superintendents-embetet i Bremen, Asum, till 
till dess bana äldsta son, Johan, sedermera 1686 
Kyrkoherde derstädes, kunde blifva skicklig att emot- 
:&ga detsamma. — Gift 1:0 1651 10 med Elisabeth 
Leurenbergia, f* 1658; dotter af Matheseos Profes- 
ioren i Söröe, D:r Johan Lanrenbergius: — ?:o 1660 
med Maria Foss; dotter af Assessoren i Götha Hof- 
ritt Christian Poas, som ligger begrafven i koppar- 
kista i Vossiska grafchoret i Lunds domkyrka, der 
ock hans epitaphium uppsattes. Han var gift med 
to Krtbs och härstammade ifrån den urgamla Kos- 
miska ätten i Danmark, hvars förfäder varit Riksens 
Sid och en af dem Riks-Drotts derstädes samt herre 
till Krapperup i Skåne. 

2. Nldas Christian Oelrelch, f. på 1660-talet; Au- 
iitör Tid S. Skånska kavalleriet; Färrättade Lagmans- 
*y»lan i Skåne, men rättsom han, efter slutad tings- 
rwa, kom hem, afled han i Oct. 1698. — Gift med 
CtciHa Wandelin; dotter af Prosten i Marstrand Lars 
Pasehesson Wandelin, som härstammade från en adel. 
stt i Norrige, hvilken förde en trana i vapnet. 
Son: 

Sklis Oelrekh, HtUl. ▼•■ Oelrelch, f. 1699 M /„ 
posthumus, i Örsjö socken och Skåne ; Student i Lund 
1716; Magister derst. 1726 samt Docens i Geome- 
trien, Trigonometrien och Globernas bruk; Adjunkt 
i Phil. Fakulteten 1727; Handledare i studier for 
GrefFarne Carl och Axel von Fersen i Stockholm 
1730; Bibliothekarie och E. o. Professor vid Aka- 
denien i Lund 1732; Historiae-LitterarisB Professor 
fent 1737; Akademiens Rektor 1738; PhiL-Theor. Professor 1739; Dekanus i Phil. Fakulteten 1745; 
För andra gången Rektor 1746; Censor Librorum s. 
å.; E. o. Kansli-Råd 1749; Adlad s. å. % (introd. 
1756 under N.o 1955); Statssekreterare 1762; Hof- 
. kanslärs namn 1766; President i Kommersekolle- 
gium 1767; + 1770 * t i Stockholm och begrafven 
i Clara kyrka. Han var otvivelaktigt en lärd man; 
bar utgifvet flera skrifter, och anses såsom författare 
till den år 1756 ntkomna statsskriften Ärlig Svensk. 
— Gift 1751 '% med Friherrinnan Anna Palbitski, 
i hennes l:a gifte, f. 1736 *%, f 1803 ,8 /„ på 
Aznäs; dotter af Frih. Gustaf Adolph Palbitski, N:o 
67, till Julita, Oplo och Källunda, med Grefvinnan 
Anna DufTus samt omgift 1771 med sin f rände, Ge- 
neral-Löjtnanten G ref ve Maurits Casimir Lewenhaupt, 
N:o 2, i hans 2:a gifte. 
Barn: 

NUs Gustaf, f. 1757 M / T i Stockholm, t 1759 % 
af ett olyckligt fall. 

Bernhard Gottlieb, f. 1758; Hofpredikant; t 1823. 
Se Tab. 2. 

Anna Sophia, f. 1761 %, f 1763 %. 

Carl Gustaf, f. 1766 »''„ + 1769 *%. 

Adam Ulric, f. 1768 *%, + a. å. % 

Tab. 2. 

Benhård östtllek (son af Niclas Oelreich, Nobil. 
von Oelreich, Tab. 1). f. 175* % i Stockholm; Kor- 
poral vid Bohus läns Dragoner 1774; Kongl. Lifdra- 
bant 1776; Afsked 1780; Student i Upsala 1785; 
Prestvigd 1787; Huspredikant hos Majoren Frih. von 
Ungern- Slemberg s. å.; E. o. Hofpredikant 1793; 
Skollärare vid Sundbyholms skola i Södermanland 
1807; Kyrkoherde i Gillberga och Lista forsaml. af 
Strengnäs stift 1809; Honorarie-Prost 1818; + 1823 
,a / 10 i Gillberga prestgård i Södermanland. — Gift 
1791 2 % med A/aria Eleonora Askengren, t 1765 
3 / 10 , f 1829 V, ; dotter af Öfver-Halln>ästaren i Stock- 
holm Carl M. Askengren och Eleonora Ljungberg 
samt syster till Prosten Askengren i Svennevad i 
Nerike. 

Barn: 

Nils Carl, f. 1792; Kapten. Se Tab. 3. 

Anna Eleonora, f. 1794 ",, + ogift 1831 la /„ 
på Öfvernäs i Södermauland. 

Adam Ludvig, f. 1795; Mönsterskrivare. Se 
Tab. 4. 

Ulrica Charlotta, f. 1794 n / l0 i Ärila socken 
och Södermanland. Gift 1828 10 , 4 med Kyrkoherden 
Johan Fredric Ehrling, + 1855. 

Ebba Sophia, f. 1799 2 %. Gift 1826% i Gill- 
berga prestgård i Södermanland med Norska Kaptenen 
Ludvig Rosencrants-Balchen. 

Augusta Wilhelmina, f. 1801 20 / 10 i Arila. Gift 
1853 2 % med Kaptenen Frih. Fredric Miles Johan 
Fleetwood, N:o 49, f. 1801. 

Berndt Ulric, f. 1803; Komminister. Se Tab. 5. 

Sten Alaric, f. 1805 *V 8 ; Student i Upsala; E. o. 
Notarie i Svea Hofrätt 1831; Häradshöfding i Bygdeå, 
Nysätra, Löfångers och Burträsks tingslagers dom- 
saga i Westerbottens län 1851. Var åren 1829, 30 
och 31 åtskilliga gånger förordnad att bestrida do- 
mareämbetet i Åkerbo härads domsaga i West- 
manland. 

Maria Carolina, f. 1807 % i Arila. Fredrica Amalia, f. 1810 V Tab. 3. 

Mils Carl (son af Bernhard Gottlieb, Tab. 2), f. Digitized by VjOOQIC 78 OGIXWIl. 1792 "/,; Fänrik vid Södermanlands regtte 1816; 
Löjtnant dem. 1822; Kapten 1833; Riddare af Svärds- 
Orden 1843; Afsked s. å. — Gift 1836 »V, på Ju- 
litagård i Södermanland med sin syssling, Grefvinnan 
Anna Dorothea Amalia Lewenhaupt, f. 1809 u 8 ; 
dotter af Majoren G ref ve Lod vig Weirich Lewen- 
haupt, N:o 2, och Friherrinnan Edla Magdalena Pal- 
bitzki, N:o 67. 
Barn: 

Ludvig Bernhard, f. 1836 V, t- 

Beata Eleonora Magdalena, f. tvilling 1837 *V 6 , 

+ 8. å. %. 

Mathias Carl, f. tvilling 1837 *%, f s. å. 19 / n 
pl Magda i Södermanland. 

Carl Emil, f. 1839 24 / l0 ; Kadett vid Carlberg; 
Under-Löjtnant vid Södermanlands reg:te 1858. 

Nils Adolph, t 1840 »«/„. 

Charlotta Amalia Augusta, f. 1844 V,, t 1846 , »/ 5 . 

Fredric WWie/m, f. 1848 »%. 

Tab. 4. 

Adam Ludvig (son af Bernhard Gottlieb, Tab. 2), 
f. 1795 V, iWallby socken och Södermanland; Mön- 
sterskrivare; + 1850 Vn på Öfvernäs. — Gift med 
Anna Lundmarck. 
Barn: 

Bernhard Mathias Gotllieb, f. 1837 "/ s ; Handels- 
bokhållare. 

Carl Ludvig Alaric, f. 1838 «V„ ; Under-Löjt- 
nant vid Westmanlands regtte 1860. 

Sten Adolph Robert, f. 1840 %. 

Anna Maria, f. 1841 \. ms Adam Albert, f. 1844 %. 

C/ara Fredrica Charlotta, f. 1845 V IOl t 1847 »%. 

£m#< Sto/ru* tfmtf, f. 1849 «•/,. Ulrica Sophia Cornelia, t. 1850 

Tab. 5. ti. å. Berndt Ulric (son af Bernhard Gottlieb, Tab. 2j. 
f. 1803 '% i Ärila; Student i Upsala 1822; Prest- 
vigd 1827; Huspredikant hos Enkefru FriherrinnaD 
£. J. von Ungem-Sternberg s. å.; Pastors- Adjunkt 
i Svennevad och Boo i (ierike 1830; Vice Kommi- 
nister i Nyköpings Östra församl. 1833; Pastora- 
Adjunkt i Bål inge och Tystberga i Södermanland 
1834, i Lillkyrka och Ödeby i Nerike 1835 och i 
Kihl och Gräfve i samma provins s. å.; Vice Kom- 
minister derst. 1826, i Kntsta och Hidinge i Nerike 
1838, i Ekeby och Gellersta i samma provins 1839 
och i Helgesta och Hyltinge i Södermanland 1842; 
Komminister derst. s. å. — Gift 1840 29 /„ på Ga- 
linge i Ekeby socken och Nerike med Johanna Nils- 
son ifrån Lekhyttan i Hidinge. 
Barn: 

Bertha, f. 1843. 

Bernhard Gottfried, t. 1844 *%. 

Ernst Wilhelm Alaric, f. 1845 V g , + 1849 */ a . 

Carl Aladar, f. 1846 M / 1? . 

Johanna Ulrica, f. 1848 "/,. 

Ida Maria Amalia, f. 1849 *•/,,. 

Cecilia Rosa Wilhelmina, f. 1851 "/,. 

Ebba Sophia Lovisa, f. 1853 "/,. 

Ernst Ludvig Alaric, f. 1854 ,7 / e . 

Knut Alaric, f. 1855 ! %. 

Nils Gustaf, f. 1859 *%. Adel. ätten Offerman eller von Opfern, N:o 1122, f. Offerman) Under-Löjtnant vid Svenska Amirali- 
tetet vid år 1644, under Amiral Ankarhjelms kom- 
mando i Dauska kriget, samt förhöll sig i de då 
förefallande aktioner väl och manligen. 
Son: 

Offerinani Skeppare och Handlande i Götheborg. 
Han tillskyndade staden, genom sin förfarenhet i na- 
vigationen och utrikes handel, en märklig förmån. 
Son: 

Johan Offerinan, Nobil. Offerman, f. i Götheborg; 
Drottning Christinas Landssekreterare och Bokhållare 
vid hennes taffelgods i Poruern 1660; Sedan Lands- 
kammererare och sist Räntmästare; Adlad på Drott- 
ning Christinas rekommendation 1687 14 / M (introd. 
1689 under N:o 1122); Kongl. Svensk Hauptmnn öf- 
ver amterna Loitz, Verchen och Lindenburg. Hans 
barn ändrade namnet till von Opfern. — Gift 1:o med Catharina Bahr; dotter af Stadskammereraren 
i Stralsund, D:r Benedictus Bahr samt syster till 
Stads-Majoren Henric Bahr, Nobil. von Bahr, N:o 
1648: — 2:o med Helena Muller; dotter af Furstl. 
Eutinska Rådet och Kanon i k ua Paul Muller: — 3:o 
med Gertrud Jåger, t. 1659 */ 4 , + 1719; dotter af 
Regerings-Råuet Johan Jecger, Nobil. Jäger, N:o 930, 
till Martensdorff, Wustenhagen och Lassentiu, med 
Gertrud Wulfrath, N:o 563. 
Barn: 

Anna Sophia. Gift med Kaptenen Johan Axel 
Keffenbrinck von Rehne, N:o 503, till Plitslin. Pri- 
men och StrSvalla, i hans l.a gifte, f. 1667, f 1729. 

Christina Gertrud. Gift 1710 med Borgmästareu 
i Stralsund Johan Fredric von Zander, t 1728 %. 

Ännu ett Barn. 

Ätten anses vara för längesedan utgången. Adel. ätten Ogilwie, N:o 277, f. 

Ätten var redan 1325 namnkunnig i Skottland genom Fatrik och John Ogilwie. Den utgrenade sig i 
nämnde land i Ogilwier af Auchterhouse, Grefvar af Airly, Ogilwier af Deskford, af Finlater, af Bamfif, af 
Lindraten, af Inuergharity, af Balbigno, af Boijne, af Inchmartin, af Craigie, af Balfour, af Logie, af He- 
oogrange, af Rugal, af Cainncoutea, af Birnies, af Glasshaug, af Baras, af Clunie, af Inchhaven och af Pil- Digitized by VjOOQIC OGILWIB. 70 momsss samt Ogilvie Prowost. En annan gren, in den introducerade, har ock farit bofast och bekfidt tjen- 
iter i Sverige. Tab. 1. 

Jaaiea Ogflvte, af Inchmartin; Riddare. — Gift 
med Jonetka Stuari af Junermeath-Lethars. 
Son: 
Patrik Ogllwte, af Inchmartin; Riddare. — Gift 
med Jonetha Johansdotter Ros af Craige. 
Son: 
Andreas Ogilwfe, af Balgaij i Inohtnrie töcken i 
grevskapet Perth. — Gift med Bessetha Monargund 
af Mooargund ; dotter af James Monargnnd af Mo- 
urgand och Jonetta £dmundsdotter Haij. 
Son: 
William OgilwU , af Balgaij. — Gift med Elisa- 
beth Langlands af Collace; dotter af Patrik Patriks- 
iob Lasglands, Commarchns (Lansherre) af Collace, 
oea Jooetha Williamadotter Scott af Craighall. 
Son: 
Patrik Ogilvle, Natural. Ogllwle, till Waltis, 
Ottrowa vid Narvra, Regulewa i J österby socken och 
Coporic lin, Wroda i Jama län samt Saris; f. 1606 
i Skottland; Inkom till Sverige; Major vid Öfverste 
Hesr. Sass' reg:te; Öfverste-Löjtnant vid ett Finskt 
rtf.te fotfolk 1642; Natnral Svensk Adelsman s. 8. 
ock iatrod. under N:o 277; Öfverste för Abo lans 
»nfsnt. 1655; Landshöfding i Kelholms lan 1660; 
Lefde anno 1671. Han ingaf, for att fä blifva Svensk 
Adelsman, t v än ne Yittnesbetyg, det förra 1640, den 
13 Ang. af Jacob Lnmsdein, David Leslie, William 
Bortwijck, Håna Rarasaij och William Weiners, och 
det sednare 1642 den 1 Juli af Baron Patrik Rnth- 
wen, Frih. Wilhelm Spens, Ludvig Leslie, Jacob Ha- 
milton, Hogo Mora t och Patrik Moms, bida inne- 
hållande, att han var både till fädernet och mödernet 
af Skotts adelig att upprunnen ; dock skulle han än 
ndsre styrka sin adeliga härkomst, hvarföre han vid 
1649 års rikadag inlemnade ytterligare bevis de rom, 
ntgifne 1647 i Perth i Skottland, samt en slägttafla 
derifrån på pergament, hvarå hans anors namn och 
Tapen samt bana eget portritt med årtalet 1647 var 
inåltdt, dl allt vidare tvifvelsmål om hans börd an- 
dg» böra förfalla. — Gift l:o med en dotter till 
Öfrersten och Slottahauptmannen på Narwen, Jacob 
Scott, till Peitx, m. m., och Margaretha Gijpson samt 
»yster till Öfversten Jacob Scott, Natural. Scott, N:o 
499, till Peitx, Fenneren, Sara, Tollerhoff och Wehe: 
— 2:o med en dotter till Laudshöfdingen Nils As- 
ienson, Nobil. Manneraköld, N:o 128, till Jesterby, 
Uaevard, Löneberg och Näs, med hans l:a fru, 
Christina Böckler, i hennes 2:a gifte. 
Son: 
2. Patrik, till Regnlewa samt Svida, också i Co- 
porie lin; f. på 1630-talet; Ryttmästare; Häradshöf- 
disg i Hattula härad med Raseborgs län 16H3; Lag- 
an» i Södra Finland 1696; Major vid Abo läns 
fördobbhs-kavalleri 1703; + 1705. — Gift med Anna 
Sophia von Rohr, * 1704; dotter af Öfverste-Löjt- 
Baateo Joachim Georg Fredric von Rohr, Natural. 
toa Rohr, N:o 807, till Svida, med hans l:a fru, 
Cimtioa Cronman, N:o 748. 
Barn: 
Georg; Kapten; f 1719. Se Tab. 2. 
Patrik, f barn. 

Belena. Gift med en Under-Officer Wkkenberg. 
Christina, i. 16«5 *%, t 1773 «%. Gift lio 
1704 S V« med sin moders kusin. Kaptenen Carl Jo- 
ta* roa Rohr, N:o 807, f. 1657, t 1704 »V„ två timmar efter vigseln: 2.*o 1710 med Öfverste- Löjt- 
nanten vid Jemtlands reg:te, Riddaren af Svärds- 
Orden Jurgen Reinhold Richnan, + 1753 ';,. 

Gustaf; Fältväbel; Ogift dödad 1704 vid Narwaa 
öfvergång. 

Sophia Elisabeth. Gift med Löjtnanten vid Jemt- 
lands reg:te Daniel Nandelstedt. 

Patrik, f. 1690; Kapten; t 1754. Se Tab. 3. 

Eleonora. Gift 1:o med Kaptenen vid Helsinge 
reg: te Jacob Ronquist, t. 1688, + 1753: 2:0 med 
Kaptenen vid samma reg:te Johan Flogmark. 

Tab. 2. 

fietrg (son af Patrik, Tab. 1); Kapten vid Ny- 
lands infant.; f 1719 i Novasoli under Rysk fången- 
skap, deri han råkade vid Dnipen den 1 Juli 1709. 
— Gift med Anna Dorothea FariolU de la Fr au- 
ville, i hennes 2:a gifte och som jemte sin 3:e man, 
ligger begrafven i Bogsta kyrka i Södermanland ; dot- 
ter af Kaptenen vid Nylands infant. Francois Fa- 
riolle de la Frauville, som 1690 blef naturaliserad 
Svensk Adelsman, men ej introducerad, och Dorothea 
Klingenberg, N:o 360, samt enka efter en Regements- 
Qvartermästore Gerner och gift 3:e gången med Rytt- 
mästaren Nils Planting-Gyllenbåga, N:o V63, till 
Näsby. 

Barn: 

Patrik, + barn 1718 i Ryssland. 

Några Döttrar, ft barn. 

Tab. 3. 

Patrik (son af Patrik, Tab. 1), f. 1690 % i 
Narwar Mönsterskrifvare vid Estländska Landtmili- 
sen, under Öfversten Otto Reh binder, 1704; Fö- 
rare vid Tawastehus läns fordubbhs-infant 1705 och 
vid Tawastehus reg.-te 1707; Fältväbel vid Nylands 
infant. 1710; Adjutant derst s. å.; Löjtnants karak- 
tär med Fänriks indelning vid samma reg-.te 1724; 
Löjtnants indelning 1739; Kapten 1742; Riddare af 
Svärds-Orden 1751; f 1754 %. Han och hans sy- 
skon blefvo 1704, vid Narwaa öfvergång, ftngna hos 
Ryssarnc, men de slup po snart lösa genom deras 
namnfrändes, Ryska kommenderande Fältmarskalken 
Ogilwies benägenhet. — Gift l:o 1723 med Eva 
Christina Reinhertz, f 1732 '%; dotter af en Qvar- 
ter mästare Reinhertz: — 2:o 1738 ! % med Anna 
Charlotta Freidenfelt; dotter af Ryttmästaren Georg 
Freidenberg, Nobil. Freidenfelt. N:o 1102, och hans 
3:e fru, Eva Christina Taube, N:o 734, i hennea 2:a 
gifte. 

Barn: 

1. Carl Reinhold, t. 1724; Lefde utan tjenst Se 
Tab. 4. 

1. Patrik, f. 1726 % + s. å. % 

1. Jacob, f. 1728 %, + s. d. 

1. Anna Sophia, t 1729 *° 10 , f 1772. Gift med 
Myrberg. 

1. Margaretha Elisabeth, t. 1732 *%, + enka 
1817 14 / 7 på Hassel&s i Jönköpings län. Gift med 
Frälse-Kammereraren Johan Stenström. 

2. Johan Patrik, f. 1739 •/„ + s. å. *%. 
2. Eva Charlotta, f. 1740 2 V„ + 1742 % 

2. Eleonora Belena, f. 1741 V 8 , t 1815 % på 
Brandö i Helsinge socken Och Finland, ogift. Digitized by VjOOQIC 80 VON OLDBK8KOLD. 2. Anna Juliana, t tvilling 1742 *V llf f dagen 
derpå. 

2. Ewi Christina, f. tvilling 1742 *V n , f 1744. 

2. Jfafofe Charlotta, t 1744 '%, + 1803 V 12 i 
Ekenäs i Finland. Hon fick testamente på sin mans 
qvarlltenskap. Gift 1776 med Löjtnanten Carl Kaln- 
berg, N:o 491, f. 1735, + 1794. 2. Patrik, f. 1748 Blef för begånget brott dömd ovärdig att braka adeligt namn. 

Tab. 4. 

Carl Reinhold (son af Patrik, Tab. 3), f. 1724 10 ' e ; Ofardig och lefde utan tjenat på sitt ägande 
halfva frälsehemman Wähiköle i Finland; Var 1798 
död, och lärer ätten med honom på svärdssidan ut- 
gStt. — Gift l:o 1768 27 / 12 med Anna Christina 
Brunow: — 2:o 1778 M /, 2 med Hedvig Nirberg. 

Döttrar: 
1. Eva Christina, f. 1770*/,, i a. å. »% i Lop- 
pis socken och Finland. 

1. Eleonora Lovisa, f. 1771, + a. å. 

2. Eva Eleonora, f. 1779 *%. Gift 1798 ■% 
med Styckjunkaren vid Finska Artilleriet, sedermera 
Krono-Länsmannen inom Finland, Johan Hake, 1 1765. 
* 1807 % Adel. ätten Oldekop, N:o 990, f- 

Oldekopar hade år 1528 af Tyska Kejsaren Carl V bekommit ett särdeles vapen och vapenbref. Tab. 1. 

Herman Oldekop, Nobll. Oldekop, f. i Hildesheim ; 
Soldat 1655 vid ett Svenskt reg:te, som kommende- 
rades af Öfverste During; Korporal och Sergeant 
1657; Fänrik vid Öfverste Wemans reg:te 1658; 
Kornett i Liineburgisk tjenst vid Öfverste Ichtens 
reg: te 1660; Slutligen Ryttmästare derst.; Gick 1674 
åter i Svensk tjenst; Regementa-Qvartermästare vid 
Salpetersjuderi-reg:tet; Kapten derst. 1675; Major 
1678; Adlad 1681 «/, (introd. 1692 under N:o 990). 
— Gift med Maria Elisabeth Patkull; dotter af Öf- 
versteu Patrik Patkull, N:o 237, till Flishult, Aske- 
ryd, A bonas och Torpa, med Esther Silfversparre, 
N:o 99. 

Barn: 

Esther Catharina; Var döf och dumb. 

Beata. 

Reinhold Fredric; Fänrik. Se Tab. 2. Patrik Justus; Sergeant vid Ostgötha infant. 1701, 
Fänrik derst 1703; Löjtnant 1706; f ogift 1711 i 
Tobolsk i Siberien, dit han fördes fången ifrln Pol tara. 

Carl Gustaf. 

Tab. 2. 

Reinhold Fredric (son af Herman Oldekop, Nobil. 
Oldekop, Tab. 1); Fänrik. 
Barn: 

En Son. 

Reinhold, till Borr inge i Elfvestads socken och 
Östergöthland ; Provincial-Schäfer i nämnde provins; 
t barnlös 1762 27 /, 2 på Börringe och slöt ätten. — 
Gift 2:ne gånger, sista gåogen med en, vid namn 
Fahlström. 

Margaretha. Gift 1749 2, /„ på Ängaryd i Säby 
socken med Handelsmannen i Westervik Anders Mäc- 
kel, i hans 2:a gifte. Adel. ätten VOn Oldensköld, N:o 1932. Tab. 1. 

Olbers) General-Superintendent i Pomern. 
Son: 

Ölberg) Konung Carl XI:s Ho (juveler are. 
Son: 

Johan Anders Olbers, f. 1673 i Stockholm; Hand- 
lande och Rfidman i Götheborg; Assessors titel; t 
1741. — Gift l:o med Anna Thorsson: — 2:o med 
Clara Schröder, + 1740; dotter af Handelsmannen 
i Götheborg Johan Schröder och Clara Mattsson. 
Son: 

2. Eric Olbers, Nobll. von Oldensköld, f. 1725% 
i Götheborg; Volontär vid Fortifikationen 1743; Kon- 
duktör derst. 1746; Kapten vid Öfversten Frih. Maur. 
Posses varfv. Tyska infant-reg:te 1749; Adlad 1751 
a V„ (introd. 1752 under N:o 1932); Afsked 1754; 
Kapten vid Nerike och Wermlands reg: te; Riddare 
af Svärds-Orden; Major vid sistn. reg:te; t 1781 
•%. — Gift l:o 1754 med Ingeborg Bergh, f, 1728 2:0 1745 : 1774 med 
+ 1821 ö Charlotta Christina Piscator, f. 
4 ; dotter af Prosten och Kyrko- herden i Elfdalen Bengt Andersson Piscator och hans 
3:e hustru, Elsa Andersdotter Arenberg. 
Barn: 

1. Sven Herman, f. 1753 »/» + s. å. a %. 

1. Eric Adolph, f. 1754 '%, +8.1 •%. 

1. Gustafva l/lrica, f. 1755 %, t 1812 »/ 10 på 
Mälby i Tillinge socken och Upland. Gift med In- 
spektören P. G. Palm. 

1. Clara Wilhelmina, f. 1764 »%. 

1. Jacob August, f. 1765 24 / 12 , + 1766 »•/,. 

2. Axel, f. 1773; Öfverste-Löjtnant; + 1820. Se 
Tab. 2. 

2. Sophia Charlotta, f. 1774, t 1850 n / 8 på 
Storfors bruk i Werinland. Gift 1* 1799 % på 
Alqvittern i Bjurkärns socken och samma provins 
med sin half kusin, Brukspatronen Clais Laurent» of 
Geijersstam, N:o 2010, skilj da åt, t 1771, + 1819: Digitized by VjOOQIC OLIVtBLAD. di ho \Sit u / g i ÖreVre med Hiradshöfdingen, seder- 
mera En af Rikets Herrar, JnstitiavStatsministern, 
Cari Peter Tfrneoiad, N:o 1702» 1 1774, t 1844. 
2. August Fredrie, t. 1780 »%; Antagen i Sven- 
ska Ostindiska kompaniets tjenst; f ogift 1799 % 
på kompaniet* skepp Sophia Magdalena, moder åter- 
re» ifrån Caatom i China. 

Tab. 2. 

Axel (son af Eric Olbers, Nobil. ?on Oldensköld, 
Tsb. 1), f. 1773; Fänrik vid Nerike och Wermlands 
reg:te 1788; Löjtnant derat. 1791.; Kapten 1796; 
Riddare af Svärds-Orden ; Major; Öfverste-Löjtnant 
i Annéen 1809; Förste Major rid Wermlands reapte 
och Öfrerate-Löjtnant i detsamma 1812; t 18V0* 4 /.. 
i Christinsehamn, under vistande derst — Gift 1802 
n /j i Åmål med Brita Johanna Åberg, t. 1778 *%, 
t 1843 %; dotter af Borgmästaren Gostaf Åberg 
och M. C. Ammelberg. % 
Barn: 

Eric Gustaf, £ 1803; Lefde otan tjenst; 1 1859. 
Se Tab. 3. 

Christina Augusta, t. 1804 "/ 8 ; Stifts-Fröken. 
Gift 1833 *% på Bexbol nftra Åmål med Prosten 
Ma- Johan Krus Nordahl, f 1855. 

Axet, f. 1806; Kapten; t 1838. Se Tab. 4. 

Brita Johanna, f. 1808 '%; Stifts-Fröken; t 
1810 *% på Karne majorsbostalle i Wermland. Anders Maurits, f. 1812*% i GrafVa socken och 
nämnde provins. 

Brita Johanna, f. 1817 *% i Gra fr a socken, f 
1857 »V„ påJCaseuberg. Gift 1840 med Possessio- 
naten Johan Abtrg. 

Tab, 3. 

Brle Gustaf (son af Axel, Tab. 2), f. 1803 Jl / § i 
Råda socken och Weatergöthland; Studerande; Lefde 
utan tjenst; + 1859 »V, i Åmål. — Gift derst. 1837 
*/,i med Brita Christina Ågren; dotter af Handlan- 
den J. Ågren och Brita Maria Askenstedt. 
Döttrar: 

Christina Maria, f. 1838 ! %. 

Erica Augusta Amalia, f. 1810 w / 7 . 

Sophia Charlotta, f. 1843 "/,. 

Emma, t. 1845 '/,. 

Tab. 4. 

Aiel (son af Axel, Tab. 3), f. 1800 T / 4 i Rida; 
Fänrik rid Westgötha-Dals reg:te 1824; Löjtnant 
derst 1833; Kapten 1848; t 1858 *%. — Gift 1835 
Vii med Erica Gustaf va Ekerman, 
Barn: Axelia, f. 1837 »%, I . 
QoUfried, f. 1839 % j ** Sond. Adel- ätten Oliveblad, N:o 178, f. Tab. 1. 

Cfanet lansaas, Clemet Skrifvare kallad» till 
Wårby i Huddinge socken och Södermanland; f. 1509; 
Konung Gustaf T:s Sekreterare; Fick samma Konungs 
tillsägelse på sköld och hjelm, kort före Konungens 
död, men hrarigenom det afstannade; Lefde innu 
1569. Hans konterfej fanns på Wårby. —Gift med 
en, hvars broder. Carl Andersson, år 1539 blef Ad- 
lad och fick till vapen i skölden ett grönt salvieblad 
i blått falt och på hjelmen två horn, det högra grönt 
det Tenstra blått. 
Söner: 

har Clemetsson på Haga rid Wårby; Kallades 
Ifsr i Korgen, for det han vid ett visat tillfälle blef 
kissad i en korg ned ifrån ett fenster; Adlad, j c ra te 
brodern, 1676, af ynnest och nåd och för faderns 
fortjenster, erhållande ett rapen, nästan aldeles likt 
morbroderns, men h vilket vapen innan ättens intro- 
dtktion finnes vara tillökt; Lefde ännu 1599. 

Mims Oemetsson. Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

lån demetsssa (son af Clemet Hansson, Tab. 
1), till Wårbv; f. 1532; Adlad, jemte brodern, 1576; 
Lefde innu 1612. — Gift med Elisabeth Thuresdot- 
ter; dotter af Thure Johansson (Stålarm, N:o 32), 
till Trögsby, med Margaretha Bertilsdotter (Mjöd- 
kond). 

Barn: 

Anna Månsdotter. Gift med Apothekaren och 
Konung Carl I&a Kammarjunkare Stéphan Wilhelms- 
(broder till Henrie Lemnius, NobiL Lem- nie, N:o 117), till Borg, Oltorp, Åby och Hundham- 
mar, i hans 2:a gifte. 

Hans Månsson Oliveblad, t. 1600; Stads-Öfverste; 
t 1650. Se Tab. 3. 

Johan Månsson Oliveblad. 

Tab. 3. 

lans Hansson Ollveblad (son af Mäns Clemetsson, 
Tab. 2), till Wårby; f. derst. 1600 *%; Introducerad 
1632 under N:o 178; Tjente sig upp till Öfverste- 
Löjtnant vid ett regrte till fot; Höradshöfdiog i Sju- 
hundra; Stads-Öfverste i Stockholm 1644; Afsked 
1646; t 1650 */ 2 och begrafven i Botkyrka i Sö- 
dertörn. — Gift med Elin Skytte af Såtra, t 1627 
•/„ T 1658 8 / B ; dotter af Stfithlllaren Lars Bengts- 
son, Nobil. Skytte af Satra, N:o 154, till Sätra, med 
hans 2:a fru, Anna Posse, N:o 14. 
Barn: 

Carin. Var gift, men med hvilken är ej kandt 

Elisabeth, f. 1633 w / fl , f 1700 ! %. Gift 1653 
V, med sin moders kusin, Landshöfd ingen Håkan 
NUtton, Nobil. och Adopt. Skytte af Såtra, N:o 154, 
till Göshult och Sinclairsholro, f. 1603, f 1688. 

Magnus, f. 1637; Major; f 1706. Se Tab. 4. 

Magdalena, till Olivenhult. Gift med sin moders 
kusin och sin systers svåger, Öfversten Bertil Nils- 
son, Nobil. Skytte, N:o 429, till Hofmantorp, i hans 
l:a gifte, t 1667. 

Tab. 4. 

Magnus (son af Hans Månsson Oliveblad, Tab. 3), 
till Wårby; f. derst 1637 *%; Drabant hos Konung 

11 Digitized by VjOOQlC 82 OLIVECRANTC. Carl X Gustaf 1655; Slutligen Major; + 1706 '% 
och slöt ätten pH svärdssidan samt begrafven i Bot- 
kyrka kyrka, der hans vapen ses. — Gift med Ca- 
tharina Appelgren; dotter af Presidenten Johan Erics- 
son, Nobil.. Appelgren, N:o 290, till Branthall, Malö- 
holm och Örneskog, med Elsa Tungel. 
Barn: 
Johan Magnus; Kornett vid Lif-reg:tet; t ogift 
1701 i Riga. Hilma Klkabéih. Gift ned Majoren QusUf Löf- 
ting. N:o 255, till Wårby, i hane la gifte, t 1711. 

Elsa Brita, * 1712 24 / n . Gift ned Brio Omte, 
N:o 167, till Sneslingcberg, i hans ?a gift», f. 1653, 
t 1738. 

Carl; Fänrik rid Lifaardet 1700* Löjtnant derst. 
1701; Kapten-Löjtnant 1703; t tgift a» å. % i sls- 
get vid Clissow. Adel. ätten Ölivecrantz, N:o 647, f. Tab. 1. 

Påfel PehrssoD) Först Guldsmed och Rådman i 
Söderköping; Sedan Borgmästare derst. Hans bro- 
der var den bekante Erkebiskopen i Upsala M:r Lau- 
rentius Petri Gothus, som på allt sätt sökte föravara 
och befordra Lithurgien. — Gift med Carin Peders- 
dotter; dotter af Guldsmeden Peder i Söderköping, 
Son: 

Dir Laurentius Paulinus Gothus, f. 1565 10 / t1 i 
Söderköping; Student 1588, först i Rostock, sedan i 
Helmstedt; Magister derst. 1592; Dialectices Pro- 
fessor vid Upsala Akademi 1594; Matheseos Pro- 
fessor derst. 1596; Prestvigd 1598; Theologie Pro- 
fessor och den första Rector Magnifikus 1601; Kyr- 
koherde i Näs i Upland 1607; Biskop i Skara 1608 
och i Strengnäs 1609; Theol. Doktor 1617, vid Ko- 
nung Gustaf II Adolphs kröning; lirk a-Biskop i Up- 
sala 1637; f derst. 1646 20 / n och begrafven i en 
honom tillredd graf i Strengnäs domkyrka, der hans 
epitaphium ses. Han var 1593 Aktuarie vid Upsala 
Möte; skickades 1599 af Hertig Carl att öfvertala 
Finska Rytteriet till lydnad, hvilket dock blef för- 
gå f v ea; höll 1600 den 22 Jan., såsom Promotor, den 
första Magisterpromotionen i Upsala; var 1606 en 
ibland Erkebiskopen Abr. Angermanni anklagare; er- 
nades s. å. af Konung Carl IX till Biskop i Westerås, 
men föll i onåd; återvann likväl snart Konun- 
gens gunst, sedan han till honom dedicerat sin Trmctat 
om Cometer; var 1608, ibland andra. Kommissarie 
vid mötet i Wittensten med Polska Ständerna; före- 
stod Strengnäs biskopsdöme i 28 år, dera n der han 
lagade så, att i Strengnäs år 1626 inrättades det 
första gymnasium i riket, till hvilket han skänkte 
både penningar och fastigheter, förbättrade den år 
1630 af åskeslag skadade domkyrkan, samt förskaf- 
fade sig ett eget boktryckeri, hvarifrån han lät utgå 
flera Svenska och Latinska skrifter, synnerligast i 
religionsämnen ; ifrade, i motsats mot farbrodern och 
sin egen broder, Kyrkoherden i Storkyrkan i Stock- 
holm M:r Petrus Pauli Paulinus, för Lutherska lä- 
rans renhet; yrkade vid 1640 års riksdag på nöd- 
vändig förbättring af psalmboken, catechesen och all- 
männa böneformulären, men fick deruti till motstån- 
dare D:r Johan Rudbeck ; höH s. å. i Upsala en hög- 
tidlig Theologie -Doktors-promotion ; visiterade ärke- 
stiftet längst upp i norden, jemväl i Lappmarkerna; 
har slutligen af trycket utgifvit icke mindre än 46 
stycken skrifter, deribland en Christel ig och nöd- 
torftig undervisning om Cometer, tryckt i Stockholm 
1613, en Ethica Christians eller större Svensk Ca- 
teches i flere, tid efter annan utgifna delar. Han 
hade, utom nedanstående barn, som blefvo adlade, 
en son, M:r Laurentius Paulinus, och en dotter Eli- sabeth Paulina, sam blef gift med Bilköpen Ericos 
Gabriella Empotagrius i Strengnäs. — Gift !:o 1594 
med Catharina Olofsdotter, i hennes 2: a gifte, + 
1623, Christihimmelsfardsdagen ; dotter a/ Förestån- 
daren i Stockholm Olof Pekrtson samt enka efter 
Befallningsmannen öfver Stockholms och Upsala län 
Isaao Nilsson, som var lider, till öfversten och Ståt- 
hållaren Richard Isaaosson, Nobil. Rosencrants af 
Granhammar, N:o 197, till Granhammar och Thore- 
sund: — 2:o 1694, 4.-e sondagen efter Triaitatis, 
med Brita Ericsdotter, i 1652; dotter af Kyrko- 
herden i Kjula och Sundby försam], af Strengnäs 
stift, Ericus Olai och Anna Fromme, som var Kyr- 
koherden i Aspön Daniel Frommes dotter. 

Barn: 

2. Anna Paulina, Nobil. OlivecranU, f 1670. 
Gift 1142 med Sekreteraren af Staten Lars Bertils- 
son Canthér, Nobil: Caniersten, N:o 370, till Bogård, 
Harg, Kiholm och Sunnerstad, f 1658. 

2. Catharina Paulina, Nobil. Ölivecrantz; Kam- 
marjungfru (Kammarfrlken). hos Drottning Christina; 
f i barnsäng 1659 "/,, i Stockholnu Gift med 
Hof-Rådet och Envoyéen Johan Barchnan, Nobil. 
och Baron Leijonberg, N:o 8t, till Finninge (nu 
Olivehäll), i hans l:a gifte, .+ *<H>I.. 

2. Johan Larsson Paulin, Nobil. Otteccrantx, f. 
1633; Kansli-Råd; + 1707. Se Tab. 2. Tab. % 

Johan Larssen Paulin, Nebfl. OllTtxranis (son af 
D.r Laurentius Paulinus Gothus, Tab. 1), till Ulfhill 
(Olivehäll) vid Strengnäs och H of mantorp i Krono- 
bergs län; f. 1633 V t i nämnde stad; Gymnasist i 
Strengnäs och Student i Upsala; Adlad, jemte sina 
båda äldsta systrar, Anna och Catharina, 1654 ! %, 
för sin faders förtjänster (introd. 16&5 under N:o 
647); Aktuarie i Kongl. Kansliet 1654; Legations- 
Sekreterare med Svenska Legatema Grefve Nils Brahe 
och Math. Björnklo, till Kejsarvalat i Frankfurt am 
Main 1658; Legations-Sekreterare hos den sistn., då 
denne 1659 gick såsom Ambassadör till Frankrike; 
Legat till Gottorp 1661; Revisions-Sekreterare 1662; 
Statssekreterare 1665; Tillika Häradshöfdiog i N. 
och S. Wedbo härader i Småland 1673; Kauali-Råd 
och Vice Hof-Kanslär 1674; Jemte Riks-Rådet Grefve 
Bengt Oxenstjerna Ambassadör till fredsverket i Ni m- 
vegen 1676; Ståthållare i Reval 1680; Drottning 
Christinas Guvernör öfver hennes domäner 1681; 
Hennes Lagman på Gottland 1682; Hennes Rid och 
General-Guvernör öfver samma domäner, så i Sverige 
som Tyskland; t 1707 10 / t i Stockholm och slöt 
ätten på svärdssidan samt begrafven i OUvecranUaka Digitized by VjOOQIC OLIVBCKECTR. SS grsiaboret i SUéégbSs domkyrka, ler aa»a, vapen tes 
samt ett präktigt apctaphium af marmor, förfärdigad t 
1688 samt foracdt med en af honom sjelf författad, 
till håna berömmelse Månde Ung grafskrift. Han 
iastäOde sig 166é till tjänstgöring Tid fältkansliet 
hot Konung Carl X Gustaf, som dl atod med sin 
anié i Preussen, samt åtföljde Konangen på bana 
krigståg till Polen, Holatein, Fyeu och Seland; åter- 
kom 1680 ifrån ain beskickning till Nimvegska freds- 
verket, belönt med Kon ängen 8 atora förtroende, men 
be ledsagad med mycken aiund och många förtretlig- 
beter; fick af Brottning Caristins» sedan han blef 
kennaa Domaa-Gavtraor, hennes befallning att låta 
kaUa sig SxeeUemce och att ieke cedera ain rang 
änder Biktens Råd, hvilket ådrog honom många 
or inner; gjorde ock sin uppvaktning hos bemälta 
Drottning i Boan, avarifråa hon efta skref till honom 
brcf, alltid opp fy lida med nådebetygelser, oeh bemö- 
éaat säg mycket, ft>r att Hr alltid A honom till 
Roa; vax al o ti igen en stor statsman och mycket 
lärd, samt kan med skål rikaae tbiend de förträff- 
ligaste Latinska poeter. *~ Gift 1«9 "/ 7 i Frank* 
fart am Main med Érita Bjcrnkhu, till Ulfhäll, 
Wanstai ock Tiaalinga; f. 1642 u /, på Lnndby i 
Wsnsö säcken och Södermanland, t 1675 V» i Stock- 
solan dotter af Riks-Rådet Mathiss Mylonras, No* 
bil Björnkloo, N:o 31, till Wanstad, Blmahåf, Kungs- hamn oeh Tiaalinge, msd Margaretha Wallia, Nobil 
Wallenstedt, N*> 500. 
Barn: 

Margaretha, f. 1662, + barn. 

Anna Brita, f. 1664 w /, i Stockholm, f i barn- 
sång 1689 I4 / B i Zeeren i Bremen och blef der i 
klosterkyrkan begrafven. — Gift 1681 med sin ku- 
sin, Öfver-Intendenten Carl Cantorsten, N:o 370, till 
Bogård, Harg och Kiholm. 

Margaretha Catharina, f. tvilling 1666 l4 /„ t 
1717 på Ulfhäll, ej rätt klok på slutet, samt begrafven 
i familjegrafven i Strengnas domkyrka. Gift med 
Landshöfdingea Jacob Bure, N:o 126, till Borevik, 
f 1700. 

Maria, f. tvilling 1666, f 1718 «/ 4 ogift. 

Judith Johanna, f. 1667 V 1n i Stockholm, t 
barnlös 1725 V 4 på Ulfhåll och begrafvea i familje- 
grafven i Strengnäa domkyrka. Gift 1722 u / s med 
Majoren vid Weetmanlands reg:te Adolph Magnu» Mathiai, f. 1669 '% i Stockholm, t i. i *7 f 
och begrafven i Strengnas domkyrka. 

Eva Sophia, t 1670, + 1733 »/ 4i den aieta af 
namnet Gift 1692 % med Kongl. Rådet Nils Ro- 
tänder, Nobil., Baron (och Grefvt) LUljtroih, N:o 
10S, f. 1635, t 1705. 

Lortnt*, f. 1671, t 1672. Adel. ätten Olivecrentz, N:o 1901. Tab. 1. 

fåras Aaderseoo j En förmögen Bonde oeh Rost- 
kåflsre på Gesala gård i Romfartona socken och 
Weatmanland, hvilksn gård hans förfader, ifrån ur- 
minnes tider, man efter man, under rustningsfrihet 
innehaft och bebodt; Blef slutligen Nämndeman och 
Bäradadomare ; 4* på 1660-talet Från hans yngsta 
»a, Kyrkoherden i Husby i Dalarna M:r Georgius 
Georgii Gexeliua, härstammar slägten Gesslius. — 
Gift med Arma GudmundsdoUtr. 
Son: 
hi Jehannes (tatllas, f. 1615 % på Gesala, 
deraf han tog sitt tillnamn; Skolpilt i Westerås 1626; 
Gymnasist derst.; Student i Upaala 1632 och i Dorpt 
1638; Magister derst s. å. ; B. o. Grecse-Luiguse 
Professor vid Akademien i sistn. stad; Ordinarie 
Professor derst, 1639; Tillika £. o. Theol. Professor 
1643; Assessor i det Lifftåndska Öfver-Konsistoriom 
IW5; Theol. Lektor vid Gymnasium i Westerås 
1649; Kyrkoherde i Stora Skedvi i Dalarne 1650; 
Gtaeral-Soperintendent i Ltfftand, Pro-Kaaalär vid 
Akademien i Dorpt oeh Presses i Öfver-Konsistoriet 
sent. 1660; Theol. Doktor i Upsala 1661; Tillika 
Pastor vid Svenska föraaml. i Riga a. 1; Biskop i 
Ass oah Pro-Kaoslär för Akademien derst. 1664, 
atd Pargaa till preheade samt 1689 Sägn pastorat; 
t 1690 ^V, i biakopshnset i Åbo, lemaande efter 
eg 70 barn oeh barnbarn, samt begrafven uti ett 
if fconam sjelf mredt grafehor i Abo domkyrka, der 
litas konterfej och en biblisk tafla uppsattes samt 
stat grafsten med Svensk påskrift lades. Han be- 
résnnes, såsom en förträfflig orator, historik os, phi- 
kwf, phOolog, theolog och biskop; var ovanligt sr- 
Wtssam, skref mycket och hade sitt eget tryckeri; 
iaaehade Abo biakopsdöme i 25 år och skötte sitt embete med drift och allvarsamhet; höll mångt prest- 
möten, sju stiftsvisitstioner ssmt bevistade elfva rika- 
dagar och fyra Kongl. kröningar; under bana tid 
afbrann (1681 den 29 Maj) Abo domkyrka och bi- 
skopshus, äfvensom en stor del af staden, hvarvid 
han led mycken förlust och var sjelf i lifsfara; har 
slutligen utgifvit en mängd tryckta skrifter, såsom 
Grekiska och Hebreiska Grammatiker, Lezika, m. fl., 
men det stora Bibelverket, som han påbörjade, hann 
han ej att fullborda. — Gift l:o 1643 2 % i Riga 
med Gertrud Gutheim, som af en besynnerlig andakts- 
idé aldrig åt middag om söudagarne, f. 1626 % i 
nämnde stad, t 168$ 24 / u i Abo och begrafven i 
domkyrkan derst.; dotter af Kyrkoherden i S:t Ja- 
cobs föraaml. i Riga, Vice Superintendenten i Rigiska 
distriktet och Assessoren i Liffläudska Öfver-Konsi- 
storict M:r Petrus Jouse Gutheim och Edla Witt 
ifrån Bremen: — 2:o 168 i "/ a med Christina, 
till Haddenäs, i henues 2:a gifte, f 1703; enka efter 
Amiralen och Amiralitets-Rådet Johan Berg, Nobil. 
Bergenstjerna, men ej introducerad. 
Son: 
1. D:r Johannes Geiellus, Fillus, f. 1647 % i 
Dorpt; Student i Upsala 1661, i Abo 1665 och åter 
i Upsala 1667; £. o. Theo). Professor vid Akade- 
mien i Abo 1675; Theol. Doktor och Prestvigd. allt 
s. å.; Ordinarie Theol. Professor 1679; Superinten- 
dent i Nanra och öfver Ingermanland 1681; Biskop 
i Abo 1690, efter radera, samt Pro-Kanslär för Åbo 
Akademi och Kyrkoherde i Sagu; t 1718 10 / 4 på 
en af honom inköpt gård, Wiggebyholm i Täby soc- 
ken och Roslagen, ssmt begrofs i Stockholms Stor- 
kyrka. Han var, likasom fadern, en lärd och ar- 
betassm man samt nitisk Biskop; kallades 1689 af 
Konungen ifrån Narwa till Abo, för att understödja 
ain gamla fader i cmbetagöromål och i synnerhet i Digitized by VjOOQIC 84 0LIY10BIUTZ. bibelarbetet; nödsakades 1713, for Ryssarnes inbrott, 
fly ifrån Åbo till Stockholm, då han medtog dom- 
kyrkans klockor och kyrkoskrud, som derigenom fräl- 
sades ifrån Ryssarnes roflystnad; har slutligen ut- 
gifvit en mängd tryckta arbeten, hvaribland anmärk- 
ningsvärdast är den af hans fader påbörjade och af 
honom sjelf fullbordade förklaringen öfver Gamla och 
Nya Testamentets böcker, känd nnder namnet Gezelii 
Bibelverk, deraf den öfver Nya Testamentet utkom 
1711, nnder hans lifstid, och den öfver det Gamla 
först 1724, efter hans död, båda in folio. — Gift 
1080*% i Åbo med Hedvig Lietzen, f 1720; dotter 
af Assessoren i Åbo Hofrätt Nicolans Lietxen och 
hans 2:a hustru, Margaretha Ekebom, samt syster 
till Lagmannen Carl Lietzen, Nobil. von Lietsen, N:o 
1621, till Risa. Deras samtliga barn fingo 1719 den 
25 Nov. af Drottning Ulrica Eleonora resolution på 
adelskap. 
Son: 

D:r Jshannes tieielins, Johannls Flllost Jehannfs 
Nepss, f. 1686 % i Narwa; Student i Åbo 1699; 
E. o. Theol. Professor vid Akademien derst 1710; 
Prestvigd 1711; Tredje TheoL Professor derst. 17 20; 
Andre Theol. Professor samt Kyrkoherde i Sägn s. 
å., men kom ej för Ryssarnes öfvervälde att till- 
träda dessa embeten; Biskop i Borgå 1721; Theol. 
Doktor 1732; t 1733 18 / 8 och begrofs i Borgå dom- 
kyrka. Han sökte på allt sätt upphjelpa sitt under 
kriget förfallna stift, så till christeudomskunskapens 
utbredande som sedernas förbättring; gjorde 1100 
mils visitationsresor i stiftet, och invigde slutligen 
1726 gymnasium i Borgå. — Gift 1720 *»/ 10 i Stock- 
holm med Helena Arnell, f. 1697, + 1751 % och 
begrafven i Gezeliska grafven i Åbo domkyrka; dot- 
ter af Superintendenten i Carlstad M:r Jonas Lau- 
rentii Arnell och Helena Swebilia, Nobil. Adlerberg, 
N:o 1061, B, i hennes l:a gifte, samt syster till Carl 
och Jonas Arnell, Nobil. Arnell, N:o 1885. 
Son: 

Johan tieiellns, Nobil. Olfvecreoti) till Torsbo; f. 
1721 17 / )n i Stockholm, under föräldrarnes vistande 
derst., vid Ryssarnes iukräktande af Finland; Stu- 
dent i Åbo; Magister Docens vid Akademien derst 
1744; Student i Upsala s. å. ; Sekreterare vid Åbo 
Akademi 1746; Fick stadfäst el se på faderns Adelskap 
eller Adlad 1751 a, /„ (introd. 1752 under N:o 1901); 
Logmans fullmakt 1761; Lagman i Skåne 1770; + 
1804 ,4 / s i Åbo. Han var skicklig, bland annat, 
uti Syriska, Arabiska, etiopiska språken; inrättade 
af Riksens Ständer gillade sockenmagaziner i Sagu 
och Kimito socknar i Finland, och fick derfore, på 
Ständernas tillstyrkan, Lagmans fullmakt; bevistade 
slutligen flera riksdagar och var 1756 och 1765 Le- 
damot i Ekonomie och Storskifts-Deputationerna. — 
Gift 1771 *% med Adnlphina Johanna Rutensköld, 
f. 1750, f 1837 "%; dotter af Hofrätts-Rådet Göran 
Adolph Rotensköld, N:o 328, och Margaretha Alissa 
Rutensparre, N:o 1489. 

Barn: 
Margaretha Helena, t Ml 2 27 / T , + 1855 ,7 / 6 
på Karunna gård i Sagu socken och Finland. Gift 
1792 % i Karunna kapellkyrka med Öfveraten Frih. 
Herman Fleming af Liebelit», N:o 17, f. 1763, + 
1808. Johan, t 1774; Fänrik; t 1814. Se Tab. 2. 

Johan Adolph, l 1775; Lagman; + 1836. Se 
Tab. 3. 

Göra», f. 1779 , %; Reserv-Fänrik vid Åbo lins 
lätta infant-bataljon 1793; Löjtnant i Arméen 1803; 
Afsked 1805; Bosatt i Finland och introd. på Fin- 
ska Riddarhuset nnder N:o 126 bland Adelsmän; t 
ogift 1830 V 10 i Åbo. 

Tab. 2. 

Jehan (son af Johan Geselins, Nobil. Oliveorents, 
Tab. 1), f. 1774 6 /„; Reserv-Fänrik vid Åbo lam 
lätta infant.; Afsked 1793; f 1814 >/,„ på Gam- 
melby i Kimito socken och Finland. — Gift 1807 
"/ 4 med Charlotta Margaretha Elg; dotter af Pält- 
väbeln C. H. Elg och Margaretha Lewan. 
Barn: 

Carl Johan, f. 1808 V„ t a. i. "/ § på Gam- 
melby. 

Johanna Margaretha, t 1810, f 1824 V, på 
Brändboda i Kimito socken. 

Charlotta Fredrica, f. 1815, poathuma. Gift 
l:o 1834 *% på Westankärr i Kimito med Proto- 
kolls-Sekreteraren i Kejserl. Finska Senaten Fredrie 
Qadelli: 2:0 1843 med Löjtnanten Gnetaf Johan 
Silfverevan, N:o 457, f. 1820. 

Tab. 3. 

Jehai Adalph (son af Johan Geieliua, Nobil. Oli- 
vecreutx, Tab. 1), f. 1775 27 /„; E. o. Kanslist i 
JuetUiaerevisiont-expeditionen 1793; Auskultant i Gö- 
tha Hofrätt s.å.; Vice Häradshöfding 1798; Härads- 
höfdinge fullmakt 1802; Kopist i Justitisefördeln. af 
Kongl. Kansliet 1803; Kanslist derst. 1805; Proto- 
kolls-Sekreterare; Lagman i Halland 1811; Afsked 
1835; f 1836 *% på Altorp. — Gift 1809 «°/ !0 
på Torpa i Westergöthland med Grefvinnan Fredrica 
Antoinetta Carolina Wilhelmina Sparre af Söfdeöorg, 
t 1783 12 / g på Torpa; dotter af Öfversten och Ge- 
neral-Adjutanten Grefve Claes Eric Sparre af Söfde- 
borg, N:o 66, till Torpa, med Friherrinnan Mariana 
Helena Ehrencrona, N:o 210. 
Barn: 

Johan Clait, f. 1810 al / a i Gällatada socken och 
Westergöthland; Fänrik vid Elfsborgs reg:te 1828; 
Löjtnant derst. 1835; Kapten 1847; Riddare af Svärds- 
orden 1853; Afsked nr krigstjensten 1855. 

Mariana Adolphina, f. 1813 *,',. Gift 1837 ",, 
med Häradshofdingen Peter HolmerU. 

Göran Adolph, f. 1815 *%; Kadett vid Carlbarg; 
Fänrik vid Andra Lifgrenadiér-regrtet 1833; Löjtnant 
derst 1839; Afsked 1845. — Gift 1846 *V 10 på 
Torpa med sin kusin på fädernet och svaeling på 
mödernet, Grefvinnan Johanna Mariana Helena Char- 
lotta Sparre af åöfdeborg, f. 1822 *>/, på Torpa; 
dotter af Majoren Grefve Claes Gustaf Sparre af 
Söfdeborg, N:o 66, och Friherrinnan Augusta Wil- 
helmina Fleming af Liebeliu, N:o 17. 

Eric Herman, f. 1818 »/, ; Sergeant vid Elfs- 
borgs regrte; t 1837 M /, A i Stockholm. 

Wilhelm Casimir, f. 1820 %. 

Carl Victor, f. 1822. 

Helena Eleonora Charlotta Lovisa, t 1825 **/ 10 . Digitized by VjOOQIC 0LITIC10HA. $1 Adel. ätten Ollvecroia, N:o 1626. Tab. 1. 

Tbsim Permaa, f. i Perno by i Perno socken 
och Finland, der fadern var Bonde; Handelsman i 
Stockholm; Rid men der*. 1692; t 1694. — Gift 
1618 "/„ med Margaretha NHsdotter Hallberg; 
dotter af LåxfUkrmmeren i Stockholm Nils Jonsson 
Hillberg ock Brita Mtehaélsdotter. 

Söner: 

Hans Perman, Nobil. Olwecrona, t 1680, f 1741. 
Se Ttb. 2. 

Isaac Perman, NobU. Oliveerona, f. 1681, t 1764. 
Se Ttb. 7. 

Tab. 2. 

lin Peruan, Mebfl, OHvetrtiia (son af Thomas 
Pennan, Tab. 1), t 1680 »/, i Stockholm; B. o. 
Knuttet i Rikearchivet 1702; Tillika Auskultant i 
Ugkom missionen ; Auditör vid Calmare reg:te 1704, 
nn dl stod i Polen; Legations-Sekreterare med 
Srcntki Ministern Martin Neugebauer till Ottoman- 
niska Porten 1709; Kanslist vid Inrikes Statsexpe- 
ditionen 1710; Kommissions-Sekreterare under E. o. 
Bnvojéen Fan ek, el i Constantinopel som vid Tur- 
kiska arméen rid Pruthströmmen, 1711; Registrator 
rid Utrikes expeditionen 1714; Assessor i Åbo Hof- 
ratt 1717 och i Svea Hofratt 1718; Adlad 1719% 
jemte yngre brodern Isaac (introd. 1720 under N:o 
1676); Hofrutta-Råd i sistn. Hofratt 1728; f 1741 
*'t och begrafVen i Storkyrkan, der ett monnment 
öfrer honom uppsattes. Under sin studiitid i Upsala 
sunmanskref han en dispntation: de lim i ti bus Regni 
Sriooici, hvilken, innan den blef tryckt, gick för- 
lorsd i den stora Upsalabrsnden 1702; följde efter 
tisget ?id Pultava 1709 Konung Carl XII till Ben- 
dcr, derifrån han afsändes till sin diplomatiska post 
i Coostantinopel, emellan hvilka stallen han sedan, i 
Tigtiga ärender, gjorde flera resor; var 1710 i April 
tillstädes vid det oförmodade öfverlemnandet af Ko- 
sangens skrifrelse till Sultanen; anlände i början af 
lr 1711 med en ansenlig penningesumma till Ko- 
nungen i Bender; bevakade vid Ottomanniska Porten 
med så stort eftertryck sin monarks intresse, att 
Stor-Viziren blef afaatt, samt underhöll med särdeles 
fortigtighet brefvfixlingen, som var förbjuden, h v il- 
ha brefvexling han till sjös öfver Svarta hafvet 
behändigt befordrade; kom slutligen 1715 till Stral- 
mnd, der han utstod många farligheter under be- 
lägringen. — Gift 1720 *\'m med Margaretha Iser- 
tyrf», N* 1288, f. 1700 % T 1745 »/„; dotter 
tf Biskopen i Westeris J>.t Mathiss Iser och Mar- 
|sretha Nyman. 

Söner: 

Johan Adolph, f. 1727 »/,,| Ansknltaat; Egdi 
ajeadom i Södermanland; t ogift 1772. Han an- 
Usgsde Landahöfdingen Frih. G ost Ad. Lagerfelt 
pntka hårdt hoa Riksens Ständer, som förordnade 
« avskild division af Oötha Hofratt att i Linköping 
préfra kJagopnnkterna, men blef derföre dömd till 
frågelåt, hvarur han dock af Ständerna emot borgen 
Waafc, samt att betala undersökuingskostnaden, som 
gick tul 37,764 dala? 5 öre silfvermynt 

Cort Ulrie, f. 1732; HoQägmästare; + 1779. 
8s Tab. 3. Tab. 3. 

Carl Wric (son af Hans Perman, Nobil. Olive- 
erona, Tab. 2), till Massvik i Bro socken och Werm- 
land; f. 1732 8 ,; Kongl. HoQankara 1758; Hofjeg- 
mästare; t 1779 V- och begrafven andar choret i 
Bro kyrka. — Gift l.o 1758 */„ med Elsa Maria 
Didron, f. 1736% t 1772 2l / 6 ; dotter af Öfverste- 
Löjtoanten Frans Carl Didron, N:o 440, till Seger- 
moen, med Agneta Beata Drakenberg, N:o 313: — 
2:o 1773 °/ n med Eva Johanna IMljestråle, i hen- 
nes l:a gifte, f. 1757 *%, + 1824 "/,; dotter af 
Majoren Carl Peter Broms, Nobil. Lilljestråle, N:o 
1987, och Eva Sophia Flaeh, N:o 1606, samt om- 
gift 1786 med Ryttmästeren Frih. Carl Henric Uggla, 
N:o 69, till Sund. 
Barn: 

I. Anna Margaretha, f. 1759 " .„ t 1760 "/,. 

1. Sophia, f. 1764 '/,„ + 1828 V„. Gift 1782 
*% med Häradshöfdingen Jonas Uggla, N;o 100, t 
1809. 

1. Gustaf, f. 1765 »/,; Fänrik vid Nerike och 
Wermlands reg.te 1778; Löjtnant derst 1785; Re- 
gementeQvartermäetare 1789; Stupade 1790 *% i 
slaget vid Saiwitaipal under Finska kriget 

2. Elsa Maria, l 1775 % + 1776 ,f /« på 
Mäasvik. 

2. Hans Carl, f. 1775; Vice Häradahöfding; + 
1832. Se Tab. 4. 

Tab. 4. 

lans Carl (son af Carl Ulric, Tab. 3), f. 1775 
"/,; Student i Upsala 1791; Auskultant i Svea Hof- 
ratt 1794 och i Götha Hofratt s. å.; E. o. Notarie 
i förstn. Hofratt 1795; E. o. Kanslist i Justitiso- 
revisions-expeditionen s. å.; Vice Audilör vid Nerike 
och Wermlands reg:te 1797; Vice Notarie i Hofrätten 
1798; Vice Häradshöfding 1799; Afeked från Audi- 
törsbeställningen 1802; t 1832 ' „ på Westbro I 
Wermland samt begrafven i familjegrafven vid Bro 
kyrka. Han bevistade för ätten riksdagen 1809. — 
Gift 1804 '% med Sophia Detlof Heijbenshöld, f. 
1786 *%, t 1852 •%; dotter af Majoren Adolph 
Heijkensköld, N:o 1983, och Christina Sophia Hising, 
i hennes l:a gifte. 
Barn: 

Carl Adolph, f. 1805; Major. 8e Tab. 5. 

Hans August Paulus, f. 1806 V B på Mäasvik; 
Student i Upsala 1819; Extra Skeppagosse på exer- 
ciskorvetteB Svalan 1822; Extra Kadett på samma 
korvett 1823; Extra Arklimästare på skonerten Ex- 
periment 1824; Sekund-Löjtnant vid K. Ma Flotta 
1826; Premier-Löjtnant derst 1840; Kapten-Löjtnant 
1846; Kapten 1855; Riddare af Svärds-Orden 1859; t 
ogift 1860 ,s / v i Ems i Nassau och begrafven på prote- 
stantiska kyrkogården derst Gick 1826 i Amerikansk 
kofiferditjeast, och har äfven tjenat på handelsfartyg 
i Sverige, England, Holland och Frankrike, samt 
1834 i Stor-Brittannisk örlogstjenst; förordnades 1835 
till Ledamot i Kommitteen för granskning af Flagg- 
Kapteoen Boströms Lärobok i Taekling, och 1845 
att vara Informations-officer vid Stockholms stations 
skolor; har flera gånger varit kommenderad på sjö- 
mätningar, äfven såsom chef, och var 1851, i tre 
månader, t t Chef för Sjökarte- kontoret; har alut- Digitized by VjOOQIC 81 OLIVfcCfcOHl. ligen på befallning författat det af nämnde karte- 
kontor utgifna arbetet: Den Svenska Lotsen eller 
Vägledning genom en del af de Nordiska farvattnen, 
andra, fjerde och femte delarna, h värj em te han äfven 
gjort ritningarne till teckningarne i texten. 

Isaac Hjalmar, f. 1807 »•/„. + 1819 27 / 8 på 
Mässvik. 

Sophia Juliana Emilia, f. 1809 a %, t 1&54 »% 
på Uggleberg i Wermland och begraven pa Bro 
kyrkogård. Gift 1830 */ 9 med Öfverste-Lojtnanten 
Gwte/ .d /exande»- Lilljehöök af F&rdala, N:o 1, I 
hanB l:a gifte, f. 1796. 

Eva Catharina Olivia, f. 1811 */«, f 1813 % 
på Mässvik* 

Johan fredric Wilhelm Fridoiph, t. 1813 »/„ + 
B. 1 % på Mässvik. 

Jflrfe Constantin Ludvig, f. 1614 u / 7 , t 1619 %. 

TTIort^n /fcwfo Gustaf Albrecht, t 1616 %, + 
1819 •%. 

£<tmt*/ Z>e*/o/ Rudolph Knut, f. 1817$ Professor. 
Se Tab. 6. 

Thomat, f. 1818 "/ 12 ; Stodent i Upsala 1836; 
Magister derst. 1839; Astronomi» Donens vid Upsala 
Akademi 1841; Adjunkt vid Vetenskaps- Akademiens 
Öbservatorium; t ogift 1842 ,T / 6 i Stockholm och 
begrafven i familjegrafven vid Bro kyrka i Werm- 
land. Har författat en afhandling: De kmgitadini 
terrestri, tryckt \ Upsala 1841. 

Carolina AdeUtidé Stephania, f. 1831 %, i 1834 "/„. 

Tab. 5. 

Carl Adolph (son af Hans Carl, Tab. 4), f. 1805 
9 / 7 ; Under-Löjtnant vid Hydroteckniska kontoret 1827; 
Löjtnant vid Mekaniska kåren 1832; Kapten derst. 
1838; Major 1846; Chef för medlersta Väg- och 
Vattenbyggnads- distriktet 1848; Riddare af Wasa- 
Orden 1851; Major i Våg- och Vattenbyggnads-kåren 
s. i. — Gift 1833 M / I0 i Köping med Ulrica Bene- 
dicta Molin, f. 1808 '%, + 1842 ! % i Örebro; 
dotter af Fal tkam mer er aren Molin och Ulrica Hallberg. 
Barn: 

Sophia Ulrica, f. 1837 " T . Gift 1859 ,s /„ med 
Löjtnanten Carl August Alfred af Wetterstedt, N:o . 
2093, f. 1819. 

Carl Hjalmar Olieicr, f. 1838 %. 

Tab. 6. 

Samuel Detlef Rudalph Knät (son af Hans Carl, 
Tab. 4), f. 1817 V 10 på Mässvik; Student i Upsala 
1836; Magister derst. 1839; Jnr. utr. Kandidat 
1842; Auskultant i Svea Hofrätt samt E. o. Kanslist 
i Justitiserevisions-expeditionen s. fi.; Juris-Docena 
vid Upsala Universitet 1847; Universitetets Ombuds- 
man i Rättegångsärender 1846; Vice Häradshöfding 
1849; Jnr. utr. Licentiat 1851; Juris Patrim Civilis 
et Juris Romani Professor vid nämnde Universitet 
1852. Var 1844 t. f. Sekreterare hos Unionskom- 
mittén; utförde under åren 1846—1848 åtskild 
liga lagtima ting oeh andra domareförrättningar; 
gjorde 1855 och 1857 resor i vetenskapligt ändamål till Danmark, Tyskland, Schweitz, Italien, Frankrike 
och Belgien; har ajiuUigen utgifvit följande arbeten: 
Om de kannetecken, bvilka karakterisera tjnfnads- 
brott, Om makas giftorätt i bo samt Om den juri- 
diska undervisningen vid Universitetet i Upsala och 
Om den juridiska fakultetens flyttning till Stockholm, 
äfvensom författat en mängd uppsatser af juridiskt 
innehåll och recensioner i Juridiska Föreningens tid- 
skrift, tidskriften Freij och Litteratur-Tidskrift, m. 6. 

— Gift l:o 18181% i Upsala domkyrka med Maria 
Magdalena Charlotta Schmson, f. 1820 2 /„. t 1654 
*/ t0 i Upsala; dotter af Akademie-Kammereraren, 
Juris Kandidaten Johan Schenson och Maria Mag- 
dalena Hahr: — 2:o 1857 V 6 i Stockholm med Ro- 
salie Ulrica Raos; dotter af FäUkammereraren Olof 
Gustaf Roos och Ulrica Euphrosyne von Keppel, af 
en ifrån Liffland inflyttad gammal adelig ätt, som 
derst. ännu lärer fortlefva. 

Barn: 
1. Wendela Stephania Magdalena, f. 1849 *V g . 
1. Selma Mathilda Vidorg, f. 1851 »/». 
1. Nancy Esther Adellid*, t 1852 J°/, r 

1. Carl Thomas, f. 1854 »/,. 

2. Emilie Eliza Rosalie, t 1858 "/„. 
2. Knut Axel Gustaf, t 1*60 */,. 

Tab. 7. 

Isaac Perman, Nobll, Ollretron* (son af Thomas 
Perman, Tab. 1), till Wygård; f. 1681 ^V, i Stock- 
holm; E. o. Kanslist i Riksarchivet samt Auskultant 
i Svea Hofrätt 1707; Vice Häradshöfding i Trögd*, 
Asunda, Laganda, Hagunda och Ulleråkera härader i 
Upland 1710; Ordinarie Häradshöfding derst. 17 Ii; 
Häradshöfdinsr i Enköpings läns lagsagas första ha- 
radsdöme 1718; Adlad 1719 *%, jemte äldre bro- 
dern Hans (introd. 1720 under N:o 1626); Assessor 
i förutn. Hofrätt 1728; Hofrätts-Råd derst. 1738; 
Landshöfdinge n. h. o. v. 1755; f 1764 *', och 
slöt sjelf på svärdssidan sin ättegren. Han samman- 
skref under sin första tjenstetid i Stockholm ett 
vacjtert verk: De Ducibus Sviogothicis Historica etc. 

— Gift 1715 •/. med Sara Christina Schwede, f. 
1697. * 1773 "/,; dotter af Politices et Moralium 
Professoren i Upsala M:r Johan Schwede och Brita 
Albrechtsdotter Behm. 

Barn: 

Brita Margaretha, f. 1716 15 / l0 , + 1718. 

Sara Catharina, f. 1718% i Stockholm, f derst. 
1805 '%. Gift 1747 28 / 4 med Landshöfdingen Carl 
Fredric Svart, Nobil. Nordenstam, N:o 1950, f. 1728, 
t 1768. 

Eva Christina, t 1720 % + 1776 »/„. Gift 
l:o 1750 ,7 / 8 med Assessoren Daniel Gustaf Ceder* 
crona, N:o 1198, f. 1706, f 1752: 2:o 1760 »; 
med Bergs-Rådet Pehr Adlerheim, N:o 1632,f. 1712. 

Johan Albrecht, f. 1722 n / 18 , + 1723 %. 

Ulrica Eleonora, f. 1726 %, -fr 1789 */,. Gift 
1:0 1754 8 / 7 med Löjtnanten Johan David Utter, 
N:o 213, f. 1723, f 1764: 2:o 1766 % med Ma- 
joren Johan Bchaeij, Nobil. och Adopt. von Bckaeij, 
N:0 1941, f 1806. 

Jsaae, l 1729 % + «. å. %. Digitized by VjOOQIC OUMfJffXL I* Adel fttten Oljeqvist, N:o 331, f- Tab. 1. 

ht Mannes Matbis» (sod af Matbiaa Petri, ee 
adeL ätten Stjernfclt eller Grabbs, Taix 1), t 1*13 
i V. Husby prostgård i Östergöthland ; Student i Up- 
sala 1609; Handledare i stodier for Erkebiskopen 
Kenkii söner; Magister 1617; Informator för tio 
dsgtiagee, Koogi. Kommissarien Grön bergers 2:ne 
söner 1620; Poéseos Professor vid TJpsala Akademi 
s. L; Theol. Professor 16V5 vid det af Adeln upp- 
rättade Gymnasium Illustre i Stockholm; Hofpredi- 
kant hos Konung Gustaf II .Adolph 1629; Drottning 
Christinas Pneceptor och. Öfver-Hofpredikant 1635; 
Theol Doktor i Upaala 1640; Biskop i Strengnäs 
1643; Afsked 1664; + 1670 ■% i Stockholm och 
begrofs i Riddarhormakyrkan. Var en utmärkt theo- 
log; försvarade, i Konung Gustaf II Adolphs närvar?, 
en sm disputation al väl emot en opponerande jesuit, 
att det vann Konungens fullkomliga bifall och han 
blef forordnad till håna Hofnredikant; åtföljde seder- 
mera Konungen i Tyska kriget, då han merändels 
förrättade gudstjensten på Tyska; gjorde sig, slaom 
lärare för Drottning Christina så omtyckt, att ho ii 
fattade en utmärkt nåd for honom och ett si oinskränkt 
förtroende, att det väckte de Storas afbnd, hvarjemte 
det påstås, att han gaf Drottningen afsmak for äkten- 
skap; visade sedermera benägenhet för den refor- 
merta kyrkan, b varigenom han ådrog sig hat och 
förföljelse samt slutligen måste taga afsked från bi- 
akopsembetet; hade tid efter annan fått i donation 
af Drottningen' öfver trettio hemman, m. m., hvar* 
igenom han samlat betydlig förmögenhet; lät slut- 
ligen, noder sin biskopstid, på egen bekostnad täcka 
domkjrkotaket i Strengnäs med koppar samt upp- 
byggs biskopahuset af sten och dervid anlägga träd- 
#rd. Hans barn blefvo 1645 % Adlade med nam* 
Bet Oljeqvist (sönerna 1647 introd. under N:o331), 
— Gift ho 1634 på Stockholms slott, då Drottning 
Christina gjorde bröllopet, med Catharina NiltdotUr 
Bohm, f i barnsang 1656 V t1 och begrafven i Streng- 
näs domkyrka; dotter af tfammereraren i Kammar- 
kollegium Nils Olofsson Bohm och Carin Pedersdotter 
saaU kusin till Öfrer-Karomeferaren Anders Bohm, 
Nohfl. Bohm, N:o 540: — 2:o 1660 med Beata 
SihdotUr LHljeram, till Långbro, i hennes 2:a gifte, 
t 1683 och begrafren i Riddarholroskyrkan ; dottsr 
af Hofksnslären D:r Nicolaus Chesnecopherus (Lillje- 
nssK till Långbro, Agnhammar och Lund, med Märta 
Aocksr, N:o 108, samt enka efter Kaatmarherresi 
David Stuart, N:o 86, till Roekelstad, Walsund, 
Ramsberg ocb Faferstad. 

Barn: 

1. Johan Johansson, Nobil. Oljeqvist, t 1637 "/ 4 ; 
Adlid 1645 %, jemte sina syskon oeh for sin faders 
Brtjenster (introd. 1647 under N:o 331); Hofjunkare 
kos Drottning Christioa; t ogift 1661 i Paris, un- 
der sina utländska resor, och slöt sjelf sin adel. ätte- 
gfcn. Han vistades mycket hos den berömde theo- 
togen Georg Calixtus, hvilken arbetade på Syncre- 
&men; uppmanade 1658 sin fader genom bref, att 
fortfara i sitt nit for den reformerta religionen; har 
ttaiigeu författat en historia: Regis Ctroli Guetavi, 
öyekt i Strengnäs 1661. 

1. Gustaf Johansmen, Nobil. Oljeqvist, l 1636 */ 4 ; Adlad 1645 %, jemte sina syskon och för sin 
faders förtjenster (introd. 1647 under N:o 331); 
Kanalijunkare 1665; Abgesandt till Ryasland 1667; 
Bankokammissarie 1669; Afsked 1698; t ogift 1700 
•/§ på Johanslunda i Södermanland och slöt således 
sjelf sin adel. ättegren. 

1. Anna Johansdoiter, Nobil. Oljeqvist, f. 1639 
*V 6 . Gift med sin stjdfbrtder, Kammarherren Johan 
Robert Stuart, N:o 86, till Rsckelstad, Aguhammar 
ocb Anckarsoäs, i hsjss l;a gifta, f. 1643* i 1698. 

1. Nils Johansson, Nobil. Oljeqvist, f. 1641; Hå- 
radsböfding; + 1690. Se Tab. 2. 

1. Carin Johansdotter, Nobil. Oljeqvist, f. 1643 
1s / 6> t 1713. Gift l:o med Öfversten Johan LMlje, 
af Greger Mattssons ätt, N:o 6, till Göthenvik ocb 
Söder-Lånna, t 1676: 2x> med Öfverste-Löjtnanten 
vid Kronobergs reg:ta Cluis Youno, Nobtt. Jaung (ej 
introd.)» f 1710 i Moskwa andar Rysk fångenskap. 

1. Christina Johansdottsr, Nobil. Oljeqvist, 1. 1644 
s /p i Stockholm, f derst 1673 % och hegrafven i 
Riddarholmskyrkan. <3ift 1665 % i samma stad 
med Hof-Rådft Scen Franc, Nobil Franc, N:o 710, 
Ull Mycklemåsa och Kjälkehult, f. 1625, t 1674. 

I. Elisabeth 0{jeevut, f. 1646 »%, t I6i9 V r 

1. Maria Oljeqvist, f. 1648 %, t 1650 "/„. 

1. feter Oljeqvist, t. .1650 *V„ f a. å. J %. 

1. Carl Oljeqvist, till Wallebsrg samt Grönö i 
Westmanland; f. 165? '% i Strengnäs; Fänrik vid 
Skånska regrtet; t ogift 1677 *V, i Malmö oeh slöt 
sjelf sin adeL åttagren samt :begralvan i Strängnäs 
domkyrka. 
( 1. Maria Oljeqvist, f. 1654 M / 7 , * 1660. 

1. Catharina Oljeqvist, t 1656 »/„, t 1714 ock 
ligger, jemte sin man, hegrafven i familjegrafvou i 
Strengnäs domkyrka. Gift 1679 u /, med sin systers 
svåger, Laodshöfd ingen Peder Fräne, Nobil. Fräne* 
N:o 943, till Allekloster» Skytteholm, Berta oeh 
Johanslunda, f. 1642, f 1714. 

Tab. 2. 

Nils Mansssn, Nobil. Oyeqvlst (son sf D:r Jo- 
hannes Mathiss, Tab. 1), f. 1641 *°/ 1n ; Hofjunkare 
1661, Häradshöfding på Öland; t 1690 % på hä- 
radshöfdingebostållet Lnndegård och begrafven i Kö- 
pings kyrka på Öland, der hans vapen med påskrift 
uppsattes. — Gift l:o med Elieabeth Sabel, * 1672; 
dotter af Öfversten Gustaf Sabel, N:o 152, till Ba- 
garbo och Orckö, med Margaretha Patknll, N:o 237: 
— 2:o med BrigUta Gvllenadler, t 1656; dotter af 
Biskopen i Linköping M:r Samuel En an der, Nobil. 
Gylfenadler, N:o 655, till Hålleby, Biskopsberga ocb 
Uljeberg, med hans 2:a fru, Brita Nilsdotter. 

Barn: 

2. Anna Maria, f ung. 

2. Johan; Fänrik' vid Nerike och Wennlsmés 
«g:te; + ogift. 

2. Catharina, t 1711. Gift med Häradshöfdiagen 
Johan Bergqvist, Nobil. Ädelberg, N.o 1418, i håna 
3:e gifte, +1710. 

2. Sasmul; Fänrik vid Nerike och We ra lan ds 
reg:te; löjtnant derst 1705; Kapten 1722; Afske4 
1724; t ogift och begrafven i Dalhems kyrka, i 
Oslergöthland. Digitized by VjOOQIC s$ OLLONBERO. 2. Christina Elisabeth. Gift med Ryttmästaren 
rid Östgötha kavall. Jean de Berg. Hon gaf 1724 
i testamente efter honom en altartafla till Dalhem» 
kyrka. 2. Helena. Gift med Borgmästaren i Westerrik 
David Lesle, t. 1684, f 1743. 

2. Gustaf; Kapten i Fransk tjenat; + ogift 1735 
och slöt ätten. AdeL ätten Ollonberg, N:o 416. Tab. 1. 

Tfctre Pehrssenj Väpnare af gammal Wastgötha- 
Adel. Han bevistade slaget emot Danskarne den 19 
Pehr. 1520 på Asundsisen vid Bogesund (nu Ulriae- 
hamn), då Riksförestån dåren Sten Stnre den Yngre 
blef sårad Tid Skottek; skall sedermera begifvit sig 
ur riket med sista katholska Biskopen i Skara, Magnas 
Haraldi. 
Sont 

Lars Theressent Nedlade sina forfaders vapen- 
tjenat och bodde på Orrekärr i Fässbergs socken i 
Westergöthland; Tar en mycket rik man. 
Son: 

Thareros Laurentius, f. 1541 på Orrekärr; Kyrko- 
herde i Rångedala i Westergöthland 1575; Under- 
skref 1593' Upsala Mötes Beslut; Lands-Prost öfver 
några härader i Skara stift; t 1608 */„. — Gift 
med Ingrid Ericsdotter, f. 1550, t 1630 % i Gö- 
theborg, hos sin son Olof; dotter af Borgmästaren i 
Gamla Elfsborg Eric Bengtsson samt syster till Alf 
Ericsson Ikorn (N:o 57), till Norsa. 
Son: 

Olef Tnorsstn, f. 1575 «/ T i Rångedala; Borgare 
i Nylöse stad ; Borgare och Handelsman i Götheborg 
1622; Rådman derst. 1624; f 1648 i nämnde stad 
och blef der begrafren. — Gift 1606 »/„ i Nylöse 
med Cecilia Andersdotter Bon ge, f. 1582 M / T i Gam- 
mellöae, t 1649 "/, i Götheborg; dotter af Råd- 
och Handelsmannen i Gammellöse Anders Bange och 
Brita Andersdotter, som Tar Borgmästaredotter ifrån 
Gamla Elfsborg. 
Son: 

There Oltfssra, HthiL Ollenberg, till Ryrboholm 
samt Haneström i Foxerna socken och Elfsborgs län ; 
f. 1611 ty, i Götheborg; Riks-Rådet och General- 
Fältherren Grefve Jac. De la Gardies Inspektor öfver 
Leckö grefskap; Adlad 1648 'ty,, upptagande aina 
förfäders vapen och kallande sig, efter vapnet, Ollon- 
berg (introd. 1652 under N:o 416); Hauptman och 
Häradshöfding i nämnde grefskap; Kallas på hans 
vapen, som uppsattes i Råda kyrka i Westergöthland, 
Häradshöfding i Skaraborgs län; + 1690 '/„ på 
Haneström och begrafven i nyssn. kyrka. Han för- 
höll sig år 1644, i Danska fejden, manligen och tap- 
pert; tillsatte af egen Tilja några drängar, dem han, 
jemte flera, till gränsens bevakande brukade, samt 
underhöll dem hela tiden med egna medel; upp- 
muntrade ock ej allenast allmogen till ett manligt 
motstånd emot fienden, utan gjorde äfven till Ar- 
méen ansenliga forsträckningar och tillförsel. — Gift 
l:o med Anna Pedersdotter, i hennes 2:a gifte, fr 
1669; enka efter HauptmanneU öfver Leckö slott 
och grefskap Måns Börjesson, med hvilken hon hade 
en son, sedermera Öfversten Börje Månsson, Nobil. 
Skeckta, N:o 703, till Skarsby och Ragnillatorp: — 
2:o med Brita Silfverlåås; dotter af Borgmästaren 
i Calmar Hans Verklaes, Nobil. Silfrerlåås, N:o 377, 
till Törnerum, med Helena Nilsdotter: — 3:o 1674 med Elisabeth Brand, af Engelsk härkomst, t 1655 
*ty e , t 1716 M / 7 ; dotter af Köpmannen i Götheborg 
Johan Brand. 
Söner: 

1. Anders, f. 1630; Häradshövding; + 1694. Se 
Ta b. 2. 

3. Olof Jacob, till Häneström och Ryr; f. 1676 
%; Vice Häradshöfding; t ogift 1704 V 7 och be- 
grafven i Ollon bergska grafven i Råda kyrka. 

3. Carl, Baron Ollonberg, f. 1677, t 1745. Se 
friherrl ätten Ollonberg, Tab. 1. 

Tab. 2. 

Anden (son af Thore Olofsson, Nobil. Ollonberg, 
Tab. 1), f. 1630; Konduktör vid Svenska Arméen i 
Danmark 1659; Afsked 1660; Häradshöfding i Leckö 
grefskap; t 1694. Under sin tjenstgöring vid Ar- 
méen, nödgade han en hop Snapphanar, som nnder 
Konung Carl Gustafs resa ifrån Kjöge till Stubbeköping 
omgåfvo Konungens vagn, att fly; sökte, sedan han 
aei år förvaltat Häradshöfdinge-sysslan i Leckö, att 
blifva Assessor i Götha Hofrätt. — Gift 1673 "/, 
med Christina Stake; dotter af Kaptenen Göran Stake, 
N:o 110, till Olstorp, Svenstorp, Hjelmared och Mös- 
holm, med Brita Oxe, N:o 103. 
Barn: 

Johan Gabriel, t. 1676; Fänrik; t 1729. Se 
Tab. 3. 

Anna Christina, t 1679 *V 10 , f 1706. Gift 1702 
V§ med Rådmannen Paul Werner i Lidköping. 

Tab. 3. 

Man Gabriel (son af Anders, Tab. 2), t 1676 Christina Björck; dotter af en Komminister Björck 
i Lidköping: — 2:0 1707 med Christina Berg, t 
1754; dotter af en Löjtnant Berg. 
Barn: 
1. Christina, f. 1698. Gift 1735 med en Kom- 
missarie Hasselberg. 

1. Anna Christina, t 1702, + 1746. Gift 1731 
med en Komminister Ståhl i Åmål. 

2. Anders, f. 1708; Kornett; f 1770. Se Tab. 4. 
2. Jacob, f 12 år gammal 

2. Hans, t 6 år gammal. 
2 Lars, f. 1715; Kapten; + 1758. Se Tab. 5. 
2. Brita, t späd. 

2. Brita, f. 1718 V 7 , f 1763. Gift 1739 V t0 
med en Magister Jnvenius. 

2. Hans, f. 1722; Fänrik; t 1797. Se Tab. 7. 

Tab. 4. 

Ålders (son af Johan Gabriel, Tab. 3), f. 1708 
a7 /„; Korporal Tid Adelsfanan ; Qvartermästare derst.; 
Kornetts karaktär 1764; + 1770 % i Wettergöth- Digitized by VjOOQIC OLLONBIRG. 89 knd. — Gift 1736 ! % med Brita Korp, + 1790 
*%; dotter af en Handelsman Korp i Götheborg. 

Catharina, f. 1737, + 1790 »/,. Gift 1773 i 
Alingsås med Fältvåbeln Johan Axel Hård af Se- 
eerstad, N:o 17. 

Christina, t. 1740. 

Johan; Bandväfvare. 

Helena, t. 1746. 

Carl, t 1750. 

Elisabeth, t 1758. 

Tab. 5. 

Lan (son af Johan Gabriel, Tab. 3), f. 1715 "/,; 
Volontär vid Qarnizons-reg:tet i Götheborg 1734 och 
Tid Westgotha-Dsls reg:te 1736; Fänrik derst 1742; 
Löjtnant 1749; Slutligen Kapten; t 1758. — Gift 
1745 % med Hedvig Sophia Bruee, f. 1725 '%, 
t 1800 V„ ; dotter af Direktören Eric Bruoe ooh 
Maria Christina Nordenberg samt syster till Johan 
Fredric, Eric och Anders Broce, Natnral. De Braee, 
X» 1954. 
Son: 

Carl fredric, t 1747; Löjtnant. Se Tab. 6. 

Tab. 6. 

Carl Fredric (son af Lars, Tab. 5), f. 1747; Vo- 
lontär vid Fortifikationen; Slutligen Löjtnant; Afsked 
1787. — Gift 1:o 1776 •/,, med Margaretha Helena 
8tålhant. f. 1747 %, t 1794 »■/„; dotter af Fan- 
riken Nils Stålhane, Na 292, och hans l:s fru, Anna 
Margaretha Nassokin, N:o 740: — %o 1802 «/ 10 
med Maria Ulrica von Burghansen, t; dotter af 
Korporalen Otto Reinhold ron Borghaosen, N:o 560. 
Barn: 

1. Nils Fredric, f. 1781 *%, t. 

1. Anders Robert, f. 1783, t s. å. 

1. Carolina Charlotta, f. 1785, til 

1. Margaretha Sophia, f. 1786 %, + 1787 «%. 

2. Lovisa, f. 1810. 

Tab. 7. 

lus (son af Johan Gabriel, Tab. 3), f. 1722 
B / g ; Volontär rid Westgötha-Dala regrte 1737; 
Rastmistare derst.; Afsked 1751; Fänrik 1757; t 
1797 *% på Rosenborg & Wermlsnds-Näs. — Gift 
1750 «% med Gunilla Herwegh, + 1788; dotter af 
Brukspatronen Leon härd Heoricsaon Herwegh på 
Westijö och hans l:a hostrn, Gunilla Gyllenspets, 
N» 173. Barn: 

Gunilla Christina. 

Johan Leonhard, f. 1750; Major; t 1829. Se 
Tab. 8. 

Lovisa. 

Christina, f. 1759, t ogift 1797% på Björkerås 
i Wermland. 

Tab. 8. 

Jssen Letiiird (son af Håna, Tab. 7), f. 1756; 
Volontär rid Enke-Drottningena Lif-reg:te 1772; 
Förare derst. 1773; Sergeant 1776; Fänrik 1777; 
Löjtnant 1785; Kapten 1790; Regementa-Qvarter- 
mästare 1793; Riddare af Svärds-Orden 1801; Ma- 
jor; Bosatt i Finland och introd. på Fiuska Riddarhuset 
under N.o 33 bland Adelsmän; + 1829 % på Rödtkog i 
Esbo socken och Finland. Han bevistade Finska kriget 
1788—90 och fick deruoder, i träffningen vid Hirf- 
veokoski den 6 Msj sistn. år, af en muskötkula en 
blessyr i hakan och en svår kontusion i halsen. — 
Gift 1796 % på Bogård i Finland med Margaretha 
Brita Ijotnsa AdlercreuU, f. 1767 «%, t 1840 % 
på Rödskog; dotter af Assessoren Henrio Thomas 
AdlercreuU, N:o 1386, B, och Elisabeth Sophia Tan- 
defelt, N:o 631. 

Barn: 

Hans Henrie, f. 1796 w / n ; Under-Löjtnant vid 
ttneka Jägare-reg:tet; Löjtnant derst. 1821; Afsked 
1824; t ogift 1836 •/, på Rödakog-Hofgård. 

Elisabeth Sophia Henrietta, f. 1798 V V 7 på Bo i 
Borgo socken, t 1852 % i Helsingfors ogift. 

Lovisa Leonharda, t 1800 »%, + enka 1857 
f %,. Gift 1840 "/ 1A med Stabs-Kaptenen och Rid- 
daren af Ryska S:t Annas-Ordens 4:e klass Carl Jo- 
han Blanck. 

Carl; kvartermästare af 2m klassen vid Första 
Finska Sjö-ekipaget; + ogift. 

Robert Georg Leonhard, f. 1809; Löjtnant; t 
1849. Se Tab. 9. 

Tab. 9. 

Ettort tietrg Leemhard (son af Johsn Leonhard, 
Tab. 8), f. 1809 %; Löjtnant vid Tionde Finska 
Linjebataljooen; t 1849. — Gift 1840 "/, med 
Catharina Elisabeth Prmtx; dotter af Majoren och 
Riddaren af Svärds-Orden Carl Georg Printz och 
Catharina Högström. 

Söner: 
Axel Fredrio Werner, + 1848 •% på Rödskog. 
Robert Carl Leonhard, f. 1845. Friherrl. ätten OUonberg, N:o 185, f- Tab. 1. 

Carl OHtaferg, Barti Oltatorg (son af Thore 
OWswn, Nobil. Ollonberg, se adel ätten Ollonberg, 
Tab. 1), till Haneström i Foxerna socken och Elfs- 
borgs län; f. 1677 */, i Westergöthland ; Volontär 
rid Lifgardet 1700; Sergeant vid Of verete-Löjtnan- 
ten Wilh. Sinclairs Bergs-bataljon s. å. ; Fänrik derst. 
1701, Löjtnant 1702; Kapten vid Öfverste Hamil- 
toae Westgötha Femmännra-regrte 1703; Major vid Öfversten von der Notas infant. 1709; General-Adju* 
tant vid Skinska Arméen 1711; Öfrerste-Löjtnant 
vid östra Skånska infant.-reg:tet s. å.; Öfverste för 
samma re g: te 1718; Friherre 1720*% (introd. s. I. 
nnder N:o 185): Öfverste för Westgötha-Dala reg:te 
1735; t 1745 "/ g och begrafren på Foxerna kyrko- 
gård, i en graf, den han året förut låtit bygga. Han 
lät år 1720 uppfora stenhuset på Haneström, enligt 
den Latinska inskripten med vapnet dera, samt gaf 
a, å. en förgvld kalk med patén till nämnde kyrka. 

12 Digitized by VjOOQIC 00 VON OLTHOFF. Gift 1703 ,4 / 8 med Helena Spole, + 1757 och be- 
grafven hos sin man ; dotter af Matheseos-Professoren 
i Upaala Andreas Spole och Märta Lindelia samt 
syster till General-Qvartermästare-Löjtnanten Lars 
Spole, Nobil. Rosenborg och Majoren Anders Spole, 
Nobil. Rosenborg, N:o 1488. Friherrinnan Helena 
Ollonberg gaf 1747 en altarduk och 1748 altartaflan 
till förutnämnda kyrka. 
Barn: 

Thure, f. 1704; Lagman; f 1760. Se Tab. 2. 

Elisabeth, f. 1706 M /„ + 1776 »/». Gift 1733 
"/, med Öfversten Hans Henrio Fock, N:o 1846, 
B, till Häfverö, Salaholm, Siggcstorp, Bronäs ooh 
Öredal, f. 1698, f 1759. 

Anders, f. 1707; Vice Häradshöfding; f 1745. 
Se Tab. 3. 

Tab. 2. 

Thore (son af Carl Ollon berg, Baron Ollonberg, 
Tab. 1), till Haneströra; f. 1704 »%; Häradshöfding 
i Södra Indals och Torpe härader i Bohus län 1733; 
Adjungerad Ledamot i Götha Hofrätt 1736'; Härads- 
höfding inom Skåne 1738; Kongl. Kammarherre ka- 
raktär 1744; Förordnades 1749 att bafva inseende 
öfver Trollhätte slussverks byggnad; Riddare af Nord- 
stjerne-Orden 1751; Lagmans fullmakt 1752; Lag- 
man i Westereöthland och på Dal 1758; t 1760. 
— Gift 1738 % med Christina Maria Silf versköld, 
•om gaf ett kapital af 100 R:dr Speoie till Foxerna 
sockens fattiga och en meashake till kyrkan, och som 
1761 fick af Riksens Ständer, för mannens befatt- 
ning med Trollhätte slussverk, 600 daler ailfvermynts 
pension; f. 1719 M / ö , * 1761 u / 4 eller 1787 "/•; 
dotter af Landshövdingen Nils Silfveraköld, N:o 1073, 
och Friherrinnan Christina Maria Lilljeoreoiz, N» 21 5. 
Barn: 

Christina Maria, f. 1739 "/», i 1764 ■•/„. Gift 
1760 ! V g med Kommerse-R&det Patrik Alströmer, 
Baron Alströmer, N.-o 302, i hans 1:a gifte, f. 1733, 
+ 1804. Carl, till Haneatram; f. 1740 s /«; Sergeant vid 
Westgötha-Dals regjte 1754; Fänrik derst 1758; 
Löjtnant 1762; Kapten; Riddare af Svärds-Orden; 
Slutligen Öfverste-Löjtnant rid samma reg: te; Öf- 
verate i Arméen; f ogift 1818 och slöt ätten. Han 
blef 1759 den 22 Jan., under Pomerska kriget, fangen 
hos Preus8arne vid Anclams öfvergång. 

Helena Sophia, f. 1742 '%, f 1813 %i Alingsås. 
Gift 1764 24 / 7 med Hofjunkaren Johan Gripenstedt, 
N:o 1226, till Gräfsnäs, f. 1735, + 1791. 

Nils, f. 1746; Kadett vid Kedettkårea i Carls- 
krona; Löjtnant vid Amiralitetet 1768; Kapten vid 
Arméens Flotta; Major; i barnlös 1805 •/,- i Alingsås. 
Han bcvisUde Gefle riksdag. — Gift l:o 1779 i Gö- 
theborg med Margaretha Elisabeth von Schoting, f. 
1756 %, t 1780; dotter af Kaptenen ooh Skipad- 
mästaren vid Svenska Ostindiska kompaniet Paul 
Koland von Sch o tjog oeh Gertrud Tham, N:o 1508, 
samt af samma slägt, som adel. ätten von Schoting, 
N:o 1830: — 2:o med ek) svågers halfbrodtre enka, 
Hedvig Catharina Danckwardt-Lilljeström, i hennes 
2:a gifte, skiljda åt i boet, oeh hon kallade sig se- 
dan Friherrinna Alströmer; f. 1762 23 / 4 , * 1837 »V- 
på Kjelltorp i Gräfve socken och Nerike, ej långt 
ifrån Örebro; dotter af Kammarherren Johan Niclas 
Danckwardt-Lilljeström, N:o 408, till Reutersberg och 
Wärhulta, med Anna Margaretha Rosenstam, N:o 
1879, samt enka efter Direktören Johan Alströmer, 
Nio 1938. 

Tab. 3. 

Anden (son af Carl Ollonberg, Baron Ollonberg, 
Tab. I), f. 1707 2 %; Auskultant i Götha Hofrätt; 
Vice Häradshöfding; f 1745. -Gift 1742 ! */ 4 med 
Brita Magdalena Hök, i hennes 2:a gifte; dotter af 
Bränvinsbrännaren Hök i Stockholm samt enka efter 
Häradshöfdingen Carl Gustaf Beckman. 

Son: 
Carl, f. 1743, t 1758. AdeL fttten ?OH Olthoff, N:o 1752. Tab. 1. 

Jeiinnes OltatTj Luthersk Predikant i staden 
Osnabriick på 15U0-talet. 
Son: 

Stativs OlthtV) Konrektor vid stadsskolan i Ro- 
stock. 

Son: 

Jebannes Olthov, f. 1595 %; Kyrkoherde och 
Prsepositus i Bergen på Rugen; f- 1662 */, t . — 
Gift 1:o 1744% med Maria Völschow, som var enka 
efter Juris Konsultus, Jurgen Engelbrecht: — 2:o 
1654 V, o med Ur sila Zemrntm. 
Son: 

1. Luras Olthav) Superintendent vid Furstl. Meck- 
lenburg-Schwerinska Hofvet. 
Son: 

Justus Lvivlg Oltitff, NoMI. vao Olthoff, f. 1659 
19 /f i Sehwerin i Mecklenburg; Stads-Sekreterare i 
Stralsund 1685; Advokat vid de Svenska Domsto- 
larne i Pomern 1686; Rådman och Vice Syndikus i 
nyssn. stad; Förste Syndikus derst. 1694; Juris Dok- tor i Greifswald och Pneses i Konsistorium a 1; 
Borgmästare i Stralsund 1701; Landt-Råd i Pomern 
1702; Regerings-Råd derst. 1707; Adlad a. å. % 
(yngsta sonen introd. 1723 under N:o 1752); * 1720 
B / 4 . Han var 1697, jemte Landtmarskalken Malt- 
zan, afskickad å sam ti. Pomerska Ständernas vägnar, 
att bevista Konung Carl XI:s begrafning och Kooung 
Carl XII:s kröning. — Gift med Julia Catharina 
Kochen, i hennes 2:a gifte; dotter af Svenska Hof- 
Rådet Christian Kochen samt enka efter (ej kändt). 
Barn: 

Euphemia Eleonora. Gift med en Assessor Ma* 
scow i Wismarska Tribunalet. 

Justus Ernst Ludvig; Öfverste-Löjtnant. Se 
Tab. 2. 

Christian Ehrmfried Charisius, f. 1691 j Regerings- 
Råd. Se Tab. 4. 

Magnus Ludvig; Under-Officer vid Trautwetters 
reg.-te; Kongl. LiWrabant 1725. 

Tab. 2. 

Jästas ErMt Lod? Ig (son af Jnstoa Ludvig Olt- Digitized by VjOOQIC VON OLTHOFP. 91 hofif, Nobd. ron OlthotY, Tab. 1); Ofverste-Lojtrant 
och Kommendant i Lubeek. — Gift med Charlotta 
eoa Utedom. 

Barn: 

Ernst Bogislaf; Kapten i Preussisk tjenst; + 
ogift 1778. 

Charlotta. 

Gustaf Ludvig Frédric, t. 1743; Ryttmistare, 
Se Tab. 3. 

Juliana. 

Carl Christian; Husar-Ryttmästare i Prenaaiak 
tjenst. 

Tab. 3. 

Gustaf Ltdflg Fredric (son af Jostoa Ernst Lud- 
vig, Tab. 2), f. 1743 f »/, ; Antagen i Svensk krigs- 
tjenst 1758; Koraett rid Gala Husarerna 1759; Löjt- 
nant derst. 1764; Hy 1 1 mästare vid Blå Husarerna; 
Riddare af Srarda-Orden. — Gift med Charlotta WU* 
kelmina Sodenstjerno, f. 1751 7 / ia ; dotter af Rytt- 
mästaren Johan Gustaf Sodenstjerna, N:o 1398, och 
ans la fru, Ana* Maria Sehefter. 

Döttrar: 
Charlotta. 
Gustafoa. 
Ulrica. 
Wilhelmina. 

Tab. 4. 

Christina Ehreafrled Charisius (son af Jästas Lud- 
vig von Olthofif, Nobil. von Olthoff, Tab. 1), f. 1691 
"/, i Pomern; Befald 1718 att under General- Löjt- 
nanten Frih. Job. Reinh. Trautwetter bevista fält- 
taget i Norrige ; E. o. Kanslist i Utrikes expeditionen 
1719; Kopist derst. a. &.; Kanslist 1725; Sekreterare 
med Schoutbynachten Joh. von Utfall till Algier 1728; 
KoDgl. Kammarherre 1733; Tillika Registrator i förutn. 
Expedition 1740; Presidents-Sekreterare i KongL Kans- 
liet 1741; Regerings-Råd i Pomern 1744; Postdirek- 
tor derst 1745; Öfver-Postdirektör. Han och Kam- 
mar-Rådet Giese slöto 1760 den 1 April kontrakt 
med Svenska Kronan om myntningen i Pomern un- 
der kriget. — Gift l:o 1730 med Friherrinnan Engtl 
Charlotta Lindhjelm, f. 1715, t 1759 » ', ; dotter af 
ÖfVer-Kammarherren Frih. Axel Lindlijelm, N:o 93, 
till Hestra, Braodsnäe» Sätra och Ladvik, med hans 
2a fm, Debora Grönhagen, N:o 9^9: — 2:o med 
en Siben ifrån Mecklenburg, med hvilken han ej hade 
nigra barn. 

Barn: 

1. Axel, f. 1731, + 1733. 

1. Daniel, t. 1732, t 1734. 

1. Eleonora Juliana, f. 1733, t 1753 i barnsäng. 
Gift 1750 med Öfversten Fredric Magnus von Nw 
**n, Nro 596, i hans 1a gifte, f. 1725, f 1796. 

1. Fredric, t. 1734; Fänrik vid Drottningens Lif- 
R£te; Por sedan till England, der han bl ef Hand- 
lande i Liwerpool och hvareat han dog. — Gift med 
en Engelska, med hvilken han skall haft barn. 

1. Ulrica Charlotta, f. 1736%, t 1774*/,. Gift 
1753 a V 10 med ain moders kusin. Majoren Adam 
fredric Grönhagen, N:o 929, till Brandsnäs, f. 1720, 
t 1797. 

I. Carl, f. 17SV; Ofverste; t 1819. Se Tab. 5. 

1. Gustaf Wilhelm, t 1742; Fänrik vid Grefve 
Pöstes regrte i Stralaund; f 1759. 
1. Axel Reinhold, f. 1744, + 1747. 1. Johan Ehren/ried, f. 1746; Kapten; t 1830. 
Se Tab. 6. 

1. Axel Christian, f. 1749, f 1753. 

Tab. 5. 

Carl (son af Christian Bhrenfried Charisius, Tab. 
4), f. 1739 "/ n ; Page hos Mecklenburgska Prinses- 
san, sedan Drottningen af Stora Britannien, Sophia 
Charlotta; Kornett rid von Ziethens Husarer i Preus- 
sisk tjenst 1755; Volontär i Svensk tjenst 1756; 
Sergeant vid Spensiska reg: tet 1758; Fänrik dcrst. 
s. &.; Fänrik vid Östgötha infant.; Löjtnant derst. 
1768; Riddare af Svärds-Orden 1772; Kapten 1776; 
Major 1788; Ofverste- Löjtnant 1790 vid samma reg:te, 
sedan Lifgrensdiér-regrtet kalladt; Ofverste i Arméen 
1796; Afsked 1798; t 1819 «/„ i Linköping. Han 
bevistade Pomerska kriget 1758—1762. —Gift 1763 
med Lovisa Charlotta Wulfen, f. 1750, + 1791; dot- 
ter af en Handlande Wulffen i Stralaund. 
Barn: 

Charlotta, f. 1744, f 1766. 

Carl Albert, t. 1765 j Kapten i Preussisk tjenst; 
Frös ihjäl ogift under kriget i Polen. 

Hedvig Charlotta. Gift ta med Possessionaten 
Wewetter i Pomern, t 1784 i 2to med Förpaktaren 
Döhn på Polchwfts å Rngen. 

Christina, f ung. 

Hedvig Eleonora. 

Tab. 6. 

Jaaan Ehrenfrled (son af Christian Ehrenfried 
Charisius, Tab. 4), f. 1746; Volontär vid von Blixens 
reg.-te 1764; Förare derst. 1767; Fänrik 1768;.. Fän- 
rik vid Jönköpings regrte; Of ver- Jägmästare i Oster- 
göthland; Afsked 1794; Kapten vid Wester-Norrlanda 
Landtvärn; + 1830 «/,. — Gift l:o 1768 3, / J2 med 
Maria Christina Trofte, t 1773 ,4 / 6 : — 2:0 1794 
*% med Anna Charlotta Dandenelle, t. 1767,. t 1845 
Vg i Stockholm; dotter af Fänriken vid Östgötha 
infanteri Pehr Dandenelle och Magdalena Christina 
Drake af Hagel sr om, N:o 90. 
Barn: 

1. Carl Gustaf, f. 1769 ,4 / lt , T •• å. »V„. 

1. Eleonora. 

1. Lovisa Fredrica, t. 1773 4 / 2 . Gift med en 
Ingen iör Mörck. 

2. Carl Peter, t. 1795; Revisor; t 1856. Se 
Tab. 7. 

2. Christina Charlotta, t 1797 •%, + 1801 »% 
i Stockholm. 

2. Gustaf Wilhelm, f. 1798 x */ tft ; Murare. 

2. Ulrica Eleonora, f. 1800 19 /„ t 1838 lfl /„. 
Gift 1833 23 / 8 med Assessoren Johan Henric Bagge, 
t 1795 ! %, t 1836 

2. Fredric August Charisius, t 1801; Fanjun- 
kare; t 1844. Se Tab. 8. 

2. Johan Otto Alexander, f. 1804 2 V fl i Stock- 
holm; Studerande. 

2. Fredrica Dorothea Charlotta, f. 1806 ! %. Gift 
1828 ,2 / 4 i Stockholm med Sidenfabrikören Samuel 
Heurlin. 

2. Ludvig Julius, t 1810 *%; Aktör rid Djur- 
gårds-theatem; t ogift 1841 *% i Stockholm. 

Tab. 7. 

Carl Peter (son af Johan Ehrenfried, Tab. 6), f. 
1795 ,2 /,; Revisor i Kammarrätten; t 1856 2I / ft i 
Götheborg. — Gift 1819 w /, a med Charlotta Wil~ Digitized by VjOOQIC 92 ORRFELT. helmina Björck, f. 1797 */ lv i 1820 *% i Stock- 
holm efter barnsäng. 
Son: 
Carl August Gotthard, t 1820 5 / s i Stockholm, 
t derst. s. å. 19 / 6 . 

Tab. 8. 

Fredrle August Charlslus (son af Johan Ehren- reg:te; Gardist vid Svea Lifgardet; t 1844 *%. — 
Gift 1828 V ft med Aurora Lovisa Dandenell; dotter 
af Fält-Revisoren Magnus Wilhelm Dandenell och 
Lovisa Christina Rothlieb, N:o 523. 

Döttrar: 
Aurora Christina Charlotta, f. 1829 a V, i S. "Wi 
socken ooh Småland. 

Carolina Mathilda, f. 1831 "/,. 
Elise Augusta Rosalia, f. 1833 •/„ Adel. ätten Orcharton, N:o 681, f- Johan Orcharton, Naturel. Orcharton, till Hagevik 
i Tjällmo socken och Östergöthland samt Kost i Dorpts 
socken och Liffland och Åjakars; Var Major vid ett 
reg: te till fot; Natural. Svensk Adelsman 1664 % 
(introd. s. å. under N.068I); Öfverste-Löjtnant 1679; 
Slöt fajelf sin ätt på svärdssidan. Han bevisade sig, 
medelst Konung Carl 11:8 i Stora Britapnien vidlyftiga 
bref och intygande, dateradt Edinburg den 6 Aug. 
1663, vara af gammal Skottsk. Adel med sexton 
anor. — Gift med Elisabeth Robertsson von Struan, 
i hennes 2:a gifte, + 1659; dotter af Archiatern Ja- 
cob Robertsson, Naturel. Robertsson, N:o 231, till Struan, Kosta, Tensta, Mojla och Ajaoorba, med hans 
l:a fru, Margaretha Biomen, samt enka efter Krigs- 
Rådet Adolph Fredric Sehletzer, NobiL Sohletser, 
N:o 565. 

Barn: 

Carl; Fänrik vid Qstgötha infant; Löjtnant derst. 
1680; Tyckes dödt ogift före fadern. 

Isabella, f a ogift. Hon blef, enl. Broocmans be- 
skrifning om Östergöthland, 1 704, efter sin halfsyster, 
Christina Sohletzer, egarinna af Hagevik, hvilket bon 
sedan försålde; skänkte 1726 altartaflan till Tjällmo 
kyrka. Adel. ätten Orrfelt, N:o 533, t- Tab. 1. 

Elias Orre, lisUI. Orrfelt, till Martila i Nyland j 
t. i Sverige; Kapten på Rotenburg i Wenden; Rytt- 
mästare 1648; Adlad 1651 *V 4 (introd. 1652 under 
N:o 533); Tvärt afskjuten af en styckekula 1656, i 
det 3-dagiga slaget vid Warschau. Han tjente sig 
upp vid krigsstaten manligen, troget och tappert. — 
Gift 1648 med Catharina von Falkenberg, som lefde 
enka 1664; dotter af Öfversten Got tfried von Falken- 
berg, till Pakilaholm och Lubein, med Christina von 
Jordan samt syster till Majoren och Assessoren Jo- 
han Gottfried von Falkenberg, den Äldre, Naturel, 
och Adopt. Falkenberg af Bålby, N:o 105, till Paltila- 
holm och Kollola. 
Barn: 

Elisabeth, t. 1650 % i Åbo, + 1691 "/„ i Malmö. 
Hennes epitaphium uppsattes i Fosjö kyrka i Skåne. 
Gift med Kaptenen vid Drottningens Lif-reg:te Arendt 
von der Osten. 

Johan; Ryttmästare; f 1702. Se Tab. 2. 

Elias; Ryttmästare. Se Tab. 3. 

Tab. 2. 

Jehan (son af Elias Orre, Nobil. Orrfelt, Tab. 1); 
Korporal vid Drabanterna; Kapten-Löjtnant vid Ble- 
kingska kavall.; Ryttmästare vid S. Skånska kavall.; f 1702 % i slaget vid Clissow. ..— Gift 
Eva Maria Modée; dotter af Öfversten l:o med 
Reinhold Modens, Nobil. Modée, N:o 718, till Heda, med Maria 
Ulfvenklou, N:o 610: — 2:o 1701 *% med Hedvig 
Eleonora Cronacker, + barnlös 1750 l4 / t0 ; dotter sf 
Krigs-Kammarrådet Niclas Jonsson, Nobil. Cronacker, 
N;o 980, till Fulltofta och Rönneholm, med Sara 
Maria Waxmuth, 
Barn: 

1. Catharina Maria, f. 1687, f 1766 § / a i Skåne. 
Gift med en Rådman Moderus i Cimbritshamn. 

1. Eva Elisabeth. Gift med Amiralitets-Kaptenen 
Nils Ekegrehn. 

1. Beata, f. 1692 M / ? , * 1719 w / 4 , blott några 
dagar efter bröllopet. Gift s. å. ,0 / 4 med Öfverste- 
Löjtnanten Casper Herman Krebs, N:o 1185, i haus 
l:a gifte, f. 1688, t 1741. 

t Christina, f. 1696 %. + 1736. Gift 1723 »V,, 
med Öfverste-Löjtnanten vid S. Skånska kavalL Carl 
Detlof Balck. 

1. Johan, f. 1697 *%, f barn före fadern, 

Tab. 3. 

Elias (son af Elias Orre, Nobil. Orrfelt, Tab. 1); 
Ryttmästare. — Gift med Margaretha Bosina Tegen- 
sköld, f. 1688; dotter af Majoren Gustaf Tegman, 
Nobil. Tegensköld, N:o 928, till Sälne, med hans 
2:a fru, Maria Canterhjelm, Nio 583. 
Son: 

Carl Gustaf; Löjtnant; Lefde 1722. 

Ätten är för längesedan utgången. Digitized by VjOOQIC OSBMHJKLM. »3 Adel. ätten Orrsköld, N:o 2131, f. Tab. 1. 

v, f. 1696; Uppsyningsman vid Sjötol- 
leo i Carlskrona och Hamnfogde derst, t 1742. — 
Gift med Ulrica Catharina Krok, f. 1697, + 1754; 
dotter af Kyrkoherden i Wernamo, Kongl. Hofpre- 
dikanten Lars Krok och Catharina Birgersdotter Col- 
liander samt troligen af samma slägt, »om adel. och 
friherri. ätterna Gyllenkrook, N:ris 862 och 195. 
Söner: 
Lare Orre, NobU. Orrsköld, t 1724, + 1799. 

Se TäK 2 

Samuel 'Orre, NobQ. Orrsköld, f. 1730, + 1787. 
Se Tab. 3. 

Tab. 2. 

Lan Orre, NabU. Omköld (son af Jacob Orre, 
Tab. IL t 1724 a V, i Carlskrona; Student Lund; 
Extraordinarie rid Amiralitets-Sjömilitiiekontoret i 
Carlskrona 1740; Interims-Mönsterskrifvare vid Vo- 
lootir reg:tet a. å, ; Skepps-Mönsterskrifvare på Flottan 
1741; Ordinarie Kompani-Skri frare vid ett Kofferdi- 
kompani s. I.; Sqvadrons-Skrifvare på en transport- 
flotta till Pomern 1750; Ordinarie Regementsekrif» 
rire vid Örlogsflottan s. å.; Sqvadrons-Skrifvare vid 
Galérflottan i Stockholm 1755; Ledamot af Amirali- 
tets-Kammarrätten a. å.; Militise-Kommissarie vid 
Krigs-kollegium for Arméens flottas båtsroansbåll ; 
Kamznererare vid Galérflottan 1763; Tillika Kamme- 
rerare vid Konvoj-kommissariatet 1770; Öfver-Kom- 
missarie vid Amiralitetet 1772; Adlad, jemte bro- 
dern Lära, 1773 2 % (introd. 1780 under N:o 2131); 
Ledamot i Krigs- kollegium 1773; JL o. Krigs-Råd 
1776; Ledamot i Konvoj-kommissariatet s. å; Ordi- 
narie Krigs- Rid 1779; Ordförande i Arméens Flottas 
Kammarrätt 1780; Afsked 1784: f sonlös 1799 '% 
på Hackstads säteri och slöt sjelf på svärdssidan sin 
adeL ättegren. Han forord nades, bland annat, att 
1756 vara General- Majoren, sedermera Fältmarskal- 
ken, m. m., G ref ve Ehrensvärd till biträde vid en förnyad redogörelse då Galérflottan förvandlades till 
Arméens Flotta. — Gift 1744 med Petronella Hor- 
eter, f 1783 "/„ i Stockholm; dotter af Kyrkoher- 
den i Gjärsnäs i Skåne Nils Horster och Helena Ma- 
ria Kloo. 

Dotter: 
Ulrica, f. 1753, + 1817 "/, på Hackstad. Gift 
1786 >% med Ryttmästaren Anden Johan Gyllen- 
svärd, N:o 240, i hans la gifte, akiljda åt, t 1753, 
t 1831. 

Tab. 3. 

Samuel Orre, Nebll. Orreklld (son af Jacob Orre, 
Tab. 1), f. 1730 "/„; K offerdi- Båtsman vid Amira- 
litetet 1746; Lärstyrman derst 1749; Medel-Styr- 
man 1755; Löjtnant 1758; Kapten-Löjtnant 1769; 
Riddare ef Svärds-Orden 1772; Adlad, jemte bröden 
Lars, 1773 »/, (introd. 1780 under. N:o 2131); Ma- 
jor vid Galérflottan 1774 och vid Örlogsflottan s. å.; 
t 1787 »/„ i Carlakrona. Han förde åren 1763— 
1765 aamt 1767—1771 handelafartyg; anförde vid 
regementsförändringen 1772 det i Stockholm varande 
kofferdifolk till tro- och huldhetsedens afläggande vid 
Kongl. Slottet. — Gift 1775 med Benedicta Lovisa 
Santesson, i hennes l:a gifte, f. 1756, + 1830 '/„; 
dotter af Prosten och Kyrkoherden i Mörrum i Ble- 
kinge Jöns Bernhard Santesson och Petronella Wi- 
dell samt omgift med Öfverste-Löjtoanten Gustaf von 
Caetame, N:o 1691. 
Barn: 

Ulrica Petronella, f. 1776 V 12 ; Stifts- Fröken; f 
enka 1853 »/„. Gift 1807 *V la i Mörrums kyrka 
med Vice Häradshöfd ingen och Magistrats-Sekretera- 
ren -Eric Johan Bodell. 

Jacob Johan, f. 1778, f i. L W / T . 

Gustaf Bernhard, f. 1780 ,4 / a ; Kadett vid Carl- 
berg; Fänrik vid Amiralitetet 1796; Reste på Ostin- 
dien och dog ogift 1804, i början af året, i Benga- 
len, samt slöt således på svärdssidan såväl yngre ätte- 
grenen som hela ätten. Ädel. ätten Osenhjelm, N:o 1249, f. Pehr Erks6#n$ Smed i Eketorp i Nöttja socken 
och Kronobergs län. 
Son: 

JLr Andreas Oftcnglos, f. i Eketorp; Studerade 
Tid Tyska Akademier på sin sedermera bli f van de 
irv&der, Hofpredikanten och Kyrkoherden Georgius 
Harei bekostnad; Kapellan i Annerstad och Nöttja 
Kyrkoherde i nämnde församl. 1613, efter sin svär- 
fader; t 1638 % och begrafven under en väl ut- 
ksggen sten i Annerstads kyrka. Han tog sitt till- 
namn af ett nyttjebohl under prestgården, som ännu 
kallas Osängen ; var en mycket driftig man aamt om 
kyrkodisciplinen, kyrkans byggande och prydnad gan- 
ska omsorgsfall, och under hans tid gjorde försam- 
Hagsboarne till kyrkan stora föräringar; har ock den 
1 Jan. 1618 döpt Erevald Svenonia, sedermera Bi- 
lköp i Lund. — Gift med en dotter till förutn. Geor- gius Marci, som först var Kansliskrifvare, så Skepps- 
Kapten, derefter Skeppsprest och Superintendent vid 
Flottan, sedan Konnng Johan 111:8 Hofpredikant samt 
slutligen 1595 Kyrkoherde i Annerstad, Torpa och 
Nöttja. hvilkct pastorat Konungen derjemte tillade 
honom och hans bröstarfvingar i evärdeliga tider, så 
länge någon finnes som prestembetet förestå kan ; och 
som Marci barn med fem hnstrur dogo i nngdomen, 
utom tre döttrar, hvaraf en bl ef gift med Ossengius, 
så har pastoratet sedau dess merendels innehafts af 
Ostengii afkomlingar, och hvarå de 1750 den 16 Nov. 
erhöllo Konung Fredrks l:s stadfästelse, hvilken rät- 
tighet blef den 15 Apr. 1767 inskränkt inom Ossen- 
giska namnet. 
Son: 
Jaseah Oas, HtMt Osenijelm, f. 1620 »/„ yngst 
af fyra bröder; Soldat 1641; Officer 1645; Major Digitized by VjOOQIC 94 VON DKK OSTEN, GENANNT SÄCKEN. vid Smålands Dragoner 1658; A fa k ed 1661; Öfver- 
ste-Löjtnant för en bataljon knecktar i Danska kriget 
1676; Kommendant på Carlshamns kastell 1677; 
Kommendant i Calmar s. å.; Adlad 1 692 '% (introd. 
1693 under N:o 1249); f 1696 *V Q i Calmar och 
slöt sjelf på svärdssidan sin adel. ätt samt begrafven 
i Calmare stads kyrka, der hans vapen uppsattes. 
Han bevistade åtskilliga vackra krigsaktioner i Pol- 
ska, Tyska och Danska krigen. — Gift med Ingrid 
Haraldsdotter Trolle; dotter af Krono-Befallnings- 
niannen i Sannerbo härad i Småland Harald Trolle. 
Barn: 

Christjem, t. 1667 M / 8 ; Finrik vid Kronobergs 
regrte 1692; + ogift 1696 »/, samt begrafven i Cal- 
mare kyrka, der hans vapen uppsattes. 

Wendela; Ligger begrafven i Hvittaryds sakristia. 
Gift l:o med Rektorn vid Weiiö skola M:r Christian 
Hammar: 2:o med Prosten M:r Johan Fa grams i 
Hvittaryd i Småland. Maria; Kallades for sin skönhet Calmare Ros; 
lockade en Garnizons-Soldat till lägersmål med sig 
och kastade fostret i slottsgrafven ; dömdes derföre 
till döden, men då, kort före det exekutionen skalle 
ske, Konung Carl XI, som dä vistades i Calmar, blef 
öfvertalad att se henne, blef han så intagen af hen- 
nes fägring, hennes vackra röst och hennes färdighet 
att derjemte spela sorgliga toner på en medhafd luta, 
att han gaf kenne nåd och restitutio fsmse, h varefter 
hon blef gift med en Artilleri-Löjtnant Falck. 

Anna. Gift med Krono-Befallningsmannen Lärt 
Kettman. 

Märta. Gift med Lansmannen i Nöttja socken 
NUs Runevald, boende på Bonsarp. 

Sara, f 1698. Gift med Simon Orubbenkjelm, 
Nio 708, + 1707. Deras, jemte några andras namn, 
stå på en tafla i Wårdsbergs kyrka i Östergöthland, 
der de äro begrafna. Adel. ätten von der Osten, genannt Säcken, N:o 684, f. 

Slägten härstammar ifrån Pomern, der den redan i trettonde seklet var namnkunnig. En gren kam 
derifrån till Carland och så vidare till Liffland och Sverige. Tab. 1. 

lenrk vt» der Ostei, genannt Steken, till App- 
ricken, Dtelden, Säcken, Lehnen, Lahnen och Bsthen, 
alla i Curland, hvilka fastigheter hans sex söner efter 
honom 1522 delade sig emellan. 
Söner: 

Johan. Se Tab. 3. 

Alexander. Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

Alexander (son af Henric von der Osten, genannt 
Säcken, Tab. 1), till Bathen. Han trädde 1532, Tis- 
dagen efter Kyndelsmessodagen, jemte flera af Cur- 
ländska Adeln, i ett högtidligt förbund med Borg- 
mästare och Råd i Riga. — Gift med Catharina von 
Franck. 

Son: 
flenrlc, till Kabest. — Gift med Anna von As- 
serien. 

Son: 
Alexander, till Kabest, Wennefehr och Mehntack. 
— Gift med Anna von Tiesenhausen, af huset Wen- 
nefehr och Mehntack. 

Son: 
Alexander, till Kabest och Wennefehr samt Peuda 
i Peude socken och Kaunispäh i Jama socken, båda 
på Ösel, h vilket sednare gods han 1619 förvärfvsde 
sig; Svensk Kommissarie och Weisenherre i Estland; 
Gjorde 1653 den 5 Maj på godset Peude sitt testa- 
mente. — Gift med Margaretha Clausdotter von Ro- 
senhagen, som lefde 1649, men var 1653 redan död. 

Son: 
Georg, Natural. von der Osten, genannt Säcken, 
1 1617, t 1690. Se adel. ätten von der Osten, 
genannt Säcken, N:o 832. 

Tab. 3. 

Man (son af Henne von der Osten, genannt Säcken, Tab. 1), till Apprioken, Saokenhnsen, Elke- 
sem och Wangen ; PiKensk Stifts-Fogde. — Gift med 
Christina Buckholtz. 

Son: 

Otto, till Sackenhusen, Elkesem, Wangen, Dsel- 

den, Bathen, Grösen och Culven; Stiftet Curlands 

Biskopliga Råd. — Gift med Ottilia Goos; dotter af 

Johan Goos och Theda von Trotten, genannt Trerjden. 

Son: 
Herman, till Elkesem och Wangen. — Gift ned 
Catharina Lambstorff; dotter af Diedric Lambstorff 
och Anna von Alten-Bockum. 

Son: 
Carl, till Elkesem. — Gift med Sophia von Hen- 
ning; dotter af Curländska Geheime-Rådet och Kyrko- 
V is i ta torn Salomon Fredricsson von Henning, till 
Wahnen, Walgum, Astupen, Putten, Warriben och 
Sarzeu i Curland, med Anna Margaretha Henrics- 
dotter voq der Pahlen, af huset Dickeln. 

Son: 
Salomon, Natural. von der Osten, genannt Säcken, 
till Fullerstad i Skönberga socken samt Korssäter i 
W. Husby socken, båda i Östergöthland; f 1593 på 
fädernegodset Elkesem i Curland; Musketerare vid 
Sachsiska Gardet 1615*. Ryttare vid Sachsiska Ka- 
valleriet 1616 och vid Öfversten Joh. Söftgs Tyska 
reg:te i Polsk sold 1.61 7; Antog Svensk tjenst 16?0 
och blef straxt vid Östgötha reg: te till fot; Fänrik; 
Löjtnant derst. 1627; Kapten-Löjtnant 1629; Kapten; 
Major och Kommendsnt på Demitz samt öfver sm* 
temaGrabow, Neustadt och Elldeimen 1636; Öf vers te- 
Löjtnant vid förutn. reg: te s. å. ; Öfverste för samma 
regtte 1644; Natural. Svensk Adelsman 1664 "/? 
(introd. s. å. under N* 684); + 1667 **/, på Ful- 
lerstad vid Söderköping och begrafven uti en egen 
af honom vid W. Husby kyrka i Östergöthland till- 
byggd familjegraf. Han försksflade sig fralsefrihet 
på Haddetorp i Slaka socken, hvilket säteri han se- 
dan försålde; har gifvit minsta klockan till Skönberga 
kyrka. — Gift 1629 *•/„ på Stegeborg med Friher- 
rinnan Anna von Ungern- Sternber g, som i tio år va- 
rit Kammarjungfru (Fröken) hos Furstinnan Catharina, Digitized by VjOOQIC TON DER OSTBN, GDfANNT SÄCKEN. 9» Pfrltz-Grefren Johan Caeimira Gemål; f. 1590, t 
1680 '/, på Tomtaholm i Drothems socken och Öster- 
göthland; dotter af Friherre Johan von Ungern-Sten»- 
berg, till Parkeli och Korssäter, med Anna Detlofs- 
åotter ron Kersbrock, hvilken 1626 gifvit predikstol 
till W. Hoaby kyrka, aamt brorsdotter till Otto von 
Ungern-Sternberg, Baron von Ungern-Sternberg, N:o 
54, till Purkell, Linden och Errestfehr. 

Barn: 

Christina Catharina, f. 1630, f 1638% och be- 
grafven i Calmar. 

Ämna, f. 1631 på Korasäter, + på Lefveue i We- 
sttreöthland. Gift 1654 4 /, n med Kaptenen Benrio 
Bytter (Reuter af Skälboö, N.-o 158), till Lefvenc, 
Bostorp och Olshammar, f. 1624, t 1663. 

Otto Johan, f. 1634; Major; t 1669. SeTab. 4. 

Gustaf Adolph, Baron von der Orten, genannt 
Socken, t 1636, + 1716. Se friherrl. ätten von 
der Osten, genannt Säcken. Tab. 4. 

Otto Johan (son af Salomon, Natnral. von der 
Osten, genannt Säcken, Tab. 3), till Hellestad i Ö. 
Ryds socken och Östergöthland ; f. 1635 på Kors- 
siter; Major vid Östgötha kavall. 1667; f 1669"/, 
och begrafven i familjens graf i W. Husby kyrka. — 
Gift med Anna Rålamb, i hennes !:a gifte, t 1672 
'V 7 på Korssäter; dotter af Öfverste-Löjtnanten An- 
ders Brodersson Rålamb (N:o 59), till ByesUd och 
Län na, med Hedvig von Lepel, aamt omgift 1671 
med Hofjunkaren och Ryttmistaren Otto Jörgen Clodt, 
som var faders kosin till General-Löjtnanten och 
Landt-Rådet Johan Adolph Clodt von Jurgensburg, 
Baron Clodt, N.-o 126, till Peot, Festen och Leholep. 
Barn: 

Anna Catharina, t ogift i Weatergöthlana, i bör- 
jan af 1700-talet. 

Salomon, t nog 1675 "/„ i Stralaand. 

Anders, f ang. Adel. ätten von der Osten, genannt Säcken, N:o 832, f. Setrg van der Osten, centnnt Säcken, Natural. 
rsi der Osten, genannt Säcken (son af Alexander, se 
adel. ätten von der Osten, genannt Säcken, N:o 68 i, 
Tib. 2), till Kannispäh i Jama socken på Ösel, Köl- 
lial i Piha socken, Eijefehr i Annas socken och Jer- 
ven samt Gryth och Thoresnnd i Södermanland; f. 
IG 17 p| Ösel; Var 1661 Manrichter; Ryttmästare ; 
Landt-Råd å nämnde ö; Natural. Svensk Adelsman 
1675 »/, (introd. a. å. under N:o 832); Drottning 
Christinas Vice Guvernör på Ösel ; President i Kongl. 
ÖrVer-Landtratten aamt Direktor i Konsistorium derst.; 
t 1690 *%. Han bevisade, genom hela Riddarebän- 
keas i Carland intygande, att han var af adel. slägt 
— Gift vid år 1661 med Anna Margaretha Rosen- 
eratttz af Grankammar, som lefde en k a 1695; dotter af Ryttmästaren Johan Rosencrantz af Granhammar, 
N.-o 197, till Granhammar, Gryth och Thoresnnd, 
med hans fru, född von Wartensleben, i hennea l:a 
gifte. 

Son: 
Johan Gustaf, till Kannispäh, Köllial och Eijefehr 
samt Kymenegård i Finland; f. 1667; ÖfVcrste-Löjt- 
nant; + barnlös 1717 och slöt ätten. Hans goda 
årfdes af hans farbroders sonson, sedermera Landt- 
Rådet på Ösel, Johan Gustaf von der Osten, genannt 
Säcken. — Gift med Friherrinnan Wilhelmina Gertruda 
von Fersen ; dotter af Fältmarskalken och Guvernören 
Otto Wilhelm von Fersen, Baron von Fersen, N.-o 
63, till Cronendahl, Raiikull, Kurnal, Kymenegård 
och Joala, med Gertrud IxkuH. Friherrl. ätten von der Osten, genannt Säcken, N:o 104, f. 6nsUf Adolph van der Osten, genannt Säcken, 

läran van der Osten, genannt Steken (son af Salo- 
mon, Natural. von der Osten, genannt Säcken, sa 
tiel. ätten von der Osten, genannt Säcken, N:o 684, 
Tab. 3), till FollersUd i Skönberga socken, Tomta- 
fcohn i D rothems socken och Korssäter i W. Husby 
soekea, alla i Östergöthland ; f. 1636 % på Kora- 
ftiter; Fänrik 1655; Kornett vid Riks-Rådet G ref ve 
Haga. Gabr. De_ la Gardies reg: te till häst s. La 
Ijttmästare rid Öetgötha kavall 1658; Major deraU 
K73; Öfverste-Löjtnant 1675; Landshöfding på Gott- 
lasd 1689; Friherre 1696 34 /, (introd. 1697 au 4 er 
N.o 104); f 1716 "% på Lagerlunds i Kärna aoe- 
kea ock Östergöthland och slöt sjelf på svärdssidan 
** friherrl. ätt samt begrafven i Osten-Sackensks 
gra/rea i W. Hoaby kyrka. Han tjenade med största 
tapperhet i de Liffländaka, Preussiska och Danska 
krigea samt undfick många svåra bleasyrer; tillbytte 
«£ ifrån Kronan familje-egendomen Korssäter, som 
Wifrit reducerad. — Gift 1666 *% med Maria Svart, 
f- »647 % i Åbo, + 1701 «% i Wisby; dotter af Häradshöfdingen 8ven Svensaon Swart, N:o 142, till 
8undby, Gladö och Fogelbro, med Christina Bura, 
N:o 126* 

Barn: 

Johan, l 1667 10 / n på Fallerstad, t 1668 "/* 

Anna Christina, f. 1668 18 / 1r> på FoUeretad, t 
1693 24 / f på Bölö vid Wimmerby samt begrafven i 
Oaten-Sackenska familjegrafven i W. Husby. Gift 1 699 
w / n med Öfversten Abraham von Sckröer, N:o 558, 
i hans 2:a gifte, f. 1653. 

Maria Elisabeth, f. 1669 "/ t0 på Fallerstad, + 
1732 a Va på Korssäter och begrafven i Osten -Säck en- 
ska grafveo. Gift 1692 13 / 7 på TomUholm med Rvtt- 
mäataren Carl Gustaf LagtrfeU, N:o 3(4, till La*er~ 
lunda, t 1667, + 1705. 

Elisabeth, f. 1671 2 V, på Fullerstad, + 17U6 *% 
på Tomtaholm och begrafven i Oaten-Sackenska graf- 
ven. Gift 1692 "/ 7 med Kornetten Jacob Werw 
shUd, N:o 354, till Börrom, i håna 1 :a gifte, f. 1664, 
f 1731. Digitized by VjOOQIC 96 TON OTTBE. Adel. ätten von Otter, N:o 1575, f. Anders Otter, Nabll. vas Otter (son af Carl Otter, 
se rriherrl. ätten von Otter, Tab. 2); f. på 1670- 
talet; Begaf sig till Tyskland 1689; Mnsketerare vid 
Ofversten Peter Mackliers infant. i Tyskland 1691; 
Fri- ryttare vid B re miska kavall. 1693; Korporal vid 
Holsteinska Dragon-gardet 1695; Extra Archlimä- 
stare vid Amiralitetet i Carlskrona 1698; Konstapel 
derst. 1700; Gick 1702 i Holländsk och 1705 i En- 
gelsk Sjötjenst; Under-Löjtnant vid Svenska Amira- 
litetet s. å.; Löjtnant vid Engelska Örlogsflottan 1708; 
Afsked ur Engelska tjensten s. å.; Ofver-Löjtnant 
vid Svenska Amiralitetet 1709; Extra Kapten derst. 
1710; Ordinarie Amiralitets- Kapten 1714; Holm- 
Major i Carlakrona 171/; Adlad 1718 *V„ (introd. 1719 nnder N:o 1575); Afsked 1715 med Kommen- 
dörs (Öfverstes karaktär); Dödsskjuten i duell 1724 
▼id Nyköping af Registratorn Peter Svarta samt 
•löt, såsom barnlös, sjelf sin adel. ätt. Han bevi- 
vistade många träffningar, al till lands som sjös, ock 
blef äfven blesserad; gjorde 1705 om våren en resa 
till Grönland, och var s. å. med vid Engelsmännens 
eröfrande af Gibraltar, Barcelona och Minorca. — 
Gift med Maria Elisabeth Duben; dotter af Hof- 
Sockerbagaren i Stockholm, Hofintendenten Hans Georg 
Duben och hans 2:a hustru, Maria De Besche, N:o 
1253, i hennes 1:a gifte, samt kusin till Herrarne 
Duben, som blefvo Adlade, Baroner och G ref var von 
Duben, N:ris 1785, 135, 139 och 80. Friherrl. ätten ¥011 Otter, N:o 150. Tab. 1. 

Casten Otter, f. 1589 i stiftet Bremen; Inkom i 
$in ungdom till Sverige och fick tjenst i Hertig Carls 
af Södermanland Hof, som då hölls på Örebro slott; 
Qvarblef, efter nämude Furstes, Konbng Carl IX:a 
död i dess Gemåls, Enke-Drottning Christinas tjenst; 
Faktor öfver bemälta Drottnings privata kopparhan- 
del; Var efter Drottningens död någon tid i Hertig 
Carl Philips tjenst; Arrendator, jemte sin första svär- 
fader, af all kronans ränta i Södermanland och Ne- 
rike; Tillika Faktor i Örebro 1624 samt Handlande 
derst. 1639; f 1657 i Örebro och ligger, jemte båda 
sina hustrur, begrafven i Örebro kyrka, hvarest finnes 
hans epitaphium med hans hustrurs och barns namn 
antecknade, äfvensom hans och hans l:a hustrus min- 
nesvård med årtalet 1641 fanns vid dörren af en 
stenhuskällare i nämnde stad. Han begåfvades af 
Hertig Carl med några fasta lägenheter vid Örebro, 
samt fick genom Enke-Drottning Christinas bemed- 
ling tid efter annan donationer under Norrköpings 
Besluts vilkor, hvaribland äfven Snaflunda gård och 
qvarn i Anstå socken vid Örebro, som rantade 70 
tunnor mjöl årligen, och hvarest han uppbyggde 2:ne 
stångjernshamrar, en sågqvarn och ett borrhus till 
Örebro faktori, samt köpte af G ref ve De la Gardie 
gods till bruket för 8000 Rdr Specie, hvilket dock 
alltsammans i framtiden reducerades; var slutligen 
den första, som inrättade faktoriet i Örebro, hvarå 
han 1624 fick privilegium och hvilket han 1654 af- 
trädde till Samuel Örn, som sedan blef Tygmästare 
i Stockholm. — Gift 1:0 1620 med Anna Danck- 
wardt, f. 1604, + 1644, moder till 16 barn; dotter 
af Borgmästaren i Nyköping Joachim Danckwardt 
och hans 1» hustru, Brita Olofsdotter, samt halfsy- 
ster till Vice Presidenten Henri c Danckwardt, NobiL 
Danckwardt, N:o 711: — 2:o 1646 med Christina 
BansdoUer Schemmelkom, i hennes 2:a gifte, f. J619, 
t 1673; dotter af Drottning Christina den Äldres 
Hnsgerådsmästare på Nyköpings slott Hons Bertels 
Schem mel korn ifrån Danzig och Elisabeth Bastians- 
dotter Geijer samt enka efter Henric Olofsson. Söner: 
2. Salomon Otter, NobiL och Baron von Otter, 
f. 1647, t 1732. Se Tab. 3. 

2. Carl OUer, f. 1651; Löjtnant. Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

Carl Otter (son af Casten Otter, Tab. 1), f. 1651; 
Löjtnant vid Kavalleriet; Ligger begrafven i Tibble 
kyrka. — Gift med Catharina Blad. 
Son: 

Anders Otter, NobiL von Otter, f. på 1670-talet, 
t 1724. Se adel. ätten von Otter. 

Tab. 3. 

Salomtn Otter, NeUl. och läran vra Otter (son 
af Casten Otter, Tab. 1), f. 1647 I! / l0 i Örebro; 
8krifvare på Landskontoret derst. 1661; Ordinarie 
Kammarskrifvare i Kammar-kollegii General-Milftise- 
kontor 1667; Kammarskrifvare i Statskontoret 1669; 
Fält-Bokhållare 1676 vid Svenska Arméen, som gick 
öfver Jemtland in i Norrigé; Kommissarie i en Kom- 
mission, rörande bruken i Roslagen och Gestrikland, 
1681; Vice Fiskal i förutn. Kollegium 1684; Notarie 
i Kammar-revisionen 1687; Kammererarc vid Ami- 
ral itetss täten i Carlskrona 1689; Adlad 1691 * 4 
(introd. 1693 i d. v. Svenneklassen näst efter Gri- 
penstedt); Öfver-Kommissarie vid Amiralitetet 1693; 
Krigs-Råd i Krigs-kollegium 1712; Riddarhus-Direk- 
tör 1714; Landshöfding i Blekinge 1719; Friherre 
s. å. *% (introd. under N:o 150); + 1732 M / n i 
Carlskrona. Han var en lärd och ovanligt arbetsam 
man; har sålunda renskrifvit 1662, 1663, 1664 och 
1665 årens Landsböcker för Örebro län; utarbetat 
1682 med otroligt besvär, efter Kammarkollegii an- 
modan och å dess vägnar, förklaringarne öfver de 
anmärkningar, som Kammereraren Giithrie hade gjort 
öfver Kollegii förda disposition af medlen under krigs- 
åren ifrån 1674 till 1680, hvaruti Kollegium grave- 
rades for 26 tunnor guld, som för gammal gäld blif- 
vit utbetalta utan Konungens order, och hvilket ar- Digitized by VjOOQIC TON OTTER. 97 t<U slöts så lyckligen, ett Kollegium blef att Ston 
Kommissionen från all gravstion befriadt; föreslog 
rättelser, både i anseende till sysslor som räkenskaper, 
rid Amiralitetsstaten i Carlskrona, samt skriftliga in- 
struktioner for hvarje särskild af beLjeningen, hvilket 
arbete, sedan det blifvit af Kammar-kollegium i hans 
Bsrraro graaskadt, af Konungen gillades i April 1691; 
lek straxt derefter Konungens befallning att föreslå 
koftstitatorialer och instruktioner for ett särskildt 
Ststskontor eller K ammar ver k vid Amiralitets-kolle* 
gräm, for hvilket han af Konungen erhöll en belöning 
sf 3000 daler? föreslog bos Konungen, att Amirali- 
ttts-Krigsmaiishuskassan, med hvilken varit ganska 
iOs husaållsdt, blef satt på bättre fot, och öfver hvil- 
ken kassa han blef förordnad till Inspektor, samt för- 
raltade dso så, att den vid hans afträdande 1711 
egde ett fruktbart kapiul af 400,000 daler silfver- 
■jnt; förordnades a. å. af Konungen att företaga och 
ull slut bringa den betydliga liqvidation af flera mil- 
boser, som emellan Kronan och Kammar-Rådet Gri- 
pesstjerna sedan 14 år var oafsloteo, och hvilket 
gräsliga arbete han inom 10 månader fullbordade, hvar- 
efter hans liqvid, oaktad t Gripenstjernas klagan, af 
KosgL Senaten gillades, och för hvilken han af Ko- 
magen fick en skänk af 6000 daler; besörjde slut- 
ligen om flera regementens öfverförande till Pomern 
och Danzig. — Gift 1682 % med Barbara Schaeij, 
f. 1656. + 1734 »V*» och med hvilken han 1732 
des 3 Sept. firade sitt guldbröllop i tjugutre barns, 
tsraberns och barnbarnsbarns närvaro; dotter af Råd- 
mannen i Arboga och Kongl. Faktoren vid J åders 
kronobruk, Peter Schaeij och Margaretha Heijdrath 
tamt faster till Vice Presidenten Peter Schaeij, No- 
bil. von Schaeij, N:o 1941, till Riddersberg, Sche- 
Aagsnas, FyDcryd och K/lehof. 
Barn: 

Salomon, f. 1683, t barn. 

Kva Christina, f. 1684, * 1747 \. Gift 1:0 
1704 med Amiralitets-Tjgmästaren Johan Fredric 
wm Bönan, N.-o 1289, i hans 2:a gifte, f 1711: 2:o 
1772 med Sehontbynaohten Erland Schema, Nobil. 
Bedarstjema, N:o 1543, också i hans 2* gifte, f. 
1676, + 1730. bona. Gift 1707 ,7 /, a med Amiralen Gustaf Wil- 
helm von Gertie», N:o 749, f. 1679, + 1754. 

Barbara, f. 1688, t 1718. Gift 1708 med Ju- 
ititisrien Carl Rosenström, N:o 836, f. 1666, t 1736. 

Petronella, £ 1690, til. 

8alomon, f. 1693; Kansli-Råd; t 1745. Se 
Tsb. 4. 

Carl, 1 1696; General-Major; 1 1763. Se Tsb. 5. 

Tab. 4. 

Btlfsn (son af Salomon Otter, NobiL och Ba- 
rt» roa Otter, Tab. 3), f. 1693 " ft i CarUkrona; 
Stsient i Upsala 1708; £. o. kanalist i Kongl. 
Kansliet 1714; Antogs 1716 till tjänstgöring vid 
^ppaandlings-Kommissionen ; Sekreterare 1720 vid 
Koftgressen i Braunschweig, hvilken kongress dock 
q gick i verkställighet; Kommissions-Sekreterare i 
Hssg 1723; Riddarhus-Sekreterare 1731; Ledamot 
*f Svenska Vetenskaps-Akademien 1740; Kansli-lUd 
1741; Riddarhus- Direktör 1744; 1 1745 u / 10 iStock- 
*o1sl Han var en väl studerad, qvick men fåordig, 
"4% och välmenande man; kom 1715 till Stral- 
«*4 och stannade derstädes något, just under det 
dessa stad som häftigast belägrades, samt brukades då 
i fetkflHga mål af Konung Carl XII, och sändes af 
till Stockholm i en hemlig och vigtig förrätt- ning; gjorde slutligen med Upphandlings-kommissio- 
nens Ordförande, den sedermera så beryktade och 
olycklige Baron Görtz, åtskilliga resor till Konung 
Carl XII, som vistsdes med Arméen i Norrige. — 
Gift 1730 20 / n med sin broders svägerska, Johanna 
Christina Tham, f. 1712, + 1747; dotter af Kom- 
merse-Rådet Sebastian Tham, Nobil. Tham, N:o 1508, 
och hans 3:e fru, Elisabeth Cronström, N:o 786. 
Barn: 

Salomon, t. 1733 *% i Stockholm; Volontär vid 
Lifgardet; Sergeant derst.; Löjtnant i Fransk tjenst; 
t ogift 1755 i Meta i Frankrike. 

Elisabeth, f. 1734, t 3 veckor gammal. 

Carl Gustaf, t 1739 *%; E. o. Kanslit i Kansli- 
kollegium; f ogift 1760 "/ 6 i Stockholm. 

Barbara Christina, f. 1742 "/ e , t 1754. Tab. 5. Carl ron (son af Salomon von Otter, Nobil. och Ba- 
von Otter, Tab. 3), till Bergqvara i Bergnnda 
socken och Kronobergs län; f. 1696 **/„ i Carls- 
krona; Volontär vid Ostgötha Tremann:s-reg:te 1711; 
Förare derst s. 1; Fänrik vid Ostgötha iufant. 1712 
och vid Smålands Tremänn:s-reg:te till fot 1713; 
Löjtnant derst. s. å.; Kapten 1716; Kapten vid Ska- 
raborgs reg:te 1720; Major derst s. å.; Öfverste- 
Löjtnant 1744; Riddare af Svärds-Orden 1748; Öf- 
verste för nvssn. reg: te 1750; General-Major af In- 
fanteriet; Afsked 1762; t 1763 2 % på Bergqvara. 
Han bevistade alla under sin tjenstetid förefallande 
fälttåg samt fick vid anfallet på Fredricshsll, under 
1716 års Norska krig, tvänne blessyrer medelst skott, 
en i venstra benet, ofvan knäet, och en i hufvudet; 
har slutligen gifvit en messbake till Dänningewnda 
kyrka i Kronobergs län. — Gift l:o 1727 med Gref- 
vinnan Magdalena Sibilla Cronhjelm af flotta, t. 
1701 " 7 . t 1727, tre veckor efter bröllopet; dotter 
af Riks-Rådet och Kanali-Preaidenten Frih. Gnstaf 
Cronhjelm, G ref ve Cronhjelm af Flosta, N:o 55, till 
Flosta, Segloraberg, Hyltenäs, Thorsjö, Styrstad och 
Krantxbo, med hans l:a fm, Grefvinnan Maria Wal- 
lenstedt, N:o 40: — 2:0 1729 med Catharina Tham, 
t. 1711 »/,, f 1748 n / 7 ; dotter af Kommerse-Rådet 
Sebastian Tham, NobiL Tham, N:o 1508, och hans 
3:e fru, Elisabeth Cronström, N:o 786. 
Barn: 

2. Barbara Elisabeth, f. 1730 V„ f 1795 '% 
i Carlskrona. Gift 1751 ,e / 4 på Bergqvara med Ami- 
ralen och Amiralitets-Rådet Maurits Adolph von Km- 
senstjema, N:o 460, i baos ?:a gifte, f. 1707, f 1794, 
och som förut varit gift med hennes kusin. 

2. Magdalena, f. 1731 ,7 / 4 , + 1807 •/, på Store- 
berg i Weetergölhland. Gift 1762 2 % med Direk- 
tören Peter Theodor Kbnig, N:o 1481, i håna 2:a 
gifte. f. 1718, f 1800. 

2. Johanna, f. 1732 %, f 1802 V, på Stjerne- 
?ik i Kronobergs län. Gift 1763 med sin kusin. 
General- Majoren och Landshövdingen Salomon Heder' 
stjema, N:o 1543, f. 1726, + 1808. 

2. Salomon, f. 1733; Landshöfding ; + 1781. Se 
Tab. 6. 

2. Catharina, f. 1735 % f 1816 % ogift 

2. Sebastian, f. 1737; Of verste; t 1805. Se 
Tab. 7. 

2. Carl, f. 1738, t s. å. 

2. Eva, f. 1740, f 1804 "/ 6 i Hernösand. Gift 
1769 '% med Landshöfdingen Eric Gustaf Linden- 
crona, N:o 1579, f. 1738, t 1808. 

2. Anna Maria, f. 1743 a %, + 1836 ■' 
Lugnet i Börstilö socken och Rosingen, sedan bon i pSAYERiSCKE^j 

STA ATS- DigifcedbyGoO< 

ii3i3LIOTK£K i 98 TOK OTTJSB. många år varit blind. Gift 1765 V ffl med Löjtnan* 
ten Por »t Magnus Gette, Nio 107, till Sneslingeberg, 
t 1727, f 1803. 

2. Casten, f. 1745; Lagman; + 1818. ScTab.8. 

2. Ulrica, f. 1748 w / fl , t 1793 % på Ingelstad 
i Kronobergs län. Gift 1774 2 % med sin kusins 
son, Hofjögmästaren Pehr Wolmar SUfversparre, N* 
99, f. 1745, t 1818. 

Tab. 6. 

Salomon (son af Carl, Tab. 5), till Bertfqvara; f. 
1733 9 / 12 ; Ausfcultant i Götha Hofrätt 1751; E. o. 
Kanslist i Juati t i »revisions-expedition en s. å.; Bxtra 
Notarie i nyssn. Hofrätt 1752; Vice Häradshöfding 
1754; Extra Fiskal i Hofrätten s. å.; Notarie derst. 
1756; Häradshöfding inom Småland 1760; Härads- 
höfding i Göinge härad i Skåne 1761; Juris Doktor 
1768; Lagman i Tio häraders lagsaga 1773; Lands- 
höfding i Halland 1776; Riddare af Nordstjérne- 
Orden 1777; t 1781 »/,. — Gift 1763 *% med 
Agneta Beck>Priis, f. 1737 V 12 , t 1779; dotter af 
Majoren Corfitz Ludvig Beck, Natural. Beok, seder- 
mera Beck-Friis, N:o 800, till Bosjö kloster och Glim- 
minge samt Helfringsholm, Tustrup och Essen beck, 
med Maria Sophia Skogh, N.-o 704. 
Barn: 

Catharina Charlotta, f. 1764 *%, -r 1833 »/, 
i Wexiö. Gift 1784 4 /„ med En af Riket* Herrar, 
Presidenten Grefve Arvid Eric Po***, N:o 51, till 
Bafvenäs, m, m., f. 1753, t 1825. 

Maria Sophia* f. 1765, + s. å. 

Maria Lovisa, l 1766 */ B . t 1822 u / 7 på Duf- 
eke vid Landskrona. Gift 1788 % med Majoren 
Benric Walter Berg von Linde, N:o 1917, till Möl- 
lerup, Axelwåld, Björnö och Stäho, f. 1752, t 1834. 

Elisabeth Wilhelmina, f. 1767 % f 1849 M / 1b 
på Rosendal i Skåne. Gift 1792 V» på Klippan i 
Christianstads län med Majoren Frih. Wilhelm Rut' 
ger Bennet, N:o 154, till Rosendal, f. 1759, f 1815. 

Agneta, f. 177» V 2 , f 1893 *>/,„ på kungagår- 
den Hjelmshult i Skåne. Gift 1788*% med sin ku- 
sin) Ofversten och General-Adjutanten Frih. Joachim 
Staél von HoUtéin, Nio 155, f. 1759, t 1836. 

Catl Ludvig, t 1774 % + é. åt 20 / 7 . 

Tab. 7. 

Sebastian (son af Carl, Tab. 5)* f, 1737 'V,; Fö- 
rare vid Skaraborgs reg: te 1752; Fänrik derst. 1753; 
Löjtnant 1759; Kapten 1766; Riddare af Svärds- 
Orden; öfverste för Björneborgs reg:te; Dömd ifrån 
tjensten 1790; t 1805 "/, på Sannnm i Uudenäs 
socken och Westergöthland. Han blef, såsom del- 
aktig i Anjalaffirbundet, dömd 1790 ifrån lif, ära 
och gods samt utförd att afrättas, men fick förskö- 
ning till lifvet och skulle hållas under bevakning i 
Wexiö, derifrån han äfven sedan frigafs. — Gift 1764 
V 1Ö med Maria Margaretha Hjerta, f. 1740 n /„ + 
1806 *V n i Wasa; dotter af General-Majoren Carl 
Hjertfe, N:o 121, till Borrö, Fämmestad och Djula, 
med Fredrica Ulrica Eleonora von Braunjohan, N:é 
1292. 

Barn: 

Maria Margaretha, f. 1765 % f 1780 "/,. 

Carl, f. 1766 '%; Volontär vid Skaraborgs regrte 
1767; RiistÉsaetare derst. 1777; Sergeant 1778; Se- 
kund-Adjutant 1779; Fänrik vid TåWaetehus rfcgtte 
1783; Löjtnant vid Österbottens regtte 1784; Kapten 
derst. 1789 och vid Lif-reg:tets värtV. infnnt. 1794; 
Major vid förutn. Österbottens reg-.te 1799; Riddare af 8värdsOrd«o 18#2> Riddare af .samma Ordmat 
stora kors; Öfverste i Arméeh och Öfver- Adjutant; 
Öfverste-Löjtnant med tjenstebref vid Elfsborgs reg-.ts 
1809; Öfverste-Löjtnant vid förstn. reg: te 1810; * 
barnlös 1813 M /^ på sitt boställe Munstorp vid Skara. 
Han blef 1788, vid krigets utbrott i Finland emot 
Ryssland, Sta be- Adjutant hos Generalen en Chef, Grefvt 
Posse, och 1789 hos Generalen en Chef, Grefve Mei- 
jerfelt, samt bevistade träffningarne vid Abborfors, 
Suttula, Högfors och Wärelä, m. fl. — Gift 1806*% 
i Wasa med Catharina Charlotta Ktooh, f. 1785 "/„ 
+ 1839 »V 7 ; dotter af Kejaerl. Rysk-Finska vérkL 
Stats-Rådet och Riddaren Johan Magnu» Kroeh oeh 
håna 1:a hustru, Agatha Lagerborg) Nio 162& 

Sebastian, f. 1767 •/„. f 1771 2 %. 

Gustaf, f. 1775 V, Volontär vid Westgötha ka- 
vall. 1777; Fän Hk vid Björneborgs rtg:te 1782; Löjt- 
nant derst. 1794; 8tabs- Adjutant odh Kapten i Af- 
méen 1801 ; Öfver- Adjutant och Major i Arméeu 
1802; Kapten vid Adlercrentxakaiumnt.-regrtet 1804; 
Major derst. s. å.; Riddare af Svärds-Orden 1808; 
Öfverste-Löjtnant i ArméeU s. å.; Öfverste i Arméet 
1809; Öfverste-Löjtnant vid Westmanlande regrte s. 
Lj Kabinetts-Kammarherre 1812; General-Major; Chef 
för Andra Brigaden 1814; Riddare af Österrikiskt 
Marisö Theresisa-Orden ; Kommendör af förutn. Sven- 
ska Orden 1817; f ogift 1820 */, i Stockholm oeh 
begrafven i Maria kyrka, hvsrest ett monument öf- 
ver honom är uppsatt. Han var förlofvad med Ma- 
ria Charlotta Conradi, som dog 1815 *V 10 , ianaa 
bröllop hann bli. 

Tab. 8. 

Casten (son af Carl, Tab. 5), t 1745 2 %; Ao- 
skulUnt i Svea Hofrätt 1763; NoUrie i Götha Hof- 
rätt 1769; Vice Fiskal derst. 1771; Proto-Notarie 
1773; Adjungerad Ledamot samt Sekreterare s. L; 
Assessor 1778; Hofråtts-Råd 1793; Lagman i Öster- 
göthlaad 1795; Riddare af Nordstjerne-Orden 1808; 
Afeked 1817; f 1818 V,< på FredricedabL — Gift 
1781 '% med sin sysalings dotter, Friherrinnan be- 
visa Ulrica Silfversköld, f. 1754 ,3 / in , 4- 1800 "/,; 
dotter af Presidenten Arvid Silfversköld, Baron Silf- 
versköld, N:o 283, oeh Grefvinhan Ulrica Magdalena 
von Sethi N:o88. 
Barn: 

Salomon, f. 1782 a %; Kadett vid Oarlbergj fän- 
rik vid Skaraborgs reg:te 1800; Löjtnant derati 1&07; 
Kapten i Arméen 1810; Kapten vid förutn. regrte; 
Riddare af Svärds-Orden 1817; Major vid Westgötha- 
Dals regrte s. I. och vid Bohus lätta reg:te 1818; 
Öfverste-Löjtnant derst. 1821; Öfverste i Arméeu 
1829; Afsked 1832; Postmästare i Wimmerby 1833; 
+ derst barnlöa 1855 2 » ft . — Gift 1812 »/„ på 
Fårdala i Westereöthland med Christina Charlotta 
Schfffer, t 1793 »/,,, t 1856 */, i Wimmerby i 
dotter af Öfverste-Löjtuanten Ulric Theo|)hilus 8chef- 
fer, N:o 1975, och Beata Christina Du Rietz, Nro 666. 

Carl Arvid, f. 1783; Lagman. Se Tab. 9. 

Ulrica Catharina, f. 1784 *%. 

Casten Fredric, f. 1785; Öfverste-Löjtnant» t 
1861. Se Tab 12. 

Lovisa, f. 1787 '%; Stifts-Fröken. 

Maria Margaretha, f. 1788 w ' 10 j Stifts-Frdken* 
Gift 1808 '% på Hubberstad med sin kusin, Braks- 
patronen Gustaf Adolph Bpalde ms reu U, Njo 1986, 
f. 1784, + 1848. 

Sebastian, f. 1791; Kapten. Se Tak 14. 

EHsabeth Christina, £ 1792 V, a i Jönköping; 
Stifts-Fröken. Digitized by VjOOQlC 0X1. 99 Tab. 9. 

tel Arvid, (ton af Casten, Tab. S). f. 1783 V.; 
E. o. Kansliet i Jnstittasraviaioas-expeditieaen ; HaV 
radsaöfdinge fullmakt 1810; T. f. Lagman i Öetar- 
götalaod; Lagman i Tio häraders lagsaga 1817; Af- 
sked. — Gift 1811 *% på Torpa i Ostergöthland 
■ed Friherrinnan Elsa Christina Ehrencrona, f. 1788 
*/, på Halteraiad i Mjölby socken och nämnda pro- 
vins, t 1826 "/,; dotter af HofstaUmistarea Frih. 
fris Philip Gaammal Etaenerona, N:o 210, oeh Fri- 
kerriaBaa (GreeVinnaa) Gerehna Radenakold, N:o 227. 
Bara: 

CasUm PkOip. f. 1812; Hofrätta-Fiakal. 8a Tab. 10. 

Carolina Lovisa, f. 1816 */ s ; Stifte-Fröken ; t 
tpft U47 H/ i Jönköping. 

Carl Balomom, f. 1810* Kapten. Se Tab. 11. 

ifariasia Krioa Christina, f. 1822 *%; Stifta- 
Koken. 

Eric Gustaf, f. 1824 %, + 1828 V«. 

Elsa ChwioHmm Ederna WUhokmfma, t 1826, t a. 

Tab. 10. 

ttstea Pnllfcp (aon af Carl Arvid, Tab. 9), f. 1812 
\% ¥iee Häradshövding; Fiskal i Götha Hofrätt. — 
Gift 1851 */ 7 på Aaa i Kronobergs lin, med sia 
traders svägerska, friherrinnan Catharina Sophia 
Mmvaarmtka Laijamhafvud, f. 1820 "V tt ; dotter af 
Kannaavhema PriJu Gnsiaf Leijonbafrnd, N.-o 2a, 
sm Ulriea Sophia Efoabeth Fretjtag, N* 1077. 
Daltar: 

Sophia ChHsama EMsaham, f. 18S2 V,. 

Tab. 11. 

Carl gala— (aon af CaH Arvid, Tan. 9), f. 1819 
% Kadett Tid Caribetg; Undsr Löjtnant vid Små* 
lands Grenadiér-bataljon 1837; Löjtnant derst 1845; 
Kapten 1854; Riddare af Svärds-Orden 1860. — Gift 
1846 */ 7 på Åsa med Friherrinnan Beata Lovisa 
Augusta Uéjonhuftmd, t 1819 %; dotter af Kam- 
marherren Frih. Goataf Leijonhnfvnd, Kio 26, och 
Ulrica Sophia Elisabeth Freijtag, N:o 1977. 
Barn: 

Fanny Elisabeth, f. 1847 *%. 

Carl Gustaf, f. 1818 f1 / 12 . 

Axel Philip, f. 1851 a V r 

Eva Lovisa, f. 1854 %. 

Ens Otto, f. 1857 "/,. 

Tab. 12. 

Fredrfc (aon af Gasten, Tab. 8), f. 178» 
Kadett sid Carlaers; t Uader-Löjtoant rid Ar- 
Flotta 1803; Löjtnant derst 1811; Diraktör 
rid Götha kanal 1814; Kapten i Flottorna 1815 oeh *V, i Arméens Flotta 18|8; Riddare af Svärds-Orden 
1819; Major i Flottornas Generalstab 1823; Kapten 
i K. M:a Flotta 1820; Öfve råte-Löjtnants n. h. o. v. 
1832; Afaked ar krigstjensten 1837; + 1861 "/, i 
Jönköping.. — Gift 1823 *'/,, med Anna Wilhelmina 
Dorethea Santesson; dotter af Komraerse-Rådet, Kom- 
mendören af Wasa-Orden och Riddaren af Nordatjerne- 
Orden B. H. Santeaaon och Johanna Mattason. 
Barn: 

Casten, f. 1825 %, +. 

Lovisa Dorothea Maria, f. 1826 w /,. 

Carl Gustaf f. 1827; Kadett vid Carlberg; Se- 
knnd-Löjtoant vid K. Ma Flotta 1847; Premier-Löjt- 
nant derst. 1856; Guldmedalj 1860 för tapperhet till 
sjös. — Gift 1858 med Charlotta Gustaf va Bollman 
ifrån Tyskland. 

j4nna Charlotta Carolina, f. 1830 V,. 

Bror Salomon, f. 1832; Under-Löjtnant Se 
Tab. 13. 

Fredrie Wilhelm, f. 1833 *>/,; Kadett vid Carl- 
berg; Sekond-Lojtnant vid K. M:s Flotta 1850; Pre- 
mier-Löjtnant derst 1858. 

Oscar Sebastian, t 1835 *•/, ; Under-Löjtnant vid 
Väg- och Vattenbyggnands-kåren. — Gift 1859 '/„ 
} Gefle med Julia Maria Ulrica Eifbrmck; (lotter af 
Brukapatronen och Grosshandlaren W. Elfbrinck oob 
dess hustru, född Qpranaaon. 

Bilda Christina Amalia, f. 1839 %, f ogift 1859 
•/, i Jönköping. 

Augusta Johanna Bernhardina, t. 1841 %. 

Aurora Usivig Ulrica, f. 184/ %. 

Tab. 13. 

Irer Salomtn (son af Casten Fredrie, Tab. 12), 
f. 1832 V,; Under-Löjtnant vid Wendes Artilleri- 
regrte 1854. — Gift 1858 18 / T i ChristianaUd med 
Helena Sophia Trädgårdh, f. 1836 2 */ 10 ; dotter af 
Kaptenen vid Wendes Artilleri-reg:te, Riddaren af 
Svärds-Orden Folke Trädgårdh och Lina Grönwall. 
Dotter: 

Anna Hilda Celina, t. 1859 *%. 

Tab. 14. 

Sebastian (aon af Casten, Tab. 8), f. 1791 "/,; 
Fänrik vid Bohus läns regrte 1809; Löjtnant derst. 
1812; Löjtnant vid Första Lifgrenadiér-reg:tet; Kap- 
ten i Arméeo 1822 och vid N. Skinska infant 1833; 
Afsked 1838. — Gift 1826 V, på Holroa i Smftland 
med Stifts-Fröken Estrid Ribbing, f. tvilling 1799% 
på Ulfanäs i samma provins; dotter af Rytt mästaren 
Fredrie Ribbing, N:o 15, till Stnmparyd och Ulfsnäs, 
ned Hedvig Charlotta von Liphardt N:o 2032. 
Döttrar: 

Hedvig Lovisa, f. 1827 *%; StHU-Fröken. 

Ulrica MathUda, f. 1830 "/., f s. å. ,7 /,. 

Fredrica Charlotta, f. 1833 »V, ; Stifts-Fröken. Adel. fttten Oxe, N:o 103, f. Stamfadern akaD, enl. ättens egna äldre anherre-nppställningar, hafva varit Riddaren och Höfvidsmsn- 
99 Oloff a}lcr VM °**, »om Jefde i Danma/fr och Skipa åren 1480, 1495; men von Stjernman åter for- 
mar, att det ax Carl Bengteson Oxe, som dog 1350 i digerdöden. Dennes son, Ragvald lefda 1413. I 
har tonnia» an nasaakaaaig oah högt nppaatt ätt af samma namn. Digitized by VjOOQIC 100 OX*. Tab. 1. 

JobiD Ulfsson, till Bryne å Kållandsö i Wester- 
göthland; Lefde på 1400-talet. 
Son: 

Anders Johansson, till Bryne och Bråtesby; Rytt- 
mästare. — Gift med Anna Store; dotter af Knät 
Björnsson (N:o 79), till Näs. 
Son: 

Joen Andersson Oxe, till Bry ne och Halt; Höf- 
vidsman och Amiral i Konung Gustaf Ls tid. — Gift 
med Kjerstin (Röd eller Ekelöf), f. på Hedåker; dot- 
ter af Ståthållaren på Wadstena Anders Ericsson, till 
Hedåker, Welanda och Skäland, som i vapnet förde 
tre gyllne eklöf, ett och två stälda, i rödt fält, med 
Elin Wasderhufvud ifrån Lindas, den andra kalla 
Anna Gumsehufvud. 
Barn: 

Anders; Öfverste. Se Tab. 2. 

Ingeborg. Gift med Ryttmästaren Gustaf Erics- 
son Roos (af Hjelmsäter, N:o 51), till Korpegården, 
i hans l:a gifte. 

Tab. 2. 

Anders (son af Joen Andersson Oxe, Tab. I), till 
Bryne, Welanda, Asmundtorp och Russelbacka; Öf- 
verste för Westgötha regrte till fot; Lefde 1590. — 
Gift med sin systers svägerska, Carin Ericsdotter; 
dotter af Hofmarskalken Eric Göstafsson (Roos af 
Hjelmsäter, N:o 51), till Hjclmsäter och Kerpegården, 
med Märta Haraldsdotter (Soop N:o 10). 
Barn: 

Axel 

Eric; Landshöfding ; + 1672. Se Tab. 3. 

Christoffer; Lefde utan tjenst. Se Tab. 10. 

Märta. Gift med sin syssling, Hofjunkaren Axel 
Ericsson Soop, N:o 10, den Unge, .till 'Welanda och 
Russelbacka, f 1636. 

Tab. 3. 

Eric (son af Anders, Tab. 2), till Bryne och Sa- 
dehult; Öfverste-Löjtnant ; Introducerad 1625 å ät- 
tens vägnar, och har ordningsnummern sedermera 
blifvit 103; Slotts-Haoptman på Calmar 1639; Lands- 
höfding i Nylands och Tawastehos län 1648 och i 
Coporie, Jama och Ivanogorods län 1652; Afsked 
1655; H&radshöfding i Tuna, Norra Möre och Stranda 
härader i Calmare län 1665; + 1672. Han fick 1648 
donation på 4 hemman i Calmare län. — Gift l:o 
med Margaretha Lilljé, af Greger Mattssons ätt, f 
1645 '% på Calmare slott och begrafven i Hjerpås 
kyrka; dotter af öfversten Peder Knutsson Lillje (af 
Greger Mattssons ätt, N:o 6), till Klefva, Göthenvik 
och Lagmanstorp, med Carin Kijl (N:o 61): — 2:o 
med sin sysslings dotter och sin svågers systerdotter, 
Carin Gyllengrip, till Sensnäs, namnkunnig genom 
sin Svenska öfversattning: Martini Hylleri Gyllene 
Skattkista; dotter af Assessoren Anders Christoffersson 
Grip (Gyllenprip, N:o 80), till Stensnäs, Hvemboö och 
Hvitsjö, med hans l:a fru, Ebba Soop (N:o 10). 
Barn: 

1. Brita. Gift med Kaptenen Göran Stahe, N:o 
110, till Olstorp, Svenstorp, Hjelmared och Mösholm. 

1. Maria, Gift med Öfverste-Löjtnanten Göran 
SUfverhjelm, N:o 93, till Harsjö, Forssa och Örsby- 
holm, f 1658. 

I. Carin. + 1688. Gift med Majoren Nils Ro- 
senqvist af Åkershult, N:o 164, till Rosenholm och 
Areryd. 

1. Heuric; Ryttmästare; + 1687. Se Tab. 4. 1. Harald, f. 1628; Landshöfding; t 1690. Se 
Tab. 8. 

1. Margaretha; Lefde enka 1690. Gift med Lands- 
höfd ingen Frih. Otto Reinhold Taube af Carlöö, N.-o 
34, till MaijdeL 

Tab. 4. 

lenrle (son af Eric, Tab. 3); Ryttmästare vid 
Westgötha kavall.; t 1687 V 10 . — Gift med BrUa 
Stfinhufvud i Westergöthlemd, t 1700 %; dotter af 
Majoren Carl Jönsson Svinhufvud i Westerjröthland, 
N:o 199, till Stora Bingelvik, med Margaretha Sven- 
ske, N:o 258. 
Barn: 

Margaretha, + barnlös 1739. Gift med Löjtnan- 
ten vid Nerike oeh Wermlands infant Johan Boen- 
ske, till Borgarholm och Nses, t 1739. 

Catharina, t 1743. Gift med Lagläsaren Has- 
selberg. 

Harald; Öfverste; + 1723. Se Tab. 5. 

Tab. 5. 

Harald (son af Henric Tab. 4), till Em i Små- 
land; Fänrik vid Nieroihts reg:te i Pomern 1687; 
Löjtnant vid Tyska Lif-reg:tet 1696; Kapten vid Jön- 
köpings infant. 1700; Major derst.; Öfverste i Ar- 
méen 1722; f 1723 »/,. Han blef vid Dn i per- 
strömmen den 1 Juli 1709 blesserad samt fången 
hos Ryssarne och förd till Kasan, derifrån han hem- 
kom efter fredsslutet — Gift 1:0 med Friherrinnan 
Anna Maria Mörner af Tuna, t 1711 i pesten; dot- 
ter af Majoren Frih. Ludvig Mörner af Tona, N:o 
36, till Tuna, Näs och Mörnersholm, med Friherrin- 
nan Gunilla Skytte af JDoderhöff, N:o 8: — 2:o un- 
der Ryska fångenskapen med Anna Maria Eieentraudt, 
i hennes 2:a gifte; dotter af en Handelsman Eisen- 
traudt samt enka efter Kaptenen Patrik Grissbach, 
N:o 297. 

Barn: 

1. Carl. 

1. Adam, t 1698; Sergeant Se Tab. 6. 

2. Beata Fredrica, f. 1721, * enka 1791 »/, i 
Tawastehus. Gift med en Löjtnant 

2. Charlotta Dorothea, f. 1722, 1 1761 ! V 12 . Gift 
med Kyrkoherden M:r Petrus Theorin. 

Tab. 6. 

Adam (son af Harald, Tab. 5), f. 1698; Sergeant 
vid Calmare reg:te; Afsked. Bodde på Wänevik i 
Döderhults socken och Småland. — Gift l:o 1720 
**/„, enl. Kongl:t tillstånd, med Anna Sundberg; 
dotter af Frälsefogden Samuel Sundberg i Mönsterås 
socken: — - 2:o 1738 "/„ med Soldatdottern Carin 
Johansdotter. 
Barn: 

1. Anna Maria, f. 1721 %, + s. å. *V 10 . 

1. Henne, t 1722; Kofferdi-Kaptcn; t 1790. 
Sä Tub 7 

2. Harald, f. 1740 V„ + 1741 16 / T . 

2. Anna Maria, f. 1742 aT / 10 . Gift 1764 •/, med 
Bondedrängen Nils Nilsson. 

Tab. 7. 

lenric (son af Adam, Tab. 6), f. 1722 •/„; Först 
Styrman i Holland, sedan Kofferdi-Kapten i Sverige; 
t 1790 10 / 4 i Mönsterås köping i Småmnd oeh slöt 
ätten, b vårföre vapnet vid begrafningen i Mönsterås Digitized by VjOOQIC OIEHUFVUD. 101 kyrka krokades af Ryttmåstaren Gustaf Ad. Lillje- 
korn. — Gift l:o 1758 Ä /„ med Catharina FoUmg; 
dotter ef Landtmataren Eric Föll ing: — 2:o med 
Catharina Elisabeth Björnberg, i hennes 2:» gifte, t 
1729 «/ l0 , t 1795 »/, i Möneterle i Småland; dot- 
ter ef Majoren David Björnberg, N:o 359, oeh Mag- 
dalena £liaabeth Bosenbjelke. N:o 52, samt eaka efter 
ea Handlande Uofload på Pataholm. 
Döttrar: 

I. Catharina, f. 1763 *%, t barn. 

1. Elisabeth, f. 1764 "%, + 176» %. 

Tab. 8. 

larald (aon af Eric, Tab. 3), till Bryne oeh Sa- 
dehult; t 1628 "/„ på Brjne; Var 1 645 med Grefve 
llagn. Gabr. De la Gardie i Frankrike; Ceremoni- 
mietare rid Kongl. H of vet efter bemkometen; Lands- 
böfding i Wiborgs och Nyalotts län 1667; Landshöf- 
diag i Åbo oeh Björneborgs län e. å.; Afsked 1682; 
t 1690 a V, och begrafven i Hjerpåt kyrka i Wester- 
göthlaad. -— Gift 1671 % med Friherrinnan Elsa 
Osats, f. 1641; dotter af Riks-Rådet och Amiral- 
Generalen Lorents Crents, Baron Creutz, Nto 48, till 
Cssssrils, Sarflax, Abborfora, Ljnxala oeh Saris, med 
Friherrinnan Elsa Duvall, N:o 64. 
Söner: 

Eric; Lefde ntan tjenst; t 1749. Se Tab. 9. 

Lorentz Eric, f. 1674; Fyrverkare Tid Artille- 
riet; Sköt ihjäl en sin kusins dräng oeh reste der- 
f&re 1691 nirikes; Kom i Fransk tjenst och blef 
slutligen öfverste samt Kammarherre hos Prins Carl 
i Neoborg. 

Carl Gustaf; Löjtnant vid Öfverste Putbos' regrte 
1700; Kapten vid Kronobergs reg:te; M Kapten vid 
Skaraborgs reg:te 1723; Major derst.; Öfverste- Lojt- 
nsau karaktär; t ogift 1729. Han blef fången 1709 
af Kosackerna och gaf sig nt for Major, hvadsn 
kaas tfllämaade ntväzling emot en Rysk Kapten gick Tab. 9. 

Eric (son af Harald, Tab. 8), til! Fornass; Lefde 
ntan tjenst; t 1749 %. — Gift med en Bondepiga, 
vid namn CariM. 
Barn: 

Svante; Korporal vid Nerike och Wermlands regtte; 
Under-Officer derst; + 1743 %. — Gift 1742 % 
med Brita Catharina Hööhenberg, med hvilken han 
endast hade två dödfödda barn, f. 1706*% och som 
lefde enka 1753; dotter af Kapten-Löjtnanten Magnus 
Gabriel Höokenberg, N:o 1160, och Catharina Di- 
dron. N.o 440. 

Eric; Under-Officer vid Öfversten Ernst Gost 
Willebrands v&rfv. infant; t ogift 1739. 

Jfarta, f. 1700, + 1790 %. Gift med Eåd- 
och Handelamannen i Åmål Anders Sandberg. 

Tab. 10. 

Cirtsleffer (son af Anders, Tab. 2), till Ämnad- 
torp och Skalor; Lefde ntan tjenst. — Gift med 
Brita Stålhandske; dotter af Thorsteo Svensson, till 
Söderbo, med Catharina, Ludvig Bertilssons dotter 
till Hommelsund. 
Barn: 

Gortn, till. Skälby och Kålstad. Gift 1647 % på 
Skilby med Öfversten Johan Petersson Utter, Nobil. 
Uttar. Nto 213, till Thorswi, i hans 2:a gifte, f. 1605, 
+ 1654. 

Anders, till Skälby; Fänrik vid öfverste Gordons 
reg:te. — Gift l:o 1653 med sin systers stjofdotter, 
Helena Utter, + 1683; dotter nf Öfversten Johan 
Pedersson Utter, Nobil. Utter, N:o 213 till Thorswi, 
med hans l:a fru. Violetta Lam bi — 2:o med Maria 
Ptanting-Gyllenbåga; dotter af Ryttmåstaren Erie 
Planting-Gyllenbåga, N:o 263. till Fröealuoda, med 
hans l:a fru, Margaretha Gyllenpistol, N:o 347. 

Maria. Adel. ätten Ozeklfvid, N:o 102. Tab. 1. 

Pehr Täaaaa— ; Var af en ätt, som förmenas 
vsrs ursprunglig ifrån Italien; Inkom ifrån Danmark 
tffl Halland vid år 1320. 

Söner: 
Bo Pekrssom. Se Tab. 2. 
Anders Pehrmeon. Se Tab. 4. Tab. 2. 

It Pekrsae* (son af Pehr Tönnesaon, Tab. 1), till 
Hallerup i Halland ; Landaherre i Norra Halland. — 
Gift med Magdalena Krabbe; dotter af Bengt Bengts- 
son Krabbe. 

Son: 
•Uf Bensen, till Hallerup; Skall inkommit till 
8verige med Drottning Margaretha år 1395; Begrofs 
i Grånmnkekloatrei i Stockholm, der hans vapen, ett 
haU Oxenufvod af träd uthugget, varit upphängd*. 
- Gift med KjereHn (Stare) ifrån HögaKda. Barn: 
Bengta; Lefde 1421. Gift vid år 1420 meåLom- 
rente Padersson Pijh. 

Bo Olofsson. Se Tab. 3. 

Tab. 3. 

Be Olefkara (son, af Olof Bosson, Tab. 2), tUl 
Hallerup. 

Dotter: 

Ingjerd Bosdotter. Gift med Dsnska Adelsman- 
nen Arvid Grijs, i Söder Halland, hvarigenom Hal- 
lerup kom till Grijsätten. 

Tab. 4. 

Anders Pehmen (son af Pehr Tönnesaon, Tab. 1); 
Lefde 1360. — Gift med Kjerstm. 

Son: — 

Be Andens*) Lefde 1410. 

Son: 
Anden Digitized by VjOOQIC 101 OHSUtrUD. Son: 

lo Andersson, till Hof i Hellstads socken af As 
hjirs4 och Elfsborgs län; Lefde 15)0. Han »kall re- 
dan 1&04 egt Säby i Wings socken och Westergöth- 
land. — Gift med Ingrid Jönsdotter, i hennes i:a 
gifte, och som lefde 1530; dotter af Jöns Pedersson 
(Ulfsai, N:o 107), till Hårdinge, med Märta Olofs- 
dotter (af gamla Stenbockealägten), i hennes Ifagif^ 
samt omgift med Änders Wårdsherg. 
Barn: 

Jöns Botson; Slottsfogde. Se T a b. 5. 

Olof Bosson, den Äldre; Lefde utan tjenst. Se, 
Tab. 6. 

4nders Bosson; J#fdp utan tfqntf, $e ?tfc. 9. 

Ingrid Bosdotter. Var gift 

Tab. 5. 

Jens losson (son af Bo Andersson, Tab. 4), till 
Elmestad och Näs; förseglade ibland Adeln 1560 
Konung Gustaf Ls Testamente och 1561 Ständernas 
Bevillning. — Gift med Brita Håkansdotter Band, 
till Elmenäs; dotter af Ståthållaren Håkan Pederseo* 
(Hand, N:o 59), till Hagelsrum, Dansjö, Attorp och 
Tranetorp, med Christina Thun. 
Dotter: 

Märta Jönsdotter, f i barnsäng 1569, S:t Marci 
*>g ( M / 4 ). Gift 1S4»8, Söndagen eller Midsommar- 
dagen, på Rimestad med Riks-Rådet och Ståthållare» 
foder Svensson Bibbing (Nio 10), till Ulfsnäs, i fcaa» 
l:a gifte, f. 1544, f 1604. 

Tab. 6. 

Olof Bosson, itn Äldre (son af Bo Andersson, 
Tab. 4), till Hof och Elmterid i Agunnaryda socken 
och Kronobergs län; Lefde 1535 och ntan tjenst. —t 
Pift med Bengta Kafie, i hennes l.a gifte; dotter af 
Häradshöfdiogen och Slottalofven Matts Larsson Kafla 
(No 70), den Äldre, till Hallarne och Röhl, med Märta 
Lindormsdotter (Winge) samt omgift 1:0 med Doma- 
ren i Westergöthland Birger Andersson (Lillje af 
Aspenäs, N:o 109), till Angered, och 2:o med Foga- 
ten i Skara Anders Bengtsson Hård (af Thorestorp, 
N:o 60), till Aggarp och Thorestorp, i hans l:a gifte. 
Barn: 

Märta Olofsdotter. Gift med Häradshövdingen 
Bengt Carlsson (Lilljestjelcke, N:o 120) till Olstorp 
och Sanna. 

Bo Olofsson ; Lt£de ntan tjenst Se Tab. 7. 

Ingrid Olofsdotter. Gift m*4 9\n staters svåger, 
Måns Carltson, (Lilljestjelcke, N:o 120), till Bägge- 
torp. 

Anders Olofsson Oxehufvud, till Solberga i As 
härad och Uddetorp i W eden 8 härad, båda i Elfsborgs 
lan; Kyttmästare for Westgötha ryttare; Öfverste- 
Befallningsman på Gullberg 1569; Tillika Öfverste- 
Befallningsman på Elfsborgs slott 1571; Slottslofven 
på Elfsborg och Gnllberg 1572; £ter Öfverste-Befall- 
ningsman på nämnde fästen samt öfver Ale och 
Fl andre, m. fl. härader i Westergöthland 1573; HÖf- 
vidsman och Ståthållare på Elfsborgs slott samt der- 
under lydande härader s. å.; Åter förnyade gånger 
Öfverste-Befallningsman och Slottslofven å förutn. 
slott och fästningar; Öärädshöfding i Askims, Säf ve- 
dals och Wettle härader 1594; Kallas. U600, '1605 
och 1606 åter Sfottefcfvea få Elfsborg samt 1600 
Landsherre i Westergöthland; i barnlös. Han blef 
1564 fången i träff ningen med Dajsskarna vid ITofta 
bro; skickades, ibland andra, 1593 till Ska**, för att 
kungöra Hertig Carls och Rådets förening ans rege- mentet, samt 1594 till Westevgötaland att afbemta 
allmogens skriftliga trohetsed till Konung Sigismund; 
bevistade slutligen 1607 Konnng Carl IX:a kröning, 
och bar dervid riksens hnfvndbanér. — Gift 1573 
°/ t med Margaretha Änder sdoUer, i hennes &a gifte; 
dotter af Konung Gustaf I:s Regeraents-Råd Anders 
Hansson (Ekeblad, N.-o 35), till Stola och Sandby, 
med Agneta Halfmåne samt eaka efter Héfrideman- 
nen Lennart Torstensson (af Forstena-alägtea, N:o 2), 
till Forstena och Resta. 

Jöns Olofston, t nng. 

Hillevi Olofsdouer, till Kisa; Lefde 1591. 

Tab. 7. 

åo Obfesei (son af Olof Bpaspn, flesi Äldre, Tab. 
6), tall Hof aaant Elmterid; Lefde 1560 och ntan 
tjänat — Gift 1h> med Ingrid AndorsdoUor Btjermaj 
dotter af Anders Padeesson (St|erna, N:o 77), till 
Tråfva, Hof, Ulfstorp ooh Aby, med Kjerstin Bååt: 
— 2ig med den l:a fruns kusin, Elsa JsaacsdoUe* 
Half- Hjort, t hennes lea gifte; dotter af Slottslofvea 
på Caknar Isaae Birgenssoa, till Elmterid, som i vsp- 
net förde en half hjort på ett halleberg, tned Estrid 
Pedersdotter (Stjsrna, N:o 77), aamt gift 2:a gången 
med Eric Henricssoa (Ltlljebjelke, N» 073), 3* gången 
med Olof Göransson och 4:e gången med Henric 
Mattsson (Silfverhjelm, N:o 93), till Harsjo, i tians 
lea gifte. 

Sonevf 

1. Olof Bosson, don Tngro; Major. Se Tab. 8. 

i. Jint Boston, 

Tab. 8, 

Olof letten, den Yngre (son af Bo Olo&eon, Tak 
7), till Hof samt Skattmansö i Wittinge socken eeh 
Ullnäs i Grythytte socken, båda i Westmanland, SsnsV 
bro i kljörklingB socken ooh CJpland ooh Kd; var 
1593 Konung Johan III* Hofjunkare; Majar vid 
Konnng Carl IX:s Lif-reg:te, då han 1605 forseglade 
Riks-Rådet Bo Ribbings morgongåfvobref. — Gift 
1603 •/, med Margaretha Posse; dotter af Härads- 
höfdiogen Lage Axelsson Posse (N:o 14), till Eogsö, 
Aspeoäs, Näs, Frötuna, Maltorp och Ed, med hans 
2* &u, Alma Arvidedotter Trolle (N:o 36), i hen- 
nes 2:a gifte. 
Barn: 

Bo Olofsson, f ung. 

Lage Olofsson Oxehufvud; Ryttmästare; Dödad 
ogift i Tyskland af Öfversten Pehv Andersson. 

Beata Oloftdaäex Oxehufvud, .till Hof, Skatt- 
manso och Ogestad. Gift med Öfversten Diedrie 
Yxkull, N:o 76, till Casti, Ogestad, Djursnäs, Hof, 
Skattmansö och Ullnäs. 

Elsa Olofsdotter Oxehnfwud, tillSendtao; + 1643. 
Gift 1635 % med Ganeml-Äiksmntesästaren M&rion 
Wewitzer, Nobil. Rosenstjema, N:o 172, till Wiabo- 
hammar. Lida och Rörstrand, i hans 2:a gifte, f- 
1582, + 1638. - 

Taä 9. 

Anders Bosson (son af Bo Andersson, TaJ>. 4), 
till Hof aamt Säby i Wings socken ocn Elfsborgs 
län; Lefde utan tjenst. Förseglada, bland Adeln, 
Weetejrnls Arfföreoing 1544, Konung tostaf Ice festa- 
eneete 1550 .och tHänderaas BevtUaing 1541. *i-&ift 
15^9 med Asma Kijl, till Aapelnie; dotter oå Höf 
aidsmannen Severin eller Soffria (Kijl, N*o 64), till 
Apelnäs och Hoflnaa, med Malisi $ibbing (Nro 15). Digitized by VjOOQIC OttHUFVUU. I0S Bafnt 

&ctfla AneUrsSUur. Gift med Löjtnant £m» i 
Kinstorp. 

£s«Js> AndersdoOer. Gift 1592 M / l0 på Wisingeé 
asd en Tysk Adelsman, rid namn HUronymus. 

Cortn Andersdotter, + barnlös. Gift 1611 med 
ffirsdshöfdiagen i Småland (W©/ Bonesson, till Ami*. 

<Wo/ J*d<rrw» Oxekufvud; Ståthållare; f 161 1. 
Se Tab. 10. 

Erio Anders***, till 6ammale-ör; -f barnlös. 

Aforta Andersdotter; Lefde 1623. Gift med Rytt- 
mästaren Sigge Arvidsson (Rosendufva, N:o 190), till 
Sklllterp och Ribbingsfors, t 1611. 

Kjerstin Andtrsdotter. Gift med sia farbrors frus 
brors»*, Mfc Larsson Ko/e, N:o 70, till Hallane 
sek Ingelstorp, som lefde 1605. 

Ingeborg Andersdotter. Gift med Häredehöfdin- 
gen ylrptd Haraldssam (Lake, N:0 53), till Blmshult, 
•om lefde 15S3. 

Peår Jiufcrsso*, + barnlös* 

Tab. 10. 

ÖM Anéersana Oiehulr vA (son af Anders Bosson, 
Tsb. 9), till Säby; Öfverste-Befalluingsman på Elfs- 
borgs och G all bergs fästningar 1574; Ryttmästare for 
en fana Wcstgötha ryttare 1580; Ståthållare pu Cal- 
mar 1591; Adlad af Konung Johan III eller rättare 
Sek fbruveUe på Danskt Adelskap 1592%; Konung 
Sigismund* Ståthållare på Calmar 1504; t 1611 i 
&Dgel*e, enl. den s. k. Hertig Carls Slagtsrebänk. 
Han förverkade, såsom en Konung Sigismunds an- 
hängare, sina god» under Kronan, men kvilka 1608 
återskänktes till bana barn. — Gift med sin kusins 
fras kusin, Kjerstin Mansdotter Stjerna, f 1594 "V,; 
dotter af Lagmannen Kana Pedersson (Stjerna, N:o 
77), till Eskilaiorp, Säby och Härstad. med Brita 
Jöns- eller JohauedoUer (Böllja eller Strömfelt)* 
Barn: 

Brita. Gift 1620 »ed Anders Nilsson Éjöblad, 
Kuj 75, till Marenaholm, Rynnäs och Gimmatorp. 

Anna, -f 1646. Gift med knut Nilsson (LfllJ*- 
köök af Fårdala, N:o 1), till Frugården och Tänge- 
aistorp, t 1626. 

Marina, 1 

Elisabeth, J -H* ogifta. 

Cecilia, t 

Anders, t 1583; Öfverste; t 1639. Se Tab. 11. 

Estrid. Gift med Ståthållaren Ghristoffer Peders- 
som Sitting, Nio lo, till Ulfsuas, Trehörna och At- 
torp, i bana 2:a gifte, f. 1583, t 1655. 

Tab. 11. 

Aaders (son af Olof Andersson OxehufVud, Tab. 
10), tiil Säby och Eltoteridi f. 1583, Fastlagasönda- 
ges; Öfverste for Krigsfolket i Westergöthland 1600; 
Be&llningshafvabde öfVer Krigsfolket 1 Sverige 1605; 
Uséjherre och Öfrerste i Westergöthland l609 f ; 
Krigskommissarie dem. Ibl2; Öfrerste^ Vaktmästare 
på Jönköping i. å. ; ÖrVertte-Övartermäetarc tid Of- 
tuta Jon. Reuter* rtgtte 1022; IfitroA fer ätten 
1121, eeh har ordningftnutriret sedermera MfNit iOÄj 
Mat i Bondes geneaiogiska MmHngai 1 Assessor 1 
Sm Héfratt; t 153$ oc* begrtkfveh 1 Wlngstyrkév 
Hss blef i slaget vid Kefkholm 1605 (Ingen M 
flblsckarne. — Gift 1011 "/, med Margaretha Lillje, 
•f Greger Mattssons ätt, f. 1595; Lefde enka 1647; 
dotter af Christjern Knutsson Lillje (efGrefer Mattth 
aoss ätt, Nto 6), till Nasselstad och Elmterid, med 
Margaretha Ulfcn* (Nst> 107), i henne» 2:i gift*. Barn* 

Olof, t. 1614} Bagementa-QTartermiatare; 1 1644, 
Se Tab. 12. 

Kjerstin, f. 1615 \. Gift 1635 *»/ l0 med sin 
fasters maai kusin, Assessoren och Majoren Eric Rio- 
ceng t N:o 15, till Sransö, Hvargarn oeh Grafsäter, 
t 1606. 

Elisabeth. Gift 1635 M / l0 med Örversten Johan 
Btabe, N:o 110, till Wettongen, Stréberg och Öje- 
velle, + 1657. 

Margaretha, till Nis och Blommedal; Hofdaat 
hos Drottning Christina; Lefde enka 1655. Gift 
1637 '% på Stockholms slott med Lendshöfdiugen 
Hans RothJarch, Natural. RothJarch, N:o 175, tiU 
Nas, Blommedal, Rödeberg, Nasselstad oeh Kelliti, 
i hans 2:a gifte, t 1654. 

Märta. Gift l:o med sin svågers kusins son. 
Kaptenen Gustaf Slakt, N:o 110, till Olstorp, Björne bo 
Och Råback, t 1645: 2:o med Assessoren Gabriel 
Gyllengrip, N:o 80, till Salaholm, 8jöboholm och Rå- 
kick, i hsns 2» gifte, t 1685. 

Christer, f. 1625, t 1626. 

arisler, f. 16V7; Lefde utan tjänat. Sa Tab. 14. 

Tab. 12. 

Olaf (son af Anders, Tab. 11). till Elmterid och 
Brostorp; f. 1614; Var 1642 lttgeftents*Qvarter- 
måstare ?id Södermaolanda reg: te ) t i tjeasten 1644, 
i slutet af året. — Gift med Eétrid Uggla, sem 
lefde enka efter honom; dotter af Riks-Kammarrådet 
Göran Claesson Uggla, Nio 100, till Påarp ock Hjettfl- 
red, med hans lia fra, Mirta Kafle, N:0 70. 
Barn: 

Andsrst Majo*< Se Tab. 13. 

Märta. Gift med LaadsböfdJngtfii Frik Bern* 
Diedric Mbrner af Jas», N:o 36, till Tana, Nis\ 
Sanseryd» Bjnrbick* Håkantorp oeh belma» i bana 
l:a gifte, f. 1639, + 17I(K 

Tab. 13. 

Aodera (son af Olof, Tab. 12), till Elmterid; 
Kanten vid ett repte Smålands Fotfolk ; Major derst. 
16/6. — Gift med Anna Mård af Segerstad; dotter 
af Riks-Jägmästaren öar! Hård af Segerstad, N:o 
17, till Skemmingsfors, Mon&s ech Beraliiv med 
BéaU Kyle, N.*o 5. 
Barn: 

Estrid Beata. Gift l:o med sm faders sysalins*, 
Kommendör-Kaptenen Erio Ribbing, N:0 16, till Mor* 
byland, f. 1658, t 1695r 2to med Amiralitets-Kap* 
tenen Gustaf Klöfvénshöld, N:o 579, f 1666, f 1700. 

Märta, t 1668 '%, t 1723 »V, och ligger, jemtb 
sin man, beftrafvea i Solberga kyrka i Småland, der 
deras epitaphiam uppsattes. Gift med Majoren Magnme 
nan Gerttm, N:o 749, til) Terarn. Giddevikaneltav 
Ekeryd och Brostorp, f. 1667, f 1739. 

Anders, till Elmterid; Kasten. Del tyckes vara 
denna Kasten OiehafVnd, som, enl. Nordbergs Carl 
XII:s Historia, blef dodaakjnten vid Lember^ dan Si 
Aag: 1704. 

EtUabeth, f 1737. Gift 1708 M / é med sin fa- 
ders syssling oak sin syåtera Ivå^er, Kaptenen Pehr 
Mbeng, N» 15» till Ståmpenkl och Ulfi»äs»f. 1662. 
t 1727. 

Tab. 14. 

Christer (son af Anders, Tab 11), till Säby; f. 
1637; Lefde utan tjänst Han finnas harva ibland Digitized by VjOOQIC 104 OXEHUFVUD. Adeln underskrifvit Riksens Ständers Förklaring af 
den 10 Mars 1649 om Successionen. — Gift med 
Susanna Elisabeth Möllerin ifrån Tyskland. 
Barn: 

Anders, f. 1653; Kapten; f 1696. Se Tab. 15. 

Eleonora, Gift l:o med Löjtnanten Eric KajU, 
N:o 70, till Stora Welanda och Högärde, f. 1654, + 
1697: 2:o med Löjtnanten Johan Uggla, N:o 100. 

Olof; Förare vid Jönköpings reg:te; Fänrik derst. 
1693; Löjtnant 1698; Kapten-Löjtnant 1700; Kap- 
ten s. §; Skjuten af Lubomirskys folk 1704 "/,,, 
på ett parti emot PoJackarne, ej långt ifrån staden 
Siradni, sedan han med 24 man slagits i 3:ne tim- 
mar emot fyra sqvadroner. 

Margaretha, f ogift. 

Tab. 15. 

Anden (son af Christer, Tab. 14), till Säby; f. 
1653 10 / ft ; Fänrik rid Westgötha-Dals reg.te 1673; 
Slutligen Kapten derst.; t 1696 %. — Gift 1682 
w /, med sin syssling, Brita Ribbing, till Sjöeiyd i 
Öggestorps^ socken och Småland; f. 1655 Vj, t 1702; 
dotter af Öfversten Arvid Ribb ing, N:o 15, till Ulfs- 
näs, Trehörna och Mörbylund, med Friherrinnan Anna 
Margaretha Sperling, N:o 43. 
Barn: 

Christer, t. 1683; Adjutant vid Jönköpings reg:te; 
Fänrik derst. 1704; Kong). Lifdrabant; t ogift 1713. 
Han dömdes af Götha Hofrätt att hafva förverkat 
lif, ära och gods, hvilket Konung Carl XII den 1 1 
Febr. 1711 i Bender leutererade till ett års fängelse. 

Anders, f. 1684; Kapten; t 1772. Se Tab. 16. 

Göran; Förare vid Jönköpings reg:te 1694; Ser- 
geant derst. 1696; Fänrik 1700; Löjtnant s. å.; 
Kapten-Löjtnant 1701; Fördubblings-Kapten 1703; 
Kapten vid Skånska Ståndsdragonerna 1704; t ogift 
1721 % i Tobolek, dit han fördes fangen 1709. Han 
tjente en tid, före år 1700, utrikes. 

Anna Helena, t ogift. 

Eva, till Ubbtrp och Sjöeryd; f. 1695; f enka 
1771 •/, . Gift, enl. KongLt tillstånd, med en Rytt- 
mästare Sundler, 

Tab. 16. 

Anders (son af Anders, Tab. 15), till Säby; f. 
1684; Musketerare vid Malmöhus infant-reg: te 1704; 
Korporal derst 1706; Fänrik 1710; Löjtnant 1712; 
Kapten 1715; Kapten vid Enke- Drottningens Lif- 
reg:te; A fr k cd; f 1772 % på Säby. Han blef 1710 
blesserad i högra axeln samt fången. — Gift med 
Christina Sundberg, i hennes 2:a gifte, f. 1694, t 
1769 V 4 ; dotter af Häradshöfdingen i Ahs ochGäse- 
nods, m. fl. härader i Weatergöthland Anders Sund- 
berg oeh Johanna Nilsdotter Norman samt enka efter 
Löjtnanten Pehr Gyllensvärd, N;o 240, till Kollat*. 
Barn: 

Carl, t 1726, f 1741. 

Christer, f. 1731 f %; Volontär vid Westgötha 
kavall. 1747; Kongl. Lifdrabant 1749; Löjtnant vid 
N. Skånska kavall 1763; f ogift 1772 V, på Säby, 
till döds krossad i en vattenqvarn, då han, för att 
visa sin styrka, ville hålla hjulet i sitt lopp. 

Göran Adolph, f. 1738; Q?arter mästare; t 1772. 
Se Tab. 17. 

Brita Johanna, t ogift. 

Tab. 17. 

Giren Adolph (son af Anders, Tab, 16), till Säby och Hof; f. 1738 V 4 ; Qvartermästare vid Blå Hu- 
sarerna under Pomerska kriget; Afsked, f 1772 %, 
blott några dsgar efter fadern. — Gift 1765 l2 /„ 
med Stifts-Fröken Johanna Andreetta Göthenstjema, 
f. tvilling 1738 % f 1819 »/, på Säby i Wing; 
dotter af Lagmannen David Göthenstjema, N:o 1501, 
till Hökerum, med Maria Christina Dannerhjelm, 
N:o 1373. 
Barn: 

Bo, f. 1766; Öfverste-Löjtnant; f 1820. Se 
Tab. 18. 

Maria Margaretha, f.J767 •/„. f 1768 n / 8 . 

Tönne, f. 1769 »/ 7 ; Öf ver- Jägmästare karaktär; 
Ogift mördad natten till den 24 Oct 1830 på sin 
egendom Hökerum i As härad i Weatergöthland. 

Christina Eleonora, f. tvilling 1771 »Z,, * 1773 ,9 / 6 . 

Anders Rolof, t tvilling 1771 »/, ; Sergeant vid 
Jönköpings reg.te; + 1779 ,3 / 10 . 

Tab. 18. 

Be (son af Göran Adolph, Tab. 17); f. 1766'%; 
Volontär vid Westgötha kavall. 1776; Korporal derst 
s. å.; Kornett 1783; Löjtnant 1789; Ryttmästare i 
Arméen 1794 och vid förntn. regrte 1795;Regements- 
Qvartermästare 1798; Major 1807; Öfverste- Löjtnant 
1809; Afsked 1810; t 1820% i Köpenhamn. Han 
organiserade Westgötha kavalleri-regementes varge- 
rings-bataljon, samt bevistade 1807, 1808 och 1809 
årens fälttåg. — Gift 1796 '% på Härö i Renne- 
landa socken och Dalsland med Charlotta Bonde, f. 
1768 »%, + 1824 % på Kjölingeholm i Weater- 
göthland; dotter af Öfversten Philip Bonde, N.-o 11, 
till Lefvene, med Fredrica Hjerta, N:o 121. 
Barn: 

Olof Philip, f. 1797; Lagman; + 1856. Se 
Tab. 19. 

Göran Adolph, t. 1799 %; Sekund-Löjtnant vid 
Örlogsflottan 1820; Premier-Löjtnant vid K. M:s 
Flotta 1830; Afsked 1842; t 1852 •/„ i Buenos 
Ayres i Södra Amerika, dit han utgick på en expe- 
dition till bildande af sjömän. — Gift i Buenoa Ayres 
och hade barn. 

Gustaf va Charlotta, f. 1800 M / 4 ; Stifts-Fröken; 
f 1802 %. 

Tönne, f. 1803; Öfverste. Se Tab. 21. 

Elisabeth, t 1804 17 /, ; Stifts- Fröken; + ogift 
1829 •/„ på Kjölingeholm. 

Christina, f. 1808 2 %; Stifts-Fröken; f 1836 */„ 
på Kjölingeholm. Gift 1832 '% på Riseberga i Ne- 
rike med Kaptenen Carl Magnus Wästfelt, N:o 1035, 
i hans l:a gifte. 

Anders Rolf, f. 1812; Löjtnant. Se Tab. 22. 

Tab. 19. 

Olef Philip (son af Bo, Tab. 18), f. 1797 *% ; 
Anskultent i Götha Hofrätt 1815; Hofjunkare 1818; 
Extra Civil-Notarie i nämnde Hofrätt 1821; Härads- 
höfdinge fullmakt 1822; Kanslist i Hofrätten 1824; 
Fiskal derst. 1829; Häradshöfding i Sundbo, Grim- 
stens, Komla, Hardemo, Edsbergs och Lekebergs dom- 
saga i Nerike; Lagmans n. h. o. v. 1835; Riddare 
af Nordstjerne-Orden 1852; t 1856.?% på Björk- 
horns bruk i Carlskoga socken och Örebro län. — 
Gift 1830 «% med Johanna Christina MelinJ. 1809; 
dotter af Handlanden Gustaf Melin i Göt he borg och 
Magdalena Catharina Holm. 
Son: 

Christer Gustaf, t 1831; Löjtnant Se Tab. 20. Digitized by VjOOQIC OXÄNSTJIRNA AP CRONBBORG» 105 Tab. 20. 

Christer Gnstaf (son af Olof Philip, Tab. 19), f. 
1831 %; Kadett vid Carlberg; Under-Löjtnant vid 
Wermlands FäUtjägare-reg:te 1852; Löjtnant derst. 
1855. — Gift a. £ '% ned Sophia Elisabeth Uggla, 
t. 1833 "/,; dotter af Kaptenen Axel Johan Uggla, 
Na 100» och Elsa Sophia Ekelund. 

Söner: 
Olof Axel, t. 1856 ■%. 
Christer Reinhold, t. 1858 '%. 

Tab. 21. 

Tsnne (son af Bo, Tab. 18), f. 1803 %,; Ser- 
geant vid Götha Artilleri-reg:te 1818; Under- Löjt- 
nant derat. 1820; Kornett vid Lifgardet till häat 
1830; Löjtnant derat. s. I.; Kammarherre 1835; 
Ryttmästarc 1836; Riddare af Svärds-Orden 1841; 
Major 1849; Öfveraie-Löjtnant och Förtte Major 1857; 
Öfrente i Arméea 1859; Afsked från Gardet a. a. och nr krigstjänsten 1861. — Gift 1839 »% i Stock- 
holm med Christina Fredrica Bibau, f. 1817; dotter 
af Grosshandlaren Fredric Bibau i Stockholm. 
Barn: 

Charlotta Elisabeth, f. 1842 M „ f a. å. «'„. 

Bo fredric Olof, f. 1844 % 

Estrid Fredrica Sophia Catharina, f. 1845 ",„. 

Elisabeth Christina Fredrica, 1. 1847 %, f 1852"/ r 

Tab. 22. 

Anders Ralf (son af Bo, Tab. 18), f. 1812 %; 
Kornett vid Lif-reg-.tets Dragon-kar 1834; Löjtnant 
derst. 1844; Afsked 1845. — Gift 1844% på Adö 
i Upland med Grefvinnan Mathilda Carolina Beata 
Sporre af Söfdeborg, f. 1819 *%; dotter af Lands- 
höfdingen G ref v o Eric Samuel Sparre af Söfdeborg, 
N:o 66, och Catharina Ulrica Mootgomerv , N:o 
1960, A. 

Barn: 

Rolf Eric Georg, f. 1846 *V å . 

Ulrica Charlotta Mathilda, f. 1849 %. Grefl. ätten Oxenstjerna af Croneborg, N:o 10, f. Tab. 1. 

fitstaf OxeBstfcnu, flrefre Oxenstierna af Crtoe- 
asrg (son af Gabriel Oxenstjerna, se friherrL ätten 
Oxenstjerna af Eka och Lindö, Tab. 34), GrefVe efter 
tio död; Friherre till Tyresjö och Forssa; f. 1613 
*%; Landahöfding i Westmanland samt Silfver- och 
Jerabergslagen 1639; Guvernör pl Revat och öfver 
Estland 1642; Rika-Rid och Kanali-Råd 1645; Til- 
lika Häradshöfding i Stora och Lilla Savolaz 1646; 
f 1648 3 V, utan söner och begrafven i Tyresjö kyrka 
i Södertörn. Blef efter sin död upphöjd 1651 ,0 /„ 
i Gretigt staud för sina döttrar. — Gift 1643 la / a 
i Stockholm med ain stjufmodtrs brorsdotter, Grefvin- 
nan Maria Sophia De la Gardie, f. 1627; Hofmnsta- 
rinna hos Drottning Christina 1651; f 1694 "/ 8 ; 
dotter af Riks-Marsken och General-Fältherren Frih. 
Jacob De la Gardie, Grefve De la Gardie, N:o 3> 
till Leekö, Ekholmen, Hapsal, Dagö, Kolk, Kida, 
Runan och Arnöeo, med Grefvinnan £bba Brahe, N:o 1. 
Döttrar: 
Gvstafva Juliana, f. 1644, f i barnsäng 1675 
% i Stockholm och ligger, jemte sin man ooh hans 
2* fru* begrafven i Tyresjö kyrka. Gift 1669 ,7 / 8 
i nämnde stad med Kongl. Rådet och Öfver-Ståthål- 
laren Frih. Ckristoffer CtfUenstjerna af Ulaborg, Grefve 
GyUenstjerna af Ericsberg, N.o 24, till Ericsberg, 
Strömabro, Ericalund, Tyresjö, Fahrsta, Wäsby, Gil- 
leas*, Krappemp, Örrja och Resitxu, i håna 1* gifte, 
1 1647. f 1705. 

Märta Elisabeth, f. 1645, f 1698 36 / y och lig- 
ger, jemte sin man, begrafven i Bensrska grafven i 
Riadarholmakyrkan. Gift 1672 V a med Rika-Rådet, 
Fältmarskalken och General-Guvernören Gustaf Per 
dtruon Baner, Baron Baner, N.o 22. till Gamla 
Ctrleby, Ekenis, Tuna, Mostena, irby, Fahrsta, Sal is 
och Wcrpd, i håna 2a gifte, f. 1618, t 1689. 

Tab. 2. 

Thire Oxeas^eria, irerVe (helgerna af Cme* berg (son af Gabriel Oxenstjerna, se friherrl. ätten 
Oxenstjerna af Eka och Lindö, Tab. 34), Grefve till 
Croneborg, Friherre till Kimito i Finland, Herre till 
Stureforssa i Wists socken och Ostergöthland, Sigrids- 
bolm i Lunda socken ooh Upland, Stenstad i Carls- 
kyrka socken och Bottna i Bro socken, båda i Ros- 
lagen, samt Seväldt; f. 1614; Kammarherre hos Konnug 
Gustaf II Adolph; Major; Öfverste för 2 .ne rege- 
menten; Ofverste för Östgötha reg: te till häst 1635; 
Landshöfding i Stockholms och Upsala län 1641; 
Afträdde embetet 1645; Grefve till Croneborg 1651 
,0 /,i, jemte sina närmare anförvandter eller barn och 
barnbarn af Riks-Drottset Frih. Gabriel Gustafsson Oxen- 
stjerna (introd. 1652 under N.o 10); + 1669. Han 
var mycket afhållen af Konung Gustaf II Adolph; 
kommenderade i stormaingen af Wurtz bergs kastell 
den 2 Oct. 1631 Konungens Garde, hvarvid Konun- 
gen, som var mycket trött, nästan lät bära sig af 
honom på ryggen uppföre breschen, då han (Oxen- 
stjerna) blef of tvänne kulor skjuten genom axelbla- 
det utåt ryggen, för h vilket Konungen skänkte ho- 
nom ett gods i Lifnand, som sedermera blef re- 
duceradt; råkade, efter Konung Gustaf II Adolphs 
död, i stridighet med Fältmarskalken Grefve Tott, 
och tog derföre afsked; gaf första anledningen till 
sin en Rättarea sons, sedermera Landshöfdingen Frih. 
Olof Thegners uppkomst, hvilken på hans bekostnad 
hölls till studier; har slutligen gifvit en silfverkalk 
med patén till Wätö kyrka i Roslagen, hvarjemte 
hans och hans sednare frus namn och vapen, ti T. i ka 
med årtalet 1669, stå på Wists kyrkas stora klocka. 

— Gift l:o 1640 med sin syssling, Grefvinnan Sigrid 
Oxenstjerna af Korsholm och Wasa, f. 1612 '% i 
Ingo prestgård i Nyland, t på 1650-talet; dotter af 
Riks-Skattmästaren och Riks-Amiralen Frih. Gabriel 
Oxenstjerna, Grefve Oxenstjerna af Korsholm och 
Wasa, N:o 8, till Korsholm, Wasa, Mörby, Lind- 
holmen, Thorsätra, Rosersberg, Mellingeholm och 
Coporie, med Anna Gnstafsdotter Baner (N:o 22): 

— 2:o 1655 på Ådö i Upland med Friherrinnan 
Beata J^onknfimd, L 1626 1! / 7 , r 1692 ! V 2 ; dotter Digitized by VjOOQIC 106 OXENSTIERNA AF CRONEBOKG. af Landahöfdingen Gustaf Ericason Leijonhnfvud, Ba- 
ron Leijonhufvud, N:o ^6, till Ekeberg, Adö, Hjel- 
marsberg och Hökerum, med hans I:a fru, Catharina 
Sparre (N:o 7). 
Barn: 

1. Gabriel, f. 1641; Guvernör; + 1707. Se 
Tab. 3. 

1. Märta, f. 1642 *%, + ogift 1678. 

1. Thure, f. 1643; Student iUpaala 1659; Tjente 
i utrikes krigstjenst; Öfvertte-Löjtnant, först vid 
Skånska infant., sedan vid Helsinge regrte 1672; 
Öfverste for ett värfvadt regrte 1674; f ogift 1675 
i Dec., i stormen for Wolgast. Han tjente utrikes 
med mycken distinktion; var med i expeditionen 
emot Candia och mycket väl ansedd af Turenne. 

1. Axel, f. 1644 •/„ f 1645 •%. 

1. Anna, f. 1648 »%, t ogift 1676 %. 

1. Margaretha ChrUtiana, till Bottna och Han- 
stad; f. 1649 *%, t 1740. Gift med General-Ma- 
joren och Guvernören Eric Soop, Baron Soop, N:o 
87, till Hanstad, f. 1643, * 1700. 

2. Catharina, till 8turefors; t på 1680-talet. 
Gift 1681 14 / i Stockholm med Kammarherren och 
Öfverste-Löjtnanten Carl Pedersson Natt och Dag, 
N:o 13, till Säby och Snösback, i hans 2:a gifte, f. 
1628. 

2. Sigrid t 1688 % och begrafven i S:t Jacobs 
kyrka i Stockholm. Gift 1681 •% med General- 
Löjtnanten Frih. Bernhard von Liewen, N:o 45, till 
Wik och Gärby, i hans l:a gifte, f. 1651, t 1703. 

2. Gustaf; Ryttmästare vid Lif-reg:tet 1680; t 
ogift 1682 l! / l0 . 

2. Johan; Gjorde, efter idkade studier, resor i 
nästan alla Europeiska länder, och var äfven i Ko- 
nung Johan Sobieskis tid i Polen ; Tillsatte derunder 
sin ärfda förmögenhet; Blef Maltheser-Riddare och 
Katholik; Abbe; Kanonikus i Cölln; Återkom till 
Sverige, antog åter Lutherska läran; f barnlös 1733 
'% i Stockholm. Han egde, utan att vara grund- 
ligen lärd, mycket snille; hans Penseés sur le Ver- 
susets, 8:o i 2:ne volumer, äro flera gånger tryckta, 
och deruti förealar han en latinsk stenskrift öfver 
sig sjelf ; ■ gjorde slutligen ett rikt, men olyckligt 
gifte, emedan han och hans fru ej kunde forlikas. — 
Gift 1711 % i Cölln med Riks-Grefvinnan Anna 
Isabella af Limbur g- Stirum, f 1723 S V 6 ; dotter af 
Riks-Grefven Adolph af Limbnrg-Stirum, in Gemen, 
samt enka efter Riks-Grefven af Bentheim. 

Tab. 3. 

Gabriel (son af Thure Oxenstjerna, Grefve Oxen- 
stjerna af Croneborg, Tab. 2), Grefve och Herre till 
Fiholm i Jäders socken och Södermanland, Hjulstad 
i Enköpings-Näs socken och Upland samt Stenstad 
och Bottna; f. 1641 l0 /, i Stockholm; Student i 
Upsala 1659; Började 1663 sina utrikes resor; Vo- 
lontär på Engelska Flottan under Amiral Sprage; 
Kammarherre hos Konung Carl XI samt Kapten vid 
Amiralitetsholmen i Stookholm 1667; Kansli-Råds 
titel 1668; Envoyé, först vid Portugisiska och sedan 
tillika vid Engelska Hofvet s. å.; Återkallad 1670; 
Kansli-Råd 1671; Envoyé till Danmark s. å.; Åter 
kom 1673; Befalhafvare öfver en eskader i Göthe- 
borg 1676; Plenipotentiaire-Miniater vid Kejserl. 
Hofvet i Wien 168); Särskildt Akrediterad tillChur- 
Furstarne af Baijern, Sachsen och Pfaltz samt Her- 
tigarne af Neuburg och Holstein-Gottorp ; Återkom 
1685; Ånyo, på Kejsarens egen begäran, Minister i 
Wien 1686; Minister till England 1691; För tredje 
gången Minister i Wien 1694; Guvernör i Zwei- bracken 1697; t 1707 **/, oeh ligger, jemte sin fru, 
begrafven i grefl, ätten Oxenstjarnas af Södermöre 
graf i Jäders kyrka. Han gjorde i yngre åren vid- 
sträckta utrikes resor, ända till Rom; var, under 
sin tjenst på Engelska Flottan, på en konvojreta till 
Tanger i Afrika och Cadix i Spanien, hvarvid han 
äfven fick tillfälle besöka Sevilla, samt på hemresan 
uppvakta Portugisiska Hofvet i Lissabon ; visade myc- 
ken kunnighet vid sitt eskaderbefal under Danska 
kriget; var en skicklig och mycket anförtrodd diplo- 
mat samt egde, vid de hof der han var anställd, 
allmän aktning, och Konung Wilhelm af Stora Bri- 
tannien yttrade om honom, att han väl visste, det 
Oxenstjerna icke befordrade, utan tvärtom vore emot 
hans intresse, men erkände likväl det han med berömlig 
trohet tjenade sin konung; utnämndes 1696 till Am- 
bassadör vid fredsunderhandlingen i Ryssvik, men 
kom ej dertill, i anseende til) någon ftofhgunst; blef 
äfven vid samma tid förbjuden Kejserl. Hofvet i 
Wien, emedan Öfverste-Löjtnanten Job. von Klickow- 
ström föröfvat våldsamhet emot Kejserl. Fullmäktigen 
Grefve von Eck; var slutligen en utmärkt styresman 
Öfver hertigdömet Zweibrucken samt bragte nämnde 
land ifrån förfall till välmåga. — Gift 1673 */, på 
Stockholms slott med sin syssling, Hoffröken hos 
Enke-Drottningen Hedvig Eleonora Grefvinnan Chri- 
stina Oxenstjerna af Södermöre, till Beataeberg; f. 
1651, t 1711; dotter af Riks-Kanslären och General- 
Guvernören Grefve Eric Oxenstjerna af Södermöre, 
N:o 4, till Södermöre, Kimito» Tidön, Hjulstad och 
Wiby, med Grefvinnan Elsa Elisabeth Brahe, N:o 1, 
i hennes l:a gifte. 
Barn: 

Eleonora Elisabeth, f. 1674 ,8 / 8 i Stockholm och 
bara af Drottningen till dopet. Gift l:o med Lands- 
hÖfdingen Frih. Carl Gustaf Soop af Lkningo, N:o 
19, till Mälsåker, Stjernsund, Finnåker och Hjelm- 
säter, f. 1659, f 1711: 2:o 1717 med sin frände, 
General-Löjtnanten oeh Presidenten Grefve Fredric 
Christofer Dohna, N:o 65, till Wartenberg, Kurvin- 
den, Schlobitten, Börckendorff, Hjulstad och Ekhol- 
men, i hans 2a gifte, f. 1664, t 1727. 

Thure, f. 1675 »/, i Stockholm, + derst 1676 T /,. 

Anna Christina, f. 1676 M / B i Stockholm, f 
1677 % 

Sigrid Christina, f. 1677 JI / 8 , t 1678 «•/,. 

Axel Gabriel, till Tidön oeh Wikhus, båda i Ryt- 
terns socken och Westmanland; f. 1679 *y, ; Kam- 
marherre hos Enke-Drottningen Hedvig Eleonora 1698; 
Volontär-Officer vid Arméen 1700; Kapten vid Lif- 
gardet 1703; Grenadiér-Major 1709; Öfverste 1722; 
Afsked med General-Majors karaktär 1723; Kom- 
mendör med stora korset af Svärds-Orden 1748; t 
ogift 1755 *% och slöt denna gren af ätten samt 
begrofs i Rytterns kyrka. 

Beata Catharina, f. 1680 */., f s. t »%. 

Elsa Margaretha, t 1681 ■%, t ung. 

En Dotter, f ung. 

Erieus, f. tvilling 1692 s % på HjulsUd, 1 1697. 

Anna Margaretha, till Beataeberg i Rö socken 
och Roslagen; f. tvilling 1692 *% på Hjulstad, + 
1755 * l / B i Stockholm och ligger, jemte sina båda 
män, begrafven i Torsten sonska graf ven i Riddar- 
holmskyrkan, hvilken graf hennes 2:a man lät pryd- 
ligen reparera. Gift l:o 1719 8 / ia med General- 
Adjutanten och Öfversten Grefve Carl Ulric Torsten- 
son, N:o 7, till Ulfsunda, f. 16S5, t 1727: 2:o 1731 
"/, med Riks-Rådet Grefve Thure Gabriel BjeÅkt, 
N:o 29, till Thureholm, Ulftmnda, Stenatad, Högesta, 
Baldringe, Bcataeberg, Ranhammar och Botten, i 
håna 2;a gifte, f. 1684, f 1763. Digitized by VjOOQIC QXlHmiEWA AF OROHlBORfe 167 i Tab. 4. 

fcesriel Oituy^rM, tirefre OieietyerM af Crtie- 

fttrg (son af Gabriel Oxeostjerna, te friherrl. ätten 
Oieastjema af Eke och Lindö, Tab. 34), Grefve efter 
tit död; Friherre till Kiinito, Herre till Smedby i 
Östsr-Akers socken och Nord?ik (na Noor) i Bro 
•ockes, bida i Roalngen samt II of; f. 1618 V 9 pl 
ni mödernegård Starefor»* i WisU »oeken och Öster* 
göthmad; Student i UpseU 1633; Rektor IUnstris 
vid UptsJe Akademi 1634; E. o. Kanslist i Riks- 
archivet 1636; Anträdde 1637 sin utrikes reta; 
Ksmmsrherre hos Drottning Christine 1640; Riks- 
Ksnunsrrld 1645; Landtmarskalk vid Ständernas Ut- 
skotts-Möte i Stockholm s. 1; President i Dorpts 
Hotirstt 1646, hvilket embete bsn dock ej kom att 
tillträda; t 1647 *»/ f i Stockholm och begrafven i 
Åkers kyrka i Roslagen. Han förestod sitt rektorat 
i Upssls med mycket beröm, ett och ett hälft års 
tid, och lät efteråt trycka en latinsk berättelse om 
flrtasmma, med dertill hörande orationer, gratulatio- 
ser sch progrmmmer; besökte under sin utländeka 
rem Rom, Venedig, Paris, Oxford, m. fl. städer; fick 
vid hemkomsten, i anseende till sin erfarenhet i 
frisunande språk och statssaker, tillstånd att i KongL 
Senaten åhöra de allmänna rådslagen; skickades 1643 
tf KongL Regeringen med angelägna bref och befall- 
nistar till Fältmarskalken Lennart Torstensson i 
Tyskland, hvilket han, dock icke utan lifsfara på 
hemvägen, då han blef af ett fiendtligt parti anfal- 
len, lyckligen atjrittaa>; bebyggde Margareihielqnd i 
Öster-Åker till säteri; blef slutligen 1651 w / n , efter 
na död, upphöjd i gren*, stånd. — Gift 1645 % i 
Lbo med sin kusin. Friherrinnan Brita Kurck, som 
1650 lät ånyo uppbygga Åkers kyrka samt 1658 
uppförs stenhuset på Margarethmlund; t 1671 "/ f 
i 8tockholm och ligger troligen begrafven hot sin 
man i nyssn. kyrka; dotter af Riks-Rådet och Pre- 
lidenten Jöns Knutason Kurck, Baron Kurck, N:o 
16, till Lämpelä, Lauko, Annoila, Kjolaholm, He- 
den», Rådenö oeh Klackeborg, med hans l:a frn, Fri- 
herrinnan Märta Oxenstjema (N:o 1), i hennes 2:a gifte. 
Barn: 

Märta, t. 1646 a % på Smedby, f 1677 »/, i 
Stockholm och ligger, jemte sin men, begrafven i 
Hopska grafchoret i lbo domkyrka. Gift 1669 17 / y 
i Åbo med ain mosters stjutson, Öfversteo Frih. 
Keert Horn af Marieaborg, N:o 21. till Kanekaa, 
Kackeborg, Järstad, Nordvik, Tygstad och Sonnäs, 
vsraade deras bröllop det första, som efter nya ord- 
ningen skedde, f. 1640, + 1687. Beres namn, jemte 
vspen, stå på Järestads kyrkas större klocka i 
Cktergöthlsjid. 

Gabriel, den Långe kallad, f. 1647; Guvernör; 
t 1700. Se Tab. 5. 

Tab. 5. 

fabrid, den Unge fctJM (son sf Gabriel Oxen- 
ttjerss, Grefve Oxenstjema af Croneborg, Tab. 4), 
Greta till Croneborg, Herre till Smedby, Mar- 
nnttsahmd, Nordvik, Hof och Sundholm; f. 1647 
V» posthnmua, på Smedby; Grefve af Croneborg 
1431 «/,, (introd. 1652 under N:o 10); Assessor i 
Koaaerse-kollegtum 1671 ; Drottning Christinas Gu- 
vernör öfver Öland och Gottland 1673; t 1700 V e 
i Stockholm och begrafven i Åkers kyrka j Roslagen. 
Han skulle, såsom Guvernör, reaidera på Oland, men 
bvsrifjåu han vid Daaakarnea landstigning i Msj 
1476 tog flykten. — Gift 1682 *% med Friherrinnan 
£« Barbro Sporre, t på 4660-talet, t 1731 W / M oeh begrafven i OxeMtjernegrafven i Öster-Åkers 
kyrka; dotter af Riks-Rådet och Presidenten Gustaf 
Larsson Sparre, Baron Sparre, N.-o 11, till Crone- 
borg, Dåderö och Hökerum, med Friherrinnan Beata 
Natt och Dag, N:o 23, i hennes 2:a gifte. 
Barn: 

Brita, l 1683, * ung. 

Gabriel, f. 1684, ) 

Gustaf, t 1685, J ff späda. 

Gabriel, f. 1686, ) 

Beata, t 1687 % i Stockholm, t derst 1735 
M / n och begrefs i Ladugårdslandskyrkan. Gift 1710 
med Öfver-Horjägmaetaren Grefve Carl Gustaf Spens, 
Nk> 55, till Höja, Ökna oeh Skiringe, i hans 1» 
gifte, f. 1682, t 1751. 

Gustafva Johanna, + nng. 

Carl, f. 1692; Ofverste-Löjtnant; + 1737. Se 
Tab. 6. 

Elsa Barbro, t 1694 V„ f 1764 % på Tuna 
å Svertsjölandet Gift 1716 •/, med Öfverstc-Löjfr 
nanten Frih. Carl Leonkard Lmjonkufsud, N:o 26, 
tiU Ekelunda, l 1686, t 1743. 

Brita Charlotta, t ung. 

Ett Barn, t spädt 

Tab. 6. 

Ctrl (son af Gabriel, Tab. 5), till Nordvik samt 
Ekhamn i Waasunda socken och Upland; f. 1692 
'%; Sergesnt vid Lifgardet 1709; Fänrik derst s. 
å.; Kapten vid Uplands reg:te 1710; Major vid Än- 
tergaatnrne; Ofverste-Löjtnant 1719; t 1737 *V 4 och 
ligger, jemte sin fru, begrafven i ett af honom ut- 
bygdt vackert grafchor vid Roslags-Bro kyrka, nrydt 
med Oxenstjernska och Flemingeka vapnen, och till 
hvilken kyrka han gifvit ett par silfver-ljusstakar 
samt hans arfvingar sockenbudstyg. — Gift 1717 
med Friherrinnan Wendela Magnona Fleming afLie- 
belit», f. 1697 "V,, på Bjsresjöholm i Skåne, t 1758 
"/„ på Ekhamn; dotter af Ofverste-Löjtnaaten Frih. 
Msgnus Fleming af Liebelits, N:o 17, till Norrnäs, 
Mälby, Säby och WärhuKa, med Grofvianan Wendela 
Chriatina Stålarm, N:o 33. 
Barn: 

Gabriel, f. 1719 \ i a. å. *%. 

Magnus, f. 1720 V», i 1724 % oeh begrafven 
i Ulricse Eleonora kyrka i Stockholm. 

Wendela Helena, f. 1721 V s , t 1797 °/„ på 
Wärnberg i Bro socken och Roslagen, hvilken egen- 
dom hon stiftade till fideikommiss for grefl. ätten 
Oxenstjema af Korsholm och Wasa, samt ligger, 
jemte sin man, begrafven i Oxenstjernska grafven i 
Bro kyrka. Gift 1740 med Landshöfdingen Grefve 
Gustaf Samuel Gyllenborg, N:o 42, i hans 2:a gifte, 
f. 1695, t 1756. 

Beata, f. 1722 V„, t 1799 V, nå Ekhamn. Gift 
1737 med Kammarherren Erland Ulf sparre af Brest- 
vik, N:o 9, l 1709, f 1775. 

Axel Carl, f. 1723; Kapten; t 1760. Se 
Tab, 7. 

Gustaf, f. 1726, t barn. 

Elsa Maria, t 1728 al /„, t 1772 och begrafven 
i Oxenstjernska familjegrafven i Bro. Gift 1749 ,0 / A 
med Koogl. Lifmedikua Doktor Jonas Kernander, f. 
1721, i 1778 •%. 

Tab. 7. 

Axel Carl (son af Carl, Tab. 6), Ull Skhamn; f. Digitized by VjOOQIC 106 OX8N8TJERNA AP BKA OCH LINl)Ö. 1723; Handtlangare vid Artilleriet 1739; tfnder- 
Löjtnant vid Artilleriet på Gottland 1741; ÖfVer- 
Löjtnant derst. 1747; Kapten; t 1760 V„ i Wisby. 
— Gift 1748 med Elisabeth Tornérhjelm, f. 1719, 
i 1770 23 / 6 ; dotter af Ryttmästaren Abraham Sal- 
moon, Nobil. Tornérhjelm, N:o 1655, och Magdalena 
Törne. 

Söner: 

Carl Abraham, f. 1749, f ung. 

Gabriel, f. 1750 *%; Idkade stadier vid Upsala 
Akademi, utan särdeles framgång; Blef, innan han 
kom till laga år, myndig förklarad; Försålde derpå 
sin ärfda fastighet och sysselsatte sig med spel ooh 
vidlyftigheter, hvarigenom han förlorade nästan allt 
hvad han egde; Korporal* vid Lif-reg:tet; Beridare 
vid Kongl. Stallet; Korncti vid Lätta Lif-dragon- 
kåren; Löjtnant derst; Dömdes for hvarjehanda för- 
brytelser till lifstidsfangelse på Malmö fästning; 
Slapp lös derifrån; Blef sedan Soldat vid Gardet och 
slutligen Korporal derst.; + ogift 1803 *V, i Stock- 
holm och med honom utgick denna grefl. ätt. 

Tab. 8. 

Johan 0xeus{jerna, Grefve Oxenstierna af Croneberg (son af Gabriel Oxenstjerna» se friherrl. ätten Oxen- 
stjerna af Eka och Lindö, Tab. 34), GrefveafCrone- 
borg, Friherre af Kimito, Herre tÖl Stjemsnnd i 
Askersnnds landsförsaml. och Nerilce, Borrebol i W. 
Ny socken och Östergöthland samt Sandholmen och 
Edö; t 1620 V 10 på .Sturefors; Öfverste till fot för 
Norrlands knecktar; Öfverste för Dal-reg:tet; Grefve, 
jemte sina närmare anförvandter, eller barn och barn- 
barn af Riks-Drottset Frih. Gabriel Gnstafsson Oxen- 
st jerna, 1651 w / n (introd. 1652 under N.-o 10); Guvernör 
öfyer Wester-Norrland 1660; f barnlös 1664 % p* 
Stjernsund och ligger begrafven i det af hans enka 
uppbyggda präktiga choret i Askersunds landsfor- 
samlings kyrka. Han lät uppsätta milstolpar af sten 
i hela Wester-Norrland, ända upp till Torneå. — 
Gift 1642 med Hofjungfrun hos Drottning Christina, 
Christina Soop, till Stjernsund, Påtorp och Hjelm- 
säter, i hennes l:a gifte, f. 1627 *% på Edö vid 
Askersund, -r 1677 *% i Amsterdam; dotter af Öf- 
versten Göran Soop, N:o 10, till Hjelmsäter, Edeby 
och Fåtorp, med Ebba Ryning (N:o 15) samt om- 
gift 1668 med sin syssling, Riks-Rådet Frih. Gnstaf 
Soop af Limingo, N:o 19, till Limingo, Stora Bju- 
rum, Mälsåker och Stjernsund, m. m., i hans 2,-a 
gifte. Friherrl. ätten Oxenstjerna af Eka ock Lindö, N.-o L Tab. 1. 

Benediet i Langserum i Svcnarnms socken, Wrig- 
stads kyrkogäll, Wcstra härad och Jönköpings län; 
Var Konungarne Eric Läspes och Waldemars Råd 
vid åren 1230—1245; Lagman i Westergöthland. 
Han förde i vapnet, likasom alla sina här nedan 
uppräknade a fk o ml in gar, det nuvarande Oxenstjernska 
vapnet, eller stjernan af en oxe med horn och öron. 
Son: 

Nklls Benedktsson i Langserum; Svea Rikes Råd 
1270-1296. 
Söner: 

Giurdo Niclisson. Se {T a b. 2. 

Thorsten Niclisson. Se Tab. 14. 

Thoris Niclisson. Se Tab. 5. 

TyrkiX Niclisson, Se Tab. 6. 

Bruddo Niclisson; Lefde 1333 och var Kyrko- 
herde i Karda. 

Mattis Niclisson. Se Tab. 9. 

Sven Niclisson; Barnlös. 

Tab. 2. 

Giurdo Niclisson (son af Niclis Benedicteson, Tab. 
1); Lefde 1300— 1312 
Barn: 

Joar eller- Mäster Johan. Se Tab. 3. 

Ragnhild Giurdadotier ; Lefde enka 1354—1357. 
Gift med Mårten penedictsson (Färla). 

En Dotter. Gift med Gyrder Haraldsson. 

En Dotter. Gift med Johan Sötnare. 

Eric Giurdsson. Se Tab. 4. 

Tab. 3. 

. \ 

Joar eller Mister Johan (son af Giurdo Niclisson, 
Tab. 2); Väpnare; Leffie 1306/ Son: 
Hergerus, till Hook och Langserum; Lefde 1350 
—1360. Han sålde och bortgaf sistn. år Langsernm 
till Nydala kloster; hade då en "gener*': Johan 
An andsson och en annan "gener'': Ingemar, hvars 
broder var Carl Foot. 

Tab. 4. 

Eric tilardsson (son af Giurdo Niclisson, Tab. 2). 
Söner: 

*^) Lefde 1355. 

Tab. 5. 

Tioris Niclisson (son af Niclis Benedictsson, Tab. 
1); Lefde 1300. 
Son: 
Bo Thorlssonj Lefde 1313 — 1353. — Gift med 
Carin Pehredotter. 
Dotter: 
Märta Bosdotter. Gift 1370 med Birger Lax. 

Tab. 6. 

Tyrkll Niclisson (son af Niclis Benedictsson, Tab. 
1). — Gift med en, som tros hette Kjerstin. 
Söner: 
Giurd TyrkUsson. Se Tab. 7. 
Tiaifver TyrkUsson. Se Tab. 8. 

Tab. 7. 

Glard TyrkUsson (son af Tyrkil Niclisson, fth. 
6); Lefde 1321—42. — -Gift med Christina; dotter 
af Knut Abjörnsson (Spom). Digitized by VjOOQIC OfcKtfafr/BftftA Af IfttA ÖÖtf LtNDÖ. 10* Son: 
Eskil eller Bsgerns de KnuUtorp; ^efde 1353, 
då han gaf KnnUtorp till Nydale kloeter. 
Barn: 
Knut Eskilsson; Häradshönfing i Erlingh andra 
1400- U 30. 

har EskUsson; Choralis i Linköping 1353. 
Magnus Eskilsson; Munk i Nydala kloster 1353. 
Kn Dotter; Lefde 1417. Gift med Olof ffa- Tab. 8. 

TWfWr T j r k lts — (aon af Tyrkil Niclisson, Tab. 6. 

Barn: 
Carl Tiaif vasson. — Gift med Ounhilder 1375. 
RagnkUd Tiaifpadotter ; Syster i Wedstena kloster. 

Tab. 9, 

■stils Kidlsee* (aon af Nklis Benedictsson, Tab 1). 

Barn: 
Uddolph Metttisson. Se Tab. 10. 

*£•( Lefde 1338. 

Bolnvgerd. 

Ingeborg; Abedieea i Gftdhem. 

Tab, 10. (son al Mattis Niclisson, Tab. 9). 
Söner: 
Peder. Se Tab. 11. 
Magnus Uddolphsson. 8e Tab. 12. 

Tab. 11. 

Peder (aon af Uddolph Mattisson, Tab. 10). 

Son: 
Joen etter Joar. 

Tab. 12. 

lapas UddeJpssen (son af Uddolph Mattisson, 
Tsb. 10); Lefde 1341—1370 och rar 1351 Härads- 
höfding i NorrhTiddinge härad. 
Söner: 

Carl Magnusson; Srea Rikes Rid. Se Tab. 13. 

Bengt Magnusson; Lefde 1384. 

Tab. 13. 

Ctrl Magaassea (son af Magnus Uddolphsson, 
Tab. 12); Väpnare; Svea Rikes Råd 1396; Lagman 
i Wärend 1402 — 26; Lagman t Westergöthland. — 
Gift 1» 1396 med Ingeborg Anridsdottsr, som hen 
då (%) gaf morgongåva af jord i Wärend : — 2:o 
med Ingegerd Inaelsdotter, som lefde enks 1438 — - 
1442. 

8öner: 

|^;|^ fora 1438. 

Tab. 14. 

TWrtten Nkltesea (son af Niclis Benedictsson, 
Tsb. I); Leftic 1312. — Gift med Kjerttin. 
Barn: 
Bengt TkorsUnsson. Se Tab. 15. 
McHs ThorsUnsson. Se Te b. 18. 
Bohm Tk ort é emson ; RanonDms i Sandsjö 1341 Mattias Tkorstensson; Lefde 1342. 
Christina Tkorstensdotter. Gift med Johan. 
Giurd Tkorstentson. Se Tab. 16. 

Tab. 15. 

irngt Taerstentssa (son af Thorsten Niclisson, 
Tab. Ii) i Weslergöthland; namnes 1338, 1331 och 
1348. 

Son: 

Brudde Bengtseon (troligen son af Ben vt Thor- 
Stensson oeh roke af Bengt Niclisson); Lefde 1369, då 
han gaf Steoseryd till Nydala kloster. — Gift med 
Ingeborg Gudmund* dött er. 

Tab. 16. 

tilttri Therateaseefl (son af Thorsten Nicliaton, 
Tab. Ii); Kallas Gotlie eller Gothric; LeMe 1338— 
1319. — Gift med Carin; dotter af Peder Johanason. 
Barn: 

Jons Oinrdeson; Väpnare 1363; Riddare 4398; 
HiradshöWing i Olends hårad t Lefde anno 1412. 

Thorsten Oiurdston. Se Tab. 17. 

Holmfrid eller Alf rid Oiurdsdotter; Lefde enka 
1385-1390. Gift med Broder Assarsson (Tjur- 
hufrud), till Kärr. 

Tab. 17. 

ffcfrste* W l Ht e tt) (son af ©ierd Thorstenason. 
Tab. 16); Väjroare; Namnes 1358, 1370, 1383 oeh 
1399. — Gift 1317 med Benediota BricsdeVer, då 
hon gaf intyg, att hennes morbroder NieKs Leffirins- 
son i Myraby ärft Myraby, m. m., efter föräldrar 
och syskon. 
Son: 

lagfar ffcrittMtta. ' 

Söner: 

Jon» Ingeoarison; Kyrkoherde i KlficlcOberga oeh 
Prependatua i Calmar I46d; Var 1473 Djäkn i Lin- 
köping. Förde, likasom sin broder Gierdh, Oxen- 
stjernerepnet, då de 1463, 1465 försfcglsde bréf. 

Gjordh Ingevarsson; Kyrkoherde i fiögsby 1463 
—1465. 

Tab. 18. 

flkUs Tborsl e nsis a (son af Tnorsten Niclisson, 
Tab. I4X i Weslergöthland; Natnnes 1398, 1342. 
— Gift med Bengta Matiudotttr. 
Barn: 

Bengt NioHsson; Riddare och 8ret> Rikes Råd. 
Se Tab. 19. 

Elin (dotter endera af Niclis Thorstenason eller 
Bengt Thorstenason). 

Kjersm (dotter endera af Niclis Thorstenason 
eller Bengt Thorsten ston); Letat 1401 i Norrige. 
Gift med Jöns Bjarne; Riddare och Svea Rikes Råd ; 
t emellan 1375 och 1379. 

~~" Tab. 19. 

eVngt Mcltseei (son af Niclis Thorstenason, Tab. 
18)Vlill Salistad (Sehlestad) i Tensta socken och Up- 
land; Vsr 1 36 4 Riddare och Svea Rikes Råd. Hao 
förseglade 1364 i Stockholm, tillika med Konung 
Albrecht oeh tjngntvå andra RMgiftrafe ett bref 
för Linköpings domkyrkas Kaniker, ett hafVa tredje- 
parten ef aH tionde, föränd* då Oxenstjernevapnet 
med omskrift: Sigillus Benedioti Niclisson Mttitte; Digitized by VjOOQIC tio OXBNSTJIRNA AF EKA OCH UNIX). namnes slutligen 1371 uti Konung Albrechts för- 
skrifning, daterad i Stockholm, nppfi åtskilliga mål, 
som af Konungen emot lag bed ref oe voro. Denne 
Herr Bengt eller Benedicter Niclisson har af Pering- 
sköld och andra Genealoger efter honom oriktigt upp- 
tagits såsom son till Niclis Abjörnsson (Sparre), hvar- 
igenom Oxenstjernorna länge räknats såsom Sparrsr 
på fcdernet, men han var blott hans svärsson eller 
niåg, hvilket bestyrkes af ett Bengt Nilssons perm- 
bref, dateradt den ! Jan. 1370 och befintligt i Fal- 
kenbergska donationen i Linköpings Gymnasii-biblio- 
thek, deri Bengt Niclisson kallar Ingeborg Niclissa- 
dotter sin kära hustru; hvarjemte han lika orätt 
uppgifvits varit gift 1:0 med Cecilia Ulfsdotter, som 
i vapnet förde tre hjertan, samt 2:o med Margaretha 
Lambrichtsdotter Dumme, enka efter Riks-Drottset 
Bo Jonsson Grip. — Gift på 1350-talet med Inge- 
borg Niclisdotter, i hennes 2:a gifte, och som vid 
arfskiftet efter sin fader år 1360 fick £ngsö i West- 
manland; dotter af Riks-Drottset Nielis A björnsson 
(Sparre, N:o 7), till Salistad och Engsö, med hans 
2:a fru, Bengta Abrahamsdotter, samt enka efter 
Riks-Marsken Sten Thuresson (Bjelke, N:o 8), till 
Engsö. 

Barn: 

Arvid Bengtsson; Riddare och Riks-Råd. Se 
Tab. 20. 

Jöns Bengtsson; Riddare och Riks-Råd. Se Ta b. 21. 

David Bengtsson; Riddare; Lcfde 1399. 

Bengta BengtsdoUér; Lcfde ännu 1412. Gift 1:0 
med Fogatcn i Tawastland Magnus Haraldston Ka a se 
eller Kati, som lefde 1395 och var af samma stam, 
som adel. ätten Kåse, N:o 139; 2:o med Väpnaren 
Anders Tkonasson ii Lisaslägteo, som lefde 1408. 

Tab. 20. 

Arvid Bengtssra (son af Bengt Nicliason, Tab. 
19), till Fållenäs i Sorunda socken och Södertörn; 
Namnes 1384 å Vapn; Var 1388 Riddare och Svea 
Rikes Råd-, Lcfde ännn 1410. Han var 1387 ibland 
ezekntorerna af Bo Jonsson Grips testamente; nam- 
nes 1388 i Drottning Margarethas försäkringar till 
honom oeh flere Sveriges Män, då hon först antogs 
till regementet i Sverige; förseglade slutligen 1397, 
Fredagen efter S:t Knuts dag, Calmare Union. — 
Gift med BrigiUa Por se, i hennes l:a gifte, och som 
lefde enka 1435; dotter af Riks-Rådet Måns Päders- 
aon Porse, till Fållenäs oeh Engsö, med Etin Gre- 
gorsadotter samt omgift med Riddaren Eric Stensson 
(Bjelke, N:o 8). 
Döttrar: 

Elin Arvidsdotter; Lefde 1408 ogift. 

Märta Arvidsdotter, Gift med Riddaren Gustaf 
Algotsson 8$nre, til) Lagmansö, i hans 1:a gifte, t 
1448. 

Tab. 21. 

Jäis Bengtssen (son af Bengt Niclisson, Tab. 19), 
till Salistad; Riddare; Var 1388—1400 Svea Rikes 
Råd. — Gift med Margaretha Ftnvidsdotter (Leopard), 
som i vapnet förde en röd springande leopard på 
en blå balf lilja i guldfält; dotter af Väpnaren och 
Riks-Rådet Finvid Finvidsson, den Äldre, till Fride- 
vik, med Catharina Magnussadottcr (Blå) af Fånö. 
Barn: 

Catharina; Var 1410—1452 Abedissa i Sko kloster. 

Niclis Jönisson; Riddare ochRiks-Råd. 8eTab.22. 

Bengt Jönisson; Riddare» Riks-Råd och HoftnaV 
atare. Se Tab. 23. Tab. 22. 

Nldls JsnUssn (son af Jöns Bengtsson, Tab. 21), 
till Djursholm i Dandcryds socken och Frössvik i 
Öster-Ryds socken, båda i Roslsgen, nära Stockholm; 
å Vapn 1432; Var 1434 Svea Rikes Råd och 1440 
Riddare; Höfvidsman på Nyköpings och Örebro Hns 
1449; Vald af Svea Rikes Råd 1448 i Jönköping, 
jemte siu broder Bengt Jönisson, till Riksförestån- 
dare; Afsatt 1449 af Konung Carl Knutsson från 
sitt höfvidsmanskap i Nyköping och Örebro, såsom 
delaktig i uppror emot Konungen; i på 1460-takt 
och ligger, jerate sin sista fru. begrafven i Upsala 
domkyrkas högchor, der hans ooh brodern Bengts 
liksten med latinska påskrifter och vapen ses afri- 
tade bos Peringsköld t Monuments Ulleråkerensis. 
Han forseglade 1434 i Stockholm, ibland Riksens 
Råd, deras bref till Norrige om Konung Erics af 
Pomern ochristliga regemente; likaledes 1435, Annan 
dag Pingst, i Upsala, dera» förbindelse att vilja hålla 
Halmstads dagtingan, och s. L, Caliiti dag, deras 
förlikning med bemältc Konung i Stockholm; var 
1436 ibland dem, som med Bngelbrecht belägrade 
Stockholms slott, och sändes 1438 af Riks-Marsken 
Carl Knutsson (Boude) till Nyköping, att der afhandla 
med Riks-Drottsen Christer Nilsson (Waae); tillstyrkte 
1450 i Arboga, jemte andra Riksena Råd, Konung 
Carl Knntsson att afstå Norrige; kallas slutligen i 
historien, troligen till i följd af sin tids partistrider, 
en ond och arg mani. — Gift l:o med Christina 
harsdotter: — 2:0 med Kjersiim Rgnktg, i hetmes 
2:a gifte; dotter af Höfridsmanuen på Borgholm 
Pmtar Ryning (N:o 15), med hans 2ca fru, Sigrid 
Carlsdotter (Gimsehifvud eller Örnefot), samt enka 
efter Magnus Ericsson: — 3:o med Catharina 8twre; 
dotter af Carl Magousson Sture, som i vapnet förde 
ett bagghufvud, med Märta Ericsdotter. 
Barn: 

1. 8eth Nilsson. 

1. Bengt Nilsson. 

1. 8em Nilsson; Riddare; Lefde 1454; f ogift; 
Begrafven i Upsala domkyrkas högchor, enl. på- 
skriften med vapnet å likstenen. 

1. Marta Nilsdotter, t ogift. 

1. Eric Nilsson, till Djursholm; Riddare; Var 
1457 Svea Rikes Råd samt 1464 Höfvidsman på 
Westerås och 1466 Höfvidsman öfver Westerås och 
Dela; Måste 1468 afttå Westerås till Nils Store. 
Han var 1456 i Jan. Försnidare (Hofjonkare) hos 
Konung Carl Knutsson (Bonde), då denne i Stock- 
holm höll Nils Stures bröllop; slog sig sedan 
till sitt syskonbarns, Erkebiskopen Jöns Bengtsson 
(Ozenstjernas) parti emot Konungen, samt afmalaa i 
Konungens manifest nå plattyska, dateradt Danzig 
S:t Georgii dag 145/, såsom en falsk och orolig 
man, hvaremot han a. &. kallas Konung Christjern 
I:s älskliga Man och Råd; anklagades dock 1464, 
jemte flera, i samma Konungs manifester, såsom del- 
aktig i Biskop Kettils i Linköping uppror, men in- 
gick, jemte sitt parti, året derpå förlikning med Ko- 
nungen i Köpenhamn; förseglade s. å., inland Rik- 
sens Råd, forläningsbrefvct för Erkebiskop Jenis på 
Stäkes län; höll slutligen alltjemt Danska partiet 
emot Konung Carl Knutsson och Riksföreståndaren 
Sten Sture, den Äldre. — Gift l:o med sin svågers 
brorsdotter, Carin Carlsdotter {Wass);; dotter af Rid- 
daren och Riks-Rådet Carl Christfernason (Wase), till 
Norrby, med hans 2:a fru, Ebba Ericsdotter Krum- 
medik: — 2:o med Carin Nipert*, i hennes 1* 
gifte; dotter af Riddaren, Riks-Rådet och Lagmannen 
Eric Cordteeoo NiperU ooh Ebba Ericsdotter Krum- Digitized by VjOOQIC OXBNSTJBBNA AT KA OCH LINDÖ. \i\ medik samt omgift med Lsnrentz Axelsson Tott, till 
Btrlef. Hade med sina fruar två toner och tvl 
döttrar, ej ena kända till namnen. 

2. Kjeretm Ntdissadotter, + ogift. 

1 Kana NicHsan dotter. Gift med sin svågers 
brorson och tin broderi svåger, Riddaren, Riks-Rådet 
och Höfvidsmannen Eric Carlsson (Wase), till Norr- 
bj_och Laholm, oeh h vilken 1491 blef ihjälslagen 
i ÖrVersela prostgård i Södermanland. 

1 Kjerstm Ntclieeadotter. Gift med Riddaren 
oeh Rika-Rådet Nils Fadersson (Sparre, N.o 7), till 
Hjaktad oeh Nynäs, t 1495. 

Rackd NicHssodotter. Tar gift. 

BrigUta Niclieaadotler Gift med tin farbroders 
friger. Riddaren, Riks-Rådet tamt Ståthållaren på 
Weiteråt NUs Ckriatjemeson {Wase), till Djursholm 
och Målhammar. 

fasett* mcU$*m; Lefdc 1454. 

Carl NkHåaomu 

Tab. 23. 

leagt JfalfMti (ton af Jöns Bengtston, Tah. 21), 
hH Sahlestad; Var 1343 Väpnare oeh Svea Riket 
Råd; Rika-Marsk samt Lagman i Upknd 1440; 
Konosg Christoffcrs af Baijern Hofmättare tamt 
Riddare 1442; Vald 1448 i Jönköping af Riksens 
Råd till Svea Rikes Föreståndare, tillika med sin 
broder Nils Jöniason; t på 1450-talet och ligger, 
jemte sin 1* fru, begrafven i Uptala domkyrkas 
högehor, der deras likaten med vapen oeh latinsk 
påskrift funnits. Han undertecknade 1434, jemte 
flere, Riksens Råds skrift till Hansestäderna om Ko- 
Dong Erics af Pomern ochristliga regemente; lika- 
ledes 1435, Annandag Pingst, i Upsala, förklaringen 
öfrer Halmstads dagtingan; s. å., S:t Laurentii dag, 
på Långholmen, Riksena Råds förbindelse emot be- 
milte Konung; samt S:t Cslizti dag i Stockholm 
deras forKkningsskxift med densamme; blef slutligen 
1442 den 1 1 Juli förordnad att, jemte flera Riksens 
Råd, förestå riket under Konungens frånvaro. — Gift 
1:o 1416 i Wiborg med Kjersti» Ckristjemsdotter 
[Wtue), som på sin rätta hedersdag fick morgon- 
gifra; dotter af Rika-Rådet och Rika-Drottsen Chri- 
stjern Nilsson (Wase), till Björnöö, med hans l:a 
fre, Margaretha Johansdotter Molteke, till Räfvel- 
itad: — 2:o med Märta von Bergen, i hennes 2:a 
gifte och som 14 SO gaf själagift for sig oeh sin son 
Bo samt lefde ännu 1452; dotter af Lydeke von 
Bergen, till Wänagaru (Wennegarn) med Carin, Inge- 
mar Joansson (Wases).til) Bottna dotter, samt enka 
efter Riddaren och Riks-Rådet Bo Nidisson (Natt 
ock Dag, N:o 13), den Yngre, tfll Åkerö. 
Barn: 
I. Joanues Bsmedieti eller Jöns Bengtssan, till 
Salilestad; f. 1417; Magister in Artibus och Bacca- 
laareas i PåfViska lagen 1430; Kanonikna eller Dom- 
herre i Upsala 1431; Domprost dcrst. 1441; Brke- 
Baken deraammast. 1448; Riks-Föreståndare 1457; 
t 1468 i Jan. på Borckholms slott å Öland och be* 
grtffea 1472 *V 4 i Upsala domkyrkas högehor, der 
kat grafrten aea. Han blef 1449, S.t Petri och 
Ptali dag eller den 29 Jau., af Biskoparne i Lin- 
köpftg, Streugnäs, Westerås och Åbo med nästan 
kroniagseeremoiiier invigd i sitt erkebiekops-embete, 
derpå han den 1 April a. å. i Rom erhöll Påfven 
Nieohn V» stadfastelse, hvarjemte han 1455 fick 
Wåigt tillstånd att kallaa Primaa Regni Svecise; 
«gtf åUkilliga aflaUbref till kyrkor, några kyrko- 
stater samt invigde altaren och inttkktade messor; 
Mlbordaae slottsbyggnaden på Staket, hvartM han Knade penningar oeh pertedlar af Uptala domkyrka 
samt anvåode äfven nertill det. som i stiftet blifrit 
samladt till erkebiskopskåpana inlösande; gjorde 1465 
uppror emot sin syssling, Konung Carl Knutston, 
samt lade af sig sin biskopstkrnd i domkyrkan, vid 
S:t Erics skrin, tog harnesk och hjdm oppå och gick 
emot Konnngen i f&H, skinnade dervid kungsgårdarne 
Haga, Svarujö och Westerås, lät i landsorterna all* 
mogen hylla aig och fordref beniäRe Konung nr ri- 
ket, hvarefter han genom ackord intog Stockholms 
slott, oeh fick for allt detta af Påfven Calixtus III 
skriftlig lyckönskan samt til) skänka tvänne ailfver- 
dryckeskäril ; kallade sig i sina bref, såsom Riks- 
föreståndare: Yi Jenie, med Onds nåde, Rrke-Biskop 
i Upsala och Sveriges Furste, på denna tid Höfvida- 
man och Riksens Föreståndare i Sverige, samt förde 
i sitt sigill sin afbild med krona, spira och riksåplet; 
inkallade Konung Christjern I i Danmark till rege- 
ringen, men hvilken, af fraktan for hänt alltför stora 
tilltagsenhet, lät gripa honom och föra honom till 
Danmark; tvang för andra gången Konung Carl 
Knutsson att vika ifrån thronen, samt bemästrade 
sig, tillika med Biskop Kettil, riksstyrelsen, hvartill 
de åter inkallade Konung Christjern; måste, då Carl 
Knntsson for tredje gången kom till styret, draga 
sig undan till Ölaud; kallaa slutligen i historien en 
ogudaktig, rrångvis, ond och skadelig man. 

1. Eric Bengtsson; Höfvidsman. 8e Tab. 24. 

1. Arvid Bengtsson, k Vapn; Lefde 1463; t 
ogift och begrafven i Upsala domkyrkas högehor, 
enl. påskriften med vapnet å likstenen. Han var 
1452 forlofrad med Jungfru Bengta, Svarte Jenia 
Skånings till Åkerö dotter. 

1. David Bengteson; Riddare och Riks-Råd; t 
1472. Se Tab. 25. 

1. Christjern Bengtsson; Riddare och Rika-Råd; 
t 1476. Se Tab. 26. 

1. BrigUta Bengtsdotter; Lefde 1452. 

Tab. 24. 

Eric ktagtssM (son af Bengt Jönisson, Tah. 23), 
till Knifva och Hoajö; Var 1437, 1451 Höfrideman 
öfver Dala och Kopparberget. — Gift med Gertrud 
Pumt, som i vapnet förde ett britt hjorthorn i blått 
fält; dotter af Jöns Ingelsson och Ingrid Carlsdotter. 
Döttrar: 

Barbro Ericsdotter, till Krysö. Gift med Mark- 
värd Olofsson, till KnirVa och Hoajö (en af stam- 
fäderna för adel. ätten Sijernhjelm, Na 180), och 
som lefde 1451. 

Kjeretm BrictdoUer. Gift med Pogaten på Kop- 
parberget Hans Jeppeseon (Svinknjvud), som lefde 
1460. 

En Dotter. Gift med Ulf Carlsson (af tillbaka- 
seende Ulfslägten), k Vapn 1451. 

Tab. 25. 

iarld IcttgtstM (son af Bengt Jönisson, Tab. 23), 
till Ekhohnssund i Hosby-Sjutolfts socken oeh Up- 
land; Var 1457 Riddare och SveaRikee Råd; Slotis- 
lofven på Almare-Stäk 1464, jemte sin broder Chri- 
stjern, hvilket slott Konung Christian I dock s. å. 
intog; t 1472 "/ 4 och begrafven i Upsala domkyrka. 
Han var, likasom hans bröder och anförvandter, Ko- 
nung Carl Knutssons motståndare, samt deltog i sin 
broder Erkebiakop Jöns Bengtasons stamplingar, och 
Wef, jemte honom, 1464 af Konung Christjern I för- 
klarad för förrädare; ingick slutligen 1466, jemte 
ätna bröder och anförvandter, förlikning med de öf~ Digitized by VjOOQIC II* 0XBN8TJIRNA AF BKA OOH JJNPO. riga af Ridet — Gift med Brigitte Gustafsdotter 
Stmrt. 

Barn: 

Arvid Davidsson; k Vapo 1480. 

Jöns Davidston; Lefde 1481. 

Kjerstin Davidsdotter. Gift med Väpnaren och 
Riks-Rådet samt Förlofvaren på Stockholms slott 
Bengt Arendsson Ulf, till Ekholmssund, af tillbaka- 
leende Ulfslögten, som lefde 1520. 

David Davidsson; Lefde 1491. 

Tab. 26. 

ClirUyern Bengtsson (son af Bengt Jönisson, Tab. 
23), till SahlesUd; Var ,1450 Riddare och Svea Rikes 
Rad; Höfvidsman på Abo 1459 och 1460; Slotts- 
lofven på Almare-Stäk 1 404, jemte sin broder Da- 
vid,, h vilket slott Konung Christian I dock i. å. intog; 
Kallas 1465—1471 Konuug Christjerns älskeligaRåd; 
+ vid år 1476. Han undertecknade år 1450, ibland 
Svea Rikes Råd, Rådets föreniug i Arboga om Norr 
riges rike» det de rådde Konung Carl Knutssou att 
afstå till Konung Cbristjern I i Danmark; var, lika- 
som bröderna, förstnämnde Konungs motståndare och 
deltog i Erkebiskopens stämplingar samt undergick 
hans vidrigheter, såsom att blifva af Konung Christjern 
förd fången till Danmark. — Gift ):o med Marta 
Kröpeiin; dotter af Riddaren och Svea Rikes Råd 
samt Embetamannen på Stockholm Hans Kröpeiin 
till Arstad: — .2:0 1450 med Margaretha Green, 
som s. å. på Arstad. fick 1000 mark Svenska pen- 
ningar till morgongåfva; dotter af Svea och Dana 
Rikens Råd Magnus Stensson Green, till Tidöen och 
Grensholm, med hans 1 ra fru, Ingeborg (G nmsehufvud), 
Carl Ormsson Stures dotter. 
Barn: 

1. Kjerstin Christjernsdotter ; Lefde 1484. Gift 
med Nils Ottosson (Björnram), till Erstavik* i hans 
l:a gifte, som lefde 1489 och i vapnet förde tre 
svarta björnramar i gult fält. 

1. Unge Hans Kröpeiin, f. tvilling; Riddare; 
Upptog sitt mödernenanin, men behöll sitt fådernc- 
eller Oxenstjernevapnet i sitt sigill; Var 1466, 1476 
och 1479 Kauonikus vid Helga Trefaldighels kenik- 
döme i Upsala; Kantor vid Upsala domkyrka 1479 
— 1494; Kallas 1496 Dekauus i Upsala; Ligger be- 
grafven i Upsala domkyrkas högchor. Han och bro- 
dern Sten gjorde 1476 ett häfdabyte med deras bro- 
der Bengt om Sahlcstads gods, det de ärft efter fa- 
dern; lat slutligen 1491 göra ett fenster i Danmarks 
kyrka vid Upsala, fi hvars ena ruta Oienstjernska, 
Kröpelinska och: Snackeskåls vapen målades. 

1. Brita Christjernsdotter, till Arstad; f. tvilling. 
Gift med Knut Olausson Bitte (Bock af Buckila, N:o 
247), till Arstad, som lefde 1491 i Wadatepa. 

2. Sten Christjernssén; Riddare och Svea Rikes 
Råd; + 1516. Se Tab. 27. 

2. Bengt Christjernsson; Riddare och Svea Rikes 
Råd. Se Tab. 28. 

2. Jöns Christjernsson; å Vapn; Lefde ISOJt — 
Gift med Kjerstin Ericsdotter {Tott) ; dotter af Ståt- 
hållaren Eric Åkesson (Tott af Skedebo, N:o 88)» 
till Paalsgård och Bavelse, med hans l:a fm, Anna 
Evertsdotter Molteke. 

Tab. 27. 

Sten ChrbyernsMii (son af Christjern Bengtsson, 
Tab. 26), till Sahlestad och Lagnö; Var 1474 Rid- 
dare och Svea Rikes Råd; Höfvidsman på Nyköping 
1 504-45 J6; f 9.1 "/* i ftngelae, dit han sattes af Riksföreståndaren Sten Stare, den Yngre, då han 
intog Nyköping. Han var först Danska partiet till- 
gifven, men sedan Konungen låtit fråndöma honom 
Elfkarleby laxfiske, blef han Konungens fiende, samt 
förklarades 1505 af nämnde Konung, jemte o/riga 
af Rådet, för edsbrytare och upprorsmakare; var 
• 1508 ibland Svenska Sändebuden i Warberg, då om 
Konung H anses åter intagande i riket afhandlades; 
upptäckte, sedan han blifvit tillfångatagen af Riks- 
föreståndaren Sten Sture, den Yngre, en aamman- 
gaddning emot denne; var slutligen, innan han blef 
gift, förlofvad med Anna Kjörning, som dog ogift 
och var dotter af Svea Rikes Råd Simon Mårtenason 
Kjörning, af den gamla ätten, som förde tre blå 
spärrar på en röd balk i vapnet. — Gift l:o 1489 
på Stockholms slott med Kjerstin KricsdotUr (Tott); 
dotter af Riddaren, Riks-Rådet och Riksföreståndaren 
Eric Axelsson, till Laguö, med hans 2:a fru, Elin 
Göstafsdotter Sture till Lagmansö: — 2:o 1500 i 
Ny-Westervik med Pernilla Nilsdotter, af Danska 
Sparreättcn, f 1550; dotter af Riddaren och Svea 
Rikes Råd och Höfvidsman Nils Clausson, till Wik, 
som i vapnet förde två eller tre blå spärrar Afver 
hvarandra i hvitt falt» med Margaretha Lagesdotter 
Brook till Estrop. 
Barn: 
1. Bengt Stensson, I .. n%% . 

1. Anna Stensdotier, ] +t Unga * 

2. fyra Döttrar, H unga. 

Tab. 28. 

Bengt Christjernsson (son af Christjern Bengtsson. 
Tab. 26), till SahlesUd; Var 1489 Riddare och Svea 
Rikes Råd; t på 1490-talet. Han stadfcstade år 
1494 i Stockholm, med några flera Riksens Råd och 
Män, Calmarc Recess af år 1483 om Konung Hanses 
intagande i riket; har, tillsammans med sin fru, 
gifvit en gammal altartafla, prydd med helgonbilder, 
till Estuna kyrka i Roslagen. — Gift 1476 med 
Märta Soklarak, som 1523, såsom enka, köpte af 
sin franka Magdalena Hansdotter Ekeby (nu Ekcby- 
ho!m) i llimbo socken och Roslagen, samt lefde inni 
1526, då hon uppräknas iblaud de rusttjenstgörande 
enkor i Upland; dotter af Riddaren och Rika-Rådet 
Johan Clausson Schlavak, till Mörby och Steninge, 
med hans.1;a fru, Märta Bengtedotter (Björnlåår^ 
till Steninge. 
Son: 

Christjern Bengtsson, den Yngre; Riddare och 
Riks-Råd; Halshuggen 1520. Se Tab. 29. 

Tab. 29. 

Chrlsljern Bengtsson, den Yngre (son af Bengt 
Christjernsson, Tab. 28), till Mörby i Estuna socken 
och Roslagen samt Steninge i Husby-Onsala socken 
och Upland; f. på 1470-talet; Var 1507 Riddare och 
Svea Rikes Råd; Fullmäktigt Sändebud till mötet 
med de Danske i Warberg 1508; Sändebud till Kö- 
penhamn 1513—1515; Skall blifvit på Konung Chri- 
stjern II:s befallning halshuggen 1520 */„ i Stock- 
holms blodbad, oaktad t han s. L, Onsdagen före 
Allhelgonadag, undertecknade arfioreningen och samma 
Konungs antagande till Sveriges Konung. Han för- 
seglade 1507 Riksens Råds stadga om femte mans 
arf, och 1508 i Warberg, Fredagen efter S:t Petri 
och Pauli dag, afhandlingen om Konung Hanses åter- 
intagande i riket — Gift l:o med Margaretha Lats- Digitized by VjOOQIC oxbk*tjbena af bka och lindö. 113 rentedoUer (Tott), + barnlös; dotter af Danmarks 
Rikes Rid Lanrentx Axelson, till Bdby, Årstad samt 
Nassbyholm på Seland, med hans 2:a fru Carin Erics- 
dotter Nipertz: — 2to med Anna Sehestedt, som, 
enligt en saga i slägten, haft med sin man tolf barn, 
hfDka alla dödt odöpta, strazt efter födseln, men att 
hon sedermera drömt, att om hon kallade det barn, 
med hvilket hon då var häftande, Gabriel, ett fornt 
i slägten okåodt namn» skulle det f& lefva och deraf 
kKfva en stor afkomma; dotter af Maltheser-Riddaren 
Pivel Arendtaaon Sehestedt, ifrån Uolstein (som i 
skölden förde en röd ros med tre svarta blad om- 
kring i blått falt samt nio svarta fjedrar på hjel- 
inen), med Elisabeth Podebnsch. 
Son: 
?. Gabriel Christjemsson, Baron (Oxenstjerna); 
Riks-Marsk; t 1585. Se T a b. 30. 

Tab. 30, 

Gabriel Christer*****, taran 0xeas4jerua (son af 
Chrkrtjern Bengtsson, den Yngre, Tab. 29), Friherre 
till Mörby och Steninge samt Herre till Arstad i 
Brännkyrka socken och Södertörn, Gäddeholm i Ihr- 
ttads socken och "Westmaoland och Fånö i Löths 
socken och Upland; Skall varit ämnad att aflifVas 
af Christian Tyrann och förd i fängelse, men af 
Skarprättaren frälst; Var 1520 Munk i Sigtuna; 
Jemte flere Slottslofven på Stockholms slott 1538; 
Svea Rikes Råd 1544; Äter Slottslofren i Stockholm 
1549; Friherre samt Riddare af S:t Salvatora Orden 
1561 w / 6 vid Konung Eric XIV:s kröning; Fick s. 1 
*% Friherre bref ve t; Förordnades 1563 ibland Lega- 
teraa tOl Hessen, i Konung Eric XIV* frieriärende; 
Amiral öfrer hela Flottan 1568; Ståthållare i Est- 
land al.; Riks-Marsk samt Lagman i Södermanland 
1569; Återkallad ifrån Estland och Limand 1570; 
t 1585 och begrafven i Upsala domkyrka. Var 
1512 den 8 Nov. ibland dem, som i Linköping, å 
Konung Gustaf Isa vagnar, dagtingade med Nils Dacke; 
förseglade 1544 Westeras Arflörening, 1560 Konung 
Gostaf I* Testamente samt 1561 Ständernas Bevill- 
ning, på alla ställen under namn af Gabriel Chri- 
stersson till Mörby; blef, jemte öfriga Legater till 
Hessen, i några år qvarhållen i Danmark ; höll, efter 
återkomsten derifrån, jemte flere, 1568 samtal med 
Ryska Legaterna i frågan om Catharina Jagellonicaa 
ntlefrerering ; blef 1570 den 7 Jan., vid Revals slotts 
överraskande, tillfångatagen af Claes Kursell, men 
frigjordes kort derefter, di slottet återtogs; fick 1572 
befallning om Konnng Eric XIV:s förvaring, då han 
beledsagade honom ifrån Gripsholm till Westerås; 
sksH slutligen varit af ett mycket häftigt sinnelag, 
men i sina embeten rättvis och driftig. Han till- 
bytte sig år 1559 af Konnng Gustaf I Rånas i Ros- 
lagen emot andra gods, samt anlade »1 570 det nu 
alkUlea förfallna Mörby slott, å hvars portal Oxen- 
atjsrae och Trollevapnen voro uthuggna. — Gift med 
Åste Eriesdotter Trolle, som lefde ännu 1595; dot- 
ter af Riddaren, Riks-Rådet och Lagmannen Eric 
Arvidsson Trolle (N:o 36), till Ekholmen och Lagnö, 
med hans 2* fru, Carin Ericsdotter (Gyllenstjema, 
N» 3), af Fuglevik (Fogelvik). 

Barn: 
Ämna. Gift l:o med Riddaren, Riks-Rådet och 
Ståthållaren Bana dansön KyU (N:o 5), tOl Ersta- 
vik och Slfgirde, i hans 2* gifte, f 1583: 2:o med 
ta svågers farbroder, Häradshöfdingen Lagt Axelsson 
Posse (N:o 14), till Engsö, Aspenäs, Näs, Frötnna, 
Maltorp och Ed, i hans 3:e gifte. Kjsrstin, till Aljö i Ofver-Sela socken och Söder- 
manland; Hofmästarinna hos Drottning Gunilla Bjelke 
1587. Gift med Hofmäataren Amel Åkesson (Soop, 
N:o 10), till Aljö, t 1555. 

Brigitta, till Gäddeholm och Fånö, t 1600 *V,. 
Gift på 1570-talet med Riks-Rådet och Lagmannen 
Bengt Svensson Ribbutg (N:o 15), till Främmestad, 
Svanserid, Gäddeholm och Fånö, f. 1541, t 1594. 

Christjem; Riks-Råd; + 1592. Se Tab. 31. 

Eric; Ståthållare; t 1594. Se Tab. 35. 

Bengt; Furst! . Råd och Lagman. Se Tab. 32. 

Arvid, till Engsö i Engsö socken och Aspenäs i 
Ö. Wåla socken, båda i Westmanland; f. på 1540- 
lalet; Lefde utan tjenst och t barnlös på 1500-talet. 
Han undertecknade 1582 den 7 Jan. beslutet om 
Konungens rättigheter i rarstendömena. — Gift med 
sin syssling, Elsa Trolle, i hennes 2:a gifte, t 1593 
barnlös; dotter af Riddaren, Riks-Rådet och Ami- 
ralen Arvid Joachimsson Trolle (N:o 36), till Engsö 
och Aspenäs, med Hillevi Knutsdotter (Sparre, N:o 
7), samt enka efter Johan Bengtason Schougaard och 
omgift med sin svågers broder, Kammarjuokaren hos 
Hertig Carl, Nils Knutsson Posse (N:o 14), till Gäd- 
deholm och Främmestad. Hon fick, vid arfskiftet 
efter foräldrarne Engsö gård i Westmanland med 
106 hemman samt en tomt i Westerås. 

Märta, f. 1549 M / 7 på Mörby. Gift 1582 i Up- 
sala med Ryttmästaren för Adelns tjenare och hästar 
Casper TUsenhausen. 

Gustaf, f. 155! ; Riks-Råd; 1 1597. Se Tab. 33. 

Elisabeth, f. på 1550-talet, t 1594 "/,. Gift 
1584 % på Steninge med Riks-Rådet Göran Knuts- 
son Posse (N:o 14), den Långe kallad, till Hellekis 
och Hammarskog, f. 1556, t 1616. 

Johan, till Lindö i S:t Johannia annex samt Kå- 
reholm i Rönö kapell, båda i Öatergöthland; 1 1557; 
Hertig Carla Hofjunkare 1588; Svea Rikes Råd 
1592; Häradshöfding i Röne härad 1596; Befall- 
ningsman i Öfra Ostergöthland 1598 och på Stege- 
borg samt i städerna Norr- och Söderköping med 
dess län 1600; f barnlös 1607 V, och begrafven i 
Riddarholmskyrkan i Stockholm, der håna brorsson, 
Rikakanalären Grefve Axel Oxenstjerna, låtit öfver 
honom och hans frn uppsätta ett marmorepitaphium 
med latinsk påskrift, nan ledde vid Konung Johan 
111:8 bisättning dennes syster, Furstinnan Sophia; var 
1600 i Linköping en ibland de olyckliga Rikaens 
Råda domare; berullmäktigadea 1605, jemte flere, 
att, under Konung Carl IX* vistande i Liffland, 
förestå regeringen i Sverige. — Gift med Christina 
Gflta, f. 1562, f 1606; dotter af Riddaren, Rika- 
Rådet, Lagmannen och Skattmästaren Bengt Bengts- 
son Gylta, tOl Påtorp, med Ingeborg Jacobsdotter 
Krumme. 

Tab. 81. 

Chrtstjeri (son af Gabriel Christjernsson, Baron 
Oxenstjerna, Tab. 30), Friherre till Steninge samt 
Herre till Hammarskog i Dalby annex och Upland 
och Björkevik i Qvillinge socken och Oitergöthland; 
Hofjunkare hos Konung Johan III 1570; Ryttmä- 
stare för Adelafanan 1571; Öfverste-Befallningsman 
på Gripaholm 1573, vid Konung Eric XIV:s förva- 
ring der8t.; Öfverste-Befallningsman på Calmarealott 
1575, det han äfven 1577 och 1578 innehade; Lag- 
man i Södermanland 1582; Ståthållare på Narvra 
slott med deas stad och län 1584; Sändebud, jemte 
andra, till mötet med de Ryska och Polska på gränsen 
1585; Hertig Carla Hofråd a. å.; Svea Rikes Råd 
1586; Fnllmyndig Kommissarie, jemte två andra 

15 Digitized by VjOOQIC 114 0XBK8TJBKKA AF BKA OCH LINDÖ. Riksens Råd, vid atilleståndets afslutande med Ryss- 
land 1589; + 1592 2 % och ligger, jemte sin fru 
och flera små barn, begrafven i choret af S:t Marise 
kyrka i Sigtuna, hvarest hans präktiga grafvård med 
deras uthuggna bilder samt Svensk påskrift och hans 
och hans trettiotvå anors vapen ses till venster om 
altaret. Han undertecknade 1569 den 25 Jan. Stäu- 
dernas kassationsbeslut; var en ibland Liturgiens mot- 
ståndare; kom den 5 Nov. 1585 i lifsfara på Narwa 
elf, då han var på vag att drunkna; följde slutligen 
1589 Konung Johan III till Reval samt afråddc 
Konuog Sigismund att återresa till Sverige, hvarföre 
han kom i förstnämnde Konungs onåd. — Gift med 
Friherrinnan Beata Geta; dotter af Riddaren, Riks- 
Rådet, Lagmannen och Ståthållaren Frih. Carl Hol- 
gersson Gera, till Björkevik (f 1566 2 V 8 ), med Kier- 
stin Bengtsdotter Ferla, till Benhammar (t 1560 "/g). 
Barn: 

Catharina, + 1630 */,. Gift med Riks-Rådet 
och Guvernören Frih. Johan De la Gardie, N:o 4, 
till Ekholmen, Kjulaholm, Rasich och Kårehalm, i 
hans l:a gifte, f. 1580, t 1642. 

Märta, t 1613. Gift 1597 V 9 på Björkvik med 
två sina farbröders och en sin mäters svåger, Hof- 
junkaren Axel Knutsson Posse (N:o 14), till Såtenäa, 
Bergshammar och Roo, f. 1560, f 1612, och som 
gaf henne till morgongåfva Roo gods med hälften 
af sina öfriga fastigheter samt. 500 Ungerska gyllen 
i förbättring. 

Christina. Gift med Ryttmästaren Lars Tykesson 
(Gyllencreuti, N:o 54), till Gräfva, Wiby och Björ- 
kevik, f. 1576, t 1623. 

Ebba, t ogift 

Elisabeth. Hon följde med Svenska Prinsessan 
Anna till Polen, der hon 1601 vistades,, men åter- 
kom sedan. Gift l.-o 1616 '% med Öfversten i 
Tyska kriget Conrad Reinholduon ton Yxkull (brödet 
till Krigs-Rådet Otto Uexkull, Baron von Yxkull- 
Gyllenbaud, N:o 30), till Padenorm, Pusujerfvi, Yxele- 
hofif, Björkevik och Steninge, t 1638, med hvilken 
hon, under sin resa ifrån Polen, i hemlighet för- 
lofvade sig i Liffland, och på Steninge, utan hennes 
giftomans och slägta samtycke, sammanvigdes af en 
suspenderad Tysk Prest, hvadan giftermålet, på se- 
dermera Riks-Kanslåren Grefve Axel Oxenstjeraae 
och Frih. Carl Ozenstjernas begäran, af Erkebiskopen 
Petrus Kenioius och Upsala domkapitel förklarades 
ogildt, intilldese hennes man försonat sig med slägten 
och församlingen, då ordentlig vigsel borde förrättas, 
hvilket ock sedermera skedde: 2:o med Riks-Rådet 
Mathias Soop, Baron Soop af Lmingo, N:o 19, till 
Limingo, Oustapel, Stora Bjurnm, Mälsåker och Ny- 
gård, i hans 2:a gifte, f. 1585, t 1653. 

Flera Barn, ii späda. 

Tab. 32. 

lengt (son af Gabriel Ckristjerseeon, Baron Oxen- 
stjerna, Tab. 30), Friherre till Lindholmen i Sunner- 
bergs socken och Westergöthland samt Mörby, Herre 
till Ekebyholm i Rimbo socken och Roslagen, Fru- 
gflrden i Näs socken och Skaraborgs län och Ervalla 
i Ervalla socken och Örebro län; f. på 1540-talet; 
Hertig Carls af Södermanland Kammarjunkare 1575; 
Hans Hofmarskalk 1578; Hans Guvernör öfver Sö- 
dermanland, Nerike och Wermland 1580; Lagman i 
Wermland samt Häradshöfding på Rekarne i Söder- 
manland 1582; Samma Herres Furstl. Råd 1586; 
Häradshöfding i Wadsbo härad i Westergöthland a. 
å.; i 1591 f % i Stockholm och begrafven i Strö 
kyrka 1 Westergöthland, hos sin Isa fru. Han följde Hertig Carl på dess resa till Pmlti 1579; var 1582 
ibland Lithurgiens motståndare; fick slutligen s. å. 
nyssnämnde Hertigs fullmakt, att förestå Hans Furstl. 
Nådes land och undersåtars i furstendömet, under 
Hans Furstl. Nådes frånvaro. — Gift l:o 1579 M / 10 
i Arboga med Grefvinnan Sigrid Oustafsdotier (Rota 
eller Tre Rosor), i 1586 2 % på Lindholmen i We- 
stergöthland och begrafven i Strö kyrka; dotter af 
Riks-Rådet samt Riddaren af S:t Salvators Orden 
Grefve Gustaf Johansson (Tre Rosor), Grefve till Bo- 
gesund, Friherre till Lindholmen och Herre till Haga, 
med håna l:a fru, Ingeborg Christoflersdotter (Röd 
eller Ekelöf), som var dotter till Riks-KanaUren 
Christoffer Andersson till Skelleryd : — 2:o 1589 "/, 
på Såtenäs i Westergöthland med en sin systers svä- 
gerska, Brita Posse, f. derst. 1554 2l / 10 , eller 11,000 
Jungfrurs dag, f 1602; dotter af Riks-Rådet, Rid- 
daren och Laudshöfdingen Knut Axelsson Posae (X:o 
14), till Såtenäs, Hellekis och Roo, med Ebba Gö- 
ransdotter (af Forstenaslägten, N:o 2). 

Barn: 
;t 1. Gustaf, f. 1580 V. på Fiholm; Student i 
Wittenberg; i derst. 1660 * 7/ ft och begrafven i dom- 
kyrkan i nämnde stad. 

1. Ingeborg, f. 1581 »'„ på Fiholm. + 1661 
*' 7 på Edshammar. Gift 1605 '% med Riks-Rådet 
och Presidenten Nils Bjelke, Baron Bjelke, N.-o 6, 
till Sahlestad, Gäddeholm, Edshammar, Kråkerum och 
Frössvik, f. 1569, i på 1640-talet. 

1. Christjem, f. 1583 % på Lindholmeu, i 1584. 

1. Catharina, f. 1584 »/„, i på 163?0-talet och 
begrafven i Linköpings domkyrka. Gift med sin 
svågers kusins son, Nils Thuresson Bjelke af Åkerö, 
N:o 8, till Åkerö, Ervalla och Främmestad, f 1025. 

1. Gabriel, Grefve Ozenstjerna af Korsholm och 
Wasa, f. 1586, i 1656. Se grefl. ätten Oxen- 
stjerna af Korsholm och Wasa, Tab. 1. 

2. Sigrid, till Trollebo i Smålsnd; f. 1590 2 / e . 
f 1644 V 3 på Skällnora och ligger, jemte sin man, 
begrafven i Rimbo kyrka i Roslagen, der deras egna 
och deras anors vapen ses. Gift 1620 a7 / 3 i .Stock- 
holm med Riks-Rådet Frih. Claes Horn af Åmimne, 
N:o 2, till Åminue, Wikhus, Ekebvhohn, Skällnora, 
Gamleby, Ryholm och Mnstela, f. 1587, i 1651. 

2. Bengt, Hesare- Bengt kallad, Friherre tiH Eke- 
byholm och Söderbo, Herre till LWö i Wätö socken 
och Skälby (nu Adamsberg) i Rimbo socken, båda i 
Roslagen; f. 1591 ,9 / 10 , posthumus, på Frösavik; Upp- 
fostrades efter moderns tidiga död genom ain far- 
broders Riks-Rlldet Frih. Johan Gabrielsson Oxen- 
stiernas försorg; Student i Rostock 1607 och i "Wit- 
tenberg 1609 samt slutligen i Jena; Kammarherre 
hos Konung Gustaf II Adolph 1620; Sänd 1621 så- 
som Legat till Venedig; Återkom derifrån 1622; 
Guvernör i Elbingen 1626; Afsked derifrån 1627; 
Öfverste-Stallmästare s. å ; Förordnades 1631 att 
förestå Hofmarskalks-cmbetet hos Konungen; Ambas- 
sadör s. å., först till Holland och sedan till Frank- 
rike; Förordnades 1632 såsom Legat till Danmark, 
men blef s. å. Guvernör i Angsburg samt öfver de 
öfriga länder och städer i Schwaben, dem Konung 
Gustaf II Adolph innehade; Guvernör öfver Liffland 
och Ingermanland 1634; Tillika Riks-Stallmästare; 
General-Guvernör öfver Liffland s. å.; Riks Råd 1641 ; 
f barnlös 1643 % i Riga och begrafven i Riddar- 
holmskyrkan, men bana lik fördes sedermera till 
Jäders kyrka i Södermanland, der hans vapen upp- 
sattes. Han gjorde åren. 1611—1620 vidsträckta 
resor genom Europa till Österländerna, der han be- 
jåg Jerusalem med Christi graf, Befchlehem, Jordan, 
Oljoberget, Tabor, 8ion, Caaaan, Nain, Naaarcth, Digitized by VjOOQIC OXBÄJTJIJUJA AP 1KA OCH LINDÖ. 115 Steken, Kokdos, Pathmos, Tröja, Ispahan, ifvenaom 
Bagdad, Babel, Aleppo, Damascus aamt Arabien och 
Egypten; rar åtskilliga gånger i största lifsfara, så- 
soin ibland annat öf verfallen af Arabiska röfvare tamt 
på falsk angifvelse fangslig hållen; vistades sommaren 
1617 hos Persiska Schacken A b bas I, som då 18g i 
falt emot Tnrkarne, samt vintern derpå vid dennes 
bof i Ispahan; har öfver sina resor fört en artig 
dagbok» hvilken kom med hans fru till Hesseu-Houi- 
borg, derifrån den återfått* till hans »lagt ; hans namn 
h»t slutligen andra resande runnit ristadt i ett klo- 
ster fid Julfva och Bagdad, vid Ispahan samt på 
minerna af Persepolis. — Gift 1633 % i Stralsund 
med Hoffröken Grefvinnan Margaretha Brahe t i 
henne* l:a gifte, f. 1603 *%; Hof mös Urin ds hos 
Drottning Christina 1644; f 1669 ! %; dotter af 
Riks-Rådet Grefve Abraham Brahe, N.-o 1, till Wi- 
ftiogsborg, Rydboholm, Lindholmen, Brahelinna och 
Uustorp, med Friherrinnan Elsa Gylknstjerna af 
Lindholm, N:o 3, aamt oingift l:o 1648 med sin 
la mans kusins son, Riks-Rådet och Riks-Marsken 
Grefve Johan Oxenatjerna af Söderoöre, N:o 4, oeh 
2* 1661 med Landtgrefven Fredric af Hessen-Hom- 
baig, Furste till Htraebfeld samt Grefve till Katxcn- 
EUeubogen och DieU, in. m., i hans l:i gifte, och 
h vilken var 30 år äldre än hon ajelC 

Tab. 83. 

Gustaf (sön af Gabriel Christjernsaon, Baron Oxen- 
stierna, Tab. 30), Friherre till Fiholm i Jäders soo- 
ken och Rinkestad i Arla socken, båda i Söderman- 
land, samt Herre till Fånö i Löths socken och Up- 
land; f. 1551; Häradshöfding i Långhundra härad i 
sista, provins 1580; Öfverste-Ståthlllare på Refle 
slott och öfver dess län 1584; Svea Rikes Råd 1590; 
Ksmmar-Råd samt Häradshöfding i Östra härad i 
Sm&land 1594; t 1597 "7, och begrafven i Jäders 
kyrka, hvareet öfver honom är uppsatt ett vackert 
epitaphium af marmor. Han gjorde i yngre åren 
krigstjänster emot Ryssland samt de Spanska i Ne- 
derländerna och Tnrkarne i Ungern; förestod år 1592, 
jemte Hertig Carl oeh några Riksens Råd, regeringen 
efter Konung Johan III:s död; undertecknade 1593 
Ussala Mötes Beslut; skickades s. å. till Upland, 
att. for allmogen uppläsa Thure Bjelkes fullmakt på 
hans Legttion till Polen; var slutligen ibland dem 
af Riksens Råd, som yrkade svar af Konung Sigis- 
mund om religionsfriheten, samt sedermera äfven 
iUsad dem, som gjorde honom föreställ nidgar i samma 
ämne. — Gift 1560 med Barbro Axelsdotter (Bjelhe), 
tOl fiinkestad, f. 1556, f 1624 »/, ; dotter af Riks- 
Ridet Axel £ricsson (Bjelke, N:o 8), till Härads- 
nter, Båfvelatad och Nygård, med hans 2:a fru, 
K» Posse (N:o 14). 
Barn: 
éxd, Ort/ve Oxenstjerna aJ Södermöre, f. 1583, 
t 1*54. Se grefl. ätten Oxenatjerna af Sö- 
deraöre, Tab. 1. 

Christer; Student i Rostock 1598, sedan i Wit- 

toberg, derifrån han 1602 återkom; -r ung och ogift. 

(kbriei, f. 1587; Riks-Drotts ; + 1640. Se Tab. 34. 

Elm. Gift 1616 med Riks-Rådet och Riks-Mar- 

•keD Åke AvteUse», Baron Natt och Dag, N:o 23, 

tUl Ji, Göksholm, Åkeaberg, Åkeshof och Rinkestad, 

i Ws lm gifte, f. 1594, t 1655. 

Mergaretha, + 1605 "V',. 

Bsata, f. 1591, t 1621 "/„ på Espelunda i 
Äiagksrleby socken och Nerike, samt begrafven med 
«tor ståt och i mycket förnämt folks närvaro i Ring- 
todeby kyrka* der, i Bondeaka gtafven, hennes man och hans 2.a fru, jemte två barn» också ligga. Gift 
1613 med Riks-Rådet och Presidenten Carl Bonde, 
Baron Bonde, N:o 20, till Lajhela, Bordsjö, Espe- 
lunda, Ekeberg, Ymsjöholm och Hesselby, i hans lu 
gifte, f. 1581, t 1652. 

Märta, t 1632 w / 8 i Wiborg och ligger begraf- 
ven i Kurckska grafven i Ulfsby kyrka vid Björne- 
borg i Finland. Gift f:o med Frih. Johan Carlsson 
de Mornay, till Varennes i Frankrike samt Helgerum 
och Ericsstad i Småland, f. 1568, f barnlös 1608: 2:0 
med Riks-Rådet och Presidenten Jöns Knutsson Kurck, 
Baron Kurck, N:o 16, till Låmpelå, Lauko, Annoila, 
Kjulaholm, Hedensö, Rådenö och Klackeborg, i hans 
l:a gifte, f. 1590, f 1652. 

Ebba. Gift 1624 "/, mc* Riks-Rådet Johan 
Ericsson Sparre (N:o 7), till Bolmerö och Walsta- 
näs, i hans 2ia gifte, l 1587, + 1632. 

Elisabeth, t ung. 

Tab. 34, 

Gabriel (son af Gustaf Tab. 33), Friherre till 
Kimito i Åbo län samt Nynäs i Ösmo socken och 
Södertörn, Herre till Tyresjö i Tyresjö socken, också 
i Södertörn, Örnäs i Wester-Ryds socken och Sätuna 
i Björklinge socken, båda i Upland samt Forssa (nu 
Sturefors) i Wists socken och Östergöthland; f. 1587 
"/« på Tyresjö; Student, först i Upsala, sedan 1598 
i Rostock, Wittenbcrg och Jena; Hemkom 1602; 
Kammarjunkare hos Konung Carl IX; Hurtig Johana 
af Östergöthland Råd och Kanslär 1612; Riks-Råd 
samt Hofmarskalk 1617; Ståthållare på Stockholms 
och Upsala slott samt öfver båda länen 1618; Legat 
till Danska Hof vet 1622; Hofrätta-Råd i Svea H of- 
rätt samt Guvernör i Westergöthland s. å.; Lagman 
derst. 1623; Åter Legat till Danmark 1624; Vice 
President i förutn. Hofrätt 1628; Riks-Drotts samt 
President i Hofrätten 1634; Tillika Lagman på Dal; 
t 1640 2T /|| och ligger, jemte sin l:a fru, begrafven 
i Tyresjö kyrka, den han ånyo låtit uppbygga, Han 
var 1617 Hertig Johans ombud vid riksdagen samt 
blef s. å. ihågkommen af samma herre i hans testa- 
mente med gafvor af credentzer och silfverkåril; skic- 
kades 1633 att öfverfora Konung Gustaf II Adolphs 
lik ifrån Tyskland; var slutligen en af Drottning 
Christinas Förmyndare samt dessutom brukad i åt- 
skilliga vigtiga kommissioner, så inrikes som i ut- 
rikes beskickningar till Danmark, England och Hol- 
land. Hans barn och barnbarn blefvo 1651 upp- 
höjda i Grefl. stånd Ull Croneborg. — Gift l:o 1611 
"/ a på Sturefors, i Hertigarne Johans och Carl Phi- 
lips närvaro, med sin franka, Märta Bjelke, f. 1585, 
t 1620; dotter af Riks-Rådet Thure Nilsson Bjelke, 
N:o 8, till Nynäs, Åkerö och Stureforsa, med Gref- 
vinnan Margaretha Sture (Natt och Dag, N:o 13): 
— 2k> 1622 '% i Stockholm med sin en annan 
franka och sin l:a frus kusin, Friherrinnan Marga- 
retha Bjelke, till Penningby och Margarethselund, i 
hennes 2:a gifte, t 1629 ,a /, och ligger, jemte sin 
förra man begrafven i Länna kyrka i Roslagen, h var- 
est, öfver dem, hennes sednare man låtit uppsätta en 
vacker grafvård med latinsk påskrift; dotter af Riks- 
Rådet Frih. Claes Nilsson Bjelke, till Wik (N:o 8), 
till Kuröen, Räfvelstad, Sundholmen, Nynäa, Sems- 
holm, Penningby och Bjelkestad, med håna l:a fru, 
Friherrinnan Elin Fleming till Nynäs (Nh> 4), samt 
enka 1620 efter Riks-Rådet och Riks-Marsken Axel 
Nilsson Ryning (N:o 15), till Tuna, m. m.: — 3:0 
1631 */,, också i Stockholm, med Friherrinnan Brita 
De la Gardie, äfvenledea i hennes 2:a gifte, i 1645; 
dotter af Rika-Rådet oeh General-Fältherren Pontus Digitized by VjOOQIC 116 OXRK8TJBRNA AF EK A OCH LIKDÖ. De la Gardie, baron Be la Gardie, N:o 4, tQl Ek- 
holmen, Kolck, Tjulaholm, Torresta och Hunsa, med 
Sophia Gyllenhjelm, Konung Johan IITrs naturliga 
dotter, samt enka efter Riks-Ridet och Riks-Skatt- 
mästaren Jesper Mattsson Cruus (af Edeby, N:o 69), 
till Harfvila, Jockis, Lemsjöholm och Karckus. 
Barn: 

1. En Dotter, f. 1612, t i barnaaren. 

1. Gustaf (Grefve Oxenstjerna af Croneborg), f. 

1613, f 1648. Se grefl. ätten Oxenstjerna af 
Croneborg, Tab. 1. 

1. Thure, Grefve Oxenstjerna af Croneborg, f. 

1614, f 1669. Se grefl. ätten Oxenstjerna 
af Croneborg, Tab. 2. 

1. Margaretha, f ogift och begrafven i faderns 
graf i Tyresjö kyrka. 

1. Gabriel (Grefve Oxenstjerna af Croneborg), f. 
1618, f 1647. Se grefl. ätten Oxenstjerna 
af Croneborg, Tab. 4. 

1. Johan, Grefve Oxenstjerna af Croneborg, f. 
1620, + 1664. Se grefl. ätten Oxenstjerna 
af Croneborg, Tab. 8. 

Tab. 35. 

Eric (son af Gabriel Christjernsson, Baron Oxen- 
stjerna, Tab... 30), Friherre till Lindö i S:t Johsnnis 
socken och Öetergöthland, Björnö, A retad, i Bränn- 
kyrka socken och Södertörn samt Eka i Lill kyrka 
socken och Upland; f. pä 1540-talet; Krigskommis- 
sarie i Liftland 1573; Ledamot af Kriminalrätten 
ötVer Carl de Mornay 1574; Slottslofven på Refle 
1580; Öfverste- Befallningsman öfver Refle slott, dom 
och stad samt Padis län s &. ; Åter Ståthållare derst. ; 
t 1594 % och begrafven i Lillkyrka kyrka i Up- 
land. Han skickades 1593 i Jan. till Enköping, att 
förkunna markoadsallmogen Hertig Carls och Rådets 
förening; var slutligen af Konung Sigismund hatad 
och föraktad för sin ståndaktighet i lutherska läran. 
— Gift på 1570-talet med sin broders svägerska, 
Friherrinnan Bengta Gera; dotter af Riddaren, Riks- 
Rådet, Lagmannen och Ståthållaren Frih. Carl Hol- 
gersson Gera, till Björkevik, med Kjerstin Bengts- 
dotter Ferla till Benhammar. 
Barn: 

Kjerstin. Gift 1595 '% med Häradshöfdingen 
Nils Mauritzson Stdke, N:o 110, till Löfas. 

Anna, f. 1580 »%, + 1618 2 % och ligger, jemte 
sin man, begrafven i S:t Clarie kyrka i Stockholm. 
Gift 1605 på Eka med Landshöfdingen Broder An- 
dersson Rålamb (N:o 59), till Bro, Lan na och Bye- 
stad, i hans l:a gifte, f. 1568, f 1647. 

Carl, t 1582; Riks-Råd; f 1629. Se Tab. 36. 

Åke, Friherre till Arstad och Eka; f. 1583 16 / 6 
på Lindö; Löjtnant vid Dal-reg:tet 1613; Öfverste- 
Löjtnant derst. s. å 4 .; Utskrivnings-Kommissarie i 
Westmanland, Bergslagen och Dalame 1616; Öfverste 
för nämnde reg-.te 1618 och för Uplands fotfolk 1622; 
Assessor i Krigs-kollegium 1630; Ståthållare på Wi- 
borg med de derunder liggande slott och län 1631; 
Land8hofding öfver Wiborgs, Nyslotts och Kvmene- 
gårds län 1634; Afsked 1637; Var 1640 Krigs-RSd; 
t ogift 1653 2 /, på Eka och begrafven i familje- 
graven i Lillkyrka. Han bevistade 1621 belägringen 
af Riga och anförde i slaget vid Leipzig den 7 Scpt. 
1631 Dal-brigaden. 

Beata, f. 1591 på Refle slott; Kammarjungfru 
(Fröken) hos Drottning Christina den Äldre 1610; 
Hofmhstarinna hos Drottning Christina den Yngre 
1642; Afsked derifrån 1647; f 1652 '% och be- 
grafven med stor ståt hos sin man i Linköpings dom- kyrka. Hon var en välgörande frn, som förmådde 
mycket vid Hofvet. Gift 1613 på Örebro slott med 
Ståthållaren Eric Göransson Ulfsparre af Broxvik, 
N:o 9, till Häradssäter, Näs och Engelholm, f. 1577, 
+ 1631. 

Ebba, f. 1592, t ogift 1670 och begrafven i 
Lillkyrka. 

Gabriel, Friherre till Arstad och Nyby; f. på 
Eka; t ogift 1631 och begrafven i Riddarhobns- 
kyrkan i Stockholm. 

Carin. Gift 1618 *% med Riks-Rådet Nils An- 
dersson IMljehöök (af Fårdala, N:o 1), till Fårdala 
och Nyby, i hans 2:a„gifte, f. 1561, f 1618. 

Märta. Gift med Öfversten Isaac Axelsson Silfver* 
sparre, N:o 99, till Ora, i hans 1:a gifte. 

Tab. 36. 

Carl (son af Eric, Tab. 35), Friherre till Lindö 
och Björnö; f. 1582 ,a / 4 ; Häradshöfding i N. Möre 
i Småland 1594; Hertig Carl Philips Hofråd 1613; 
Enke-Drottniug Christinas Marskalk 1618; Ståthål- 
lare eller Landshöfding på Åbo slott samt öfver dess 
län med Tawastehns, Borgå och Raseborgs lan 1619; 
Riks-Råd 1625; Kansli-Råd 1626; Tillika Sekreterare 
i Riksarchivet s. (L; t 1629 %. Han ihågkoms i 
Hertig Johans af Östergöthland testamente af den 28 
Aug. 1617 med en gåfva af silfverkärl. — Gift med 
Margaretha Gonnies, genannt von Winkel, ifrån Saoh- 
sen ; dotter af Nicolaos Gonnies, genannt von Winkel, 
ooh Anna von Cloos. 
Söner: 

Eric, f. 1616; Landshöfding; t 1662. Se 
Tab. 37. 

Christer, f ung. 

Tab. 37. 

Eric (son af Carl, Tab. 36), Friherre till Eka, 
Herre till Lindö och Björnö samt Frammestad i Fram- 
mestads socken ooh Skaraborgs län och Onsike i 
Tibble socken och Upland; f. 1616 »/ 4 ; Blef 1625 
å ättens vägnar introducerad under N:o 1 bland Fri- 
herrar, och blef ättens namn Oxenstjerna af Eka och 
Lindö; Öfverste för Smålands ka vall. 1640; Lands- 
höfding i Skaraborgs län 1657; Afsked 1660; + 
1662 v» och begrafven i Norrköping. Han ihjäl- 
stack på Stortorget i Stockholm, i bråd skillnad, 
Kongl Byggmästaren Simon de la Wallée, och fick 
för denna sak pardon den 18 Febr. 1643. — Gift 
l:o med sin syssling, Margaretha Bjelke af Åkerö; 
dotter af Nils Thuresson Bjelke af Åkerö, N:o 8, 
till Åkerö, Er valla och Främmestad, med Friherrin- 
nan Catharina Oxenstjerna: — 2:o med Ebba Ulf- 
sparre af Broxvik, i hennes ):a gifte; dotter af Re- 
gements-Qvartermästarcn Johan Ulfsparre af Broxvik, 
N:o 9, till Hedåker ooh Gammelstad, med hans 2:a 
fru, Gertrud Gyllengrip, N:o 80, i hennes l.a gifte, 
samt omgift med Kapten-Löjtnanten Frih. Eric Stake, 
N:o 47, till Wik och Lilla Bjurum. 
Barn: 

1. Margaretha, f. 1644 w / å på Ljungby i Skåne. 
Gift 1664 ,4 / B i Stockholm med Landt-Rådet Johan 
Christoffer von Scheiding, Baron von Scheidmg, N:o 
52, till Kegel, f. 1634, + 1685. 

I. Carl, f. 1648; Kapten vid Amiralitetet; Slut- 
ligen Vice Amiral; + barnlös. — Gift på 1670-talet 
med Friherrinnan Helena Christina Spor Ung, i hen- 
nes 2:a gifte; dotter af General-Majoren och General- 
Guvernören Casper Otto Sperling, Baron Sperling, 
N:o 43, till Nehringen, Rådmansö, Ösbyholm och Digitized by VjOOQIC OXBXITJIXVA AP BKA OCH UKDÖ. 117 Sperliagebolm, med Elin Ulfoperro af Broxvik, N:o 
9, samt enka efter Vice Presidenten Axel Tott af 
Skedebo, N.-o 88, till Skedebo och Ösbyholm. 

1. Eric, f. 1650; Öfverstc. Se Tab. 38. 

1. Nils, f. 1631 på Lindö, t derst. 1653 2 e . 

L Ake. (. 1652; Kammarherre; t 1714. Se 
Tab. 39. 

1. Sigrid, t. 1656. Gift 1669 * tn ned Hof- 
■arskalken Frih. Axel Leijonsköld, N:o 53, f. 1641, 
t 1712. 

Tab. 38. 

Eric (son af Eric. Tab. 37), till Sundholm; f. 
[630; RyUmaatare vid Östgötha ka vall.; Slutligen 
Öfrerste for ett reg: te Smaländningar till bast. — 
Gift med Margaretha Beata Uggla, f. på 1650-talet, 
i i barnsång; dotter af Svante Uggla, N:o 100, till 
Bröttorp, Tieenhult, Kaggenäs och YYilljesberg, med 
Bestå Bonde, N:o 11, i hennes 2* gifte. 
Dotter: 

Margaretha, t 1688, f 1744. Gift 1717 med 
Ofrersten Fri b. Herman Fleming af LiebelitM, N:0 
17, i bana 1a gifte, l 1690, t 1769. 

Tab. 39. 

Åke (son af Eric, Tab. 37), till Eka och Lindö; 
L 1652; Kammarherre hos Drottning Hedvig Eleo- 
nora; + 1714 «% på Eka och begrafven i Lillkyrka. 
- Gift 1683 "/, med Johanna Elisabeth De Geer, 
l 1656 *>/,£ + 1735; dotter af Asseseoren Loois De 
Geer, N:o 291, till Fingspång, Riogstaholm, Forsala 
oeh Ekesand, m. m., och Jeanna Parmentier. 
Barn: 
Eric, f. 1684 ; Landehöfding; + 1760. Se Tab. 40. 
Louis, f. 1685 a7 /„ + a. £ % 
Margaretha Johanna, t 1689 •'«, f 1718 w / 7 i 
barnsäng. Gift 1717 n / 10 med Of ver- Jagmasta ren 
Wilhelm Mamrit* Pauli, N:o 96, i bana l:a gifte, f. 
1691, + 1758. 

Maria Elisabeth, t 1687 •/,, + 1771 ogift 
Christina, till Malmö i Qvillinge socken och Öster- 
götaland; f. 1688 a7 / § . t 1760. Han lat 1748 bygga 
ekorcti Qvillinge kyrka. Gift 1727 *% med Örverste- 
Löjtaanten Johan Bår, N:o 465, till Malmö och 
Bolhorp, f. 1673, t 1742. 

Bsdsig, t. 1690, + 1693 " '„. 
Sigrid, t. 1691 '%, f 1695 «%. 
Sophia, t 169? «%, + 1694 V 
CeH, f. 1694 '%; K ond aktör vid Fortifikationen 
i Cartstianctad ; Löjtnant vid Fortifikationskontoret i 
Stockholm 1717; Förordnad att göra tjenst vid Jemt- 
itadaka Arrnéen 1718; Kanten vid Westmaolands 
infsnt. s. L; Fröa ogift ihjäl 1719 */, på Norska 
QeDea. 

Gnttaf, till Bnrggholmen i Wallby socken och 
Utbad; f. 1695 */ 4 ; Anaknltant i Svea Hofratt 
1717; Aktoarie i Kammar-revisionen 1731; Assessor 
« forutn. Hofrntt 1732; f ogift 1741 »/„. 
Åkt, t 1696; Major; t 1742. Se Tab. 43. 
E * Christina, f. 1699 *%, + 1750 ■/, i Stock- 
M». Gift 1730 "V la med sin kusin, Öfver-Inten- 
^Btea Low« Z)e Geer, Na 291, till Finspång, Stjern- 
***, Johanaisberir, och Ekon, i håna 1» gifte, f. 
1705, f 1758. 

Tab. 40. 

Eric (son af Åke, Tab. 39), till Lindö och Norr- 
krg samt Barerik eller Yhl i Knutby socken, Äanö i Bdbo socken, ChristJoseholm i Lohirada socken oeb 
Harg i Hsrgg socken, alla f/ra i Roslagen; f. 1684 
V a pfi Finspångs bruk i Östergöthland; Direktör öfver 
General-Krigsrids-Förrådskassan 1725; K rigs-RSds ka- 
raktär 1727; Afskcd från Direktörsskåpet 1743; Lands- 
hördinge karaktär 1747; Riddare af Nordstjerne-Orden 
1748; t 1760 % i Stockholm och ligger, jemte sin 
fru, begrafven i S:t Annse-choret i Upaala domkyrka. 
Han köpte 1730 llargs gods i Roslagen, hvilkethan, 
jemte Burevik, sedan gjorde till fideikommiss for ät- 
ten, äfvensom Christiussholm, det han forordnade till 
enkesäte för fideikommissariens fru, samt skänkte 
1758 \ mantal frälse till komministersboställe i Hargs 
socken och 6,000 daler kopparmynt till socknens fat- 
tiga. — Gift 1731 a, /„ med Anna Magdalena Bonde, 
t 1705 »/, på Hallansberg i Westergöthland, 1 1755 
2 , på Harg; dotter af Kaptenen Ulf Gustaf Bonde, 
N:o 11, till Säckestad, Hallansbcrg och Röhl, med 
Friherrinnan Beata Kagg, N:o 27. 
Barn: 

Beata Elisabeth, f. 1735 l8 / § . t 1772 *V„. Gift 
l:o 1757 "/, med Majoren Frih. Rndolph Wilhelm 
Coijst, N:o 117, till Ljungby och Arup. f. 1718, f 
1763: 2:o 1768 % med SUUkommissarien Johan 
Arndt von Post, N:o 687, i hans 2* gifte, f. 1730, 
t 1800. 

Carl, till Hargs fideikommiss samt Burevik och 
Christinseholm; f. I 7 37 8 /,; Kongl. Kammarherre; 
Kommendör af Waaa-Orden 1773; Kommendör med 
stora korset af samma Orden 1782; Öfver-Hofstall- 
mästare hos Drottningen; +1795 '*/, i Stockholm och 
ligger, jemte sin fru, begrafven under en vacker grafvård 
på Hargs kyrkogård. Han bar gifvit till Hargs kyrka 
kanna, kalk, sockenbudstyg och brudkrona, m. m., allt 
af ailfver. — Gift 1762 *% med Grefvinnan Chri- 
stina Elsonora Mörner af Morlsmda, t. 1735 "/» 
på Boxholm i östergöthland; Statsfru hos Drottning 
Sophia Magdalena; t 1786 *%; dotter af Lands- 
hövdingen Grefve Adolph Mörner af Morlands, N:o 
60, till Espelunda och Edsberg, med Friherrinnan 
Agneta Christina Ribbing af Zernava, N:o 40. 

Axel, f. 1743; Öfrer-Hofjägmiatare och En af 
Riketa Herrar; t 1816. Se Tab. 41. 

Tab. 41. 

Axel (son af Eric, Tab. 40), till Harg och Chri- 
stinseholm, m. m.; f. 1743 '%; Antagen i kriga- 
tjenst 1762; Adjutant vid N. Skånska kavall.; Kap- 
ten i Fransk tjenst; Löjtnant vid förntn. kavall.; 
Tjenatgör. Kongl. Kammarherre och A fak ed or kriga- 
tjensten; Riddare af Svärds-Orden 1772; ÖtVer-Hof- 
jägmästare 1776; Kommendör af Nordstjerne-Orden 
1782; Lemnade tjenstgöringeu vid Hofvet 1803; En 
af Rikets Herrar 1805; Riddare af Konung Carl XII I:s 
Orden 1813; f 1816 */, i Stockholm och ligger, 
jemte sin fru, begrafven i fsmiljegrafven i Upsala 
domkyrka, i hvilkeo kyrka hon var den sista, som 
der fick nedsättas. — Gift 1801 *•/,„ i Stockholm med 
Wtndela Gustafva Spärrs af Rossvik, l 1772 ,4 /„, 
t 1855 %; hon blef 1797 Ledamot af Målare- 
akademien; dotter af Kaptenen Gabriel Sparre af 
Rossvik, N:o 7, till Axelsberg, med Maria Wendela 
Ulfsparre af Broxvik, N:o 9. 
Son: 

Carl Gabriel, t 1802; Hofmarskalk. Se Tab. 42. 

Tab. 42. 

Carl Gabriel (son af Axel, Tab. 41). till Harg, 
Bnrevik och Christinseholm; f. 1802 V n ; Student i Digitized by VjOOQIC tia OXBKfiTJBRNA AF BKA OCH LINDÖ. Upsala; Magister derst.; Engagerad i Konungens Ka- 
binett; Kammarjunkare; Kammarherre 1826; Hof- 
marskalk 1839; Kommendör af Wasa-Orden 1854. 
Var 1839 Revisor öfver Stats-, Banko- och Riksgälds- 
verkens förvaltning. — Gift 1829 '% på Espelunda 
i Ringkarleby socken och Nerike med sin farbrors 
frus brorssons dotter, Grefvinnan Eva Lovisa Mörner 
af Morlanda, f. derst. 1807 2 %; dotter af En af 
Rikets Herrar, Stats-Rådet, m. m., Grefve Adolph 
Göran Mörner af Morlanda, N:o 60, och Catharina 
Ulrica Heijkensköld, N:o 1983. 
Döttrar: 

Ebba Guttafva Eva Carolina, f. 1833 2 */ s . Gift 
1855 18 / 2 i Stockholm med Rytt mast aren Frih. Joa- 
chim Tawast Beck-Friis, N:o 278, f. 1827. 

Charlotta Adolphina Wendela Lovisa, f. 1835 a9 / I0 . 
Gift 1858 *V med Ryttmästaren Grefve Bugo Ja- 
cob HamUton, N:o 86, f. 1830. 

Tab. 43. 

Åke (son af Åke, Tab. 39), till Eka och Brygg 
holmen; t 1696 '% i Upland; Volontär vid Lifgnr- 
det 1714; Sergeant derst. 1715; Sekund-Löjtnant vid 
Södermanlands infant. 1717; Premier-Löjtnant derst 
1719; Kapten 1721; Majors afeked 1727; t 174? 
8 / a . — Gift 1723 4 / 4 med Brita Christina Fleming, 
f. 1703 '•/„ + 1752 *V n ; dotter af Kaptenen Chri- 
ster Axel Fleming, N:o 4, till Han aula, med Fri- 
herrinnan Beata Dana 11, N:o 64. 
Barn: 

Axel Carl, f. 1724 «V 4 . + 1737 % 

Eric Gustaf, t 1725; Lefde utan tjenst; f 1796. 
Se Tab. 44. 

Bengt, f. 1726 %, t straxt. 

Johanna Elisabeth, f. 17*8 *«/,„ t 1762 "/,. 
Gift 1755 på Bryggholmen med Öfversten Eric Malmer' 
felt, N:o 1878, till Homö, i hans l:a gifte, f. 1726, 
f 1800. 

Gabriel, f. 1730 M /„ + s. d. 

Beata Eleonora, t 1731 »/ 4 , f 1805 M / 10 på 
Ingelsby t Westergöthland. Gift 1751 2 % med sin 
syssling, Löjtnanten Frih. Mårten Wilhelm Leijon- 
sköld, N:o 53, f. 1724. + 1787. 

Bengt Gabriel, f. 1734 % t s. å. % 

Tab. 44. 

Eric Gustaf (son af Åke, Tab. 43), till Eka; t 
1725 »%; Under^Offieer vid Lifgardet; Afeked; Lefde 
sedan utan tjenst på sin landt egendom; Riddare af 
Wasa-Orden 1777; + 1796 26 / t0 på Eka och ligger, 
jemte sin fru, begrafven i familjegrafven i Lillkyrka. 
— Gift 1751 u / i0 med Sara Margaretha Lager- 
stam, f. 1726 s / &; dotter af Hofrätta-Rådct i Svea 
H ofrätt, LandshÖfd ingen Sven Samuelsson Gestrin, 
Nobil. Lagerstam, till Wernstad (Adlad 1755 »'„ 
men ej introducerad, och af samma slägt som adel. 
ätten Leijonivärd, N:o 924), med Sara Hjerpe. 
Barn: 

Carl Gustaf, f. 1753; Minister; t 1815. Se 
Tab. 45. 

Jacob Axel, f. 1755 2 %, + 1757 •/,. 

Sven Gabriel, f. 1759; Hof marskalk; t 1830. 
Se Tab. 49. 

Maria Christina Charlotta, f. 1760 V la , f 1796 
% på Målhammar i Björksta socken och Westra an- 
land och begrafven i Oxenstjernska grafven i Lill- 
kyrka. Gift 1779 %' på Eka med sin farmors sysslings 
dottersson, Majoren Hampus Mörner, N:o 91, till 
Eke, i hans l:a gifte, f. 1744, t 1827. Tab. 45. 

Carl Gustaf (son af Eric Gustaf, Tab. 44), til] 
Eka; f. 1753 »/,,; Kongl. Hofjunkare 1769; E. o. 
Kanslist i Kansli-kollegium 1774; Kopist i Riksar- 
chivet s å.; Andre Sekreterare i Presidentakontoret 
1776; Kommissions-Sekreterare vid Sachsiska Hofvet 
i Dresden 1779; Pomcrsk Gesandt till Riksdagen i 
Regensburg 1785; Svensk Envoyé till Portugisiska 
Hofvet 1791; Envoyé till Bäijerska H of v et, Franska 
Prinsarne i Coblentz samt Ch ur- Furstarne af Maintx 
och Trier 1793; Envoyé-Extraordinaire et Minister- 
Plenipotentiaire vid Danska Hofvet 1798; Riddare 
af Nordstjerne-Orden 1799; Kommendör af aamma 
Orden 1810; Rapellerad från Ministerposten i Kö- 
penhamn vid krigets utbrott 1813; t 1615 "/ 4 i 
Stockholm, under riksdagen, och ligger, jemte sin fru, 
begrafven i Lillkyrka kyrka i Upland. Utseddes 1812 
i Dec. till Minister vid Wienska Hofvet, som dock 
ej gick i fullbordan. — Gift 1790 »V,, i London 
med Marianne Tomkins, f. 1778 2 %, t 1833 I9 /, 
på Wernstad i Uplaiid ; dotter af Läkaren på Towern 
A. Francis Tomkina och Agnes Fisher. 
Barn: 

Maria Johanna Charlotta, f. 1795 2 % i Lissa- 
bon, t derst. 1796 %. 

Ebba Charlotta Agneta, f. 1797 l9 /„ i Stockholm; 
Hoffröken hos Prinsessan Sophia Albertina 1817. Gift 
1830 V, i nämnde stad, med Majoren Pehr Johan 
Schurer ton Waldhekn, N:o 2201, f. 1800. 

Axel Gabriel, f. 1799; Kabinetts-Kammarherre; 
t 1839. Se Tab. 46. 

Sigrid Axelina Fredrioa, t 1801 % i Köpen- 
hamn, t 1841 % i S:t Petersburg och begrafven i 
Arnifeltska eller Atninnegrafven i Haliko kyrka i Fin- 
land. Gift 1820% på Eka med Minister- Statssekre- 
teraren Frih. (Rysk-Finske £refven) Alexander Arm- 
felt, N:ö 213, i hans l:a gifte, f. 1794. 

Eric Gustaf, f. 1802; Löjtnant. Se Tab. 47. 

Bengt Thure, f. 1804; Kapten; t 1846. Se 
Tab. 48. 

Tab. 46. 

Axel Gabriel (son af Carl Gustaf, Tab. 45), L 
1799 3, / 10 i Köpenhamn; Kammarjunkare; Kornett 
vid Lifreg:tcU Husar-kar 1817; Löjtnant derst 1823; 
Rytt mästare 1827; Kabin etta- Kammarherre; Adjutant 
hos H. M. Konungen; Afsked 1835 från Ryttmästare- 
beställningen, med tillstånd att i kåren q värst S; Ma- 
jor i Arméen 1836; Riddare af Svärds-Orden 1838; 
Öfverste-Löjtnant i Arméen; Afsked från Husar-kåren 
ssmt Riddare af Ryska S:t Annse-Ordens ?:a klase, 
allt s. å.; f 1839 2 % på Eka och begrafven i fa- 
miljegrafven i Lillkyrka. — Gift 1834 *V„ med 
Friherrinnan Eugenia Carolina Desideria von Esse*, 
i hennes l:a gifte, f. 1811; dotter af En af Rikets 
Herrar, Fältmarskalken, m. ra,, Frih. Hans Hearic 
von Essen, Grefve von Essen, N:o 118, oeh hsins 
2:a frn, Friherrinnan Hedvig Charlotta von Krasaow, 
N:o 315, samt omgift med sin egen och sin moders 
kusin, Majoren Grefve Axel Lewenhaupt, N:o 2. 
Döttrar: 

Mariana Elisabeth, f. 1836 '%, + ogift 1855 °/ a 
i Stockholm och begrafven i familjegrafven i LiU- 
kyrka. 

Sigrid Eugenia, f. 1838 ! V r 

Tab. 47. 

Eric tastaf (son af Carl Gustaf, Tab. 45), 1 1802 Digitized by VjOOQIC 0XEB8TJERNA AP EKA OCH LINDÖ. Ht % i Stockholm; Kadett vid Carlberg 1816; Fänrik 
Tid Lif-regrtets Grenadiér-kår 1820; Löjtnant derst. 
1826; Afsked 1830; Kust-Chef i Ystads Tull kam - 
åar-distrikt 1845; A fa k cd 1851. — Gift 1830 1ö /, 
pi Forssby, nära Westerås, med Margaretha W f iJ- 
kthma Hammarsköld, f. 18 12 *%; dotter af Bruks- 
patronen Wilhelm Hammaraköld, N.-o 135, och Mar- 
garetha Södermarek. 
Barn: 

Carl Gustaf, f. 1830 **/„ på Wiggeby i Norr- 
sonda socken och Upland; Kadett vid Carlberg 1845; 
Sekund-Löjtnant vid K. M:a Flotta 1850; Premier- 
Löjtnant deret. 1858; Student vid Upsala Akademi 
1K60 i Sept, der han a. å. i Dee. aiade examen till 
kammar- och Rakenskapeverken. Gjorde firen 185? — 
1656, aåaom Styrman på Svenska och Norska handels- 
fartyg, resor till Australien, Java, Ostindien, Brasilien 
och England. 

£» Äm, Dödfödd och nedsatt i mmiljcgrarven i 
Ldlkyrka. 

8igrid Johanna Margaretha, t 1837 "/„ på 
Wisbohammar i W&rdinge socken och Södermanland. 

Axel Gabriel Eric, f. 1839 2, / l0 nå Håtö i Frö- 
taaa socken och Roslagen.; Under- Löjtnant vid Dal- 
regäet 1860; f ogift s. å. *V !0 i Upsala och begraf- 
«u i friheni. Oxenatjernska familjegrafven i Lill- 
kyrka kyrka i Upland. 

Ebba Hedvig Mariana, f. 1841 «/ 10 pa Saraham- 
mar i Sura socken och Westnianland. 

Tab. 48. 

leagt Tfcm (son af Carl Gustaf, Tab. 45), f. 
1864% i Köpenhamn; Fänrik rid Smålands infant.- 
bataljon 1824; Kornett vid Lifgardet till hiist 1830; 
Löjtnant derst. 1833; Ryttmästare 1838; Kapten vid 
Westgötba reg:te a. å.; t 1846 M / 3 på Ingelsby i 
Westergöthland,. som han fick af sin faders kusin, 
Fröken Friherrinnan Johanna Lovisa Leijonsköld, den 
ssta af Leijonaköldska namnet, samt begrafven i 
Kyrkefeila i Westergöthland. — Gift 1833 »/, på 
Forsmarka bruk i Roslagen med Charlotta Fredrica 
Lorisa Aurora von Stedmgk, t. 1798 *%, + 1850 
*/ 7 på Ingelsby och hegrafvea i Kyrkefeila; dotter 
af General- Amiral en Victor von Stedingk, Nstnral. 
och Baron von Stcdingk, N:o 342 och Lovisa Löf, i 
hennes 2:a gifte. 
Barn: 

Mårten Gabriel Lsijonshöld, f. 1834 »/, på In- 
gebby; Possessionat. 

Åxd Gabriel, f. 1835 u T1 i Stockholm; Kadett 
rid Carlberg; Under-Löjtnant vid Svea Linrardet 1655; 
Löjtnant deret. 1858. 

CoW Gustaf Gabriel, f. 1838 *V, i Stockholm, + 
t. å. */ 

Asta/ Adolph Gabriel, l 1840 % på Tiberg i 
Westergöthland. 

Ebba Lovisa Gabriella, f. 1842 % på Ingelsby, 
t *. å. %. 

Tab. 49. 

8?ta fekffct (son af Eric Gustaf, Tab. 44), tUl Målhammar i BjÖrksta socken och Westmanland; f. 
1759 ,6 /,; Volontär vid Lif-reg:tet 1769; Adjntaut 
derst. 1774; Kavaljer hos Hertiginnan af Söderman- 
land 1779; Äldste Kapten vid Irlands regrte 1791; 
Afsked 1792; Hormarskalks titel 1813; t 1830 »V» i 
Stockholm och begrafven i Clara grafchor. Han bevistade 
for ätten riksdageu i Geflc 1792. — Gift 1785 »V, med 
Hedvig Charlotta Former, f. 1760, t 1821 *V, på 
Målhammar och ligger begrafven i friherrt Oien- 
stjeruska grafven i Lillkyrka kyrka i Upland; dotter 
af Hofqvartennästaren Anders Porsner och Wendela 
Brita Hessling. 

Barn: 

Åke Gustaf, f. 1786; Kadett vid Carlberg 1801; 
Kornett vid Lätta Lifdragonerna, sedermera Lifgardet 
till häat 1804; Löjtnant derst. 1807; Ryttmästare 
1809; Kammarherre hos Drottningen 1811; öfverate- 
Löjtnant i Arméen 1814; Riddare af Svärds-Orden 
s. å.; Msjor vid nämnde Garde 18 18 1 Kabinetts- 
Kammarherre hos H. M. Konung Carl XIV Johan 
s. å.; pfverste-Löjtnant vid Smålands Dragon-reg:te 
samt Öfverste i Generalstaben 1820; Afsked från 
Smålands Dragoner 1822; T. f. Örver-Ceremoaimä- 
stare 1826; f ogift 1828 " 4 i Stockholm och be- 
grafven i Clara grafchor. Han var Under Finska kriget 
1808 och 1809 med regementet kommenderad till 
Åland ; blef hösten sistn. år sänd såsom kurir till S:t 
Petersburg, der han qvarstannade några månader och 
ombesörjde fånga mes ntväiling; bevistade ror ätten 
riksdagarne i Stockholm 180» och i Örebro 1812; 
sändes slutligen s. å. såsom kurir till Köpenhamn och 
1814 till H. K. H. Kronprinsen Carl Johan i Norrige, 
samt bevistade såsom dess Adjutant kampagnen der- 
städes. 

Wendela Charlotta, f. 1788 "/ T på Målhammar; 
Stifts-Fröken; t 1855 % i Stockholm och begrafven 
i adel. Mörnerska grafven vid Roslags-Bro kyrka. 
Gift 1816 *% på Målhammar med sin kusin, Öfver* 
sten och General-Adjutanten Carl Stellan Mömer, N:o 
91, f. 1780. 

Amalia Sophia, f. 1790 »/,; Stifts-Fröken. Gift 
1820 *% på Mål hammar med General-Majoren Man- 
riU Clairfeä, NobiL Clavrfelt, N:o 2241, i hans 3e 
gifte, f. 1781, f 1841. 

Axel Gabriel, f. 1792 1Ä / 4 ; Inskrifven till krigs- 
tjenst 1799; Kornett vid Lif- reg: tets Kyrassiér-kår 
1809; Löjtoant derst 1815; Ryttmästare vid Lif- 
regttets Dragon-kår 1820 och vid Jemtlands Häst- 
jägare -sq rad ron 1822; Major i Arméen 1827; Kam- 
marherre 1832; Afsked från sistn. kår s. å., med 
tillstånd att, såsom Major, i Arméen qvarstå; Kom- 
mendant vid Grisslehamn 1833; Postkommissarie derst. 
a. å.; Riddare af Svärds-Orden 1836; Riddare af 
Rysk-Polska S:t Stanislai-Ordens 2:a klass 1845; Carl 
XIV Johans Medalj 1855; Afsked från befattningarne 
vid Grisslehamn 1856; Riddare af Ryska S:t Annas- 
Ordens 2:a klass s. å.; Afsked nr krigstjensten 1860. 
Hsr bevistat 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland 
och Holstein. — Gift 1850 *% på Schebo bruk i 
Roslagen med Rosa Carolina Augusta Miehelsson, i 
hennes 2:a gifte, f. 1805 och enka efter Grosshand- 
laren Gottlieb Cantaler i Stockholm. Digitized by VjOOQIC 120 OXENSTIERNA AF KORSHOLM OCH WASA. Grefl. ätten Oxenstjerna af Korsholm och Wasa, N:o 8* Tab. 1. 

Gabriel Oxenstierna, Grefve OxeusUeraa af ILtrs- 
bt In tel Wasa (son af Bengt Oxenstjerna, se friherr], 
ätten Oxenstjerna af Eka och Lindö, Tab. 32), Grefve 
till Korsholm och Wasa, båda i Österbotten, Friherre 
till Mörby i Esterna socken och Lindholmen i Or* 
kesta socken, Herre till Thorsätra i Wester-Ry ds soc- 
ken, Rosersberg i Norrsunda socken och Mellinge- 
holm i Frötuna socken, alla i Upland, samt Coporie 
i Ingermanland; f. 1586 2 % på Lindholmen; Konung 
Carl LX:8 Kammarjunkare 1004; Guvernör öfver Re- 
wal och Estland 1011; Svea Rikes Råd 1617; Öf- 
verate-Tygmästare s. å. ; Tillika Bisitiare i Svea Hof- 
rätt 1620; Hofrätts-Råd derst 1627; Lagman i Werm- 
land s. å.; Guvernör öfver hela Finland 1631; Riks- 
skattmästare och President i Kammaren samt Förmyu- 
dare under Drottning Christinas minderårighet 1634; 
Lagman i Wermland och på Dal a. å.; General Gu- 
vernör öfver Liffland 1645; Dimitterad på egen be- 
gäran derifrån 1647; Grefve 1651 "/„ undfående till 
grefskap Mustasaari samt Lill- och Storkyro socknar, 
men 1653 i donation Korsholms gamla kungsgård, 
med hvad dertill hörde, och skulle skrifva sig Grefve 
till Korsholm och Wasa (introd. 1652 under N:o 8); 
Riks-Amiral och President i Amiralitets-kollegium 
1652; t 1656 "/„ på Edsberg i Sollentuna socken 
nära Stockholm samt ligger, jemte sin fru, begrafven 
i Esterna kyrka i Roslagen, till hvilken kyrka han 
och hans fru år 16 V 3 hafva skänkt en altartafla och 
predikstolen. Han bar vid Konung Carl IX:s krö- 
ning 1607 himmeln öfver Konungen, samt vid Ko- 
nung Gustaf II Adolphs begrafning 1634 nyckeln; 
fick 1613 af sistn. Konung Esterna socken i förlå- 
ning; gjorde sig, såsom Riks-Skattmästare, noga un- 
derrättad om rikets inkomster och utgifter, stälde 
allt i god ordning, forordnade flere Kammererare och 
andra nödiga tjensteroän, satte General-Bokhålleriet 
i sitt rätta skick och lät afsluta flera Riksens hufvud- 
böcker samt framgaf vid Drottning Christinas till- 
träde till regeringen 1644 fullständiga räkningar för 
hela sin förvaltningstid ; var slutligen dessutom bra- 
kad vid åtskilliga traktater med Polaokarne. — Gift 1610 i Stockholm med Drottning Catharina Stenbocks Hofjungfru, Anna Baner, f. 1585 *°/, på 
Djursholm i Danderyds socken och Roslagen, 1 1656 
M /, ; dotter af Riks-Rådet och Hofmarskalken Gustaf 
Axelsson Ranér (N:o 22), till Djursholm och Ekenäs, 
med Grefvianan Christina Sture (se Natt och Dag, 
N:o 13). 

Barn: 

Sigrid, t 1612 '% i Ingo prestgård i Nyland, 
f på 1650-talet Gift 1640 med sin syssling, Lands- 
hövdingen Fri b, Thure Oxenstjerna, Grefve Otoen- 
stjerna af Oroneborg, N:o 10, till Croneborg, Kim i to, 
Stureforssa, Sigridsholm, Stenstad, Bottna och Se- 
wäldt, i hans U gifte, f. 1614, t 1669. 

Christina, f. 1613 V t på Refle slott, t 1685 ogift. 
Hon och hennes sjster Beata hafva gifvit en förgyld 
silfverkalk till Esterna kyrka. 

Beata, till Beatasberg i Ro socken och Roslagen; 
f. 1615 % på Mörby, + 1689 «/ f på Beatseberg, 
ogift 

Gustaf, f. 1616 w/ 8 p& Refle slott, t 1617 ",. 

Margaretha, f. 1617 •/„ på Refle slott, f i barn- 
säng 1653 *% i Wisby och begrafven i Upsala dom- kyrka. Gift 1645 W / T i Stockholm, i Lars Sparres 
hus, varande det första bröllop, som skedde efter nya 
förordningen, med Riks- Rådet, Riks-Jägmästaren och 
Öfver-Siåthållareni4xe/ Carlsson Sporre, Baron Sporre, 
N:o 11, till Kroneberg, Sandby, Näsby och Moholm, 
i hans J:a gifte, f. 1620, f 1679. 

Gabriel, f. 1619; Riks-Råd och Riks-Marak; t 
1673. Se Tab. 2. 

Anna, f. 1620 % på Mörby, + 1690 w / å och 
ligger, jemte sin man, begrafven i Upsala domkyrka. 
Gift 1658 V 8 i Wismar med Fältmarskalken och 
Ambassadören Burg-Grefven Christoffer Deipkicusvom 
Dohna, Grefve Dohna, N:o 65, till K ar vind en, War- 
tenberg, Burchardsdorff, Schlobitten, Schlodien och 
Reichersvalde, f. 1628, t 1668. 

Maria Eleonora, f. 1621 "/ l0 > Stockholm, 1 1623 
% på Mörby. 

Bengt, f. 1623; Riks-Råd och Kansli-President ; 
f 1702. Se Tab. 11. 

Catharina, f. 1624, Mickelsmessoaftonea, på Mörby, 
t ogift och begrafven i Esterna kyrka. 

Gustaf, f. 1626; Riks-Råd och Riks-tyrairtare; 
t 1693. Se Tab. 12. 

Tab. 2. 

Gabriel (son af Gabriel Oxenstjerna, Grefve Oxen- 
stjerna af Korsholm och Wasa, Tab. 1), Grefve till 
Korsholm och Wasa, Friherre till Mörby och Lind- 
holmen, Herre till Rosenberg, Edsbaoka eller Eds- 
berg och Coporie; t 1619 V, på Refle slott; Hä- 
radshöfdiug i Lappvesi härad i Finland 1644; Öf- 
verste för Uplandi reg:te s. å.; Hofmarskalk 1645; 
Häradshöfding i Nedre Satagunda, också i Finland, 
1647; Riks-Jägmästare 1650; Riks-Råd 1653; Lag- 
man i Wermland 1657; Riks-Marsk s. å.; t 1673 
"/, och begrofs 1674 "/ f i Stockholm, enl. Lucidor» 
grafskrift Han bevistade 1644 kriget emot de i 
Wermland infallne Danskar. — Gift 1644 V f i Stock- 
holm med Maria Christina, boren Grefvedotter af 
Löweostein och Scharffeneck, f. 1625, t 1672 V 10 
på Stockholms slott, sedan hon på tredje året varit 
sängliggande; dotter af Öfversten i Svensk och Vene- 
tiansk tjenst, Öfver-Kommendanten i Erfurt, Grefre 
Georg Ludvig Eberhardsson, till Löweastein och Scharf- 
feneck, med Elisabeth Juliana, Grefve Georgs af Er- 
pach, till Breuberg, dotter. Grefvinnan Oxenstjerna, 
född Löwenstein skall, enligt Anecdotes de Suede, 
hafva lemnat Grefve Arv. Wittenberg underrättelse 
om en tillställning emot Hertig, sedermera Konung 
Carl Gustaf, hvilken derigenom fick kunskap derom 
och tog sig till vara. 
Barn: 

Gustaf Adolph, f. 1648; Öfverstc; + 1697. Se 
Tab. 3. 

Gabriel, f. 1652 *V § i 8tockholm, f derst 1656 
W/ 4f af mässlingen, och begrofs i Riddarholniskyrkan. 
Hans vapen med påskrift ses i Esterna kyrka, 

Carl Ludvig, t 1655 % i Stockholm, + ogift 
1686 V u . Hans vapen med påskrift ses i Esterna 
kyrka. 

Gabriel, t 1656; Kammarherre; t 1719. Se 
Tab. 4. 

Christian Ludvig, f. 1660 V 1f + s. å. */,. 

Christiana Juliana, t 1661 *% på Stockholms 
slott, + 1701 "/, i Stockholm, i barnsäng. Gift 1691 Digitized by VjOOQIC 0XIN8TJKRNA AF KOUSHOLM OCH WA8A. 121 */\ v stan sina anförvandters vetskap och tamt/eke, 
och hvaröfver de mycket fortörnades, med d. v. Pa- 
storat vid Fransk-Lutherska kyrkan i Stockholm , 
slutligen Theol. Doktoren och Superintendenten i 
Linland, M:r Nicolaus Bergius, t 1706, medhvilken 
koo hade tre söner och en dotter, som alla dogo i 
tpids barndomen, och hvilkeu hon testamenterade sin 
qvarlåtenakap. Hon var gaoska andäktig och lät ge- 
som en sedan bortfaren Tysk Prest, vid namn Mel- 
chior Gebaur, Tiga sig. 

Ama Lovisa, f. 1664 **/, på Stockholms slott, 
i i kopporna ogift 1681 % i Danzig, dit hon följt 
sin faster och uppfostrarinua, G ref v innan Donna, samt 
segrofii i den präktiga GyUensljernska gr af ven i Marias 
kjrka i nämnde stad. 

Fredrie Axol, t 1667 ,8 / 4 i Stockholm, uppkallad 
efter Churfursten af Braudenbnrg, hvars minister, 
Cnkon, bar honom till dopet, samt efter Rikakauslä- 
reo Axel Oxenstjerna och Axel Baner, f ogift. 

Tab. 3. 

totaf Adalph (son af Gabriel, Tab. 2), f. 1648 
% på Edsberg och hade Drottning Christina och 
Eoke-Drottning Maria Eleonora till faddrar samt upp- 
kallad efter Konung Gustaf II Adolph; Öfverste-Löjt- 
nint vid Westgötha kavall. 1677; Öfverste; + 1697 
•/„. — Gift 1680 % i Stockholm med Grefvinnan 
Chrxsana Douglas, t. 1652; dotter af Riks-Rådet och 
Fältmarskalken Robert Douglas, Grefve Douglas, N:o 
19, till Skenninpe, Wittingham, Skälby, Högsäter, 
Sandgården och Zewen, med Hedvig Mörner, N:o 9 1 . 
Barn: 

Gabrid, f. 1681 'V, Löjtnant vid Grefve Mins 
Stenbocks regrte Dragoner 1704; Kapten derst. s. å.; 
t ogift 1709 "% i alagtningen vid Pultava. 

Hedtig Wilhelmina, f. 1682 %, + 1758 »/, i Stock 
aohn och ligger begrafven i en med svart kläde öf- 
verdragen ekkista i Wasaborgska grafven i Riddar- 
holmskyrkan, der ock hennes man hvilar. Gift 1720 
\ med Rika-Rådet och Fältmarskalken Carl Gustaf 
Dieter, Baron och Grefve D&cker, N:o 61, till Ja- 
»bsberg och Säby, i hans 2.a gifte, f. 1063,+ 1732. 
Hod bar till dopet sedermera Konung Gustaf III och 
alla dess syskon. 

Robert Gustaf, f. 1683 *%, f barn. 

Wilhelm, t ung. 

Ulrica Eleonora. Gift 171 i 2 % med Gencral- 
Löjtaanten Frih. Gabriel Ribbing af Zemava, Nro 
40, tiU Boxholm, Ulfåsa, Fjällskäftc och Edsberg, f. 
1679, t 1742. 

„ Christina Lovisa, f 1729 ,a / a . Gift 1719 med 
Offersten Frih. Carl Johan Wr ängel af Ludenhoff, 
N* 55, i håna l:a gifte, f. 1687, f 1742. 

Tab. 4. 

Wriel (aon af Gabriel, Tab. 2), Grefve af Kora- 
koha och Wasa; f. 1656 M /„ i Marienburg i Prcu*- 
•«; Kornett vid Lif-reg:tet till häst 1679; Afaked 
1682; Kammarherre; t 1719 ,ft / § . — Gift 1682»% 
■ed Friherrinnan Magdalena Catharina Slake, f. 
1667 **/,,, f 1722 M / 6 ; dotter af Kapten- Löjtnanten 
fria. Erie Stake, N:o 47, till Wik och Lilla Bjurum, 
ned Ebba Ulfsparre af Broxvik, N:o 9, i hcuues 
2a gifte. 
Bara: 

Catharina, t 1684 «/„ t 1722 V„. Gia 1720 
% med General-Majoren Grefve Anton Adolph af 
Wataborg, N:o 6, i hans l:a gifte, f. 1689, t 1748. Christina Brita, f. 1686, + straxt. 

Ebba Lovisa, f. 1688 2 %, + 1774 •/„. Hon har 
gifvit 2:ne silfverljusstakar till Säby kyrka i Jöukö- 
piogs lön. Gift 1727 med Majbren Gustaf Uggla, 
till Rostad. + 1743. 

Christina Magdalena, f. 1C89 ! , IOf f 1777 '%. 

Anna Margaretha, f. 1691 »"„ t 1692. 

Gabriel, t 1692 *%, t 1693. 

Elisabeth Christina, f. 1694 %, + 1695. 

Charlotta Juliana, f. 1696 *%, + ogift. 

Göran, f. 1699; General-Major. Se Tab. 6. 

Gabriel Ludvig, f. 1700 l4 / 8 ; Fänrik vid Geueral- 
Majoren Schwerius reg:te; + 1719. 

Eva, f. 1701 ">/„. + 1702. 

Eric, f. 1703 %, + 1707. 
.. Brita Christina, f. 1705 *%, f 1764 % pl Forsby 
i Österåkers socken och Sodermauland samt ligger, 
jemte sin man, begrafven i Österåkers kyrka. Gift 
1728 " med Kammarherren Grefve Ulric Kils 
Gyldenstolpe* N:o 35, till Noor och Forsby, t 1689, 
t 1708. 

Maria Elisabeth, f. 1706 % t 1712 "/,. 

Tab. 5. 

Göran (son af Gabriel, Tab. i), till Skenas i W. 
Wingåkers aockeu och Södermanland; f. 1699 V, på 
M ärtor))/, Sergeant vid Smålands Femmänn:s-reg:te 
1717; Äldste Fänrik derst. 1718; Löjtnant vid Ba- 
ron Sparres värfv. reg:te i Frankrike 1720; Afsked 
ur Franska tjensteo 1722; Gjorde tjenst såsom Fän- 
rik vid General-Majoren von Schwerins regrlc s. &.; 
Fänrik vid Södermaulands reg:te 1723; Löjtnauts ka- 
raktär 1728; Kaptcu 1741; Tjenstfrihet 1744; Fick 
Löjtnants indelning vid sistn. reg:te s. å.; Majors 
karaktär 1746; Öfverste samt Kommendant på Carl- 
stens fästning 1747; Riddare af Svärds-Orden 1748; 
General-Majors fullmakt 1756; Afaked 1761. Han 
bevistade fulltåget i Norrige 1718 och blef under 
belägringen af Fredricahall nämnd till Ofticer den 25 
Oct.; var äfven med i Finaka kriget på 1740-talet 
och derunder vid Willmaustrand den 23 Ang. 1741 
blesaerad i högra handen och handleden, aå att ar- 
men sedan blef lam och atyf, hvarjemte han blef fan- 
gen hoa R\ssarne, ar hvilken långenskap han åter- 
kom i Juli' 1743. — Gift 1749 "/« på Skenas med 
Grefvinnan Sara Gyllenborg, f. 1726 2 %, + 1812 
12 5 på Skenas; dotter af Kiks-Kådet Grefve Johan 
Gyllenborg, N:o 42, till Skenas, med Margaretha 
Eleonora von Be i jer, N:o 604. 
Söner: 

Johan Gabriel, f. 1750; Rika-Marskalk; f 1818. 
Se Tab. 6. 

Axel Fredrie, f. 1753; Hofrätts-Råd; t 1841. 
Se Tab. 7. 

Göran Ludvig, t 1756 4 7 ; Major vid Österbot- 
tens regrte ; Riddare af Svärds-Orden ; Afsked ; + barn- 
lös 1804 V, o och begrafven i Oxenstjernska familje- 
grafven i Roslags-Bro kyrka. — Gift 1791 27 / 9 på 
Stora Ekeby med Fredrica Cronstedt, f. 1762 l4 /, 2f 
f 1831 28 | på Amsta; dotter af Bergmästare u Axel 
Fredric Cronstedt, Nro 1104, A, och Gertrud Char- 
lotta Söderhjelm, N:o 1306, i hennes 2:a gifte. 

Jacob Gustaf, till Ruuö i Ed bo socken och Ros* 
lagen; f. 1760 ,0 / Ä ; Kapten vid Helsinge re g: te; Ka- 
valjer hos Kronprinsen; Ofverste-Kainmarjunkare 1792; 
Afaked från förutn. Kaptensbeställning 1794; Riddare 
af Nordstjerne-Ordcn 1795; Kommendör af samma 
Orden 1800; Chef för Helain n 'e Landtvärn 1808; t 
barnlös 1824 2 % på Rönöholm i Roslagen och lig- 
ger, jemte sin fru, begrafven i familjegrafven i Bro 

16 Digitized by VjOOQIC 122 OXENSTJEHNA AF KORSHOLM OCH WASA. kyrka. Han bevistade riksdagarne i Gefle 1792 och 
i Norrköping 1800. — Gift 1788 % med Carolina 
Wadenstjerna, f. 1762 *V 7 ; Statsfru hos Drottningen 
1800; f 1848 »^ på Rönöholm; dotter af Stassekre- 
teraren Carl Eric Wadenstjerna, N:o 1387, och hans 
l:a fru, Jacobina Sophia Psilanderhjeim (von Seulen- 
berg), N:o 1788. 

Tab. 6. 

Johan Gabriel (son af Göran, Tab. 5), till Wärn- 
berg i Bro socken och Roslagen, som han fick till 
fideikommiss i testamente efter sin morfaders svä- 
gerska, Grefvinnan Wendela Helena Gyllenborg, född 
Oxenstjerna af Croneborg; f. 1750 4 / 7 på Skenas; 
Student i Upsala 1762; Hofjunkare 1766; Antagen 
i Kongl. Kansliet 1767; Kanslist derst. 1768; Kansli- 
jankare i Presidents-kontoret 1769; T. f. Kommis- 
sions-Sekreterare i Wien 1770; Kommissions-Sekre- 
terare derst. 1772; Hemkallad 1774; Kammarherre 
hos Konungen s. I.; Riddare af Nordstjerne-Orden 
1778; Kommendör af samma Orden samt En af Ri- 
kets Herrar 1782, men kallelsebrefvet fick, på hans 
underdåniga anhållan, tills vidare förblifva oöppnadt; 
Öfverste-Kammarjunkure 1783; E. o. Ledamot af 
Kansli-kollegium samt Ledamot af Pomerska och 
Wismarska Beredningen 1785; En af de Aderton i 
Svenska Akademien 1786; Riks-Råd s. å., och intog 
dervid i Rådet sitt ställe efter datum af kallelsebref- 
vet till Rikets Herre; Kansli-Presidents, å.; Endtle- 
digad från Rådsembetet 1789 ; Drottningens Öfverste 
Marskalk s. å.; Nedlade Kanslipresidentsskapet äfven 
8. å.; Seraphimerriddare 1790; Ledamot af den Kongl. 
Regeringen s. å.; under Konnngens frånvaro i kriget 
med Ryssland; Åter Regeringsledamot 1791, nnder 
Konungens resa till Aachen och Spaa; T. f. Riks- 
Marskalk nnder riksdagen i Gefle 1792; Riks-Mar- 
skalk s. å.; Ledamot af Regeringen, också s. å., un- 
der Konnngens sista sjukdom; Ledamot af Allmänna 
Statsberedningen; Ledamot af Regeringen under Ko- 
nung Gustaf IV Adolphs resor 1798 och 1799; Af- 
sked från Riksmarskalks-em betet 1801; Ordens K ans- 
lår 1802; Ledamot af Vetenskaps-akademien 1804; 
Riddare af Konung Carl XIII* Orden 1811; + 1818 
w / 7 i Stockholm och ligger, jemte sin fru, begrafven 
i familjegrafven i Bro kyrka. Han försvarade 1767, 
nnder sin studietid i Upsala och under Kanslirådet 
Ihres presidium, theser i anledning af Drottning Lo- 
visa Ulricas uppgift, h vårföre stora män i krigskun- 
skap, statsklokhet och vetenskaper uppkommit mer i 
det ena, än i det andra tidehvarfvet, hvarvid Deras 
Majestater samt Akademiens Kanslär, Kronprinsen 
G ustaf, voro närvarande ; antogs vid 1769 års riksdag 
till Kanslist och Protokollist i mindre Sekreta-depu- 
tationen; förordnades 1773 att, i lika värdighet af 
Minister-Plenipotentiaire med Grefve Barck, jemte 
honom, på Konungens vägnar, emottaga af Kejsaren 
investituren af Pomern; gjorde 1778 en resa till 
Berlin, Dresden, Leipzig, Cassel, Braunschweig, Ha- 
nover och Hamburg i hemliga och för Konungen en- 
skild ta underhandlingar, som till hans nöje utfördes; 
afsändes till Köpenhamn, att notificera Konungens 
audra sons, Hertigen af Småland Carl Gustafs fö- 
delse, och att låta honom inskrifvas i den Kongl. 
Danska Genealogien, såsom arfsrättegande Prins, och 
var då akrediterad Minister-Plenipotentiaire, tillika 
med Envoyéen Frih. Sprengtporten ; emottogvid 1786 
års riksdag, såsom föreställande Rikskanalär, de tre 
ofrälse stånden vid pröfvandet af deras fullmakter, 
samt sändes, jemte Riks-Rådet och Öfver-Ståthållaren 
Frih. Carl Sparre, ifrån Konungen til) Riddarhuset, för att öfverlägga med Ridderskapet och Adeln om 
pacevolansen för Arméen; introducerade a. i., på 
Konungens vägnar, Grefve Carl Axel Wachtmeister 
såsom Riks-Drotts i Hofrätten; åtföljde Konungen 
1788 till fälttåget i Finland, såsom Chef for Utrikes 
Arenderna; bevistade för ätten riksdagarne 1778, 1809 
och 1810, då han var Ordförande i Ekonomi- och 
Besvärs-Utskottet, samt 1815, då han var Ordförande 
i Riddarhus-Utskottet; har gjort sig känd såsom en 
af sin tids förnämsta skalder, och äro hans skrifter 
på vers och prosa tillsammans tryckta i fyra volu- 
mer, under titel: Arbeten af Johan Gabriel Oxen- 
stjerna; bland hans skrifter må slutligen förnämligast 
nämnas hans Äreminne öfver Konung Gustaf III. 
med hvilken han, ifrån sin första ankomst till dess 
hof, egde lyckan att lefva i verklig vänskap, samt 
hans skaldestycke Skördarne. — Gift 1791 *V in i 
Stockholm med Lovisa Christina Wachschlager, f. 1767 
2 %, + 1809 ,0 /, i Stockholm; dotter af Hofmar- 
skalken Gustaf Wachschlager, N:o 1457, till Lennarts- 
näs, med Christina Holmcreutz, N:o 2104. 
Son: 
Gustaf Göran Gabriel, till Wärnbcrg samt Len- 
nartsnäs i Näs socken och Upland; f. 1793 */ 13 i 
Stockholm; Student i Upsala 1810; Fänrik vid Svea 
Lifgardct 1814; Kavaljer hos H. K. H. Arffursten 
Oscar 1815; Löjtnant vid förutn. Garde 1819; Kam- 
marherre hos H. K. H. Kronprinsen Oscar 1822; 
Kapten vid Gardet 1825; Afsked derifrån 1826, med 
tillstånd att, såsom Major, i Arméen, qvarstå; Af- 
sked ur krigstjensten 1834; Under- Ceremonimästare 
vid K. M:s Orden och Riddare af Nordstjerne-Orden 
1836; Ofver-Kammarherre hos H. M. Drottningen 
Josephina Maximiliaua Eugenia 1844; Ceremonimä- 
stare vid K. M:s Orden och Kommendör med stora 
korset af sistu. Orden 1858; f ogift 1860 'V, i 
Stockholm och ligger begrafven 1 familjens graf i 
Roslags-Bro kyrka. 

Tab. 7. 

Axel Fredrlc (son af Göran, Tab. 5). f. 1753 f V t ; 
Fänrik vid Lifgardet; Kapten i Arméen; HofräiU- 
Råd i Wasa Hofrätt; Ledamot af Högsta Bomstolen, 
som 1793 upphörde; Afsked från Hofrattsråds-em- 
betet 1794; t 1841 «/„ på Skenas och ligger be- 
grafven i Oxenstjernska graf ven i Bro kyrka i Ros- 
lagen. — Gift 1785 w / t med sin sysslinga dotter, 
Emerentia Maria Bäck, f 1818 V, på Ekebyhof å 
Ekerön och begrafven i Adlerbergska grafven i Jer- 
fälla kyrka i Roslagen; dotter af Preses i Collegium 
Medicum, Archiatern, Riddaren af Nordstjerne-Orden, 
Doktor Abraham Bäck och Anna Charlotta Adler- 
berg, N:o 1061, B. 
Barn: 

Sara Emerentia, f. 1786, + 1787 %. 

Axel Gabriel, t 1787 l3 / 10 ; Kadett vid Carlberg; 
Fänrik vid Bohus läns reg:te 1805; Löjtnant i Ar- 
méen 1807; Riddare af Svärds-Orden 1808; Kapten 
i Arméen s. å.; Ogift dödsskjuten 1808*% vid Ler- 
viken i Norrige samt begrafven på Strömstads kyrko- 
gård. Han var en hurtig officer. 

Bengt Gabriel, f. 1789; Major; + 1841. Se 
Tab. 8. 

Eric Johan Gabriel, f. 1790; Kabinetts-Kammar- 
herre; t 1843. Se Tab. 9. 

Göran Abraham Gabriel, f. 1794 *%; Page hos 
Hertigen af Södermanland; Fänrik vid Andra Lif- 
grenadiér-regttet 1812; Löjtnant derst. 1826; Afsked; 
t ogift 1856 *% i Linköping och begrafven p& kyrko- 
gården derst. Han bevistade 1813 och 1814 kriget Digitized by VjOOQIC 0XIN8TJERNA AP KOBSHOLM OCH WASA. 123 i Tyskland och Norrige och utmärkte sig vid passa- 
gen öfver Kjölberga bro den 14 Aog. sistnämnde år 
lamt erhöll tapperhetsmedaljen i guld. 

Juliana Sophia Gabriella, f. 1795 '%; Stifta- 
Frokeu. Gift 1816 *•/,, med Hofmarskalken Frih. 
Clai* Reinhold RudUck, N:o 282, till Mariseberg, f. 
1791. 

Tab. 8. 

Beagt GaMd (gon af Axel Fredrio, Tab. 7), f. 
1789 u / t y, Antagen i krigatjenst 1805; Adjutant vid 
Westmanlanda reg: te; Löjtnant derst. 1812; Kapten 
1815; Riddare af Svärds-Orden 1826; Afsked s. å.. 
med tillstånd att aåaom Major i Arméen qvarstå; t 
1841 *% på Skenäa samt ligger, jemte sin fm och 
dotter, begrafven i familjegrafven i Roslags-Bro kyrka. 
— Gift 1824 *% med sin farbrors frus systerdotter, 
friherrinnan Augusta Ulrica Mannerheim, f. 1792 
u „ t 1855 9 / l2 i Stockholm; dotter sf Justitisu- 
Ombodsmannen Frih. Lars Augustin Mannerheim, 
N* 277, och Sophia Wadenstjerna N:o 1387. 
Dotter: 

Sophia Emerentia Gabriella, f. 1825 3 % i Ro 
socken och Roslagen, + ogift 1851 *V 12 i Stockholm. 

Tab, 9. 

Eric Man Gabriel (son af Axel Fredric, Tab. 7), 
f. 1790 *% i Söderby-Carls socken och Roslagen; 
Volontär vid Fortifikationen 1807; Page hos Enke- 
Drottningen Sophia Magdalena s. å.; Under-Löjtnant 
rid Wermlanda Fältjagare-bataljon 1809; Fänrik vid 
Andra Lifgardet 1811; Löjtnant 1814; Erhöll Tap- 
perhetsmedaljen i gnid s. å.; löjtnant och Adjutant 
vid nämnde Garde 1815; Kapten i Arméens Gene- 
ralstab 1816; Kavaljer hos Prinsessan Sophia Alber- 
tina; Kapten vid Gardet 1820; Major i Generalsta- 
ben 1821 ; Tredje Major vid Södermanlands rep te 
1822; Riddare af Svärds : Orden 1824; Andre Major 
rid nyssn. reg: te e. Ä. ; Öfverate-Löjtnant i Arméen 
1826; Kabinetta-Kammarherre a. a. ; Afsked frän reg: tet 
1828, med tillstånd att, såsom Öfverste-Löjtnant, i 
Arméen qvarstå; -fr 1843 10 / 7 i Upsala. Hon gjorde 
aren 1813 och 1814, såsom Stabs- Adjutant hos Ge- 
neral-Löjtnanten Grefve Sandcls, tjenst under fälttå- 
gen i Tyskland, Drabant och Norrige, samt bevistade 
bataljerna vid Groaa-Beeren, Dennewitz, Roslau och 
Leipaig, blokaden för Maestricht och traffningen vid 
Issebro. — Gift 1820 »/ J0 på Thureholm i Söderman- 
kod med Grefvinnan Eva Fredrica Bjelke, f. 1796 
C 2 på Stnrefora i Wists socken och Ostergöthland ; 
dotter af Kornetten Grefve Gustaf Thure Bjelke, N:o 
29, till Stnrefora och Wiggebyholm, med Charlotta 
Catharina Hård af Segerstad, N:o 17. 
Barn: 
Sophia Albertina Charlotta Maria Gabriella, f. 

1821 *>/, på Åda i Wagnhärads socken och Söder- 

Bänkad. 

Axel Thure Gabriel, f. 1823; Kammarherre. Se 

Ttb. 10. 

Tab. 10. 

Axel Thare Gabriel (son af Eric Johan Gabriel, 
Tab. 9), till Wärnbergs fideikommiss, som han till- 
träder efter ain faders kusin, Öfver-Kammarherren 
frefre Gnat Gör. Gabr. Oxenstjerna; f. 1823 »V, på 
Ais; Student i Upsala 1841; Andre Amanuens i 
Kongl. Riksarchivet 1853; Amanuens vid Kongl. Sam- 
fosdet (or utgifvande af Handskrifter, rörande Skan- dinaviana Historia 1854; Förste Amanuens i Riks- 
archivet 1859; Bibliothekarie hos H. K. H. Kron- 
prinsen, samt Kammarherre hos Högstdensamme, allt 
s. å.; Öfverflyttad till Bibliothekarie hos H. M. Ko- 
nungen (Carl XV), också 1859. — Gift 1857 »/„ 
på Beylon vid Ulricsdal med sin fasters mans syster- 
dotter, Josephina Henrica Carolina Charlotta Gyllen» 
haal, f. 1826 '% i Upsala; dotter af f. d. Stats- 
Rådet och General-Tulldirektören Carl Henric Gyllen- 
haal, Baron Gyllenhaal, N:o 388, och hans l:a fru. 
Friherrinnan Hedvig Charlotta Rudbeck, N:o 282. 
Son: 
Eric Carl Gabriel, f. 1859 *7, i Stockholm. 

Tab. 11. 

Beagt (son af Gabriel Oxenstjerna, Grefve Oxen- 
stjerna af Korsholm och Wasa, Tab. 1), Grefve till 
Korsholm och Wasa, Friherre till Mörby och Lind- 
holmen, Herre till Rosersberg, Coporie och K att i la; 
f. 1623 ,8 / ? på Mörby; Student i Upsala 1637; Rektor- 
Illustris vid Akademien derst. 1643; Svensk Pleni- 
potentiaire vid Exekutions-traktaten i Nurnbcrg 1650; 
Legat till Ch ur- Fursten af Maintx 1651; Legat vid 
Kongressen i Frankfurt am Main a. Ä. ; Extraordi- 
naire Legat till Kejsar Ferdinand III 1652; Den 
förste President i Wismarska Tribunalet s. å. ; Riks- 
Råd och Kansli-Råd 1654; Genersl-Gnvernör öfver 
Warschau med hela Masurea och Hög-Polen 1655; 
General-Guvernör öfver C ul miska pafatinatet 1656; 
Legat till Fredskongressen i Oliva; Återkom 1660 
till Sverige; Åter President i Wismarska Tribunalet 
1661, hvilket embete han dock ej emot tog; General- 
Guvernör i Liffland 1662; Ånyo 1665 förordnad till 
President i Wismarska Tribunalet; Lagman i Inger- 
manland med Nöteborg samt Kexholms Norra och 
Södra lan a. å.; Legat till sammankomsten med de 
Ryska Fullmäktige vid Rusa Åminne 1666; Lagatus 
perpetuus in Germanium 1669; Riks-Kansliråd 1671; 
För fjerde gången President i Wismarska Tribunalet 
1673; Ambassadör till Romerska Kejsaren Leopold i 
Wien 1674 ; E. o. Ambassadör till Fredskongressen i 
Nimvcgen 1676; President i Kongl. Kansliet 1680; 
Åbo Akademie-Kanslär 1681 och Upsala A kadern ie- 
Kanslär 1686; fr 1702 ,2 / ? och begrafven i eget byggt 
grafchor i Upsala domkyrka, der hans epitaphium 
och konterfej ses. Han höll på sitt 8:de ar, såsom 
Gymnasist i Åbo, en latinsk oration; företog 1643 
en resa norr omkring Torneå genom Finland, Care- 
len, Ingermanland, Estland, Liffland, m. fl. länder, 
ända ner till Italien, derifrån han återkom 1647; 
uppvaktade derpå i .några månader Drottning Chri- 
stina, som erbjöd honom blifva Öfver- Kammarherre, 
men han hade mera lust för politiska saker och fick 
i stället tillstånd att bevista Weatphaliska fredskon- 
gressen i Osnabruck och Mönster 1648; blef en ut- 
märkt diplomat och var mycket begagnad, så inom 
som utomlands, samt otvifvelaktigt på sin tid en af 
Sveriges lärdaste, klokaste och största män, hvarpå 
bästa beviset är, att han bibehöll riket i tjugu år 
vid fred; stod i mycken nåd, särdeles hos Konung 
Carl XI, som i ett bref, dateradt den 27 Jan. 1687, 
säger sig, näst Gud, hafva att tillskrifva hans upp- 
lysta förstånd för den önskliga freden, och beder ho- 
nom icke tröttna vid sin omvårdnad der om; bodde, 
såsom General-Guvernör öfver Warschau på Kongl. 
Slottet derstädes, betjenades af de Kongl. Polska Of- 
ficianterna och nödgades föra en aldeles Kongl. stat; 
emottog 1680 Konung Carl XLs blifvande Gemål 
och gjorde tjenst såsom Riksmarskalk vid bilägers- 
ceremonierna; har slutligen skänkt en silfverkanna Digitized by VjOOQIC 124 0XJEN8TJBRNA AP KORSHOLM OCH WA8A. till Rimbo kyrka i Roslnpren. Öfver honom. ]nt Sven- 
ska Akademien år 1810 slå en inednlj. — Gift l:o 
1661 ,7 / t r Stockholm med Friherrinnan Eva Ju- 
liana Wachtmeister af Björkö, f. 1631» 2 %, t 1666 
8 / n och begrafven i sin mans grafchor i Upsala dom- 
kyrka, der hennes afbild med påskrift ses; dotter af 
Riks-Rådet och Riks-Stallmästaren Hans Wachtmei- 
ster, Baron Wachtmeister af Björkö, N:o 31, till 
Björkö; Annach, Lachet, Poll, Johannisborg, Vercben, 
Deijelsdorfif och Sélchis, med Baroncssan Agnes Mar- 
garetha von Helmstedt, i hennes 2:a gifte: — 2:o 
1667 17 / 12 med Grefvinnan Magdalena Stenbock, f. 
1649 ,4 / 10 , 1 1726; dotter af Riks-Rådet och Riks-Tyg- 
mästaren Frih. Eric. Stenbock, Grefve Stenbock, N:o 
12, till Bogesund, Oresten och Kronobnck, med hans 
l:a fru, Catharina von Schwcrin af huset Potzaer och 
Spantekow. 

Barn: 

I. Anna Margaretha, f. 1661 6 / J2 ; Chanoincsse 
i stiftet Gondershcim; f ogift 1695 och begrafven i 
Upsala domkvrka. 

1. Johan, t 1664 *% p8 slottet i Riga; Kapten 
vid Amiralitetet 1685; + ogift 1690% i Carlskrona 
och begrafven i Upsala domkyrka. Hnn var 1690 
kommenderad på skeppet Bohus i Amiral Anckar- 
stjemas eskader, som gick de Engelske och Holländske 
till hjelp. 

1. Gabriel, f. 1665 ■% på Ri*a slott; Kapten i 
Romersk Kejserl. tjenst; f 1683 Ve l Wien ^ be " 
grafven i Upsala domkyrka. 

2. Beata Catharina, f. 1668 4 / 10 i Stockholm, + 
8. å. V tl . 

2. Bengt, f. 1670 w /, på Lindholmen i Snnner- 
bergs socken och Westergöthland ; General-Major, se- 
dan General-Löjtnant i Holländsk tjenst; Ogift dö- 
dad 1709 vid Raraelies. 

2. Eva Magdalena, f. 1671 M /, på Lindholmen, 
f 1722. Gift 1690% med sin moders kusin, Kongl. 
Rådet och Fältmarskalken Grefve Magnus Stenbock, 
N:o 12, till Wapnö, f. 1664, t 1717. 

2. Catharina Charlotta, f. 1672 % på Knttila, 
t 1727 *V 4 ogift. 

2. Eleonora Christina, t. 1674 % i Stockholm, 
jr derst. 1715 ,s / 8 och begrafven i Björkviks kyrka 
i Södermanland. Gift 1706 med Presidenten Frih. 
Johan Rosenhane, N:o 29, till Ikalaborg, Marienborg, 
Björkvik och Tistad, i hans 4:c gifte, f. 1642, 1 1710. 

2. Sigrid Juliana, f. 1675 % i Wismar, + 1677 
i Stockholm. 

2. Ebba Christina, f. 1676 *% f s. å. l0 / n i 
Nimvegen. 

2. Eric, f. 1678 1 ty, i Nimvegen; Löjtnant vid 
Lifgardet 1 695 ;Regcments-Qvartcrmä8tare dera. 1697; 
Kapten 1700; Afsked 1705 med Öfverste-Löjtnants 
pension; f ogift 1706 l */ } i Wienskowitz i Stor- 
Polen och begrafven i Oxenstjernska grafchoret i Up- 
sala domkyrka. 

2. Axel, f. 1679 "/, i Nimvegen, + 1680 p& 
Lindholmen. 

2. Märta Juliana, f. 1680 % på Lindholmen, + 
1728 % ogift. 

2. Sigrid Christina, f. 1681 17 / 3 i Stockholm, f 
1682 V 2 och begrafven i Upsala domkyrka. 

2. Carl, f. 1683 ,7 / 3 . + a. å. ,7 / 7 och begrafven 
i Upsala domkyrka. 

2. Ulric, f. 1684 ,9 / 10 i Stockholm, + 1685 n / s 
och begrafven i Upsala domkyrka. 

2. Hedvig Sophia, f. 1686 w / 10 i Stockholm; Hof- 
fröken hos Prinsessan Hedvig Sophia; + 1735 M / 2 . 
Gift 1715 med sin svågers brorsson, General-Majoren Frih. Schering Rosenhane, N:o 29, till Torp, Tistad, 
Sncstad, Lefsundsö, Wändelsjö och Grinda, i hans 
l.a gifte, f. 1685, t 1738. 

2. Carl Fredric, f. 1688 n / 8 i Stockholm, + s. 
å. 17 / 10 och begrafven i Upsala domkyrka. 

Tab. 12. 

Gustaf (son af Gabriel Oxenstjerna, Grefve Oxen- 
stjerna af Korsholm och Wasa, Tab. 1), Grefve af 
Korsholm och Wasa, Friherre af Mörby, Herre till 
Caster i Ingermanland och Aija; f. 1626 ,6 / s på 
Mörby; Öfver-Kammarherre hos Drottning Christina 
1653; Öfverste, först för Helsinge reg:te, sedan för 
Artilleriet; General-Major af Infanteriet 1657; Riks- 
Tvgmästare 1668; Landtmarskalk vid riksdagen i 
Stockholm 1672; Riks-Råd samt Krigs-Råd 1673; 
Lagman i Carelen 1678; + 1693 w , n i Stockholm, 
enl. påskriften å hans vapen i Esterna kyrka, samt 
begrofa w 12 i Riddarholmskyrkan. Han gjorde i 
yngre åren resor genom nästan hela Europa; åtföljde 
Konung Carl X Gustaf på alla hans krigståg; skic- 
kades 1653, såsom fullmyndigt san de bod, att, jemte 
Landt-Rådema Frih. Hans Henr. von Tiesenbaosen 
och Gotth. Joh. Buttler samt Hofrådet Jon. Kling- 
stedt, till Ryska Hofvet i Moskwa, att tillkännagifva 
Konung Carl XI:s äntrade till regeringen och förnya 
vänskapen med Ryssland; förord ua (ks 1674, efter 
återkomsten, att, under General-Guvernören Chr. Horns 
frånvaro, föra direktionen samt kommando öfver mi- 
litien och garnisonerna i Estland, Liffland och Inger- 
manland; hade åren 1 67 5 — 1677 befattning med 
försvarsverket i Södermanland; försålde slutligen Rå- 
nas till siu svägerska, Grefvinnan Maria Christina af 
Löwenstcin, samt 1674 större delen af den gamla 
Oxenstjernska familjeegendomen Mörby, till Hovmar- 
skalken J. W. Liitzow. -— Gift l:o 1665% på Stock- 
holms slott med Augusta Maria Babezin ifrån Hol- 
stein, som varit Hofjungfru hos Drottning Christina, 
t 1675 % i Rewal: — 2:o 1679 % i Stockholm 
med sin sysslings dotter, Barbro Cruus af Edeby, 
Friherrinna Cruus af Gudhem, N:o 14, i hennes V-.a 
gifte; dotter af Kammar- Rådet Johan Jespersson Cruus, 
till Karkus, Jockis, Brinckala och K rusen berg, med 
Grefvinnan Catharina Oxenstjerna af Södermöre, N& 
4, samt enka efter Hofstall mästaren Carl Carlsson 
Sparrc, Baron Sparre, N:o 11, till Kroneborg, Säby, 
Kongsberg, Harbonäs och Rechtel. 

Barn: 

1. Hedvig Eleonora, f. 1666 */ y2 i Stockholm, + 
ogift. Hon måtte hafva bebodt Mörby. 

1. Anna Augusta, f 1755. Gift med sin stjnf- 
broder, Öfversten Frih. Axel Sparre, N:o 11, till 
Säby, f 1717. Hon gaf 1754 ett kapital af 2000 
daler kopparmynt till underhållande af Oxenstjernska 
grafven i Esterna kyrka och en lika snmma till un- 
derstöd åt socknens fattiga. 

I. Gabriel, f. 1672 n / 4 i Stockholm, f i Moskva. 

1. Gustaf, f. 1675; General-Major; + 1723. Se 
Tab. 13. 

Tab. 13. 

Gustaf (son af Gustaf, Tab. 12), Ull Ollonö i 
Stenby socken och Östergöthland ; f. 1675 *V 2 på 
Caster; Kapten vid Östgötha Tremänn:sreg:te till 
fot 1700 och vid Dal-reg:tct 1703; Major vid Öf- 
versten Claes Ekeblads reg:te i Elbingen 1704; Öf- 
ver8te-Löjtnant vid Calmare regtte 1 7 10 och vid Elfs- 
borgs regrte 1711; Öfverste för förstn. Östgötha regrte Digitized by VjOOQIC OXKN8TJBRNA AF SÖDMtMÖRR. Ill 171 J; General-Major af Infanteriet 1719; Öfrertte 
for Uplanda reg: te 1721; Afsked 1723; + a. å. i 
Stockholm änder riksdagen. Han togs- 1705 i Sept. 
tillfånga i Heilsberg af Polska Generalen Smigeski, 
men lösgafs a. å. i Not. af Konusg August, h var- 
efter han åter åtgick på ett parti; paraderade slirt- 
ligeB med sitt reg: te vid Konung Carl XII:» begraf- 
sieg. — Gift med sin faders sy tel i ngt dotter, Fri- 
keniBnaa Christina Kur ek, f 1736; dotter af Rika- 
Ridet och General-Guvernören Fria. Gaataf Korek, 
Nro 16, till Lämpelä, OllonÖ, Näs, Braheberg, Si- 
moastorp och Rådenö, med Elsa Beata Baner, Fri- 
aerrmna Baner, Nzo 22. Friherrinnan Chriitina 
Korek gaf till Stenby kyrka i Östergöthland en af hennes man utlofvad altartafla, prydd på sidona med 
Oxenstjerne- och Korek-vapnen, 
Barn: 

Fyra Söner, f T barn. 

El$a Christina, f. 171? "/». t enka 1754. Gift 
1734 27 s med lin syssling, Majoren Frih. Gabriel 
Frrdric Kurck, Nro 16, f. 1607, t 1754. 

Guetafmana Barbro, f. 1716 ,7 /„, + 1792 % 
på Simmatorp vid Skara. Gift 1736 *% med Ge- 
neral-Majoren Grefve Qais Christofer Ekebtad, N* 
71, f. 1709, + 1769. 

Rva, f. 1718, t 1784 '% i en backstiga i Ro- 
meleds pastorat af Elfsborgs Un. Gift med en Be* 
tjent pa garden, vid namn Carlberg. Grefl. ätten Oxenstjerna af Södermöre, N:o 4, f. Tab. 1. 

Aiel Oienstferna, Grefre Oienstferna af Stfer- 
■efe (son af Gustaf Oxenstjerna, se friherrl. ätten 
Oienstjerna af Eka och Lindö, Tab. 33), Grefve till 
Södermöre i Calmare län, Friherre till Kimito i Åbo 
lin samt Nynäs i Ösrao soeken och Södermanland, 
Herre till Fiholin i J ad ers socken och nämnde pro- 
vin* samt Tidön i Lilla Rytterns socken och West- 
minland; f. 1583 t6 / s på Fånö i Löths socken och 
Upland; Stndent i Rostock och Wittenberg 1598; 
Kammarjunkare hos Konnng Carl IX 1605; Legat 
till Hertigaroe af Mecklenburg s.å.; Riks-Råd lö09; 
Legat till Danmark 1610; Lagman i all Norrlanden 
1611; De Kongl. Barnens Förmyndare samt Hnfvud- 
man for den Kongl. Regeringen efter Carl lX:s död 
i.L; Riks-Kanalär 1612; Lagman jemväl öfver Jemt- 
land s. å.; Legat till firedstrak täten i Knäröd 1613; 
Häradshöfding i Snäfringe härad i Westmanland s. 
1; Iter Legat till Danmark 1615; Riddare 1617, 
vid Konnng Gustaf II Adolphs kröning; Såsom Riks- 
kansler den första President i Kansli-kollegium s. å. ; 
General-Guvernör, Höfvidsman (qt krigsfolket samt 
Fallmyndig Legat i Preussen och alla der eröfrade 
änder 1626; Legat och Öfver-Direktor öfver Svenska 
Arméen vid Rhenströmmen samt der forefallande 
eivilsaker 1631; Fick 1632, efter Konungens död, 
vård om Svenska angelägenheterna i Tyskland ; Evan- 
geliska Förbandets i Tyskland Direktor 1633; En 
af Drottning Christinas Förmyndare; Legat till Freds- 
traktaten i Bromsebro 1645; Lagman jemväl i Her- 
jeåealen a. 8., Grefve 1645 */„. med Södra Möre 
härad i Småland till grefskap (introd. 1647 under 
N:o 4); t 1654 *% i Stockholm samt jordfästades 
Bed stor ståt och i Konung Carl X Gustafs närvaro 
i Storkyrkan, hvarifrån hans lik sedermera fördes 
till det af honom byggda grafehor vid Jäders kyrka 
i Södermanland, hvareat hans sondotters son, Grefve 
Axel Gabr. Oxenstjerna af Croneborg, lät Öfver honom 
■påsätta ett präktigt marmor-epHaphium med latinsk in- 
skrift. Han är den store Statsmannen Axel Oxenstjerna, 
des store Konungen Gustaf TI Adolphs vän och råd- 
gifvare, samt den förnämste styresmannen af Sveriges 
tsgelägenheter, synnerligast i Tyskland, efter Konun- 
gen död och till Drottning Christinas äntrade till 
regeringen; vann under sin studiitid i Tyskland full- 
komlig färdighet nti att tala och skrifva Latin och 
Tyska samt studerade med förkärlek theologi, för 
kräket vetenskap han sedermera, hela sin lefaad, bibehöll ett särdeles tycke; hemkom 1603 till Sve- 
rige på Konung Carl IXra allmänna kallelse för ut- 
rikes vistande Svenska Adelsmän ; Wef det fjortonde 
Riksrådet i rätt nedstigande linie af sin ätt; var 
1611 den 30 Okt. tillstädes i Nyköping vid nämnde 
Konungs dödsbädd; afrådde, vid sin utnämning 16(2 
till Rikakanslär, Konung Gustaf II Adolph ifrån härd- 
het emot adeln; fick 1614 vid riksdagen i Örebro 
af bemälte Konung, såsom manslän, åtskilliga bol i 
Kimito socken, till hvilken han skulle skrifva sig 
Friherre; afslöt s. å. heijraths (giftermåls-) kontraktet 
emellan Prinsessan Catharina och Pfnltz-Grefven Jo- 
han Casimir samt likalades 1620 i Berlin giftermåls- 
kontraktet emellan Konung Gustaf IT Adolph och 
Prinsessan Maria Eleonora, hvilken han sjöledes hem- 
förde till Sverige; bar vid nämnde Konungs kröning 
riksäplet och kreerade vid samma tillfälle fyra Tbeo- 
logie Doktorer; hemskickades 1626 ifrån Preussea 
att besörja om Enke-Drottning Christinas begrafning; 
blef 1634 af en del af Tyska Riksständerna utsedd 
till Chur-Fnrste af Maintx, h vilket han dock veder- 
aakade, likasom han sedermera undanbad sig den af 
Drottning Christina erbjudna Hertig-titeln; kom 1646 
i Juli, efter 10 års frånvaro och sedan han ställt 
sakerna i Tyskland på en förmånlig fot, åter till ri- 
ket, samt e mottogs af Ständerna med mycken vörd- 
nadsbetygelse ; bar åfveuledes vid Drottning Chrieti- 
nas kröning år 1650 riksäplet; förekom, genom sina 
föreställningar hos Drottningen, verkställigheten af 
de tre ofrälse ståndens påstående om reduktion af 
kronogodsen, hvarigenom han kom i presteståndets 
ognnst; afstyrkte högeligen Drottningens föresatte att 
ntnämna sig en efterträdare i Hertig Carl Gustaf, 
hvilken det oaktadt, då han blef Konung, yttrade 
mycket förtroende emot honom, kallande honom sin 
fader, sin bästa vän och sin förnämsta rådgifvare; 
förebar opasslighet och var ej tillstädes vid Drott- 
ning Christinas afsägelse; har gifvit ett i Maintx 
taget bibliothek till Westerås gymnasinm; hans ar- 
beten slutligen uppräknas i von Stjernmans Biblioth. 
Sviogoth., tom. 2, pag. 39. — Gift 1608 \ med 
Anna Åketdotter Bååt, f. 1579; Uppvaktade först i 
Hertig Carls första Gemåls Hof, sedan i Drottning 
Catharina Stenbocks; + 1649 % i Stockholm och 
begrafven i mannens uppbyggda graf i Jäders kyrka; 
dotter af Hertig Carls Furst). Råd Ake Johansson 
(Bååt, N:o 3), till Tidön och Eknaholm, med Chri- 
stina Trolle (N:o 36). Digitized by VjOOQIC i*e OXENSTJERNA AF SODERMORE. Barn: 

Gustaf, f. 1609 *%; Kammarherre hos Konung 
Gustaf II Adolph; t ogift 1629 i Preussen af pesten 
och begrafven i Jäders kyrka. 

Johan, f. 1610 n / 6 , + s. d. och begrafven i Jä- 
ders kyrka. 

Johan, Grefve till Södermöre, Friherre till Ki- 
mito oeh Nynäs, Herre till Fiholm, Hörningsholm, 
Tullgarn, Ekebyhof, Söderbo oeh Lidö; f. 1611 2 % 
eller S:t Johannis dag i Stockholm; Anträdde ifrån 
Elbingen 1631 sina utrikes resor och blef Magister 
vid Akademien i Oxford; Öfverstc for det Röda reg: tet 
till fot 1632; Legat 1634, först till England och 
sedan till Nederländerna; Var 1635 en ibland Kom- 
missarierna rid Stillest&ndstraktatens afelutande på 
26 år med Polackarne i Stumsdorff; Kammar-Rad 
s. å.; Riks-Råd och Kansli-Råd 1639; Häradshöfding 
i Ivanogorods, Jama och Coporie härader 1641; Ut- 
nämnd s. å. till Sveriges Legat vid den allmänna 
Fredstraktaten i Tyskland; Lagman i Upland 1653; 
Riks-Marsk 1654; Greifswalds Akademie-Kanslär s. 
å.; £. o. Legat till Tyskland 1655; President i 
Wismarska Tribunalet; t barnlös 1657 •/„ i Wis- 
mar, och hans lik hemfördes, efter hållen utfärds- 
predikan, dervid Konung Carl X Gustaf var tillstädes, 
1658 om sommaren sjövägen till Stockholm, der det 
efter ny likpredikan 1659 den 17 April med mycken 
atåt nedsattes i Storkyrkan, hvarefter det förflyttades 
till familjegrafven i Jäders kyrka i Södermanland, 
hvarest hans vapen uppsattes. Han hade, af miss- 
tröstan till sin skicklighet, undanbedt sig förtroendet 
att afsluta freden i Tyskland, om ej fadern upp- 
muntrat honom; förfogade sig, innan fredsunderhand- 
lingen kom i gång, till Pomern, der, efter sista 
Hertigens död, mycken oordning uppkommit, men 
fcvilka han, genom hofrätters, konsistoriers och andra 
domstolars inrättande, afhjelpte, samt lät i Jan. 1642 
alla ledamöter i dessa rätter hylla Drottningen af 
Sverige; begsf sig i början af år 1644, såsom Caput 
Legationis, till Osnabriick, der han, jemte sin med- 
legat, Riks-Rådet Johan Adler-Salvius, sedermera ar- 
betade på fredsverket, men h var under de sällan kommo 
öfverens, särdeles som Adler-Salvius, efter Drottning 
Christinas hemliga instruktion, ville påskynda freden, 
och han åter, enligt sin faders önskan, ej ville att 
man skulle förhasta sig, hvadan ock de uti ett Drott- 
ningens bref, som likväl endast syftade på houom, 
fingo starka förebråelser, dem han dock med styrka 
och anständighet besvarade; a fal ö t än d ti i gen å Sve- 
riges vägnar den 24 Okt. 1648 den ryktbara West- 
phalska freden, men qvarstannade i Osnabriick för 
utvexlingen skull till året derpå; uppträdde, särdeles 
på sina ambassader, med mycken prakt och ståt, och 
af Pére Bougeant omtalas han såsom envis och hög- 
dragen; var slutligen af en svag helsa, besöktes i 
Wismar på sin sotsäng af Konung Carl Gustaf och 
dog i sina bästa år. — Gift l:o 1636 2 % med 
Grefvinnan Anna Margaretha Sture, till Hörnings- 
holm i Mörkö socken och Södermanland; f. derst. 
1614, f 1646 *% i Osnabriick samt begrafven i 
Sture-grafchoret i Upsala domkyrka, der hennes man 
lät, kort före sin död, of ver henne, såsom den sista 
af gren 1 . Stureätten, samt öfver sin svärmoder, hvil- 
ken 1654 gjort honom till sin universal-arfvinge, och 
båda hennes män, upprätta en präktig minnesvård 
med latinsk, påskrift och verser; dotter af Hertig 
Johans af Ostergöthland FurstL Råd och Kanalär 
Grefve Svante Mauritzson Sture (se Natt och Dag, 
N:o 13), till Stegeholm, Westervik, Hörningsholm, 
Tullgarn, Eksjö och Örboholm, med Grefvinnan Ebba 
Mauritzdotter Leijonhufvud (Lewenhaupt, N:o 2), i hennes l:a gifte: — 2:o 1648 i Wismar med sia 
faders kusins enka, Grefvinnan Margaretha Brahe, i 
hennes 2.a gifte, f. 1603 *%; Hofmästarinna hos 
Drottning Christina 1644; f barnlös 1669 */,; dot- 
ter af Riks-Rådet Grefve Abraham Brahe (N:o 1), Ull 
Wisingsborg, Rydbyholm, Lindholmen, Brahelin na och 
Ulfstorp, med Friherrinnan Elsa Gyllenstjerna af 
Lundholm, Nso 3, samt enka efter Riks-Ridet oeh 
Riks-Skattmästaren Frih. Bengt Oxenstjerna, Reaare- 
Bengt kallad, till Ekebyholm, Söderbo, Lidö ock 
Skälby, och gift 3:e gängen 1661 med Landtgrefvea 
Fredric af Hessen-Hornborg, Furste till Hirschield 
samt Grefve till Katzen-EUenbogen och Dietz, m. m n 
i hans l:a gifte, h vilken var 30 år äldre än hon 
sjelf och gick på träbben, och oaktadt hon forlofvadt 
sig med den gamle Furst Ludvig Henri c af Nassau- 
Dillenburg, som lät trycka ett manifest emot henne 
under titel: Die unträue Margaretha Brahe, Gräfinn 
von Wisingsburg. Genom detta hennes giftermål för- 
lorade Oxenstjernska familjen, förutom några tunnor 
guld i penningar, äfven många angelägna skrifter 
och familjehandlingar. 

Catharina, f. 1612. Gift 1640 med Kammar- 
Rådet Johan Cruus af Edeby, N.o 69, till Karkus, 
Jockis, Brinckala och Krusenberg, f 1644. 

Christina, f. 1612, t 1631 i Stettin af pesten. 
Gift 1628 med Riks-Marsken och General-Fältherren 
Gustaf Carlsson Horn af Kanckas, Baron och Grefve 
Horn af Björneborg, N:o 9, till Björneborg, Mari en- 
borg, Häringe, Ervalla, Wik och Esbo, i hans la 
gifte, f. 1592, f 1657. 

Beata, f. 1613 "/„, t 1617 »/,. 

Barbro, f. 1615 % f 1617 »V 6 . 

Åke, f. 1616, t 1617 och begrafven i S:t Nicolai 
kyrka i Stockholm. 

Maria, f. 1618, -fr *• d. hon föddes och begrafven 
i nyssn. kyrka. 

Gabriel, f. 1620, + s. d. han föddes och begraf- 
ven i samma kyrka. 

Eric, f. 1624; Riks-Råd och General-Guvernör; 
t 1656. Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

Eric (son af Axel Oxenstjerna, Grefve Oxenstjerna 
af Södermöre, Tab. 1), Grefve till Södermöre, Fri- 
herre till Kim i to, Herre till Tidön, Hjulstad och 
Wiby; f. 1624 "/, på Fiholm i Jäders socken och 
Södermanland; Student i Upsala 1633; Rektor Il- 
lustris vid Akademjeu derst. 1642; Företog 1643 
sina utrikes resor; Öfverste-Kammarherre hos Drott- 
ning Christina vid sin hemkomst 1645; Guvernör 
på Rewal och öfver Estland 1646; Riks-Råd 1651; 
Tillika President i Kommerse-kollegium s. å.; Vice 
Riks-Kanslär 1654, sin gamla fader till biträde; 
Riks-Kanslär och President i Kansli-kollegium efter 
sin fader samt tillika Lagman Öfver Wester-Norrland, 
Jemtland, Herjeådalen och Lappmarkerna, allt a. å.; 
General-Guvernör i Preussen s. å.; t 1656 M / l0 i 
Frauenburg i Preussen af hetsig feber, hvarefter hans 
lik, efter uti Elbingen 1657 den 27 Maj hållen lik- 
aermon, tordes till Sverige och jordfastades med stor 
ståt i Drottning Hedvig Eleonoras öfvervaro i Stock- 
holms Storkyrka, derifrån det fördes till familje- 
grafven i Jäder. Han var en gudfruktig, rättrådig, 
klok, vänlig och redlig man, hvars talanger gingo 
närmast faderns; det utspridda ryktet att hans fader 
ville gifta honom med Drottning Christina är all- 
deles ogrundadt, ehuru han annars egde hennes syn- 
nerliga nåd, särdeles sedan Grefve Magn. Gabr. De 
la Gardie fallit i hennes ogunst. — Gift 1648 på Digitized by VjOOQIC PAHL. 127 Åbo slott med sin svägerskas brorsdotter, Grefvinnan 
Elsa Elisabeth Braks, i hennes l:a gifte, f. 1632 
»/, i Stettin, + 1689 *% och ligger begrafven i 
farstl. Pfaltsiska grafven i Strengnäa domkyrka; dot- 
ter af Riks-Rådet och Generalen G ref ve Nils Brahe, 
fto I, till Wisjngsborg, Rydboholm, Lindholmen och 
Sesswegen, med Friherrinnan Anna Margaretha Bjelke, 
N:d 6, samt omgift 1661 med Pfaltz-Grefven Adolph 
Johan, som fornt varit gift med hennes kusin. 
Barn: 

Anna Margaretha, f. 1050 % på Rewals slott, 
t 1672 % i Stockholm och jordfäetad i Konung 
Carl XLa och Enke-Drottning Hedvig Eleonoras när- 
varo i Storkyrkan, men sedan förd till Oxenstjernska 
grarVen i Jäder. der äfven hennes man är beg ra f ve o. 
Gift 1665 % i Stockholm med Riks-Rådet, Fältmar- 
ikalken och General-Guvernören Clais Tott, Grefrt 
Tott, N:o 16, till Carleborg, Sjundeby och Ekolsnnd, 
bl il, f. 1630, -fr 1674. 

Christina, till Beataeberg i Roslagen; f. 1651; 
Hoffröken hos Enke-Drottning Hedvig Eleonora 1670; 
t 1711 och begrafven i Jaders kyrka. Gift 1673 
w j på Stockholms slott med sin syssling, Guvernören 
Grefve Gabriel Oaeenstjema af Croneborg, N:o 10, 
bJQ Fiholm, Hjulstad, Stenstad och Bottna, f. 1641, 
+ 1707. 

Axel, Grefve till Södermöre, Friherre till Kimito 
oek Nynäs samt Herre till Fiholm, Tidön och Wär- 
aaois; f. 1652%; Student i Upsala; Rektor Illustris 
rid Akademien derst. 1670; Ryttmästare vid Lif- 
regttet 1676; -fr ogift s. å. •/,, i Lnnd och begrofs 
i Stockholm. 

Elisabeth, till Warnasäs, Tidön, Ekholmea och 
Wikius; t 1655 *% i Åbo; Hoffröken hos Enke- Drottning Hedvig Eleonora 1670; t 1721 f / l0 i 
Stockholm och begrofs i Riddsrholmskyrkan. Gift 
1673 V, o på Calmare slott med sin frände, Riks- 
Rådet och Presidenten Grefve Gustaf Adolph De la 
Gardie, N.-o 3, till Leckö, Arensbnrg, Ekholmen, 
Käggleholm, Magnusberg, Marisodal och Wenngarn, f. 
1647, f 1695. 

Carl Gustaf, f. 1656; Minister; t 1687. Se 
Tab. 3. 

Tab. 3. 

Ctrl Gustaf (»on af Eric, Tab. 2), till Nynäs, 
Tidön, Fiholm, Wärnanäa och Käggleholm; f. 1656; 
Öfverste för ett värfvadt Hof-reg:te 1677 och för 
Tyska Lif-reg:tet till fot 1681; Extra-Ordtnarie En- 
voyé och Minister-Plenipotentiaire till Wien 1684; 
t derst. 1687 % och begrofs i Stockholma Stor- 
kyrka. — Gift 1684 % på Ulricadal med sin systers 
svägerska, Grefvinnan Hedvig Ebba De la Gardie, f. 
1657 %, f 1700 efter ett olyckligt fall från en al- 
tan på Käggleholm; dotter af Riks-Drottset Grefve 
Magnus Gabriel De Is Gardie, N:o 3, till Leckö, 
Arensbnrg, Ekholmen, Hapsal, Helmet, Höjentorp, 
Käggleholm, Magnuaberg, Mariaedal och Wenngarn, 
med Fnratinnan Maria Eophroaina af Pfaltx-Zwei- 
brucken. 

Söner: 

Axel Magnus, f. 1685 i Wien, t derat. 1686 '%. 

Carl Gustaf, till Tidön, Fiholm och Käggleholm; 
f. 1686 "/, i Stockholm; Volontär vid Svenska Ar- 
méen i Polen; f ogift 1706 % under marschen ej 
långt ifrån ataden Slnex i Polen och slöt gren. ätten 
Ozenstjerna af Södermöre. Adel. ätten Pahl, N:o 1163, f. 

Härstammade ifrån Westphalen, och föregifvea uti det utfärdade AdelabrefVet hafva käft sitt ursprung ifrån 
ea gammal adel. familj; men uti den öfver Handelamannen Mathiaa Pahl af M:r Johannes Johannia Ger- 
hållna och tryckta Tyska likpredikan med personella namnes derom ej ett ord. Tab. 1. 

Caaaer Pahl) Sidenhandlare i Liibcck. — Gift 
med Anna Raden. 
Son: 

latklas Pakl, f. 1607 i Lubeck; Kom 1624 till 
Sloekfaolm, der han blef Handlande aamt Tyska kyr- 8 med Catharina Jonsdatter Palmgren, 
10 , + 1643 9 /,;_dotter af Kongl. Faktoren Gift 1637 », 

f. 1612 » _ 

öfrer Gevärsfaktorierna i Eskilstuna, Arboga och Ny 

kösisg, Fogden och Tullnären Jon Jonason Palmgren 

oek Anna Hansdotter: — 2:o 1644 % med Mag- Adlad 1689 »/„ (introd. s. å. under N:o 1163); Se- 
kreterare i forutn. kollegium 1694; t 1708 »/, i 
Stockholm. Han förde protokollet i Liqvidations- 
kommissionen. — Gift l:o 1686 *% i Stockholm 
med Anna Snack, f. derst. 1671 "/,, t 1702 *% i 
Stockholm efter barnsäng; dotter af Landahöfdingen 
Peter Schnack, Nobil. Snack, N:o 1132, och håna 
2» fru, Anna von W ullen: — 2:o 1703 *\ med 
Charlotta Cronström, f. tvilling 1676 •/„ f 1706 
*/,; dotter af Rika-Kammarrådet Isaao Kock, Nobil. 
Granström, N:o 786, till Sknltuna, Hägervall och 
Bjurfors, med Christina Hanasen. 
Barn: Men* Lefter, i hennes l:a gifte, f. 1628 »% på 1. Anna, f. 1688 "/ 8 i Stockholm. Gift 1713 betrafren i Storkyrkan; dotter af Kongl. Faktoren i 
Arboga Håna Hansson Lefler och hane 1:a hustru, 
Ckmtiss Erlits samt omgift med Envoyéen Andera 
fackman, Nobil. Leijonkloo, N:o 841. 
Son: 
2. lams PäW, N«MI. Pahl, f. på 1650-talet i 
Stockholm; Student i Upsala; Sekreterare hos Riks- 
Ridet och Riks-Skattmästaren Frib. Sten Bjelke 1679) 
Notarie i Kammar-kollegium 1683; Referendarie titel; med Ryttmästarcn Johan Jacob Eberhardt, f. 1680 
i Barateda aocken vid Hamburg, t 1744 1 %. 

1. Mathias, f. 1689 **/„ i Stockholm; Finrik 
vid Öfverste-Löjtnanten Staél von Holateina bataljon; 
Löjtnant vid Öfverate Hastphsrs reg:te i Skåne; f 
ogift 1721. 

1. Magdalena, t. 1691 »/„ i Stockholm; t 1754 
"V,. Gift l:o 1708 */„ i Riga, dit hon följde sin 
moster Fru Sigrid von Éhrenheim, född Snack, med 
Inspektören vid Rekognitionen i nämnds stad Johan Digitized by VjOOQIC 12* VON DBft PAHLEN. $ask: fco meO Kyrkoherden M:r JoA<in £«m// i 
Oregrund. 

i. Peter, f. 1694 % i Stockholm, f derst. 1695 
V a och begrafven i Storkyrkan. 

1. Johan, f. 1695; Kapten. Se Tab. 2. 

1. Johanna, f. 1697 % i Stockholm. Gift med 
en Bokhållare Kebon i Kammar-kol[egiura. 

1. Charlotta, f. 1698 % på Agestad, t 1746. 
Gift med Brukspatronen Herman Wallrawe,Nn 1767, 
f. 1693. 

1. Carl, f. 1700; Löjtnant. Se Tab. 3. 

1. Marcus, f. 1702; Brukspatron. Se Tab. 4. 

2. Elisabeth Margaretha, Gift med sin mosters 
stjufson, Öfversten Grefve David Frölich, N:o 49, f. 
1682, t 1748. 

2. Christina, + 1706. 

Tab. 2. 

Man (son af Hans Pahl, Nobil. Pahl, Tab. 1), 
t 1695 w /„; Volontär vid Lifgardet 1713; Fänrik 
vid Uplands reg:te; Löjtnant vid Uplands Stånds- 
dragoner; Kapten derst. 1718. — Gift med Sabina 
Christina GyUenskog, f. 1698, + 1783 »/, ; dotter 
af Ryttmästaren Jöns Skog, Nobil. Gyllenskog, N:o 
13 10, och Cecilia LeijoncrauU, N:o 658, i hennes 
2:a gifte. Barn: 
Johan Peter, f. 1721, t ogift. 
Sabina, f. 1723. 
Anna Cecilia, f. 1724, f 1782 M / 8 . Gift 1747 */, med sin faders sysslings sou, Kaptenen Andreas 
Gideon Snechenberg, N:o 843, f. 1719. Tab. 3. 

Carl (son af Hans Pahl, Nobil. Pahl, Tab. 1), f. 
1700 *%; Volontär vid Lifgardet 1717; Förare vid 
Uplands Stånds-dragoner s. å.; Fältväbel derst. 1718; 
Kornett s. å.; Löjtnant vid Lif-dragonerna. — Gift 
med Helena Enbohm. 

Son: 
Hans Carl, f. 1730 "/,* f ogift. 

Tab. 4. 

Martas (son af Hans Pahl, Nobil. Pahl, Tab. 1), 
f. 1702 %; Brukspatron. — Var 2:ne g&nger gift, 
men med hvilka är ej kändt. 

Son: 
Carl Gustaf; Styrman; f ogift 1769 och slöt 
ätten på svärdssidan. Friherrl. ätten ¥011 der Pahlen, N:o 75, f- 

Denna gamla adel. ätt, hvilken icke bör förblandas Jivarken med ätten von Pahlen i Pomern, ej heller 
med den af samma namn i Bremen, hvilken sednare först år 1571 blef adlad, skall bärstamma ifrån West- 
phalen, hvarifrån den redan i Svärdsriddarnes tid kommit till Liffland, der den räknas ibland de äldsta ade- 
liga slägter, samt skulle vara densamma, som ätten Koskull, med hvilken den förer enahanda atamvapen 
eller tre gröna blad i guldfält, med den skillnad likväl, att bladens stjälkar äro uppåt vända. Det berättas, 
att af tvänne bröder Koskull, hvilka egt starostiet Burteneck vid Rigiska sidan, den ena begaf sig i Polsk 
krigstjenat, men vid återkomsten efter 15 år ej velat igenkännas och erkännas af brodern, som på den grund 
bestred honom hans arfvelott; och då den återkomna brodern ändtligen genom rättegång vann halfva Burte- 
neck, lät han i strömmen, som löper derförbi, med. measingspålar a/skilja sin lott, samt kallade sig efter de- 
samma von der Pahlen. En af ätten skall sedermera, ej långt ifrån Riga, uppbyggt slottet Pahlen, hvilket 
Ir 1490, då Jurgen Detlewsson von der Pahlen begynte förestå sin faders efterlemnade egendom, hade 
blifvit under krigsoroligheterna sköfladt och uppbrändt, samt nu kallas Duckel. Sedan Liffland kom under 
Ryssland blef adel. ätten von der Pahlen under N:o 45 bland de Härmästerliga slägtema intagen på Rid- 
darhuset i Riga, likasom friherrl. ätten af samma namn 1746 den 10 Jan. antecknades i Bstländska Riddar- 
hus-matrikeln. Tab. 1. 

Jfkan Ttn der Pahlen, till Astrau, Altenvoh och 
Witteneée, alla i Sissegab socken och Liffland. — 
Gift med Anna von Farsenback. 
Son: 

Canten, Arfherre till Astrau, Altenvoh och Wit- 
tensée. — Gift med Catharina von Tiesenhamsen af 
huset Jummerdeel; dotter af Hans von Tiesenhansen, 
till Jummerdeel, med Catharina von Schierstedt. 
Son: 

Peter, Arfherre till Astrau, Altenvoh och Wittenaée ; 
Lefde i Härmästarne Wilh. von Furstenbergs och 
Gotth. Kettlers tider. — Gift med Barbara von Ro- 
sm, af huset Hooh-Rosen; dotter af Johan Carstens- 
son von Rosen, till Hoch-Rosen, med Kunna Jur- 
gensdotter von Rosen af huset Gross-Roop. Son: 

Carsten, Arfherre till Astrau och Trauen ; Kapten 
i Svensk tjenst. — Gift med Margaretha Yxkull, af 
huset Felks; dotter af Reinhold Olausson Yxkull, till 
Felks, med Dorothea Glausdotter Taube af huset 
Marth. 

Son: 

Jdhao, till Astrau och Trauen ;_ f. 1602 27 / e i 
ArensborgpåÖsel; Antagen 1619 vid Öfverste Sdimel- 
lings reg:te i Polen, der han med tre hästar gjorde 
tjenst; Gick 1621 i Svensk tjenst; Löjtnant vid Cur- 
ländska kavalL-reg:tet 1630; Afeked 1639; Förord- 
nad till Öfverstc-Löjtuant 1656; t 1694 *V 8 och 
begrafven i Rcwal. Han blef 1632 i slaget vid 
Leipzig af ett skott blesserad i hufvudei. — Gift 
1639 V t med Christina Catharina von Rasen; dotter 
af Ståthållaren på Jama och Coporio Bogtalaus von Digitized by VjOOQIC VON DÄR PAHLBN. 1*9 Rosen, tal Rotenhagen, Kalteabrun, Wirejcrfvi och 
Irgola (tom 1617 blef Adlad af Konung Gustaf II 
Adolph, men ej introducerad), med håna 1» fru, 
Pehr Molkenbnra dotter. 
Söner: 

Johan Andrea», Boro* von der Pahlen, f. 1642, 
t 1696. Se Ta b. 2. 

Bogidaua, Boron von der Pahlen, f. 1646. Se 
Tab. 3. 

Gustaf Christian, Baron von der Pakten, f. 1648, 
t 1736. Se Tab. 4. 

Otto Magnus, Baron von der Paklen, f 1710. 
Se Tab. 13. 

Fredric Adolph, Baron von der Pahlen, f. 1653, 
t 1719. Se Tab. 15. 

Carl Detlof, Baron von der Pahlen; Löjtnant; 
t ogift 1677 '% af blessyrer, erhållna i alaget vid 
Iandakrona, samt på Konung Carl XLs bekostnad 
begrafven i Linköpings domkyrka; Blef 1679 l8 / 10 , 
efter sin död, jemte sina bröder, upphöjd i friherrl. 
stånd. 

Tab. 2. 

Man Andresa, Baron ven der Pahlen (son af 
Johan, Tab. 1), till Astrau samt Habbat i Koskis 
socken och Klobitz i Saris socken, båda i Nöteborgs 
lin, afYensom Branskowitz i Samo socken och Co- 
porie län, Jerlep och Pajet i Jarden socken i Inger- 
maiiland; Arrendator af slottsgodset Ober- Pahlen; f. 
1643 på Ösel; Kornett vid Öfverste Galles reg: te 
1662; Löjtnant derst 1666; Ryttmäatare 1675; 
ÖfVerste-Löjtnant vid Claes Ugglas regrte 1676, vid 
Öfversten Otto WeUiogks reg:te s. i. och vid Öf- 
verste Liewens reg: te 1678; Öfverste for ett värfvadt 
kavall.-reg:te i Estland, Liffland och Ineermanland 
s.å-; Friherre, jemte sina bröder, 1679 1 % (introd. 
1680 under N.o 75); Öfverste för Drottning Ulrica 
Eleonoras Lif-reg:te till häst; General-Major af Ka- 
valleriet 1693; Landt-Räd i Estland; Drunknade, 
jemte sin fru och äldsta dotter 1696 i Aug. i Re- 
wals hamn, vid sin tilläm n ad e resa till Stockholm, 
samt slöt ajelf sin ättegren. Han blef i slsget vid 
Land den 4 Dec. 1676 blesserad. — Gift med Bar- 
bro Helena von Rosen, Drunknade 1696. 
Barn: 

E* Dotter; Drunknade ogift 1696, på samma 
gång som föräldrarne. 

Otto Benric, f. 1674 7 4 , * ogift 1695 *% i 
Karwa och begrafven i Rewals domkyrka. 

Två Döttrar, -H barn. 

En Dotter. Gift med Löjtnanten Johan Benric 
ras Knorrmg. 

Tab. 3. 

iagblM* kUfM fen der Pahlen (son af Johan, 
Tse. 1), till Beggefehr i Ampel socken och Estland; 
t 1646; Rastmaatare vid Åbo läns kavalL 1666; 
Msjer derst. 1676; Öfverste-Löjtnant vid Adelsfane- 
föraabblingeii a. i.; Aftked 1678; Friherre, jemte 
nas bröder, 1679 "/ 10 (introd. 1680 under N:o 75); 
ArreDdstorafalottagodsetOber-Pahlen 1697; Öfverste 
Är Lsadimilieem i Harriaka kretsen 1701 ; Gick slut- 
hfea i Ryak tjänat. Slöt ajelf sin friherrl. ättegren. 
Håi eeltog i kriget i Liffland, samt undersk ref 1710 
d« 29 Sept., jemte flera, kapitulationen om Rewals 
npppfvsDde Ull Ryssarne. — Gift l:o med Elsa 
Kjk; dotter af Laadshöfdingen Hans Kyle, N.o 5, 
nH Frötana, Barkeatorp, Drettinge, Rosenhof och 
Bergs, med hao» 2tn fru, Elisabeth Catharina von 
ser Lahe, i faeiwee la gifte: — 2:o med en Wrangä. Barn: 

1. Christina Catharina. Gift med eu Prih. ZeidliU. 

1. Gustaf Otto, + ung, före fadern. 

1. Hedvig Margaretha, till Kyleberg och Glänås, 
båda i Svanhals socken och Östergöthland ; Arfvinge 
till Astrau, Trauen och Reggefer i Estland; f. 1672; 
Kongl. Hoffröken; + ogift 1755 % på Kyleberg* 
Hon har skänkt ljuskrona och altarduk till Svanhals 
kyrka. 

Tab. 4. 

Gnstaf Christian, Baren ven der Pahlen (son af 
Johan, Tab. 1), till Arrina i Nykyrke socken och 
Wirlaod, Wahakant i Rappels socken, Mettape i 
Wäaenbergs socken, Palms och Huliel i Tristfer soc- 
ken samt Rikholt i Nuckö socken, alla i Estland ; f. 
1648; Kapten-Löjtnant vid Öfverste Ugglas regtte; 
Major vid Ingermanländska Adelsfanan 1677; Fri- 
herre, jemte sina bröder, 1679 ,8 / ln (introd. 1680 
nnder N:o 75); Landt-Råd i Estland; + 1736. — 
Gift l.o med en dotter till Landt-Rådet Areodt Rein- 
hold Matatake till Palms: — 2:o med en Lods: — 
3:o med en von JUsenhausen. 
Söner: 

1. Årendt Diedrio; General-Adjutant; + 1710. 
Se Tab. 5. 

1. Johan Andreas; Kapten-Löjtnant; f 1734. 
Se Tab. 11. 

1. Tio Söner, tf i barnaåren. 

Tab. 5. 

Arendt Dledrlc (son af Gustaf Christian, Baron 
von der Pahlen, Tab. 4), till Palms, Pustrau och 
Kioppigt; Öfverste- Löjtnant vid Estniska Adelsanan; 
General-Adjutant; f 1710 i Rysk fångenskap. — 
Gift med Friherrinnan Charlotta Eleonora Wacht- 
meister af Björkö, f 1711; dotter af General-Majo- 
ren Frih. Frits Wachtmeiater af Björkö, N.o 31, 
och hans l:a fru, Friherrinnan Charlotta Sibilla 
Leijonsköld, N:o 53. 
Son: 

Arendt Diedric, f. 1707; Lefde utan tjenat; t 
1753. Se Tab. 6. 

Tab. 6. 

Arendt Diedric (son af Arendt Diedric, Tab. 5), 
f. 1707; Lefde utan tjenat; f 1753. — Gift med 
Magdalena Elisabeth von der Feiden, 
Söner: 

Gustaf Fredric, f. 1730; Öfverste i Ryak tjenat; 
+ ogift 1790. 

Arendt Diedric, f. 1738; Kapten. Se Tab. 7. 

Bans, f. 1740; President; t 1817. Se Tab. 8. 

Peter Ludvig, Rysb-EsUåndsh Grefve von der 
Pahlen, f. 1743; General; t 1826. Se Tab. 10. 

Tab. 7. 

Arendt Diedric (son af Arendt Diedric, Tab. 6), 
f. 1738; Kapten i Rysk tjenst; t på 1780-taleU — 
Gift med en Brevern. 
Söner: 
Diedric, f. 1770; General-Major i Rysk tjenst, 
Ogift skjuten 1807 i bataljen vid Friedland. 

Peter; Major i Ryak tjenst. — Gift med en Foch 
och hade flera barn. 

17 Digitized by VjOOQIC 139 VON DAR PAHLJtN. TAB. 8. 

lans (son af Arendt Diedrio, Tab. 6), till Palms; 
f. 1740; Ryttmastare i Rysk tjenst; Guvernements- 
Råd; President i Revralska H of rätten; Riddare af 
Ryska S:t Georgs-Orden; t 1817 ,9 / s på Palms. — 
Gift 1775 med Grefainnan Beata Sophia Stenbock, 
f. 1759; dotter af Landt-Rådet G ref ve Carl Magnat 
Stenbock, N:o 12, och Anna Magdalena voo B lumen. 
Barn: 

Magdalena, f. 1777, + 1808. Gift 1793 med 
Manrichtern Alexander von Marenschildt, i hans l:a 
gifte, f 1823. 

Wilhelmina, f. 1778. Gift 1795 med Manrichtern 
Fronthold von FUitighoff, + 1822. 

Carl Magnus, f. 1779; General. Se Tab. 9. 

Charlotta, f. 1782. Gift 1811 med sin svåger, 
Manrichtern Alexander von Marenschildt, i hans 2a 
gifte, + 1823. 

Aurora, f. 1785. Gift 1806 med Landt-Rådet 
Fredric von Krusenstem. 

EmiU*, f. 1795; Lefde ogift 1828. 

Jeannetta, f. 1798. Gift 1819 med Hakenrichtem 
Magnus von Fock. 

Tab. 9. 

Carl Magnu» (son af Hans, Tab. 8), f. 1779 '%; 
General-Major i Rysk tjenst; Åfsked; Landt-Rad i 
Estland; Kejserl. Rysk General af Kavalleriet; Rid- 
dare af Ryska S:t Annee-Ordens l:a, af S:t Wladi- 
mirs-Ordens 2:a och S:t Georgs-Ordens 3:e klasser samt 
Preussiska Röda Örns Orden och Franska Orden Pour 
le Merite; Kommendör af Svärds-Orden 1814; Kom- 
mendör med stora korset af samma Orden 1827. — 
©ift l:o 1817 w / 6 med Elisabeth von Essen, f 1820; 
dotter af General-Löjtnanten von Essen och dess fru, 
född Stackelberg: — 2:o 1823 2 % med Catharina 
Arvelius, f. 1800. 
Barn: 

1. Alexander Ivan, f. 1819 w /, a . 

2. Beata Elisabeth, f. 1824 %. 

2. Catharina Juliana, f. 1825 w / 10 . 

Tab. 10. 

Peter Ludvig, Rysk-Estländsk Grefve Ton derPah- 
len (son af Arendt Diedric, Tab. 6). f. 1743; Rysk-Est- 
ländsk Grefve; Löjtnant i Rysk tjenst; Ryskt Sände- 
bud Ull Sverige 1791; General af Kavalleriet i Ryss- 
land; Riddare af Ryska S:t Aadrese-Orden, m. m.; 
t 1826. — Gift med en Schbpping. 
Barn: 

Natkalia, Rysk-Edländsh Gro/vinna. Gift med 
en Grefve Dunden. 

Paul, Rysk-Estländsk Grefve, t 1775; General- 
Löjtnant i Rysk tjenst. — Gift 3:ae gånger. 

Peter, Rysk-Estländsk Grefve; General-Löjtnant 
i Rysk tjepst; t ogift 1827. 

Fredric, Rysk-Estländsk Grefve; Minister vid 
flera utländska Hof; * ogift 1827. 

Lovisa, Rysk-Estländik Grefvinna. Gift med en 
Grefve Medem. 

Julia, Rysk-Estländsk Grefvinna. Gift med en 
Grefve von Ttesenhausen. 

Sophia, Rysk-Estländsk Grefvinna, f ogift 1827. 

Henrietta, Rysk-Estländsk Grefvinna. Gift med 
en Baron Mahn i Curland. 

Johan, Rysk-Estländsk Grefve; Kapten vid Ktj- 
aarl. Ryska Gardet. — Gift med en Grefvinna Modem. 

Nicolaus, Rysk-Estländsk Grefve, t ogift 18*7. Tab. 11. 

Man Andreas (son af Gustaf Christian, Baron 
von der Pahlen, Tab. 4), till Mettapä och Rikholt; 
Kapten-Löjtnant vid Öfverste-Löjtnanten Jae. von 
Kaulbars' sqvadron 1703; t 1734 i Liffland. —Gift 
med Friherrinnan Christina von Ungern-Stemberg. 
Söner: 

Bei-nhard Gustaf ', f. 1705; Öfverste. Se Tab. VL 

Fredric Adolph; Major i Rjsk tjenst; + barnlös 
1752. 

Otto Fabian; Ofverste-Löjtnant i Holateinsk tjenst; 
t 1701. 

Tab. 12. 

Bernhard Gnstaf (son af Johan Andreas, Tab. 11). 
f. 1705; Öfverste i Rysk tjenst. — • Gift med ca 
Muller. 

Son: 

Hans Gustaf, f. 1744. 

Tab. 13. 

Otto Magnus, Baron von der Pahlen (son af Jo- 
han, Tab. 1); Ryttmastare i Fransk tjenst; Ryttma- 
stare vid Åbo läns kavall. 1676; Friherre, jemte sina 
bröder, 1679 ^/ 10 (introd. 1680 under N.o 75); +, 
jemte sin 2:a fru och hennes barn, 1710 i Rewal af 
pesten. — Gift l:o med Magdalena Munck: — 2:0 
med en Lo de. 
Barn: 

1. Johan, f. 1674; Löjtnant vid Sachsiska Infan- 
teriet 1707; Kapten derst. 1713, t ogift i Sachsen. 

1. Otto Christian, t 1686; General-Major; f 1756. 
Se Tab. 14. 

1, Christina, t ogift. 

Tab. 14. 

Otta Chrlstlau (son af Otto Magnus, Baron von 
der Pahlen, Tab. 13), f. 1686; Kadett vid Drott- 
ningens Lif-reg:te till häst 1698; Under-Officer vid 
Öfverste-Löjtnanten Stahlens bataljon 1699; Qvarter- 
mästare vid Nylands Dragoner 1700; Kornett derst 
1701; Löjtnant 1702; Ryttmastare vid Smålands ka- 
vall. s.J.; Major derst. 1708; öfverste karaktär 
1722 ; Öfv*rste-Löjtnant vid nyssn. kavall. 1729 och 
vid Östgötha kavall. s. å.; Öfverste for Westman- 
lands regrte 1739; General-Major 1747; Riddare af 
Svards-Orden. 1748; f 1756 *•/, på Grönlund i Åsbo 
socken och Östergöthland, utan söner, och slöt såle- 
des denna ättegren på svärdssidan. Han var med 
vid Narwa, Duna, Ciissow, Thorn, Frauenstadt och 
Holofrin, äfvensom i Finland på 1740-talet; blef ett 
par gånger blesaerad samt 1709 vid Horodna Ängen 
hos Ryssarne och förd till Costroma, dcrifran han ej 
återkom förrän efter fredsslutet — • Gift med Gref- 
vianan Magdalena Charlotta Mömer af MorUndm, 
till Grönlund, f. 1701 *>/, i Norrköping, + 1778 
"V, i Malmö; dotter af Kongl. Rådet, Fältaanrskalkea 
•oh Presidenten Frih. Carl Gustaf Mörnar al V&t- 
landa, Grefve Mörner af Morkada, Nco 40. till Ala- 
tmrn, Rspeltmda, Brvalk, Forsnäs och Grönlund, med 
hans l:a fru, Friherrinnan Catharina Margaretha 
Bonde, Nk» 20, af Lajhela ättegren. 
Dotter: 

Caihmrma Magdmlma, f. 1724 % t 1784 «%. 
Gift 1748 */,, på Grönlund nud Landahdlåingaa 
Grefve Bmat Guséaf Frölieh, Na> 40. till BngeUofte, 
l 1715, t 178». Digitized by VjOOQIC PAIKUtL. 13! Tab. 15. 

Frtdrie AMpfe, Btrti von dar Pablen (son af 
John, Tab. I), till Porlom i Kymenegårds län samt 
Idlax: f. 1653; Ryttmästare Tid Nylands och Ta- 
wsstehns läns kavall. 1678; Friherre, jemte sina 
bröder, 1679 ™/ to (introd. 1680 under N:o 75); Ma- 
jor rid nämnde karmTl. 1701 ; Öfverste-Löjtnant derst ; 
t 1719 i Rysk fångenskap i WeroniU, dit han för- 
des ifrtn Pultav». — Gift 1688 med Sophia Helen* 
Fortes; dotter af ÖfVersten Ernst Forbes, N.o 249, 
till Mörsknia, Idlax och Forhoff, med Christina Boije 
af Gennäs, N:o 16, t hennes 2» gifte. 
Barn: 

Christina, f. 1689, f 1721 %. Gift 1712 med 
Ryttmästaren Johan Ramsaij, N:o 215, till Kimola, 
i hans l:a gifte, f. 1683, t 1739. 

Amma Helena, 1. 1690, f 1708. 

Sophia, f. 1691. t 1743 ogift. 

Johan Adolph, f. 1693; Kornett vid Brakels Dra- 
goner 17 12; Löjtnant vid Björneborgs reg:te; Ogift 
dödsskjaten 1714 '% i slaget vid Storkyro. 

Barbro Julian*, f. 1694. Gift 1713 med Ma- 
joren Johan Anders Jågerkorn af Spurila, N:o 1 14, 
till Koppa*, f. 1681, t 1751. Ernst Gustaf, f. 1695; Löjtnant vid Amiralitetet; 
t ogift 1718. 

Carl Alexander, f. 1696. + 1699. 

Fredric Bogislaus, f. 1697; Lefde utan tjenst; t 
1772. Se Tab. 16. 

Änder» Johan; Löjtnant vid Westgöth a-Dals reg:te; 
t ogift 1762. 

Tab. 16. 

Fredric ItgfslaM (son af Fredric Adolph, Baron 
von der Pahlen, Tab. 15), till Porlom; f. 1697 M /,; 
Lefde utan tjenst; + 1772 ! % på Porlom och slöt 
nå svärdssidan såväl denna ättegren som hela ätten 
i Sverige. — Gift 1727 a V 9 med Brita Magdalena 
Klmgspor, f. 1689 %• dotter af Öfversten Adolph 
Magnus Klingspor, N:o 195, till Belistad, med Elisa- 
beth Clerck, N:o 433. 
Barn: 

Adolph Magnu», f."1728 */-, + s. å. % 

Adam Fredric, f, 1730, f 1731. 

Eva Sophia, f. 1732 *%, + 1800 % på Malm- 
gftrd i Pemo socken och Finland. Gift 1750 med 
Kantenen Grefve Johan Carl CreuU, N:o 68, f. 1725, 
+ 1788. Friherrl. Ätten Paiknll, N:q 33, f- 

Ätten florerade i Estland redan i lfce seklet. Tab, 1. 

PaltklH* till Innis i Kel socken och Wir- 
knd samt Tyrscwall, som ock kallas Törsal, Terfoel, 
Tyrpsal och DorpeaJ, i Jewe socken och Estland. 
Till honom och hans fru nppstiga- på efterstående 
sitt snherre-nppatällningen, såväl för Riks-Rådet Frih. 
Göran PatkuB i Palmskölds genealogiska samlingar, 
som for hans aväter, Margaretha Paikull, uti den år 
1683 tryckta likpredikan med personalia öfver hen- 
nes son, Öfversten Jternhard Berndtsson Mellin. — 
Gift med Dorothea DOer till Kåw. 
Son: 

Claes PaftkvH, till Innis och Tyrsewall; Lefde 
1664. — Gift med Elisabeth Dorothea von Tiesen- 
äaasan, till Käw. 
8öner: 

Jmram PaUkuU. Se Tab. 3. 

Oa* PaikmlL 8e Tab. 2. 

Tab. 2. 

Cbis PsAsjN fson af Claes Psitknll, Tab. 1), tfll 
lams ock TywewnU; Lefde 1629. 
Bon: 

Fatta» Pi^katft Var 1638 Qvartermistare; Se- 
nat RyttAistare. Hans förfader ifrån Johan PahV 
kall och hans efterkommande tfll Majoren Carl Fredr. 
FsijkuO upptagna på närstående satt uti en ibland 
tianarkns-Depntationens Protokoll och Handlingar för 
lr 1755, nag. 723. befintlig stamtafla, i stöd af hvil- 
kta ätten erhöll introduktion på Riddarhuset — Gift 
med UrsUa Thmnb von Wemgarttn, som lefde enka 
1669. 

San: 

Fredric leUhaW Pajjkall, Fänrik vid Tawastehns rtgte 1681; Afsked 1693; Kapten vid samma regrte 
1701 ; Major derst. ; Öfverste-Löjtnants karaktär 1722; 
Öfverstc afsked 1724. Han blef den 10 Juni 1716 
fången af Ryssarne i Wiborg och förd till Novasoli, 
derifrån han hemkom 1722 eller efter fredsslutet. — 
Gift !:o med Helena Stackelberg, till Göor; dotter 
af Öfversten och Landt-Rådet i Estland Wolter Stac- 
kelberg, till Eckangem, Purskull och Hallinap, med 
hans 2:a fru, Helena Liire, i hennes 2:a gifte, samt 
syster till Fältmarskalken Berndt Otto Stackelberg 
Baron Stackelberg, N:o 192, till Hallinap: — 2:o 
med en Toll, som var enka efter en Ruth. 

Son: 
1. Jthan Fredrk FaUksdl, f. 1691; Kom 1707 i 
krigstjenst; Fänrik vid Nylands infant. 1712; Löjt- 
nant derst. 1714; Kapten; + 1718. Han var med 
i slagen vid Liestia den 28 Sept. 1708, vid Pultava 
den 29 Juni 1709 och vid Storkyro den 19 Febr. 
1714. — Gift med Anna Elisabeth von BerendU, t. 
1704; dotter af Majoren Carl Johan von BerendU 
och Johanna Ottifiana Ammoff, N:o 456. 

Son: 
Carl Fredric Paijkull, Natural. Paijkull, f. 1719, 
t 1789. Se adel. ätten Paijkull och friherrl. 
ätten von Paijkull, Tab. 1. 

Tab. 3. 

Jnrgei PaftMI fson af Claes Paitkull, Tab. 1), 
till Innis och Tyrsewall. — Gift med Margaretha 
von Treijden, till Rnrwal; dotter af Jörgen Jurgens- 
son von Treijden, till Kurwal, med Dorothea Ro- 
oertsdotter von Rosen af huset Sonorm. 
Son: 

fltrttt. PattknH, Baran PafknH, Friherre till Wörå- 
berg i Österbotten, Herre till Innis, Tyrsewall, Digitized by VjOOQIC 132 VON PAIJKULL. Merckull, Färden och Thalbo samt Wilajocki i Säck- 
jerfvi socken och "Wiborgs län och Skäll no ra i Fresta 
socken och Upland; f. 1605 a / § i Rewal; Tjente sig 
app till Öfverste för ett reg:te fotfolk ; General-Major 
af Infanteriet 1647; Svensk Guvernör i Erfurt 1648; 
Öfver-Kommendant i Frankiska staten och Cyriacs- 
bnrg s. 8.; Assessor i Krigs-kollegium samt General* 
Löjtnant 1651; Friherre s. å. *V fl med 82^ mantal 
i Wörå socken och Österbotten till friherrskap samt 
skulle skrifva sig Friherre till Wöråberg fintrod. 1652 
under N:o 33); Guvernör i Wismar 1653; Riks-Rad 
1654; t 1657 % i Stockholm och begrafven 1661 
uti Hornegrafven i S:t Ann» chor i Upsala dom- 
kyrka, det hans och hans anors vapen uppsattes. — 
Gift 1652 *V 7 i Stockholm med Friherrinnan Sigrid 
Horn af Åminne, i hennes l:a gifte; dotter af Riks- 
Rådet Claes Horn af Åminne, N:o 2, till Åminne, Wikhus, Ekebyholm, Skallnora, Gamleby, Rjbolm 
och Mustela, med Friherrinnan Sigrid Oxenstjerna 
(N:o 1), samt oingift 1659 med sin brodera svåger, 
Riks-Rådet Frih. Pehr Sparre, N:o 11, tiU Krone- 
berg, Engsö och Skällnora, m. m. 

Son: 
Gustaf Carl, Friherre tUl Wöråberg, Herre till 
Innia, Färden, Thalbo, Wilajocki och Skällnora; 
f. 1653 w / 7 i Stockholm; Ryttmästare vid Lif-reg:tet 
och Uplands kavall.; Kammarherre hos Drottning 
Hedvig Eleonora; t ogift 1676 4 / u i slaget vid Lund 
och slöt denna friherrl. ätt samt ligger begraiVen i 
Sparregrafven i Engsö kyrka i Westmanland. Han 
finnes hafva skrifvit en i Stockholm tryckt troate- 
nredikan till sin moder, Sigrid Horn, då hon år 
1663 för andra gången blef enka. Adel. ätten Paijkull, N:o 1978, och Friherrl ätten ¥011 Paijkull, 

N:o 370. Tab. 1. 

Carl Fredric PaUkvll, Nttaral. Paijkull (son af 
Johan Fredric Paijkull, se friherrl. ätten Paikull, 
Tab. 2), till Walloxsäby i Östuna socken och Upland 
samt Hesselby och Sund; f. 1719 %; Mönsterskrif- 
vare vid Nylands infant. 1726; Förare derst; Kadett 
vid Kadettk&ren i S:t Petersburg 1733; Fourir vid 
Svenska Artilleriet 1736; Sergeant derst.; Öfver- 
Fyrverkare 1742; Under-Löjtnant 1743; Löjtnant 
1749; Natnral. Svensk Adelsman och introd. 1756 
under N:o 1978; Kapten 1757; Riddare af Svärds- 
Orden 1761; Major 1763; Afsked 1768; f 1789 
*% på Walloxsäby och begrafven i Östuna kyrka. 
Han bevistade Pomerska kriget på 1750- och 60- 
talen samt deltog vid riksdagarne i de angelägnare 
ärendenia. — Gift l:o 1752 med Beata Charlotta 
Simtnmg, + 1761 %; dotter af Prosten och Kyrko- 
herden i Thorstnna i Westmanland M:r Marcus Sim- 
ming och Beata Djurberg, som var dotter till Dom- 
prosten D:r Daniel Djurberg i Upsala: — 2:o 1764 
**/, med Christina Charlotta WaUrang, i hennes 2:a 
gifte, f. 1732 24 /„ f 1764%; dotter af Lagmannen 
Carl Johan Wattrang, N:o 848, till Sandemar, med 
hans 2:a fru, Christina Maria Steucb. N:o 1582, 
samt enka efter Kammarherren Magnus Braunerbjelm, 
N:o 1600. \ 

Söner: 

1. Johan Fredric, f. 1753, f 1755. 

1. Carl, f. 1755, t s. i 

1. Gustaf, Baron von Paijkull, t 1757, t 1826. 
Se Tab. 2. 

1. Adolph Ulric, f. 1761, t 8. i 

Tab. 2. 

• Ctottf, Bartfl fen PsljkuH (son af Carl Fredric 
Paijkull, Natural. Paijkull, Tab. 1), till Walloxsäby 
och Hesselby; f. 1757 2 % i Stockholm; E. o. Kanalist 
j Utrikes expeditionen 1779; Hofjunkare 1780; Ko- 
pist i nämnde expedition 1781; Protokolls-Sekrete- 
rare 1783; Förste Expeditions-Sekreterare fullmakt 
.1794; Kansli-Rads karaktär oah befbrdringeräit 1796; 
Riddare af Nordstjerue-Orden 1805; Hofmarskalk 1815; Friherre 1818 u / § vid Konung Carl XIV Jo- 
hana kröning och enl. 37 8 Regeringsformen fin- 
trod. e. å. under N:o 370); t 1826 »/, på Wallox- 
säby. Han genomreste i yngre åren flera gånger 
fäderneslandet samt de flesta Europeiska länder; be- 
såg deraa naturalie-kabinetter och gjorde bekantskap 
med de då lefvande första natural-historici , aamt 
förde sedan med dem en oafbruten bref växling; blef 
tid efter annan kallad till Ledamot af Vetenskaps- 
Akademien samt Vetenskaps- och Naturalhistorie-So- 
oietetema i Stockholm, Upsala, S;t Peterabarg, Pbi- 
ladelphia, Florens, Göttingen» Si ena, Wetterau, Paris, 
Moskws, Berlin, Marseille och Boston; till flera af 
dessa lärda sällskapers skrider har han inlemnat 
åtskilliga afhandlingar, och i Kongl. Vetenskaps- Ak a- 
mien höll han, vid Prsssidii nedläggande den 28 Maj 
1796, ett tal om djurkännedomens historia före Lin- 
nés tid ; har dessutom utgifvit följande arbeten : Fauna 
Svecias, m. fl. naturhistoriska skrifter, tragedierna 
Domald och Virginia samt komedien Ordenavunnen 
och under namn af Samlade Svenska skrifter sina 
smärre skaldestycken, äfvensom öfversittoing af Gre- 
kiska Skalderna Anacreon, Sapho, Bion och Moschos; 
hans naturaliesamling i zoologien var slutligen en af 
de största i Europa, och flera så utländaka som Sven- 
ska Lärde hedrade honom med att efter håna namn 
benämna åtskilliga nyupptäckta både foglar och insekter. 
— Gift lto 1790 f4 / 10 med Friherrinnan Anna Eli- 
sabeth Ehrensvård, f. 1768 V„ + 1794 '•/, pa Wallox- 
säby; dotter af General-Majoren Carl Ehrenavärd, 
Baron Ehrenavärd, N:o 267, och håna 2t* fru, Gref- 
vinnan Anna Antoinetta Gyllenborg, Nto 42: — 2:© 
1795 % med Johanna Möller, f. 1768 */,„ + 1806 
*V ; dotter af Brukspatronen Johan Philip Möller 
och Maria Henrica Alnoor, som var syster till Ma- 
joren Jacob Alnoor, Nobil. af Alnord, Nk> 2084 1 — 
3:o 1807 *V 4 med Stifts-Fröken Anna Catharina 
Sandels, f. 1772 *V„ t 1845 "/,; dotter af Bergs- 
Rådet Samuel Sandel, Nobil. Sandels, N:o 2006, och 
Catharina Elisabeth Brandt. 
Barn: 
1. Anna Charlotta, f. 1791 "/„. Gift 1827 V» 
pa Noor i Upland med Majoren Frih. Daniel Pfeig, 
N:o 289, f. 1789. Digitized by VjOOQIC PALBITZKI. 13S 2. Beata Maria, t 1796 V» + i. å. */,. 

2. Gata/va, t 1797 % Gift l:o 1820 *% i 
Upeala med sin atjuf-kuain, Löjtnanten Nils Carl 
Brmmerhjelm, N:o 1600, f. 1794, f 18*5: 2: o 1829 
w / 4 med Ofver-Jägmästaren Adolph Fredric Ludvig 
to» ÄUr, N:o 1648, f. 1800. 

2. Jota» Gnstaf, Friherre vid faderns död 18*6; 
f. 1798 %; £. o. Kanalist i kanslistyrelsens expe- 
dition 1818; Kammarjunksre s. L; Andre Sekrete- 
rara i Kabinettet för Utrikes Brefväxlingeu 1821; 
Legations-Sekreterare i Köpenhamn 1823; Härold vid 
Kongl. Svärds-Orden 1826; Legations-Sekreterare i 
Floren* 1827; Förste Sekreterare i Kabinettet 1832; 
Riddare af Nordstjerne-Orden 1836, af Ryska S:t 
Aanse-Ordena 2m klass 1838 oeh af Belgiska Leo- 
polds-Orden a. &.; Afsked nr Kongl. Kabinettet 1840. 
Eger mmiljeegendomen Walloxsäby. 

3. Carl Samuel, f. 1808; Kammarherre. Se Tab. 3. 

Tab. 3. 

Carl Samuel (son af Gnstaf, Baron von Paijkull, 
Tab. 2), t 1808 *%; B. o. Kanslist i Svea Hofrätt och Justitife-reviaionen 1827; Kammarjenkare; Kam- 
marherre 1840. Eger Ledinge i Knifsta socken och 
Uplaod. — Gift 1832 *% på Risberga i Östana soc- 
ken med Stifts-Fröken Friherrinnan Lovisa Wilhelmina 
StjemsUdt, f. 1809 » !2 ; dotter af Löjtnanten Frih. 
Lars Wilhelm Stjernstedt, Nk> 145, och håna 2m 
fro, Fredrica Lovisa von Hofstcn, N:o 1794. 
Barn: 

Anna Lomsa Wilhelm**, f. 1833 "/„, + 1843 *%. 

Lärt Gustaf, f. 1835 7 / 4 ; Under-Konduktör; Un- 
der-Löjtnant vid Ingeniör-kåren 1855; Löjtnant derst 
1860. 

Carl Wilhelm, f. 1836; Student i Upsala 1853; 
Under-Konduktör; Under-Löjtnant vid Ingeniör-klren 
1855; Under-Löjtnant vid Helsinge regtte s. å.; Af- 
sked från reg:tet med tillstånd att såsom Under- 
Löjtnsnt i Arméen qvarstå. 

Augusta Catharina Charlotta, f. 1842 "/*, t 
1843 »/,. 

Georg August Samuel, f. 1844 *•/„ t 1845 V. 
p& Ledinge. 

Astrid Eleonora, f. 1848 "/,. 

Sigurd Reinhold, f. 1849 M / Ir Friherrl. Ätten Palbitzki, N:o 67, f. 

Ätten häratanamsde ifrån Böhmen, der den i 14:e seklet florerat, och hvarifrån den ntbredt sig till 
SeUesien, samt sedan i det 15:e seklet kommit till Preussen, i det 16:e till Pomern och åndteligeu i det 
17* till Sverige. Tab. 1. 

lldbaél van PalHU, Arfherre till Palbits, Brée- 
sen, Lausen, Pranaen, Wiisteraa, Thurow, Weeorw, 
Poliffe och Chobeck i Preussen; Var i ungdomen 
Hertig Eric_II:a af Pomern Läro-stallbroder; Amt- 
och Slotta-Öfverfcauptman i Stargard 1466. — Gift 
med Anna Massow till Darschow. 
Son: 
Thomas PaJMtaki, till Palbitz oeh Bréesen, m. 
m.; Riddare och Öfverste; Lefde 1512. — Gift med 
na franka, Anna Zastroio; dotter af en Zastrow, till 
Wellin, med deaa fru, född Massow till Wobelanse. 
Son: 
fetrg PalbHlkl, till Palbitz, Bréesen och Gross- 
Buchow; Landt-RÄd i Pomern. — Gift med Doro- 
tkea Putkammcr; dotter af Mathiss Potkammer, till 
Kipoglense, och dess fru, född Zitzewitz till Gu- 
getow. 

Son: 
litttas PaJWtekl, till Palbiti; General-Löjtnant i 
Fransk tjenat; Nedsatte sig sedermera i Stolpe i Po- 
Bero. — Gift med Ursula Wolders; dotter af Tho- 
bss Jacobsson Wolders och Anna von Wulffen ; Peter 
von Wulffena dotter med Adelbert Lichtfusen. 
Son: 
feerg Palbltski, tiU Rundeweis i Preussen, Ne- 
■te, Werbelow, BarteKn, Gross-Soldekow, Semitz 
Ock Tatenhagen; f. vid år 1570; Borgmästare] Stolpe; 
Hertig Bogislans XIILs af Pomern 8tats- och Lendt- 
Råd 1601; f vid pass 1639. — Gift med Aana 
&>?pe, till Clausfelde och Ratclwits i Preussen; dot- 
ter si Presidenten oeh Direktorn vid Hofrätten i 
6tolpe, Diennis Peterason Hoppa och Marja Purman; 
Peter Furmane till Gnmbien oeh Crysftm dotter med 
Agnes Woijten. Son: 
Msthlss Ptltitikl, Baran Ptmltikl, Friherre till 
Alwastra i Westra Tollstads socken och Östergöth- 
land, Herre till Julitagård i Julita socken och Söderman- 
land samt Nemitz och Werbelow i Pomern; f. 1623 
M / 12 i Hinter-Pomern; Antagen 1642 i Hamburg af 
Fältherren Grefve Gast. Horn i tjenst och förd tiU 
Drottning Christinas Hof i Sverige, der han genast 
blef hennes Hofjunkare; Tillika Fänrik vid Lifgardet 
1643; Kapten-Löjtnant derst. s. å.; Kammarherre hos 
bemälta Drottning 1648; Abgessndt till Venedig, 
Toscana och Rom 1649 ; E. o. Abgessndt till Frank- 
rike, Spanien och Erkehertig Leopold Wilhelm i 
Brussel 1651; Åter Abgessndt till Frankrike 1654; 
Ambassadör till Polen 1663; Regerings-President i 
Pomern 1664; Äter Abgessndt till Polen s. L och 
till Tyska Kejsaren 1666; Friherre 1675 *% (introd. 
s. å. under N* 67); + 1677 *V 10 på Juhta. Han 
anträdde 1645 på Drottning Christinas bekostnad en 
utrikes resa och besökte derunder Danmark, Tysk- 
land, Holland, Nederländerna. Frankrike, Schweita, 
Sicilien, Sardinien, Corsica, Malta, Candia, Grekland 
-och Egypten; skickades af samma Drottning 1650 
till Hertig, sedermera Konung Carl Gustaf, som då 
vistades i Numberg, att tillkännagifva honom hennes 
fattade beslöt om successionen för honom till kronan, 
aamt derjemte drifva på verkställigheten af West- 
phalska freden; fick under vistandet i Spanien be- 
fallning att genomresa och bese alla Spanska land- 
skap, för att kunna lem na noga underrättelse om de- 
ras tillstånd och förmögenhet i sJaeende å den med 
nämnde land föreslagna kommerse-traktat, h varvid 
han lade första handen, och tillbringade på denna 
resa sex månader, samt hade till sällskap sin seder- 
mera ölifvaade svåger, unga Friherre Paul Khewen- 
huller; förordnades äfven till Ambassadör till Con- Digitized by VjOOQIC 134 PALB1TZKI. stantioopel, men hvilket han, i anseende till mellan- 
komna dödsfall, fick undanbedja sig; rar slutligen en 
lärd man, snäll både i latin och grekiska, samt myc- 
ket förfaren i gamla myntvetenskapen. — Gift 1654 
*V, på Julita med Friherrinnan Anna Regina Khe- 
wenhåller, f. 1618 på Willach i Kårnthen, + 1666 
*% på Alwastra och begrofs 1670, tilKka med sin 
moder, i Österåkers kyrka i Södermanland; dotter af 
Riks-Ridet Paul KhewenhnHer, Baron Khewenhuller, 
N:o 10, till Aichelberg, Julita, Landscron, Wehrn- 
berg, Hohen-Osterwitz och Carlsberg med Baronessan 
Regina Catharina von Windisch-Grätz. 
Barn: 

Alexander, f. 1660; Kammarpage; t 1724. Se 
Tab. 2. 

Christina Beatrix, f. 1661, + 1606. Gift med 
General-Löjtnanten Frih. Nils Alexander von Ungern- 
Sternberg, N:o 54, f. 1654, + 1721. 

Charlotta Regina, f. 1663, + 1738. Gtt 1681 
med General-Löjtnanten, Amiralen och Guvernören 
Frih. Eric Sjöblad, N:o 79, till Härstad, Fogelstad, 
Dannäs och Kjällunda, f. 1647, f 1725. 

Tab. 2. 

Alexander (son af Mathias Palbitzki, Baron Pal- 
bitaki, Tab. 1), Arfherre till Palbitz, Nemitz, Wer- 
below, Alwastra och Julita samt Herre till Koberg oek 
Oplo, båda i Westergöthland ; f. 1660 */ e på Al- 
wastra; Kammarpage hos Konung Carl XI; Lefde 
sedan utan tjenst pa sina landtegendomar; + 1724 
*V 7 på Julita. Han bevistade, såsom Page hos Ko- 
nnngen, de bekanta fältslagen vid Halmstad, Lund 
och Landskrona; mistade 1682 genom reduktionen, 
Alwastra gård; utgaf slutligen 1094 sina Dilitiss 
Stargardenses, de rot i hans faders 32 anor uppräknas. 
— Gift l:o 1680 "/, med Friherrinnan Hebbla Mar- 
garetha Baner, t 1660 •/„• * 1694 »/, i Stettin; 
dotter af Riks- Jägmästaren Claes Baner, Baron Ba- 
ner, N:o 22, till Gamla Carleby, Ekenas och Lidbo- 
holm, med Friherriunan Ebba Sparre, N:o 11: — 
2:o 1697 H / 7 med Grefvinnan Eva Leijonhufvud, l 
1664 %, + 1732 ,ö / 4 på Julita; dotter af Öfversten 
Grefve Axel Leijonhufvud (Lewenhaupt, N:o 2), till 
Raseborg, Falkenstein, Reipolskirch och Koberg, med 
Grefvinnan Maria Elisabeth af Maodersohtid. 
Barn: 

1. Pa%l Gustaf, f. 1681 2 %? Korporal vid Lif- 
gardett KongL Lifdrabant 1700; Vice Korporal vid 
Lifdrebantkåren; Ogift dödasirjuten 1708 4 / 7 i slaget 
vid Holofzin. Han var med vid landstigningen på 
fldand samt krigen i Liffland och Polen. 

1. Anna Margaretha, t 1683 «/„ t 1755. Gift 
1730 V 4 med Öfverste-Löjtnantan Carl Falkenberg 
mf Truttorp, N:o 18, till Sigridsholm, i hans 2ra 
gifte, f. 1685, t 1754. 

1. Mathias, t 1684 •/, ; Löjtnant vid Grefve K«- 
nigsmarcka reg: te i Frankrike; Ogift dödad 1706 i 
bataljen vid Rameliee; Andra säga dock, att han dödt 
s. å. i Lonvain. 

1. Claås, f. 1685; Kapten vid Eskadern i Götto- 
börg; + ogift derst. 1711. 

1. Akmmnder, f. 1686 *%, f 12 veckor gammal. 

|. Ebb* Christina, f. 1688, t 6 veckor gammal. 

1. Eric Nidas, t 1690; Kornett vid Drottning 
Hedvig Ekonoras Lfrragite till häst; t ogift 1710 
efter slaget vid Helsingborg. 

1. Bebbla Charlotta, f. 1691% t barnlös 1778 
%. Gift l:o 1725 "/„ med Öfverste-Löjtnanten 
Carl Benjamin Cantersten, Nto 370, i hans 2ja gifte, f. 1689, f 1726: 2to med Öfverste-Löjtnanten Bänt 
Georg Fuchs, f. 1683, + 1743 % och broder till 
Öfver-Ståthållaren Rutger Fuchs, Baron Fuchs,N:o 169. 

1. Christian August, f. 1693 *% och uppkallas* 
efter sin gudfader, Hertig Christian August af Hol- 
stein; Löjtnant vid Enke-Drottningens Lif-regrte; f 
ogift 1713 i Odenaee, under Dansk fångenskap. Han 
blef illa blesserad i slaget vid Gadebosch den 9 Dee. 
1712. 

2. Axel Gottlieb, till Julita; f. 1698 ■%; Förars 
vid Lifgardet 1717; Fänrik derst. 1718; Kapten vid 
Sparreska reg:tet i Frankrike; Kammarherre hos Drott- 
ning Ulrica Eleonora 1722; Lefde sedan på sina landt- 
egendomar; t barnlös 1750 *%. Han bevistade åren 
1718, 1719 och 1720 fälttågen i Norrig* och Rosla- 
gen. Under hans tid och efter 1744 uppbrann stora 
boningshuset på Julita. — Gift 1733 *V 4 med sin 
kusin, Friherrinnan Charlotta Christina Sjöbktd, i 
hennes V:a gifte, i 1770 l9 / e ; dotter af General- 
Löjtnanten, Amiralen och Guvernören Frih. Eric Sjö- 
blad, N:o 79, och Friherrinnan Charlotta Regina 
Palbitzki samt enka 1732 efter Ryska Vice Amiralen 
Grefve Kenneth Dnffue, Lord af Sutherfeod. 

2. Johan Salomon, f. 1699 % * 1715 %. 

2. Regina Eleonora, f. 1700 V s , tiL 

2. Gideon Fredric, f. 1701; Löjtnant; t 1743. 
Se Tab. 3. 

2. Adam, f. 1702 % + s. å. 

2. Aiéxsmder Jsrail, f. 1703; Kammarherre; + 
på 1770-talet. Se Tab. 5. 

2. Eva AmaHa, + 1782,- några oeb 80 år gam- 
mal, hos sin måg, Stadsfiskalen Akrelins i Nyköping 
och blef der begrafveo. Gift 1725 i Norrige med 
Inspektören på gården Eric Oirs (eller Gert). De 
bodde en tid på Mark i Almby socken vid Örebro. 

2. Mathias Josua, f. 1706 »/„, t 1707 12 vec- 
kor gammal. 

2. Gmttaf Adolph, f. 1704; LeMa ntan tjenst; + 
1790. Se Tab. 6. 

Tab. 3. 

Gideon Fredric (son af Alexander, Tab. 2), f. 1701 
*/,; Kongl. Lifdrabant; Löjtnant vid Södermanlands 
reg:te; + 1743 27 / 1fl och ligger, jemte t in fru, be- 
grafven i Björkviks kyrka i Södermanland. Han be- 
vistade 1742 och 1743 fälttågen i Finland och .nå 
Iland. — Gift 1735 *>/• med Friherrinnan Elsa 
Ebba Rosenhane, f. 1713 %, f 1736 »/„; dotter af 
General-Majoren Frih. Göran Gustaf Rosénhane, Nä 
29, till "M ariaeberg, Ymsjöholm, Lagmansholm, Östad, 
Kilanda och Nynäs, med hans l:a fru, Friherrinnan 
Edla Brita Baner, N:o 22. 

Son: 
Göran Almandef, f. 1736; Kapten; t 1779. Se 
Tab. 4. 

Tab, 4. 

Cttran Alexander (son af Gideon Fredric, Tab. 3), 
f. 1736 *%? Kapten; t 1779 i Lunda soeken och 
Södermanland. — Gift l:o 1758 med sin knsin. Fri- 
herrinnan Christina Charlotta PalbitsM, skiljda åt, f. 
1739 ,a / 4 , + 1811 *% på Tisslinge i Östona soeken 
oeb Uplandj dotter af Frih. Gustaf Adolph Palbitaki, 
till Oplo, Kallande oeh Julita, med Grefvinnan Anna 
Duffee: ~» 2io med Catharina EHsabeth LiUjemarck, 
t. 1725, + 1776 i Lunda; dotter af Protokolla-Setre- 
tenaren Snoch 8tigzelius, Nobil. Lilljemarck, N:o 886, 
till Semstad, med Sigrid Wailner. Digitized by VjOOQIC PAUUTZJU. 135 Döttrar: 

i. Anna Charlotta, f. 1759 »%, f 1818 M / § på 
Tisslinge. Gift 1781 % mod tia stjufmoders kusins 
dottersson, Öfver-Jägmästaren Pehr Gustaf Nisbeth, 
N» 8», f. 1752, + 1794. 

2. Äiyrid Ä/isooetA, l 1769 l7 /„ t 1827 *%. 
Gift med FH-Volontaren PcAr Ulrio Kistner, 1 181 1. 

Tab. 5. 

AJexaader Israel (son af Alexander, Tab. 2), till 
Koberg samt Hornsund i Flens socken och Söder- 
manland; f. 1703 *%; Tjenstgörande i Kammar- 
kollegium och vid Svenska Ministerkansliet i Haag; 
£ o. K anslut i Riksarchivet; Kammarherre hos Ko- 
nung Fredric I på Hessisk sUt 1745; t på 1770- 
talet. — Gift 1733 M / 7 med sin kusins dotter, Fri- 
herrinnan Charlotta Regina Horn af Åminne, f. 1708; 
dotter af Öfversten Frih. Christer Horn af Amiune, 
K.-o 2, till Kerkia, Sannäs och Husby, med Friherrin-. 
Bin Anna Regina Sjöblad, N:o 79. 
Son: 

Mathias Alexander, f. 1748 M / 10 , t 1749 »/,. 

Tab. 6.. 

tinsUf Adtlph (son af Alexander, Tab. 2), till 
Oplo, Kållunda och Jul i ta; f. 1709 13 / 4 ; Lefde otau 
tjentt på sina gods; Riddare af Wasa-Orden 1773; 
t 1790 f % på Julita. — Gift 1734 2 */ 4 med sin 
kusins dotter och sin broders stjofdotter, Grefvinnan 
Ana Dufus, t 1714, t 1795 V, på Julita; dotter 
af Rvika Vice Amiralen Grefve Kenneth Duffus, Lord 
af Sutherland, och Friherrinnan Charlotta Christina 
Sjöblad, N:o 79, i hennes l:a gifte. 
Barn: 

Eva, f. 1735 "/ 4 , t 1737. 

Anna, f. 1736 *•/„ t 1803 »/„ på Axnäs. Gift 
1* 1751 U / B med Presidenten Niclas Oelreich, Na- 
W. von Oelreich, N:o 1955, f. 1699, f 1770: 2:o 
1771 n / 9 med sin faders syssling, General-Löjtnanten 
Grefve Maurits Catimir Lewenhaupt, N:o 2, i hans 
2* gifte, f. 1711, f 1781. 

A*e/ Gottlieb. t 1737; Kapten; f 1824. Se 
Tab. 7. 

Caristma Charlotta, f. 1739 ! %, f 1811 *% på 
Tisslinge i Östona socken och Upland. Gift 1758 
med sin kusin, Kaptenen Frih. Göran Alexander Pol- 
bitzki, i hans la gifte, skiljda åt, f. 1736, f 1779. 

Alexander Adolph, f. 1740; Kammarherre; 1 1823. 
Se Tab 8. 

Mathias, f. 1742 *%, t 1752 %. 

Ams Geory. f. 1744 % t 1757 «%. 

A*», f. 1745; Kornett; f 1826. Se Tab. 9. 

Wric Arfo//>», f. 1747 »%; Sergeant först Tid 
Artilleriet, sedan Tid Lifgardst; Koogl. Lifdrabant 
1766; Löjtnant i Arméen 1770; Kapten; t ogift 
17*3 »/ r 

Äso, f. 1749 »V 3 , t 1753 «/ lc , 

W«ca Augusta, L 1750 '%. t 1809 "/, på 
Böntorp i Enåa* socken och Wetfcrgöthknd. Gift 
I? 78 M / ts med Kaptenen Grefve Carl Gabriel 8pens, 
N* 54, ta Enfelholm, i hans 1* gifte, l 1751, 
t 1822. 

CoW Georg, f. 1751 *%, t 1753 V„. 

AoWo, f. 1752 M / 10 , t 1753 %. Tab. 7. 

Axel (rsUllet (son af GusUf Adolph, Tab. 6), f. 
1737 2 %; Kadett vid Konungens Kadettkår 1749; 
Fänrik Tid Södermanlands regtte 1756; Löjtnant vid 
Drottningens Lif-regrte 1765; Kapten vid Calmara 
reg:te; Riddare af Svärds-Orden; f 1824 "/» på 
Forsnäs i Östergöthland. Han bevistade 1757—1762 
kriget i Pomern och derunder åtskilliga träffningar. 

— Gift 1773 24 / la 1 Eksjö med Brita Catharina 
Planting-Berglod, i hennes 2:a gifte, f. 1729 V„ t 
1810%, på Gullaakruf i Hälkberga socken och Små- 
land; dotter af Kaptenen Carl Planting-Berglod, N:o 
1016, och Hedvig Magdalena Hammarsköld, N:o 135, 
samt euka 1767 efter Ryttmasuren Eric Georg Silfver» 
sparre, N:o 99. 

Dotter: 
Anna MathUda, f. 1774 ! V lftf t 1849 l V, , i Ek- 
sjö. Gift derst. 1793% med sin halfsysters svåger, 
Landshövdingen Heuning Christian Schmmerifiw, N:o 
1768, t 1754, t 1813. 

Tab. 8. 

Alexander Adolph (son af Gustaf Adolph, Tab. •), 
f. 1740 '%; Förare vid Nerike och Wermlaods reg: te 
1758; Fänrik derst. s. å.; Afsked 1769; Kammar- 
herre; t 1823 *% på Bäcks frälsehemman i By soc- 
ken å Wermlands-Näs. Han bevistade 1800 åra 
riksdag i Norrköping. — Gift 1767 */„ med Fri- 
herrinnan Magdalena Fredrica Uggla, f. 1747 'V*, 
+ 1827 «%; dotter af Fänriken Frih. Johan Gustaf 
7 ggla, N:o 69, till AfversUd, Uggleberg, Sund och 
a, med Ebba Christina Gadde, N:o 1436. 
Barn: 
Johan Gustaf, f. 1768 ,, / l0 . +. 
Charlotta Regina, t 1833 **/, i By socken och 
Wermland, ogift. 

Tab. 9. 

Adam (son af Gustaf Adolph, Tab. 6), till Julita i 
f. 1745 ! %; Korporal vid Lif-reg:tet; Kornett derst.* 
f 1826 2 % på Julita. Han bevistade riksdagame 
1792 i Gefle. 1809 i Stockholm och 1810 i Örebro. 

— Gift med Magdalena Morden, t 1745, t 1821 
2 % på Julita. 

Barn: 

Anna Gustafva, f. 1779 *% t 1784 %. 

Ebba ^Magdalena, l 1781 '% på Hålbonäs i 
Sköldinge socken och SödermanlancL t. Gift 1800 
u / 9 på Julita med sin kusin, Majoren Grefve Ludvig 
Weirich Lewenhaupt, N:o 2, t 1772, f 1853. 

Mathias, t 1782 *V 7 ; Sergeant vid Söderman- 
lands reg:te; Fänrik derst. 1802; Afsked 1805; t 
barnlös 1851 26 / 4 på Julita, hvilket gamla Palbizki- 
ika familjegods hans enka ännu eger och bebor, samt 
slöt frihenT. ätten PalbiUki på avärdssidan. — Gift 
1807 w /, t på Äs i Julita socken och Södermanland 
med sin £adara sysslings sondotter, Friherrinnan Beata 
Eleonora fredrica pen Ungern-Stemberg, t 1788 
V 4 ; dotter af Löjtnanten Frih, Mathias Alexander 
von Ungern-Sternberg, N:o 54. till As, med Fri- 
herrinnan Eva Elisabeth Beata Jaauelina De Geer af 
Finspång, N:o 312. i Digitized by LjOOQIC 136 AF PALÉN. Adel. ätten af Pålen, N:o 1996, t- 

Nedanstående är anfördt efter* Kapellanen Eric Palenii och Häradshöfd ingen Abraham Paléena egenhän- 
diga anteckningar. Slägten tyckes ifrån längre tider tillbaka varit bosatt i Finland. Tab. 1. 

Harte») Handlande i Nystad i Finland. — Gift 
med Walborg Eskilsdotter, som lefde ännn 1678. 
Son: 

Eric Paleolas, f. i Nystad; Skolpilt i Björneborg; 
Student i Åbo 1673; Prestvigd samt Adjunkt i Ny- 
kyrka socken och Finland; Kapellan derst.; t 1689. 
Han gjorde 1675, i sällskap med sin yngre broder, 
Johan Mårtensson, en resa till Pomern. — Gift 1677 
% på Mennäs i Nykyrka socken med Anna Meijer, 
i hennes 2.a gifte. f. 1648 i Stockholm, f 1721; 
dotter af Magnus Meijer samt enka efter hans före- 
trädare i embetet M:r Andreas Jonas Raumannus, se- 
dermera Mennander (en af stamfaderns till adel. ätten 
Fredenheim, N:o 1980) samt gift 3:e gången med 
Bricus Rithowius, också Kapellan i Nykyrka. 
Son: 

Abrtkam Ptléen, f. 1679 *% i Mennäs; Skrift 
vare hos Krono-Befallningsmannen Rosenwaldh 1601; 
Tings-Notarie, först hos Häradshövdingen Johansson 
1695, sedan hos Häradshövdingen Spofvenhjelm 1701; 
Auskultant och Hofrätts- Advokat i Åbo H ofrätt; Vice 
Häradshöfd ing; Häradshöfd ing i Pik is och Haliko hä- 
rader i Finland 1707; t 1738% på Wiksbcrg. Var 
egare af säterierna Wiksberg och Mainiemi i Pemar 
socken samt Liompä och Finnby i Pikis socken med 
underliggande lägenheter, allt i Finland. — Gift 1:o 
1706 17 / på Mainiemi med Anna Helena Wallen- 
sten, t 1710; dotter af Häradshöfd ingen Johan Wall- 
stenius, Nobil. Wallenstén, N:o 1305, och Friherrin- 
nan Anna Maria Grass, N:o 91: — 2:o 1713 med 
Margaretha Catharina Tlgerstedt, f. 1692 M / l0 , f 
1738 *7 7 ; dotter af Assessoren Eric Falander, No- 
bi). Tigérstedt, N:o 1227, och Christina Wallenstierna, 
N:o 1034. 
Son: 

2. Eric Jtbaa Paléta, Nabll. af Palén, till Wiks- 
berg och Meldola, båda i Finland; f. 1716 "/ s på 
flykten för Ryssarne; Auskultant i Åbo Hofrätt 1737; 
£. o. Kanslist i Justitiserevisions-expeditionen 1738; 
Kopist derst. 1742; Kanslist 1743; Registrator 1747; 
Protokolls-Sekreterare 1757; Lagmans n. h. o. v. 1762; 
Sekreterare i Bondeståndet vid Riksdagarne 1756, 
1762 och 1769, hvarföre han, när han sedermera 
blef Adlad, fick tre skaror i vapnet; Lagman i N. 
Finne lagsaga; Adlad 1770 »/„ (introd. 1773 under 
N:o 1996); Afsked 1783; + 1788 % i Stockholm 
och begrafven i Clara kyrka. Han har haft flera 
angelägna förrättningar samt tid efter annan varit 
en af Rikets Ständers Fullmäktige i Manufaktur- 
kontoret och i Ständernas Kontor i Stockholm samt 
varit Slottsbyggnads-, Barnhus- och Hospitals-depute- 
rad. — Gift 1744 *% med Anna Johanna For**én> 
f. 1717 '%, t 1784 >% i Stockholm och begrafven i Clara kyrka; dotter af Landssekreteraren i Åbo 
Samuel Forssén och Christina Nilsdotter. 

Barn: 

Eric Johan, t 1745; Assessor; + 1789. Se 
Tab. 2. 

Christina Margaretha, f. 1746 %, t 1804 V, på 
Wiksberg vid Åbo. Gift 1770 ,0 / 7 i Stockholm med 
Majoren Frih. Reinhold Johan Rehbinder, N:o 77, 
till Wiksberg, f. 1741, f 1824. 

Samuel, f. 1748 *>/,, + ung. 

Carl Fredric, f. 1750 "/,; Korporal vid Lifdrs- 
gon-reg.tet 1760; Kornett derst. 1769; Slutligen Kap- 
ten; f ogift 1784 *% i Finland, några timmar före 
modern. 

Johanna Lovisa, f. 1753 *%, f 1802% i Stock- 
holm. Gift 1783 4 / n med sin faders sys&lings son, 
General-Adjutanten och Öfversten Carl August Wal- 
lenstjerna, N:o 1034, f. 1745, f 1802. 

Beata Charlotta, f. 1755 %, t 1800 i Stock- 
holm. Gift 1787 21 / 8 med sin faders sysslings son 
och sin systern svåger, Ofverste-Löjtnanten Olof Ga- 
briel Wallenstjerna, N:o 1034, f. 1747, f 1810. 

Axel, f. 1756 %; Qvarterraästare vid Östgöths 
kavall. 1768; Sergeant vid Enke-Drottning*ns reg:te 
1774; Fänrik derst. s. å.; Löjtnant 1779; Kapten 
och Regemcnts-Qvartermästare 1785; Kapten vidLif- 
reg:tets värfv. lnfant-bataljon 1793; Major derst. 
1794; Riddare af Svärds-Orden 1797; General- Adja- 
tant af Flygeln och Öfverste-Löjtoant i Arméen 1802; 
Öfverste och Sekund-Chef för Finska Gardet 1806; 
Kommendör af förut n. Orden 1809; + ogift s. å. 
'% i Stockholm och slöt ätten samt var den siats 
af namnet. Han bevistade Finska kriget 1788—90. 

Ulrica, f. 1757 '%, + 1806 V. i Norrköping. 
Gift 1781 M / 7 i Stockholm med Öfverste-Löjtoanten 
Jacob Eric Gripenwald, N:o 875, f. 1756, + 1828. 

Gustaf, f. 1762 »V,; Sergeant vid Jönköping! 
regtte 1769 och vid Enke-Drottuingens reg:te 1773; 
Slutligen Löjtnant derst.; Afsked 1792; f ogift 1803 
% på Trästad i Roslagen och begrafven i Häfrerö 
kyrka. Han bevistade Finska kriget och blef der- 
under 1790 fangen af Ryssarne vid Anjala. 

Tab. 2. 

Eric Jehan (son af Eric Johan Paléen, Nobfl. af 
Palén, Tab. 1), f. 1745 */, j E. o. Kanslist i Jnstim- 
revisions-ezpeditionen 1763; Kopist derst. 1766; Kans- 
list 1770; Protokolls-Sekreterare i samma Expedi- 
tion; Assessor i Wasa Hofrätt; + 1789 i Wasa. — 
Gift 1779 */ 7 med Anna Charlotta CggneU, t iW 
i Umeå; dotter af en Rådman Cygncll. 
Dotter: 

Anna Christina, t 1779 *•/„, f 1780 a V«. Digitized by VjOOQIC PALM. UT Adel. ätten F*)ip, N:o 2237. Tab. 1. 

Ms Palla (son af en Sekreterare Palin vid Post- 
Terket), fl 1734; Möbelhandlare i Stockholm; + 1801 
" t0 . — Gift 1:o med Catharina Åhman, med hvil- 
keo han hade 10 barn; dotter af Kyrkoherden i Maria 
foraml. Gabriel Åhman: — 2:o med Anna Catharina 
MeoamUr, med h vilken han hade 8 barn, f. 1760 
% t 1811 ^V, dotter af Källarmästaren Carl Wil- 
helm Megander. 
Son: 

1. Nlb Gustaf Palla, HsMI. Palla, f. 1765 '% i 
Stockholm; Student i Upsala 1774; E. o. Kanslist 
vid Inrikes Civil-expeditionen 1783; Kopist derst. s. 
L; Kiuslist; Legations-Sekreterare i Madrid; Proto- 
kolls-Sekreterare fullmakt 1789; Legations-Sekrete- 
rare i Wien 1795; Andre Sekreterare i Kabinettet 
for Utrikes Brefväxlingen 1796; Legations-Sekreterare 
i Constantinopel 1797; Chargé d'Affaires i Dresden 
1800 och nyssn. stad 1805; Riddare af Nordstjerne- 
Orden 1806; Ledamot i Vitterhets-, Historie- och 
A^tiovRets-Akademien 1812; Adlad 1814 *%, enl. 
37 $ Regeringsformen (introd. 1816 under N:o 2237); 
Svensk Minister Tid Ottomanniska Porten 1814; Lem- 
nsde på egen bejrärsn sin Ministerpost; Mördad 1842 
i Mars på Villa MalU vid Rom af en lösgifven fäst- 
siagsAnge, som för denna sin grofva missgärning 
Mef halshuggen. Ministern Palin åtföljde 1783 Riks- 
Ridet Frih. Carl Sparre på dess resa med Konung 
Gsstaf 111 till Italien, for att nyttjas till kansligöro- 
mål, oeh rar 1796 Konung Gustaf IV Adolph och 
Regenten Hertig Carl fÖljaktig på deras resa till 
Petersburg, såsom HabinettsAfekreterare, samt beTistade 
de då forehafda märkliga underhandlingar med Ryska 
Hofret; gjorde under sitt ristande i Constantinonel 
kortare resor i Natolien och en vidlyftigare år 1811 
i Egypten, hvilket land han genomreste ända till 
nttenfallen ; bland hans vigtigaste och grannlsgnaste 
raderhandlingar med Ottomanniska Porten, var år 
1812 befrämjandet af fredsverket emellan nämnde 
sukt oeh Ryasland; har slutligen sedan år 1802 ano- nymt utgifrit på Fransyska flera arbeten, rörande det 
fordna Egyptiska teckenspråket. — Gift 1798 *A i 
Pera med Claire Lucie Mouradata dOksson, f. 1778 
8 /, i Constantinopel, + 1861 '•/, i Stockholm; dotter 
af Ministern Ignatius Mouradgea, Nobil. Mouradgea 
d 'Obsson, N:o 2171, och hans 1:a fra, Eva Coulely. 

Barn: 

Conttantin Adolph, Adelsman vid faderns död 18(2; 
f. 1799 "/, i Constantinopel; Kadett vid Carlberg; 
Fänrik vid Andra Lifgardet 1818; Kornett vid Jemt- 
lsnds Faltjågare-reg:te; Löjtnant i Armeeu 1822; 
Afsked ur krigstjensten 1831. 

Amalia, t. 1801 *% i Dresden. Gift 1824 med 
Spanska Ministern vid Kongl. Svenska Hofret José 
Moreno y Landabury, 

Eugenie Druie Dorothée, f. 1809 */„ i Constan- 
tinopel, t 1823 % i Stockholm och ligger, i em te 
sin syster Clara, begrafven på Clara kyrkogård un- 
der en der upprest sten. 

Eva Gustaf va Maria Clara, f. 1812 n / % i Con- 
stantinopel, t 1834 % i Stockholm. 

Robert, f. 1813; Kapten. Se Tab. 1. 

Edmund, t i Haag. 

Tab. 2. 

tctort (son af Nils Gustaf Palin. Nobil. Palin, 
Tab. 1), f. 1813 "/, i Constantinopel; Kadett vid 
Carlberg; Fänrik vid Lifbevarings-rugtet 1834; Löjt- 
nant derst. 1841; Kapten 1853; Afsked 1854. — 
Gift 1858 *% med Friherrinnan Aurora Hagnma Char- 
lotta Koskull, f. 1837 ro / §; dotter af ÖfTerate-Löjt- 
nanten Frih. Carl Gustaf Koskull, Nto 184, till Kaga- 
holm, med Friherrinaan Gustafva Margaretha Raab, 
N* 288. 

Döttrar: 
Clara Lovisa Aurora, t 1859 M / ? på Canaan i 
Spånga socken, nära Stockholm. 

Ebba Aurora Lucia, t 1860 */„ i Stockholm. Adel. Ätten Påla, N:o 149, f. liat lårteaaaa*, HtUL Pthn, till Löfstaholm i 
&t Olofs socken vid Sigtuna, Resitia i K i pina soc- 
Un och Coporie län, Kirumpi i Dorptisks kretsen 
sunt Haga och Bastö, båda nå Iland; f. 1572 i 
Stockholm; Slotts-Sekreterare på Nanren 1604; F&lt- 
Sekreterare bos Fältherren Jac De la Gardie 1611; 
Htradshöfding i Kexholms lin s. å.; Sekreterare vid 
tnktsten med Ryska Kommissarierna i Wiborg 1613; 
AsTad 1615 *V ft ; Ståthållare på Nowgorods slott med 
sen stad och lan a. å.; Sekreterare vid Fredstrakta- 
fcsned Ryssland i Stol bo wa 1616—17; Äter Ha- 
nAhöfding i Kexholms län 1621; Kommissarie i Liffland a. å.; Riks-Kammarråd 1625; Krigs-Kom- 
missarie i Riga 1626; Introducerad 1627 under N.*o 
149; Assessor i Krigs-kollegium 1630; Häradahöf- 
ding i Wermland 1635; t barnlös 1641 % i Stock- 
holm och slöt således sjelf sin adel. ätt samt begraf- 
ven i S:t Marias kyrka i Sigtuna, der hans graf och 
epitaphium finnas. — Gift 1628 med Ebba WUde- 
man, till Tjusterby och Bastä, f 1667 och begrafven 
i Riddarholmskyrkaa; dotter af Ståthållaren Arvid 
Tönnesson Wildeman (N* 89), till Tjusterby, med 
Anna Hansdotter (Björnram, N:o 300). 18 Digitized by VjOOQIC 138 PALMCRANTZ. Adel. ätten Palmcrantz, N:o 1241. Tab. 1. 

Magnat Ragni Becklusj Kyrkoherde i Thorslunda 
på Öland. 
Son: 

Wagnus Beck lus, Nebll. Palmcranti, f. 1653 ,! / lft 
på Öland; Auskultant i Svea Hofrätt 1683; Infor- 
mator för Drottning Ulrica Eleonora den Äldres Pa- 
ger 1684; Bisittare i Kongl. Borgrätten 1685; Hof- 
Auditör 1686; Assessor i nyssn. ratt 1691; Tillika 
Sekreterare i Lagkom missionen s. å. ; Adlad 1692 
*% (introd. 1693 under N:o 1241); f 1703 »/, i 
Stockholm och beg ra f ve o i Clara kyrka, der hans 
vapen med påskrift varit uppsatt. Under sin tjenst- 
göring i Hofrätten sammandrog han, efter befallning, 
samt förde under sina ratta titlar alla utgångna Kongl. 
Förordningar, Reskripter, Bref och Befallningar, äf- 
vensom Svea Hofrätts få] da domar och resolutioner 
jemte andra domstolars och lärda mäns svar, hvar- 
igenom han förskaffade sig en så grundlig insigt, att 
Konung Carl XI lät honom gifva sig besked, huru 
det i ett eller annat mål var stadgadt och afddmdt; 
visade slutligen särdeles flit och skicklighet vid de 
1685 utfärdade Hafartiklars projekterande och upp- 
sättande. — Gift med Helena Catharina Pontin, t 
1719 "/. ; dotter af Banko-Kommissarien Johan Pon- 
tin och Catharina Strömsköld, N:o 590. 
Barn: 

Magnu» Johan, f. 1693 % f 1«96 6 , 10 . 

Gustaf, f. 1694 %, I .. 

Carl, i. 1695 %. ] ft ****' 

Johan, i. 1696; Ryttmästare; + 1759. Se Tab. 2. 

Axel, t. 1697, + ung. 

Catharina Magdalena, f. 1698 V», + 1699. 

Catharina Elisabeth, f. 1700, + 1741 •»/,. Gift 
med Löjtnanten Carl Adam De la ChapeUe, N:o 584, 
i hans 1:a gifte, f. 1698, t 1761. 

Tab. 2. 

Johan (son af Magnus Beckius, Nobil. Palmcrantz, 
Tab. 1), f. 1696 *%; Volonlär vid Lifgardet 1704; 
Under-Officer derst. s. å.; Kornett vid Westgöthaka- 
vall. 1717; Löjtnant derst. 1718; Ryttmästare vid 
Lif-reg:tet; f 1759 M / T . — Gift med Gundborg Jo- 
hanna Fegraa, f. 1715 M /„ t 1746 2 %; dotter af 
Prosten och Kyrkoherden i Fägred i Westergöthland 
M:r Johan Thorbernsson Fegrseus och Catharina Eke- 
bom ifrån Upeala samt af den gamla förnämliga 
Wånga eller Strömfelte-ätten och brorssons dotter till 
Landshöfdiogen Håkan Andersson Fegreus, Nobik 
Fägerstjerna, N:o 887, till Rynniage och Ugglebo. 
Söner: 

Magnus, f. 1744; Major; + 1818. Se Tab. 3. 

Johan, f. 1746 n / l9 + 1747. 

Tab. 3. 

fflagnus (son af Johan, Tab. 2), f. 1744 "/, 2 ; 
Volontär vid Lif-reg:tet till häst 1754; Korpor al derst.; 
Kongl. Lifdrabant 1765; Löjtnant i Arméen 1769; 
Kapten 1776; Riddare af Svärds-Orden 1779; Major 
vid Skaraborgs regrte 1783; Afsked 1786, med till- 
stånd att stå qvar i Arméen; t 1818 "/g. Han be- 
vistade 1772 taget emot Norska gränsen såsom Adju- 
tant hos Fältmarskalken Frih. Pehr Scheffer. — Gift med Friherrinnan Margaretha Elisabeth Fägersköld, 
f. 1747 a %, + 18*2 "% på Winstorp i Elfsborgs 
län; dotter af Majoren Frih. Fromhold Johan Fä- 
gersköld, N:o 97, till Winstorp, Lundby och Örne- 
berg, med Eva Lovisa von Burguer, N:o 1478. 
Barn: 

Johan Fromhold, f. 1769 **/ A ; Rustmästare vid 
Kronobergs reg:te 1771; Fourir vid Skaraborgs regrte 
1774; Sergeant derst 1783; Sekund-Adjutant a. å; 
Löjtnant 1792; Kapten 1799; Afsked 1801, med 
tillstånd att stå qvar i Arméen; t ogift 1832 % i 
Kinnewads socken och Wilska kontrakt af Skara stift. 
Han bevistade, uuder Finska kriget 1788 — 90, bland 
annat reträtten från Högfors. 

Carl Magnus, t. 1770 f6 / 1u + 1771 *%. 

Gustaf Adolph, f. 1773 *%; Under-Officer vid 
Skaraborgs reg:te; Adjutant derst. 1792; f ogift s. 
å. %. Han bevistade träffningen vid Qvistrum i 
Bohus län den 29 Sept. 1788; sedan kriget i Finland. 

Pehr Nielas, f. 1775; Kapten; + 1842. Se 
Tab. 4. 

Carl Magnus, f. 1776; Löjtnant; f 1819. Se 
Tab. 6. 

Lovisa Charlotta, f. 1787 %. Gift 1816 ,8 /. med 
Kyrkoherden i Stora Tu na j Dalarne, Kansli-Rådet 
M:r Peter Malmström, i hans 2:a gifte, + 1834. 

Tab. 4. 

Febr Rldaa (son af Magnus, Tab. 3), t 1775 
%; Volontär vid Skaraborgs reg:te 1781; Finrik 
derst. 1786; Löjtnant 1802; Kapten 1808; Afcked 
1815; + 1842 V, på Ahlebäck i Westergöthland. - 
Gift l:o 1810 "/, med Johanna Sophia Treffenberg, 
t> 1788 M / 4 , t 1819 V,; dotter af Majoren Johan 
Gabriel Treffenberg, N:o 1113, och Sophia Tham, 
N:o 1508: — 2:o 1820 fy, med Christina Lovisa 
Svedenborg, f. 1800 7 / 4 ; dotter af Kaptenen Jesper 
Svedenborg, N:o 1598, och hrns l:a fru, Catharina 
Elisabeth Edman. 
Barn: 

1. Johan Mauriiz, f. 1811 w , 5 ; Student i Up- 
sala; E. o. Notarie i Svea Hofrätt; Kammarjunkare 
1836; Possessionat i Westergöthland. 

1. 8ophia Charlotta Dorothea, f. 1813 w / 4 . Gift 
1842 2 V, med Kaptenen Harald Göran Reenstjerna, 
N:o 818, f. 1808. 

1. Oscar Alexander, f. 1816 27 / ? ; Under-Löjtnant 
vid Södermanlands reg:te 1840; Löjtnant derst. 1846. 

1. Bror Knut, f. 1818; Kapten. Se Tab 5. 

2. Adelaide ElisabHh, f. 1820 »/„, * 1860 w / l0 . 
Gift 1845 fy, på Fennerlunda med Brukspatronen 
Wilhelm Bartholdg, skiljda åt 

?. Carl Adolph Julianus, f. 1823 •/,; Vice Kom- 
missions-Land tmätare; Lärare vid Skogainstitutet i 
Stockholm: Afsked derifrån 1860. 

2. Frans Emil Victor, f. 1824 M /., ; Under-Löjt- 
nant vid S. Skånska i nfa o t. -reg: tet 1847; Löjtnant 
derst. 1855. 

2. Hampus Robert Severin, f. 1827 n /„. 

Tab. 5. 

Brtr Knut (son af Pehr Niolas, Tab. 4), f. 1818; 
Under-Löjtnant vid Werm lands Fältjägare-reg:te 1840; 
Löjtnant derst. 1846 ; Kapten 1854. — Gift 1846 Digitized by VjOOQIC PALMOUUTZ. 139 *% i Åmål med Hedvig Julia BAgnant; dotter af 
Kaptenen vid Wermlands Fältjägare- reg: te D. Poig- 
aant och Sara Regina Bergensköld, N:o 19 i 3. 
Barn: 

Bror Gabriel Nicalaus, f. 1848 "/,. 

Regina Thereeia Adelaide, f. 1850 n /„ + 1857 
%, på Säter å Wermlands-Näs. 

Hedeig Selma Jaquette, l 1852 8 / t0 . 

Lovisa Amalia Charlotta, t 1853 "/., + 1857 
"/, på Säter. 

Agnes Julia Henrietta, f. 1858 "/„. 

Tab. 6, 

Carl Magnus (son af Magnat, Tab. 3), f. 1776 
•/,; Pinrik rid Skaraborgs reg:te 1792; Kornett vid 
Adelsfanan s. å. ; Lojtnaut; t 1819 % — Gift 1802 
n % med Carolina Fredrica Rullman, i hennes 2:a 
gifte, t 1769 t 1817%; dotter af Bonden och Riks- 
dagsmannen Carl Rullman oeh Maria Charlotta Bratt 
not enka efter Fänriken Pehr Philip Silfverhjelm, 
N:o 93. Barn: 

Pehr Gustaf, f. 1806; Kapten. Se Tab. 7. 

Ulrica Margaretha, f. 1808 l4 / 4 . 

Anna Christina, f. 1810 V,, + s. å. "/„. 

Baptista Juliana, t 1811 %. Gift 1839 'V, 
med Kyrkoherden i Husby-Sjutolft i Upland Adam 
Ljunggren. 

Tab. 7. 

Pehr fastaf (son af Carl Magnus, Tab. 6), f. 1806 
%; Fourir vid Elfsborgs regttc; Fänrik i Arméen 
1829, med tjänstgöringsskyldighet vid Gottlands Na- 
tional-beväring ; Under- Löjtnant vid Jemlands Fält- 
jägare-regrte 1832; Löjtnant derst. 1833; Kapten 
1855; Riddare af Svärds-Orden 1859. — Gift 1840 
% med Lovisa Ulrica Nordenmarck; dotter af Pro- 
sten Pehr Nordenmarck och Sophia Magdalena Tillroth. 

Döttrar: 
Urda Hildur Rosa Brigitta, f. 1851 *V,. 
Olga Octavia Helmina, f. 1857 "/ 10 . Adel. ätten Palmcrentz, N.o 1605, f. Tab. 1. 

letgt Pehr —— > Bonde i Bohammar i Lerbo ecc- 
kea oeh Södermanland. 

Son: 
Febr leigti— tygeU) Frälsefogde och Inspektor 
ofver grefl. Gyllenetjernska godset Bricsberg i Stora 
Malms socken och nämnde provins; + 1689. — Gift 
l:o med (ej kändt): — 2:o med Christina Carlsdotter 
ifrån Fugelö i samma socken, t 1722. 

Son: 
Peter lalmberg, Habil. Palmcreats, till Bjereejö- 
kohn i Bjeresjö socken och Kronovall i Fulltofta soc- 
kea, båda i Malmöhus län, hvilka gods han tillhand- 
lade sig, oeh hvaraf det sednare blef fideikommiss för 
asas ätt; f. 1672 u / n i Stora Malms socken och 
Södermanland; Student i Upsala 1690; Antagen i 
Kammsr-archivct 1691 och på Landskontoret i Cal- 
mar 1692; Kammarakrifvare på Lifgedings- kontoret 
i Gripsholm a. å. och i Reduktions-kommissionen 
rid köpegodaarbetet 1695; Kammererare i an. Riks- 
imiraleu Grefve Gnat. Otto Stenbocks Sterbhus 1700; 
Brakad vid undersökningen öfver Kronofogdarne i 
Skloe 1707; Governements- Kammererare derst. 1708; 
Tillika Öfver-Krigskommissarie 1709; General-Krigs- 
köaunissarie a. å.; Adlad 1719 % (introd. 1720 un- 
der N:o 1605); Krigs-Råds afrked 1728; f 1738 
* : på Bjeresjöholm och begrof* i Bjeresjö kyrka. 
Hss Itajöt i yngre åren en fader! ig omvårdnad af 
»b 20 år äldre b alf broder, Petrus Malmberg, seder- 
aers Konung Carl Xll.-s Bigtfader, Öfver-Hofpredi- 
hat oeh Fält-Super intendent samt Tbeol. Doktor och 
ttsimad Biskop i Westerås; var en förståndig, väl- 
**% arbetsam, erfaren och oförfärad man; räddade 
17Ö, då Danskarne öfverramplade Svenska traosport- 
•kepnen vid Jaamoad, hela krigskassan och förde den 
<*kadd till Tön ningen; förordnades slutligen 1713 att 
lanimanträda med de Danska General- K rigskommia- 
Mrieraa i Schleiawig, dar Danska Hofvet då vistades, 
att afhandla om kapitulationens verkställighet och exekutionen å ömse sidor. — Gift 1698 V 4 med 
Christina Bal ek, f. 1680 V, i Stockholm, f 1734 
*/ 10 på Bjeresjöholm och begrofs i Bjeresjö kyrka; 
dotter af Banko-Kommissarien Lars Balck och Kjer- 
atin Kanterberg, N.-o 869. 

Barn: 

Anna Christina, f. 1699 »/, i Stoekholm, 1 1749. 
Gift 1715 "/„ med Öfver-Iiiapektöreo öfver Tullarna 
i Skåne Sebastian Mamlle. 

Pehr, t 1700; Kammarherre; 1 1743. Se Tab. 2. 

Oustaf Otto, f. 1701 V,; Student i Lund; An- 
sknltant i Svea Hofrätt 1727 och i Götha Hofrätt 
1729; Vice Häradshöfding 1730; t ogift 1731 •/, i 
Jönköping. 

Carl, f. 1702 % + s. å. '%. 

Eva Maria, f. 1703 »/,„ + 1704 V a . 

Carl, f. 1705 *>/.,; Student i Lund; Kammar- 
skrifrare i General-Tollarrende-Societetens kontor 1727; 
Kontrollör vid Tullverket; Iuspektor vid Packhuset i 
Stockholm; t barnlös 1746. — Gift 1734 18 / A med 
Barbara Erica Johanna Brehmsköld, f. 1718 *%, + 
1751 8 / i Stockholm; dotter af Kaptenen Diedric 
Georg Brehmsköld, N:o 1308, och hans 1.a fru, Catha- 
rina Wikman. 

Eva Charlotta, f. 1707 * 7 /, i Stockholm, t 1710 'I! Malmö. Magnus, f. 1709 V, i Malmö, + 1711. 

Ulric f. 1712 *"/., + s. å. 

Eva Charlotta, f. 1713 »% i Malmö, t 1772 
n / 8 . Gift 1734 •/„ med Laudahöfdingen Carl Hal- 
lenborg, N:o 1736, B, till Rydsgård, f. 1710, f 1780. 

Salomon, f. 1716 4 / 3 ; Student i Lund ; f 1731 V J0 . 

J/aria Elisabeth, f. 17!7 23 /, på Bjeresjöholm, t 
1784 10 / t i Stockholm och ligger, jemte sin man 
begrafven i en af honom byggd graf på Jacobs kyrko- 
gård. Gift 1757 % med Vice Presidenten Philip 
Predric Rothlieb, N:o 523, f. 1712, f 1792. 

Hedvig Sophia, f. 1718 '%, f 1719 ♦/,. 

Magdalena, f. 1721 *%, f 1752. Gift 1751 
med Öfversten och Riddaren Balthasar Weduwär. Digitized by VjOOQIC 140 PALMENCRONA. Tab. 2. 

Pehr (ton af Peter Malmberg, Nobil. Palmcreuts, 
Tab. 1), till Bjeresjöholm och Kronowall; f. 1700 
V, i Stockholm; Student i Land 1713 och i Halle 
1725; Kammarjunkare vid FurstL Anhalt-Bernburgska 
Hofvet i Hoym 1726; Afrked derifrån 1728; £. o. 
Kanslist i Bikaarchivet 1730; Aoakultant i Kammar- 
kollegium s. å.; Koogl. HoQuakare 1733; Tjenatgör. 
Kongl. Kammarherre 1739; t 1743 "/,„ på Ryds- 
gård i Sklue och ligger, jemte sin fru, begrafven i 
Palmcreutzska grafven i Bjeresjö kyrka. Han lat 
uppföra stenhuset på Kronovall. — Gift 1738 *% 
på Hessleby i Upland med Catharina Elisabeth Hueck, 
Nobil. och Adopt. Friherrinna Fruenheim, N:o 107, 
+ 1753 n / 6 på Kronovall; dotter af en Handelsman 
fiueck i Helsingfors och Catharina Blom, som i sitt 2:a gifte hade Landshöfdingen Johan Henrie Fritius, 
Nobil. och Baron Friaenheim, N:o 197. 

Barn: 

Christina Catharina, f. 1739 n / å på Bjeresjöholm, 
t 1768 »/,. Gift 1760 **/, på Bjdsgård med Öf- 
verste-Löjtnaoten Georg Johan von Essen af ZtUe, 
N* 723, till Bjeresjöholm, f. 1725, t 1769. 

Anna Charlotta, f. 1740, f i. L 

Pehr, till Bjeresjöholm och Kronovall; f. 1742 
'% på forstn. ställe; Student i Lund 1760 och i 
Upsala 1761; Så åter Student i Lund; Aoakultant i 
Götha Hofratt 1762; Kongl. Kammarjunkare 1764; 
f ogift s. å. *V n på Bjeresjöholm och slöt ätten på 
svärdssidan samt ligger begrafven i familjegrafven i 
Bjeresjö. Han stiftade Stipendium Palmcreutxianum 
vid Akademien i Lund. Friherrl. ätten von Palmenberg, N:o 115, f. Julia Eebeawlnckel, NoklL ack Barti ? on Palmei- 
kerg, tiU Mantzen och Groradon i Beraon socken och 
Liffland; f. i Riga; Först Stada-Archivarie, så Stads- 
sekreterare och sist Rådaförvandt, Qvnrtersherre och 
Praefectos Por ta ri i i nämnde stad; Adlad 1687 2 V, 
(introd. 1689 under N:o 1092 i gamla matrikeln eller 
näit efter Lagerberg) ; Laadtrichter i Wendlska kret- 
sen 1690; Vice President i Dorpts Hofrätt 1698; 
Landshöfding i Åbo och Björneborgs län 1706; Fri- 
herre s. å. *°/ n (ätten introd., ehuru utgången på 
svärdssidan, 1719 under N:o 115); + 1714 »/.i 
hög ålder i Stockholm, dit han undan Ryssarne måst 
flykta, och slöt sjelf sin friherrl. att, samt begrafven 
i samma stad. Han förordnades 1704 i Juli till en 
af Konung Carl XILa Legater vid underhandlingen 
med Konung Stanislaus och Republiken Polen i Leaxna, hvareat dessa Legater med stor ståt emottogoa; blef 
sedan a. å. i Ang., vid Warschaus intagande, fangen 
af Sachsarne, men i påföljande Dec utvexlad; kom 
åter 1705 i Aug. såsom Med-Geaandt till Konung 
Stanislaus i 'Warschau; bevistade a. å. den 4 Oct 
densammes kröning och spisade då vid håna taffel; 
underakref slutligen 1705 den 17 Nov., jemte Arvid 
Horn och Georg Wichschlager fredatraktaten med 
Polen. — Gift med (hvilken är ej kändt). 

Barn: 

En Dotter. Gift med Löjtnanten Carl Gustaf 
Pehrsson Gatoel, Nobil. von Gawel, N:o 1343. 

Johan; Kongl. Svensk Hofjunkare hos Konung 
Carl XII; Dödsskjuten ogift 1713 V, i kalabaliken 
i Bender. Adel. ätten Palmencrona, N:o 1559, f. Båtmanska ättegrenen. 

Tab, 1. 

Aadera Btthmai) Skeppare. 
Son: 

Hatts Båtarna) Skeppare för Stenbåtarne i Göthe- 
borg. — Gift med Anna. 
Son: 

Lin Båthinao, Naill. PaJmeocrtna, f. 1670 % i 
Götheborg; Kofferdi-BåUman ; Tog 1692 t j en st på 
Engelska Flottan; Amiralitets-Löjtnant i Götheborg 
1700; Löjtnant i Engelsk sold 1703; Återkom till 
Sverige 1706; Amiralitets-Kapten vid Götheborgska 
eskadern; Adlad 1718 %, jemte sina stjufbarn Bryngcl 
och Henrie samt Johanna Catharina, Maria Elisabeth, 
Johanna Beata och Eva Christina Rahde, som blefvo 
på hans Adelakap adopterade (introd. 1710 under N:o 
1559); Kommendör" Kaptea och sist Kommendör vid 
Amiralitetet; Skjöt sig barnlös till döds 1724 "/,„ 
och slöt således sjelf sin ättegren. Under sin tjenst på Engelska Flottan bevistade han, bland annat, åt- 
skilliga träflningar i Westindien med Flibuslierer (Sjö- 
röfvarej;^ upptog 1706 på Skagern det förolyckade 
skeppet Öland, hvilket hsn med stycken och skepps- 
redskap bergade och införde till Götheborg; inbrin- 
gade slutligen 1709 i Sent. och Oct., då Dan »k a me 
kort derefter vågade landstigningen i Skåne, tvänne 
gånger på egen bekostnad kunskap om deras före- 
hafvande. — Gift med Ingrid Berling, som i sitt 1a 
gifte haft Köpmannen och Källarmästaren i Göthe- 
borg Jonas Rahde. 

Rahdeska ättegrenarne. 

Tab. 1 

Johanna Catharina tUhde, Mit. *ch Adept 
Pllmencrena (dotter af Jonas Rahde, se adel. ätten 
Gripenstedt, Tab. 4), f. 1685»/, i Götheborg, 1 1751 
*•/, i Uddevalla. Gift med Handelsmannen Christen 
Hammer i sistn. stad. Digitized by VjOOQIC PALMFILT. 141 Tab. 3. Brjigtl lafcda, NfMJ. ack Adept PtlaMcrtat 
(•os af Jonas Rande, te add. alten Gripenstedt, Tab. 
4), t 1689 "/,; Krigskommissarie vid Kritfseipedi- 
tiooea 1717; Kammarforvandt 8. å.; Adlad 1718 %, 
jcmte sin stjurTader Lan Bathman, un broder Henrie 
och tina då lefvande systrar (introd. 1719 änder N:o 
1559); f ogift 1725 "/, och slöt ajelf sin adel 
ättegren. 

Tab. 4. 

Maria EUeabeth lUide, NoblL tel Aocpt. Palmei- 

(dotter af Jonas Rahde, se adel. ätten Gripeu- tfedt, tab. 4), t 1691 »%, i 1772 2 %. Gift 17 it 
% med Profeaaoren Petrus Auriwillms, f. 1728 l5 /„. 

IaB. 5. 

leiric JUMr, HtfclL ack Adept. Palmencroaa (son 
af Jonas Rande, ae adel ätten Gripenstedt, Tab. 4), f. 1605 »%; Adlad 1718 «/„ jemte sin stjuffader 
Lars Båtbman, sin broder Bryngel och sina di lef- 
vande systrar (introd. 17 19 under N:o 1.559); Lefde 
utan känd tjenst; t ogift 1723 % och slöt såväl 
sin egen adel. ättegren som hela ätten på svärdssidan. 

Tab. 6. 

Mattia leate Rakde, fleill. ack Aifat Pålat»- 
crtM (dotter af Jonas Rahde, se adel. ätten Gripan* 
atedt, Tab. 4), f. 1700 % t 1763 i Götkeborg. 
Gift l:o med Handelsmannen Herman Gisbe: ?:omed 
Magister Carl Magnus Bårfelt, N:o 196, f. 1704, 
t 1748. LAB. t ha Christina takde, HM. ack Adept Palmea- 
crtM (dotter af Jonas Rahde, se adel. itten Gripen- 
st ed t, Tab. 4), f. 1704 */ l0 . GifUmed^åd- och 
Handelsmannen i Uddevalla Predrie Bagge, T 1748. Adel. ätten Palmfelt, N:o 1114. Tab. 1. 

Jehta Nllsa«a} Skräddaremästare och Borgare i 
Stockholm. — Gift med Anna Ånder$doUer af den 
gamla förnämliga Lindsbroslägten ; dotter af Anders 
Jöasson till Lindabro i Wahla socken och Westman- 
land, som lefde 1590 samt kusin till Kommissarien 
Johan Olofsson Unger, som var fader till Assessoren 
Olof Johansson Unger, Nobil. Stjeroadler, N:o 1374. 

eJrfFftla, Kabft. Palmfelt, f. 1646 »/, i Ny- 
köping; KanamarakrirVara vid Stora Sjötullekontoret 
i Stockholm 1666; Kammarskrifvare i Airäkninga* 
koatoret; Kamnaarforvsndt i Statskontoret; Kåmine- 
rerare titel 1678; Statekommiseerie 1679, hvilken 
syssla kan dock ej kom att tillträda; Kammererart 
i Kammar-kollegium 1682; Verklig Statskommissarie j 
Adhd 1687 % (introd. 1689 under N:o 1114); t 
1694 % i Stockholm och begrafvea i Wermdö kyrka, 
der kana vapen aca. Han hölls på sia tid för omist- 
lig i Statskontoret, tamt afslöt, utom sina vanliga 
tjeastesysasor, tre åra böcker örVer alla rikets inkom- 
Mer och utgifter, denrid han iakttog åtskilliga partier 
tiD kronana nytta. — Gift l:o 1674 % med Maria 
Boim, f. 1656, t 1687; dotter af Amiralitcte-Kom- 
aussarien Nils Ericason Holm samt syster till In- 
spektören öfver S ma tattarns ock Accisen i Stockholm, 
Eric Holm, Nobil. Gyllenholm, N:o 1240, till Malmö 
ock Aspvik: — 2:0 1787 *% med Érita Catharina 
PUmqrn*, l tvilling 1667 V, i Stockholm, t 1701 
V, dotter af Kammar- Ridet Gustaf Berg. Nobil. 
Pahaqvist, N:o 670, tiD Bergvik och Eugby, med 
Margaretha Ericadotter. 

Barn: 

1. Anna Maria. Gift med Öf veriten Johan ro» 
8daoabm. 

1. Johan, Baran Palmfelt (ej introd.); Landshölf- 
tog: + 1739. Se Tab. 2. 

1. Gustaf, Baron Palm/tit, f. 1680, f 1744. Se 
frikerrl ätten Palmfelt. 1. Catharina, f. 1681 *%, t 1726 %. se Sann- 
färdig Berättelse om en Svensk Adelig Frus saliga 
Bod, tryckt 1727 in 8:o i Stockholm. Gift l:o 1699 
n / 4 med Amiralitets-Fiskalen Eric Stjemborg, N:o 
1097, + 1700: 2:o 1703 "„ med Vice Amiralen 
Olof Unge, Nobil von Unge, N:o 1465, f. 1673, 
t 1737. 

1. Nils, f. 1682 »V,,; Fänrik vid Öfverete Palm- 
qvisU infant. 1700; Löjtnant vid Carl Leonh. Muller 
von der Luhnens reg-.te 1703; Kapten derat. 1705; 
Slutligen Öfverste-Löjtnant derat ; Öfverate för West- 
göt ha- Dals regtte 1710; f ogift 1712 af bleaayrer, 
undftngna i alaget vid Gadebusch. 

1. Christina, f. 1684 a %. Gift l:o med en Öf- 
verste-Löjtnant Billring: 2:o med Öfverste-Löjtnaoten 
Otto Predrie Mössler, till Näsby i Näaby socken och 
östergöthland. 

1. Carl, f. 1686; Volontär vid Fortifikationen 
1700; Löjtnant vid Helsinge Tremänna-baUljon 1703; 
Majors karaktär 1722; Öfverste-Löjtnant vid Nerike 
och Wermlands reg:te 1742; Öfverate afsked; Rid- 
dare af Svärds-Orden 1748; t ogift 1754. Han be- 
vistade slagen vid H oloflin och Pultava, vid h vilket 
sednare han blef fången boa Ryssarne och förd till 
Tobolak, derifrån han ej hemkom förrän efter freds- 
slutet. 

2. Margaretha Charlotta, f. 1688 *V J0 , + ogift. 

2. Magnus, f. 1690; Kanten; t 1736. Se Tab. 5. 

2. Axel, till Ollenajö i Dagsås aocken och Hal- 
land; f. 1691 "/ 7 ; Auskultant i Svea Ho frätt 1716; 
£. o. Kanslist vid Handels-expeditionen i Kongl. 
Kansliet 1718; Häradshöfding i Åkerbo, Bankekinds, 
Hanekinds och Walkebo härader i Östergöthland a. 
å. samt i Arståds, Fa ur ås och Himle härader i Hal- 
land på 17^-Ulet; -fr ogift 1748 och begrafven i 
Dagsis kyrka. 

2. Ckristoffer, f. 1692 *%, f ogift. 

Tab. 2. 

Jekan Palmfelt, taran Palmfelt, men ej introdu- Digitized by VjOOQIC 142 PALMFELT. cerad (ton af Gustaf Palm, Npbil. Palmfelt, Tab. 1); 
Hofjunkare 1704; Assessor i Götha Hofrätt 1709; 
Lagman i Landskrona läns lagsaga 1718; Ordnings- 
man i Skåne s. å.; Lagman i Tio häraders lagsaga 
1719; Landshöfding i Blekinge 1729; Friherre 1731 
V 7 (ej introd.); Landshöfding i Geflcborgs län 1733; 
t 1739 *V ta . — Gift med Hoffröken hos Prinsessan, 
sedermera Drottning Ulrica Eleonora, GrefVinnan Anna 
Catharina Lillje; dotter af Offersten och Guvernören 
Grefve GusUf Helmer Lillje, N:o 17, till LUljenberg, 
Kydes, Stora Hinsekind, Sjörsjö, Hjelmarshof, Mos-. 
seby, Loitx och Blumenhoff, med Friherrinnan Anna 
Wachtmeister af Björkö, N:o 31. 
Barn: 

Eleonora Sophia, f 1745 och begrafven i Hjorteds 
kyrka i Småland. Gift l:o på 1730-talet med Gene- 
ral-Löjtnanten och Landshöfdingen Anders Koskull, 
Baron Koskull, N:o 160, till Engaholm, Spaning- 
landa, Fylleskog, Gripenberg, Stjernevik och Wads, 
i hans 2: a gifte, och från hvilken hon genast for sin 
förbrytelse blef skiljd, f. 1677, + 1746: 2:opål740- 
talet med Öfverste-Löjtnanten Christer Mörner, N:o 
91, f. 1701, t 1768. 

Johan Lennart, f. 1717; Jägmästare; + 1757. 
Se Tab. 3. 

Gustaf Helmer; Kapten. Se Tab. 4. 

Mariana Gustaf va, f. 1721, t 1781 7 / 9 . Gift 
med Assessoren Mathias Bredal. 

Tab. 3. 

Johan Lennart (son af Johan Palmfelt, Baron 
Palmfelt, Tab. 2), till Södersjö; f. 1717; Kongl. Lif- 
drabant 1743; Jägmästare; f 1757 w / n . — Gift 
med Elisabeth Ehrenreuter, i hennes 2:a gifte, f. 
1726, + 1800"/»; Omgift 1761 med Kaptenen Claes 
Gustaf Prytz, N:o 702. 
Son: 

Johan; Fänrik vid Jemtlands reg:te; f ogift 1776 
2 V, i Jönköping. 

Tab. 4. 

Gustaf Helmer (son af Johan Palmfelt, Baron 
Palmfelt, Tab. 2); Volontär vid Westgötha-Dals reg:te 
1739; Fänriks karaktär 1742; Löjtnant vid nämnde 
reg:te 1752; Kapten derst. 1758; Riddare af Svärds- 
Orden; Afsked. Han bevistade Pomerska kriget i 
slutet af 1750-talet. — Gift med Eva Catharina 
Uggla. 

Söner: 

Fredric Adolph Johan, f. 1746; Löjtnant vid 
Westgötha-Dals reg:te; Afsked; + ogift 1800 M / It 
på Reginseberg. 

Axel Gustaf Helmer, Antogs vid Amiralitetet. 

Tab, 5. 

Hagnus (son af Gustaf Palm, NobiL Palmfelt, 
Tab. 1), f. 1690 '% i Stockholm; Volontär vid Forti- 
fikationen 1709; Förare vid Lifgardet s. å.; Fänrik 
derst 1710; Löjtnant 1711; Kapten vid Artilleriet 
1719; f 1736 *%. — Gift 1720 ,8 / lt med Anna 
Charlotta Ulljeblad, f. 1692 *%, + 1759 w / 4 ; dot- 
ter af Kongl. Sekreteraren Gustaf Peringer, Nobil. 
Lil]jeblad, N:o 1263, till Wäckelby, med Ingeborg 
Wijnblad, N:o 447. 
Barn: 

Brita Sophia, f. 1723 %, f 1786 M /„. Gift 
1757 % med Öfversten Fredric Jacob Nordencreutz, 
N:o 1697, f. 1723, + 1793. Gustaf fredric, f. 1726; Major; + 1772. Se 
Tab. 6. 

Tab. 6. 

Gustaf Fredric (son af Magnus, Tab. 5), f. 1726 
w / 4 ; Volontär vid Artilleriet 1737; Under-Officer 
derst.; Fänrik vid Westgötha-Dals reg-.tc 1742 och 
vid reg:tet Roy al Suédois i Frankrike 1745; Se kund- 
Löjtnant derst. 1746; Premier-Löjtnant vid reg:tet 
Roy al Pologne 1749; Sekund-Kapten derst. a. 1; 
Under- Löjtnant vid Artilleriet i Sverige 1751; Konsti- 
tuerad Kapten derst. 1758; Kapten i Arméen a. å. 
och vid Dal-reg:tet 1760; Major vid Savolax' in- 
fant.; Riddare af Svärds-Orden; f 1772 % i S:t 
Michels socken och Finland. Han bevistade filttåget 
vid Franska Arméen i Flandern 1749 samt Pomer- 
ska kriget 1757—1760, derunder han blef 1758 
Adjutant hos General-Löjtnanten Ehrensv&rd och var 
med i belägringen af Penemunde och träffningaroe 
vid Lökenitz och Werbelow. — Gift 1756 ,9 /, a med 
Stifts-Fröken Friherrinnan Anna Maria Ehrensvård, 
f. 1744 %, + 1814 ,f / 9 på Ikeshof i Bromma soc- 
ken vid Stockholm; dotter af General-Majoren Carl 
Ehrensvärd, Baron Eh re o svärd, N:o 267, och hans 
l:a fru, Friherrinnan Margaretha Gylleugranat > N:o226. 
Barn: 

Margaretha Charlotta, f. 1761 %, + enka 1825 
M/ 8 på K andola i Hauho socken och Finland. Gift 
1784 "/) med Sekreteraren Adam Fredric Gaddsng, 

Anna Fredrica, f. 1763 % + 1764 "/,. 

Anna Maria, f. 1764 V ta , + 1765 %. 

Gustaf Carl, f. 1766; Öfverste; t 1856. Se 
Tab. 7. 

August Fredric, f. 1767%; Antagen ikrigstjenst 
1780; Fänrik 1783; Kammarjunkare; Kapten vid 
Södermanlands reg:te 1789; Öfver-Adjutent och Major 
i Arméen 1790; Riddare af Svärds-Orden; General- 
Adjutant af Flygeln och Öfverste-Löitnant i Arméen 
1795; Öfverste för Åbo länsreg-.te 1796; Vice Lands- 
höfding r Åbo län 1803; Riddare med stora korset af 
Svärds-Orden 1808; General-Major i Rysk. tjänst; 
Inspektor för Ryska Milisen; t barnlos 1814 *V 4 i 
Stockholm, dit han, af ett fall, som skadat halabenen, 
sjuk ankommit från Finland. Han bevistade för ät- 
ten Riksdagen i Gefle 1792. — Gift 1798 */„ med 
(Friherrinnan) Wilhelmina Albertina von Willebrand, 
i hennes l.a gifte, f. 1782 ", 4 , + 1824 «/, i Åbo; 
dotter af General-Majoren och Landshöfdingen Ernst 
Gustaf von Willebrand (Baron von Willebrand), N:o 
1834, och Wendela Gustafva von Wright, N:o 2077, 
samt omgift 1815 med sin faders kusin, Presidenten 
Adolph Fredric von Willebrand (Rysk-Finsk Friherre 
von Willebrand), N:o 1834. 

Antoinetta Sophia, f. 1770 "/,, t s. å. 

Brita Sophia, t 1771 */ Ilf f 1778 %. 

Tab. 7. 

Gustaf Carl (son af Gustaf Fredric, Tab. 6), f. 
1766 2 %; Sergeant vid Tawastehus läns regrte 1772 
och vid Arméens Flottas Finska Eskader 1777; Fän- 
rik derst. 1781; Löjtnant 1789; Kspten i Arméen 
1793, vid Arméens Flottas Sveaborgs-eskader 1799 
och Adlercreutzska reg:tet 1804; Riddare af Svärds- 
Orden s. å.; Afsked 1810 med Krigs-Råds karaktär; 
Ryskt Krigs-Råds n. h. o. v. 1812; Öfverste- Löjt- 
nant och Chef för Tawastehus bataljon af Andra Fin- 
ska Jägare-reg:tet s. å. ; Riddare af Ryska S:t Annae- 
Ordens 2:a klass 1819; Introducerad på Finska Rid- 
darhuset under N:o 83, bland Adelsmän; Afsked ur Digitized by VjOOQIC PALMGREN. 143 krigstjeneten 1823 med Öfverote n. h. o. v. samt 
rättighet att bara uniform; f 1856 2 % på Kandola. 
Han bevistade Finska kriget 1788—00. — Gift 1793 
w / 10 med Catharina Margaretha Favcrin, + 1825 
% på Kandola. 
Son: 
Axtl Gustaf August, t 1804; Vice Häradshöfding. 
Se Tab. 8. 

Tab. 8. 

Aiel GasUf August (son af Gustaf Carl, Tab. 7), 
l 1804 M / M ; Auskultant i Wasa Hofrätt; Vice Hä- 
radshöfdiDg 1 833 ; Possessionat inom Finland. — Gift 
1828 i Stockholm med Grefvinnan Augusta Ulrica Johanna Piper, f. 1811; dotter af Kammarherren 
Grefve Aiel Adolph Piper, N:o 46, till Engsö, med Fri- 
herrinnan Magdalena Maria Augnsta Arm fel t, N:o 213, 

Barn: 

Carl Axel Fredric, f. 1830 ; Kapten ; Uppsynings- 
man i Ålands Lotsfördelning; Riddare $f Rysk-Pol- 
ska S:t Stanislai-Ordens 3:e klass med svärd. 

Hedvig Margaretha Augusta, f. 1831. 

Maurits, f. 1834; Fänrik vid S:t Michels indelta 
Skarpskytte-bataljon. 

Eugenie, t 1840. Gift 1860 «/ e i Tawastehos 
med sin moders syssling, Possessionaten Frih. (Rysk- 
Finske Grefven) Carl Magnus MaurUz Ann fel t, N:o 
213, f. 1836. Friherrl. htten Palmfelt, N:o 212, f. fcestaf Palmfelt, Baran Palmfelt (son af Gustaf 
Palm, Nobil. Paj m fel t, se adel. ätten Palmfelt, Tab. 
1), till Ena jo samt Södertnoa i Frnstnna socken och 
Södermanland; f. 1680 i Stockholm; Kongl. Kam- 
marjankare; Krigs- Rad 1714; Landshöfdiog i Ble- 
kinge 1719 och i Skaraborgs län s. å.; Friherre 1731 
% (introd. 1743 noder N:o 212); Landshöfdiog i 
Stockholms lan 1733; President i Kammar-kollegium 
1737; Riks-R&d 1742; Tillika Kansli-Rid 1743; t 
1744 *% i Stockholm och begrofs i Storkyrkan. 
Han var 1738 Landtmarskalks-kandidat; ansågs ibland 
sin tids lärdaste män, stor politik us och ypperlig 
Svensk poet; bar slutligen öfversatt, rad för rad, 
Virgilii Eccloger och en del af hans Georgica pl 
Svensk rera, tryckt 1740 in 4:o i Stockholm, och 
hvarrid åro fogade regi or for Svenska prosodiea. — 
Gift med Friherrinnan Anna Lovisin, + 1749 ls / a ; dotter af Landshövdingen Eric Lovisin, Nobil. och 
Baron Lovisin, N.-o 88, till Brandelsund, med Catha- 
rina Lenström. 

Barn: 
Gustaf; Kongl. Kammarherre; Öfver-Ceremeni- 
mästare; + barnlös 1758 *% på Södertuna och slöt 
på svärdssidan friherrl ätten Palmfelt. — Gift 1752 
v tl med Drottning Lovisa Ulricas Hoffröken Eme- 
stins von Gruheim; Ofver-Hoftnästarinna hos Kron- 
prinsessan, sedermera Drottning, Sophia Magdalena; 
+ 1767. 

Catharina Maria. + 1769 "/, ogift 
Margaretha, f. 1721 »/,„ + 1806 «/, på Björk- 
näs å Wermdön. Gift 1759% med Genrral -Majoren 
Fredric Ehreusvård, Boro* Ekrensvdrd, N:0 267, 
f. 1719, * 1807. Adel. ätten Palmgren, N:o 605, f. Tab. 1. 

latis Leverna. 

Son: 
Jtaas Maltaaen Leverns, Nobil. Paltngrei, f. 1614; 
Skrifvare i Kammar-kollegii kansli 1640; Antagen 
vid Arméens i Skåne Fältkansli 1644; Registrator i 
Hofkansliet 1645; Aktuarie derst. 1651; Sekreterare 
i Krigs-kolleginm a. å.; Adlad 1654 '% (introd. s. 
L under N:o 605); Krigs-Råd 1663; Tillika Inspek- 
tor öfver Salpetersjuderiema i .riket 1674; Af&ked 
1677; inyo Krigs-Råd 1678; Äter afsked 1680; + 
1687 17 / 8 på Bär by i Wänge socken ocb Upland samt 
begrafven i Wänge kyrka, der hans graf ocb vapen 
med påakrift finnas. Han fick tid efter annan, dels 
änder inanelänsrätt, dels under Norrköpings Besluts 
vilkor, åtakilliga hemman och lägenheter i spridda 
delar af riket, deri bland ett hemman skatte i Östra 
Granhammars by i Wintrosa socken och Nerike, men 
bvilket allt sedermera blef från honom rednceradt; 
öfver båda aina l:a frnar lät han slutligen i S:t Claras 
kyrka i Stockholm uppsätta ett vackert epitaphium 
med latinska verser. — Gift 1641 M / fl med Carin OloftdoUer, f. 1614, + 1651 "/ 8 ; dotter af Kyrko- 
herden i "Wallby och Hammarby forseml. af Streng- 
aäs stift Olaus Johannis och Brita Reinholta, som 
var Domprosten i Strengnäs Reinholts Ragvasaidot- 
ter: — 2:o 1652 med Carin Ericsdotter, i hennes 
&a gifte, + 1655; dotter af Inspektören och Tullnä- 
ren vid Kopparberget Eric Ericsson och Elsa Johans- 
dotter samt enka efter Referendarien i Kammar-kol- 
legium Salomon Pehrsaon Blix, som var broder till 
Mårten Pehrason Blix, Nobil. Blixeucron, N:o 364, 
till Eskilssäter: — 3: o 1656 M /„ enL Kongl: t till- 
stånd att gå i ofrälse gifte, med Catharina Änders- 
dotter Utterklou, f. 1639 *,; dotter af Borgmästaren 
i Stockholm Anders Jönsson och Carin Ericsdotter 
samt syster till Assessoren Johan Utterklou, NobiL 
Utterklou, N:o 849, till Grängshammar och Utters- 
berg. 

Barn: 

1. Två Söner, -rf före modern. 

1. Maria. 

1. Brita, + 1723 w / 4 och begrafven i Utterklo- 
aka grafven i Skinnskattebergs kyrka i Westmanland. 
Gift 1703 % på Beckaskog i Skåne med Majoren Digitized by VjOOQIC 144 PALMHJSLM. Christian ffammel, Nobil. StreUhammel, N:o 1328, i 
hans 2:a ^iRe, f. 1654, + 1733. 

1. Eva Elisabeth; Ligger, jemte sin man, begraf- 
Ten i Nydala kyrka i Småland. Gift med General- 
Löjtnanten och Landshöfd ingen Alexander Bra timan, 
Nobil. Strömberg och Baron Strömberg, N:o 118, till 
Nydala, f. 1647, + 1718. 

1. Beata. 

2. Johan, f. 1653; Fänrik vid Öfverste Gyllen- 
spetz' reg:te; Löjtnant derst. 1675; t ogift före 1685. 

2. Eric. f. 1654 %, + 1656 *V 8 och begrafven 
i Clara kyrka i Stockhplm, hvarest hans vapen före 
branden sågs. 

2. Andreas, f. 1658 **/,, i Stockholm, + 1661 
*%. Hans vapen uppsattes i Wänge kyrka. 

3. Catharina. Gift med Kaptenen Johan Wilhelm 
Leijonfelt, N:o 707, f. 1655, + 1704. 

3. Margaretha, f ogift. 

3. Olof, t 1668 »„ i Stockholm, + derst. 1673 
1T / 4 . Hans vapen, derpå han skrefs till Ulfva och 
Bärby, uppsattes i Wange kyrka. 

3. Magnu», f. 1671 ; Öfverste; +1724. 3eTab.2. 

Tab. 2. 

Hägnas (son af Jonas Mattsson Loverus, Nobil. 
Palmgren, Tab. 1), f. 1671; E. o. Kanslist i Riks- 
archivet 1691; Ordinarie Skepps-Kapten 1702; Kap- 
ten vid Amiralitetet; Kommendör (Öfverste) derst. 
1715; + 1724. Var kommenderad bland annat 1719 till Oxdjupet utanför Stockholm emot Ryssen. — Gift 
l:o med Anna Kalling, f i barnsang 1710 '/,, i 
Westerås; dotter af Assessoren Peter Kalling, Nobil. 
Kalling, N:o 1361, och Margaretha Bunge: — 2:o 
1712 °/| i Stockholm med den l:a fruns kusin, Cart- 
$tina Holmström, f 1727 hastigt i nyssn. stad; dot- 
ter af JustitisB-Borgmästaren derst. Gustaf Nilsson 
Holmström och Barbro Bunge. 
Barn: 
1. Carl Magnus, f. 1709 V, i Stockholm; Kapten- 
Löjtnant vid Amiralitetet; + ogift 1746 i nämnde 
stad och slöt ätten på svärdssidan. 

1. Pehr, f. !710*V lo i Westerås, f derst. 1711 %. 

2. Eva Christina, t. 1712 *% i Stockholm, t 
1 756. Gift med Ryttmästaren Christoffer Wattrang, 
N:o 1396, i hans 2:a gifte, f. 1689. 

2. Gustaf Jonas, f. 1714 *% i Carlskrona, + 
några veckor gammal 

2. Maria Charlotta, f. tvilling 1717 x \ i Carls- 
krona, + 1794 2 V» i Norrtelje. Gift med Löjtnan- 
ten Gustaf Oyllenbååt, N:o 1602, f. 1701, + 1752. 

2. Catharina, t. tvilling 1717 V, i Carlskrona, 
* 1791 *% på Höksrum i Fliseryds socken och Cal- 
mare län. Gift 1739 V § i Calmar med Öfverste- 
Löjtnanten Carl Gustaf Mareks, Nobil. Mareks ton 
Wurtemberg, N:o 1726, till Höksrum, i hans 2a 
gifte, f. 1693, + 1775. 

2. Magdalena, t. 1719 M / 7 nä Odenslunda i Frests 
socken och Upland, + s. a. */,„ och begrafren i 
Fresta kyrka. Adel. ätten Palmhjelm, N:o 1552, f. 

En äldre ätt med detta namn, hvilken tog sin början med Proviantmästaren i Vor-Poroern Johan Ja- 
cobsson, som blef Adlad 1653 den 28 Febr., men ej introducerad, bör med denna ej förblandas. Atlarins, af gamla adel. ätten Bienenfeld i Tysk- 
land; Geheime-R&d hos Chur-Fursten af Pfaltz. 
Son: 

Jtfcai Jsel Apiarlu) Först Sekreterare i Amira- 
litetets-kollegium, sedan Justitisersvisions- och Hofrätts- 
Advokat i Stockholm. — Gift med Maria Poort, af 
Holländsk börd; dotter af Direktören Reinhold Poort. 
Son: 

Carl Johan Aplarta», Nobil. Palmhjelm, till Hof- 
gården i Rolfstorps socken och Halland; f. 1688 i 
Stockholm; Volontär vid Uplands Feromänn:s-reg:te 
till fot 1703; Under-Officer derst 1705; Tillika Vo- 
lontär vid Fortifikationen 1706; Auditör derst 1707 
och Löjtnant 1709; Regements-Qvartermästare .vid 
förstn. reg:te 1711; Kapten derst 1712 och vid Öst- 
Kötha Tremänn:s-reg:te till fot 1713; Adlad 1718 
•/. (introd. 1719 under N:o 1552); Majors titel 1719; 
Major vid sistn. reg:te 1721; Placerad till Kaptens 
indelning vid Elfsborgs reg:te 1723; Major derst. 
1740; Öfverste-Löjtnant 1743; Riddare af Svärds- 
Orden 1748; Öfverste aftked 1749; f 1752 % pl Hofgården och begrafven i Årstads kyrka. Han be- 
vistade slaget vid Helsingborg den 28 Febr. 1710. 
— Gift 1:0 med Catharina Cronmarck, i hennes 3» 
gifte, f. 1677, + 1736 V, ; dotter af Assessoren Da- 
niel Faxell, Nobil. Cronmark, N:o 1221, och Catha- 
rina Bellander samt enka l:o efter Kammererarea 
Thorbern Björkman och 2:o 1703 efter Kaptenen 
Fabian Palmstruch, N:o 657: — 2:o 1743 med Ju- 
liana Lagercrantz, f. ,17 14, + 1764 1T/ , pi Sannarp 
i Halland; dotter af Öfversten Carl Otto Lagercrantz, 
N:o 1011, till Sannarp, med Anna Christina Silfver- 
aköld, N:o 1073. 
Barn: 
1. Anna Maria. 

1. Olrica. 

2. Anna Christina, + 1821 '/, i Söderköping. 
Gift med sin moders kusin, Hofjägmästaren Frtdrie 
Lagercrantz, N:o 1011, till Sannarp och Knobsholm, 
f. 1732, + 1804. 

2. Carl Otto, " * ung 1754 V, pl Hovgården och 
slöt ätten pä svärdssidan. Digitized by VjOOQIC PALMQYI8T. 145 Adel. ätten Palmcron, N:o 371, t- Tab. 1. 

I:r MleaJaasj Kyrkoherde i Bållnäs i Helsing- 
land 1543. Olaus Hlcolal) Kyrkoherde i Odensala i Upland. 

Son: 
NlctllU Olall Kyrkoherde i Sparsatra och Bred, 
också i Upland; t 1629. — Gift med Susanna An-, 
dersdotter; dotter af Kyrkoherden Andreas Henrici 
i Sparsatra. 

Söner: 

Olaus Sparman; Kapellen. Se Tah. 2. 

Andreas Sparman, Nobil. Palmcron, f. 1609, f 
1658. Se Tab. 3. 

Johan Nilsson, Nobil. Sparrfelt. Se adel. ätten 
Sparrfelt, Tab. 1. 

Tab. 2. 

•lus Sparat* (son af Nioolans Olai, Tab. 1); 
Kapellen i Sparsatra. 

Son: 
Anders Sparman, Nobil. Spar/elt, i 1701. Se 
sdel ätten Sparfelt. Tab. 3. 

Andreas Saanoan, Nabil. Palmcrtn (son af Nico- 
laus Olai, Tab. 1), till Wibynäs i Biörnlunda socken 
och Södermanland samt Grasn; f. 1609 i Sparsatra 
i Upland; Prom. Medicinse-Doktor i Leijden 1637; 
Drottning Christinas Lifmedikua 1641; Adlad 1647 
% (iotrod. s. &. under N:o 371); Stads-Physikus i 
Stockholm 1652; + 1658 *V och begrafveii i Söder- 
telje kyrka. — Gift l:o med Helena Jsaacsdotter, i 
hennes 3:e gifte, f 1641 29 / a i Stockholm; dotter af 
Befallningsmannen öfver Stockholms och Upsala lan 
Isaac Nilsson (fader till Öfversten och Ståthållaren 
Richard Isaacsson, Nobil. Rosencrantz af Granhammar; 
N:o 197, till Granhsmmar och Thoresand) ssmt enka 
1 :o efter Sekreteraren Bertil Börjesson Cantherus och 
2:o efter Sekreteraren i Kammar-kollegium Olof Erics- 
son : — 2:o 1642 "/, med Susanna IMljecrona, f. 1622, 
t 1659 *V n mycket hastigt, varande inom 2:ne tim- 
mar frisk, sjuk och död ; dotter af Krigskommissarien 
Casparus Kenig, Nobil. Lilljecrona, N:o 258, till Lina 
och Ha listad, med Brita Johansdotter. 
Barn: 

2. Casper, f. 1643, + ung. 

2. Axel, till Wibynäs och Graan; f. 1644 aT / 4 i 
Stockholm, t derst. 1662 1s / 4 och slöt ätten. 

2. Brita Susanna. Gift med Majoren Gustaf Wem- 
stedt, N.o 78, till Utål. 

2. Christina. Adel. Ätten Palmqvist, N:o 670, f- Tab. 1. 

Eric tinsiaissan i Ärren da tor af Kronans inkomr 
•ter i Marks och Kinds härader i Westergöthland. — 
Gift la 1620 med Margaretha Hansdotter; dotter af 
Räntmastaren Hans Pehrsson i Bogesond (nu Ulricss- 
kaan): — 2:o med (ej kändt). 
Söner: 

1. Quttaf Berg, Nobil. Palmqvist, f. 1622, f 1689. 
Se Tab. 2. 

Eric Bergh. Nobil. Ggllenberg, f 1691. Se adel. 
»ttea Gyllenberg, Tab. 1. 

Tab. 2. 

fataf Berg, Nobil. Palmqvist (son af Eric Gu- 
"frnaon, Tab. 1). till Bergvik Qch Engby; f. 1622 
\ i Kind i Westergöthland ; Bokhållare hos Riks- 
Udtt och Öfverste-Marskalken Frih. Ake Axelsson 
Natt och Dag 1641; Ränt mast a re i Drottning Maria 
Reonoras Lifgeding 1647; Revisor öfver Räkenska- 
P«m i Hertig Carl Gustafs Lifgeding Gottland 
sch Öland 1653; Assessor i Revisions-kollegium 1654; 
Tillika Kommissarie i Reduktions-kommissionen 1655; 
Kommissarie öfver Staten 1658; Adlad 1660 V, (in- 
trod. s. i. under N.o 6/0); Kammar-Råd 1674; f 
1689 */ 4 i Stockholm och begrofs derst, på samma 
gång som sin fira. Han var en ganska arbetssam och 
geoomdrifven man i Svenska staten och ekonomien. — Gift 1649 med Margaretha Ericsdotter, f 1689 
"/, ; dotter af Inspektören oeh Tullnären vid Stora 
Kopparberget Eric Ericsson och Elsa Johansdotter. 

Barn: 

Elsa, f. 1649 •/„• + 1679 V 7 och begrafven i 
S:t Nicolai kyrka i Stockholm. Gift 1674 5 / l0 med 
Hofkanslären Wilhelm Julius Coijet, Baron Coijet, N:o 
117, till Ljungby, Bengteboda, Thorsjö, Klågerup, 
Borreby och Arup, i hans l:a gifte, f. 1647, + 1709. 

Eric; Generol-Qvartermästare-Löjtnant vid Forti- 
fikationen 1675; t ogift s. å. i Christianstad, noder 
Skånska kriget. 

Carl; Enke- Drottning Hedvig Eleonoras Hofjun- 
kare 1674; Löjtnant vid Lifgardet 1676; Kapten 
derst.; Major 1693; Öfverstc-Löjtnant 1701; Döds- 
skjuten ogift s. å. i slaget vid Duoaströmmen, i när* 
heten af Konung Carl XILs egen person. 

Johan; Hofkanslär; t 1716. Se Tab. 3. 

Margaretha, f ogift. 

Magnus, Baron Palmqvist, t. 1660, + 1729. Se 
friherrl. ätten Palmqvist, Tab. 1. 

Brita Catharina, f. tvilling 1667 V, i Stock- 
holm, * 1701 1 %. Gift 1687 »/, med Sfatskom- 
missarien Gustaf Palm, NobU. Palmfelt, N:o 1114, 
i hans 2:a gifte, f. 1646, + 1694. 

Jonas, f. tvilling 1667 V, i Stockholm; Konsta- 
pel vid Amiralitetet; Öfver- Löjtnant derst. 1691; 
Kapten 1606; i ogift 1702 % i Stockholm. Han 

19 Digitized by VjOOQIC Mé ^Axiicmsf. blef 1698 den 22 Oct. i Justitise-revisionen dömd 
ifrån lif, ära och gods. 

Gustaf, + ung. 

Gabriel, f. 1670 n / 7 i Stockholm, + 1672 a7 / 4 
och begrafven i Wernidö kyrka. 

Tab. 3. 

Johan (son af Gustaf Berg, Nobil. Palmqvist, Tab. 
2); Kansli-Junkare 1678; Kommissions-Sekreterare 
vid Franska Hofvet 1686; Resident derst. 1697; E. 
o. Envoyé hos Generalstaterna 1702; Hofkanslfir 1714; 
+ 1716 «', i Stockholm. Han gjorde 17 <)4 j Maj 
föreställning emot Generalstaterna, angående deras 
anbud att förlika Konung August och Polska republi- 
ken; utgaf 1705 en förklaring, rörande Danzig; bi- 
trädde 1710, på Kongl. Svenska Senatens befallning. Neutraliteta-afhandliugen for Tyskland, som dock Ko- 
nung Carl XII sedan förkastade; afgaf 1711 åtakil- 
liga förklaringar om den sökta neutralitetsHsegelfar- 
ten på de af Ryssland inkräktade orter vid Östersjön 
och om de af Konungen tillåtna kaperier; gjorde slut- 
ligen 1712 hos Holländska Regeringen kraftiga före- 
ställningar om Danskarnes inbrott i Bremen samt 
påminnelser emot Holländska Legationssekreterarens 
i Coostantinopel, Theijls, förhållande. — Gift med 
Anna Christina Lindstow, som lefde enka 1719 i 
Haag; dotter af Holländska Brigadieren Lindstow. 
Döttrar: 

Margaretha Sophia, f 1731 %. Gift 1727 "% 
med Statssekreteraren Gustaf Bcrneau, lYoii/. Boman- 
sk6ld,X:o 1581, till Stafsund, i han*4W*ifté,'i\ !6å3. 
■r 1754. 

Vlrica, + ogift i Holland. .. Friherrl. &tten Palmqvist, N:o 123. Tab. 1. 

Magnus Palmqvist, Baron Palmqvist (son af Gu- 
staf Berg, Nobil. Palmqvist, se adel. ätten Palmqvist, 
fab. 2) t f. 1660 «% i Stockholm; Musketerare vid 
Lifgardet 1678; Sergeant derst. 1671»; Fänrik 1681; 
Löjtnant 1686; Kapten 1691; Major 1696; Öfverste 
för ett Tyskt värfvadt infant.-reg:te i Wismar samt 
Kommendant derst. 1699; Generalkvartermästare och 
Direktör vid Fortifikationen 1706; General-Major 1710; 
Friherre 1712 2I / 10 (introd. 1719 noder N:o 123); 
General-Löjtnant af Infanteriet 1719; Landshöfding 
i "W ester-Norrland s. å. ; President i Bergs kollegium 
1727; t 1729 » 7 / T i Stockholm. Han gick 1699 tiU 
Tyska allierade arméen i Nederländerna samt bevi- 
stade belägringen af Bonn äfvensom bataljen vid 
Fleury; begaf sig 1692 åter utrikes och gick direkte 
till Franska Arméen, hvarvid han bevistade flere fält- 
tåg, derunder han var General- Adjutant hos Franska 
General-Löjtnanten Féuquiéres, samt deltog i belägrin- 
garne af Namur, Charleroi, Huy och Dixmuuden, 
äfvensom bataljerna vid Steinkircken, Neerwinden, 
m. m.; var för Svenska Fortifikationsverket en dråp- 
lig styresman, som förBtod, att dertill draga skickliga 
Ämnen samt dem inöfva och befordra; anförde slut- 
ligen i det märkvärdiga slaget vid Helsingborg den 
28 Febr. 1710 venstra flygeln af infanteriet. —Gift 
1705 med Friherrinnan Ulrica Eleonora Stuarl, f. 
168$ ; dotter af General-Löjtnanten och Fortifikations- 
Direktören Carl Magnus Stuart, Baron Stuart, N:o 
111, till Fahrsta och tfingbro, med Margaretha Funck, 
N:o 826. 

Barn: 

Carl Gustaf, f. 1706; Löjtnant; * 1741 Se 
Tab. 2. 

Margaretha Elisabeth, f. 1707, t 1743 %. Gift 
med Öfversten Carl Ridderborg, N:o 1 428, till Brede- 
hult, i hans 2:a tffte, f. 1689, f 1755. 

Magnus, f. 1708, f späd. 

Ulrica Eleonora, f. 1709 %, f 1774 ■% och 
begrafven i Wenndö kyrka. Gift 1726 2 */ T med 
General-Löjtnanten Pehr Gustaf Pfdf, Baron Pfeiff, 
N:o 289, till Lemshaga, f. 1690, f 1783. 

Sophia Brigitta, f. 1710, t 1782 *>/,. Gift med 
Löjtnanten Frih. Lage Posst af Säby, N:o 57, f. 
1714, t 1747. Beata Christina, f. 1713, + 1768 l %. Gift 1740 
med sin sysslings son, Kapten-Löjtnanten Nils Uenrie 
Hägerflycht, N:o 873, f. 1703, + 1751. 

Predrio, t 1720; Major; t 1771. 8c T 4%. 3. 

Tab. 2. 

Carl Gustaf (son af Magnus Palmqvist, Baron 
Palmqvist, Tab. 1), f. 1706 */„; Volontär vid Bergs- 
reg:tet \12i\ Sedan Volontär, först vid Lifgardet och 
så vid Lifdragonerna; Fänrik vid Åbo läns infaot. 
1731; Löjtnant derst. 1739; t 1742. — Gift med 
Friherrinnan Helena Dorothea Yxkull, i hennes la 
gifte, t 1715 12 /„. * 1783 "/, i Stockholm och lig- 
ger begrafven i friherrl. Cronstedtska familjegrafven 
i Ihrstads kyrka i Westmanland; dotter af General- 
Majoren och Landshöfdingen Otto Reinhold Yzkoll, 
Baron Yikull, N.-o 203, och hans 2:a fru, Anna 
Magdalena Apolloff, N:o 912, ssmt om gift 1749 med 
General-Löjtnanten Frih. Jonas Cropstedt, N:o 136, 
till Gäddeholm och Aggarö. 
Barn: 

Otto Gustaf, f. 1738, + 1744. 

Ulrica Magdalena, f. 1741), t 1806 % på Wessling- 
byholm i Fellingsbro socken och Örebro län. Gift med 
Krigs- Rådet Wilhelm Adolph De SilenU, N:0 1507, 
f. 1740, f 1826. 

Tab. 3. 

Fredrlc (son af Magnus Palmqvist, Baron Palm- 
qvist, Tab. 1), f. 1720 w / f : Konduktör vid Fortifi- 
kationen; Löjtnant derst.; Kullas slutligen Major; t 
1771 »/, på Ebbesjö i Skåne. Han egde ett för- 
träffligt mathematiskt snille; blef 1745 Ledamot af 
Vetenskaps-akademien ; har utgifvit en mängd skrifter 
1 xnathematiska, arithmetiska och andra ämnen; be- 
svärades slutligen sin mesta rid af lamhet nästan i 
alla leder. — Gift. 1758 V, med sin systers stjuf- 
dotter, Maria Ulrica Ridderborg, f. 1735, t 1773 
a %; dotter af Öfversten Carl Ridderborg, N:o 1428, 
till Bredehult, med hans lut fru,' Maria Elisabeth 
Lilljeuberg, N:o 1431. 
Söner: 

Magnus Ikmid, f. 1761; Amiral; + 1*3* s < 
Tab. 4. Digitized by VjOOQIC PALMNUtLD. 141 Carl JYodric, t 1763) Kapten; t 1833. St 
Tak. 5. 

Tab. 4. 

IkgM» Danld (aon af Fredric, Ttb. 3), f. 1761 
•/,; Kavaljer kos Hertigen af Södermanland ; Riddare 
af Franska Orden Ponr le Meritc; Riddare af Svärde- 
Orden; Öf vente vid Amiralitetet sant General- Adj n- 
Ust 1790; nUmire-Amiral 1797; Kommendör af förutn. 
Srenska Orden 1799; Bndtledigadee IriUl ifrån be- 
filet vid den armerade Örlogsflottan; Ledamot af 
ingsveienskape-akademicn 1809; Yioe Amiral; Kom- 
ntedör med atora kortet af ny em. Orden 1810; 
Amiral 18 IS; Inspektör öfver k. M:t Flottat Sjö- 
trapper; t 1834 6 /„ i Carltkrooa. Han bevittadc 
på Franskn Flotua kriget emot Bogland, itynnerhet 
i Amerika, åren 1778—1783; deltog tlutligen på 
Sfenska Flottan i kriget emot Ryttland 1788—1790, 
ock var dennder General-Adjutant koa Hertig Carl, 
både till landa och tjöt. — Gift 1800 "V, med Fre- 
ériea Emerentia Modet, f. 1781 "/, i Carlskrona, 
t dem. 1842 "/»; dotter af Öfver-Stlthållaren Carl 
Wilhelm Moden. N:o 718, och Grefvinnan Ebba Ul- 
riea Sperre af Söfdeborg, N:o 66. 
Döttrar: 

Ebba Maria Charlotta, t 1806 *%. t 1846 7, 6 
i Carlskronn. Gift 1829 •/„ med tin kusin, Kom- 
mendören Grefvc Gustaf Edvard Ruuih, N:o 108, 
t M2. 

Fredrica Wilhelmina, f. 1808 %« Gift 1833 '% 
ned ain knain aamt tin systers svåger, Under-Löjtr 
aanten Frik. Eric Fri* Emil Ruuth, N:o 296, f. 1804. 

Sophia Carolina, t 1811 M / 4 i CarUkrona, + 
derst 181? '%. 

Tab. 5. 

Carl Fredrlc (aon af Fredrio, Tab. 3), f 1763 "/, oi 
Antagen i kriga^enet 1779; Kanton vid Fortifikatio- 
nen 1790; Amked 1796; t 1833 »/, på Hornö i 
Wallby aoeken och Upland. — Gift 1799 "/ 10 på 
Käftnät kungsgård i Södermanland med ain modera kanin, Gror? innan Henricd Sophia LWjtnberg, f. 1764 
% i Stockkolm, t 1812 '% på Stenby å Adelaön i 
Mälaren; dotter af Presidenten Johan Georg Lilljcn- 
berg, Baron och GrefVe Lilljenberg, N:o 101, till 
Toftenäa, Herrestad, fiolmstad, Itberga, Sänåe, Hå- 
ringe, Hjehnaryd, SUosnia, Brotiseryd, LiHjenna, Age- 
rnp ock Sandholm, med Marin Jniinna Jenning», 
N;o 1874. 
Barn: 

Fredrio Georg (S^emklo-liH j enb e r g Palmqvist}, 
till fideikommiaaerna Agernp i Skåne tamt Stenans*, 
Nåtåaa ock Brnnteryd i Småland, hvilka hnn till- 
trädde genom tin hirkomtt från stiftarna, brädan nan 
till titt eget slägtnamn skalle begagna namnen Stjern* 
klo-LUtieuberg; f. 1801 n «; Fänrik vid Smalända 
Dragon-reg:tet infant.- bataljon 18*0; Löjtnant vid 
Smalända Grenadiér- bataljon 1828; Kapten derst. 1843; 
Afeked ur krigatjensteo 1853; Riddare af S värda- 
Orden 1854; t ogift 1861 "/, i Stockholm. 

Maria Sophia, f. 1802 7 ,. Gift 1826 '% med 
RyttmäetareQ (Frib.) Carl Johan Fredric Suhander, 
Nrt) 2225, f. 1803. 

Carl Magnus Napoleon, f. 1804; Löjtnant. Se 
Tnb. 6. 

Carolina Elisabeth, f. 1807 ,8 / 7 , + 1809 10 / t2 på 
Stenby. 

Tab. 6. 

Carl Magnat NaneUaaj (ton nf Carl Fredrie, Tab. 
$), f. 1804 '%; Fänrik vid Jönköpings regrte 18*7; 
Löjtnant derefc. 1834; Afeked 1838. - Gift a. å. »% 
i Ekeby kyrka i Östergéthlaod med Stifts-Fröken 
Hedvig Buran, t 18)2 "/ t ; dotter af Broktpatronen 
Peter Carl Boren, Nobil. af Boren, N* 2231, ock 
Hedvig Elisabeth Waller, 
Barn: 

Sophia Elisabeth Napoleona Carolina, f. 1839 M / § . 

Mathilda Lovisa Napoleona, f, 1841 '%. 

Napoleon, t 1844 '%, * a. d. 

Hedvig Henrietta Napoleona, f. 1846 V,. 

En Son, Dödfödd 1848 %. 

Carl Georg Napoleon, t 1855. Adel. &tten Palmsköld, N:o .993, f. Eric 

Soi Gift med Brita; dotter af Olant Ola i. lan Erkänna, f. 1584; Betjent bot Enke-Drott- 
nrag Chriatinn; Skrifvare på Tynnelaö gård; Tillika 
Hiradatkrifvare i Selebo och Åkers härader i Söderman- 
M; f 1620 *V å . — Gift 1607, om kötten, med 
EU* EricsdoUer, i benoet lm gifie, f. 1587 i Run- 
■eay i Öfver-Seln aoeken, t 1658 "/,; dotter af Eric 
Pedersson i Ronneby och Maria Pedersdotter aamt 
nanfift med Borgares Matta Jnnobtaon i Stockholm. 

Rric Lait*en Ronell, Nnell. Palmakild, f. 1608 
V,o i Rnnaebj; Skolpilt i Strengnna 1617 och i Stor- 
ikoka i Stonkkolm 1624; Student i Upaala 1627; 
Kaailitt i Rikaarobivet 1631; Aktonrie dertt. 1644; 
Sekreterare 1651; Adlad 1681 "/ 4 , jemte tio aon i 
2a giftet, Klinn Rnnell (introd. 1682 onderNro 993); 
t 1686 % i Stockholm och begrafven i Storkyrkan, 
ter kana repen eppeett ee . Han ntnämndea till Aatea- 
wr i Ann Hofrätt, men undanbad tig dennn tjenet; •kötte Sekreterare-befattningen i Riktarchivet i 35 
år eller till sin död, derondet han aldraförst var 
den, som begynte, att ntnr mörjtret framleta och i 
ordning lägga Rikaarchiveta gamla handlingar och 
öfver dem upprätta skrifna register, hvilket arbete 
ham ton Bitas Palmaköld sedermera fullföljde; var 
i åtta riksdagar eller ifrån 1649 till 1660 förordnad 
att emottaga Allmogens besvär, dem skriftligen for- 
fatta och sedermera tiU regeringen inlemna, samt att 
handla med och författa Allmogens svar på riksdags- 
propotitiouerna. Hade med ain första fm tolf barn, 
deraf en dotter och två söner kommo till mogen ål- 
der och boro namnet Ronell. — Gift l:o-1635 "/, 
med Elisabeth Ernest, f. 1613 '% i.. Westerås, -r 
1658 \ i Stockholm; dotter af Berga-Öfversten ock 
Befallningsmannen i Jernbergslagen Michaél Henrics- 
son Brnest och Margaretha Mattadotter: — &o 1666 
% på Bromma gård i Spånga socken å Svartajölan- 
det med Magdalena Gavelia, f. 1637 V, i Gefle, t 
1684 V, i Stockholm; dotter af Jnatitiee- Borgmästaren Digitized by VjOOQIC 148 PALMSTJSHNA. i Oefle Elit» Pedersson Gavelius och Catharina Nils- 
dotter samt syster till Assessoren Petras Elin Ga- 
velius, No bil. Cedersköld, N:o 1117, till Lidboholm, 
Torlax och Munkeberg. 
Son: 
2. Elias Rnnell, NsHI. PalnsUli, f. 1667 '% i 
Stockholm; Student i Upsala 1679; Adlad 1681 «/ 4> 
jemte sin fader (med honom introd. 1682 under N.-o 
993); Kanslist i Riksarchivet 1685; TilKka Auskul- 
tant i Svea Hofritt 1689; Aktnarie i fSrstn. embets- 
verk 1693 och i Kongl. Kansliet 1697; Sekreterare 
i Riksarchivet 1702; + 1719 7 / 4 i Stockholm och 
slöt ätten samt begraf?en i Storkyrkan. Han ökade 
med obeskriflig arbetasamhet de samlingar, vid hvilka 
hans fader börjat lägga hand; afskref nr RiksarchiveU 
handlingar och hvar han kunde öfverkomma doku- 
menter, berättelser och anteckningar, m. m., som på 
-nlgot satt kunde tjena till upplysningar i fädernes- 
landets historia, Svensks» lefverne och genealogier, 
varande första afsigten med dessa samlingar, att de 
skulle tjena till grundämnen för beskrifningen af Grefve Dahlbergs Svecia Antiqua et Hodierna, och han rea- 
skref det mesta med egen hand; nämnde samlingar 
bestodo l:o uti en Beskrifhing på orter i riket med 
hvad sig der tilldragit; 2» Märkvärdigheter om 
Svenska folket; 3:o Calendarium om hvad på hvaije 
dag af &ret i Sverige sig tilldragit; 4:o Register på 
alla recesser och publika handlingar ifrån äldre tider 
tillbaka; 5:o Oenealogiska Samlingar och 6:0 För- 
teckning på alla af Svenskar utgifna skrifter; sam- 
lingarna utgjorde tillsammans flera volnmer och in- 
köptes efter Palmskölds död for 3,000 daler koppar- 
mynt till Upsala Akademis libliothek, der de såsom 
en skatt förvaras. — Gift 1700 °/ in på Hessle i Up- 
land med Catharina Margaretha Blixencron, i hennes 
1:a gifte, f. 1683, t 1745; dotter sf Assessoren Gnataf 
Blixencron, N:o 364, till Eskilssäter och Kärnas, med 
Metta Ribbing, N:o 15, samt omgift med Majoren 
Peter Jacob von Scheffer, N:o 1200. 
Dotter: 
Metta Magdalena, f. 1702 »V, i Stockholm, t 
derst. 1710 l0 / 10 . Adel. ätten Palmstjerna, N:o 1246, f. ■agnas Magnassen ScMIfer, NsWl. PalnsQerM 
(son af Magnus Danielsson Schiller, se adel. ätten 
Schillerfelt, Tab. 2), till Sonstorp i Hellestsds socken 
och Östergöthland; f. 1666 10 / s i Stockholm; Kam- 
marskrifvsre på Landskontoret i Helsingfors 1681; 
Kammarakrifvare i Kammar-kollegium 1682; Provins- 
Fiskal i Upland 1689; Kommissarie i Kammar-revi- 
sionen 1692; Fick s. å. % förnyelse på Adelskapet 
(introd. 1693 under N:o 1246); Assessor i Götha 
Hofrätt 1700; Lagman i Skåne och Blekinge 1707; 
+ 1716 '% i Wexiö, under en resa till Skåne, samt 
ligger begrafven i egen fomiljegraf i Forssa kyrka i 
Södermanland. — Gift 1694 med Brita Margaretha 
von Preutz, till Adlerskog och Sonstorp, f. 1674 '%, 
+ 1750 "/„, på Sonstorp, efter 18 års sängliggande, 
och som 1746 skänkte predikstolen till Hellestads 
kyrka, i hvilken predikstols himmel mannens vapen 
ses; dotter af Kommerse-Rådet Niclas Preutz, Nobi). 
von Preutz, N:o 935, till Artsjö, Malstanäs, Werpel 
och Waist, med Catharina Sviring. 
Barn: 

Eva Chrietina, f. 1695 V 10 i Stockholm och S.t land. Gift 1717 */ 4 med Majoren Hemrie Gvttfof 
von Segebaden, Natwal. von 8egebadtn f N:o 1852, 
till KssdorfT, Balderick och Ralow, f. 1690. + 1745. 

Nils, Baron Palmstjerna, f. 1696, t 1766. Se 
friherrl. ätten Palmstjerna, Tab. 1. 

Catharina Margaretha, f. 1697 *>/,, i Stockholm 
och S:t Catharinse församl., f 1791 V 7 på MalsUnis 
i Forssa socken och Södermanland. Gift 1721 '% 
med sin syssling, Kaptenen Carl Folcher. NobéL vem 
Ehrenclou, N:o 1673, f. 1694, + 1761. 

Charlotta, f. 1699 " / e i Stockholm och S.t Ma- 
rin församl., + 1745 och begrafven i faderns graf i 
Forssa kyrka. Gift 1722 */„ med Kaptenen Frih. 
Carl Cronhjelm, N:o 94, till Adlerskog, i hans 1* 
gifte, f. 1698, + 1770. _De skänkte 1745 predikstol 
till W. Eneby kyrka i Östergöthlsnd, dera deras va- 
pen ses. 

Christina Ebba, f. 1700 «/ l0 på Malstanäs, t 
derst s. å. M /„. 

Carl Predric, f. 1703 Ä / 10 i Jönköping; Student 
i Upsala; + derst 1721 «»/,. Friherrl. ätten Palmstjerna, N:o 220. Tab. 1. 

Nils Palmstferna, Baran PaJmstferaa (son af Mag- 
nus Magnusson Schiller, Nobil. Palmstjerna, se adel. 
ätten. Pslmstjerns), till Sonstorp i Hellestads socken 
och Östergöthland samt Sörby i Norrby Ss socken och 
Nerike; f. 1696 V, i Stockholm och S:t Marias för- 
saml.; Student, först i Lund och sedan i Upsala; 
Volontär vid Skånska Ståndsdragon-regrtet 1715; 
Fältväbel derst. 1716; Sekund-Kornett vid Weetgötha 
kavall. 1717; Sekund-Löjtnant vid Östgötha kavall. 
1718; Äldste Kornett vid Lif-reg:tet till häst s. å., men forblef dock såsom Löjtnant vid nysan. kavall; 
Premier-Löjtnant derst 1719; ExpekUns-Ryttmästara 
1723; Kanten vid Grefve Moritz* af Sachsen reg:te 
i Fransk tjenst 1725; Ryttmästare vid sisln. Svenska 
kavall, 1731; Afsked ur Franska tjensten 1734; Se- 
kund-Öfverste vid Languedoekska Dragon-regrtet i 
Frankrike 1735; General-Adjutsnt hos Konungen i 
Sverige 1738; Minister vid Danska HofVet s. I.J 
Ledamot af Vetenskaps-Akademien 1740; Minister- 
Plenipotentiaire vid nämnde Hof 1742; Rapellersd 
1744; Löjtnant vid Lifdrsbantrkåren 1746; Riks-RH 
s. å.; Friherre 1747 «/ 1t (introd. 1752 under N:o Digitized by VjOOQIC PALM8TJSRNA. 149 220); Kommendör med stora korset af Svärds-Orden 
1748 */ 4 ; Seraphimerriddare dagen derpå, med val- 
språk: Norma Patrise salut; Lunds Akademie-kaoslär 
1752; Bndtledigad frän Rådsembetet 1761; Ater- 
killad i Ridet a. L, men undanbad sig embetet; f 
1766 *% på Sörby och begrofc i Norrbyåa kyrka. 
Hsn kade i sin ungdom mycket tycke för jagt och 
simmande samt smak för teckning; bevistade 1718 
in Norska filttag och dernnder belägringen af Fre- 
drieshall, åfVensom kamperingen omkring Stockholm 
1719, till hämmande af Ryssarnes härjande landstig- 
ningar; reste 1723 till Paris och sedrn till Italien, 
der han isynnerhet uppehöll sig i Konungens sf Sar- 
dinien stater och besåg, genom bemedling af sin i 
Italien vistande farbroder, Majoren Joh. Otto Storm- 
fett, de förnämsta fästningarna; var i Franska tjen- 
tten med vid belägringen af Kehl 1733, och gjorde 
denrid Adjutantstjenst hos Mareehal de Camp, Grefven 
af Sachsen, samt följande året den svåra erövringen 
af PfcHrpsburg; blef 1741 af Riksens Ständer tvänne 
gånger uppförd på riksråds-forslag, men forblef vid 
«n ministerpost i Danmark nnder de, i anseende 
till kriget och det förestående Svenska thronfoljare- 
talet, mest grann laga och svåra förhållanden; för- 
ordnades 1758 till Ordförande i en Kongl. Kom- 
mission, rörande stamplingar emot den d. v. rege- 
ringsformen, h varvid både inqvisitoriskt och hårdt 
tillgick, h vilket gjorde honom mindre älskad; var 
en upplyst, nitisk och driftig, men sträng Rådsherre, 
som hyste ett romerskt tänkesätt och bads fädernes- 
kadets frihet och sjelfstindighet till sitt käraste ögon- 
märke, samt höH trofast det parti, hattarnes, som 
kan fann före sig vid inträdet i rådet; endtledigades 
derur af Riksena Ständer, för det han, jemte andra, 
ntan Ständernas hörande, tillstyrkt kriget emot Ko- 
sangen i Preoasea till bibehållande sf Sveriges ga- 
ranti sf Westphalaka freden, men fick likväl af Stän- 
derna 6,000 daler eilfvennynts årlig pension; var en 
myndig KansJ&r för Akademien i Lund, der han lät 
göra många vigtiga förbättringar; har i Vetenskap*» 
Akademiens Handlingar låtit införa afhandlingar om 
märkvärdiga åskeelag, om telj stensbrott i Östergöth- 
land samt om kolmilors bästa ställning, m. m.; 
skänkte slutligen 1754 en präktig aHartafla till Hel- 
lestads kyrka i nyssnämnde provins. — Gift 1752 
11 4 med Grefvinnan Anna Christina Lagerberg, f. 
1728 *%, + 1803 u / 6 på Grimstorp i Westergöth- 
land; dotter af Riks-Rådet Sven Lagerberg, Baron 
ock Grefve Lagerberg, N:o 75, till Stora Hof, Wa- 
boha, Hageby, Fårdala, Bergaholm, Elfvestad, Wju- 
rfla, Djurström, Ulfbnlt och Kjelleberg, med Friher- 
rinnan (Grefvinnan) Ottiliana Wellingk, Nk> 72. 
Barn: 

Håns, f. 1753; Ofverste; t 1815. Se Tab. 2. 

Ottiliana Margaretha, f. 1754'%; Stifts-Fröken; 
t ojrift 1781 •/,. r 

Sven, t. 1756; Ofverste; t 1828. Se Tab. 6. 

Tab. 2. 

låns (son af Nils Palmstjerna, Baron Palmstjerna, 
Tab. 1), f. 1753 *V S ; Kadett vid Amiralitetet 1763; 
Korporal vid Östgötha kavall. 1764; Kongl. Lifdra- 
öMt 1769; Kornett vid West göt ha kavalL s. å.; 
Löjtnant derst. 1775; Ryttmäatare 1784; Major 1794; 
Riddare af Svärds-Orden 1799; Öfverste-Löjtnant i 
Arméen 1800-, General-Adjutant samt Ofverste i Ar- 
méen 1803; Öfverste- a Löjtnant vid Westgöths Linie- 
dragooregrte 1805; Ofverste och Chef för detsamma 
1808, Afaked 1811; + 1815 w / 4 på Grimstorp. Han 
bevistade, bland annat, riksdagarne 1809 i Stock- holm ooh 1810 i Örebro. — Gift 1785 "/ 4 med 
Friherrinnan Beata von Essen, f. 1764 "/„ t 1803 
'%; dotter af Kammarherren Frih. Fredric Ulrio 
von Essen, Nto 158, till Karvelas, med Friherrinnan 
Anna Charlotta Krusa af Verenen, N.*o 76. 
Barn: 

Nils Fredric, t. 1788; General-Löjtnant och Mi- 
nister. Se Tab. 3. 

Carl Otto, f. 1790; Stats-Råd. Se Tab. 4. 

Christina Charlotta Ottiliana, f. 1792 '%, f 1860 
'% på Strömsberg vid Jönköping. Gift 1823 V» 
med Kammarherren Johan Christoffer von Strokirch, 
N:o 1233, i hans ?* gifte, f. 1795, + 1827. 

Hedvig Wilhelmina, f. 1794 * 6 , f 1841 9 / l0 på 
Strömsberg ogift. 

Jeanna Eleonora, f. 1796 w / IOi t ogift 1824 % 

Beata Sophia, t. 1798 %, f 1857 ,T / 4 . Gift 
1829 V, med Provincial-Läkaren i Jönköping, Hed. 
Doktoren Carl Peter Ulric NordsUdt. 

Tab. 3. 

NUs Fredric (son af Måns, Tab. 2), f. 1788 V„; 
Qvartermästare vid lätta Lifdragon-reg-.tet; Fänrik 
vid Bohusläns reg:te 1804; Löjtnant derst. 1808; 
Tillika Andre Sekreterare i Kabinettet för Utrikes 
Brefväxl. 1809; Legations-Sekreterare i Berlin 1810; 
Kapten vid nämnde reg:te 1812; Riddare af Svärds- 
Orden 1816; Major i Arméen 1818; Envoyé-Extra- 
ordinaire et Ministre-Plenipotentiaire vid KejserL 
Österrikiska Hofvet s. å.; Ofverste i Arméen; Ge- 
neral-Adjutant 1820; Kammarherre; Eovoyé-Extra- 
ordinaire et Ministre-Plenipotentiaire vid KejserL 
Ryska Hofvet s. å.; A fak ed från sin Ksptens-beställ- 
ning vid Bohus läns re g: te 1821; Banerförare i sur- 
vivance vid K. M:a Orden och Kommendör af Nord- 
atjerne-Orden 1822; General- Majors n. h. o. v. 1826; 
Ofverste-Kammarjunkare 1828; General-Major i Ar- 
méen 1835; Riddare af Ryska S:t Annse-Ordens lut 
klass; Riddare af Ryska S:t Wladimirs-Ordena 2:a 
klass 1838; General-Löjtnant 1843; Återkallad från 
ministerposten i S:t Petersburg 1845; Af sk ed ur 
krigstjensten samt från Banerförare-befattningen s. 
å. ; Är dessutom Kommendör med stora korset si 
Nordstjerne-Orden och Riddare af Ryska S:t Ale- 
xander-Newskys Orden samt Ledamot af Krigsveten- 
skaps-Akademien. Bevistade 1813 kriget i Tyskland 
och blef dernnder a. å. den 29 Sept blesaerad vid 
Rosslao. — Gift i Wandsbeck i Holstein med Chri- 
stina Håkansson. 
Dotter: 

Sophia Eleonora, f. 1829 V s i kolomen Neu- 
Baratoffka. 

Tab. 4. 

Carl Otto (son af Måns, Tab. 2), t 1790 "/„ . 
Kadett vid Carlberg 1803; Kornett vid Westgötha 
Dragon-regtte 1807; Löjtnant derst. 1809 och vid 
8kånska Husar-regitet 1812; RyUmästare i Arméen 
1813; Kapten vid Wermlanda Fältjägare-reg:te a. å.; 
Riddare af Svärds-Orden 1814; Kapten i Arméens 
Generalstab 1816; Major derst 1817 och Öfverste- 
Löjtnant 1821; Afsked från Kaptens-beställningen 
vid sistn. regrte 1822; Öfverste-Löjtnant och Förste 
Major vid Westmanlanda reg:te 1824; Ofverste i 
General-staben 1828; Arbetande Ledamot af Krigs- 
vetenskaps-Akademien 1829; Ofverste och Chef för 
sistn. rep te 1835; Landshöfding i Linköpings län 
1836; General-Adjutant s. å.; Ståthållare på Linkö- 
pings slott; Landtmarskalk vid Riksdagen i Stoek- Digitized by VjOOQIC ISO PALMBTJBRNA. holra 1840-*-41 ; Öfrerste-Kammarjimkare, Kommen- 
dör af Nordstjerne-Orden Mmt Riddare af Seraphimer» 
Orden, allt sistn. Sr; Stats-Råd och Chef för Finans- 
departementet 1851; Öfverste-Ombudsmaa vid K. 
M:a Orden 1854; Öfverste-Skattmästare derst 1856; 
Afsked nr Statsrådet och nr krigstjensten s. ft. samt 
från Öfrerste-Skattmästare-embetet 1868. Har dess- 
utom Guldmedalj för tapperhet i fält och Carl XIV 
Johans Medalj. — Gift 1819 ia / 7 med Friherrinnan 
Lovisa Eleonora Rudbeck, f. 1801 % t 1858 *>/„ 
på Thorslnnda i Haga socken och Upland; dotter 
af Öfverstc-Kaminarjonkaren Frih. Pehr Alexander 
Rådbeck, N:o 282, och Friherrinnan Ania Elisabeth 
von Axelsson, N:o 259. 
Barn: 

ffenric Magnus Alexander, f. 1821; Rvttmåstare. 
8* Tab. 5. 

Adels Elisabeth, f. 1822 ,7 / 6 , + 1830 V l2 . 

Carl Fredrio Berman, t. 1823 "/»; Kadett rid 
Carlberg 1836; Under-Löjtnant vid Wermlands Fält- 
jägare-reg:te 1842; Löjtnant derst. 1848; Andre Se- 
kreterare i Kabinettet för Utrikes Bref växlingen 1850; 
Tjenstgjorde 1853 såsom Legations-Sekreterare vid 
Kongl. Maj:ts Beskickning i S:t Petersburg och Wien; 
T. f. Legations-8ekreterare i Petersborg 1854; Förste 
Sekreterare vid Utrikes departementets expedition 1855; 
Kapten i Arméen 1856; Riddare af Kongl. Neapo- 
litanska 8:t Ferdinands-Orden 1857; Expeditions-Se- 
kreterare och Chef för Politiska afdelningen inom 
Utrikes departementet 1N58; Kabinetts-Sekreterare 
1859; Arohfvarie vid K. Ms Orden och Riddare af 
Nordstjerne-Orden s. å. ; Riddare af Norska S:t Olafr» 
Orden 1860. 

Lovisa Ottilia Selma, t. 1827 */,*. 

Oscar Al/red Hjalmar, t 1832 *%, + 1834 V 4 . 

Asta Charlotta Rosma, f. 1834 "/,. 

Nils Axel Hjalmar, f. 1836 *7 S ; Kadett vid Carl- 
berg 1849; Under-Löjtnant vid Wendes Artilleri* 
reg:te 1854. 

Germund Oottfried Leonhard, t. 1839 %. 

Tab. 5. 

Benric Magoos Alexander (son af Carl Otto, Tab. 
4), f. 1821 2 %; Kadett vid Carlberg 1834; Under- 
Löjtnant vid Lif-reg:tets Husar-kår 1840; Löjtnant 
derst. 1850; Ordon.-Officer hos H. K.H. Kronprinsen 
1853; Adjutant hos Högstdensamme 1854; Ryttmä- 
8tare i Arméen 1855 och i kåren 1857; Adjutant 
hos H. M. Konungen (Carl XV) 1859. — Gift 1* 
1848 *% på Frösvidala bruk i Kihls socken och 
Nerike med Christina Johanna af Geijersstam, f. 
derst. 1826 »/„ + 1854 M / 4 i Stockholm; dotter af 
Brukspatronen Gustaf Emannel af Geijersstam, N:o 
2010, och Eva Johanna Selling: — 2:o 1857 M / T 
på Hellefors bruk i Lilla Mällösa socken och Söder- • 
manland med Stifts-Fröken Arma fredrica OttUiana 
Celsing, f. 1835 a '/ J0 ; dotter af Brukspatronen Lars 
Gustaf Celsing, N:o 1560, Q till Hellefors, Smeds- 
torp, Bi by, Warsta och Fråkentorp, med Friherrinnan 
Gnstafva OttUiana Christina Fleming af Liebelita, 
N:o 17. Son: 
2. Carl Gustaf Henrie Kuhle, f. 1858 » 9 / n , + 
1860 •% i Örebro. 

Tab. 6. 

Svei (son af Nils Pslmstjerna, Baron Palmatjerua, 
Tab. 1), f. 1756 %; avartermisUre vid Westgötha 
kavall. 1767; Student i Upaala och Lund till 1772; 
8tyckjunkare vid Artilleriet 1774; Under-Löjtnant 
derst 1776; Löjtnant 1784; Riddare af Svärds-Or- 
den 1789; Kapten och Vice Kommendant på Wax- 
holms fästning 1792; Major vid Götha Artilleri 
1795; Afsked från nämnde reg:te 1802, med till- 
stånd att såsom Major i Arméen qvarstå; Adjutant 
hos Högste Armé-Befalhafvaren i Poroern 1804; 
Öfver- Adjutant och Chef för Friherre Armfelu stab 
1805; Tillika Retranehemets-Major i Stralsnnds föst- 
ning 1807; Adjutant vid En af Rikets Herrar, Fält- 
marskalken Frih. von Essens Generalstab samt Öf- 
verste-Löjtnant i Arméen, allt s. å.; Kommendant 
på Dänholmen; Kommenderades 1811 att göra ba- 
taljonstjenst vid Gottlands National-beväring; Batal- 
jons-Chef derst 1812; Öfrerste karaktär 1815; t 
1828 V, i Wiaby. Han bevistade med utmärkt tap- 
perhet krigen i Finland 1789—90 och i Pomera 
1807; blef derunder flere gånger illa bleseerad och 
var bland annat med i träffningarne vid Walkiala 
och Keltis baracker i Finland; hade noder Pomenka 
kriget och Stralsunds belägring befälet utanför Koie- 
per front, hvarföre han i Jan., Febr. och Mars må- 
nader 1807 bi makerad e h varje natt och bevistade 
således de nästan ständiga skärmytslingarne; tog i 
April s. å. hela tJsedomska landet, jemte staden Svi- 
nemunde, i besittning, samt indref alla penningar nr 
Preussiska kronokassan och insatte dem uti en af 
honom inrättad räntekammare; . blef slutligen ofver- 
taskad och tillfångatagen vid Dänholmen samt förd 
till Longvij i Frankrike, derifrån han 1810, efter 
fredsslutet och på befallning hemförde de fångas 
Svenekarne. — Gift 1797 V 1A på Siggestad & Wermdön 
med Sophia Lovisa von Bchewen, t 1776 %, + 1834 
7 / i Stockholm i cholera; dotter af Öfverate-Löjt- 
nanten Carl Ludvig Christoffer von Sohewen, Nk> 
1755, till Siggestad, med hans 2.a fru, Friherrinnan 
BeaU Sophia Cronhjelm, N:o 94. 

Barn: 
Beata Christina, f. 1799 "/,; Stifts-Fröken; t 

1826 a % i Paris. Gift 1824 '% på Finspång i 
Östergöthland med Kammarherren, numera Förste 
Hofjägmästaren, m. m., Grefre Paul Athasuue £0- 
trante, i hans l:a gifte. 

Abraham, j 

Jsaac, I f.f. 1801 '%. H s. å. M / 4 . 

Jacob, ) 

Bror Knut, f. 1803 »/, ; Kadett vid Carlberg; 
Fänrik vid Skaraborgs regrte 1821; Löjtnant derst. 
1829; + ogift 1834 "/ i Stockholm i cholera. 

Nils Ludvig, f. 1805 V,; Sekund-Löjtnant vid 
Örlogaflottan 1823; Uppgifvea vara förgången i Oku 

1827 på Holländska kosten. Digitized by VjOOQIC PALIfSTfttiCH. 151 Adel. ätten Palmstruch, N:o 657. Denna alägt hmr, under namnet Wittmacher, i äldre tider innehaft slottet Ermond i Brabant, och hvaraf 
redan år 1315 en Christoffer Wittmacher och hani Fm, Cecilia Creijs, voro i beaittning. Bo stiftelse för 
denna ilagt, aom Irligen rintade 600 Holländska Gyllen, var ock inrattad i Roennonde i Geldern, men af 
ktilken, vet man ej. Sedan de grufliga religioosforföljelserna under Dnc d'Alba vid lr 1568 började i Ne- 
derfinderna, nödgades slngten, aom bekände aig till Protestantiska läran, öfvergifva hus och egendom och 
Hykta tffl Polen och Litthauen, derifr&n den sedan kom till Liffland och så vidare till Sverige. Efter det 
ätten sedermera blifvit af Drottning Christina i Sverige Adlad med namnet Palmstruch, har en gren af 
densamma nedsatt aig under Ryska väldet i Liffland, der den nnder N:o 80 ar på Riddarhuset i Riga intagen. Tab. 1. 

leinltM Wittmacher tm Ermtod) Nedsatte sig 
i Riga, der han bl ef Borgare aamt en rik Handels- 
man; f i nämnde stad. Plan gjorde betydliga för- 
iträekningar af penningar, m. m., till garnizonernaa 
och statens underhåll i Liffland i Konung Gustaf II 
Adolphs tid, hvarigenom krigsfolkets myteri förekoios, 
och skall derfore fått löfte om Adelskap, som dock, 
i anseende till bana tidiga död, ej kom till verkstäl- 
lighet, hvadan ock sedermera håna trenne söner blefvo 
1651 af Drottning Christina Adlade. — Gift med 
Ama BjeUka. 
Söner: 

Johan eller Barns Wittmacher, Nobil. Palmstruck, 
t 1611; Assessor; * 1671. Se Tsb. V. 

Reinhold Wittmacher, Nobil. Palmstruch, f. 1612; 
Öfrer-Direktör; + 1670. Se Tab. 4. 

Gerhard Wittmacher, Nobil. Palmstruch. t 1620 a 
Notarie; f 1677. Se Tab. 14. Tab. 2. 

Mas eDer las» Wittmacher, Nolll. Falmstniei 
(iob af Reinhold Wittmacher von Ermond, Tab. 1), 
f. 1611 u / i Riga; Adlad, jemte sina bröder och 
fir sia faders förtjänster 1651 w / c (introd. 1600 
onder Nto 657); Kommissarie i General-Kommerse- 
koUegiom; Direktör 1058 vid den af honom inrät- 
tade Växel- och Lånebanken; Åter Kommissarie i 
nämnde kollegium 1661; E. o. Assessor derst 1665; 
t 1671 % i Stockholm och ligger, jemte sin fm, 
betjsf*eB i Täby kyrka i Roslagen, der han for sitt 
grafställe lät bygga en läktare och hvarest hans och 
ksns frus graisten, prydd med bagges uthuggna va- 
pen ses. Han inrättade aldraförst år 1656 i Stock* 
koin och andra orter i riket veiet- och lånebanker, 
bvarå han genom Rikakanslären Grefve Magn. Gabr. 
Be la Gardies bearbetande, men tvärtemot Riksskatt- 
uUtartn Frih. Gustaf Boades råd, erhöll Kongl. 
Majrts privilegium; hans bank gick dock snart öfver- 
■sta med en brist af nära 200,000 R:dr, kronan till 
■yekea skada, hvars kreditif denrader berodde; men 
Ma slapp dock dermed, att han dömdes till ersätt- 
aisfE. — Gift med Margaretha won der Busch, t 
1617 »/„, + 1677. *>/,. 
Barn: 
Åtma Margaretha, f. 1644 w / w i Amsterdam, f 
1M1 »/, på SkäHnora i Upland. Gift 1664 "/, 
med Comelius Bahn, t 1643, t 1684. 

Bésthold Tobias, t 1646; Lefde utan tjenst; + 
1700. Se Tab. 3. 

Catharina Elisabeth, f. 1649 ,s /,, + 1696 *V 6 .i 
Stockholm och ligger, jemte sin man, begrafven i Maria kyrka. Gift i nämnde stad med Vinhandlaren 
Bere von Santen, + 1695 • 10 . 

Gustaf Johan, f. 1650 »t iu f 165? ?•/„. 

Christina Maria, f. 1653 %, + 1721. Gift 1677 
w / l0 med Johan Comelius Sintler. 

Tab. 3. 

Relnteld Teklas (son af Johan eller Hans Witt- 
macher, Nobil. Palmstruph, Tab. 2), f. 1646 "/,; 
Lefde utan tjenst; t af slag 1700 *V, på Svarta vid 
Sigtuna och slöt på svärdssidan denna ättegren. — 
Gift 1609 *%, enl. Konght tillatånd och för det han 
utfäat sig att vilja bygga ett' hospital- i Tibble socken, 
med sin kusin, Maria Palmstruch, t 1671 n / 7 , t 
1709 »/„;. dotter af Notarien Gerhard Wittmacher, 
Nobil. Palmstruch, till Waimastfehr, med Christina 
Engelbrecht 
Dotter: 

Christina Margaretha, f. 1699 */„. + 1710 i pesten. 

Tab. 4. 

ReinhsM Wittmacher, NaiH. Palttstrtch (aon af 
Reinhold Wittmacher von Ermond, Tab. 1), f. 1612 
*% i Riga; Adlad 1651 w / 6 , jemte sina bröder och 
fBr sin faders fortjeoster (introd. 1660 under N:o 
657); Inspektor öfver Småtullarne i Riga 1654; 
Öfver-Direktör vid Licenten i Litthauen aamt nämnde 
Småtullar 1662; + 1670 •/,. i Stockholm och ligger 
begrafven i T horshälla kyrka, der hans vapen upp- 
sattes. Han flyttade genom eioa anstalter de Litt- 
hauaiaka tullarne ifrån W i lina till Riga, hvarigenom 
kronan tillakyndades en vinst af 600,000 R:dr; blef 
på en Matts Grellssons angifvande, att han under en 
tid af 14 år skulle gjort sig af kronans medel en 
obehörig och egennyttig vinst af 32,000 R:dr, uti 
hvilket mål Kammar-kollegii utalag af den 19 Nov. 
1668 emot honom utföll, inmanad i häkte i Stock- 
holm och blef, oaktadt hans broder Hans med läkare- 
bevis styrkte, stt han (brodern) ej kunde öfvervinna sfrn 
derunder ådragna sjukdom, om hao ej lösgafs, der 
qvarhållen, till dess han derstädea af elände dog; 
på hans enkas och barns underdåniga ansökan blef 
han, som alltid gjort kronan goda och trogna tjen- 
ster, sedermera, genom Kongl. Regeringens Förkla- 
ring af den 15 Maj 1672, förklarad alldeles oskyl- 
dig, hvarföre hans enka och barn skulle vara ifrån 
allt vidare åtal, räkning och process samt tadel och 
förevitelser befriade, hvarförutom Kammar-kollegii ut- 
slag skulle af tillförordnade Kommissarier öfverses, 
och hvad han till kronan örVerbetalt hans arfrrngar 
till godo komma, aamt dem tillåtas, att med heder, 
som en ärlig man anstod, och med sf kronan bestådd 
begrafningshjelp, låta honom begrafva, hvillcet skedde Digitized by VjOOQIC 152 PALM8TRUCH. i Stockholm den 9 Maj 1676. — Gift med Catha- 
rina von Strunch, af Polsk härkomst, i hennes 2:a 
gifte, + 1691 U / B ; enka efter en Herr Engelbrecht. 
Söner: 

Georg Reinhold, f. 1645; General-Qvartermästare- 
Löjtnant; t 1712. Se Tab. 5. 

Johan, f. 1647; Fortifikations-Kapten; + 1707. 
Se Tab. 6. 

Martin, f. 1648; Kapten; + 1718. Se Tab. 7. 

Reinhold, t ung. 

Tab. 5. 

dearg Rellhtld (son af Reinhold Wittmacher, No- 
bil. Palmstruch, Tab. 4), f. 1645 i Liffland; Forti- 
fikations-Kapten i Riga 1675; General-Qvartermästare- 
Löjtnant (Öfverste-Löjtnaut) vid Liffländska Fortifi- 
kationsstaten 1678; Inspektor öfver Fortifikationen 
och Fästningsverken i Riga, Dunamiinde, Cobron 
skans och Kockenhusen 1681; t 1712 i Febr. — 
Gift med Ester Sophia Olasenap. 
Dotter: 

Catharina Elisabeth, f. 1679, + 1699 i barnsäng, 
efter tvillingar. Gift med Rvttmästaren Frih. Henric 
Johan Rehbmder, N:o 77, f.* 1670. f 1701. 

Tab. 6. 

Johan (son af Reinhold Wittmacher, Nobil. Palm-, 
strnch, Tab. 4), f. 1647 i Liffland; Konduktör vid 
Fortifikationen i Riga; Löjtnant vid Fortifikationen 
i Kockenhnsen ; Fortifikations- Kapten 1680; Var ännu 
1703 Fortifikations-Kapten i Narwa; t 1707 «%. 
Han bevistade 1677 fälttåget i Skåne och var 1678 
med på marschen inåt Preussen; fick 1687 Konun- 
gens tillstånd, att gå i främmande krigstjenst, hvar- 
efter han var med i fälttåget i Podolien, vid Ka- 
minieck Podolski, samt det i Flandern och Brabant, 
äfvensom vid belägringen och eröfringen af Namnr; 
återkom slutligen 1697 till riket. — Gift l:o 1690 
med Hedvig Margaretha Priauda af Italiensk här- 
komst, + 1700 %: —2:o 1702 M / 7 med sin kusins 
svägerska, Anna Dorothea von Wenttlau, *r 1710 % 
i Riga af pesten; dotter af Philip von Wentzlau. 
Barn: 

1. Niclat Georg, f. 1691 %, + 1702. 

1. Hedvig Elisabeth, f. 1693 w / 8 , + 1694 %. 

1. Carl Magnus, f. 1699 W / 1V + 1710 i Riga 
af pesten. 

2. Magdalena Eleonora, f. 1704, f 1705. 

Tab. 7. 

Martin (son af Reinhold Wittmacher, Nobil. Palm- 
struch, Tab. 4), f. 1648 i Liffland; Kapten-Löjtnant 
vid Öfverste- Löjtnanten Otto Reinhold von Tiesen- 
hausens bataljon; + 1718 i Rysk fångenskap i Wo- 
lodga, deri han råkade vid Pultava den 29 Juni 
1709. — Gift med Anna Elisabeth Grothusen, t 
1710 i pesten: dotter af en Major Grothusen, Arf- 
herre till Roop. 
Barn: 

Catharina Margaretha, t. 1680. Gift med Re- 
gemente- Qvartermästaren i Polsk tjenst Wolter Fre- 
dric Lidinghausen, genannt Wulff, af Curländsk Adel. 

Georg Reinhold, f. 1681, * 1684. 

Johan, f. 1683; Under-Officer vid Lifgardet; 
Adjutant vid Dal-reg-.tct; Fänrik vid Westerbotteus 
reg-.te 1722; Löjtnant derst.; + ogift 1740 M / ft . Han 
blef vid Pultava fången och förd till Tobolsk, der- 
ifrån han hemkom 1722 eller efter fredsslutet. Wilhelm Christoffer, f. 1685; Major. Se Tab. 8. 

Georg Reinhold, f. 1686; General-Major; + 1757. 
Se Tab. 9. 

Hedvig Elisabeth, f. 1688. 

Sophia Dorothea, f. 1689. Gift 1712 med Polska 
Adelsmannen, Rvttmästaren TurMnowitz, af Turkisk 
härkomst. 

Agneta, f. 1690, f ogift 1710. 

Tab. 8. 

Wilhelm Christoffer (son af Martin, Tab. 7), t 
1684 a %; Fänrik vid Skaraborgs reg:te; Kaptens 
karaktär 1722; Major i Rjsk tjenst; Bodde påWol- 
fart i Liffland. Han blef 1709 den 1 Juli fången 
vid Dnipern och förd till Tobolsk, der han måste 
qvarblifva till fredsslutet. Hans barn stannade qvar 
under Ryskt välde. — Gift 1725 med Helena Ca- 
tharina von Fuhrman. 
Barn: 

Anna Maria, f. 1726. 

Martin Reinhold, f. 1728. 

Hedvig Elisabeth, f. 1729. 

Georg Christoffer, f. 1735. 

Christiana Johanna, f. 1736. 

Magdalena Eleonora, f. 1740. 

Agneta Charlotta, f. 1742. 

Sophia Elisabeth, f. 1743. 

Christina Regina, f. 1744. 

Tab. 9. 

Georg Reinhold (son af Martin, Tab. 7), t. 1686 
18 /„ i Riga; Volontär vid Österbottens reg:te 1701; 
Rustinästare derst. 1702; Förare vid Öfverste. von 
Mengdens värfv. reg:te 1703; Fältväbel vid Helsinge 
reg:te 1705; Fänrik derst. 1706; Löjtnant 1709; 
Kapten 1710; Major 1712; General-Adjutant; Afsked 
1719; Öfverste i Konung Stanislai tjenst 1734; Öf- 
v ers te-Löjtnant vid Tawastehus läns reg: te 1736; 
Öfverste för Westerbottcns regrte 1743; General- 
Major; Afskedad från Öfveratebeställningen 1757; t 
a. å. 13 / 8 i Stockholm och ligger, jemte sin fru och 
hennes l:a man, begrafven i Hjärneska grafven vid 
Bromma kyrka i Upland. Han bevistade 1701 bloc- 
kaden af Riga samt öfvergången af Dunaströmmen 
och slaget dervid; äfvenledea drabbningen vid Ge- 
manertzhoff 1705 och slaget vid Liesna 1706, der 
han blef sårad och fingen, hvarifrån han hemkom 
1709; var äfven med i slaget vid Gadebusch 1712 
och vid Tönningen 1713, då han blef fången hos 
Danskarne, men befriade sig sjelf; deltog likaledes 
1718 i fälttåget emot Trondhjem och förordnades 
att försvara det intagna passet Långsten; förde 1734 
i Konung Stanislai tjenst, befälet i utanverken nnder 
belägringen af Danzig och blef slutligen s. å. fången 
af Ryssarne vid stadens öfvergång. — Gift 1715 2 v n 
med Johanna Christina Hjårne, i hennes 2a gifte, 
f. 1692 "/ n , f 1751 *%; dotter af Archiatorn och 
Landshöfdingen Doktor Urban Hjserue, Nobil. Hjirne, 
N:o 1149, och hans 2:a fm, Friherrinnan Catharina 
Elisabeth Bergenhjelm, N:o 103, samt enka efter 
Kaptenen Samuel Cederström, N:o 1062. 
Barn: 

Urban Reinhold, f. 1717 V 1% + 1725 w /,. 

Martin Johan, t 1718 **/,; Kornett vid Konung 
Stanislai af Polen Lif-dragouer 1734; Löjtnant derst 
s. å. och vid Savolax' reg.te 1736; Regementa-Qvar- 
termästare derst. 1742; Kapten vid Grefve Feraens 
reg:te i Frankrike; + ogift 1749 '% i Lauterburg i 
Elsas och begrofs i Langenkandel. Digitized by VjOOQIC FALM8TRV0H. 153 Gerhard Wilhelm, t 1720 %, t 1722 »/ r 

Catkarma KHsabcth, f. 1721 *•/,„ f 1776 ogift. 

feory WiMWm, f. 1723 %; FlltväW vid' Ta- 
wastefius läne reg:te 1740; Fänrik derst 1742; Lojt- 
sant s. å.; Interims-Lojtnant vid Westerbottens reg:» 
1743. Fick 1745 Fänriks lon vid Öfverste Rrten- 
sasrres rcgrte; Kapten vid nyss forutn. regtte 1747; 
Major derst.; Afaked 1760; t ogift 1782%i8tock- 
aaun. Han reste efter aiskedstagtmdet utrikes, men 
återkom och anlade en degeJ-verkstad i nyssn. stad. 

Ctrl Mmgnms, t 1724; Örverste-Löjtoajit; + 1772. 
Se Tan. 10. 

Urban Reinhold, f. 1726; Major; + 1705. Se 
Tab. 11. 

Hedvig Charlotta, f. 1729 •/.; Utlyttade 1767 i 
slutet sf Maj till Hernhntiska stiftelsen i Zeijst i 
Utreckt, kvarest hon ännu 1775 lefde; t ogift derst 

Qmtaf, f. 1731 '%; Fänrik vid Westerbottens 
regtte; Löjtnant derst. 1749; f ogift 1758 % t 
lagen, trader Pomerska kriget. 

Johan Adolph, t. 1732 */„ + 1737 % 

T AB. 10. 

Cirl lagnnn (son af Georg Reinhold, Tab. 9), C 
1734 *%; Volontär vid Lif-reg:tet till hast 1736; 
Faarik vid Westerbottens reg: te 1 7 42 ; # Löjtnant derst. 
1743; Kapten 1748; Kapten vid A bo läns intaat 
1752; Major derst. 1757; Riddare af Svärds-Orden; 
Öfrerste-Lojtnant vid Nylands reg:te 1769; Afsked 
1770; f 1/72 w / e . Han bevistade kriget i Finland 
på 1740-talet. — Gift 1754 V, # med Atma Helena 
Khremstalpe, i hennes lta gifte, f. 1733, t 1797 M M 
pS Drigsby i fiorgo socken och Finland; dotter af 
Notarien Fredrie Rhrenstolpe, N:0 1225, och Ers 
Elisabeth Uggla, N:o 100, samt omgift 1774 med 
Laadahöfdingen Gostaf RiddercrenU, N:o 1690. 
Son: 

Conrad Reinhold, t 1757 »•/,„ t 17C8 % 

Tab. 11. 

Urban letafceld (son af Georg Reinhold, Tab. 9), 
f. 1726 "/ 4 i Riga; Korpornl vid Tawastehos lans 
regrte 1740; Förare derst. 1742; Fänrik vid Wester- 
botteas regtte 1743; Löjtnant derst. 1748; Kapten- 
Lojtnaat 1750; Kapten 1752; Konstituerad Major 
1758; Riddare af Svärds-Orden 1759 med valspråk : 
Utan Pril; Major 1762; Afeked; f 1795 ,9 /„ i Stock- 
boha och ligger, jemte sin fru, begrafven i Hjärneska 
pafreo i Bromma. Han bevistade kriget i Pomern 
p£ 1750- ock 60-taJen och dernader belägringen af 
Demnin, anfallen vid Fehrbellin, (jckermunde osh 
Aaclam, m. na.; hade slutligen mycken smak for 
eheanea och rörde goda deglar oeh stenkiril. — 
Gift 1» 1754 "/, med sin half-morbrors svägerska, 
Virka Rådbeck, t. 1733 »/,, + 1766 %; dotter af 
Aiekistern Doktor Olof Rndbeck, den Yngre, Nobil. 
Kaéasck, N:o 1637, till Brunna, Kydingeholm och 
Bro-Löbtsd, med hans 3:c fru, Charlotta Rotenbnrg, 
N* 1267: — 2:o 1769 med Ulrioa Sparfemfeli, f. 
1733 */ t1 på Ibylnnd i Rom fartana socken och West- 
maaisnd, t 1816 % i Stockholm; dotter af HofrtaJI- 
lasstaren Johan Benric Sparfvenfelt, N:o 541, till 
Raatta och A by land, med Grof? innan Christina Jo- 
baana LUljenstedt, N:o 72. 
Barn: 

1. Georg Remhold, f. 1755 */,; Kapten vid We- 
sterbottens reg:te; Afrked; + ogift 18lO M / 4 i Stock- 
bolm. 1. Charlotta Ulrica, f. 1756 ,7 / Q ; Stifts-Fröken; 
t 1785 •%. oift |77g S/ 8 med iin half-morbrors 
svåger, Assessoren Olof Ulric von Numer», N*> 596, 
till Lundsbolm, i hans 2:a gifte, f. 1741, t 1802. 

1. Olof Urban, t 1761 ■%, + s. I. » 9 . 

1. Johanna Christina, t. 1764 %, t ogift 1792 
"/ K i Stockholm. 

2. Johan Wilhelm, f. 1770; Ryttroästare; 1 1811. 
Se Tab. 12. 

2. Carl Urban, f. 1771; Major; + 1838. Se 
Tab. 13. 

2. Guetmf Gerhard, f. 1773 •',; Finrik vid Ko- 
nungens reg:te; t ogift. 

2. Sophia Lovim, f. 1778 •/„ f •• å. 

Tab. 12, 

Jtkaa Wilhelm (son sf Urban Reinhold, Tab. 11). 
t 1770% i Stockholm; Sergeant vid Uplands reg: te 
1775; Fänrik derst 1781 och vid Arméens Flotta 
1786; Löjtnant derst 1789 ; Erhöll Svensksunds- 
medaljen samt blef Riddare af Svards-Orden 1790; 
Kapten i Arméen 1793: Rvttmästare vid Adelsfanan 
1796; Asked 1802; t 1811 ■% i Wennersborg, 
under hemresa ifrln Smaland. Han utmärkte sig i 
bada Svensksunds-slagen; blef för det förstnämnda 
befordrad till Löjtnant och for det sedoare, vid den 
stora segerfesten i Helsingborg, medaljör och rid- 
dare; följde 1791 Öfverste Rosenstein på en Am- 
bassad UU Marocko; har slutligen, i förening med 
Professorerna Qvensel och OlofSwartx, utgifvit Svensk 
Botanik, sex delar, samt Svensk Zoologi, en del. — 
Gift l:o 1796 % pa Ekensberg i Enhöma socken 
oeh Södermanland med Anna Eleonora A$cher, f. 
1769, t 1796 I4 /„ på Remnestorp; dotter af Prosten 
och Kyrkoherden Aachen — 2:o 1801 M , , i Stock- 
holm med Margaretha Catharina Sundberg, i hennes 
2:a gifte, f. 1772 «/„, * 1840 »/„ i Stockholm; 
dotter af Kofferd i- Kaptenen Sivert Sundberg oeh He- 
lena Blom samt enka efter Kongl. Sekreteraren Ja- 
cob Ulrie Grave-Nymansson. 

Barn: 

2. Remhold Wilhelm, f. 1802 »/,• Under-Löjt- 
nant vid Arméens Motta 1822; t ogift 1826 V, i 
Stockholm. 

2. Ulrica Catharina, f. 1804 w /„ + s. I. %. 

2. Sivert Guttaf, f. 1806 aT 4 , + 1808 V, i 
Stockholm. 

2. Sophia, t 1807 M / a i Stockholm; Stifts-Frdken. 
Gift 1825 4/ n i nämnde stad med sin moders svä- 
gerskas son, .Assessoren åfaanme Jacob Crusenstoipe, 
N:o 2067, f. 1795. 

2. Margaretha Wilhelmina, f. 1809 "/„ t 1810 Tab. 13. 

Ctrl Urban <soa af Urban Reinhold, Tab. II), f. 
1771 ,0 / 4 i Stockholm; Volontär vid Artilleriet 1789; 
Under-Löjtnant vid Svea Artilleri 1790; Löjtnant 
derst 1800; Kapten 1805; Majors aftked s. å.; t 
1838 % pft RarasU i Knmla socken och Westmau- 
land och ligger, jemte sin fru och yngsta dotter, be- 
grafven på Kumk kyrkogård. Han bevistade 1789 
och 90 fälttagen i Finland. — Gift 1799 at / a i Stock- 
holm med Magdalena Fredrica Htjemefelt, f. 1773 
*% på Rindon nära Waihohn. t 1850 "/ fl på Ran- 
sta; dotter af Kaptenen Claes Fredrie Stjernefeh, N:0 
2115, och Helena Emerentia ^lix, Nro 1189. 

20 Digitized by VjOOQIC 154 PALafSTBUOH. Barn: 

Fredrica Charlona, f. 1800 "/, i Stookholm; 
Stifts-Fröken. 

Carl Gerhard, t 1802 "/ 4 i Stockholm; Student 
i Upaala 1817; Fänrik Tid Westmanlands regrfe 1821 ; 
Löjtnant derst. 1829; Generalstabs-Officer 1837; Kan- 
ten i Arméen 1840 och vid nämnda rer.t* 1841; 
Afsked derifrån 1850, med tillstånd att, alaom Kap- 
ten, i Arméen qvarstå. Inrattade 1838 och förestod 
till 1844 en Militärskola i Örebro. 

Urban Wilhelm, f. 1804 ,0 / a i Stockholm; Ser- 
geant vid Lif-regttets brigadens Grenadiér*kår 1821 ; 
Fänrik vid Helsinge reg: te 1822; Löjtnant derst 
1827; Afsked 1829, med tillstånd att, såsom Löjt- 
nant, i Arméen qvarstå; f ogift 1833 ! % i Malmö. 

Hedvig Lovisa Beata, f. 1814 % på Ransta, t 
derst. ogift 1847 %. 

Tab. 14. 

Gerhard Wittmacher, Nobil. Palmtlraen (son af 

Reinhold Wittmacher von Ermond, Tab. 1). tillWai- 
mastfehr i Lais län och Liffland; f. 1620 M / 7 i 
Riga; Handlande derst.; Adlad 1651 '%, jemte sina 
bröder och för sin faders förtjänster (introd. 1660 
under N:o 657); Notarie vid Rigiska Portorium 1673; 
t 1677 % i Riga. Han försträckte år 1656 Ko- 
nung Carl X Gustaf 37,000 R:dr, som sedermera 
icke lära blifvit betalta. — Gift 1650 med Christina 
Engelbrecht, bördig från Willna i Litthauen, f. 1637, 
t 1677 V«. 

Barn: 

Reinhold Simon, t 1653; Löjtnant; i 1710. 8e 
Tab. 15. 

Gerhard, f. 1656; Baiikokommieearie; t 1730. 
Se Tab. 17. 

Catharina, t 1660 a7 / 7 , + 1662 % 

Anna Christina, t 1662 */ 4t + 1702 % Gift 
med Uelmig Ducker. 

Catharina, f. 1664 %, + ogift 1694 »,,. 

Maria, f. 1665 "/», f 1669 *%. 

Maria, f. 1671 »/„ + 1709 »/,. Gift 1699 »V, 
med sinr kusin, Reinhold Tobias Palmstruch, t 1646, 
t 1700. 

Fabian, f. 1674; Kapten; t 1703. Se Tab. 18. 

Tab. 15. 

Relnfctld Slmen (son af Gerhard Wittmacher, No- 
bil. Palmstruch, Tab. 14). f. 1653 %; Löjtnant; t 
1710 *V 4 .— Gift 1680 */ 9 med Juliana von Rosen, 
af huset Luber, f. 1655, t 1703. 

Barn: 

Christer Johan, f. 1681 %; Fältväbel vid Lif- 
dragonerna; Kornett derst. 1701; f ogift 1702, un- 
der marschen i Litthanen. 

Christoffer Gerhard, f. 1682; Kanten; + 1723. 
Se Tab. 16. 

Anna Elisabeth, t 1683 % + 1720. Gift 1702 
med Löjtuanten Johan Wilhelm Ma». 

Christina,,, t 1684 »%. Gift med en Löjtnant 
Schlein på OseL 

Magdalena Juliana, f. 1686 %. Gift med Rant- 
och Proviantmästaren Ringman, 

Reinhold, f. 1688 w / t ; Kornett vid Öfverate Dnc- 
kers Dragon-regHe; f ogift under Rysk fångenskap 
i Galitscb, dit han fördes från Pultavn. 

Fabian, f. 1693 »%, f 1702. Tab. 16. 

Chrbttfer Gerhard (son af Reinhold Simon. Tab. 
15), f. 1682 *%; Sergeant vid Lifgardet; föarik 
derst 1702; Kapten vid Duokers Dragoner 1705; t 
1723 på Wohlfart i Liffland, efter hemkomsten nr 
Rysk fångenskap i Tobolsk och Warcbotnrje. — Gift 
med sin kusin, Johanna Fbtgxeua Palmstruch, i hen- 
nes 1a gifte, t 1701 *>/,; dotter af Bankokonanais- 
aarian Gerhard Palmstruch, till Wohlfart, Oldentorp, 
Forhoflf och Tignis, med hans 2:a fru, Maria Poly- 
xena von Wentslau, samt omgift med en Öfverste- 
Löjtnant Priadua. 
Son: 

Berndt Gerhard, jr ung. 

Tab. 17. 

Gerhard (son af Gerhard Wittmacher, Nobil. Palm- 
struch, Tab. 14), till Wohlfart samt Oldentorp i 
Wando socken, Forhoff i Jah socken och Tignis i 
Sara socken, alla i Liffland; f. 1656 *%; Hofmästare 
hos Kongl. Rådet och Öfrerste-Marskalken Grefre 
Joh. Gabr. Stenbock; Bankokommissarie 1698; Kom- 
missarie i Banko-kansliet 1712; Afsked 1726; f 
1730 i Liffland och slöt denna ättegren på svärds- 
sidan. Då pesten år 1710 dödadt i det hus han 
bodde åtta personer, förutom hans systerdotter, öfver- 
gaf han i Okt. månad Stockholm, med tillkännagi- 
vande derom till banken, getiom bref af den 1 4 Not., 
och inställde sig ej, oaktadt flera befallningar, förrän 
i slutet af Jan. 1711, för h vilket han af Banko- 
deputationeo fick en alf varsam föreställning; hsn 
mistade genom kriget med Ryssland sin egendom i 
Liffland till ett värde af 250,000 daler ailfvermynt; 
råkade derigenom i så betryckta omständigheter, att 
han åren 1714, 1718, 1719 och 1721 nödsakades 
emottaga flera större och mindre understÖdsgåfror 
af banken; erhöll slutligen 1721, efter fredsslutet 
med Liffland, tre månaders permission, för att öfver- 
resa till Ryssland och söka återfå sina barns gods, 
Wohlfart och Oldentorp. hviHca han fick tillbaka följan- 
de året — Gift l:o 1688 V, med sin broders svä- 
gerska, Catharina Elisabeth von Rosen, af haset Lu- 
ber, f. 1660 «%. t 1690 "/m* — 2:o 1698 »/, 
med Maria Polyxena von Wentslau, till Wohlfart, f. 
1666, t 1709 a, / t i Stockholm; dotter af Philip von 
WeuUlau. 

Döttrar: 

1. Elisabeth, f. 1689 *%. 

1. Christma, f. 1690 J7 / 10 . Gift 1718 »/„ med 
Löjtnanten vid Amiralitetet Gustaf Adolph Ulf, i 
1736. 

2. Johanna Polgmena, f. 1701 "/?. Gift 1:0 med 
sin kusin. Kaptenen Christoffer Gerhard Palmstruch, 
f. 1682, t 1723: 2:0 med en Öfverate-Löjtnant 
Priadua. 

2. Magdalena Eleonora, f. 1703 "/„. Gift lo 
med en Aasessor Jarmerstedt i Iiffländska I^ndt- 
ratten: 2» med en Kapten Buddenbrock. 

2. Maria Charlotta, f. 1708 "/,. Gift 1:0 med 
Kaptenen Georg Fredric Freijman: 2to med en Kap- 
ten Meok. 

TAB. 18. 

Fabian (son af Gerhard Wittmacher, Nobil. Palm- 
skoch, Tab. 14), t 1674 * , ; Under-Officer vid Lif- 
gardet 1694; Löjtnant vid Södermanlands regrte 1695; 
Kapten derst.; f 1703 »/, i Warachau. — Gift 1697 Digitized by VjOOQIC PALMtTÄRD. 155 *% med CtUkmrma Q ron mutrek , i henne* ta giHt, 
f. i«77, t 1796 V,; dotter af Aseeasoreii Daniel 
Baxell, NobO. Ooaaearek, Nro 1221, oeh Catharina 
Bcttander ansat anka efter Ksmmcr era re n Thorbero 
Björkman oeh gift 3te gången med Ofrersten Cerl 
Johan Apiarioe, Nobil. Palmhjelm, }ix> 1552, till 
Be%årdeo, i haae 1 :■ gifte. Döttrar: 

artrfma CaMari«/i, f. 1699, t barnlos 1764 »^ 
pft Asby i Furs socken och Södermanland. Gift 1717 
med Kaptenen Casper Fredrio twm cfer 0#te», genannl 
Saebén, af Cnrländsk Adel. 

Elisabeth, f. 1700 "/,. Gift 1735 med Majoren 
rid Savotex reg:te Johan Henric Starch. Adel. ätten Palmström, N:o 867, f. Tab. 1. 

Mm Laage, NsWL Ptlmtrini, till Hållernd (na 
Gstliarinsedahl) i Nedra Ullernds annex och Wermland ; 
i 1621 », e i Rewal; Skeppsskri fvare på Svenska 
Flottan under Amiralen Henr. Sjöhjelms befäl 1647; 
Kanslist i Amiralitets-kollegium 1649; Notarie derst 
1654; Kommissarie 1667; Adlad 1674 "/„ (introd. 
1675 noder N.o 867); Assessor i nämnde kollegium 
1675; t 1686 V, i Stockholm och begrafven i S:t 
Jacobs kyrka, der hans vapen nppsattea. Han ur- 
sigtade sitt uteblifvande ifrån 1678 års riksdag och 
berättade, att han tillskrifvit sin son Löjtnanten Gustaf 
Palmström att den berista. — Gift la med (ej kändt): 
— &o med Annika BlanckenJjeU ; dotter af Rytt- 
mistaren Lars Thorstensson, Nobil. Blanckenfjell, Na 
319, till Sihlboholm och Hillerud, med Christina 
Boos af Hjelmsäter, N:o 51. 
Barn: 

1. Johan, till Hållernd samt Rosendal, ocM i 
Nedra Ullerad; f. 1648 7 / l2 ; Löjtnant vid Amira- 
litetet; t ogift 1705 "/„ och begrafven i Nedra 
Ullernds kyrka. 

1. Gustaf; Löjtnant vid Westgötha kavall. — Gift 
ned sin stjaftnoders syster, Margaretha Blancken- 
fjtll; dotter af Ryttmästaren Lars Thorstensson, No- 
bil Blanckenfjell, N* 319, till Sihlboholm och Hål- 
lernd, med Christina Roos af Hjelmsäter, N:o 51. 

1. Nils, f. 1662 '»/« i Stockholm; Bokhållare i 
Redaktions-kollegium; f ogift 1692 och begrafven i 
Jacobs kyrka i Stockholm, der bana vapen uppsattes. 

1. Catharina, f. 1664, * ogift 1698 " s och be- 
grafVen i Jacobs kyrka i Stockholm. 1. Flera Söner; Omkomna 1709 i Ukraine eller 
i slagtningen vid Pultava. 

f. Elisabeth. Gift med Bankokommissarien Erie 
Svensson Camén, i hans la gifte, t 1696 u / 4 ; bro- 
der till Justitise-Borgmästaren i Stockholm Daniel 
Camoenius, sedan Caméen, Nobil. Cameen, N:oll25, 
och halfbroder till Landtrichtern på ösel Sven Ca- 
mén, Nobil. Caménhjelm, N:o liOo. 

2. Lars; Kornett. Se Tab. 2. 

2. Anna. Gift 1:0 med Faktoren vid Norr-Telje 
bruk Olaus Johansson Salanus, i håna 2:a gifte, och 
som var kusin till Assessor en Magnus Salan, Nobil. 
Bjelkenhjclm, N:o 1624, till HacksUd: 2:o med 
Kyrkoherden i nämnde stad Lars Hedlin, f 1709 3 / a . 

Tab. 2. 

Lan (son af Johan Lange, Nobil. Palmström, 
Tab. J); Korporal vid Westgötha kavall.; Kornett 
dnret. ■ — Gift 1707 % på Aspenäs i Lerums socken 
och Elfsborgs län med Anna Catharina Lillje af 
Aspenäs, f. 1689; dotter af General-Qvartermästare- 
Löjtnanten Mauritz Lillje af Aspenäs, N:o 109, till 
Aspenäs, med Margaretha Sidonia Bildt. 

Barn: 
Mauritz. — Gift med en Eketrå. 
Johan. 
Lars. 

Anna. Gift med Carl Fredric von Borst, 
Catharina. 
Qharlotta. 
Ätten är för längesedan ansedd vara utgången. Adel. ätten Palmvård, N:o 2224, f. Oltfj Bonde i Nibble i Heéemora socken oeh 
Dakrae. 
Son: 

Jthaaae* Olal lednwreasle N fettas* Pedagog i 
Sfedri sockan i Dalarne 1655, då han antog till- 
oastaet NibeUns efter föräldrahemmet; Kapellan i 
I^Kaaraberg. 
Son: 

Ju* Nlbellas, f. 166$ i Ijdsnarsberg; trest 
tamt Pastors-Adjunkt i Hubbo forsaml. af Wesssrås 
stift 1696; Kapellan derst; + 1722 % — Gift 
1698 V',, med Christina Babuua. f. 1675 u / 1t t 
1741 »/,; dotter af K apel länen Claes Habiifcis i 
Habbo oeh Elisabeth Pehxadottar Oraaa. 8ou: 
Mil BUbellta, f. 1699 V, i Hubbo; Koneistori- 
Notarie i Westerås 1737; + 1771 V, på Korgesta i 
Sevalla socken och och Westmaaland. Han forbbf, 
efter egea böjelse, i denna sin syssla, ehuru han var 
väl känd för sm lärdom i theologi oeh andra veten- 
skaper samt för sin kunnighet i både gamla oeh 
vjm språk j har ötVersatt oeh låtit tryeka Sehatzena 
Inledning till Romerska Antiqviteteraa, Bibnera Bi- 
blisk» Historia samt En Chrieteas Resa otur Steniga 
Arabien. — Gift 1739 med Catharina Tuuelia, t 
1713 »/,„ f 1760 *V 1t ; dotter af Kyrkoherdea i 
flenilla Erie Taaelias, ifrån Stora Tunn i Dalarae, 
och Brita Simonsdotter Hedman, Kapellaaadotter ifrån Digitized by VjOOQIC 156 PJLPI4KWA. Kihla, inait syster till den bekanta Geographan, As- 
sessoren Ene Tnneld. 

Johan Eric Ni »ellos, Neell. Palnmird, t. 1745 

% i Westerås; Auskultant i Svea H of rät t 1769; 
Notarie derst 1776; Proto-Notarie 1781; Assessor 
K 84; T. f. Revisions-Sekreterare 1789; Revisions? 
Sekreterare 1792; Under-Ståthållare i Stockholm 
1793; Riddare af Nordstjerue- Orden 1791; Vice Tre- 
sidenti Kommerse-kollegiuin 1798; Justiliie-Råd 1809; 
Kommendör af förut u. Orden s. å.; Adlad 1812 t2 / 6 , 
enl. 37 $ Regeringsformen (introd. s. å. under N:o 
2224); t barnlös 1821 V 4 i Stockholm och slöt så- ledes sjelf sin adel. ätt, samt begrofe i Storkyrkan, 
då vapnet krossades af Statssekreteraren af Kullberg. 
Såsom Ledamot i ea Skogskoinmitte, utarbetade ku 
den 1793 utkomna förordningen om skogarna i rike*. 
— Gift 1788 */ I0 i Stockholm med Christina fftrsca 
Bagge, f. 1767 Y % i TripoH» » Afrika, t 1827 « , 
i Stockholm ; dotter af Svenska Konsuln i Tripoli* 
Christian Bagge och Virginie Pinatel, som var dotter 
af Grosshandlaren Jaques Pin a tel (af en Italiensk, 
men sedan naturaliserad Fransk bandelsslägt, som 
först nedsatt sig i Marseille och sedan öfverftyttat 
till Tripolis) med Anne Rose de Gueslin, af en gmm- 
raal Fransysk adel. att. Adel. ätten PansO, N:o 1604, f. Georg Panse) Jnris utriusque Doctor; Hofrätts- 
Advokat i Stralsund. — Gift med en dotter till 
Superintendenten M:r Bernhard Gossmau i nämnde 
stad. 

Son: 
Oearg Bernhard Panse, Noeil. Pansa, f. i Pomcni; 
Volontår vid Svenska Arméen i Sachsen 1707; Vo- 
lontär vid Konung Stanislai Lifgarde s. å., och hvar- est han tjenade sig upp till Regements-Qvartermästare; 
Löjtnant vid Svenska Lif-dragonerna 1711; Kapten 
vid Smålands Tremänn:8-reg:te till fot 1712; Öfver- 
Adjutant vid Bohusländska Arméen 1718; Adlad 
1719 % (introd. s. å. under N:o 1604); f ogift 
1742 *% i Stockholm och slöt således ajelf sin adeL 
ätt samt begrafven i Tyska kyrkan. Han dömdes 
af Svea Hofrätt efter Fallissemcnts-plakatet, men sa- 
ken låg oafgjord hos Kongl. Maj:t då han dog. AdeL attea Papegoja, N:o 134, f. 

Denna ätt, som i von Stjernmaus Matrikel orätt säges härstamma ifrån Finland, utgick på svärdssidan 
i början af 1700-talet. Tab. 1. 

Birje Papegtja, till Svenstorp i Korsbergs socken 
och Skaraborgs län. 
Söner: 

Bengt; Ryttmästare. Se Tab. 2. 

Marcus, till Styrshult och Åstorp, båda i Wester- 
göthland; Lefde utan tjeust ; f 1647 **/,, och ligger, 
jemte sin fru, begrafven i Korsbergs kyrka. Han 
lät ursägta sitt uteblifvande ifrån 1627 års riksdag. 
— Gift med Brita Lilljehöök. 

Göran. Var tillstädes vid 1627 års riksdag. 

Tab. 2. 

Bengt (son af Börje Papegoja, Tab. 1), till Svens- 
torp, Bruotorp och Ulfvaskog; Var en Westgötha 
Adelsman; Ryttmästare vid Östgötha rytteri 1619; 
Lefde ännu 1648; Begrofs på Korsbergs kyrkogård 
under en med B. B. S. P. tecknad sten. Han bort- 
bytte 1641 till Riks-Drotteet Grefve Pehr Brahe 
Jowa säteri i Haliko socken och Fioland emot Brun- 
torps säteri, 2 mantal, och Thorstorps säteri, 1 man- 
tal, samt 228 R:dr specie, — Gift med Christina 
Finne; dotter af Hans Ericason Ull Brinckala, som 
1576 «/ t0 blef af Konung Johan 111 Adlad, erhål- 
la ude till vapen en guldbjelke snedt öfver i röda 
föll, med tre blå bösselod ofvanföre . och en half Wå 
lilja inunder, men hvars ätt uttloeknada innan rid- 
darhusets inrättning. Söner: 
Brynte; Ryttmästare. Se Tab. 3. 
Han; Lefde utan tjenst. Se Tab. 5. 
Johan. Skepps-Major. Se Tab. 7. 

Tab. 3. 

Brynte (son af Bengt, Tab. 2), till Svenstorp och 
Bruntorp samt Skönnebol i Ny socken och Werm- 
land; Blef 1627 på ättens vägnar introducerad under 
N:o 134; Ryttmästare vid Adelsfanan; Finnes harva 
underskrifvit 1649 års Riksdagsbeslut. — Gift med 
Auna Stårck, f. tvilling; dotter af Ryttmästaren Jon 
Pahrason Stårck (N:o 233), till Ölstorp. med Kjerstin 
Lilljehöök af Gällared och Kolbäck, N:o 66. 
Söner: 

Bengt, till Svenstorp ock Skönnebol samt Stana- 
holm i Westergöthland; Lefde utan tjenst; t baralos 
1675 19 / 4 på Hårdeholm och begrafven i familjens 
graf i Korsberga kyrka. — Gift med Elisabeth Bard 
af Segerstad; dotter af Ryttmästaren Eric Hård af 
Segerstad, N:o 17, till Hårdeholm och WaHetorp, 
med Margaretha Lillje, af Greger Mattssons ätt, 
N.*o 6. 

Brynte, f. 1627; Ryttmästare; + 1604. Se 
Tak 4, 

Tab. 4. 

ftrynfo (son af Brynte, Tab. 3), till Svenstorp, 
Stallsholm och Hambrum, också i Weslefgothlana; Digitized by VjOOQIC PARMAND. 157 Ryttmäsiare vid Adelsfanan 1675; t 1694 '% på 
Svetttorp och begrafven i Korsbergs kyrka. — Gift 
ned tio broders svägerska, Catharina Bård af Se- 
gerstad; dotter af Ryttinästaren Eric Hård af Seger- 
ttad, N:o 17, till Hlrdeholm och Walletorp, med 
Margaretha Lillje, af Greger Mattssons ätt, N.-o 6. 
Barn: 

Brynte; Löjtnant vid Elfsborgs regrte; + ogift. 

Mhsabetk, t 1673, t 1774, öfver 100 år gam- 
■al oeh troligen den sista af ätten och namnet. 

Eric, till Hambrum och Stall; Fänrik vid Ska- 
raborgs regrte; t ogift 1698 "/ 8 på Svenstorp och 
begrafren i Korsbergs kyrka. 

Anna Brita. Gift med Kaptenen Herman Brand, 
N:o 201, till Stallaholm, Svenstorp, Hamrum, Styrs- 
hult oeh Solberga, f. 1678, i 1736. 

Ckrutma, t 1748 "/,. Gift l.o 1699 med Kan- 
terna Lan Lagerborg, N.-o 1112, L 1664, t 1704: 
2a med Öfversten Slem Trana, Nobil. Tranhjeim, 
Nco 1316, i han» 2* gifte, f. 1665, t 1732. 

Bengt; Fänrik vid Elfsborgs regrte; t ogift. 

Tab. 5. 

lans (son af Bengt, Tab. ?); lefde utan tjenat 

Barn: 
Bengt; Fänrik. Se Tab. 6. 
£s Dotter. Gift med Ryttjnislaren Jacob Uufoud- 
tkxt, No 415, i håna 2:a gifte. 

Tab. 6. 

leigft (son af Hans, Tab. 5); Fänaik; Lefde 1685. 
Usa tyckes vara den Fänrik Papegoja vid Söder- 
naalaiies regemente, h vilken 1681 den 26 April» 
•ston odaglig, fick alsked* 
Son: 

Bengt, 

Tab. 7. 

Man (son af Bengt, Tab. 2), till Ramstorp i 
Aeklinga pastorat och Skaraborgs län ; Guvernör örver 
Nya Sverige i Amerika 1654, efter sin svärfader Joh. Printz; Var 1663, 1676 Skepps-Kapten, sedan 
Skepps-Major. — Gift med Armengard Printz; dotter 
af Landshöfdingea Jsban Björnsson Priutx, NobiL 
Prints. N:o 304, till Gunillaberg och Skoflestad, med 
hans 2:a fru, Maria von Liunestan, i hennes 2:a 
gift«. 

Barn: 

Göran; Kapten. Se Tab. 8. 

Gustaf; Löjtnant vid Amiralitetet; Kapten derst. 
1673. 

Berndt; Kapten. Se Tab. 9. 

öertrnd; Lefde 1673. 

Carin. Gift med Kaptenen Bengt Nilsson, NobiL 
Ulfsköld, N:o 674, till Simmatorp och Sunseryd. 

Tab. 8. 

flsraa (son af Johan, Tab. 7); Fänrik vid Söder- 
manlands rtg:te; Kapten vid Bergs-reg:tet 1674. 
Han var tilletädee 1676 den 10 oeh 11 Juli, då 
Landskrona af Danskarna stormades oeh intogs, dock 
icke med Word. — Gift med Catharina SUfverlaås, 
som fiek testamente af Presidenten Magn. Gripenklo. 
Dotteri 

KUtabeth Catharina, till Lindsbro i Westmanland ; 
f 1753 och ligger, jemte sia man, begrafven nnder 
ehoret i Oster-Wahla kyrka. Gift med Ofverste-Löjt- 
aaatea Seved Gustaf Tigerhjelm, N:o 817, f. 1672, 
t 1726. 

Tab. 9. 

lernét (son af Johan, Tab, 7), till Korpngården 
i Westergöthlaad; Var 1674 Kapten; Sedan Haupt- 
man på Leckö. — Gift med Boos. 
Barn: 

Gustaf; Förare vid Westgötha-Dale regste; Fänrik 
derst 1703; Dödad 1705 '% vid landstig ningen på 
Retnsaari. 

Adolph; Under-Officer vid Westgötha-Dals reg:te 
1700; Fänrik vid Skaraborgs regrte 1706. 

Catharina. Gift med Fänriken Carl Hård af 
Segerstad, N:o 17, till Ramstorp, f. 1697, t 1775. Adel. ätten Parmand, N:o 1360, t. Jaet») Borgmästare i Linköping. Son: Anden Jacafcaaeu) Borgmästare i Linköping. Hans 
Wb kallade »ig Parmander. 

8on: 
Itaac Paraaander, MabU. Parmand) Kammarskrif- 
nre i Kammar-kollegium 1666; Lieentförvaltare på 
Gottlsod 1671 ; MUitise-Bokhålliure i nysta, kolleginm 
1.1; Kammrnmim vid Miutisa-kontoret derst. 1684; 
Kaanaererare efter Georg WaHrave 1604; Krigskom- missarie 1695; Adlad 1698 »/, (introd. 1699 under 
N:o 1360); Krigs-Råd 1710; + 1714 och slöt ajelf 
sin adel. ätt. Han anförtroddes 1677 att, tillika 
med General-Löjtnanten Grefve Arv. Witteaberg, re- 
krytera Oatgötha och Smålands kavalleri-regementen. 
— Gift ined (hvilken är ej käadt). 
Söner: 

Anders; Löjtnant vid Fortifikationen; t ogift 1713 
i Götheborg. 

Jsaac, L 1683; Konduktör vid Fortifikationen 
1701; Löjtnant derst. 1704; t ogift föra fadern. Digitized by VjOOQIC 158 PATKULL. Adel. ätten Patkull, N:o 237, f. 

Ådel. ätten Patkull räknas i bl au d de härmästerliga slägterna i Liffland, och har, sedan nämnde land 
kom under Ryskt välde, blifvit på riddarhuset i Riga introducerad under N:o 32. Tab. 1. 

Jurgen Patkull. — Gift med Gertrud von Zwie- 
fcln, till Dustep, som lefde enka 1613. 

Son: 
GSran Patkull, Natural. Patkull, till Askeryd i 
Jöuköpings län samt Tångared; f. på 1570-talet; 
Hofjunkare hos Konung Carl IX 1610; Var 1622 
Öfver-Löjtnaut; Kallas 1630 Kapten; Natural. Svensk 
Adelsman och introd. 1635 under N:o 237; Kallas 
slutligen Öfverste-Löjtnant och sist Ofrerste; + 1676 
% pä Askeryd, öfver 100 år gammal och aedan han 
nästan blifvit barn nå nytt, samt begrafven, efter 
eget förordnande i Askeryds kyrka. Han fick 1630 
af Konung Gustaf II Adolph i donation några hem- 
man i Askeryds socken och Småland; friade ej långt 
före sin död, vid omkring 100 års ålder och blind, 
till sin sonhustrus moder, Christina Stolpe, som då 
var inemot 80 år gammal, men fick afalag. — Gift 
l;o med en Verklais, som var af samma alägt, som 
adel. ätten Silfverlåås, N:o 377: — 2:0 med Anna 
Drake. 

Barn: 

1. Margaretha,J. 1616, S:t Simonis afton, i Cal- 
mar. Gift med ÖfVersten Gustaf Sabel, N:o 152, 
till Bagarbo och Orckö, f. 1594, t 1659. 

Agneta; Lefde 1679. Gift med Kapten-Löjtnanten 
Olof Armsköld, N:o 198, till Ekäng, Sjövika och 
Hambra, f. 160?, t 1686. Anna Dorotkea, f 1664 »',. Gift med Majoren 
Arvid Hammarsköld, No 135, till Bröttorp, Farao 
och HumlekerahoJt, f. 1626. 

Patrik, f. 1629; Ofverste; t 1687. Se Tab. 2. 

Johan, + i Tysklaud. 

Knut; Var 1683 Ryttaeäetare. 

Tab. 2. 

Patrik (son af Göran Patkull, NaturaL Patkull, 
Tab, 1), till Askeryd samt Flishult i Näaby socken, 
Abonäs i Säby socken och Torpa, alla i Småland; l 
1629 a, / t ; Var 1654 Kapten-Löjtnant vid Ostgötha 
kavall.; Slutligen Ofverste för detsamma; t 1687*% 
på Flishnlt och begrafven i Näaby kyrka i Jönkö- 
pings län, der hans vapen uppsattes. Hans namn. 
oland andras, står på Säby största klocka. — Gift 
med Ester Silfversparre;\ dotter af Nils Pehrsson 
Silfvenparre, N:o 99, till Kulleboda och Wiahult, 
med hans 2ia fru, Christina Stolpe, N:o 83. 
Barn: 

Anna Maria. Gift 1678 "% med Ryttmästaren 
Eric 8ilfverhjelm, N* 93, till Harsjö, Traneryd och 
Örsbyholm, f. 1656, + 1692. 

Christina. Gift med Kaptenen. Arvid Ebttrå, N* 
137, till Wäsby och Skärfvete, i hane l:a gifte, t 
1644, t 1686. 

Maria Elisabeth. Gift med Majoren 
Oldekop, Nobil. Oldekop, N:o 990. 

Ätten är for längesedan utgången. Friherrl. ätten Patkull, N:o 131, f. 

Sambandet med adel. alten Patkull är icke kändt. Johan tfetrgssan Patkull, till Obarlach eller Hof 
zom Felde i Helmet socken. 
Son: 

Johan Johansson Patkull, till Posendorff i Ube- 
norms socken ooh Liffland; Hofmästare hos Herti- 
ginnan Sophia (Konung Gustaf I:s dotter) 1606; 
Kongl. Svensk Hofjunkare 1610; Drottning Christinas 
Kammarjankare; Kallas sedan, uti ett bemälta Drott- 
nings bref af den 30 Nov. 1645, Kammarherre; t 
1646, lemnande en son och en dotter. — Gift med 
Agnes von Falkenberg, f. 1582 a %; Lefde 1656; 
dotter af Riddaren, Krigs-Rådet och General-Kom- 
missarien Henric Baltzarsson von Falkenberg, till 
Skönnermarkt, Armis, 8alisbttTg, Böratorp, Trystorp, 
Bålby oeh Hammarbyholm, med Elisabeth von Vie- 
tinghoff samt syster till Riks-Rådet Conrad von Fal- 
kenberg, Natural. Falkenberg af Trystorp, N:o 18, 
till Trystorp, Börstorp och Sandemar, samt Laoda- 
höfdingen Melcher von Falkenberg, Natural. Falken- 
berg af Bålby, Nä 105, till Bålby och Falkenå, m. m. 
Son: 

ienrlc Johansson Patkull, till Posendorff samt 
Rosenbeck i Rop sockan; Page hos Konung Gustaf II Adolph 1628; Volontär samt red såsom gemen 
Ryttare; Fänrik vid det gamla Blå regrtet; Var 1648 
Löjtnant vid Adelns rusttjenst i Vendiska kretsen; 
Öfverste-Löjtnant och Landt-Råd 1658; Ofverste 1678. 
— Gift med Vendela Rosenberg; dotter af Krigs- 
Rådet Simon Simonsson Snare, Nobil. Rosenberg, 
N:o 322, till Thorslunda, Frö ock Föraeby, med 
Margaretha Törnsköld, N:o 234. 
Son: 
Georg Reinhold Patkull, Baran Patkull, til] Po- 
sendorff; Fänrik vid Lifgardrt 1677; Löjtnant derst. 
1682; Regements-QvHrtermästare 1689; Ofverste- 
Löjtnant vid Westgöt ha- Dals regrte 1697; Ofverste 
för Fyra- och Femmänn:s-reg:tet i Weatergdthland, 
Nerike, Wermländ och Dal 1763, b vilket han upp- 
rättade, och for Westgötha-Dals regrte 1705; Vice 
Laodshöfdiag i Elfsborg» län 1708; General- Major 
af Infanteriet 1710; Vice Guvernör i Götheborgs och 
Bohuslän 1715; Landshöfding i Jönköpings län 1716; 
Friherre s. å. "V,,, och skulle skrifva sig Friherre 
Patkull von Posendorff (introd. 1719 under N:o 131 j, 
T barnlös 1723 och slöt således sjelf stu friherrl. 
ätt samt ligger, jemte sin fru, begrafven i Lund by Digitized by VjOOQIC PAULI. 1!V0 kyrka i Wädtlc härad i Westergothland, der deras 
vapen och epiUphiom ses. Han trädde 1087 i ut- 
rikes tjenat och bevistade året derna, såsom Volontär, 
de Christa** fälttåg emot Tnrkarne i Ungern samt 
belägringen af Delgrad; slog och nedergjorde. jemte 
Majoren Hans Henr. von Tiesenhaasen, 1700 den 
28 Okt. Tid Waryilla och H ak ull i LiMand en Rysk 
trupp, men blef på återfärden s. d. tillfångatagen af 
Byssarne, dock, kort efter slaget vid Nnrwa s. å., 
befriad; förjagade 1703 i Okt. ett af Oginskis par- 
tier i Carland, och dref sedan kort före jul ett an- 
nat på flygten; anförde 1712 vid passagen af Dam- garten i Pomern eftertrapperna, och kommenderade, 
i slaget vid Gadebosch, med vanlig tapperhet, ena 
flygel u af Svenska Arroéeu; hlef slutligen 1713 fan- 
gen hos Danskarne vid Tonni ngene öfvergång, men 
kom följonde året lös. — Gift med Friherrinnan 
Anna Catharina Lovisa De Mortaigne, i hennes ?:a 
gifte, t 1731 i Götheborg; dotter af General-Löjt- 
nanten Barthold de Mortaigne, Baron De Mortaigne, 
N:o 65, till Borreby och Sundbyholm, med Catha- 
rina Dorothea von Hertingibansen samt en ka efter 
General-Majoren Hans Chris! offer Kock, Nobil. Kock 
von Crimstein, N:o 712. AdeL ätten Pauli, N:o 96. Tab. 1. 

Watfguag PmU, Herre till Negerschiek i Öster- 
rike; Var af adel. härkomst och brakades i förnäm- 
ligt enheten. — Gift med Margaretha Godthardiskm 
til] Bibel. 
Son: 
Zaeberias Wal%aags*ti Paall, lUiaril. Paell, till 
Wingslör i Lista socken och Södermanland samt 
Martorp; f. 1586 i Kårathen i Österrike; Kornett 
vid öfrersten Göddart von Stahrenbergs reg:te emot 
Tarkarne i Ungern ; Kora 1608 till Sverige; Kammar- 
justare hos Hertig Carl af Södermanland s. å. ; Kor- 
nett vid samma Hertigs Liffana 1611; Interime-Löjt- 
naot derst 161?; Stallmästare hos En k©- Drottning 
Christina 1613; Stallmästare hos Hertig Carl Philip 
kort därefter; Rvttmåstsre för bemälta Hertigs Lif- 
kompani 1617; Ryttmästare- för ett kompani af Adelns 
nift^enst i Södermanland 1625; Natnral. Svensk Adela- 
bsb s. å. oeh introd. under N:e 96; Var 1626 Rytt- 
isastsre for tre kompanier Finnar och 1628Öfverste* 
Löjtnant för en 6 å 8 kompanier Svenska Ryttare 
eller en sqvadron Södermanlands Ryttare; Öfrerste 
fur Rytteriet i Södermanland, Nerike oeh Wermland 
samt Wadsbo och Walla härader i Westergothland 
1630; ti.!, natten till den 25 Ang. i Stockholm 
af pesten samt begrafven i Lista kyrka. Han skic- 
kades vid 12 åra ålder af föräldrarna till Italien, 
för att lära främmande språk, fakta och andra adeliga 
öfbingar, samt gjorde 1603 på kort tid en .resa till 
Sverige; måste, for de stränga påbuden i Österrike 
emot Lutheran erna. jemte bröder oeh syskonbarn, 
lemaa gods och fädernesland, och koin med tre sina 
koder till Sverige; förordnadea 1612 att i Westerås, 
kjöpiig och Arboga värfva ryttare för Lif regementet; 
bevistade 1621 Rigas eröfring och 1626 med m> 
nirkt både tapperhet och klokhet kriget i Preussen, 
tarsnder han alltid brakades vid svårare tillfallen, 
Aom rekognosceringar oeh farageringar, med mycken 
lycka; pkodrade och brände 1627 staden Meelsach; 
w i krig en mycket behjertad man oeh befordrade 
fas* val som stödo änder håna befäl; sjnkaade slut- 
at i skärgården, då han sjöledes skulle resa till 
Koasng Goataf II Adolphs Armée i Tyskland, och 
*Wes åter till Stockholm, der han dog. — Gift 1615 
\ på Stockholms slott med Drottning Christina 
fa Äldres Hofjangfira Brita Bård af Segerstad, till 
Wmeile fWingelör), som dfverlcfde honom} dotter af 
StitoåUaren Olof Larsson Hård (af Segerstad, N:o 
,7 K till Segerstad, Skemmingsfors, Hakbo och Tub- 
*****?, med Catharina Yogtin von Pronhaasen. Barn: 

Tre Döttrar, ff noga. 

Zacharias, Ull Wingslör och Martorp; f. 1620 
"/„ på Wingslör; Lefde utan tjenst; t 1665 V, på 
nämnde ställe och begrafven i Lista kyrka, 

Carl; Assessor: t 1658. Se Tab. 2. 

Christina, f. 1628. Gift med Lsndshöfdingcn 
Gustaf Ribbing, N:o 15, till Österby, HraJsUd och 
Ribbingsbäck, f. 1613, t 1093. 

Gustaf Adolph, t 1629; Major; t 1666. Se 
Tab. 5. 

Maria, t. 1630, * 1718 ogift. 

Tab. 2. 

Carl (son af Zacharias Wolfjgangsson Pauli, Na- 
turel. Pauli, Tab. 1), till Östtomta i Walle härad och 
Westergöthland samt Bångstad; f. på 1620-lalct; 
Assessor i Götha Hofratt 1657; f 1658. — Gift 
med Ebba Ulfsparré af Broxvik; dotter af Ståthål- 
laren Peder Göransson Ulfsparré af Broxvik, N:o 9, 
till Hedåker, Ribbingstorp och Råda, med hans 2:a 
fru, Ragnild Ekeblad, N:o 35. 
Barn: 

Catharina, t 1699 "/». Gift med Assessoren 
Gustaf örnevinge, N:o 352, till Jugesäter, Ulfhult, 
Spåuhult och Örneholm, t 1709. 

2. Zacharias, till Råda i Westergöthland; f. 1651 
"/ 2 ; Ryttmästare vid Westgötha kavall.; t ogift 1692 
f V 4 på Östtomta och begrafven i Rggby kyrka i Ska- 
raborgs län. 

Johan; Ryltmästare; + 1709. Se Tab. 3. 

Carl; Löjtnant; + ogift 1679. m 

Anna Christina. Gift med Öfverste-Löjtnanten 
Jesper \ Vuxna, Nobil. Reuterkjelm, N:o 982, f. 1630, 
+ 1703. 

Tab. 3. 

Jaha* (son af Carl, Tab. 2), i. på 1650-talet; 
Ryttmästare vid Westgötha kavalL 1679; Afrked 
1689; f 1709. — Gift med sin faders sysalimga 
dotter, Mena Hård af Segerstad, t 1710; dotter af 
General-Löjtnanten Johan Hård af Segerstad, N:o 17, 
till Hjellö, Ekbammar, Viken, Stensö oeh Danmarks» 
med bana la fru, Brita Lillje, af Greger Mattssons 
ätt, N:o 6. 
Barn: 

Zacharias; Kammarpage hos Konung Carl XII; 
t ogift 1708 i Ukraine. Digitized by VjOOQIC 160 PAULI. Carl; Adjutant vid Adelsfanan 1701; f ogift 
1704 % på ett parti.' i fiendeland: Blef s. å. *% 
utnämnd till Kornett vid nämnda regrte 

Johan; Under-Officer vid Lifgardet; t ogift 1709 
n / t i slagtningen vid Pultava. 

Göran, f. 1694; Fänrik vid Bergs-regrtet 1713; 
Löjtnant derst.; Löjtnant vid Adlerfeltska regttet; 
Holtx-Furste i Småland 1737; + ogift 1756 i Lands- 
krona. 

Qustaf; Fänrik; + 1762. Se Ta b. 4. 

Eric; Fänrik vid Adlerfeltska reg: tet; Löjtnant; 
+ ogift 1738. 

Axel; Fänrik vid Willebrands regrte; Löjtnant 
derst.; t ogift 1741 a % i slaget vid Willuianstrand. 

Brita Catharina. 

Ebba. 

Ännu Sex Döttrar, +f unga eller ogifta. 

Tab. 4. 

Gustaf (son af Johan, Tab. 3), f. på 1690-talet; 
Adjutant vid Uplands Ståndsdragoner; Fänriks afsked 
17*3; + 1762*% i Wadstcna. —Gift 1738% med 
Sophia Christiana von Bruse, t. 1721 3 ' t0 ; dotter af 
Öfverste-Löjtnanten Carl Bruse, Nobil. von Bruse, 
N:o 1503, till HagcUrum och Ekenäs, med Gustafva 
Johanna Pilefelt, N:o 230. 
Söner: 

Axel, t 6 monader gammal. 

Zacharias Wolf gäng, f. 1743; Sergeant vid Kron- 
prinsens reg:te; f 1760 under kriget i Pomern af 
en laddning, som sprang 16s. 

Tab. 5. 

Ciastaf Adolph (son af Zacharias Wolfgangsson 
Pauli, Natural. Pauli, Tab. 1), till Wingslöroch Mar- 
torp samt Tyllinge i Dalhems sockeu och Calmare 
län; f. 1629 *% på Wingslör; Kornett vid Öfverste 
Sinclairs regrte till häst 1655; Slutligen Major; f 
1C66 ! */„ på Tyllinge och bcgrafven i Pauliska graf- 
ven i Lista kyrka i Södermanland. Han bevistade 
hela Polska kriget och sedan, 1658 och H'»5°, det 
Danska. — Gift med Åfetta Stake, i hennes 1:a gifte, 
och som lefde ännu 1708 på Tyllinge, enka efter sin 
2:a man ; dotter af Landshöfdingen Olof Stake, N:o 
110, till Årenäs och Brännegftrd, med Anna Ribbing, 
N:o 15, samt om gift med Landshöfdingen Arendt 
Möller, N:o 454, till Lilljenhagen, i hans 2:a gifte. 
Barn: 

Brita, f 1709. Gift med sin moders morbror, 
Kaptenen Seved Ribbing, N:o 15, till Svausö och 
Hvargarn, f 1673. 

Eric, f. 1664 ,8 / 12 , f 1667 2 % och begrafven i 
Lista kyrka. 

Gustaf Adolph, f. 1666; Löjtnant; + 1702. Se 
Tab. 6. 

Tab. 6. 

Gustaf Adolph (son af Gustaf Adolph, Tab. 5), f. 
1666 V,; Löjtnant vid Calmare reg:te 1692; f 1702 
i Polen under kriget. — Gift 1688 med Catharina 
Wilhelmina von Post, i hennes l:a gifte, f. 1671 %, 
+ 1748; dotter af Öfversten Wilhelm Manritz von 
Post, Natural. von Post, N:o 687, till Bodenenger, 
Postholtx, Bossfeld, Arby, Forneby och Knhltorp, med 
Catharina Schildt, N:o 282, samt omgift med Ma- 
joren Gabriel Bergencrona. 
Barn: 

Metla Gustafviana, f. 1689, t ogift 1713. mihelm Manritz, f. 1691; Öfver-Jagmästari; i 
1758. Se Tab. 7. 

Brita Catharina, f. 1693 V,. Gift 1719 med Löjt- 
nanten vid Smålands kavall. Jonas Lamberg. 

Anna Christina, f. 1694, f barn. 

Zacharis Wol/gang, f. 1695, + 1701. 

Anna Margaretha, f. 1697, + barn. 

Maria Elisabeth, f. 1701, + 1704. 

Tab. 7. 

Wilhelm Maurits (son af Gustaf Adolph, Tak 6), 
f. 1691 7, ; Volontär vid Uplands rekryter 1707; 
Fänrik vid Uplands regrte 1709; Löjtnant derst 
1711; Kapten 1712 och vid Westgötha-Dala regrte 
1717; Majors karaktär 1719; Öfver- Jägmästare i 
hela SmSland; t 1758 w ' 12 i Stockholm. Han gick 
1709, såsom Kornora], med transporten till Riga: 
bevistade 1710 den 28 Febr. slaget vid Helsingborg; 
var vid 1743 års riksdag Danska partiet tillgiften; 
egde Fluxerums säteri i Småland och anlade Paul i - 
ströms jernbruk i Carlstorps socken och samma pru- 
vius; har slutligen gifvit till Fluxerums aockeskvrka 
Carlstorp, en silfver-oblatask. — Gift 1.o 1717 V' lfl 
med Friherrinnan Margaretha Johanna Oxeustjena 
af Eka och Lindö, f. 168« %, t 1718 »/, i barn- 
säng; dotter af Kammarherren Frih. Åke Oxenstjema 
af Eka och Lindö, Nro 1, till Eka och Lindö, med 
Johanna Elisabeth De Geer, Nro 291 : — 2*> I7?0 
s, / 9 med Friherrinnan Brita Charlotta Ström/ett; dot- 
ter af Presidenten Otto Reinhold Ström fel t. Baron 
Strömfelt, N:o 173, och Friherrinnan Anna Magda- 
lena Taube af Odenkat, Nro 110. 
Barn: 

1. Carl HWtelm, f. 1718*%; Volortär vid Hof- 
jägeristaten 1733; Jagtjunkare 1736; Hejdridare i 
Jönköpings län 1741; Kongl. Hofjägmästare i Öster- 
göthland 1747; Öfver- Jägmästare derst.; i ogift 1 761. 

2. Anna Magdalena, f. 1721 M / 4 i Borås, t 1774 
% i Lund. Gift 1743 *% i Stockholm med Vice 
Presidenten Christian Fredric Klingspor, Baron Ktmg- 
spor, N:o 257, till Kärr och Fagerhult, f. 1711, 
t 1785. 

2. Christina Wilhelmina, f. 1722 %. 

2. Margaretha Charlotta, f. 1723 7 f0 . Gift 1743 
med Majoren Gustaf Gotthard Bock i Liffland, 1 1756. 

2. Gustaf Adolph, f. 1725 *%; Bataljons- Adju- 
tant vid Lifgardet; t ogift 1749 Palmsöndagen den 
19 Mara. 

2. OtUliana Euphrosyne, f. 1726 % a . Gift i Liff- 
land med en Löjtnant von Brandi. 

2. Hedvig Ulrica, f. 1728, + s. å. 

2. Charlotta Lovisa, f. 17*9, t 1730. 

2. Wilhelm MaurUz, f. 1730 %, på Fluxerum; 
Student i Upsala; Sergeant vid Poaseska virfv. Tyska 
reg:tet i Stralsund 1751; Fänrik vid G ref ve Feraens 
reg:te i Frankrike s. å.; Premier-Löjtnant derst 
1757; Fänrik vid förutn. Posseak* regrte s au; Sons- 
Aide-Major i Fransk tjenst 1760; Aida-Major de 
place i Ziegenhain 1761; Aide-Major a. å.; Atde- 
Major General de Siége; Kapten vid Prinsens af Nas- 
sau-Zaarbrucken regrte 1763; Afsked nr Franaka tjän- 
sten samt Löjtnant vid förutn. Poaaesska, då Cron- 
hjelmska regrtet a. å.; Kapten vid Jemtlands regrte 
1764; Riddare af Svärds-Orden 1767; Major vid 
nyssn. regrte 1770; Major vid Westmankods regrte 
s. å.; Ofverste-Löjtnant i Arméen 1775 oenvidsistn. 
regrte 1776; Kavaljer hos Prins Fredric Adolph 1777; 
Öfverste i Arméen 1780 och för Weaterbottens regrte 
1785; Kommendör af förutn. Orden 17&9, ined val- 
språk: Amore Virtntis; General-Major 1790; Rid- Digitized by VjOOQIC PAULI. 161 dåre med stora kortet af Svärds-Orden samt Generalr 
Löjtnant a. &.; Öfverste för Skaraborgs regrte 1791 ; 
förste Stallmästare hos Prins Fredrio a. å.; Konun- 
gens General- Adjutant 1792; Befälhafrande General 
örVer Westgötha-fördel ningen af Arméen a. &.; Koin- 
Bendör med stora korset af S värda-Orden 1704; 
Afsked från Öfverste-beställningen vid Skaraborgs 
regrte 1796; t 1800 "/ 8 i Stockholm, uUn äkla 
barns efterlemnande. Han var en tapper krigare och 
skicklig anförare; bevistade nnder tjenaten i Frank- 
rike alla Franska Arméena fälttåg och dernnder ba- 
taljerna vid Hästen beck, Leuternberg och Bergen, der 
san blef blesserad ; var afven med vid Corbaoh, Caa- 
kI, Ziegenhain, Fellingshausen och Eimbeck, m. fl. 
stillen; deltog i Finska kriget 1788—1790, och an- 
förde avantgardet vid Uttismalm, uoder Konung Gu- 
itsf IILs eget befäl ; bevistade träffuingen vid Likala 
och hade nnder reträtten derifrån först befälet öfver 
svsotgardet, sedan befallning att försvara passet emel- 
lan Memmälä och Anjala, till dess bägge brvggorua 
kasait springas, hvarefter han var befälhsfvare öfver 
den vid sistaämnde ställe posterade kår, ifrån den 
23 Juli till den 16 Ang., derunder han uthärdade 
Rrssanies dagliga anfall och kanonader; kommende- 
rade i slaget vid Walkiala, också under Konungens 
befäl, högra flygeln och bidrog hufvndsakligen till 
den lyckliga utgången af nämnde slag, samt benåda- 
des då med en hedersvärja med guld fäste och fa- 
stade framför fronten af trupperna riddarekorset af 
Svärds-Orden på Konungens bröst; fick sedan befälet 
öfrer Svenska Arméena venstra flygel, med hvilken 
kaa slog Ryssarna totalt vid Keltia baraeker dea 20 
Maj 1790 samt intog lägret vid Wärelä, för hvilken 
bravar han blef Riddare af Svärds-Ordens stora kors; 
bevistade alailigen GeJe rikadag 1792. — Gift 1800 
"/, i Stockholm med Brita Sophia Schålts, i hennea 
1* gifte. f. 1760, t 1845*% i nämnde stad; akiljd 
hostra ifrån en Kapten Moback. 

2. Axel Wolfgang, l 1732; Kapten; t 1808. 
Se Tab. 8. 

2. Fredrica, t barn. 

Tab. 8. 

Axel Welfgajsg (som af Wilhelm Maurits, Tab. 7), 
till Locknevi i Locknevi socken och Cahnare län, an- 
dan till Laruni i Dalhems socken och samma län; 
f. 1732 */,; AnUgen i krigstjenst 1752; Fänrik vid 
Östgötha infant. 1753; Löjtnant derst 1760; Kaptens 
afsked 1768; t 1808 «% på Larum. — Gift 1754 
% \ på Locknevi med sin svågers kusin, Anna Lo- 
ns* Klingspor, i hennes 2.a gifte, f. 1729 % t 
1812 */ s på Marianssberg i Småland; dotter af Öf- 
vmte Löjtnanten Staffan Kliogspor, N:o 195, till 
Forssa, Håkerstad, Tolefora, Lidhem, Locknevi och 
Toverum, med hans l:a fru, Ursula Christina von 
Siegling, N:o 1093, samt enka 1752 efter (Frih.) Carl 
Ada» Ehrenstrahl, N* 865, till Fårebo. 
Barn: 

Brita Charlotta, f. 1754 «»/ m f 1800 1, / 1ft på 
Bnsebo. Gift 1776 w / t1 med Auditören Anders Ckrutma Eupkrosyne, t 1756 •/„ + 1832 «% 
på Bolstra i Jönköpings län. Gift 1773 ,§ / t med 
kjUmästaren Johan Carl Kjellman (Uhoenadler), t 
1800 % 

Anna Magdalena, f. 1757 a7 / 1? , f 1835 % i 
Wimmerby. Gift 1779 *% med sin systers svåger, 
Kaptenen Axel Adam Kjellman (Löwenadler). 

Wilhelm Mauritz, f. 1758; Kapten; + 1821. Se 
Ttb. 9. Staffan, f. 1759 »/,; Page hos Hertigen af Sö- 
dermanland 1774; Fänrik vid Savolax' regrtc 1779; 
Adjutant vid Lif-reg:tet till häst; t ogift 1791 ">/ B 
i Westerås. 

Gustaf Adolph, f. 1760; Öfverate-Löjtnant; t 
1817. Se Tab. 11. m 

Carl Axel, f. 1762 1 %; Fänrik vid Österbottens 
reg:te 1779; Slutligen Kapten derst; Ryttmäatare 
vid Adelsfanan 1792; + ogift 1807 V, i Piteå. 

Christian Fredric, f. 1763, t a å. «%. 

Christian Fredric, f. tvilling 1765 ai / # , fi.1% 

Eleonora Lovisa, L tvilling 1765 a, / é , + a. å. *%. 

Tab. 9. 

Wilhelm Maurits (son af Axel Wolfgang, Tab. 8), 
till Larum; f. 1758 V 6 ; Volontär vid Östgötha in- 
fant. 1760; Korporal vid Adelsfanan 1766; Fänrik 
vid Arméens Flotta 1774; Löjtnant derst. 1785; 
Kapteus karaktär 1786; Afsked; t 1821 '% på 
Eaperyd i Småland. — Gift 1784'% med Friherrrin- 
nan Ulrica Lovisa Lybecker, f. 175*, + 1813 w / l0 
på Lamm ; dotter af Ryt t mästaren Frih. Georg Heirric 
Lybecker, N:o 119, till Akerbolm, Djursnäs, Ottinge, 
Hesselby och Bjursund, med Friherrinnan Hedvig 
Christina von Knorring, N:o 177. 
Barn: 

Christina Lovisa, f. 1786 w /„ + 1823 »/,. Gift 
1806 *% på Larum med Landssekreteraren i Jön- 
köpings län, Lagmannen Lars Löwenadler. 

Axel Georg, f. 1787; Kapten. Se Tab. 10. 

Wilhelm Maurits, f. 1796 »/„, + 1799 */ l0 . 

Tab. 10. 

Aiel Heérg (son af Wilhelm Maurits, Tab. 9), f. 
1787 *%; kadett vid Carlberg 1801; Fänrik vid 
CaTmare regtte 1806; Löjtnant derst. 1812; Erhöll 
Tapperheta- Medajjen i guld 1814; Kapten lL; Af- 
sked 1820. Eger Fölingsö, Stjernevik, Wada, Horns- 
berg och Gröuiuge, alla i Öatergöthland. samt del i 
Skälsnäs och Westrsby i Småland. — Gift 1819 "/, 
med Friherriunan Sophia Margaretha DuwaU, f. 1799 
% nå Tyflinge, + 1835 •/„ på Stjernevik; dotter 
af Ryttmåstaren Frih. Sven Johsn Dnvrsll, N:o 64, 
till Tyllinge, med håna l:a fru, Margaretha Sophia 
Stålhknimar, N:o 496. 
Söner: 

Axel Johan Wilhelm, f. 1820 *»/„ på Lamm, + 
ogift och utan tjenat 1846 m / t2 . 

Svante August, f. 1824 '/,, på Larum. 

Gustaf Robert, t 1827 */<; Kadett vid Carlberg; 
Under-Löjtnant vid Westgötha regrte 1849. 

Otto Georg, t 1830 M / I0 . 

Tab. 11. 

Gustaf Adels* (son af Axel Wolffeung, Tab. 8), f. 
1760 "/„; Page vid Kongl. Hofvet 1765; Fänrik 
vid Jemtlauda reg: te 1770; Löjtnsnt derst. 1776; 
Kanten 1786; Stabs-Adjutant hos Konungen 1793; 
Major vid nämnde reg:te 1794; Riddare af Svärds- 
Orden 1805; Öfverste-Löjtnant i Arméen 1809; Di- 
rektör i Arméens Pensionskassa; Afsked derifrån 1812; 
+ 1817. Han var 1788—90 regementet följaktig till 
Stockholm, Götheborg, Marstrand och Fioland. — 
Gift 1800 "V 8 i Stockholm med Wendela Octavia 
Trafvenfelt, i hennes l:a gifte, f. 1785 **/, ; skiljda 
åt 1810; f 1818 "V, i Stockholm; dotter af Kap- 
tenen Michaél Trafvenfelt, N:o 519, och Margaretha 

21 Digitized by VjOOQIC 162 PECHLIN. Elisabeth Hedeberg samt omgift 1811 med Härada- 
höfdingen Pehr Tempelman. 
Söner: 

Gustaf Mauritz, f. 1808; Gymnastiklärare; + 1839. 
Sa Tftb 12 

Axel Wilhelm, f. 1810 %, i Stockholm. 

Tab. 12. 

Gustaf Maurlti (son af Gustaf Adolph, Tab. 11), 
f. 1808 ,fl / 4 i Stockholm; Sergeant vid Svea Artil- 
leri; Fanjunkare vid Södermanlands reg: te; Ofver- 
Lärare i Gymnastik for Kadettk&ren i S: t Petersburg tamt vid etta Ryska statens dervarende underviening»- 
verk 1830; + 1839 % i nämnde stad. — Gift derst 
1835 '% med Clara Catharina Bergström, i hennes 
l:a gifte, f. 1815 M / 7 ; dotter af Grosshandlaren i 
tersburg Carl Bergström samt omgift 1849 med d. 
v. Reformerta-Fransyska Pastoren i samma stad Frans 
Anspaeh, som numera med sin femilj ar bosatt i 
Geneve. 

Barn: 

Carl Gustaf, f. 1836 8 % i S:t Peterabuig; Stu- 
dent i Upsala. 

Wendela Clara Henrietta, t 1838 "/, i S:t Pe- 
tersburg; Vistas hos modern och stjuffadern i Geneve. Adel. ätten Pechlin, N.-o 1915, f. 

Denna ätt, som i äldre tider kallade sig Pegelin, härstammade ifrån Normandiet, hvarifråu den på 1400- 
talet genom Stephan Pechlin, bvilken under det Burgundiska kriget följde Grefve Christian af Oldenburg 
(sedan, såsom Christian I, Konung i Danmark, Norrige och Sverige), inkom till Holstein, der ätten länge 
var bosatt, innan den kom till Sverige. Likval namnes en Jacob Pechlin af Adel, som 1C00 ifrån Sverige 
var landsflyktig hos Konung Sigismund i Polen; dock ovisst är, om han var af samma slägt. I Danmark 
blef Majoren Baron Peter August von Pechlin, som var af denna stam, 1776 den 31 Juli naturaliserad. Johannes Pechllous, f. 1609; Prest, vid Luther- 
ska församl. i Leijden; f 1689. 
Son: 

Johan Nlcolaus Pechlin, f. i Leijden; Prom. Med. 
Doktor derst. 1667; Med.-Professor i Kiel 1673; 
Archiater hos Hertig Christian Albert af Holstein- 
Gottorp 1680; Tillika hans Bibliothekarie 1689; As- 
sessor i Holstein-Gottorpska Hofrätten och Hofkon- 
sistorium; Informator för Hertig Carl Fredric af Hol- 
stein-Gottorp; + 1706. — Gift 1679 V„ med Anna 
Dorothea Langelott; dotter af Med.-Doktoren och 
Archiatern vid Holstein-Gottorpska Hofvet Johan 
Langelott. 
Son: 

Johan Pechlin, Nobil. ▼#■ Pechlin EdJer van U- 
wensaeh, Tysk Rika-Frihem Pechlin von Lawenhach, 
f, 1682 i Holstein; Hertigl. Holsteinskt Geheimi-Le- 
gationsråd samt Minister vid Kongl. Svenska Hofvet; 
Adlad af Tyska Kejiaren 1740 2 %; Tysk Riks-Fri- 
herre 1743 V,,; Slutligen Holsteinsk Kanslär samt 
Riddare af Ryska S:t Annas och S:t Alexander-New- 
skis Ordnarne; +1757. — Gift l:o med Grefvinnan 
Margaretha Amalia Floor; — 2:0 med (ej kändt). 

Son: 
1. Carl Fredric Perhlln, Baron van LöWenhach, 
Nataral. Pechlin, till Alhult i Södra Wi socken och 
Calmare län; f. 1720 % ej långt ifrån Kiel i Hol- 
stein; Kom 1726 till Sverige; Student i Lund; Vo- 
lontär vid Fortifikationen 1733; Under-Officer vid 
General-Majoren Frih. Pehr Adlerfelte reg:te 1734; 
Fänrik derst. 1740; Löjtnant 1743; Kapten vid Öf- 
▼erste Kuteosparres reg:te 1746; Major vid öfver- 
aten Grefve Gabr. Spens' värfv. Tyska reg:te till fot 
1749; Öfverste-Löjtnånt derst. 1750 och vid CaF- 
mare reg:te 1751; Nataral. Svensk Adelsman s. å. a, / n » med namnet Pechlin och tillstånd att begagna 
det Romersk-Kejserl. friherrL Pechlin von Löweu- 
bachska vapnet (introd. J752 nnder N:oI915); Rid- 
dare af Svärds-Orden; Of ve råte för Jönköpings regrte 
1760; General-Major 1770; Afeked; t 1796 "/. i 
fängelse på Warbergs fästning, der han satt på be- 
kännelse i oeh för Konung Gustaf III* mord. Gene- 
ralen Baron Pechlin bevistade 1741 och 42 samt 
1756 — 62 kriget i Pomera, allt med mycket beröm, 
och blef under det sistnämnda blesserad; har såsom 
betydande riksdagsman och politisk person gjort sig 
historiskt bekant, och invecklades slutligen i Konung 
Gustaf III:s mördande, deri han onekligen vårsjälen, 
samt dömdes till fästning, — Gift 1749 w / 4 med 
Anna Christina Plomgren, Nobil. von Plomgren, f. 
1727 %, + 1788 % på Lundetorp vid Södertelje; 
dotter af Handels-Borgmästaren i Stockholm, Kom- 
merse-Rådet Thomas Plomgren och Brigitta Christina 
Fnnck. 

Barn: 

Carl Fredrio, f. 1756, + 1762. 

Johan Adolph, f. 1762 %; Sergeant vid Jämt- 
lands reg:te 1770; kvartermästare vid 8. Skånska 
kavall. 1772; Kornett derst 1774; Löjtnant 1777; 
Ryttmästare och Regements-Qvartermåstare 1784; Ma- 
jor i Arméen 1792; Afsked från reg: tet s. å. oeh ur 
krigstjensten 1796; t ogift 1834 n / ooh slöt adel. 
ätten Pechlin samt var den sista af namnet i Sve- 
rige. Han var en tid egare af Ålhalts säteri och 
bruk, h vilket han ärfde efter fadern, men aedan för- 
sålde; bevistade 1809 års bch följande riksdagar. 

Amalia Fredrica, f. 1764 a %, f 1824 ! V 7 . Gift 
1786 3 V, med Ofverste-Löjtnanten Grefve Axel OOo 
Cronhjelm af Uakunge, N:o 69. till Torresta, f. 1751, 
f 1809. 

Carl Wilhelm, f. 1767, f s å. 9 dagar gammal Digitized by VjOOQIC PBUEQN. 1*3 Adel ätten YOn Pegauberg, N:o 635, f. Tab. 1. 

rVgaaj Rådman i Kewal. 
Söner: 

Casper Johan Pegau, NobU. von Pegauberg, f. 
1602; Assettor; t 1680. Se Tab. 2. 

Jacob Pegau, NobU. von Pegauberg, f. 1604; Löjt- 
nant till bäst; Adlad 1651 "/„, jemte äldre brodern 
(ifltrod. 1655 änder N:o 635); + 1676. Han tjents 
Kronan Sverige en rom mel ig tid, tappert, trohgen 
oeh ntanligen. — Gift (med hvilken är ej kändt). 

Tab. 2. 

Casaer Johan Pegau, Kebll. Ttn Pegauberg (son af 
Pegau, Tab. 1), till Mengriejerfvi i Ingermanland; f. 
1602; Assessor i Dorpts Hofrätt 1636; Adlad 1651 
*%, jemte yngre brodern (introd. 1655 under N:o 
635}; t 1680. — Gift (med hvilken är ej kändt). 
Barn: 

Christian, t. 1633; Lefde ntan tjentt; t 1700. 
— Gift 1670 med Catharina ?on Holthausen, + 1731. 

Jacob, f. 1635, t s. a. 

Casper, t 1639; Kapten; t 1709. Se Tab. 3. 

Jama Christina. Qift 1677 med Majoren Bänt 
Siljterlaas, K:o 377. 

Tab. 3. 

Casser (son af Casper Johan Pegaa, Nobil. von Pegaoberg, Tab. 2), f. 1639; Kapten; t 1709. — 
Gift 1669 med Qertrud von Mengel, t 1724. 
Barn: 

Brita Maria, f. 1670. Gift med Kornetten Jo- 
han von Weisshausen. 

Johan Anders, f. 1672; Fänrik; f ogift 1704 
i falt. 

Crispm, f. 1674; Kapten; + 1745. Se Tab. 4. 

Tab. 4. 

Crispin (son af Casper, Tab. 3), f. 1674; Kapten; 
+ 1745. — Gift 1700 med Maria SUlle. 
Söner: 
Crispin, t 1700; Kornett. Sa Tab. 5. 
Casper, f. 1702, i 1710. 

Tab. 5. 

Crispin (son af Crispin, Tab. 4), f. 1700; Kor- 
nett Han finnes häfta ingifvit till Riddarhuset en 
med ofVanstående Öfverenastäm mande, af honom un- 
derskri f ven stamtafla, daterad Cajana den 5 Nov. 
1765. — Gift 1726 med Catharina Bånge, + 1739. 
Barn: 

Carl, f. 1727 *•/„; Sergeant — Gift 1750 med 
JuUana Roo$, 

Catharina, f. 1729. Gift med Häradsfogden Jo- 
han Edberg, 

Brita, f. 1731, + • .1 

Ätten anses vara ntg&ngen. Adel. ätten Peijron, N:o 2312, f- Mrard Aagosi PeUrao, Ntbil. PeUrtn (son af 
Claes Barthokuné Peijron, se adel. ätten De Peijron, 
Tab. 2), f. 1796 ,9 / 12 i Hamburg; Uppfostrades dels 
derst, dels i Dresden och Berlin; Fanjunkare vid 
Skånske Husar-regnet 1810; Pänrik vid Andra Lif- 
gardet 1812; Löjtnant vid Lif-regttets brigadens Gre- 
laaiér-kår 1816; Kapten i Generalstaben s. å.; Kap- 
ten vid Jämtlands Fältjägare-reg:te 1821 och vid S. 
Sklnska infant-reg:Ut a. a.; Riddare af Svärds-Orden 
1823; Ordon.-Officer hos H. K. H. Kronprinsen 1824; 
Adjotaat hos Hogstdensanune. 1825; Major i Arméen 
*. L; Baddare af Rjaka S:t Annee-Ordena &a 'klass 
1630; ÖrVerste-Löjtnaut i Årméen 1832; Major vid 
wta. regrfe 1834; Adlad 1836 4 , 7 , enl. 37 $ Re- 
geringsformen (introd. 1837 under N:o 231?); Öf- 
verste i Generalstaben oeh Chef for Generaladjutants- 
expeditionen for Arméen 1838; Kabinetts-Kammar- 
herre hoa H. M. Konungen samt Ledamot af Krigs- 
vetcnakaps-akademien s. å.; Riddare af Preussiska 
Boda Oms Ordens 2a klass 1840; Öfverate i Gene- 
nkuben 184 1 ; Förste Major med tjenstebref vid 
föruto. reg:te a. å.; Adjutant hos II. M. Konungen 
(Oscar I) 1844; Tjenstgöraade Kabinetts-Kammarr 
htrrs hos Högatdensamme a. å.; Öfverste och Chef 
för ofUnämoda regde 1846; Älskad från Cbefebe- 
frttaingen vid LandtfÖnvars-depertementeta Kom* 
aaado-expedition i. i.; Kommendör af Danska Dan- nebrogs-Orden 1848; General-Major s. å.; General- 
Befälhafvare i Första Militär-distriktet 1850; Rid- 
dare af Österrikiska Jernkrone-Orden samt Kommen- 
dör af förutn. Svenska Orden s. &.; Afsked frän Ge? 
neralbe&lhafVare-embetet 1853 ; Kommendör med stora 
korset af nyssn. Orden 1858; T. f. Ordförande i 
Krigs-Hofrutten samt Storkors af HertigL Nasaanaka 
Adolphs-Orden s. &.; i 1858 % i Stockholm och 
slöt sjelf på svärdssidan ain adel. ätt. Han ankom 
till Sverige 1813 och afgick s. &. med Andra Gar- 
dets fältbataljon till Stralsnnd samt gjorde första of- 
ficersvakten i högqvarteret vid Rabenstein dagen före 
slaget vid Dennewitz; tjenstgjorde 1814 såsom Stabs- 
Adjutant hos d. v. Chefen för Generalstaben, Gene- 
ralen Frih. Adlercrentz; sändes s. a. i Mars till Nancy 
med depescher till Kronprinsen Csrl Johan samt i 
April ifrån B russel till Antverpen till Engelska Ge- 
neralen Graham; bevistade äfven Norska fälttåget; 
gick 1829 i Jan. med depescher till Mnnehen oeh 
åtföljde året derpå, i Juli, H. K. H. Kronprinsen på 
Dess reaa till S:t Petersburg, äfvensom 1840 i Juni 
H. Ex. Grefve Magnua Brahe på dess beskickning 
till Berlin, i anledning af Konung Fredric Wilhelm 
111:8 död; var slutligen 1858 Adjutant hos H. H. 
Hertigen af Naasau, under dess vistande i Sverige. 
— Gift lu> 18V9 '*/,, med Adelaide Elisabeth Schö», 
l 1808 %. + 1837 »/,; dotter af Grosshandlaren Digitized by VjOOQIC 164 PERRSWBTOFP-MORATH. och Brukspatronen samt Riddaren af Nordstjerne- 
Orden Johan Schön och Christina Eleonora Bråte: 
— 2:o 1846 2 % i Stockholm med sin broders svå- 
gerska, Anna Maria Groen, i hennes ?:a gifte, f. 
1810 *%, + 1858 ■•/,„ i Stockholm, kort efter man- 
nen ; dotter af Bergu-RÅdet, Riddaren af Wasa-Ordeu 
Anton Henne Groen och Maria Ulrica Arfviässou 
samt enka efter Ryttmästaren Jacob Pehr Eric Bagge 
af Söderby, N:o 147. Barn: 

1. Adelaide Virginie, f. 1831 *%. Gift 1853 % 
i Malmö med sm fastera mans brorsson, Kammar- 
herren Gabriel Gerhard Sigge Sporre af Rossvik, 
N.o 7, f. 1819. 

1. Oscar Ludvig Edvard, f. 1834 M / l0 , + 1836 « ,. 

1. Arthur Edvard, f. 1837 f %, + s. å. %. 

2. Ludvig Edvard, f. 1847 »%, + 1848 •% i 
Stockholm. Adel ätten Pereswetoff-Morath, N:o 559. Tab. 1. 

Iwan PeresweUffj Sotnick (BefMhafvare öfver 100 
man) i Ryssland. — Gift med Furstinnan Anna Ga- 
yarin. 

Son: , ■ 

Alexander Pereswetoff* Bojar (Radsherre) i Now- 
gorod. — Gift med Furstinnan Maria QalhMm. • 
Son: 

Pieter PeresweUf } Wojwod (Landshöfding) i TWer* 
-— Gifl med Anna Buttert**. 
Son: 

Alexander Pereswettffj Bojar. — Gift med sin 
franka, Furstinnan Catharina Galitzin; dotter af Knes 
(Furst) Feodor Galitzin och Furstinnan Anna Michaé- 
lowna Adnjofsky. 
Son: 

Philip PeresweUff) Bojar. —Gift med Anna Ka- 
lUin; dotter af Woiwoden i Nowgorod Peter Grego- 
rewitsch Kalitin och Agatha Mikitowna Rubzoff. 
Son: 

Pehr Philltsstn Pereswettff-Iorath) Gick under 
Konung Gustaf II Adolphs tid i Svensk krigstjenst 
och blef slutligen Ryttmästare. — Gift med Agatha 
Anunoff; dotter af Ståthållaren Feodor Aminoff, Na- 
tural. Aminoff, N:o 45C, till Gluckhau, Obskowa, 
Barw och Pleskowitx, med Audotia Camajkoff. 
Son: 

Alexander PereswetsfT-HsratMatnraJ. Pereswetaff- 
Marath, till Neveri i Ingermanland; Natural. Svensk 
Adelsman 1652 *% (introd. «.J. under N.o 559); 
Major i Svensk tjenst 1656; Öfverste-Lojtnant vid 
Uplands regrte till häst 1660; Öfverste till häst samt 
Kommendant i Nyen 1669; Af sked från Kotnmea- 
dantskapet 1671, men fick a, å. platsen igen. —Gift 
med Barbara Miller; dotter af Landshövdingen Arendt 
Möller, N:o 454, till Lilljenhagen, med hans l:a fru, 
Barbro Stjernfelt, N:o 171. 
Barn: 

Johan, till Nevera; f. 1657 2 V 7 , + 1661 «% i 
Stockholm. Hans vapen med påskrift finnes i Kö- 
pings stads kyrka. 

Alexander; Öfverste-Lojtnant; t 1710. SeTab. 2. 

Catharina. Gift med sin kusin, Öfverste- Löjtnan- 
ten Constantin Rubzoff, till Schudowa, f. 1642, + 1697 
och fader till Alexander och Carl Gustaf Rubzoff, 
Natural. Rubzoff, N:o 1773. 

Carl; Volontär vid Lifgardet; Tjente en tid i 
Brabant; Löjtnant vid Majoren Magn. Wilh. Nieroths 
Bataljon 1687; Kapten vid Muller von der Luhnene 
reg:te 1696; Major; Öfverste-Lojtnant vid Åbo lans 
kavall.; Öfverste för Åbo läns fördubbhs-kavall. 1703; 
General-Major af Infanteriet 17 VI ; Öfverste för We- 
sterbottens reg:te 1723; + ogift 1736 *V I2 . Hanslog 1703 den 8 Maj ett parti Ryssar i Ingermanland, 
ej långt ifrån Narwa; blef lt04 vid nämnde stads 
intagande af Ryssarne ffogen och förd till Moakwa, 
derifrån han ej hemkom, Ärran 1721 eller efter freds- 
slutet. 

Gustaf; Kapten. Se Tab. 16. 

Jurgen; Löjtnant vid Tawastehus reg:te; Afsked 
1721, till följd af svåra bléssyrér i slaget Vid Narwa 
året förut den 20 Nov. 

Tab. 2. 

Alexander (son af Alexander Pereswetoff-Morath, 
Natural. Pereswetoff-Morath, Tab. 1); Kapten-Löjt- 
nant vid Drottning Ulrica Eleonoras Lif~reg:te till 
häst 1687; Ryttmästare derst. 1688; Öfverste-Lojt- 
nant för Savolaz' Tremänms-bataljon 1700; t 1710 
i Wiborg. — Gift 1688 med sin kusin, Barbro Gw 
sia/mana 8 ta el von HoUtein, f. M568 ,4 / l0 , 't 1739; 
dotter af Öfverste- Loj t nan ten Johan Stael von Hol- 
stein, Natural. Staél (von Holstein), N:o 834, till 
Lilljenhagen, Duderhoff, Wasahoff och Soldina, med 
hans l:a fru, Christina Möller, N:o 454. 

Barn: 
1 Helena Catharina, t 1690 %. Gift 1709 ,T / t0 
med Öfverste-Löjtnanten Fredric Sabelfelt, N:o 317, 
till Grimsberg, f. 1680, + 1739. 

Alexander, f. 1691; Major; + 1761. SeTab. 3. 

Anna Christina, f. 1694 »/„ påNewrahoff i Ingef- 
manland. Gift 1713*% i Stockholm med Kaptenen 
Anton Wilhelm Andersson, N:o 738, f. 1677, + 1743. 

Carl Gustaf, f. 1696; Major ; + 1773. Se Tab. 4. 

Constantin, f. 1697 1a / n , f nng. 

Georg, f. 1708% i Wiborg j Volontär vid Garni- 
zons-reg:tet i Stralsund 1726; Förare derst. 1727; 
Sergeant 1733; Fänrik vid Björneborgs infant. 1736 
och vid Dal-reg:tet 1739; Slutligen Kapten; + ogift 

Barbro Justina, f. 1710%, t 1768 »% på Stora 
Åshufvud i K ull torps socken och Småland. Gift med 
Majoren Gerdt Fredric Hård af Thorestorp, Nso 60. 

Tab. 3. 

Alexander (son af Alexander. Tab. 2), till Bke- 
snnd i Loths annex och Östergothland ; t 1691*%; 
Volontär vid Åbo läns kavall. 1704; Förare vid Lif- 
dragonerna 171?; Sergeant derst. s. å.; Fänrik vid 
Skaraborgs infant. 1713; Löjtnant derst. 1716; Kap- 
ten vid Smålands Femroänn:s-reg:te 1717; Kapten 
vid General-Majoren von Sch werins reg:te ; Majorska- 
raktår 1743; Major vid Bousquets reg: te; Riddare 
af Svärds-Orden 1748; Afsked 1753; + 1761 %. 
Han blef vid Narwas öfvergång till Ryssarne 1704 
fången men befriade sig sjelf 1712 nr fångenskapen. Digitized by VjOOQIC PERE8WBTOFF-MORATH. 165 — Gift l:o med Beata Bossaret; dotter af Kommit- 
ttrien i Kammar-revisionen Gillia Boasardt: — 2:0 
BKd Inga Elisabeth von Lietxen; dotter af Lagman- 
set Carl Lietaen, Nobil. ron Lietzen, N:o 1621 och 
Ingel Strömner, N:o 1167: — 3:o 1740 M /, med sin 
både kusin och ayssling, Anna Christina Sta il von 
BoUUm, t. 1707%, t 1772»»/,; dotter af Öfverste- 
LöjtBiDlen Mathiss Gustaf Staél von Holstein, N:o 
W4 och Maria Margaretha Bär, N:o 465. 
Döttrar: 

1. Barbara Gustafva Johanna, f. 1724, t 17*6 
% på Landsjö i Östergöthland. Gift 1753 med sin 
1a stjofmodera systerson. Kaptenen Johan Anders 
Rwtfenttjerna, Nu> 1304, till Runstorp och Landsjö, 
i hans 1* gifte, f. 1724, f 1795. 

2. Beata Elisabeth, j . . ... 

2. Ulriea Catharina, ] tT °* lTU - 

3. Maria Margaretha, f. 1740 »/,„ + 1813 *% 
i Norrköping. Gift med sin tystera svåger, Löjtnan- 
ta Eric Magnus Kuylenstiema, N:o 1304, f. 1728, 
11768. 

3. Alexandrina, t barn 1747. 

3. Christina Betena, f. 1744, t < ogift 1781 %. 

3. Anna Charlotta, f. 1745 »%, t 1772 «•/,. 
Gift 1765 **/,, med sin halfsysters t viger, Öfversten 
Carl Wilhelm Kuylenstjtma, N:o 1304, i hans 1* 
gifte, f. 1727, * 1799. 

Tab. 4. 

Ciri teUf (son af Alexander, Tab. 2), f. 1696 
Newera; Volontär vid Sachsiska infant-regrtct i* 1711; Korporai derst. 1712; Fonrir vid Halländska 
Tre- och Femmrs-infaiit. s. å.; Förare derst. 1713; 
Sergeant vid Skaraborgs reg:te s. I.; Fänrik derst. 
1716; Adjutant vid Svenska Adelsfanan 1717; Lojt- 
nast derst. 1719; Fänriks indeln. vid Bonsquets reg:te 
till fot 1725; Löjtnant derst. 1726; Kapten-Löjtnant 
1739; Kapten 1740; Riddare af Svärdt-Orden 1748; 
Majors afsked 1749; + 1773 % i Mariaestad. Han 
Dtnärkte sig i slaget vid Willmanstrand den 23 Ang. 
1741 medelst mycken tapperhet. — Gift l:o 1718 
% med Maria Magdalena Caméen, f. 1700 V„ + 
1725 w / 2 ; dotter af Direktören Daniel Can.éen, N:o 
1125, oeh hans fm fru, Maria Christina Boasardt: 
— 2:o 1736 "'„ med sin broders svägerska, Hedvig 
Charlotta von lÄetten, t 1712 »/„ t 1752 f %; dot- 
ter af Lagmannen Carl Lietxen, Nobil. von Lietxen, 
K:o 1621, och Ingel Strömner, N:o 1167. 
Barn: 

1. Alexander, t 1720; Hofratta-Råd ; + 1796. 
Se Tab. 5. 

1 Carl Gustaf, f. 1721; Major; + 1810. Se 
Tab. 7. 

1 Georg BogUkms, f. 1737; Kapten; t 1790. 
Se Tab. 9. 

I Carl Frtdric, f. 1740; Major; t 1805. Se 
Tak 12. 

2. Otto Wilhelm, f. 1744 "/„, + en månad gammal. 
2. Maria Magdalena, f. 1745 %, + 1828 % 

Gift 1765 % med Kaptenen Carl Ludvig von Böh- 
*», N:o 1854, i hans 2.a gifte, f. 1723, t 1791. 

2. Barbara Helena, f. 1747 % + 1781 % t . 
Gift 1779 w / 2 med Löjtnanten vid Westgötha ka- 
vall. Otto G. Petersson. 

2. Anders Wilhelm, f. 1748; Lagman; t 1817. 
Se Tsb. 13. 

Tab. 5. 

Alexander (ton af Carl Gostaf, Tab. 4), f. 1720 %; Ansknltant i Götha Hofrfitt 1737; Aoditör vid 
Tawastehns regrte 1742 och vid Nerike och Werm- 
lands infant. 1743; Advokatfiskal i fö ni tu. H ofrätt 
1761; Assessor derst. 1771; Hofrätts-Rad 1788; + 
1796 "/, pl Edshnlt vid Eksjö. Han stäldes, ibland 
andra H of rättens ledamöter, till ansvar infor Kongl. 
Majrts Jnstitissrevision, men frikändes. — Gift 1752 
V, med Märta Charlotta Tigersköld, f. 1731 %, f 
1824 '%; dotter af Majoren Johan Jacob Tiger- 
sköld, N:o 1087, till Edshnlt och Dalby, med Marta 
Helena Rosenqvist af AloersbuU, Nro 164. 
Son: 
Carl Gustaf, f. 1755; HoQagmåaUre ; t 1812. 
Se Tab. 6. 

TjAB. 6. 

Carl flutaf (son af Alexander, Tab. 5), f. 1756 
n /„; Volontär vid Skaraborgs regtte 1759; Sergeant 
vid Jönköpings infant 1767; Kadett vid Kadettkåren 
i Carlskrona 1770; Adjutant vid Jemtlands regrte 
1773; Ansknltant i Gotha Hofrätt s.1.; Löjtnant vid 
Jemtlands Dragoner 1776; Direktör öfver Salpeter- 
sjnderiet i Östergöthland 1786; Kaptens afsked ifrån 
Jemtländningarne 1787; Afsked från Direktörssysalati 
1791; Stabs-Adjutant hos Konungen 1793; Öfverjäg- 
mästare i Östergöthlands östra del 1799; Hofjägma- 
stare fullmakt 1803; + 1812 u / t i Söderköping. — 
Gift 1786 % med Johanna Elisabeth SwartzJ. 1766 
*•/,„ f 1808% i Norrköping; dotter af Fabrikören 
derst. Pehr Swartx och Brita Ry. 
Döttrar: 

Brita Charlotta, f. 1794 *%; Stifls-Fröken ; t 
1848 w / n i Norrköping, ogift. 

Catharina Johanna, f. 1795 *%; Stifts-Fröken. 
Gift 1836 *V 4 i Norrköping med Kyrkoherden i 
Borgs och Löths föraaml. af Linköpings stift Mag. 
Johan P. Lundborg, + 1837. 

Carolina Gustaf va, f. 1797%; Stifts-Fröken. Gift 
1816 *% på Jonsberg i Östergöthland med sin kusin, 
Fabrikören och Brukspatronen JoAn Svartt, t 1853. 

Tab. 7. 

Carl tiasttf (son af Carl Gustaf, Tab. 4), till Du- 
seborg i Gammelkihls socken och Östergöthland; f. 
1721 ia / 12 ; Volontär vid Bousquets reg:te 1737; Slut- 
ligen Fourir derst. ; Fältväbel vid Södermanlands reg:te 
1741; Fänrik derst. s. å.; Löjtnant 1749; Kapten 
vid Skaraborgs reg:te s. å.; Major; Riddare af Svards- 
Orden; + 1810 »% på Duseborg. Han bevistade fält- 
tågen 1742 i Finland och 1743 omkring Stockholm 
och Bohus län. — Gift l:o med Regina Elisabeth 
Buse, f. 1746, + 1763 %; dotter af RyttmäsUren 
Axel Johan Duse, N.o 119. till Winas (nu Duseborg) 
med Agneta Regina von Knorring: — 2:o 1767 % 
med sin syssling, Christina Charlotta Stall von Hol- 
stein, f. 1734 %, t 1802 *% på Duseborg; dotter 
af Kaptenen Johan Stael von Holstein, N:o 834, till 
Malmö och Krusenhof, med Friherrinnan Märta Catha- 
rina Fleetwood, N:o 49. 
Barn: 

1. Carl Axel, f. 1763; Öfverste; f 1844. Se 

a £SSo£^a^| " 1771 »/^ « ^ 1. -ifc. 

Tab. 8. 

Carl Axel (son af Carl Gustaf, Tab. 7), f. 1763 
*%; Antagen till krigstjenst 1774; Öfver-Adjutant Digitized by VjOOQIC 166 PERESWET0VF-1I0RATH. och Major "i Arméen 1794; Öfver-Adjutant hos Ko- 
nungen och Öfverste-Löjtnant i Arméen 1809; Of- 
verste karaktär 1813; Riddare af Svärds-Orden 1814; 
•r 1844 28 / t på Normestorp i Östergöthland. — Gift 
1783 % med Uirica Carolina Montgomer%, f. 1764 
u / 2 , i 1846 "V, på Norme*toq> i Östergöthland; 
dotter af Majoren Carl Johan Montgoniery, NaturaL 
Montgomery, N:o 1960, B, och Uirica Sved mark. 

Barn: 

Carl Gustaf, t 1783 22 / 1t , + 1784 %. 

Carolina, t 1785 »%, f 1846 % på Normen 
torp ogift. 

Christina Charlotta Wilhelmina, f. 1787 2 %, + 
1815 11 / 6 på Duseborg. Gift l:o med en Carleström: 
2:o 1811 *% på Duseborg med General- Auditören 
Pehr Jacob Netzel. 

Gustafva Carolina, t 1791 % i 1795 »/, på 
HéDeratad i Östergoihlaad. 

Eleonora, t 1797 %, + a. å. %. 

Tab. 9. 

Getrg Bogtslaas (son af Carl Gustaf, Tab. 4), f. 
1737 f2 / 10 ; Löjtnant Vid Artilleriet; Kaptens afsked; 
+ 1790 W/ ft på Skäggestad i Törnevalla socken och 
Östergöthland. Han erhöll belöning för sitt välför- 
hållande i träffningen vid Klemptenow i Pomern. — 
Gift med Catharina Charlotta Hjelm, i hennes 2:a 
gifte, f. 1745, f 1799 • l2 på Skäggestad ^dotter af 
Inspektören Olof Hjelm på Grensholm i Östergöth- 
land samt enka 1772 efter Löjtnanten Carl Gustaf 
Eoxendorff, N:o 1406. 
Söner: 

Gustaf Olof, f. 1779 2 %; Fänrik vid Drottnin- 
gens Lif-reg:te 1793; Löjtnant i Arméen; f barnlös 
på Wadstcna Hospital, der han inlöstes for sin olvck* 
liga sinnes- och kroppsbeskaffenhet. — Gift 1809 *V ia 
på Medhamra i Östergöthland med Elsa Charlotta 
von Wilskman, skiljda åt* f. 1779 %, + 1849 1S /,; 
dotter af Kaptenen vid Ostgötha infant. Nils Johan 
von Wilskman och hans 2:a fru, Lovisa Uirica Wen- 
del, N:o 1744. 

Fredric Wilhelm, f. 1782; Löjtnant; f 1814. 
Se Tab. 10. 

Tab. 10. 

Fredric Wilhelm (son af Georg Bogislaos, Tab. 9), 
t. 1782 l0 / l0 ; Fänrik vid Lifgrenadier-reg:tets Rot- 
håUsfördeln. 1802; Löjtnant; Afsked; f 1814 2 V, 
på.Bråborgs kungsgård. — Gift l:o 1805 % i Norr- 
köping med Anna Johanna Juringius, f. 1773, f 1803 
*% i Norrköping; dotter af Lagmannen Anders Ju- 
ringius och hans l:a hustru, Christina Catharina Kro- 
sebjörn, N;o 136: — 2:o 1809 '% med Hedvig So- 
phia Lovisa BergenstrMe, f. 1784 •/,, f 1827 "/« 
i Norrköping; dotter af Kaptenen Axel Wilhelm 
Bergenstråle, N:o 1696, och Carolina Maria Kanter- 
berg, N:o 869. 
Barn: 
„i. Christina Catharina, t 1805 **/„ på Grimstad 
i Ö. Skrnkeby socken och Östergöthland; Stifts-Frö- 
ken. Gift l:o 1812 "/„ med Arrendatoren Carl 
Diedric Matchel ifrån Qvillinge, skiljda åt: 2:o med 
en Löfberg. 

2. Carl Emil Wilhelm, f. 1810; Löjtnant. Se 
Tab. 11. 

2. Carolina, f. 1811. Gift 1847 % med Kap- 
tenen Paul Victor Améen. 

2. Angelica Charlotta, f. 1813. Tab. 11. 

Carl Emil Wilhelm (son af Fredric Wilhelm. Tak 
10), f. 1810 ls / 4 i Dagsbergs s ooken och Östergöth- 
land; Kustroästare vid Första Lifgrenadiér-regäet; 
Fäurik vid Uplands reg:te 1831 och vid förota. reg:te 
1833; Löjtnant derst. 1842; Afsked 1848. — Gift 
1840 n / ft i Linköping med sin sjaelmg, Carolina 
Maria Sophia Pereswetof-Moratk, f. derat. 1817 '%; 
dotter af Lagmannen Fredric Carl Pereawetoff-Mo- 
rath och Fredrica Eleonora von Stjerneman, N:o 2048. 
Barn: 

Carl Fredrio, f. 1843 % 

Carl Emil,, f. 1846 27 /,. 

Hedvig Fredrica Anna Carolina, f. 1854 2, / t . 

Tab. 12. . 

Ctrl Fredric (son af Carl GusUf, Tab. 4), f. 1748 
! %; Antagen i krigstjenst 1756; Fänrik vid Drott- 
ningens Lif-reg:te 1758; Löjtnant derst. 1759; Kapten 
1772; Major vid samma regite; Riddare af Svärds- 
orden; Afsked 1794; + 1805 "' e i Stralaand. — 
Gift med Hedvig Sophia von Möller, f. 1758 V r 
Dotter: 

Julia Sophia Dorothea, f. 1777 V 3 , t 1815 "/„. 
Gift 1810 ! V S med Kaptenen vid Kronobergs regäe, 
sedermera Majoren Lars Johan Cavalli, i hans I» 
gifte, f. 1779. 

Tab. 13. 

Anden WUkelni (son a f Carl Gustaf, Tab. 4), f. 
1748 »/ iS Auskultant i Götha Hofrätt 1764; Vice 
Häradshöfding 1770; Aoditör 1773; Landaeekrete- 
rare i Linköpings län 1774; Adjungerad Ledamot i 
förutn. Hofrätt 1777, på kort tid; Lagmans n. h. o. 
v. 1786; f 1817 */ la i Linköping. — Gift 1788 n / t0 
med Grefvinnan Anna Maria Reenstjema, f. tvähag 
1758 »/ if f 1825 2 % i Linköping, den sitta af 
denna grefl. ätt; dotter af Landshövdingen Grefre 
Fredric Ulric Reenstjema, N:o 57, till Björn vi k ock 
Björnsnäs, med Anna Maria Gyllenhöok, N:o 1 115. 
Söner: 

Fredric Carl, f. 1789; Lagman; t 1851. Se 
Tab. 14. 

Anders Wilhelm, f. 1791; Kammarherre, Se 
Tab. 15. 

Tab. 14. 

fredric Carl (son af Anders Wilhelm» Tab. 15), 
f. 1789 2 %; E. o. Kanslist i Juetitise-fordele. af 
Konungens Kansli; Vice Landssekreterare i Linkö- 
pings län; Landseekreterare fullmakt 1813; Härads- 
höfding i Wifolka och Walkebo härader i Öster- 
göthland 1815; Lagmani q. b. o. t. 1838; t 1851 
*/ l0 i Linköping. — Gift 1815 M / 4 på Minsjö i ÖsUr- 
göthland med Fredrica Sophia von Stjerneman, f. 
1797 2 %. f 1847 % på Kulleretad vid Linköping; 
dotter af Sekreteraren Fredric Gustaf von Stjerne- 
man, N-'<> 2048, och Gertrud Sophia Fornell. 
Barn: 

Fredric Wilhelm, f. 1816 *7,, f a. L ,6 /, « 
Linköping. 

Carolina Maria Sophia, f. 1817 1 *' A i Linköping. 
Gift derst. 1840 '% med sin syssling, Löjtnanten 
Carl Emil Wilhelm Pereswetoff-Morath, f. 1810. 

Fredrica Wilhelmina Eleonora, f. 1822 w / s i 
Linköping, t ogift 1843 M / g på Kulleretad. 

Carl Wilhelm, f. 1823 •/,,. + 1824 2, / t . Digitized by VjOOQIC AF PETMtlEWt, W Tab. 15. 

Åm é m WltMu (so* af Anders Wilhelm, Tab. 13), 
t 1791 *V 3 ; £. o. Kantlist i Kongl. Kansliet; Vice 
Hiradehöftfing; Hårftdshöfdinge fullmakt 1814 ; Kam- 
marjnnkare; Notarie i Kommerse-kollegium ; Advokat- 
fiskal derst. 1819; Kammarherre 1824; T. f. Assessor 
i aämnde kollegium; Possessionat inom Östergöth- 
laad. — Gift a. å. % på Kloster-Orlunda eller Kloster- 
landa i nämnde provins med Inga Mathilda Wallberg, 
t 1809; dotter af J. F. Wallberg oeh Christina Bran. 
Sen: 

Carl Wilhelm, f. 1828 "/,; Kadett vid Carlberg; 
Usder-Löjtnant vid Andra Lifgrenadier-regttet 18S2; 
Afrked 1855; Kammarjunkare 1858. — Gift 1860 
% i Stockholm med Ebba Ulrica Forugren. Tab, 16. 

tiattef (ton af Alexander Pereswetet-Mdrata, Na- 
turel. Pereswetofif-Morath. Tab. 1); Fänrik vid Tat- 
wastehus infant.; Löjtnant derst. 1680; Kapten vid 
Öfversten Rembv voa Fankeas reg: te; Kapten vid 
General-Majoren Henn. Bud. Horns regite 1689. Blef 
fingeo af Bysearne och förd till S:t Peteraborg. — 
Gift med sin syseling, Barbro ApoUoff; dotter af 
Öfversten Johan Apolloff, Naturel. Apolloff, N:o 9 12, 
till Kipina och Petrina, med Anna von der Palileu. 

Dotter: 
Anna Margaretha. Gift med Öfversten för We- 
aterbottens reg:te Johan Bernhard Wiedeemjer. Adel. ätten Peringsköld, N:o 1273, f. Mai Perlnger, NobU Peringsköld (son af Lau- 
reatt Fredric Påringer, se adel. ätten Lilljeblad, Tab. 
1), f. 1654 V, o i Strengoås; Student i Upsala 1677; 
£.0. Kanslist i Autiqvitets-kollegium 1680; Kanslist 
derst 1682; Assessor 1689; Sekreterare och Anti- 
kvarie 1693; Adlad s. å. V 10 (intröd. under N:o 
1273); Tillika Translator i Isländska språket 1698; 
A&ked derifrin 1712; Aftfced från Antiqvitets-kolle- 
giam 1719 med Kansli-Råds karaktär; t 1720 "/, 
i Stockholm och begrafven i fadern egrafvcn i Streng- 
nis domkyrka. Han reste på 1680-talet med Joh. 
Hsdorph omkring i landsorterna och upptecknade och 
afritade gamla minnesmärken och runstenar; arbetade 
ock enskildt uti åtskilliga ämnen, h vilka han for 
Konung Carl XI framvisade, samt fick, genom Ko- 
nungens bref af den 17 Nov. 1685, fri tillgång till 
sDa archivets gamla handlingar, registraturer och 
Kongl. konterfejer; bevistade 1690, jcmte andra, un- 
dersökningen mm kfostargodsen oeh gick dessutom 
Reduktions-Deputationen tillhanda med nödiga under- 
rättelser om de gamla slägternas utredande och åt- 
skiljande, jemte annan kunskap om fordna tiders till- 
stånd och beskaffenhet; hopsamlade alla Konungars 
och Regenters i Sverige utgifna skriftliga befallnin- 
gar, hvUka i original dels voro förvarade i riksar- 
chivet, dels igenfunnos i landsorterna, allt ifrån elfte 
seklet till år 1500. samt afskref dem i åtskilliga 
registraturer, h vartill han fick eh Amanuens till hjelp, 
oeh af hvilket arbete 18 tjocka folisnter voro färdiga, 
men som gingo förlorade vid den stora slottsbranden 
1697; om hans outtröttliga verksamhet vittna hans 
många utgifna skrifter, uppräknade i Acta Litteraria 
Steeise och von der Hertz Holmia Litterata, och af 
kruka må nämnas öfverseUuiagarne af Snorre Stur- leasons Nordiska Konungars Historia, Östgötha Ko- 
nung Tbeodorius II:s Historia, Johannes Messenii 
Scondia 1 11 ost rata, Hjälmars och Konung Rolf Krakes . 
Historia, Wilkina Safea, Bibliska Slägtregister, Mo- 
nnmenta Thuendica och MonumenU UHerakercnsia 
samt Ättartal of ver Svea ooh Götha Konung* hu*, 
äfvensom i handskrift Ättarbok för Svenska Adeln» 
i tre vobimer, in folio, som förvaras på Riddar- 
huset, och en Riksråds-längd, nu m. — GitV lib 
1687 % med Elisabeth Eliasdotter; dotter af Råd- 
mannen i Nyköping Elias Jacobason, som lette ännu 
1702, 102 år gammal, vid god halsa: - 2:o 1711 
*°/, med Gref rinnan Sophia Polu», i herfies 1:a 
gifte, f. 1684 'V,, + 1761 */ 4 ; dotter af Kongl. 
Rådet Thomas Polns, Nobil., Baron och Grefve Po- 
lus, N:o 44, till Örneholm, Adlersburg, Nestheft, 
Tullinge och Möllersberg, med Margaretha Elisabeth 
Möller, samt osngift 1725 med Öfversten Johan Ja* 
oob Schsaffsr, Nobil. Ehrcusvård, Na> 1642, i hans 
Äa .gifte. 

Söner: 

1. Elias, f. 1688, * före 1693. 

1. Johan Fredric, f. 1689 u / 9 ; Translator i An- 
tiqvitets- kol legitim 1712; Sekreterare och Antiqvarié 
karaktär 1719; Sekreterare i nämnde kollegium oeh 
Riksantiqvarie 1720, efter fadern; f 1725 % i 
Stockholm och slöt ätten. Hau har af trycket ut- 
gifvit öfversättningar af Master Adams, Kanikens i 
Bremen, 640 år förut författade Beakrjfning öfver 
Sverige, Danmark och Norrige, tryckt i Stockholm 
1718, samt Bok tor Jordans, Biskopens i Bavenaa, 
Beskrifning om Gothernes ursprung och bedrifter, m. 
fl. arbeten, samt dessutom några i handskrift i Au- 
tiqviteta-archivet förvarade arbeten och öfversättningar. Adel. ätten af PetemttS, N:o 2071. Tab. 1. 

Walter Pfcferse* j Grosshandlare i Stockholm ; Lefde 
p» IGOtMalet.— Gift med Anna Mnria Kaleköerner. Söner: 
Johan Adam Peter sen; Grosshandlare. Se Tab. 13. 
Lorentz Peter $tn; Rådman. Se Tab. 2. Digitized by VjOOQIC 168 AF PBTEE8EMS. Tab. 2. 

Lerenti Petersen (son af Wolter Petersen, Tab. 
1); Rådman i Götheborg. 
Son: 

lerman Ltrentssen Petersen, f. 1713; Grosshand- 
lare i Stockholm; Direktör vid Saltkontoret; Banko- 
fullmäktig; Direktör vid Svenska Ostindiska kom- 
paniet; Intressent i Vexelkontoret; t 1765 i Stock- 
holm och begrofs i Maria kyrka. Han inrättade en 
messingstrldstill verkning samt utskeppade till utrikes 
orter krut och kanoner, hvaröfver Konung Adolph 
Fredric, på Riksens Ständers underdåniga tillstyr- 
kande, vid 1765 års riksdag förklarade nådigt väl- 
behag. Hans barn blefvo 1770 25 /, Adlade med 
namnet af Peterséns (sönerna introd. 1775 under 
N:o 2071). — Gift 1:0 med Magdalena Bedoire; 
dotter af den rika Grosshandlaren i Stockholm, Bruks- 
patronen Jean Bedoire och Maria Juliana Paradis, i 
hennes 2:a gifte, samt kusin till Landshöfdingen Jean 
Bedoire, Nobil. De Bedoire, N:o 2133: — 2:o med 
sin svägerska och den l:a fruns kusin, Charlotta Be- 
doire, i hennes 2:a gifte, f. 1725, + 1808 sl / u i 
Stockholm; dotter af Grosshandlaren i nämnde stad 
Frans Bedoire och hans l:a hustru, Maria Elisabeth 
Ross, samt halfsyster till förutn. Landshöfding De 
Bedoire och enka efter Grosshandlaren, också i Stock- 
holm, Brukspatronen Fredric Bedoire. 

Barn: 
1. Johan Abraham Petersen, Nobil. af Petereens, 
t 1742; Kanslist; f 1795. Se Tab. 3. 

1. Herman Petersen, Nobil. af Petersens, t 1743; 
Landthushållare; t 1814. Se Tab. 4. 

2. Anna Charlotta Petersen, NobiL af Petersens, 
t 1755 V„ t 1810 "/„ i Stockholm. Gift 1* 
1771 V„ med En af Rikets Herrar, Fältmarskalken 
Frih. Wilhelm Mauritz Klingspor, Grefve Ktingspor, 
N:o 107, i hans l:a gifte, akiljda åt, f. 1744, i 
1814: 2:o 1794 10 / o med General-Löjtnanten GrefVe 
Adam Ludvig Lewenhaupt, N:o 2, f. 1748, f 1808. 

2. Johanna Maria Petersen, Nobil. af Petersens, 
f. 1760 u / 8 ; Statsfru hos Drottningen; + 1838 M /, 
i Stockholm. Gift 1777 6 / n med General-Löjtnanten 
Grefve Hugo Wilhelm Hamilton, N:o 86, tUl Barse- 
bäck, f. 1741, t 1800. 

2. Julie Petersen, Nobil. af Petersens, f. 1765 
■%. + 1791 */ a . Gift 1781 med Hofmarskalken 
Frih. Henric Jacob von Duben, N:o 139, i hans l:a 
gifte, f. 1733, + 1805. 

Tab. 3. 

Johan Abraham Petersen, Habil, af Petersens (son 
af Herman Lorentsson Petersen, Tab. 2), till Ersta- 
vik i Södertöm, hvilken egendom fadern stiftat till 
fideikommiss för sina efterkommande; f. 1742 1s / 2 i 
Stockholm; E. o. Kanslist i Utrikes expeditionen t 
Kopist och Kanslist derst.; Adlad 1770 "/,, jemte 
sina syskon och för sin faders skull (introd. 1776 
under N:o 2071); Lefde sedan utan tjenst på sitt 
fideikommiss; f derst 1795 '% utan söner och slöt 
således sjelf sin adel. ättegren. — Gift 1766 *% 
med Eva Lovisa Forbes af Lund, f. 1745 18 / s , i 
1821 % i Sala; dotter af Kaptenen Arvid Magnus 
Forbes af Lund, N:o 174, och Ebba Margaretha 
Danckwardt-Lilljeström, N:o 480. 
Döttrar: 

Lovisa Charlotta, f. 1767 M /„, + 1839 ao /,. Gift 
1788 ,7 /„ med Prosten och Kyrkoherden i Sala, 
Kongl. Hofpredikauten och Theol. Dok tören Grefve Fredric Bogislams von 8chwerm, N:o 94, f. 1764, + 
1834. 

Gustafva Johanna, f. 1770 '%; Stifts-Fröken; f 
1851 *V Gift 1795 "/, på Nystrand vid Sala 
med Expeditions-Sekreteraren och Regietratorn Anders 
Schulän, i hans 2:a gifte, t 1824. 

Sophia, t ogift 1795. 

Tab. 4. 

lerman Petersen, Nabll. af Petersens (son af Her- 
man Lorentsson Petersen, Tab. 2), till Erstavik. 
fideikommiss, hvilket han efter brodern tillträdde, samt 
det s. k. Petersenska huset vid Munkbrotorget i Stock- 
holm, hvilket han fick till fideikommiss af fadern; 
f. 1743 12 / 7 ; Fortsatte efter fadern Handeln, men 
föranläts efter en tid att nedlägga densamma; Adlad 
1770 M /|, jemte sina syskon och for sin faders skull 
(introd. 1776 under N:o 2071); Lefde sedan såsoro 
Landthushållare någon tid på Främmestad i Wester- 
göthland; t 1814 "/„ i nämnda stad. — Gift 1769 
'% med Friherrinnan Anna Elisabeth Silfversköld, 
f. 1747 %, f 1789 V 4 ; dotter af Presidenten Arvid 
Silfversköld, Baron Silfversköld, N:o 283, och Gref- 
vinnan Ulrica Magdalena von Seth, N:o 88. 
Söner: 

Herman, f. 1770; Löjtnant; t 1840. Se Tab. 5. 

Carl Arvid, f. 1771; Öfverste-Löjtnant ; f 1831. 
Se Tab. 10. 

Ulric Adolph, f. 1776 »%, t ung. 

Tab. 5. 

Herman (son af Herman Petersen, Nobil. af Pe- 
tersens, Tab. 4), till Erstavik, m. m.; f. 1770 V, ? ; 
Antagen till krigstjenst 1783; Fänrik; Löjtnant vid 
Stedingkska reg: tet 1792 och vid Westgötha-Dals 
reg:te 1795; Afsked s. å.; + 1840 "/„ i Stockholm. 
Han arrenderade ifrån 1796 fideikommisset Erstarik. 
hvilket han 1815 sjelf tillträdde. — Gift 1797 med 
Mana Elisabeth Gother, f. 1776, + 1835 *7 10 ; dot- 
ter af en Borgmästare Gother. 
Barn: 

Herman, f. 1798 «/„, + 1799 *% på Erstavik 

Jeanna Elisabeth, t 1800 "', på Erstavik; Stifts- 
Fröken. Gift 1824 l6 / 6 med Öfvcrsten Frih. Fre- 
dric Bennet, N.o 154, f. 1796. 

Carl Herman, f. 1801; Kapten; + 1843. Se 
Tab. 6. 

Sebastian, f. 1802; Ryttmästare. Se Tab. 7. 

Anna Charlotta, f. 1804 ! % på, Erstavik; Stifts- 
Fröken. 

Lars Gustaf, f. 1805; OfVerste-Löjtnant. Se 
Tab. 8. . 

Johan August, t 1806; Major. Se Tab. 9. 

Christina Maria Lovisa, t. 1808 ,8 /, på Erstavik; 
Stifts-Fröken; t ogift 1842 14 /, på Haneström i 
Westergöthland. 

Sophia Gustafva, f. 1810 V, på Erstavik; Stifts- 
Fröken. 

Fredric Wilhelm, f. 1811 % på Erstavik; Ka- 
dett vid Carlberg; Kornett vid Kronprinsens Hnssr- 
regrte 1831; + ogift i Malmö 1838 V,. 

Mathilda Ulrica, f. 1813 % på Erstavik; Stifts- 
Fröken. 

Tab. 6. 

Carl Herman (son af Herman, Tab. 5), till Erstavik, 
m. m.; f. derst. 1801 %; Kadett vid Carlbtrg; Wnrik 
vid Andra Lifgardet 1818; Löjtnant derst. 1823; Digitized by VjOOQIC AY PETK1SJBNS. 169 Kapten 1833; Afsked 1839; f 1843% i Stockholm. 
— Gift dereL 1835 % med ÄopAta (Siro/wa i>aW- 
pitf, i hennes 1:» gifte, f. 1818 •/,; dotter af Jo- 
velerareo i Stockholm, tedtn Lendthuahållareu Mag- 
b os Dahlqvist på Boo & Weradön och Sophia Holm- 
berg nmt omgift 1846 med Kaptenen Carl Hampus 
Moatgomeiy, N:o 1960, B. 
Barn: 

Ebba Sophia Elisabeth Charlotta. f. 1841 »/„. 

Herman Magnus, f, 1842 **/,,; Inoehafvare af 
Petersenaka fideikommissen Erstavik i Södermanland 
och koset N:o 2 vid Lilla Nygatan i Stockholm. 

Tab. 7. 

gtfcasilaa (aoo af Herman, Tab. 5), f. 1802 % 
på Erstavik; Kadett vid Carlberg; Kornett vid Skån- 
ska Karubmierer, sedermera Drsgon-regrtet 1817; 
Löjtnant derst. 1822; Ryttmästare 1841; Riddare 
af Svärde-Orden 1853; Afsked 1855. — Gift 1838 
*% på Barsebäck i Skåne med sin half-syssling, 
Gréff innan Hedvig Sophia BamiUon, t derst. 1819 
•/, ; dotter af Hofmarakalken Grefve Gustaf Hamilton, 
N:o 86, till Baraeback, med Grefvinnan Fredrica 
Bonde af Björnö, N:o 4L 
Barn: 

Frtdrica Elisabeth, f. 1839 *%. 

Ebba Charlotta, f. 1840 ' 7 . 

Gustaf Herman, t 1842 *V.. 

Johanna Augusta, f. 1844 "a, 

Fredric August Sebastian, f. 1850 %. 

Tab. 8. 

Lus ftutaf (son af Herman,. Tab. 5), f. 1805 
*/, på Erstavik; Kadett vid Carlberg; Under-Löjt- 
nant vid Götha Artillsri-reg-.te 1821; Löjtnant derst. 
1830; Kapten 1837; Major 1849; Riddare af SvärcV 
Orden J850; Afsked från nämnde Majorsbeställning 
ssnit Öfverate-Löjtnant i Artilleriet 1858. — Gift 
1838 M / med Carolina Amalia Odencrantz, t 1818 
'V,,; dotter af Hofrätts-Rådet Thor August Oden- 
enat*, N.-o 1947, och Friherrinnan Carolina Lovisa 
Johanna Fleetwood, Nh> 49. 
Barn: 

Maria Carolina Elisabeth, t 1840 %. 

Emilia Augusta Charlotta, f. 1842 ! %. 

August Herman, t. 1844 %. 

Amalia Mathilda Lovisa, t 1846 ,n /,. 

Anna Brigitta Sophia, f. 1859 4 / Ä . 

Tab. 9. 

Jäkta Augast (son af Herman, Tab. 5), f. 1806 
a / l0 på Erstavik; Kadett vid Carlberg 1821; Under- 
Löjtnant vid Fortifikations-brigaden af Ingeniör-kåre* 
1826; Löjtnant derst. 1834; Kapten i Arméen 1837 
och rid Ingeniör-kJren 1845; Riddare af Svärds- 
Orden 1850; Major i Arméen 1857. — Gift 1840 
% med Stifts-Fröken Sigrid Hildegard Wirsen, f. 
mt V, ; dotter af Stats-Rådet Gustaf Fredric Wir- 
séa, Nobil., Baron och Grefve Wirsen, N.o 139, och 
Uliies Wilhelmina Boncht i hennes 2i* gifte. 

AnU^Frmfne August, f. 1841 *%, + 1853 ,4 /,. 
Knut Hjalmar Wilhelm, f. 1845 % 

Tab. 10. 

Carl årvM (son af Herman Petersen, NobU. af 
Petersens, Tab. 4), f. 1771; Antagen till krigstjenst 1780; Fänrik vid Weatgöthe-Pals reg-.te; Löjtnant 
derst. 1790; Löjtnant vid Stedingkska regrtet; Kap- 
pen derst 1796; Ksptcn vid Götha Artilleri; Major 
derst 1810; Afsked 1811; Öfverste-Löjtnants ka- 
raktär 1812; + 1831 "'„ på Bagaregården vid Gö- 
theborg. — Gift 1803 *% i Stockholm med Lovisa 
Albertina Bergman, f. 1781; dotter af Justitiarien 
Carl Fredric Bergman och Elisabeth Amnseus. 
Barn: 

Carl Herman, L 1005 M /, i Götheborg, f derst. 
1810 »v 

Lars Fredric, f. 1807; Major. Se Tab. 11. 

Johanna Elisabeth Lovisa Charlotta, f. 1808 "7 10 ; 
Stifts-Fröken. 

Carl Herman Wilhelm, f. 1814 «/ 9 ; Under-Löjt- 
nant vid Götha Artilleri-regrte 1832; t ogift 1844 
m /ij på Carlsborg. 

Barman, f. 1817; Kapten. Se Tab. 12. 

Tab. 11. 

Lars Fredric (son af Carl Arvid, Tsb. 10), f. 
1807 *% i Stockholm; Kadett vid Carlberg; Kornett 
vid Skåtiska Dragon-reg:tet 1826 ; Löjtnant derst 
1836; Ryttmästare 1849; Major 1858; Riddare af 
Svärds-Orden 1859. — Gift l;o 1850% påFloxerum 
i Calmare län med Catharina Augusta Fredrica von 
8choting, f. 1*18 *%, f 1855 "/,; dotter af Ge- 
neral-Adjutanten Justus Chriatoffer von Schoting, N:Q 
1830, och hons l:a fru, Augusta Fredrica Daevel: — 
2:o 1856 % på Södra Lindved i Svedala socken och 
Skåne ined sin hal fa vågers syster, Friherrinnan Eleo- 
nora Mathiana Gunilla Charlotta ron Dubtn, f. 1836! 
•/,,-, dotter af Kaptenen Frih. Ulric Wilhelm von 
Duben, Nto 135, och Catharina Flinck. 
Barn: 

1. Justus Carl Fredric f. 1851 »A. 

1. Lovisa Gustafva Augusta, t J$5$ %. 

2. Catharina Albertina Ulrica Gunilla, f. 1857 
V 4 på Södra Lindved. 

2. Lovisa Fredrica Wilhelmina, f. 1859 %. 

Tab. 12. 

lermaa (son et Carl Arvid, Tab. 10), f. 1817 
*% i Götheborg; Styckjunkare vid Götha Artilleri- 
reg:te; Under-Löjtnant vid N. Skånska infant-reg:tet 
1839; Löjtnant derst 1844; Kapten 1853. — Gift 
J856 *V„ med Ebba, Amalia Adlercreutz, f. ,1831 
'V* på Mariaelund i Osmo socken och Södermanland ; 
dotter af Majoren Johan Henrio Adlercreutz, Baron 
Adlercreutz, N:o 331, och Sophia Lovisa Shrenborg, 
N:o 1109. 
Barn: 

Lovisa, t tvilling 1857 % ni Böstofta i Skåne, 
f 1859 V ^ 

Margaretha, 

Johan Henne, t. ituuu^ icwp 'i» t ■• *• /»• 

Carl Arvid, f. tvilling 1859 *%, + a. å. %. 

Axel fredric, f. 1860 %. a, f. tvilling 1857 % på Böstofta. 
vric, f. tvilling 1859 rf / ff f s. å. *'/* Ben adopterade ättegrenen, i. 

Tab. 13. 

Jekan Adam Peters» (son af Wolter Petersen, 

Tab. 1), f. i Tyskland; Grosshandlare i Stockholm. 

Son: 

Walter Peterssan, f. 1705; Brukspatron på Kds, 

m. fl. bruk; Bergs-Råds titel 1769; + 1783 */,. — 

Gift 1736 » 6 med Barbro Maria Bising, f. 1718 

22 Digitized by VjOOQIC 170 PETRON. 24 / 4 , + t774 '% pl Eds bruk; dotter af Grosshand- 
laren i Stockholm, Brukspatronen Michaél Hising 
och Margaretha Frodbom, samt syster till Bergs- 
Rådet Johan Hising, Nobil. Hiaingcr, N:o 2002. 
Son: 
Carl Petersen, Nobll. sch Adopt. af Petereen. f. 
1742 *•/,„ i 3tockholm; Student i Upsala 1754; 
Hofintendents titel 1766; Adlad 1778 '% samt 
Adopt. på sina sysslingars adel. namn och nummer, 
N:o 2071 (introd. 1788); f 1800 och slöt sjelf sin 
adel. ättegren. — Gift 1766 % med Brita Maria 
Boije af Gennäs, i hennes 2:a gifte, t 1728, f 1795 u / 4 i Norrköping; dotter af Öfr erste-Löjtnanten Cux\ 
Gustaf Boije af Gennäs, N:o 16, till Byd och Stens- 
näs, med GrefVinnan Charlotta Snsanna Maria Do- 
rothea Lewenhaupt, N:o 2, samt enka efter Majoren 
Carl Axel Rntensköld, N:o 328, till Stensnäs. 

Barn: 

Wolter, f 1769. 

Magdalena Eva, t 1772 ,e / 8 ; Stifts-Fröken; f 
1795 % i Linköping. Gift 1792 % med sin kusin, 
Majoren Eric Gtutaf Boije af Gennäs, N:o 16, i 
hans l:a gifte, f. 1768, f 1819. Adel. och Friherrl. ätterna Peyron, Nrris 2303, f, och 392. Tab. 1. 

Gustaf Abraham Pejjron, Ntbll. ack Baron Peyroi 

(son af Claes Bartholomé Peiiron, se adel. ätten 
De Peijron, Tab. 2), f. 1783 T V 7 i S:t Petersburg; 
Fänrik vid Amiralitetet 1794; Kadett vid Carlberg 
1795; Fänrik vid Svenska Gardet 1797; Löjtnant 
derst. 1805; Attaché vid Svenska Beskickningen i 
Neder-Sachsiska kretsen i Hambarg s. å. ; Place-Löjt- 
nant i Stralsund 1806; Fordelnings-Adjutant hos Ge- 
neralen Grefve G. Löwenhjelm s. L; Stabs-Adjntant 
hos Generalen Baron Essen 1807; Stabs-Adjntant hos 
Konungen samt Kapten i Arméen s. å.; Ofver- Adju- 
tant hos Konungen och Major i Arméen 1808; Kap- 
ten vid Drottningens Lif-reg:te 1810; Riddare af 
Svärds-Orden 1811; Kapten vid Bohus Jans regrte 
s. I.; Öfverste-Löjtnant i Arméen 1812; Ofver- Adju- 
tant vid H. K. H. Kronprinsen Carl Johans General- 
stab 1813; Riddare af Preussiska Merit-Orden och 
af Ryska S:t Wladimira-Ordens 3* klass samt Öf- 
verste i Arméen s. L; Riddare af Ryska S:t Annse- 
Ordens 2:a klass 1814; Ledamot af Krigsvetenskaps- 
Akademien 1815; Öfverste-Löjtnant vid Westerbotttens 
reg:te 1817; Chef för Jemtlands regrte 1818; Ge 
neral-Adjutant 1821; Chef for Lifbevärings-regrtet 
s. å. och for Westmanlands regtte 1823; Kommendör 
af forntn. Svenska Orden 1824; Riddare af Ryska 
S:t Wladimirs-Ordens 2:a klass med stora korset s. 
L; Adlad 1825 % enl. 37 8 Regeringsformen (in- 
trod. 1828 under N:o 2303); Landshöfding i Nykö- 
pings län 1825; Ståthållare på Gripsholms slott 1826 ; 
General-Major 1827; Statssekreterare for Krigsäreri- 
derna 1828, hvilket embete dock icke tillträddes; 
General-Befälhafvare i Sjette Militär-distriktet 1833; 
T. f. Öfver-Postdirektör 1837; Afsked från General- 
befälhafvare-befattningen s. å. ; T. f. President i Krigs- 
kollegium 1838; Riddare af Preussiska Röda Örns 
Ordens 2:a klass med stjerna 1840; Phil. Doktor 
vid Universitetet i Jena s. 1; Friherre 1841 "/„, 
enl. förutn. Regeringsforms-paragraf (introd. 1842 
under N:o 392); General-Löjtnant 1843; Stats-Råd 
och Chef för Landtforsvars-departeraentet 1844; T. 
f. Kanslär for Kongl. Krigsakademien s. å.; Storkors 
af Danska Dannebrogs-Ordeh och af Hannoverska 
Guelpher-Orden 1845; T. f. Chef for Utrikes depar- 
tementet under nio månader s. å. ; Afsked från, Stats- 
rådsämbetet 1848; General-Befälhafvare i Andra Mi- 
litär-distriktet s.å.; Endtledigad från Kanslärs-hefattr 
ningen vid Carlberg 1849; Riddare och Kommendör 
mf K. M:s Orden 1850; f 1852 *% i Stockholm, 
till följd af eU *vårt fall på en hal trottoire. Han beordrades 1798 såsom Kadett på en sjöexpedition 
med fregatten Ulla Fersen, hvilken uppbringades af 
Engelsmännerna och fördes till Deel i England; af- 
reste 1806 på befallning till Sachsen, Böhmen och 
Franken, for att vid Preussiska Arméen observera 
de krigförandes rörelser och derom inskicka under- 
rättelser, samt återreste till Sverige efter bataljen 
vid Auerstedt den 14 Okt. s. å.; kommenderades 
nämnde år att vara Fördelnings-Adjutant vid för- 
posterna i Pomern under Generalen Grefve Löwen- 
hjelms befäl emot Konungens af Neapel armékår; 
beordrades 1807 den 6 Jan. att öfverföra Hertiginnan 
af Braunschweig-Öls ifrån Pomern till Beckaskog i 
Skåne; bevistade s. å. den 14 Mars, under Generalen 
Ctrdells befäl, stormningen af redouten vid Ketten- 
hagen i Pomern, äfvensom under Generalen Essen 
reträtten från Anclam den 16 April; skickades tvänne 
gånger under samma krig med muntliga uppdrag till 
Franska Marskalken Brune ; tjenstgjorde, sfisom Stabs- 
Adjutant hos General-Adjutanten for Expeditionen 
under hela kriget 1808 och 9; afsändes 1810 den 
11 Juni från Drottningholm med uppdrag till f. d. 
Konungen (Gustaf IV Adolph], som då vistades i 
Tönningen; bl ef 1813 den 8 Aug. Chef de Bureau 
vid Norra Tyska förenade Arméens Generalstab och 
bevistade i sådao egenskap bataljerna vid Groes-Bee- 
ren, Den ne wi ti och Leipzig; gjorde 1814 kampag- 
nerna i Brabaot, Holstein och Norrige såsom ÖfVer- 
Adjutant i GeneralsUben och förde befälet öfrer fyra 
bataljoner, som blockerade Fredricssten, samt bevistade 
sedermera denna fästnings intagande som Chef för 
General de Snremains stab; afelöt 1821 med Ryss- 
land en traktat angående riksgrinsen och de norra 
gränsboarnes förhållande sinsemellan, samt befull- 
mäktigades 1823 att gemensamt med en Kejserlig 
Rysk Kommissarie granska och fastställa egontbytet 
vid rikets norra gräns, ända upp till Karesuando och 
Norska gränsen; endtledigades slutligen 1824, efter 
sexton års tjenstetid, ifrån Chefsskapet vid General- 
AdjuUnts-eipeditioncD för Arméen. — Gift 1 :o 1825 
»V. med Anna Sophia Björkenttam, f. 1805 V,» + 
1835 V 4 ; dotter af Lagmannen Sven Björkman, No- 
bil. Björkenstam, N:o 2269, och hans 2:a fm, Ca- 
tharina Maria Strokirk: — 2:o 1836 % i Possel- 
dorff nära Hamburg med Carolina Texier, t 1797 
%, f 1838 "/„ ; dotter af Bankiren Texier i Ham- 
burg och Amelie Sillem: — 3:o 1846 '% i Stock- 
holm med Jeannette Amelie Groen, t 1810, t 1851 
*%,; dotter af Bergs-Rådet och Riddaren Anton Hen- 
ric Groen ocV Maria Ulrica Arfvedsson. Digitized by VjOOQIC fviifp. 171 Barn: 
1. AdUe Josephine, t 1828 »/,. 
1. Gustaf Oscar, l 1828; Kammarherre. Se 
Tab. 2. 

1. Sesmte Edvard Knut, f. 1831 »/,; Kadett 
vid Carlberg; Sekund-Löjtnant vid K. Ma Flotta 
1849; Riddare af Franska Hederslegionen 1853; 
Premier-Löjtnant 1857. — Gift l:o 1854 M /, i Carls- 
krona med Baata Henrietta von Krusenstjema, t 
1837 "/„ t 1857 •/„ i Christiania; dotter af Kontre- 
Anrralrn Salomon Manrits ron Kmsens^jerna, N:o 
460, och Hedvig Margaretha Lageratråle, N:o 1992: 
— 2:o 1860 % i Wien med sin broders svägerska, 
Hoffröken hoa H. K. H. Hertiginnan af Östergöth- 
laad, Catkmka Due; dotter af Norska Ministern H. 
Exc. Fredrio Dne och Alssthe Sibbern. 

2. Amalia Sophia Adele Ebba. t 1838 i Juli. 

Tab, 2. 

(son af Gnstaf Abraham Peijron, Nobil oeh Baron Peyron, Tab. 1), Friherre vid fa- 
derns död 1852; 1 1828 •/, ; Kadett vid Cariberg 
1840; Under-Löjtnant vid Lif-rcg:tets Dragon-kår 
1845 och rid Liffcardet till hast 1846; Löjtnant derst 
1848; Ryttmistare 1856; Riddare af Prenssiska Röda 
Örns Ordens 4:e klass 1857; Regementa-Qvarter- 
mistare vid nämnde Garde s. å.; Adjutant hos H. 
M. Konungen 1858; Riddare af Rysk-Polska 8:t Sta- 
nialai-Ordene 2:a klass 1859; Tjänstgörande Kam- 
marherre hos H. M. Enke-Drottningen Josephine a. 
å. — Gift 1853 M A i Stockholm med Ststor luuHmt 
Catkmka Dus, f. 1830 *%; dotter af Norska Mini- 
stern H. Eze. Fredrio Due oeh Alssthe Sibbern. 

Barn: 
Gustaf Fredric, f. 1854 % 
Kbba Puuhna Almtka, t 1855 •/„. 
Oais Gustaf Henry, f. 1858 V e . 
Sophia Catkmka Elisabeth, t 1860 % Adel. ätten Pfeiff, N:o 945. Tab. 1. 

9e«rg Pielf; 1 i Skottland, der hans fader skall 
rsrit Yieomte; Begnf sig för religionsförföljelte skull 
till Pomern oeh blef Borgare i staden Gohnow. Han 
nedsatte för nig oeh sina manliga tifsarfriugar på 
Hfriata en summa penningar hos staden Stettin. — 
Gift med Amma Kuckerman; dotter af ett Hotråd i 
Pomern. 
Son: 
kr Johannes Pfeifius) Juris ntriusque Doctor; 
Advokat vid Pomerska Hofratten i Stettin. — Gift 
med Maria Fabar; dotter af General-Superintendenten 
©feer Stettineka Begeringens kjrkor D:r Jacob Faber 
oeh Gerdrant Rungen, som var dotter till General- 
Saierintendenten öfver Wolgastska Regeringens kyr- 
kor, Profesoorae i Greifsnrald D-.r Jacob Rangen. 
Son: 
fcr Jeuanntn Jeessus Pfelfios, f. 1613 »/„ i 
Alten-Stettin; Stodent i Rostock 1634, i Witteoberg 
1635, i Leipzig 1636 och i Königsberg 1638; Ma- 
gister derst. a. &.; Andre Pastor vid Tyska försauaL 
i Stockholm 1639; Förste Pastor derst. 1655; Biskop 
i Renul och öfver Estland 1665; t 1676 "', i Re- 
va) af en akndn i ena tummen, den han miste låta 
attara, samt begrafren i domkyrkan derst Haas 
eaka oeh barn blefro 1678 */„, for bana långliga, 
ajtuga oeh ofortrutna tjenster, Adlade med namnet 
Hnff (sönerna 1680 introd. under N:o 945); af hans 
tyska predikningar finnas 32 vara tryckta, deraf 30 
fco likpredikningar, af hvilka må nåmaas de öfrer 
Ofrerste Salncck, Maria von Qvickelberg, Henrie 
Metrman, Dorothee "Book, Johan Lohe, Brigitte 
ÄotWoben, Johan Hastfehr och Johan Marschalok. 
- Gift 1640 »V, i Stockholm med Ämna Grundel, 
t 1704; dotter af Borgmästaren Jacob Grundel, No- 
bil Grundel, N:o 716, till Alby, med hans l:a fre, 
Bnebeth Depken. 
Barns 
EUsaketh Pfeif, NebiL Pfeif, f. 1643 "/,, f 
1729 »/ t på Bdeby i 8vartsjölandet Gift »:o 1662 
nes KongL Sekreteraren Joksm BUrkard Sokanta, 
i hsns 2ta gifte, t 1614, t 1665, samt å> en af stamfaderns för adel ätterna von Schaats, N:ris 1002 
och 1255: 2.-o 1669 med Borgmästaren Anders Ger- 
ner, Nobil. Gerner, N:o 905, f. 1632, + 1683. 

Anna Maria Pfeif, Nobil. Pfeif, l 1647; Var 
döf och dumb; f ogift 1705. 

Caikarina Pfeif Nobil. Pfeif, t 1648. Gift 
med Inspektören i Liffland och Lieentförvaltaren 
Joachim Möller. 

Fredrio Pfeif, Nobil Pfeiff, f. 1649 i Stock- 
holm; Kapten i Holländsk sjötjenst; Adlad 1678 
"/,„ jemte sina syskon och för sin aå. faders för- 
tjenster (introd. 1680 under N:o 945); Blef sist Ma- 
jor till sjös i Engelsk tjenst; t barntts 1710 och 
slöt således sjelf sin adel. ättegren. — Gift med 
Margaretha Regnata Lideman, f. 1662 *%; dotter 
af Bemllningsmannen Eric Bengtsson, Nobil. Lide- 
man, Nk> 825, till Stenarsby, med Annika Forsssea. 

Daniel Pfeif, NobiL Pfeif, t 1653; Assessor; 
t 1701. Se Tab, 2. 

Margaretha Pfeiff, Nobil. Pfeif, f. 1665, + 1709. 
Gift 1705 "/, med Lagmannen Anders Nordman, 
Nobil. EkrenfeU, N:o 890, i hans 3:e gifte, t 1724. 

Tab. 2. 

Daniel Pfeiff, NobIL Pfeiff (son af M:r Johannes 
Jacobus Pfeiffius, Tab. 1), f. 1653 % i Stockholm; 
Adlad 1678 w /,, f jemte sina syskon och för sin afl. 
faders förtjenster (introd. 1680 under N.-o 945); 
Kanslist vid Statsexpeditionen af KongL Kansliet 
1680; Sekreterare i Abo Horritt 1685; Assessor 
derst. 1692; f 1701 */, i Abo och begrafven i 
domkyrkan derst — Gift med Gertrud Helena Sveda. 
Natmral. Bpeekt, N:o 975, f. 1659 »/ 10 , f 1735%; 
dotter af Konung Carl XI:s Lifmedikus D:r Peter 
Specht och Barbara Sophia Rooswijk. 

Barn: 

Anna Helena, t 1684 % f 1686 % i ibo. 

Barbara Sopkia, t. 1685 %, f 1772 %. Gift 
med Borgmästaren Johan Storting i Upsaia. 

Johan Jaoob, t 1686, Expeditione-Sekreterare: 
t 1749. Se Tab. X Digitized by VjOOQIC 172 mtf*r. Anna Helena, f. 1687 •/„, + 1747 %. Gift Iro 
1715 ,4 / ft med Majoren Johan Mtller, tiobil. Möller- 
hem, N:o.;l876, i hans 2:8 gift», f. 1179, * 1721: 
&o med Öfverste-Lojjtnanten Alexander Modelin. 
Margaretha Hedvig, I f f 1fi8Q e , 1fiq5 
ColAortM Charlotta, \ lA ' 16öy 'f ft loV ^- 
PeAr Ct«te/, Baron Pfeiff, f. 1690, t 1783. Se 
friherrL ätten Pfeiff, Tab. 1. 

Dämd, f. 1691; Major; t 1768. Se Tab. k 
Bfamora, t 1696 %. Gift med ÖfVerste-Löjt'- 
nanten rid Lif-regrtet Jota» B/tra*. 

Tab. 3. 

Jtkaa Jacob (son af Daniel Pfeiff, Nobtt. Pfeiff, 
Tab. 2), f. 1686 10 / 10 i Åbo; E. o. Kanslist i Kansli- 
expeditionen 1706; Kemist 174*8; Kanslist i Kammar- 
expeditionen 1714; Tillika Sekreterare vid Upphand- 
lings-deputationen; Protonotarie i Kansli-kollegium 
1719; Sekreterare på BraunschWeigaka kongressen 
1720; Legations-Sekreterare vid Fredskongressen i 
Ny stad t 1721; Kongl. Sekreterare karaktär s. å.; 
Protokolls-Sekreterare i Utrikes expeditionen 1725; 
Expeditions-Sekreterare i Krigs-expeditionen 1727; t 
1740 ,a / n i Stockholm. — Gift 1721 % med Fri- 
herrinnan Margaretha Funck, f: 1764 *%, f 1772 
4 / 7 ; dotter af Presidenten Gnstaf Funck, Baron Fuuck, 
N:o 189, till Brogård, Leijondal och Kaggeholm, 
med Christina Cronström, N:o 786. 
Barn: 

Christina, f. 1722 *>/ l0 , + 1726 % 

Elisabeth, l 1723 »»/,„ + 1725 w /, . 

Christina, f. 1727 *%, * ogift 1766 %. 

Adam, f. 1729 %, f s. å. % 

Gertrud, f. 1730 e / n . 

Margaretha, t 1732 %, f ogift 1772 V t . 

Jöfcmiia Jacobina, f. 1733% t 1768 »/«. Gift 
1755 2 V 13 med sin kasin, Majoren Pehr Gustaf 
Pfeiff, i hans l:a gifte, f. 1730, t 1789. 

JWUm, f. 1734 *V 8 , t 1735 »/,. 

/aAa», f. 1736; Härädshöfding; t 1719. Se 
Tab. 4. 

Tab. 4. 

Mån (son af Johan Jaoob, Tab. 3), f. 1736 »/, 
i Stockholm; Kanslist i Kammar-kollegii Advokat- 
fiskal »-kontor; Häradshöfdinge fullmakt 1762) Hä- 
.radshöfding i Norra Upland; t 1795 M / 4 J>» Yfre i 
Tierps soeken och Uplaad. — Gift l:o 1768 V 4 med 
Brita Christina /Are, f. 1744 *%, + 1769 *»/, ; dot- 
ter af Kansli-Rådet M:r Johan Ihre, Nobil. Ihre, 
N:o 2043, till Sandbro, med hans l:a frn, Friher- 
rinnan Sara Charlotta Brauoer (N:o 329): — 2:o 
1770 "Å, med Eva Charlotta Balenia, f. 1747 *%, 
f 1795*% på Yfre; dotter af Kyrkoherden i Tierp, 
Kontrakts-Prosten M:r Eric Jonasson Halenius och 
Brita Danielsdotter Djurberg ifrån Upsala samt af 
samma slagt, som adel. ätten Hallencreutz, N:o 201$. 
Barn: 

2. Johan Eric, f. 1772 %, * 1773*% på Yfre. 

2. Johan Daniel, t \77$ %; Fanjunkare vid 
Lifhusarertia; Kougl. Lifdrabänt 1796; f ogift s. å. 
•/ I2 i Stockholm. 

2. Georg Gustaf, f. 1776 7 /, 2 ; Student i Upsala; 
+ derst. ogift 1798 % 

2. Carl Predric; t 1778 w / d ; Sergeant vid Up- 
lands regde 1793; Fänrik dant. 1800; Löjtnant 
1810; Kaptens aftked 1812; t ogift 1853 V, i 
Tierpa soeken. Han bevistade Älttåsjen 1807 i Po- 
mern, 1808 i Norrige och Finland samt 180* på Iland och i Westerbotten, der han, bland annat, 
var med vid Rathan. 

2. Brigitta Charlotta, f. 1779 »/ 10 ; Stifta-PHften ; 
+ 1856 *% i Tierps socken ogift. 

2. Eva Margaretha, f. 1781 »/,,; Stifta-FrdTcen ; 
t. Gift 1814 *L med Prosten och Kyrkoherden i 
Lillkyrka oeh Ödeby forsaml. af Strengnås stift Mrr 
Carl Chrristoffer Klingberg, f. 178*) * f / 4 . 

2. Lovisa tftriea, f. 1783 »/ n ; 8tifte-Fr6ken; + 
1860 B / 7 i Tierps soeken ogift. 

2. Eric Adolph, f. 1785»/,, t 1788 »/„ på Yfre. 

2. Christina Beata, f. 1787 •%; 8tifts-Fröken; 
f 1791 V a på Yfre. 

Tab, 5. 

Daniel (son af Daniel Pfeiff, Nobil. Pfeiff,. Tab. 
2), till Svärtinge i Östra JEqeby socken och Oster- 
göthlaodi f. 1691 13 / 1S i Åbo; Musketenre vid Lif- 
gardet 1711; Rustmästare derst. 1712; Förare och 
Sergeant s. å.; Fänrik 1713; Sekund- Kapten vid Un- 
lands infant. 1716; Premier-Kapten derst. 1719; 
Major vid samma reg:te 1739. i den mördade Mal- 
colm Sinclairs ställe; Afskedl743; Riddare af Svärds- 
; ()rdenj f ..1.768 % */ 3 och ligger, jemte sin fru, be- 
grafven i Östra Eneby kyrka, der deras vapen finnas. 
Hans och hans frus namn och vapen stå på kyrko- 
prydnader i nämnde kyrka. — Gift 1721 *% med 
Anna Beata lilljemartk, omtalad för sin skönhet, f. 
1703 »/„ f 1778 V,; dotter af Hofrätta-Rådet Jo- 
han Stigiéliue, Nobil. Lillje marek, N:o 886, till Ör- 
by och Öster-Wallby, med hans l:a frn, Christina 
Brita Appelgren, N:o 290. 

Barn: 

Johan Jaoob, f. 1722 u / t \ Notarie vid Lifgardet; 
f ogift 1750. 

Gertrud .Helena, f. 1723 V 10 , + 1799 «/, på 
Tisslinge i Östana socken oeh Upland, som hen fick 
till fideikommiss af sina gudfaddrar, Lagmannen voa 
«chueffer och dess fru, född LiUjemarek. Gift 1752 med 
Majoren Johan Axel Nisbeth, N:o 828, f. 1720, t 
1777. 

Daniel, f. 1726 •/*, + efter 12 timmars lefnad. 

Christina Beata, f. 1727 ,ft / 8 , + barn. 

Daniel, f. 1729 w /. ; Lefde tjenstlös ; f ogift 1749. 

Pehr Gustaf, t. 1730; Major; f 1789. Se 
Tab. 6. 

Georg; f. 1732 «%; Antagen till krigstjenit 
1742; Sergeant vid Lifgardet 1751; Finrik derst 
9759; Löjtnant 1764; Afsked 1767; Major; Riddare 
af Svärds-Orden; f baralös 1776% på sin egendom 
Loviseberg. — Gift 1767 med Ebba Charlotta J^aa- 
genstjerna, t 1752, + 1794 ,f / 8 i Nori*6ping; dot- 
ter af Majoren vid Fortifikationen och Riddaren af 
Svärds-Orden 8ven Benjamin Ljnngqviat, Nobil. Ljue- 
genstjer&a (ej introd.) och Ubrica Rntensparre, N.-o 
1489. 

Jacob, t. 1733; Kapten; t 1795. Se Tab. 9. 

Welam Ludvig, f. 1735 %; Löjtnant i Fransk 
tjenst; Ogift dödssk juten lt59 V 8 i bataljen vid 
-Minden. 

Christina 
1 Tjellmo socken och Östérgöthlsnd. 
Brukspatronen Carl Tiselt, Carlsson* 

Ulrica Sophia, f. 1738, f 1893 V, 2 på Bffma- 
holm i Regna socken och Östergöthland. Gift 1763 
med Kammarherren Axel Wilhelm Gvlltnkroeé, N.o 
869, tfl! Rea^naholm, t 1736, t 1788. 
. Anna Christina, t 1744, t 1765. 

Frtdric, t 174* % + 1755. Beata, t 1736^ + 1795 *% nå Lund 
ften och Östérgöthlsnd. Gift 1741 med Digitized by VjOOQIC 173 Tab. 6. 

(eon af Daniel, Tab. 5), f. 1730 V T j 
Antagen i krigstjenat 1746 ; Fänrik Tid Liljperdet 
1750; Kapten vid Drottningens Lif-reg:te 1758; 
Kspten rid öetgötha infant; Riddare af Sfärdt-Or- 
den; Major Tid östgötha karalL; + 1789 %. — 
Gift l.-o 1755 "/ 1a med sin kusin, Joaamm Jacobina 
Pflåf, t It 33 %, t 1768 *V 4 ; dotter af Btpe- 
Moa«-8ekreterarra Johan Jacob Ptolf ooh Friker- 
mm Margareta* Fnnck, N«x 18»: - *o 1774 
% med CkrisUmm Lovisa Rothkirek, t 1750 M /„ t 
1815 V t pt SfrnrafcT Tid WedsUna; dotter af Kor-' 
letten Carl Gabriel Rothkirek, N* 175. till Blonv 
nedal och Lindenås, med Ulrica De Besehe, N?o 944. 
Bernt 
1. Demon} Johan, f. 1756 »A. i Stoekkolm; 8er- 
teset Tid Östgötha iumnt, 1777; Premier-Adjutant 
dcfft a å.; Fänrik 1784; Löjtnant 1785 > Löjtnant 
rid Stackelbergska rirfV. iafant.-reg*et 1787; Kapten 
derst. 1793; Kommendant på OnstsfssTärd s. å., un- 
der tre månader; Place-Major på Sveakorg 1794, 
rader trå månader; Kapten rid Österbottens regrte 
1795; A&ked 1810; t ogift 1812 % på Ömmars 
ksptenstwatille Tid Gamle Carlebr. Han steg 1788 
den 20 Juni med regementet ombord i 8reaborg på 
skärgårdsflottan och bevistade på Uddema £dmnnd 
(kade samma åra sjötåg samt dernnder en tritffning 
med Ryska galérer utanför Fredrictkamn, landstig- 
aingen den 2 Ang. rid Willnås ock Braokille oek 
retritten derifrån, hrarrid kan råddade en trepondig 
kanon; deltog slotligen åfVen i kriget i Finland I80o 
oek 1809 

1. Arvid Rndolph, f. 1763 »/„ +. 

2. Bemto Ulrica, f. 1775 •%, f- s. å. V 10 . 

2. Carl Gustaf Rothkirch, f. 1780; Fänrik; f 
1812. Se Tab. 7. 

2. Ulrica Lovisa, f. 1783 w /„; Stifts- Fröken ; t 
1857 "/„ på Jtamks dårhus. Gift 1800 *% på 
Bl om medal i Oetergötkland med Kaptenen Anders 
Qmstaf Ridderhjerta, N:o 1789, f. 1771, t 1826. 

2. Christina Beata, f. f784f %; Stifts-Fröken; f 
1849 •% Tid TroIThitUn. Gift 1803 % med sin 
kusin. Löjtnanten Carl Johan Rothkirch, N:o 175, 
f. 1776, + 1845. 

2. Frsdrica Gustafva, t. 1786 "/„, t 1788 V r 

Tab. 7. 

Carl festaf Rethklrck (son af Pekr GosUf, Tak. 
•), f. 1780 «/ f ; Ffinrik; + 1812 «% på 8krimla i 
T. Hargs töcken ock Öttergötklaad. — Gift 1804 
med Brita Catharina Walimen, som sedan gifte öm 
sig med Löjtnanten Samuel Leonkard Kindttrand. 
Hea kallas Röding i en nppgift från Linköpings stift 
af år 1826. 
Barn-: 

Gustaf Adolph, t. 1804; Handlande; t 1849. 
3c Tsb. 8. 

Sophia Christina. Gift 1825 *% med Kaptenen 
Axel Bemum GulUmhammar, N:o 776, f. 1785. 

Qara Gustafva, f. 1807. Gift 1826 »% med 
*b »Täters sråger. Fanjunkaren Adam Freåric Gul- 
Uahavmar, N:o 776, f. 1803. 

Pder Carl, f. 1809, + 1810 V r 

Johanna Beata, t. 1810, * 1858 •/,, på Runne- 
rja\ Gift 1834 med Kronofogden Bvtn Jotat Iref- Tab. 8. 

nästal Adolph (son af Carl Gustaf Rotkkirch. 
Tu*. 7), f. 1864; Handlande i Norrköping; t 1849 
*% på SnesU. — Gift 1842 "/, med Augusta Jo- 
sephina Hansson. 
Barn: 

Pehr Ousla/, f. 1844 »/ tf t 1848 "/„. 

Carl Anfusi, f. 1845 "/ . 

Jaonstai yiMe l aim a , t 1847 */ r 

Adolph WUh4lm, f. 1848 »/ l0 . 

Tab. 9. 

Jacob (ann af Daniel, Tab. 5), t 1733 *V„; Vo- 
lontär rid Nerike oek Weraalanda remte 1753; Fö- 
rare dtrat s. å.; KoegL Ieldraeas* 1754; Läjtaaa* 
t Arméen; Löjtnant rid Kronobergs regste; Kapten* 
Mimakt 1766; Kapten i Fransk tjeaat; t 1795 % 
på Mjresjö i Småland. — Gift 1772 "/„ med Ur 
Hea Charlotta Bidde rstå l, t 1753; dotter af Majerea 
oek Riddaren Casper Henne Ridderatål oek Marga- 
retha Hammar. 
Barn: 

Anna Maraarstka Charistta, 1 1774 "/,; Stifts- 
Fröken; t ogift 1797 •/„ i Mrreejö, Norregåtden 
rid Eksjö. 

Beata Sophia, f. 1775 «/„, Stifts-Fröken; t 
1842 M / a i Småland ogift. 

Daniel Gustaf, t 1778; Löjtnant; t 1848. 8# 
Tab. 10. 

Carl Axel, t 1780 "/,; Fänrik rid Lifgrenadiér- 
reg:teU Rothålls-fordeln. 1798; Löjtnent derst 1805; 
Kapten 1810; Aftked 1826; Majors a. h. o. t.; 
Riddare af 8vårds-Orden ; t barnloa 1835 */ 4 på 
Engerås i Westergöthland. — Gift 1828 '/, med 
Eva Charlotta Blom, i hennes Ta gifte, t 1856%; 
dotter af en Kyrkoherde Blom samt enka efter Ma* 
joren G. Söderholm. 

Fredrica Lovisa, t 1783, t 1830 */„ på Stors» 
torp ogift. 

Christina Ulrica, f. 1786 */,. Gift 1823 »/, 
med Sergeanten rid Andra Lifgrenedier-regrtet Axel 
Magnus Dahlhjelm, t. 

Tab. 10. 

Daniel festaf (son af Jacob. Tab. 9), 1 1778 %; 
Fourir rid Jönköpiogs regite; Kongl. Lifdrabaat 1802; 
Afsked 1807; t 1848 \, troligen å InTalid-inritt- 
ningen på Ulrieadal, der kan rar intagen. — Tro- 
lofrad l.-o med Maria Sophia Öéman, skiljda 1808 1 
— Gift 2:o s. å. »/„ på Steeknas rid Ekajö med 
Anna Regina de Charliére, i hennes 2:a gifte, t 
1764 "/„ t 1841 «% å DeaTiks Hospital; enka 
efter en Pastor Asokan. 
Son: 

1. Carl Gustaf, f. 1807; Handlande. Se Tab. 11. 

Tab. 11. 

Carl nnstaf (son af Daniel Gustaf, Tab. 10), 1 
1807 «•/, ; Laderhandkre i Steckkofan. — Gift 1830 
u / 10 med Carolina Amalia Carlsson, t 1812 *'/» t 
1857 "/„ i Stoekkolm. 
DotteT: 
tmcrcnh 
1M« u / w Digitized by V^iOOQlC 174 Friherrl. ätten Pfeiff, N:o 289. Tab. 1. 

Pehr Gustaf Pfeiff; isren Pfeiff (»on af Daniel 
Pfeiff, Nobil. Pfeiff, se adel. ätten Pfeiff, Tab. 2), 
Ull Lemshaga på Wermdön; f. 1690 '/,; Page hot 
Kongl. Ridet G ref ve Lilljeroth; Förare vid Gardet- 
rekryterna 1707; Volontär vid Lifgardet 1709; Fän- 
rik derst. t. å.; Löjtnant 1712; Kapten 1718; Ma- 
jor 1741; Öfverste-Löjtnant 1748; Riddare af Svärds- 
Orden a, "!.;■ Öfverste för nåmnde Garde 1751; Af- 
sked 1756; General-Löjtnants karaktär t. å.; Friherre 
1772 "/, (tntrod. 1776 under N:o 289); * 1783 
*/, på Lemsbaga. Han kommenderade* 1717 med 
manskap, att nnder beräkning föra Engelska Ministern 
Jackson på Engelska skeppet vid Götheborg, vid hvilket 
tillfälle han fick Konung Carl XILs befallning, att 
föra åtskilliga då benådade Marstrandsfångar till re- 
kryter för Kongl. Lifgardet; Tar med reg:tet 1718 
tHl Norrige samt 1741 med 1500 man till Fioland. 
— Gift 1726 *% med Friherrinnan Ulrica Eleanor* 
Palmqvist, f. 1709 %, f 1774 *V 4 och begrofs i 
Wermdö kyrka; dotter af Presidenten Magnus Palm- 
qvist, Baron Palmqvist, N:o 123, och friherrinnan 
Ulrica Eleonora Stoart, N.-o 111. 

Barn: 

Ulrioa Eleonora, f. 1727 *%, f 1803 % på 
Brollsta i Roslagen ogift. 

Helena Gustafva, f. 1728 %, f 1799 ,4 /„ på 
Upplands i Roslagen ogift. 

Magnus, f. 1729 %; Fänrik vid Lifgardet; t 
1746 */ e . 

Sophia, f. 1730 M / 10 , t 1820 % på Lagod å 
Wermdön ogift. 

Pehr Gustaf, f. 1731 *°/ l0 ; Page vid KongL Hof- 
vet; t 1746 '%. 

Arma, f. 1732 V ir Gift 1783 *% med KongL 
Sekreteraren Frih. Johan Christoffer von Kölder, Na» 
167, f. 1737, t 1791. 

Bediig, f. 1734 %, t 1809 % på Elfgärde i 
Rasbo socken och Upland. Gift 1768 med Kammar- 
herren Frih. Johan Gabriel von D&en, N.-o 139, i 
hans 2:a gifte, f. 1722, f 1797. 

Carl, f. 1735; Öfverste; fr 1792. Se Tab. 2. 

Daniel, t. 1736 % i Södermanland ; Hofiotendents 
karaktär; t barnlös 1803 17 / 9 i Söderköping. Han 
reste utrikes och forvärfvade sig myoken kunskap i 
svarrvande och snickrande. — Gift 1784 a V t o med 
Friherrinnan Eva Christina Spatre, t 1753 *%, t 
1813 *% i Söderköping; dotter af Majoren Bleokert 
Casimir Sparre, N:o 11, till Rönö, med Grefvinnan 
Ulrica Christina Posse, N:o 51. 

Johan, f. 1737; Öfverste-Löjtnant; f 1799. Se 
Tab. 7. 

fredrio, f. 1738; Öfrerste-Löjtnant; + 1798. Se 
Tab. 12. 

Fredrica Ulrioa Margaretha, f. 1741 »V,,, t 
1815 % på Rootsala i Pälkenä socken och Finland. 
Gift 1783% med sin kusin, Kaptenen Loren* Hen* 
rio Ridderborg, N:o 1428, f. 1743, t 1795. 
Fredriea Elisabeth» f. 1743 V„. + 1746 *V § . 
Lovisa, f. 1747 %, * 1793 % på Upplands i 
Roslagen. Gift 1769 med Hofratts-Rådet Rudman 
Bergenstråle, N:o 1696, i hans 3:e gifte, f. 1724, 
t 1813. Tab. 2. 

Carl (son af Pehr Gustaf Pfeiff, Baron Pfeiff, 
Tab. 1), f. 1735 "/ T i Södermanland; Antagna till 
krigstjänst 1746; Fänrik vid Lifgardet; Löjtnant 
derst 1759; Kapten. 1764; Riddare af Svfrds-Orden; 
Öfverste-Löjtnant; Öfverste i Armeen; Öfverste för 
Enke-Drottningens Lif*rcg:te; Afsked; + 1792 "/, 
på Boo å Lidingöo. — Gift 1771 % med Ulrica 
8paldencreuU, i hennes 1a gifte, f. 1751 "/«• t 
1827 %; dotter af Lagmannen Gustaf Sbalding, No- 
biL Spaldencreuts, N:o 1986, oeh Althéa Johanna 
Adelsvärd, N.o 1707, samt omgift 1797 med Eetoftt- 
Fabrikören Adolph Fredrie Lntken, från hvilken hon 
blef skiljd. 
Barm 

Ulrioa Althea, f. 1772 %, f ogift 1799 "/ t på 
Brolista. 

Gustaf, f. 1773 V 3 ; Volontär vid Lifgardet *.L; 
Förare derst. 1775; Fänrik 1783; Löjtnant 1794; 
Ryttmästare vid Adelsfanan 1795; Tjente åren 1808 
och 9 vid Westgötha-Dals Landtvärns-bataljoa; t 
ogift 1840 "/,, på Skärsbo. Han bevistade 1788— 
90 årens Finska krig samt derunder ena bataljen i 
Svensksund, för hvilket han erhöll Tapperhetsmedalj. 

Carl, f. 1776 n / 4 , f ogift 1834 *% på Marisft- 
lond Tid Jönköping. 

Pehr, f. 1777; Major; t 1819. Se Tab. 3. 

Johan Adolph, f. 1783; Kammarherre; f 1837. 
Se Tab. 5. 

Tab. 3. 

Pehr (son af Carl, Tab. 2), f. 1777 "/, på Boo 
å lidingön; Volontär vid Enke-Drottningens Iif- 
reg:te 1786; Under-Löjtnant vid Artilleriet 1787; 
Löjtnant vid Svenska Gardet 1794 ; Kapten i Armeea 
1797; Major derst. 1809; Bataljons-Chef vid Gott- 
lands Nstional-beväring 1810; Regements-Qvarter* 
mästare vid S. Skånska infant-rcg:tet 1811; Kom- 
pani-Chef derst. 1812; Riddare af Svärds-Orden 
1815; Kommendant i Warberg 1816; Afsked fras 
sista. reg:te 1817 med tillstånd att, såsom Major, i 
Armeen qvarstå; t 1819 '% på Warbergs slott 
Han kommenderades 1808 att, under General- Adjo- 
tanten Pocks befäl, organisera Roslags kustbevakning 
tamt, efter öfvergången till Åland, dess landtstorm 
och tvänne Finska bataljoner, och beordrades efter 
reträtten från nämnde ö till Kommendant vid Grist- 
lehamn; bevistade slutligen 1813 och 1814 årens 
fälttåg såsom Kommendant i W i sm ar, Rostock, Ec- 
kernförde oeh Kiel ssmt vid infallet i Norrige till 
Place-Msjor i Fredricshall. — Gift med Amma Marie 
Holm, t. 1772 »%, t 1854 »/„• dotter af Skepps- 
byggmästaren Nils Holm i Stockholm. 
Barn: 

Ulrica Althea, f. 1800 7 / 6 ; Stifts-Fröken; t ogift 
1846 2 % på Totabo i Westergöthland. 

Aurora Clementmm, f. 1802 % i Stockholm; 
Stifts-Fröken; t derst. 1815 % 

Amalia Charlotta, t 1803 "/* t ogift 1835 tt / 
på Mariselund. 

Anna Octavia, f. 1805 "/«. 

Arvid Georg, f. 1807; Kapten. Se Tab. 4. 

Adolphina OUvia, f. 1812% f ogift 1836 M / ir Digitized by VjOOQIC PFBIPP. fri T AB. 4. 

ArrW feerg (son af Pehr, Tab. 3). f. 1807 •«/, ; 
Sergeant rid Elfsborgi reg:te 1820; Fänrik vid Ska- 
raborgs reg-.te 1824; Löjtnant derst. 1832; Kapten 
1846; Riddare af Srirda-Orden 1858. — Gift 1848 
*/, på Sperresäter i Westergöthland med Ephraima 
Sekåuherr, f. 1817 "/ 10 ; dotter af Kommerse-Rå- 
det ock Kommendören Carl Johan Schönherr och 
Charlotu Billberg; en syster till Presi- 
Johan Peter Billberg, Nobil. af Billbergh, 
N*> 2298. 
Barn: 
Carl Georg, f. 1849 »/,. 

Charlotta Fredrica, f. 1851 %. 

Tab. 5. 

Aaarpli (son af Carl, Tab. 2), f. 1783 % 
på Bo© å Lidingön; Fänrik Tid Götha Gardet 1794 
sek rid Södermanlands reg:te 1801 ; Löjtnant derst. 
1808; Kammarjunkare 1812; Afsked ur krigstjensten 
a L; Adjutant i Krigs-kollegium 1814; Kammar- 
kerre 1815; Kapten i Arméen 1816; Afsked derifrån 
1818; f 1837 t*/, i Jönköping. — Gift 1810 w / 10 
i Götheborg med Sophia Fredrica Dorotkea Homeijer, 
t 1787 B / 10 i Wolgest; dotter af Kommerse-Rådet. 
Riddaren af Waaa-Orden Joban Fredrie Homeijer 
oek Sophia Dorothea Droesen. 
Barn: 

Carl Fredrie Gustaf , t 1811; Kapten. Se Tab. 6. 

Sophia Ulrioa CepoHaa, t 1815 "/ 4 i Nyköping. 
Gift 1842 % på Äras i rYestargötWaad med sin 
sjsahng, Ryttmaataren Claes Axel Stedt, N:o 1468, 
l 1$8, t 1850. 

Tar 6. 

Ctrl Fredrie Gustaf (son af Johan Adolph, Tab. 
5), f. 1811 *'/, i Nyköping; Finrik Tid Skaraborg* 
ivgAe 1832; Löjtnant dent. 1837; Kaptens afsked 
1840. Sger och bebor Arts i Kylingareds socken: 
ock Westergöthland. — Gfft 1843 »/, på Liljehol- 
men Tid Jöo köping med sin syssling och sin systers 
irigerska, Catharina Sophia Stedt, f. 1822 "/,; dot- 
ter sf Kammarherren Claes Fredrie Stedt, N:o 1468, 
oek Catharina Elisabeth Spaldencreuti, N:o 1986. 
Barn: 

CMi Amalia Fredrica Sophia, f. 1844 n / v 

Carolina Ulrica Charlotta Amalia, f. 1846. 

Oaes Gustaf Adolph, f. 1849 »/,. 

Carl Axet August, f. 1852 V,* T a. å. */ n . 

Tab. 7. 

Mu (son af Pehr GnsUf Pfeiff, Bsron Pfeiff, 
Tab, 1), l 1737 '% i Södermanland; Antagen till 
kritstjenst 1753; Archfimåstare Tid Arméens Flotta; 
rWik derst. 1762; Löjtnant 1771; Slutligen Major; 
Bakre af STärds-Orden; Öfrerste-Löjtnants afsked 
17»; t 179» V, i Upsala. — Gift 1779 »/, med 
bb kunna dotter, Christina Beata Nisbeth, f. 1754, 
+ 1808"/, i Upsala; dotter af Majoren Johan Axel 
Nisbeth, No 828, och Gertrad Helena Pfeiff, N:o 945. 
Barn: 

Vhica Helena, f. 1782 »/„ + enka 1829 "/„ i 
Upsala. GUI derst. 1800 % med Logieea et 
Methaphysiees Prolessoren rid Upsala Akademi M:r 
P*hr Böamarck. 

Johan Carl, f. 1784; Premier-Löjtnant; f 1841. 
Se Tab. 8. Daniel, t 1789; Major. Se Tab. 9. 

Alexander, f. 1791; Löjtnant; t 1846. Se 
Tab. 11. 

Anna Christina, f. 1794 '% i Gryta socken och 
Uplsnd; Stifts-Fröken; + 1830 »/, på Tisslinw i 
Ostuns socken och samma prorins. Gift 1821 '•/,„ 
på Ostunaberg i nämnde socken med sia kusin, 'Ma- 
joren Carl Wilhelm Nisbtth, N:o 828, \ hans 1* 
gifte, f. 1790, t 1860. 

Tab- 8. 

Jtkai Carl (son af Johan, Tab. 7), f. 1784 u / 4 ; 
Under-Löjtnant rid Arméens Flotta; Riddare af Ryska 
S:t Annas-Ordens 3:e klass; Löjtnant Tid nimnde 
FlotU; Premier-Löjtnant rid K. M:s Flotta 1824; 
t 1841 V l2 i Hernösand. — Gift 1817 *»/ 10 med 
Anna Maria Åkerholm. 
Söner: 

Johan Eric, t 1819 7 / 4 , t 1832 •»/„. 

Carl Oscar Thure, f. 18V5 "/, på Stenby i Husby- 
Långhondra socken och Roslagen; Possessionat inom 
Upland. — Gift 1859 w /, p& Kaeby i Lägga socken 
och nämnde prorins med Grefrinnan Wilhelmina 
Augusta Lewenhaupt, f. 1829 %; dotter af Kom et ten 
Grefte Gustaf Adolph Lewenhaupt, N.o 2, och Ebba 
Gustafra Bergenstråle, N:o 1696. 

Tab. 9. 

Daalel (son sf Johan, Tab. 7), f. 1789 "/„; 
RostmäsUre Tid Uplanäs reppte; Fänrik derst. 1809; 
Löjtnant 1812; Kapten 1819; Majors afsked. Har 
beTistat 1813 och 14 årens fälttåg, och bar Tapper- 
hetsmedaljen i guld och Carl XIV Johans Medalj. 
— Gift 1827 V, på Noor i Upland med Anna Char- 
lotta Paijkull, t. 1791 '%; dotter af Hofmarskalken 
Gostaf Paijkull, Baron von Paijkull, N:o 370, till 
Walloxsaby, med hans l:a fru, Friherrinnan Anna 
Elisabeth EhrensTärd, N:o 267. 
Son: 

Johan Gustaf Victor, f. 1829; Landtbrukare. Se 
Tab. 10. 

Tab. 10. 

JfkM «uUf Ylrttr (son af Daniel, Tab. 9), t. 1829 

8 /i 2 ; Student i Upsala; Arrenderar Jfiby i Winge soc- 
ken och Upland. — Gift 1858 *% med Hedvig Bring. 
Barn: 

Henric, f. 1859 %, tid. 

Edith Hedvig, f. 1860 "/, på Fiby. 

Tab. 11. 

Alexander (son af Johan, Tab. 7). f. 1791; Fin- 
rik Tid Lifbevärings-reg:tet 1821; Löjtnant derst. 
1823 och rid Hallands Infanteri-bataljon 1825; Af- 
sked 1831; + 1846 M / 10 . — Gift 1829 '% med 
Johanna Charlotta Gardtman* 
Barn: 

Emma Charlotta ÉrigUta Christina, f. 1830 "/, 
på Segersta i Knifsta socken och Upland; Stifts- 
Fröken. Gift 1856 ål / f med Med. Doktoren Casimir 
Gabriel Barthelsson. 

Sopkia Margaretha, t 1831 8 / t1 . Gift 1853 
med sin sysslings svåger, Brukapatronen Johan 1 Gu- 
staf Victor von Post, N:o 687, t 1825. 

Carl Emil Gustaf, f. 1833 »/«,>. 

Johan August, f. 1834 *%, t 1842 "/, påBerga 
i Nartuna socken och Upland. 

Theresia Wilhelmina, f. 1836 »V 7 . Digitized by VjOOQIC 17$ VON PFCJBL. Augusta MathUda, t 1858, + a. t % 
Lovisa Adelaidé Ingeborg, f. 1840 V t . 
Alexander Theodor, f. 1841 «%. 

Tab. 12. 

Fredrlc (son af Pehr Gustaf Pfeiff, Baron Pfeiff, 
Tab. 1), f. 1738 V„ i Södermanland; Kadett vid 
Kouungens Kadett-kår 1754; Fänrik vid Helainge 
reg:te 1756; Löjtnant derst 1765; Slutligen Major 
vid nämnde reg:te; Riddare af Svärds-Orden; Öfverste- 
Löjtnant8 afsked; t 1798 M / 7 i Norrköping. Han 
insattes, för förgripligt tal på en sockenstämma na- 
gorstädes i Södermanland emot regala bränvins-inrätt<- 
ningen, på fästning, men lösgafs sedan, — Gift 1774 
,Ö / T på Gotthardsberg i Lerbo socken och Söderman- 
land med Friherrinnan Eva Christina Mareks von 
Wurtemberg, f. 1751 ,f / 4 på Frösö kungsgård i Je rut- 
land, f 1813 M / 2 i Norrköping; dotter af Fältmar- 
skalken Gotthard Wilhelm Mareks, Nobil. och Baron 
Mareks vou Wurtemberg, N:o 263, till Gotthards- 
berg, med hans 2:a fru, Friherrinnan Elisabeth Gvl- 
lenstjerna af Lundholm, N:o 3. 
Barn: 

Pehr Gustaf, t 1775 %, t s. I. ! %. Elisabeth Ulriea, t 
Fredrica Christina, 1776 
f. ' ftt i 1777 »/,. 
1780 »/„ t 1806 V, ping med Stallmästaren och Rvttmästaren Adolph 
Emanuel Levin, i hans ?:a gifte. 

Gotthard Theodor, f. 1784; fänrik; t 1843. Se 
Tab. 13. 

Tab. 13. 

GtUhard Tbetder (son af Fredric Tab. 12), t 
1784 V,; Sergeant vid Södermanlands reg:ta; Fänrik 
vid Götba Garde 1802; Fänrik vid Cajana bataljon; 
Afsked 1805; t 1843 »/„, Han dömdes 1803 rid 
Krigs-Hofrätten att, för obevista angifvelser emot 
befälet, tjena tre månader såsom Gemen, h?ilket 
straff han undergick. — Gift 1806 •/„ på Stjernesaad 
i Ostergöthland med Lovisa Ctirutina Gripensköld, l 
1791 18 /«; dotter af Löjtnanten Gustaf Adolph Gri- 
pensjcöld, N:o 815, och Fredrica Boursie. 
Döttrar: 

Eva Fredrica Lovisa, f. 1807 «/„ f 1808 M / r 

Emilia Wilhelmina, t 1811 "/„. 

Carolina MathUda, f. 1815 *%. 

Sophia Lovisa, f. 1820 '% på 3tjernesand. AdeL Ätten V0H Pfnel, N:o 1072, f. 

Denna urgamla adel. att skall redan år 026 vara inkommen till Märck-Brandenborg, då Wendems 
derifrån blefvo utdrifna. Likväl kan af denna ätt ej någon nanmgffras, förrän Nioola Pfnel, som år 1470 
var Chur-Brandenbnrgiakt Kammar-Gerichts-Rath. Ätten Kar sedermera utspridt sig i Brandenburg, Wur- 
temberg, Danmark och ändtligan Sverige. Tab- 1. 

Ottt ven Pfnel, till Ranst i Marck-Brandanburg. 

— Gift med Catharina von Kobit* ifrån Franckcn. 

Son: 
Bertram van Pfnel» till Gelsdorff och Heligersée 
i Marek-Brandenburg. — Gift med Eva von iMsberg 
ifrån Rhein och Voigtland. 
Son: 
Fredric ven Pfnel, till Ranst, Gelsdorff och Heli- 
gersee; Chur-Brandenburgisk Hauptman på Gardau. 

— Gift med Barbara von Wallenfeis ifrån Francken. 

Son: 

Bertram ven Pfnel, till Gelsdorff, Viechel och 
Wilsekendorff. — Gift med Ursula von Hake; dotter 
af Ludvig Ottosson von Hake, till Berge, med Anna 
van Krnmmenaehe af huset Blomenberg. 
Son: 

Adam van Pfnel, till Viechel, Welsekendorff och 
Jensfeld; Tjeate i ungdomen i Franska och Neder- 
ländska krigen; Nedsatte sig sedan på sina gods, så- 
som Landthushållare. — Gift med Barbara von Burg- 
dorff: dotter af Carl Fredric Carlsson von Burjrdorff, 
till Mellenbies, Dertsowe och Pebzig i Marek-Bran- 
den burg, med Margaretha Georgsdotter vou Wedel 
af huset Krempzowe i Pomern. 
Son: 

Adam vtn Pfnel, till Viechel ochPolleben,m.m.; 
Var under Konung Gustaf II Adolph en beromlig 
General-Major till häst i det 30-åriga kriget; Sedan 
Geheime-Krigaråd och Geaeral-Krigakommissarie i 
Danmark; t 1659. Han erhöll, med viljor af eter- 
köp, det Msnsfeldska amtet Polleben. Sone 
Adam Fredric von Pfnel, till Hoffle och BischoftV 
Rode; Var mycket pegifven på Alchymi och Berg- 
verks-konsten, och måste; derföre och för det haa 
ingått ofrälse gifte föryttra sina gods. Hade många 
barn. 

Son: 
Jacob ven Pfnel, Natnrah von Pfnel, till Ranst 
och Motfsdorff i Marok-Brandenburg samt Nejuringen 
i Pomern; Var 1679 Öfverste-Löjtnant vid Öfverste 
Gvldenärs resr.te; NatoraL Svensk Adelsman 1686 
'/, (introd. s.å. uoder N:o 1072). Han anhöll 1688 
den 29 Okt om rolig besittning af de frälsegods i 
Halland, som honom efter hans svärfader tillfisllns 
voro. — Gift med Elisabeth von Schlegel; dotter af 
Drottning Christinss Kammar- och Ekonomie-Råd 
Daniel von Schlegel och Barbara Simons. 

Barn: 
Carl Wilhelm; Löjtnant Se Tab. 2. 
Regina Elisabeth. Gift med Majoren Philip Christoff 
von Schwerin, till Lobnitz och Putnits, samt fader 
till General-Majoren Clane Philip von Schwerin, Adopt 
Baron von Schwerin, N:o 133, till Löbnits och Kin- 
deshagan. 

Tab. 2. 

Carl Wilhelm (son af Jacob von Pfuel, NatnrsL 
von Pfuel, Tab. 1); Löjtnant. Han bevistsde Gr 
ätten 1741 års riksdag. 
Son: 

Jacob; Kapten; t 1760 utan manliga afkomlingar 
och slöt Svenska adeL ätten von Pfuel. Digitized by VjOOQIC PHILP. 177 AdeL ätten Philp, N:o 242. Denna itU förfäder i Skottland voto> enligt Konung Carl 1:8 af Stora Britaonien uti Edinbnrg den 24 
Man 1636 för Kaptenen William Philp på Latin utfärdade bördafaref, nedanstående. Tab. 1. 

Jactb Pkflaj Comarehoa (Linaherre) af Oruieetoun 
i Skottland. — Gift med Christina WiUxamsdcitsr 

Son: 

Månes PUlpj Comaceans af Omtestoan. — 
Gift med Margaretha Beytomn; dotter af Johannes 
Seytoan, Comarehoa af Latrieeh. 
Son: 

gfctaaa PhUfM Balllif i staden Sit Andrew. — 
Gift med Beatri^ Wood; datter af Andrew Wood, 
Comarehoa af Largo. 
Son: 

Steeaaa PhHpj Baillif i S:t Andrew. — Gift med 
SMsaUtk torr*; dotter af Joann Forret, Comarehoa 
af Fiagark. 
Son: 

WlUfca Philp, Nataral Phfln, til Uddenås i Al- 
munge socken och Ekeby i Knutby aoekeo, bida i 
Jbekgee; f. 1*93 i Skottland ; Inkom 1624 till 
Sverige; Var 1637 Major oeh 1638 Öfverete-Löjc- 
asat; Natnral. Svensk Ådelaman s. i. och introd. 
eeäer N» 242; Öfverste- Löjtnant vid Uphmda refpte 
16 42 och vid Westmanlanda 1645; Öfverste förforstn. 
reg-.te 1657; Kommendant i Narwa; t I668 18 / a oeh 
begrafven i Almunge kyrka, der hans vapen med 
påskrift nppaattea. — Gift med Maria Månesköld af 
Stgknge; dotter af Christer Carlsson Månesköld af 
Scglinge, N.o 62, till Scglinge oeh Hainbra, med 
Brita Björnsdotter (Bååt, N:o 3). 
Sdner: 

Christer, till Uddcnas; Kapten-Löjtnant vid Un- 
knas rofant. Hasa vapen uppsattes i Almunge kyrka. 

Carl; Kapten; t 1714. Se Tab. 2. 

Björn, till Uddenae; Löjtnant; t barnlös. —Gift 
ned sm syssliag, Cecilia Måneeköld af Seglmgi; 
•attar af Hiradshöfdingea Pehr Johansson Måue- 
«köJd af Seglinge), Nto 62, till Ronngarn, med Anna 
Köraing, N:o 67. 

Stefan; Orerade 1651 i Upaala; t ogift 

Tab, 2. 

Ctrl (son af William Philp, NaturaL Philp, Tab. 
h till Ekeby oeh Uddenät; Kapten; t 1714. — 
Gift med Catharina Bergshfild; dotter af Kaptenen 
Anden Ericsson» Nobil. Bergsköld, N:o 477. 
Barn: 
Marta. Gift l:o med Kaptenen Albrecht Dmaall, 
&o 241, til] HaUqved, Halshuggen 1682: 2to med 
bojlaanten Arvid Förbe* af Land, N:o 174, 1 1700. 
Wdawu 

A*den; Kapten; f 1706. Se Tab. 3. 
Btafan; Volontär vid Gardet 1690; Korporal vid 
te 1696 j Under-Officer derst 1697; 
Löjtnant 1705; i ogift i Siberien, un- 
ftnganekap. 
Carl; + ogift i Rjmk fångenskap. 
Johan. 

Elisabeth. Gift med Imac Svmhnfwud af Qrai- 
*, N.o 145. 
Crfarna. Oa/a»; Vol 
fcrRysk ftnga Christjem; Löjtnant vid Artilleriet; f ogift 1705 
i Rysk fångenskap. 

Tab. 3. 

Aliders (son af Carl, Tab. 2); Sekund-Kapten vid 
Dal-reg:tet; Dödad 1706 ,8 / 2 i Polen. — Gift med 
Catharina Buss; dotter af en Kyrkoherde Hus». 
Barn: 
, Carl; kvartermästare; t 1752. Se Tsb. 4. 
Anders; Löjtnant; t 1787. Se Tab. 7. 
Wilhelm, f. 1698; Löjtnant; f 1774. Se Tab. 13. 
Catharina, t ogift. 

Tab. 4. 

Carl (son af Anders, Tab. 3); Qvartermastare ; t 
1752. Han oeh hans la fru försålde Gafvel 1725 
.till Majoren Gott. Hastfehr samt Qvartermäetaren 
Philp ensam Baatö 1745 och Kodbolatad, nu Bolsta- 
holm, 1747. — Gift 1:0 med sin syssling, Maria 
Sophia Busensköld, till Kodbolstad på Åland; dotter 
af Carl Dusensköld, N:o 541, till Gafvel, Bsstö och 
Sonneröda, med Elisabeth Gvllenflög, N:o 434: — 
2:o med Christina Grnnnera; dotter af Prosten Ma- 
thias Gmnnerus på Åland och Maria Stålbom. 
Barn: 

1. Carl, f. 1722; Löjtnant; + 1769. Se Tab. 5. 

I. Anden; Rustmästare; Lefde 1751, men var 
1764 död. 

1. Elsa Beata. Gift med Änder* Girs. 

1. Christina Elisabeth; Var 1764 död. 

1. Carl; Var 1764 död. 

2. Mathias, f. 1742; Kofferdi-Kepten; t 1788. 
Se Tab. 6. 

2. Eva Catharina. Tab. 5. 

Carl (son af Carl, Tab. 4). f. 1722; Antagen i 
krigstjenst 1750; Lifdrabant 1751; Löjtnant i Ar- 
méen 1763; t 1769 % — Gift med Ulrica Eleo- 
nora Gagge; dotter af Kaptenen Magnus Gagge af 
Dansk Adel. 

Döttrar: 

Lovisa Ulrica, t 1748, * enka 1803 »% i Abo. 
Gift med Regemente-Fältskären, Assessoren Gerhard 
Odenadt. 

Kisa Maria, f. 1751, f 1808 i Finland. Gift 
75 V, t med Landtmataren Ca 

Christina Eleonora, f. 1758. 

Tab. 6. 

■åtalas (son af Carl, Tab. 4), f. 1742; Kofferdi- 
Kapten; t 1788 "/ 10 > — Gift 1771 med Elisabeth 
Wiherg. 

AnVi Elisabeth, f. 1771, t 1772. 
Catharina Beata, f. 1772, f a, å. 
CatlPHtip,l 1776 */„; Vistades 1810 i London. 

23 Digitized by VjOOQIC 178 PHILP. Anna Christina, t. 1779, + 1830 *7 4 i Stockholm. 
Gift 1811 med Bokbindaren Benjamin Schneidler, t 
1774 % 

Mathias, f. 1784 V„ ; Kofferdi-Kapten ; Reste till 
och vistades i Amerika. 

Catharina Beata, f. 1788 "/,. Gift med en Mjöl- 
nare, vid namn Lind. 

Tab. 7. 

Anders (son af Anders, Tab. 3); Kongl. Lifdra- 
bant 1726; Löjtnant i Arméen; Vice-Korporal ; f 
1787 i Alunda socken oeh Upland. — Gift med Jo- 
hanna Juliana Stjemhjelm, f. 1707, f 1775 *%; 
dotter af Kaptenen Otto Johan Stjernhjelm, N;o 
1 80, och Friherrinnan Catharina Juliana Cronstjerna, 
N:o 51. 

Barn: 

Catharina Brita, f. 1729 a V„ + 1798 */ s . Gift 
1760 med Prosten och Kyrkoherden i Håtuna och 
Tibble församl. af Erkestiftet Carl Runneberg. 

Margaretha Charlotta, f. 1730, f 1817 «/ 10 på 
Grönåker i Weater-Hanninge socken och Södertörn. 
Gift med Löjtnanten Adam Johan Gjertta, N:o 1446, 
f. 1728, t 1764. 

Fredrica, t 1732 »/ 10 , + 1773 V,. Gift 1769 
*/,, med Kaptenen Benric Herman Wrangel, Natur al. 
Wrangel, N:o 2092, i hans 2* gifte, f. 1730, + 1788. 

Anders Reinhold, f. 1735; Kornett; + 1799. Se 
Tab. 8. 

Tab. 8. 

Anders Relnkeld (son af Anders, Tab. 7), f. 1735; 
Korporal vid Adelsfanan 1745; Kornett derst. 1778; 
t 1799 2, / 7 på Philpsberg i Alunda socken. — Gift 
med Maria Eleonora Broms; dotter af en Kyrko- 
herde Broms. 
Barn: 

Jeanna Eleonora, f. 1761, f 1842 4 / l2 . Gift med 
Snickare-Åldermannen Olof Lundberg. 

Maria Sophia, f. 1763 % *. 

Wolter Dämd, f. 1764; Fänrik; t 1804. Se 
Tab. 9. 

Anders Adolph, f. 1765, f. 

Wilhelm, f. 1777; Adjutant; f. Se Tab. 12. 

Tab. 9. 

Walter Dtvld (son af Anders Reinhold, Tab. 8), 
f. 1764; Antagen i krigstjenst 1781; Fänrik vid Sö- 
dermanlands reg:te 1790; Af sk ed 1794; f 1804 % 
i Eskilstuna. Han blef skadad i ena foten af en såg. 
— Gift 1794 "V, på Wiby i Helgarö socken med 
Sara Charlotta TroUe, f. 1777, + 1830 n /„ i Stockholm. 
Barn: 

Wolter David Reinhold, f. 1795 *%, f 1796 ,4 / 9 
i Fogdö socken och Södermanland. 

Carl Wilhelm Sebastian, 1 1797; Sergeant; f 1831. 
Se Tab. 10. 

Charlotta Wilhelmina Christina, t. 1799 w / 12 i 
Fogdö socken. Gift på 1820-talet med Kaptenen 
Lorentz August Bergnéhr, f. 1796, f 1846. 

Carl Adolph, f. 1803 2 V„ t. 

Tab. 10. 

Carl Wilhelm Sebastian (son af Wolter, David, 
Tab. 9), f. 1797 "/ 7 ; Först Sergeant vid Andra Lif- 
gardet; Så Korporal vid Lifgardet till häst; Sist Gar- 
dist vid föratn. Garde; Afskedad; t 1831 */ 10 . — Gift 1822 "/, i Stockholm med Sophia Albertina 
Wretman, f . 
Son: 
Oscar Magnus Wilhelm, t. 1822; Under-Löjtnant 
Se Tab. 11. 

Tab. 11. 

Oscar lagnns Wilhelm (son af Carl Wilhelm Se- 
bastian, Tab. 10), f.' 1822 '/„' i Stockholm; Student 
i Upsala; Sergeant vid Svea Artilleri~reg:te; Under- 
Löjtnant i Arméen 1854. — Gift 1849 "/, i 8toek- 
holm med Albertina Wilhelmina Nordgren, f. 1818. 
Barn: 
. Hugo Wdam, f. 1844. 

Agnes Hildegard Sophia, t 1845. 

Bertha Olivia, f. 1849. 

Thecla Leocadie Johanna, f. 1851. 

Hjalmar Cassmr Udgi, f. 1852. . , 

Olga WUkelmna, t 1854 u / lt . 

Tab. 12. 

Wilhelm (son af Anders Reinhold, Tab. 8), 1 1777 
%; Drabant vid Hertig Carls Lifdrabant-kår; Adju- 
tant vid Lif regrtets Vargering; t i början af 1800- 
talet. — Gift 1803 J% på kyrkoberdeboetillet vid 
Danviken med sin kusin, Charlotta Wrangel, i hen- 
nes 2:a gifte, f. 1771 %, t enka 1809 «%; dotter 
af Kaptenen Henne Herman Wrangel, Natural. Wran- 
gel, N:o 2092, och hans 2:a fru, Fredrica Philp, samt 
enka efter Kaptenen och Bryggaren i Stockholm Sven 
Boos. 

Dotter: 

Maria Seraphia, t. 1805 %, * 1808 "/, på 
Dufnäs å Siklaon. 

Tab. 13. 

Wilhelm (son af Anders, Tab. 3), f. 1698 W V 
Volontär vid Westmanlands infant 1714; FiHväbe) 
derst; F&liväbel vid Björneborgs regtte 1718; Fan- 
rik derst s. å. ; Löjtnant 1742; f 1774 V 4 . Hsn 
bevistade fälttågen i Norrign 1718 och i Finland 
1741. — Gift l:o 1730 med Johanna Christina Khct, 
1 1710 "%, 1 1735 •/.; dotter af Öfverste-LöjtoaateD 
Carl Klick, N.o 1833, och Märta Christina Boije af 
Gennäs, N:o 16: — 2:0 med Anna Margaretha Kök- 
ler, f. 1708; dotter af Öfverste-Löjtnanten vid Ta 
wastehus regrte Hans Henric KÖhler och Eva Catha- 
rina Lilljering, N:o 838, samt brorsdotter till Gene- 
ral-Löjtnanten Fredric Kohlcr, Baron von Köhier, 
N.o 167. 

Axel Fredric, f. 1749; Sergeant; t 1799. Se 
Tab. U. 

Apollonia. 

Margaretha Wilhelmina. Gift 1780*7, med Råd- 
mannen i Helsingfors Peter Swartz. 

Hedvig, 

Tab. ( 14. 

Axel Fredric (son af Wilhelm. Tnb. 13), f. 1749, 
Sergeant; t 1*99 »/„ i Brtihestad. -r Gift I78U 
med Brita Hedman, f. 1766, + 1799 «% i Pyh»' 
jerfri socken och Finland. 
Son: 

Anders Wilhelm, f. 1781 % f •• å. w / r Digitized by VjOOQIC PILBFBLT. 179 Adel. ätten Piklcraitz, N:o 1279, f. Feter FlUgre», IMU. PlklcrwtBj Vtr 1673 Byt- 
tare vid ÖrVerste Knntsdorffs reg:t« i Bremen; Kor- 
ponl vid Öfvereten Frih. Axel Wachtmeitters Öst- 
gotka regite till hatt t675 och vid Östgotha kavalL 
•. I.; Qvartermästare rid Öfverste Ribbings regtte 
1676; Koraett derst 1677; Reducerad 1680; Kornett 
vid Öetgölha karall. 1681; Adlad 1693 "/„ (introd. L under N:o 1379); Léjtnant 1695; Regements- 
Qvsrternieetare 1700; Ryttmäatare t. å.; Majors af- 
sked 1703; Ligger begrefven i Sjögeetada kyrka i 
ÖstergöthJend, till hvilkee kyrka han och bänt fru 
haffa tkinkt ev i Thorn den * Okt. 1703 tagen Ijns- 
kroaa. Han visade nti det år 1073 började krig, så i Sverige tom i de Tyska provinserna, goda prof på 
en bartig oeh tapper soldat. — Gift med Catharina 
Brmtma (Roeenmmrek); dotter af Superintendenten 
i Götheborg Dir Ericus Eriei Brunnio», Ångerman- 
nus, oeh Margaretha Clo tamt syster till Olof Erics- 
ton Bmnnint oeh Johan Ericsson Brann ins, Nohil. 
Reeenmarek, N:o 833. 

Ätten var redan 1731 utslocknad, då Ryttmästa- 
ren Olof Andersson Pihl och hans broder Georg An- 
dersson Pihl forgäfves sökte blifvs Adlade med nam- 
net Pihlcrantx, h vilket tillnamn dock den förre se- 
dermera antog. Adel. ätten Pihlhjelm, N:o 1654, f. lister Baltsar lekher Pihl) Sämskmakare-Ålder- 
man i Stockholm. — Gift med Anna Fuust; dotter 
af Inspektören vid Gnsums och Norrköpings Messings- 
bruk Johan Pnnat. 

JehuTpihl, Hehlk Plhlkjeln, t 1687 i Stock- 
holm; Volontär vid Bergs-bataljonen 1708; Fänrik 
derst s. L; Löjtnant 1709; Löjtnant vid Lifdrago- 
oerna 1712; Aiaked; Frivillig vid Svenska Arméen 
i Tyskland; Kaptens karaktär 1713; Stabs- Adjutant 
1718; Ryttmaatare vid Smålands regtte till hast 1719; 
Adlad s. å. % (introd. 1720 under N:o 1654); Af- 
»ked 1719; KoogL Lifdrabant 1720; Öfver-Adiutants 
karaktär 1729; Öfver-Inspektor vid Stora Sjötulls- 
kaaamaren i Skåne 1732, undantagande Christianstads 
oeh-Ahus tallkamrar; Kaptens indelning vid Carel- 
ska reg:tet 1738; Afsked 1741; f 1758. Han be- 
vistade slaget vid Gadebusch i Dec. 1712 samtstraxt 
derefter iräffningen vid Fredricsstad i Holatein, jemte 
åtskilliga partier och kommenderingar, samt förhöll 
sig så väl dervid, att han, bland annat, blef af Fält- 
marskalken Stenbock orobetrodd att öfverfora nSgra 
aageiägoa bref ifrån Tönningeo, som af de allierade 
rar till lands och sjös blockerad, till Kongl. Rådet 
Greta Manr. Wellingk i Hamburg, hvilka bref han, 
midtigenom fiendtliga arméen, framförde, men blef 
på Sterresan af de Danske uppsnappad oeh fången förd till Gluckstadt, nr hvilken fångenskap han sjelf 
frigjorde sig; blef åter Ängen, då han genom Sach- 
sen, Schlesien oeh Polen ernade sig till Sverige, oeh 
denna gången i Graudenti i sistnämnda land, der 
han förråddes oeh bortfördes af Seheremetoflt armé, 
men lyckades ånyo undkomma, då han från Danxig 
följde Engelska och Holländska handelsflottorna till 
Helsingör, derifrån han kom öfver till Helsingborg; 
deltog slutligen äfven i Norska falttfget 1718. — 
Gift 1709 med Catharina Helma Ridderborg, i hen- 
nes 2:a gifte, f. 1681, f 1753 på Söderköpings hospi- 
tal; dotter af Rvttmäataren Jacob De Maré, Nobil. 
Ridderborg, N:o 1428, till Grirastad, med Anna Lau- 
rina samt enka 1 708 efter Kaptenen Henric Scheibe, 
Nobil. Ridderborg, N.o 1428. 

Söner: 

Johan Adolph, f. 1710, f 1724. 

Balkar, f. 1712 *%; Volontär vid Lifgardet 
1726; RustmäsUre derst. a. 1; Förare vid Carelska 
Dragonerna 1729; Sergeant derst. 1737; Fick Kor- 
porals indeln. vid Nylands och Tawsstehus läns Dra- 
goner 1744; Sergeant derst. 1747; Kornett 1760; 
Löjtnsnt 1762; Kaptens afsked 1770; t ogift s. å. 
74 / u på sin gård Hylta i Tenala socken och Fioland 
samt slöt ätten. Han bevistade, bland annat, slaget 
vid Willmanstrand den 23 Aug. 1741. Adel ätten Pilefelt, N:o 230, f. Tab. 1. 

Bengt Pehree**) Häradsfogde i Kinne, Kollands, 
Att oeh Wiste härader med Leckö slott i Wester- 
gothhmd. 

Son: 
Pehr Beagtm», till Fjell; Var 1591-1619 Fogde 
efter sin fader; Adlad på 1590-talet af Konung Si- gismund. — Gift l:o med en, vid namn Sara: — 
2:0 med en, vid namn Blm. 
Barn: 

Bengt Pehreeon Pilefelt; Öfverste;* 1648. SeTab.2. 

Gustaf Pilefelt; Öfverste- Löjtnant. Se Tab. 5. 

Olof Pilefelt; Lefde nUn tjenst. — Gift med 
Märta Pöste;' dotter af Johan Axelsson Posse, N.o 
14, till Tistelgård, med Anna Sting, N:o 124. 

En Dotter; Lefde 1647. Var gift. Digitized by VjOOQIC 180 PILBFBLT. Tab. 2. 

Bengt Penrsstn Pilefelt (son af Pehr Bengtsson, 
Tab. 1), till Fjell och Rud samt Besebo i Wårdsnäs 
socken och Östergöthland, hvilket han al dra fora t be- 
byggde till aäteri; Var 1 630 Öfvera te -Löjtnant vid 
ett regrte Weatgötha-Soldatcr; Introd. 1635, jemte 
siu broder Gustaf, på ättens vagnar noder N:o 230 
och med namnet Pilefelt efter vapnet; Var 1635, 
1636 och 1638 Öfverste för ett regite fotfolk; + 
1648 på Rad. För honom gjorde Ståthållaren Joh. 
Rytter (Reuter) förbehåll om introduktion, hvarjemte 
Weatgöt ha- Adeln intygade, att han och hans bröder 
voro Adelsmän, och Andreas och Jonas Bure sade 
sig sett Konung Sigismund» adelsbref för fadern, 
hvilket sedermera uppbrunnit. — Gift med Anna Gi- 
liusdolter WiUenboll ifrån Holland, som öfverlefde 
honom och dog på Rad. 
Söner: 

Pehr; Ryttmästare; f öfver 100 år gammal. Han 
ursägtades vid 1697 års riksdag såsom sjuk. — Gift 
med Anna Catharina Curl. 

Bengt; Lefde utan tjenst. Se Tab. 3. 

Göran; Ryttmästare. Se Tab. 4. 

Tab. 3. 

Bengt (son af Bengt Pehrsaon Pilefelt* Tab. 2); 
Lefde utan tjenst; f i Stockholm. — Gift med en 
dotter till Hofmästaren Gustaf Ericsson, Nobil. Örne- 
vinge, N:o 352, till Ulfhult och Örneberg, med Ingrid 
De la Mötte. 
Son: 

Bengt; Kapten på Svenska Flottan. 

Tab. 4. 

Göran («on af Bengt Pehrsson Pilefelt, Tan. 2}, 
Var 1673 Löjtnant; Ryttmästare vid Adelsfanan 1679; 
Afsked s. å. för ålder. — Gift med Catharina Elisa- 
beth Printz, som lefde enka 1690; dotter af Lands- 
höfdiogen Johan Björnsson Printz, Nobil. Priutz, 
N:o 304, till Gunillaberg och Skofteatad, med hans 
2:a fru, Maria von Linnestau, i hennes 2a gifte. 
Barn: 

Juliana Sophia, t 1773. Gift nå 1680-talet med 
Fänriken Jacob Gyllensting, N:o 393, f 1699. 

Carl Georg; Volontär vid Öfverste Makeléers 
reg:te i Götheborg 1690; Korporal derst. 1694; Rust- 
mästare vid Östgötha infant 1695; Fältvåbel derst. 
s. å.; Fänrik 1733; Löjtnant 1705 ; Regeinents-Qvar- 
termåstare vid Westmanlands reg: te; Slutligen Major. 
Han blef 1709 fången vid Dnipern och förd till To- 
bolsk, derifrån han återkom 1722; t barnlös. — 
Gift med Ingeborg Maria Hjerta, i hennes 1:a gifte, 
f. 1706 22 / ? , t 1792 "/, på Torrevalla vid Skara; 
dotter af Ryttmästaren Sven Hjerta, N:o 121, till 
Svaneby, Estarp och TorrevaJla, med hans 2:a fru, 
Anna Christina Wäsenberg, N:o 672, samt onagitt 
med Ryttmästaren Anders Gustaf Silfversvärd, N:o 
18 i, i hans 2:a gifte. Anna Christina. Gift 1699 med Löjtnanten och 
Banko-Bokhållaren DUdric ,Becker, i hans 2:a gifte, 
t 1708. 

Johan Henric; Fältvåbel vid Skaraborgs reste; 
Fänrik derst. 1702; Löjtnant 1703; + ogift 1704 
under kriget i Polen. 

Ännu fem Barn. 

Tab. 5. 

Gustaf Pilefelt (son af Pehr Bengtason, Tab. I). 
till Gudebo och Besebo; Major vid Öfverste Peai 
Ribbings Westgötba-kneokUr 1644; Slottahauptm&n 
nå Halmstad 1646 och i Jtnkdping 1647; TilUki 
Öfverste- Löjtnant 1653; Ligger oegrafven i Bune 
kyrka i Elfsborgs län. — Gift 1:0 med en dotter till 
Löjtnanten Lars Håkansson Dufva i Weetergöthland, 
N:o 183, (Ul Kårtorn, med håna l:a fru, Elsa Da»: 
— 2:o på 1640-talet med Anna von Vegesach, som 
lefde enka 1661. 
Barn: 

1. Göran, 

2. Johan; Öfverste-Lojtnant. Se Tab. 6. 

2. Anna Helma, f 1706 >V 4 . Gift på 1660- 
talet med kaptenen Senric Rothkirch, N:o 175, till 
Blommedal, f 1703. 

2. Sophia Elisabeth. 

2. Christina Brita. 

2. Ebba Agneta. 

Tab. 6. 

Johan (son af Gnstaf Pilefelt, Tab. 5); Tar 167? 
Kapten vid Södermanlands reg:te; Slutligen Ofrente- 
Löjtnant. Han bevistade 1676—1678 kriget i Sktoe, 
försålde, tillika med sin fru, Sadehnlts säteri i Ca)* 
mare län ; ursägtade sig slutligen att ej kunna komma 
till 1713 års riksdag, såsom 70 år gammal, atmt 
uppgaf, att ej många af ätten voro öfriga, — Gift 
med Beata m Christina Silfcerhjetm, i hennes 2«a gifte ; 
dotter af Öfverste-Löjtnanten Göran SilrVerhjelm, N:o 
93, till Harejö, m. m., och Maria Oie, N:o 103, 
aamt enka efter Ryttmästaren Gustaf Drake af Hi- 
gelsrnm, N:o 90, till Hagelsrum och Ekena*. 
Barn: 

Johan, jr två år gammal. 

Gustafva Johanna, f. 1695 4 „ f 1738 */«. Gift 
1720 ! % med Öfverste-Löjtnanten Carl Bruse,NM. 
von Bruse, N:o 1 503, till Hagelsrum och Ekenii, f 
1678, f 1732. 

Tab. 7. 

Oltl PllefoK (son af Pehr Bengtsson, Tib. t); 
Lefde uta